• Nem Talált Eredményt

A MAGYAR ÜGY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Ossza meg "A MAGYAR ÜGY"

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

Vasárnap, 1938. oki. 2. XIV. évfolyam 212. sz

A MAGYAR Ü G Y

"Még fel sem ocsudtunk abból az ájulásos örömből, amivel a világ népével együtt felszabadult, boldog ujjongással köszöntöttük a m ü n c h e n i b é k é t , „vigyázó szemünket" máris a magyar prob-

lémára vetjük s keressük azoknak a lehetőségeknek útjait, melyeket a müncheni nagyhatalmi megegyezés rajzolt ki számára.

Az első, amit meg kell mondanunk az, hogy n e m v a -

g y u n k e l é g e d e t l e n e k . Nem mondjuk azt, hogy nem lehet- nénk s o k k a l e l é g e d e t t e k i s, ha például a müncheni találkozó u n o i c t u megoldotta volna a magyar és lengyel kérdést is ugyan- azon elvek alapján, melyekkel a világbékét mentette meg. Belátjuk, hogy a világbéke szempontjából a német-cseh kérdés felgöngyölí-

tése volt a sürgetőbb és volt az elsőrendű, de amikor az elvi alap ugyanaz, a döntés feltételei ugyanazok, a megoldandó probléma is

teljesen megegyező, akkor szinte csak fogalmazási feladat lett volna a döntés hatályát kiterjeszteni a magyar és lengyel kérdésre is. El

tudjuk gondolni azt is, hogy ez a két probléma talán technikailag

sem volt annyira előkészítve, mint az, amit megoldottak és elvégie:

hu husz évig tudtunk várni, tudunk még várni három hónapig, csak az a félelmünk, hogy ez az előtte, álló három hónap súlyosabb megpróbáltatása lesz az elszakadt magyarságnak, mint volt a mö-

götte levő husz év.

Szenvedni kell az igazságért s minél több szenvedés lesz ré- szük és lesz részünk, — mi neked fáj, nekünk is fáj —, annál több jogcímet szolgáltat a prágai rezsim a kérdés gyökeres és végleges

— M a d e i n G e r m a n y ! — megoldásához.Ha a müncheni meg- egyezés azt a kötelességet rójja a két nemzet kormányaira, hogy keressék a megegyezés útját, számunkra n i n c s m á s u t é s n i n c s m á s m ó d , m i n t a n y o m b a n i v i s s z a c s a t ol á s.

Enélkül nem tudunk megegyezni. Bennünket nem elégíthet ki sem

a nemzetiségi jogok prágai elismerése, sem a kanton-rendszer, mert

van már történelmi bizonyságunk, hogy mit ér a megígért, sőt kö- I gálni nem akarnak. Talán nekik is jobb volna, ha minél előbb át- esnének az immár elkerülhetetlen amputáción.

A szorongó lélek mélyéből felszakadó boldog ünneplés fo- gadja mindenhol a Müchenből hazatérő békeszerzőket. Ali azt sze- retnénk már, hogy a magyar államférfiaknak is kijárna az az ün- neplés, amiben az uj honszerzők részesülnek. Nekünk jólesik látni és olvasni azt a megbecsülést, amivel a világ nyilvánossága a ma- gyar nemzet fegyelmezettségének, komolyságának és érettségének' hódol, de mi már azt is szeretnénk, ha vállveregető szavak helyett a t e t t e k n e k é s b á t o r k i á l l á s o k n a k t á m o g a t á s á t

is megkapnánk. A békeszerződések érinthetetlenségének elve meg-

tört, az igazság elindult diadalmas útjára s ami husz évvel ezelőtt szégyenbe, gyalázatba, vérbe fulladt, az most ragyogni kezd a z i g a z s á g és b é k e fényében. A magyar politika útja az igazság és béke utja volt s amikor az európai politikát a világ eseményei ebbe az irányba terelik, a magyar jogot és a magyar igazságot a világ lelkiismeretének, a béke és igazság minden hívének segíteni, támogatni kell a föltartózhatatlan győzelemben. Mert a magyar ügy

győzelme az isazsáer 'és béke győzelme lesz-

az igazság ereje a feltisztulő nemzetközi morál korában nem függ- het attól, hogy mennyi a szuronyfedezete. Mi kisebb állam va- gyunk, mint a német birodalom, nem tehetünk arról, hogy hétszer annyi német van a világon, mint magyar. De ha a nénret követe- léseknek erejét az igazság adta meg, akkor nyugodtak lehetünk mi is, mert a m i i g a z s á g u n k sem erőtlenebb, a mi igazságunk sem halkabb, mint a németeknek most érvényesülő igazsága. Ha Csehszlovákia németségének megadták az önrendelkezési jogát, ak- kor ezt az ö n r e n d e l k e z é s i j o g o t n e m t a g a d h a t j á k m c g a m a g y a r k i s e b b s é g e k t ő l s e m . S ha a csehszlovák

„nemzeti" kormány megtagadná s ha az uj „nemzeti" állama szá- mára meg akarná tartani az egy milliónyi magyarságot, bíznunk kell a négyhatalomban és bíznunk kell az igazunkban. A béke ün- nepet nem ronthatják cl azzal, hogy a n é m e t s z a b a d s á g mel- 1c a m a g y a r r a b s á g o t állítják s hogy megtagadják egy mil- lió magyartól azt, amit megadtak három és félmillió németnek.

A cseh kormány makacssága nem militarizálhatja a szomszéd- államokat nrég három hónapig. Más megoldás úgysincs, más meg- oldás a számunkra el sem képzelhető, dc fel sem tehető az, hogy világunk négy ura, ha újra összejönni lesz kénytelen, megtagadja azt az elvi alapot, aminek elfoglalását most ünnepli az egész vi- lág. Nem kételkedhetünk abban sem, hogy a magyar kormány eb- ben a kérdésben azt az elhatározottságot, erőt és hajlithatatlansá- got fogja mutatni, ami a magyar követelések számára a szükséges súlyt mindig és mindenütt megszerzi. N i n c s s z ü k s é g e r r e a h á r o m h ó n a p r a sem s ha a müncheni találkozó azt bizonyítja^

hogy órák alatt sokkal nagyobb és nehezebb kérdést is meg lehe- tett oldani, akkor a cseh kormány ne ragaszkodjék a teljesítési id<5 utolsó pillanatáig s ne akarja élvezni az „utolsó szippantásig" azt az erkölcstelen helyzetet, hogy ura lehet azoknak, akik neki szol-

telezett cseh szabadság. Csehszlovákiát, — nem a mait, hanem a tegnapelőttit, — arra kötelezte világrahozó békeszerződése, hogy a kisebbségei jogait az alkotmányában ismerje el. Csehország ennek a parancsnak eleget is tett, az alkotmányában elismerte a kisebbsé- gek nemzeti és kulturális jogait, de — csak az alkotmányában is- merte el. P a p i r o n i g e n , de a v a l ó s á g b a n n e m . A magyar nemzet semmiféle olyan megoldást nem fogadhat el, mely a cseh- szlovákiai magyarságot cseh impérium alatt tartja, mert van már mértékünk és van már bizonyságunk arra, hogy mit jelent a való- ságban a csehszlovákiai jog és cseh szabadság- S ha Csehszlová- kia miniszterelnöke tegnap rádióbeszédben azt mondotta, hogy vég- re a nemzete n e m z e t i h a t á r a i közé került, akkor mi s z a - v á n a k a r j u k f o g n i a c s e h k o r m a n y e l n ö k ö t . Helyes, ke- rüljön országa nemzeti határai mögé, de akkor az a magyar test, ami idegen országa és nemzete számára, újonnan alakuló n e m - z e t i államának tagja ne maradhasson.

Nincs német igazság, lengyel igazság és magyar igazság, —

i g a z s á g v a n csak, ennek az igazságnak nincs nemzetisége s
(2)

O i M M J r v u n n n c r S f i

nuoia - ő s z i modell cipőid ...„„.

ffitSÍS! 8 á 5 förácsooul c í d í z í b !

Klauzál tér 3

Nemzeti Takarékosság .Hermes*

eladás Tisza C. 1<rt. 40

Imrédy miniszterelnök rádióbeszéde

a müncheni egyezményről

„Van-e eredménye a müncheni döntésnek ? — Igen!"

„Meg vagyunk-e elégedve ? — Nem!"

„Semmiféle nehézségtől nem riadunk vissza, hogy az önrendel- kezési jog az egjenlő elbánás alapján megvalósuljon

Budapest, október 1. Vitéz Imrédy Béla

miniszterelnök szombaton este rádióbeszé- det mondott az ország nyilvánosságához.

— Magyar Testvéreim! — kezdte. Óriási Prők birkóztak a történelem színpadán, az egész világ lélekzetvisszafojtva figyelte ezeknek a száguldó folyósát és amikor már ugy látszott, hogy az erők végzetszerű ösz- szccsapását semmi sem tudja feltartóztatni,

néhány férfi elszánt akarattal, bölcsességgel, becsületes belátással 50 óra alatt csodát mü- veit és a megoldhatatlannak látszó helyzet-

ből megteremtette a kibontakozást,

9

olyan kibontakozást, ami valóban megérdemli a „békés" jelzőt,

mert nem hordja magóban a kényszernek és

mulandóságnak halálos csiráját, hanem a

minden tartós béke egyedül lehetséges alap- ján az igazságot szolgálja s amikor az egész világ a lidércnyomás alól felszabadulva ün- nepel, c nemzet is ünnepel, amelyet a törté- nelem istene nem hiába állított ide kelet és nyugat országútjára és amely annyiszor hul- latta szive vérét, amig mások boldogok vol- tak, szerencsések és a béke áldásait élvez- hették, együtt örvendezik az örvendezőkkel, mert

egy uj, szebb és jobb világ hajnal- hasadását látja,

az emberiség felé ragyogni a müncheni bé- kemű lapjairól.

— De minket, magyarokat — folytatta —

, n magyar sors érdekel elsősorban és a ma-

gyar sors alakulásának a közelmúlt napok- ban befutott útjait vizsgálva és jövőjét kém- lelje, két kérdés áll előttünk, amelyekre fe- leletet keres ennek a nemzetnek a lelke, amely feleletet mint. minden nagy magvnr állásfoglalást együtt, egységesen kell megta-

lálnunk. Hz a két kérdés:

Van-e eredménye magyar szempontból a

müncheni elöntésnek és meg vagyunk-e elé- gedve mi magyarok ezzel a döntéssel?

Vun-c eredménye a müncheni dön- tésnek

kérdezte ismét a miniszterelnök.

— Igenis van, magyar testvéreim — mon- dotta — éspedig nagy eredménye. Az a nagy eredménye, hogy négy európai nagyhatalom hláirásával pecsételte meg, hogy a Csehszlo-

vákiában élő nemzetiségek sorsának uiiáren- dezéséné! jogos magyar igények jelentkez-

tek, amelyeket ki kell elégíteni és azt az igaz-

ságtalanságot, amelyet husz évvel erelőtt egy álnok propagandától megszédített tájé- kozatlanság követett el ennek az államnak megalkotásánál, helyre kell hozni. Ezt az

eredményt, amelyre néhány hónappal ez- előtt még csak félve mertünk gondolni, nem

szabad alábecsülni és annak mint első lé- pésnek méltán örvendhetünk.

— Ne keressük most, hogy ennek az ered- ménynek elérésében hatórainkon belül kinek mennyi érdeme és szerepe volt, de bizonyos, hogy nem volt hiábavaló az a külpolitika, amely két hatalmas barátot szerzett ennek az országnak és amely a két hatalmas barát- nak egymással való kézfogását elősegítette.

Ennek a két hatalmas baráti nemzetnek egyetértő támogatása, amelyre a jövőben is bízvást számíthatunk, hozta meg számunk- ra ezt a jelentős eredményt.

— Minden magyar őszinte hálával tartoz- hatik vezetőinek, annak a két acélkemény férfinek, akinek céltudatos, lenyűgöző aka- ratereje és dinamikus lendülete az európai politika poshadó vizeit uj és életet adó áram- lásra kényszeritette.

— Feleletet vár még a második kérdés.

Meg vagyunk-e elégedve gynrok?

mi, ma-

— Egyszerűen kijelenthetem —* mondotta határozottan a miniszterelnök —, nem va- gyunk megelégedve, minthogy nem is lehe- tünk megelégedve mi. magyarok mindaddig, amig az igazság, amelynek jegyében kell e Csehszlovákiában élő nemzetiségek sorsá- nak ujjárendeződni és amely Münchenből elindult a maga utján, magyar vonntkozás- ban is teljes megvalósuláshoz nem jut.

— A magyar álláspont a csehszlovák kér- dés rendezésénél kezdettől fogva ingadozás nélkül tiszta, egyszerű és megtámadhatat- lan igaz elvi alapokon nyugodott és ez:

a Csehszlovákiában élő nemzetise- gek sorsának ujjárendezése az ön- rendelkezési jog és az egyenlő el- bánás alapján kell, hogy történjék.

— Semmiféle megkülönböztetést, ami a mi hátrányunkra szolgálna, bele n ' nyu- godhatunk. Ezt az irányelvet tartottuk szem előtt és fogjuk szem előtt tartani mindaddig, amig a kérdés megoldáshoz nem jut.

— Mindenkinek tudomásul kell vennie,

hogy ennek az álláspontnak az érvényesíté- sénél semmiféle nehézségtől nem riadunk

Vasárnan. oktőKer 1.

vissza. A magyar politika számos tanújelét adta annak, hogy törekvéseit békés uton kí- vánja érvényesíteni. A békés szándék azon- ban nem egyértelmű az erőtlen félreállássel.

— Az ut, amely célunk felé vezet, keskeny gerinchez hasonlítható, amelynek lábánál jobbról, balról egyaránt szakadékot látunk.

Az egyik oldalon a felelőtlen kaland, a má- sik oldalon a gyáva lemondás szándéka. Tu- dom, hogy idáig sikerült ezen a keskeny ös- vényen tétovázás és szédülés nélkül haladni

ób bizom nemzetem csillagóban, hogy

ezen az uton fogunk haladni.

továbbra is

— Nehéz ut után értünk el a münclieni tárgyalások menedékházához és most foly- tatjuk a nehéz és küzdelmes utat. Tudom, a felelősség, hogy. a helyes uton maradjhnk, 'óriási és tudom, ahhoz, hogy célhoz jussunk,

most egy uton kell járnunk, tudom, hogy minél egyebbek vagyunk, annál biztosabban járunk, annál erősebbek vagyunk.

— Hogy egy nemzet nagy, vagy kicsiny, nagyrahivatott, vagy csupán lézeng a törté- nelem országutjának árokpartján, avagy ta- lán megérett az elsöpörtetésrc, nem a száma dönti el, hanem a lélek, az áldozatos lélek, a forró, az egybeforrasztó hit a nemzet hiva- tásában, felelősségérzet és tudós a veze- tőkben, fegyelem a vezetettekben és lendület mindenkiben. A frisseknek, a fiataloknak meg kell ismerni a felelősség súlyát és meg kell szerezni a gyakorlati tudást, bc kell te- hát kaocsolni őket és be kell kapcsolódniokl

— Ez a m á n a k a parancsa és ahhoz;

hogy igazán egyek legyünk — fejezte ba szavait a miniszterelnök — és ne csak a vi- harban összeterelődött nyáj, ahhoz ezek az áldozatok kellenek és mindenkinek meg kell hozni az áldozatot, mert semmi sem fonto- sabb, hanem csak a nemzetnek az élete és jobb sorsa. Szent István jubileumi évében, mintha tündöklő csillagként törne át a felhő- kön, amely vezessen, bizalmat hintsen: Él még a magyarok Istene.

Mikrofon a miniszíerelnöki palotában

A miniszterelnök ezúttal' nem a stúdióból be- szélt, hanem a miniszterelnöki palotából. A rádió vezetősége részéről már hét órakor megjelent vi- téz leveldi K o z m a Miklós, a MTI elnökigazga- tója, I I a v e i Béla, a Rádió vezető igazgatója, továbbá N c l k y Jenő és vitéz S o m o g y v á r y Gyula igazgató. Ott gyűltek össze a rádióközveli- tés előtt K á n y a Kálmán külügyminiszter, vitéz

K c r e s z t c s - F i s c l i c r belügyminiszter, akik- kel a miniszterelnök előzetesen tanácskozott, to- vábbá A n t a l István államtitkár, vitéz K o l o z s - v á r y - B o r c s a Mihály a miniszterelnökség saj- tóosztály vezetője, S z c n t i s t v á n y Béla mi- niszteri tanácsos, a külügyminisztérium sajtó- osztályának vezetője.

Vitéz I m r é d y Béla fél 8 előtt néhány perc- cel a mikrofonnal felszerelt szobába ment, fél 8 órakor kigyulladt a piros lámpa és Wimpfcn Iván báró, a rádió külügyi osztályának tisztviselője, bekonferálta a közvetitést.

A miniszterelnök végig nyugodtan, határozott hangon mondotta el beszédét. Beszéde tiz percig tartott és azok, akik a szomszéd teremből hall- gatták, azokra a miniszterelnök beszéde mely be- nyomást tett.

Magyar felszólítás Prágához

A miniszterelnök rádióbeszédében erélyes formában hangot adott annak az álláspont- nak, hogy a magyarság nem lehet megelé- gedve addig a müncheni eredménnyel, amig az egyezwiény határozatni sürgősen és telje- sen végrehajtva nincsenek. A magyar köz-

| vélemény egységesen a legerőteljesebben . követeli a müncheni határozatok legsürgő- l| sebb veffrehajtásót.

Jól informált körökből származó ertesüles

szerint a kormány felszólítást intéz a cseh

kormányhoz, hogy a müncheni határozatok-

sürgős végrehajtása céljából haladéktalanul

kezdődjenek meg a tárgyalások. Nem kétsé-

ges, hogy a magyar közvélemény egységes,

erőteljes követelésének a lehető legrövidebb

idő alatt meg lesz az eredménye-

(3)

Vasárnap, 1038. október 2. D £ C M A T , y A R O P S 7'KG

3

Minisztertanács tárgyalta a müncheni egyezményt

Budapest, október 1. A kormány tagjai szombaton délelőtt fél 12 órai kezdettel Im-

rédy Béla miniszterelnök elnökletével mi- nisztertanácsot tartottak. A miniszterelnök tájékoztatta a kormányt a müncheni négyha- talmi egyezmény következtében beállott helyzetről, majd a folyó ügyek letárgyalása után a tanácskozás fél 3 órakor véget ért.

OSZI DIVATCIPOK

iskola-, sport-, vadász- os házicipOK

A. B. C. és Kalász íag. Legnagyobb választékban

Ha-Há-riál, Szened, Kelemen ucca 12 sz.

Prága elfogadta a lengyel favaslafol

A tescheni vidéket

átadják a lengyeleknek

Vasárnaptól 10-éig a csép csapatok kiüritik a len- gyel területeket

/I német csapatok szombaton megszállták az első zónát, a Moldva partjait

A magyar kormány felszólitja Prágát:

a legsürgősebben hajtsa végre a mün- cheni határozatokat

London, október 1. Szombaton kezdődött meg a müncheni egyezmény előirásai alap- ján a szudétanémet területek első sávjának megszállása. Mint ismeretes, október 7-ig fokozatosan történik meg a kiürített terüle- tek átadasd. Az első zóna, a délnyugati ha- társáv kiürítését a ^cseh csapatok szombatra

virradóra megkezdték". A zónát a német csa- patok szombaton és vasárnap szállják meg;

ez a zóna az átadandó területek között a leg- kisebb. A cseh hivatalnokok átadták hivata- laikat a szudétanémet párt megbizottainak, azután átvonultak.

Prgáa elfogadta a lengyel követelést

London, október I. A Reuter Iroda prágai jelentése szerint a cseh kormány tiltakozva bár, de elfogadta a lengyel követeléseket.

Lengyelország a tescheni területet október 2-án jelképesen megszállja. Tescheni Szilézia még fennmaradó területéről a cseh katona- ságot és egyéb cseh hatóságokat októbeí 10-ig visszavonják.

Varsó, október 1. A Prágában átnyújtott len- gyel jegyzék a legnagyobb határozottsággal állí- totta (cl a lengyel követelést. Szombat délig kel- lett válaszolni a cseh kormánynak. A lengyel jegy- zék követeli:

1. Cscszki-Tesehen október 2-i átadását.

2. Tcschcn-Szilézia többi részének kiürítésit ok- tóber 10-ik szakaszonként.

3. Frydek kerületben, aránylag kis területen nép- szavazást.

Párisi jelentés szerint

Lengyelország magatartása Paris- ban aggodalmat ébresztett fel.

A Jour szerint Bőimet külügyminiszter óvatosságra intette Lengyelországot,

Belvárosi Mozi

M ó t ü l Kedrtlci

\ t á n c o l ó a n d y a i

A F O X gyár világattrakciója S O N J A HCNNIE

és a 200 tagu jégbalett szereplésével

S

h e

° , f ' ,

g

A dzsungel tragédiája

Az első magyarul beszélő dzsungel film Ető- india ember nem járta őserdőiben. Azonkívül:

w r í z u i i a l h i é n á k Buck Johnes legújabb kalandjai

/isyázatl A nemzetek nasrv vei senye a

BERLINI OLIMPIASZ

A legnagyobb élmény

a iöv" hét

(;

n a Belvárosiban.

Prága, október 1. A tegnap este átnyújtott len- gyel jegyzékre

a cseh kormány beleegyező választ adott-

Csei} fiivatalos jelentés Tesctjen átadásáról

Prága, október 1. A következő hivatalos közleményt adták ki délután fél 4 órakor:

— A köztársasági kormány délelőtt a

Hradsinban B c n e s köztársasági elnök el- nökletével összeült. Az államtanács ezen nz ülésen gondos vizsgálat alá vette a lengyel kormány jegyzékét, amely ultimátumot tar- talmaz Teschen vidék egyrészének átengedé- sére. E követelés tüzetes megvizsgálása után, figyelembe véve a nemzetközi helyzet ne- hézségeit és a müncheni határozatokból fo- lyó körülmények kényszere alatt a kormány nem tehetett mást, mint elhatározta a lengyel javaslatok elfogadását. A kormány ezt a kí- nos határozatát a politikai pártok felelős sze- mélyiségeivel teljes egyetértésben hozta. A kormány annak tudatában döntött igy, hogy minden más elhatározás ujabb komoly bo- nyodalmakat idézett volna elő.

BÚTOR

Szendrényi

olcsó és jó

Géza és Tsaj

Asztalosmesterek Bútorcsarnoka

Telefon 10—82. Szöged, Dugonics-tér JJ

Örömtüntetések Varsóban

Varsó, október 1. A varsói lapok külön kiadá-»

sokban jelentették, hogy Prága elfogatta a len- gyel jegyzéket. A közönség percek alatt szétkap-«

kodta a lappéldányokat. Varsó házait pillanatok alatt feUobogózták, az uccák visszhangoznak az Olsa-vidék felszabadítását ünneplő közönség öröm- ujjongásától. A Pilsudszki-térröl, ahol iuin"pély:- sen feloszlott a lengyel szabadosa/Kit, sokezer főnyi közönség a Belvedere-kastély elé vonult, hogy hódoljon Pilsudszki tábornagy emlékének. A tömeg ezután a német és az olasz követség elé vonult.

Este a vidéki városokban is öröm tüntetések vol- tak, különösen nagy volt a lelkesedés Teschen ben, ahol az összevont lengyel csapat parancsnokánál délután 4 órakor egy cseh tábornok jelent meg, hogy a terülctátadási részleteket megbeszélje.

Vasárnap jelképes megszállás

Varsó, október 1- A lengyel követelések- nek cseh részről történt elfogadásával kap- csolatban ma hivatalos jelentést adtak ki:

— A szeptember 30-i lengyel jegyzéket, amely szabatosan körülírja a* lengyel kor- mány követeléseit a tescheni Szilézia visz- szacsatolása tekintetében, Csehszlovákia teljes terjedelmében elfogadta.

A lengyel jegyzék kívánságainak megfele- lően Teschen vidékét a leligyel katonai ha- tóságoknak holnap délután két órakor átad- ják. A többi területnek kiürítése és lengyel katonai hatóságoknak való átadása tiz nap alatt megtörténik. A többi terület határának megállapítását és e területekre a népszava- zás lebonyolitását a cseh kormánnyal való megegyezés utján rendezik.

A cseh kormány haladéktalanul intézke- déseket tett, hogy a cseh szolgálatban levő lengyelek felszabaduljanak és hogy kiszaba- duljanak a lengyel politikai foglyok.

797 négyzetkilométer

Varsó, október 1. A tescheni és freistadti ke- rületeknek. amelyek okíób'.r 10-ig átmennek Lén- nyé ország birtckáh.i t-i-t;l •/- 5-t9. illetve 257 négy-

zetkilométer. Gyáripar szempontjából mindkét vi- dék nagyon fontos.

,,/lz uj fjazúban csupán csepek, szlovákok és rutének lesznek - - ."

Práya, október 1. Vavrecska volt propaganda- ügyi miniszter beszédet mondott a rádióban, beszé- dében vázolta a legutóbb kialakult nemzetközi

A szegedi moziélet eseménye:

Elővétel: te'. 26-33.

Szecnenyi mozi

va sőrnap •>. 7, 9 óra hét ön 6, 7 0

n e m

apának

lenni!

Táblás házak!

* lsgjohS Agy»r

tilmvigjáté™

l e g ú j a b b

V l l á g h l r a d ó I

(4)

A DPT M A G V A I > O t ? «í7-SG Vasárnap, TQ38. október 2.

Í&slóijiarvúllciíat*

Késrit elsSrendfl kivltet- b«n szobafestést, másolást

és butorfényszést jutányos árban. Oégtul aj donos t

Csányi Mihály

reketesni ucco 22*

T e l e l ő m W-4Í.

helyzetet, majd Így folytatta:

— Az uj óllarnban becsületes munkával és ön- feláldozó szelleminél uj ha:At fogunk kialakítani, libben az államban csupán caeltek, szlovákok de ru-

tének lesznek, akiket testvéri egyetértés füz egy- máshoz. Ezek az elemek összhangban élnek majd ebben az újjáalakított államban.

Az első zóna megszállása

Szombaton délelőtt 11 órakor a passau—

linzi vonalon felsorakozott katonaság pa- rancsot kapott az indulásra. A német hadse- reg kijelölt osztagai délben átlépték a cseh határvonalat. Szombaton délután fél 2 óra- kor hivathlos jelentést adtak ki, amely sze- rint Von L e e b tábornok parancsnoksága nlatt a nemet csapatok a Cseh-erdőben levő egykori csehországi határvonalat átlépték i lelfenbcrg és Finsterau között és megkezd- ték az I. számú zónának a megszállását, ame- lyet n müncheni egyezmény kijelölt.

Berlin, október 1. A hadsereijföparancsnoksáe közli a kővetkezőket:

— Az l-ol jelzett terület megszállásával meg-

bízott német csapatok szombat délután a megálla- pított terv szerint megszállták ezt a vidéket. A lakosság ujjongva fogadta a bevonuló katonákat.

A német menetoszlopok a Moldva felé közelednek,, amelyet még a szombati napon elérnek.

A véderő főparancsnokig közli:

•— Lech lovag vezérezredes csapatai a mai napon elérték céljukat, a Moldva folyót.

A Berlinben összeült nemzetközi bizottság a megszállást ugy határozta meg, hogy a német és a csehszlovák hadsereg között mindig két kilo- méter szóles sáv maradjon. A német csapatok be- vonulása eddig minden zavaró momentum nélkül történt meg. .

Hogyan történik a kiürítés

Prága, október 1. A cseh kormány délután a következő hivatalos közleményt adta ki:

— Az első övezet kiürítése, amelyet a négy

nagyhutalomnak a csehszlovák kor-

mány által elfogadott megállapodása

értelmében a csehszlovák köztársaság

átad a német birodalomnak, október

1-én és október 2-án, vasárnap történik meg.

Ebbe az első övezetbe tartozik a Csch-erdő-

től délre eső terület. Október 1-én a cseh hadseregnek elsősorban a Gnizeci, Pláne és Kvilda közötti úttal elhatárolt területet kell kiüríteni. A német csapatok még nem fog-

lalják el a területet, továbbá a Moldva fo-

ly»ÍSH

mellett Friedauig terjedő területet,

amelyet még szintén nem foglalnak el, to- vábbá a Priednuból Predni Vitonba vezető utmenti területet, Reitcrschlagig, amelyet a német csapatok megszállanak. Biztonsági okokból 3 kilométeres széles semleges öve- zetet alakitanuk.

A cseh csapatoknak a kiürítés közben leg-

alább másfél kilométerre kell maradni a

•Moldvától délre. A cseh csapatoknak a ki-

ürítés során október elsején délután két óra- kor kellett a Moldván átkelniök. A német

csapatok a régi határon szintén délután két órakor keltrk át. Különféle intézkedésekot lettek arra, hogy az elszigetelt cseh csaoatok, amelyek nem kapták meg ideiében a paran- csot, utolérhessék csapottesteiket. Hasonló-

képen intézkedés történt arra, hogy tegyék

ártalmatlanná, vagv legalább is jelezzék ki- elégítően az aknamezőket, amelyeket cseh- szlovák területen létesítettek. A német-cseh határon fekvő hadponton a német és cseh hadsereg összekötő tisztjei érintkezést tarta- nok fenn.

Kiürítették Égert és Környélcéf

Berlin, október 1. A csehek kiürített*' Égert és környékét. A katonasággal és csend- őrséggel együtt vonult ki

a

cseh vörösőrség

is. A szudétanémet párt kerületi vezetősége

még az éj folyamán átvette a rendfenntartó

szolgálatot, amelyet főleg frontharcosok lát- nak el. Kiürítették a csehek Franzensbadot is, amellyel azonban nem lehet érintkezni,

miután elfűrészelték a táviróoszlopokat.

A csehek itt meg tegnuu este gépfegyver-

rel tüzeltek a szudétanémetekre, egy szudé- tanémetet agyonlőttek.

lüxQarc AscQnál

Berlin, október 1. Oberlohmar városka ha- tárában, Asch közelében cseh csapatok meg- támadták a szudétanémet szabadcsapatok előretolt állásait. A reggeli órákig tartott a heves tűzharc. Az aschi kerületbe csak a jö- vő hót elején vonulnak be a német csapa- tok.

Angol megfigyelők

London, október T. Angol diplomáciai kö- rökből származó értesülés szerint az angol kormány nyolc angol megfigyelőt szándéko- zik kiküldeni a szudétanémet vidékre, ha eh- hez Prága hozzájárul.

Szó van arról, hogy a német és a cseh csapatok között másfél angol mértföldes sem- leges sávot létesítenek.

Angol sorkatonaság a népsszavaxósos terű-

leieken

London, "október 1. A legújabb hírek sze- rint a népszavazás alá bocsájtandó szudéta- német vidékeken angol sorkatonaság gon- doskodik maid a rend fentartésáról. Az ideig- lenes megszállás céljából az angol hadügy- minisztérium 5 0 0 0 főnyi katonaságot bo- csájtott rendelkezésre. Az első csapatecvsé- gek már vasárnap elhagyják Londont. Hétfőn

és kedden további csapattestek indulnak a Szudétaföld felé. Az angol katonavonatok a német birodalom területén mennek keresz- tül a Szudétaföldre. Néhány nap múlva, hir szerint, hat zászlóalj angol katonaság indul Csehszlovákiába a népszavazási területekre.

A nemzetközi ;bizottság ülése

Berlin, október T. A nemzetközi bizottság ma délelőtt ujabb ülést tartott. Német rész- ről közölték, hogv a további intézkedésig tilos magánszemélyeknek Németországból a katonai megszállás alatt a szudétanémet te-

rületre való beutazása, a szudétanémeteknek visszatérésétől és más kivételektől eltekintve.

Prágában koalíciós kormány alakul

Prága, október 1. A „Politika" prágai le- velezőjének értesülése szerint Prágában a

kormány átalakítását tervezik olyan módon, hogy koalíciós kormányt alakítanak.

Kivonják a forgalomból a csefj váltópénzt

Prága, október 1. A pénzügyminiszter fel- hatalmazást kapott arra, hogy

szükség

ese- tén kivonják a forgalomból a váltópénzt, esetleg uj fémből veressen váltópénzt, vagy azt papírpénzzel helyettesítse,

A leszerelés

Páris, szeptember í. A francia közvéle- ményt most elsősorban az érdekli, hogy mi- kor szerelik le n mozgósított tartalékosokat.

A lapok jelentése szerint francia részről ed- dig nem történt döntés ebben az irányban.

Daladier miniszterelnök, amikor München- ből visszatért, csak annyit mondott, hogy pillanatnyilag semmi sem változik. A Jour értesülése szerint a francia kormány min- denekelőtt a mozgósított német hadsereg le- szerelését akarja megvárni. A> lap ugy tudja, hogy Németországban kedden, vagy szerdán kezdődik meg a mozgósított tartalékosok fo- kozatos leszerelése. A francia leszerelés nyo- mon követi a német leszerelést. A két lesze- relés között körülbelül 48 óra időkülönbség lesz.

FRIT/ GERGELY

mUkössörUs, Mérel-u. 2. (PUspttkbaxftt

A c é l á r u k .

Fodrászc*kkek

Lemondott a bajai fttispán

Budapest, október T. A kormányzó a bel- ügyminiszter előterjesztésére L a t i n o v i c s Jánost Bács-Bodrogmegye és Baja város fő- ispánját ettől az állásától buzgó szolgálatai- nak elismerése mellett saját kérelmére fel- mentette.

Az idö

A Szegedi Meteorologia Obszervatórium jelenti. Szegeden a hőmérő legmaga-abb állása 21.4, a legalacsonyabb 11.8 fok C.

A barometer adata nullfokru és tenger- szintre redukálva reggel 761.1, este 701.9 mm. A levegő páratartalma reggel 79, délben 58 százalék. A szél iránya délke- leti, erőssége 2—3. A lehullott csapadék mennyisége 0.9 mm.

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor. I d ő j ó s 1 a t ; Mérsékelt déli, a Dunántúlon már élénkebb nyugati szél, több helyen eső, néhány helyen zivatar, a hőmérséklet nyugaton csökken, kele- ten még alig változik.

D é I m a a " a r o r s z a o

Ifftlcsönhönwlár

Anirnüo legnaotiobb,

c i ö i l z c t e s e i c a k i s e b b

(5)

Vasornap, 1D38. október 2 , D É ! M A G Y A R O R S Z Á G 5

Duff-Cooper lemondott,

mert nem helyesli Chamberlain külpolit káiát

London, október I. Á Presse Ássocíation Jelenti, hogy Duff-Cooper, az admiralitás el-

ső lordja lemondott. , A miniszterelnöki hivatal este közzétette a le-

mondott Duff Cooper és Chamberlain közti levél- váltást.

Duff-Cooper

lemondó levele így szól: r- . i

»Miniszterclnök ur! Végtelenül sajnálom, hogy az ön nagy diada'ának pe cébcn kénytelen vagyok disszonáns hangot megütni, olyan okokból, amc->

Igéket Ün már ismer és amelyeket kellő időben az alsóhasban, fogok megmagyarázni. Mélységes blza'matlansággal viseltetem ama külpolitika iránt, amelyet a jelenlegi kormány követ ós valószínű- leg továbbra is követni fog. Tekintettel erre a meggyőződésre, ugy érzem, hogy a becsület és lo- jalitus parancsolja, hogy beadjam Ötwk lemondá- somat, amelyet mély sajnálattal teszek, mert na»- gyon büszke voltam jelenlegi állásomra és nagyon hálás voltam önnek, hogy ilyen bizalmat muta- tott irántam és mindig jó s türelmes volt velem szemben.«

Chamberalin

miniszterelnök a levélre a következőket válaszolta:

»ősz in te személyes sajnálattal vettem tudomá- sul lemondó levelét, miután azonban tudom, hogy Ön őszintén meg van győződve arról, hogy a mos- tani kormány kii!politikája téves, egyetértek Ön- nel, nem volna helyes, ha ön továbbra is a kor- mány tagja maradna. Mielőtt a lemondást Őfelsége a király elé terjesztem, köszönetet akarok önrtplí mondani azért a munkáért, amelyet fontos állásá- ban teljesített. Meg vagyok győződve arról, hogy az állauipolitika körüli ellentétek nem okozhatnak szakadást személyes viszonylatunkban.*

A z U f 4 1 . m . h i r .

O s z t á l u - s o r s f á f é h játékterve nem változott.

Az első 4 osztály főnyereményei ismét I. osztály 3 0 . 0 0 0 pengő

II. osztály 4 0 . 0 0 0 pengő ' III. osztály 3 0 . 0 0 0 pengő IV. osztály 6 0 . 0 0 0 pengő Az elérhető legnagyobb nyeremény:

pengő 700.000 pengő

Jutalom és nyeremények:

400.000. 300.000, 100.000.

7 0 . 0 0 0 , 5 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 , 21 drb á 20.000, 32 drb a 10.000 stb

ptngő, összesen közel

10 m i l l i ó p e n g ő K é s z p é n z b e n . A h ú z á s o h l . 1 3 é n K e z d ő d i k

88.000 sorsjegy közül 44.000 darabot biztosan kisorsolnak,

lehat a sorsjegyen íele n u e r

! A eorsjegyeh hivatalos ára osztályonként:

Nyolcad Negyed Fél Egész

3V: 7 14 2 8

pengő pengő pengő pengő

V

A sorsjegyeket már az első osztályra tanácsos megvenni, hogy a nyerési esé- lyeket minden osztályban kihasználhas- suk, de azért is, mert ha a sorsjegyeket egy későbbi osztályhoz vásároljuk, a már lejátszott osztályok árát úgyis meg

kell fizetni.

A megrendeléseket (akár személyesen, telefonon vagy levélben) a hivatalos fö- árusitók a leggondosabban és diszkré-

ten intézik cl.

Duff Cooper az alsóház héttői ülésén közli le- mondása okát,

London íünfeí

Chamberlain melleit

London, október 1. London egész éjszaka tüntetett a béke mellett, a késő éjszakai órákig éltette Chamberlaint. Nincs ember Londonban, aki nc ment volna cl a Downing Streetre, hogy kivegye részét az ünneplés- ből.

Az esti londoni minisztertanács Chamber- lain fáradtsága miatt mindössze 35 percig tartott; későbbre halasztotta a kormány tag- jainak részletes tájékoztatását. Csak röviden

közölte a tényeket, majd fogadta a minisz- terek szercncsekivánatait.

Megkezdődött a részleges mozgósítás visa- szavonásu Angliában; a légvédelemnél és a hadiflottánál szolgáló tartalékosok ismét szabudságot kaptak és uton vannak hazafelé.

Nobel-dii

London, október 1. Chamberlain szülővárosa és választókerülete nagy ünnepélyességgel készül fo- gadni hires fiát október 11-cn, amikor a választó- kerületében beszámolót tart.

A világ legkülönbözőbb részeiben készülnek Chamberlain ünneplésére. A vcrsaillesi városi ta- nács Chamberlaint díszpolgárává választotta és.

egyik uccáját Avenua Chamberlainnak nevezte cl.

Stockholmi jelentés szerint javasolni fogják, hogy a Nobcl-békediiat legközelebb Chamberlain kapja,

Batáviában gyűjtés indult Chamberlain-alapra.

Prága cáfolja

B e n e s

le- mondásának hir ét

Berlin, október 1. Itteni cseh körökben ugy tudják, hogy Benes elnök elhatározta lemon- dását. Eddig Prágából hivatalosan nem erő- sítették meg a hirt.

Prága, október T. Azzal a Kirrel kapcso- latban, hogy Benes köztársasági elnök le- mondani készül, a Német TI prágai munka- társával beavatott helyen közölték, hogy e hir még megerősítésre szorul. Számítani kell még azonban arra, hogy a délutáni, vagy a holnapi nap folyamán egészen uj helyzet állhat elő.

Prága, október 1. Cseh illetékes körökben a leghatározottabban megcáfolják azokat a híreszte- léseket, amelyek szerint Benes köztársasági elnök a lemondás gondolatával foglalkozik.

Viharelöjelek Párisban

Páris, október 1. Mialatt a nemzetközi szemhatár tisztulóban van, francia belpoliti- kai téren a vihar előjelei mutatkoznak, a légkör villámokkal terhes. A béke és a há- ború kérdése körül az ország két táborra szakadt: a háborús uszítók cs a megfontolt elemek békefrontja között az ellentét kiéle- ződött.

F1 a n d i n plakátainaK Páris falairól való eltávolítása és a plakátok szövegét közlő jobboldali lapok elkobzása felkorbácsolta Páris szenvedélyét. A békepárti sajtó eré- lyesen követeli, hogy a háborús veszély vég- leges elmultával tüstént vonják felelősségre mindazokat, akik bűnös szándékkal és a köz- vélemény tudatos megtévesztésével igyekez- tek háborúba sodorni az országot

n a g y é r f é k ű v é a 88-as Orion rádiót í TAL5-ÖS óriás erősí- tésű pentóda, nagy d y n e m i k u s hang- szóró. Hangkorrek- ciós felépítés, ne- gatívvisszacsatolás,

„varázsszem" az ál- lomás beállításhoz.

^INDEN.OR|ON RÁDIÓKERESKEDŐNÉL KAPHAT^

Az összes ujtypusu O R I O N rádiókéstü- lékeket készséggel bemutatja

OEUISCH ALBERT klf.

Szeged, Kárász ucca 7. Telelőn 18-71 KedvezO részletfizetésre Is Kap Halók.

Difta anul bemutatta Regi rádiófat necserei

M á r t o n

Szeged, Kelemen u. U Kedvező részletfizetés

Az összes ujtypusu O R I O N rádiókészü- Mckekct készséggel bemutatja 4

METEOR

Csillárgyár RT. lerakatából.

Szeged, Karász u. II. Telelőn 33-70.

Lakásán díjtalanul bemutatja, régi rádiőjál magas árban beszeréli, hossza részletfizetés! nyújt

Déry Gépáruház r. t.

S Z E G E D

A legújabb k é s z ü l é k e k kaptjatók

Csányi

vll lunysxerclö rúd tő s- ak irz leidben 1 ekclesus ucca 22.

(6)

fi n

P

í M

a

r, y

a

p o p «;

7 a g V a s á r n a p , K>3fl. október 2.

II • f f UHBMB MMMBMHHMMWBBWBBBMMBBaaaBBHMnKjaga^

Cipőt E t i l - n é l v e g y e n

Bordó c i p ő k ! Női, iérii és gyermek őszi cipők nag>

választékban, o l c s ó szabóit árakon.

Szeged, SzéchenyMér 16.

Szeged köszönti a békét

M i / vár a kereskedelem, a z ipar, a gazda- sági élei a béke és bizalom Qelyieálliíá-

sáíól

(A Délmagyarorszdg muunkatdrsdtól.) A kétség- beesés és kilátástalan reménykedés hosszú heteit bizakodás ős remény váltotta fel. A béke a mün- cheni megállapodás nyomán uj cröt adott az egész

világnak és az első biztató nagyjelentőségű ige- retet a magyarság számára. Husz éve küzdünk el- rabolt területeinkért és most minden kilátás meg van arra, hogy az elcsatolt területek elsörésze visszatér Magyarországhoz. Ebbsn a hangulatban indul meg az építő munka, a lidércnyomás elmúlt, ismét az életkedv kerekedik felül. Megkérdeztük Szeged néhány közéleti szereplőjét, milyen ha- tást várnak az uj helyzettől ős miköp látják a magyar jövőt.

Dr. Pap Róbert

a Polgári Szabadságpárt elnöke a következőket mondotta:

— A müncheni megegyezés, ha a magyar és lengyel igények kielégítését is eredd ményezi —- amiben nincsen okunk kételkedni —, előrelátható- lag hosszít időre Európa bőkéjet jelenti. A békét, amely meghozza a népek munkakedvét és munka- lehetőségét, az emberek gazdasagi helyzetének és ezzel együtt életso. suknak jobbra fordulását. A nemzetek közötti rideg elzárkózás helyébe lépő megértés lehel övi teszt az egyéni kezdést és vállal- kozást. ami a közy tzdazúg fellendülését vonja ma- ga után.

— És amikor a különböző kormányzati beren- dezésű, a tekintélyuralom és parlamentarizmuson alapuló államok egymásnak kezet nyújtanak, ezzel azok mindegyike érdektelenségét juttatja kifeje- zésre, a másik, másféle politikai szervezetre épí- tett állani belső berendezkedésével szemben. A demokráciára épített államok belátják, hogy indo- kolatlan törekvés, amely lövészárkokat kiván von- ni az autoritntiv államokkal szemben, amint viszont a totális államok sem törnek a parlamentáris nemzetek jól bevált évszázados intézményei el- len és ennek folytán mi magyarok is szabadon él- hetjük ki nemzeti egyéniségünket és megvalósulhat mindannyiunk álma: a független nemzeti Magyar- ország.

Dr. Tonclli Sándor,

a kereskedelmi és iparkamara főtitkára ezeket mondotta: 1

— Aki igazán komoly feleletet akar kapni arra a kérdésre, hogy a müncheni megegyezés milyen hatással lesz a vi'dg közgazdaságára, az kezdje a lapok olvasását a vezércikk helyett a közgazdasági rovat végén, ahol a tőzsdei árfolyamok találhatók.

Az értékeknek szinte viharszerü emelkedése a nagy nyugati tőzsdéken pontos visszatükröződése annak az óriási megkönnyebbülésnek, amely az egész világot elfogta, mikor hirc ment a Chamberlain által kezdeményezett és a többi kormányfők segít- ségével végbevitt békeakció sikerének. Ennek a sikernek és visszatérő bizakodásnak a jelét ntég azoknál a közgazdasági lesipuskásoknál is látni le- het, akik az első nyugtalanító hirekrz rohantak ki- venni a betétjüket és mesterségesen terjesztet- ték a pánikhangulatot. A kivett pénzeket ök is kezdik visszarakni, mert belátják, hogy mégis biztosabb a bank, mint az íróasztal fiókja, vagy a párna alja. Most már, hála Istennek ezen is iui vagyunk és az ilyenekkel szemben nem kell

se büntető, se peddig megszégyenítő rendszabályo- kat alkalmazni.

— Általánosságban azt hiszem, hogy most fel- lendülésnek kell következni. Hogy ez a fellendülés mennyiben lesz tartós, az nagyrészt attól is függ, hogy milyen mértékben és milyen tempóban fog végbemenni a Csehszlovákiának nevezett termé- szete lenes államai kutat felszámolása. Az bizonyos, hogy mi magyarok minél nagyobb területeket ka- punk vissza és illeszthetünk bele a mai szülne szabott magyar közgazdasági élet keretébe, annál nagyobb ga.dasági, pénzügyi, sőt társadalmi meg- könnyebbülésre kell számítanunk. Ezzel szemben nem hunyhatjuk bc szemünket annak felismerése előtt, hogy a következő hónapok sem politikai, sem pedig gazdasági szempontból nem lesznek a zökkenés és nehézségek, nélküli felfelé emelke- dés hónapjai. Lesznek nehézségek, sőt lesznek bi- zonytalanságok és visszaesések is, de a jobb jövőbe vetett szilárd hittel és a következendő eseménye'c nyugodt megítélésével bizonyára le tudjuk küz- deni ezeket a kedvezőtlen jelenségeket is.

Vörös József,

az ipartestület alelnöke, ezeket mondta.

— A beállott változás az iparosság lőrében éppen ugy, mint az egész vonalon, osztatlan örö- met keltett. Szeretnénk remélni, hogy most már újból a béke hangulata érvényesül és a beruhá- zási program keretében minél több jut a szociális épitőmunkára és ne lenne ideje senkinek arra, hogy ember és ember között elégedetlenséget szít- son. Az igazi béke akkor lesz teljes, ha a terme- lőmunka újból megkapja azt a biztos poziciót, amelyet méltán megérdemel.

Lampel József

kereskedő, a Lampel és Hegyi cég beltagja, a kö- vetkezőket mondotta:

— Nagy nyugalmat teremtett a textilpiacon a beállott változás; a vásárlási kedv fellendült és különösen az a fontos, hogy a helyzet éppen el- seje körül változott meg kedvezően. A fizetési készség ismét kezd a régi mederbe terelődni. Meg ke'' —"tenem, hogy 1914-ben a közönség nem-

csak élelmiszerkészletét igyekezett megerősíteni, hanem a ruházati szükségletét is, most azonban a mi szakmánk egészen háttérbe szorult.

R a i n q r F e r e n c ,

a kereskedelmi és iparkamara és az ipartestület elnöke Így nyilatkozott:

— A vásárlási kedv a válság idejében szinte egyik napról a másikra, megromlott, a javulás- hoz illő kell, remélem azonban, ez hamarosan be fog következni. Bizom abban, hogy a közönség nemcsak a közszükségleti cikkeket fogja vásá- rolni, hanem ismét megindul a lehetőség a Keres, kedelmi és ipari cikkek forgalmában is.

Bruckner D e z s ő

kerskedő szerint még nem lehet tisztán látni a helyzetet a kereskedelem szempontjából, erre a kérdésre három-négy nap fogja megadni a vá- laszt. Mindenesetre a válság elmúlt, tehát min- den ok meg van a bizakodásra, csak a vagyon- váltság nc okozzon visszaesést.

Tizenketten egy ellen

Börtönre itélt verekedők.

( A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l . ) A z

• e l m ú l t cv m á r c i u s 30-áVa v i r r a d ó éjszaka nagy verekedés játszódolt le Csengelén. S u l k a Ferenc és társasága összeszólalkozott tizenkét legénnyel, akinek élén Bitó L a j o s 22 éves feldmives állott. Szó-szót követelt, előkerül- lek a botok, bicskák, m i r e S u t k a 4ársai elsza- ladtak. A m a g á r a hagyott ember n e m tudott védekezni, Bitóék m i n t e g y tizenketten neki- estek, agyba-főbe verték, több késszurást ej- tettek rajta Az ügyet m á r egvizben tárgyalta a szegedi törvényszék egyesbirája, aki előtt a vádlott T ó t h József 20 éves, Bitó Lajos 22 éves. Péter Szabó Ignác és Czombor R u d o l f , K i r i M i h á l y 25 éves. Tóth Gáspár 24 éves, Bozó Lajos 23 éves, Fehér György 24 éves és Sipka Péter 30 éves földmivesek tagadták a terhükre rótt cselekményt, b á r a csendőr- ségen T ó t h , B i t ó Lajos, Péter Szabó és K i r i M i h á l y b e i s m e r ő v a l l o m á s t tett.

A s z o m b a t i t á r g y a l á s o n j o g o s ö n v é d e l e m r e h i v a t k o z t a k , m a i d azzal védekeztek, boffy a csendőrök b á n t a l m a z t á k őket. A bíróság m i n t e g y h u s z t a n ú kihallgatása u t á n . S z á s z D e z s ő ü g v é s z , T ó t h G á s p á r és F l ó r i á n , B o z ó L a j o s és S i p k a Péter ellen elejtette a v á d a t , a többiek ellen szigorú Ítéletet kért. D r . H a j - nal István védő védencei feJmentése érdeké- ben emelt szót.

R ö v i d tanácskozás u t á n a törvényszék ki- hirdette Ítéletét, a m e l y szerint Tóth Józsefet és Bitó Laiost 3—3 h a v i , Czombos Rudolfot 4 heti, Péter Szabó Ignácot és K i r i M i h á l y t 3- 3 heti fogházra ítélte, a többi vádlottat felmentette. Bitó L a j o s kivételével valameny- nyien m e g n y u g o d t a k az Ítéletben.

Birói kinevezés. Budapestről jelentik: A kor- mányzó az igazságügyminisztcriiini előterjeszté- sére dr. P á v ó Pál szegedi járásbirósági jegyzőt a szeghalmi járásbírósághoz járásbiróvá kine- vezte.

VEGYI Ö R U K

H A i T R R T f o l C I K K E K

c i r c l c s

Vfllíftlfl-Títt

.••jana^j- a'Hü'iawtHSS

(7)

V a s á r n a p , 1058". oktoEer 7. D £ r M a t , y A R o D <? 7 s, r, 7

MAGYAR I PORTRÉK I

ECKHARDT TIBOR

C. A. William Delaeroix amerikai szenátor, vi- lághírű államjogász, aki több nemzetközi állam- jogi döntőbíróságnak volt tagja, akit egyébként a wilsoni népönrendelkczési pontok igazi sziilö- apjának is tartanak, „Államjog és politika''1

rimii hatalmas koncepciójú müvében megállapítja, hogy amig az európai országok államjogi struk- túrájának lényegi alapja kétségtelenül római jog- ra vezethető vissza, tt politika alapformáját min- den országnak viszont Anglia politikai idealizmu- sából kellene átuiiutázni. Az angol politikai élet- nek ugyanis az a mindenkor való hite, hogy min- den kormány föltétlenül az angol birodalom ja- vát akarja és legfeljebb iramban és eszközökben, esetleg a csinálás sorrendjében állhatnak elő po- litikai differenciák. Ezért az angol ellenzék a po- litikailag iskolázott, emberi műveltségben kiváló- an gazdag olyan kontrollcsoport, amely felvigyáz, irányit, terel és amely csak csökönyös aberrációk esotén tökésiti ellenzéki erejét — kormánybukta- tásra.

Ennek a nagyszerű angol .politikai iskolának Szinte töröl metszett magyar alakja Eekhardt Ti- bor, a kisgazdapártnak nagyatádi Szabó István, majd Gaál Gaszton utáni vezére is.

Eekhardt Tibor politikai vonalvezetése tudatos ifs egyenes. Nincsenek rajta pályatörések, kitéré- sek, elkalaudozások. Pontosan olyan ellenzéki fel- adatra rendezkedett be, amilyent ittbon ugyan nem mindig értelmeznek és értelmeztek helyes megítéléssel, de amely minden egyenességében, de minden változatában is a C. A. William De- laeroix által pompásan kontúrozott a n g o l po- l i t i k a i ő s z i n t e s é g cs c é l t u d a t o s s á g i s k o l a l a p j á n á l l .

Eekhardt Tibor politikai múltja abban a moz- galmában gyökerezik, amikor még Gaál Gaszton vezérsége idején megrepesztette az uralkodó kor- mánypárt és a koalícióra csatlakozott kisgazda- párt közötti egységet. Ezzel — most már jól lát- ható, — az volt a nyilvánvaló politikai szándé- ka, hogy b í r á l ó é s t a n á c s a d ó c 11 c n z é - k o t alkosson az akkor volt zavaros, pártlármás, álla maiunkat abovó gáncsoló ellenzék helyébe.

Tervét Gaál Gaszton halála után, hogy annak ve- zéri örökébe került, a legnagyobb céltudatosság- gal meg is valósította. A kisgazdapárt egész szer- vezeti cs politikai komplexusát átváltoztatta el- lenzéki állásra és ezzel olyan néppolitikai és parlamenti állapotot vezetett be, amelynek nobi-

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT.

SZEGED, CSEKONICS é s KISS UCCA SAROK

Felszerelési cikkek

Bakancs szeg 30 drb —08

Borotválkozó slift 2 drb -.10

Bekenő kefe —.12

Börzsir 1 doboz —.14

Ruhakefe —.11

Gömbölyű hajkefe —.11

Borotva szappan kocka, vagy rud alakú —.11

Alumínium borotva tál —.14

Asztali tükör fém kerettel —.14

Köröm kefe 3 soros —.16

Sárkefe —.18

Fanyelű fogkefe —.18

Borotva timsó - 1 8

Cipő fénymáz 2 doboz -.18

Bakancs fényesítő kefe —20

Mosókefe - 20

Súroló kefe —.20

Fogkrém t tubus —.20

Bakancs fűző 2 pór -.21

Celluloid fogkefe tartó -.21 Asztali tükör cell. kerettel —.38 (önborotva készlet 1 pengével —.48

litásában, uj hangjában és főként annak nem min- denáron való zavarkeltésében az addigi ellenzék nem mingyárt ismerte fel a helyes, illetve nálunk megszokott ellenzékiséget. Pedig Eekhardt Tibor pártja, a vezér hatalmas politikai iskolázottsá- gának következtében és igy céltudatos irányítás mellett, már legalább tizenöt éve szinte elhiva- tottsággal (ölti be azt a politikai pozíciót, amely a pártot összetételénél fogva — ez a párt esopor- tositja magában a magyar népiség, a falu, tehát az i g a z i f a j t a m a g y a r s á g é s b e n n e a z ő s i k e n y é r m u n k a n é p é t — megilleti. Ez a párt áll szilárd egységben a Vezér mögött, aki ennek a domináns egységnek nevében óriási egyé- ni műveltségével és parallel óriási politikai is- kolázottsággal mindig kormánykoalíción kivül művelt nagyszerű országépitö politikai munkát.

Nem fogadott el soha csatlakozási nieghjvások'if, pedig elsőrendű politikai és egyéni poziciófclkiná- lásokat kapott. \ maga cs pártja számára min- den helyzetben és minden cseménnj el szemben fenntartotta azt a szükséges politikai fiiggetl"n- séget, amivel mindig ott és akkor cselekedhetett, ahol és amikor arra a g e n e r á l i s m a g y a r é r d e k n e k szüksége volt. I)o viszont azonnal elfogadta azt a korinánymegbizásf, amely őt igen nehéz szereppel Genfbe küldte a Népszövetségen való képviseletre, aliol ismeretesen bátor és nagy- horderejű kiállásával komoly csatát nyert «z akkor népszerűsége és befolyása teljében volt Titulcseu cs Bencs ellen és ahol a világsajtó ugy regisztrálta szereplését, mint az akkor nemrég elhunyt gróf Apponyl Albert valóban méltó, nagy- műveltségű és konoopciódus utódjának tettét.

Eekhardt Tibor tudatos politikus és tántorítha- tatlan magyar. Alakja föltétlenül beletartozik ab- ba a büszke magyar galériába, amelynek kima- gaslói: gróf Széchenyi István, Tteák Ferenc, gróf

JF

M W M M A M M A M I M t M M M M

D é n e s

könyvkereskedés uj k ü l f ö l d i

divatlap jai megérkeztek.

Magyar éskült öldi könyvújdonságok

Legújabb iolyóiraiok

Kigyó ucca 2.

(tloTiátb-kávóljúx melleit)

Andrássy Gyula, gróf Apponyl Albert és gróf Bethlen István. Milyen szerencséje ennek a min- dig nemzetközi hulláinokon lendiilö-bukó magyar politikai életnek, hogy minden időkben vannak szilárd, politikailag biztonságos nagy őrtállói!

Alt CIO n u n h e r u h á t K i z á r ó l a g o

DIVATCSRNOKBAN 2S3S

Szegeden, K l a u z á l fer 2. szerezheti be. unió könyvecskére K ö p e n y h ö p e r 4.50 föl

P í n c e r k o b á t „ 3.50 Hentes „ „ 4.20

G é p e s z ö l t ö n y köper 5.50 tői Egybeszabott „ 5.50 „ Ciolh K ö p e n y 4.50 „

Műegyetemi tanár

fogja felülvizsgálni a somogyitelepi iskolát

A város pere a vállalkozóval

(A Délmugyarország munkatársától.) Meg- írta a Délmagyarország, hogy a város pert indilott Brcuer Imre azelőtt szegedi, most budapesti építési vállalkozó ellen a somogyi- telepi iskola építéséből kifolyóan. A jogügyi bizottság meghallgatása után utasította még annakidején a város polgármestere a tiszti ügyészséget a per megindítására, amikor kiderült, hogy az építési anyag n e m volt meg- felelő, m á s szakértő v é l e m é n y e szerint azon- ban a talaj sajátos összetétele okozla az épü- let rongálódását,. á m í t a vállalkozó terhére írni nem lehet Az ellentétes szakvélemények felülbírálására a város tnosl egy miiegyelenii tanár-szakértő alkalmazását kérte' a szegedi

törvényszéktől s a bíróság arra kölelezle a várost, hogy szakértőjét nevezze meg. D r . Szekerkc Lajos tiszti ügyész a n a p o k b a n Bu- dapesten tárgyalt s tárgyalásának eredmé- nyeként a város a bíróságnál be fogja jelen- teni annak a m ű e g y e t e m i tanúrnak a nevét, akit szakértőként kíván alkalmazni ebben a perben.

A törvényszék előreláthatólag rövid i d ő n belüi meg fogja tartani a szakértői szemlél, most m á r a műegyetemi tanár-szakértő be- vonásával s* a szakértői szemle foganatosítá- sa u t á n fogja eldönteni, hogy a vállalkozó tartozik-e kártérítéssel a használhatatlanná vált somogyitclcpi iskola miatt.

5 tanítói állást tölt be a város

Az elkésel! hirdetmény bonyodalmai

(A Délmagyarország munkatársától.) A város;

öt üresedésben levő tanítói állásra irt ki pályá- zatot. Ugy az érdekelt tanügyi körök, mint az is- kolaszék már hónapok óta sürgette az üresedés- ben levő tanítói álíások betöltését, amit nemcsak a tanítás érdeke, de ne elhelyezkedésre vá-ó tanítók nagy száma is sürgőssé te't. Hosszú előké-

születek után a város végre kiirta a pályázatot 4 férfi és egy női tanítói állásra, a pályázat felté- telei szerint a kérvényt október 6-ig kell a pá- lyázóknak beadni.

Mint értesülünk, eddig 25-en adták be a jtáUjá- zataka*, de az ideiglenes és óradíjas tanítók kö- zött o'yan óriási érdeklődés mutatkozik a pályázat

(8)

8 D f l M A G Y A R O R S Z Á G Vasárnap, 1938. oktÓKer 2.

r INA hölgyfodrász szalon

OGALOMíiíti hölgyek

• Fővárosi nívó, tökéletes munka, olcsó árak

Vezetők; RSczn* és Palotás Mária. Femina. Kl«yó u. 2

iránt, hogy a pályázók száma előreláthatólag meg fogja haladni a százat. Bármily várakozás előzi is meg az iskolaszék választását, még sem bizo- nyos, hogy a választást az iskolaszék a köeeljövő- ben meg fogja tartani. Az iskolatörvény értelmé- ben ugyanis az uj tanítói állásokat szeptember vé- géig be kell tölteni. Csak a közoktatásügyi minisz- ter hozzájárulásával történhetik meg, hogy évköz- ben töltik be a megüresedett tanitói állást. Ebben az esetben az történt, hogy az a tanügyi közle- mény, amelyben a tanitói állásra vonatkozó hirde- téseknek meg kell jelenni, csak elkésve kapta meg a pályázatot és igy azt keltő időben nem közöl- hette. Ezért kellett azután a pályázat feltételeit

ugy megváltoztatni, hogy annak határideje októ- ber 6-ára essék. Ez viszont lehetetlenné teszi, hogy az üresedésben levő állásokat szeptember végéig betöltsék.

A? érdekeltek, akiknek száma egyre nő, most feszült figyelemmel várják a közoktatásügyi mi- niszternek azt a? engedélyét, hogy az iskolaszék a választásokat megtarthassa. Ha a pályázati ha- táridő eltelik anélkül, hogy a miniszter a válasz- tás megtartásához hozzájárulását megadja, abban az esetben továbbra is ideiglenes és óradíjas tan- erők fogják betölteni az üresedésben levő állá- sokat, . .

r Rendszeres

Ivókúra. gyógyforrásnál

gyógyítja a gyomor, bél és vese betegségei!.

N v i ' v a r e g g e l f é l 7-lfll.

Kérdezze met orvoséi!

LOST!

Védekezés a mustárgáz ellen - Orvosi szakelőadások

(A Délmagyarország munkatársától.) A Fe- renc József Tudományegyetem Barátai Egyesületé- nek orvosi szakosztálya és a vele egyesült Szegedi Orvosegylet szombaton este tartotta meg első szakülcset a bőrgyógyászati klinika tantermében.

Az elsü szakülésen a hadigázaknak az emberi szer- vezetre tett hatásával foglalkoztak. A szakülés dr, Miskolczy Dezső professzor elnöki megnyitójával kezdődött, majd dr. Csinády Jenő magántanár lé- pett az előadó asztalhoz, hogy »Harci gazok* ci- uiü előadását megtartsa.

Az előadás mintegy bevezetőjéül szolgált az egyes harci gázokkai foglalkozó előadássorozat- nak. Csinády táblázattal szemléltetve jellemezte az összes gá:féléket: az ingerlő, mérgaző, fojtó ás hólyaghúzó gázokat, röviden érintette azok hatá- sát. Kifejtette, hogy a hólyaghúzó gázok a legve- szedelmesebbek, mivel erősen tapadnak és rend- szerint cseppfolyós voltuk miatt a szélviszonyok változandósága sem gátolja hatásukat olyan nagy- mértékben, mint a többiekét. Előadása végién ki- jelentette, hogy a qáztámadásoknak koránt sínes akkora átható erejük, mint a tü.érségi támadá- soknak. Egyrészt, mert a támadótól roppant anya- gi áldozatot követel a gáz nagymennyiségű elő- állítása és gyors szállítása, másrészt, mivel a leg- több ellen megvan a lehetőség ae eredményes vé- dek esésre. A világháború tapasztalatai alapján ké- szült statisztikák is azt mutatják, hogy amig a tüzérségi támadás következtében 2S százalék a halálozás száma, addig a gáztámadás következté- ben — 2 százalék.

Csinády Jenő előadásának elhangzása után Mis- kolczy Dezső elnök bejelentette, hogy Purjesz Béla

» 1 gázharc belgyógyászati szempontból cimü előadását a legközelebbi szakülésen tarthatja meg, felkérte, a szombati szakülés második előadóját, Meltzer Miklóst ^Védekezés a mustárgáz ellen*

cimü előadásának megtartására.

— A mustárgázat — mondotta — már a niult század hatvanas éveiben előállította egy Riemann nevü német vegyész és azóta is többféle módszerre.1 sikerült elöálHtani. Ezt a rendkívül

\eszcdelmes gázát két világháború idejebeli elő- állítójáról, Lom mer és S'einkopf német vegyé- szekről Losl-nak is nevezik.

Meltzer Miklós előadása további folvamán rész-

letesen leirta a Lnst-fertözés jelenségeit, a külön- féle komplikációkat és elváltozásokat, amelyeket az emberi testen okoz, a fertőzés elleni védekezés és a gyógyítás módszereit, nehézségeit.

Az előadás elhangzása után a termet teljesen megtöltő közönség hosszas tapssal köszönte meg az előadásokat.

EN IS CSAK HALLOTTAM,

hogy az egyik előnyösen >smert cégtábláju.

Szécbmyi-téri cég kitiinő tulajdonosa több fogadást kötött a — békére. Az egyik foga- dást szívességeiről ismert szegedi ügyvéd

©méltóságával kötötte s a fogadás érteimébon

— ha végleg oldöl, hogy nem lesz háború — száz pár harisnyát kell leszállítania az árva- háznak. A kereskedő már szállított s azt mondják, boldogan tesz eleget valamennyi fo- gadásának, amelyet a — békére kötött,

hogy fiatal házasok berkeiben szerezte a béke a legnagyobb örömet. Az egyik fiatal férjet, amikor boldog feleségével Raguzából' megérkezett, otthon várta a többi között a — behívó. A férjnek másnap be kellett vonulni.

A napokban, azt mondják, leszerel...

hogy Szegedről többen készültek az utóbbi hetekben hivatalos és magánutazást tenni külföldre. Ezeket az utazásokat mind elha- lasztották, de most sorra aktuálissá válnak szegediek külföldi utjai, kőztük a szegedi közélet egyik értékének közérdek szempont- jából érdekes külföldi útja,

hogy az egyik előnyösen ismert cégtábláju, zetes pört nyert meg a Kúria előtt. A bank az ügyész tiszteletére a pernyerés alkalmá- ból vacsorát rendez s értékes ajándékkal is kifejezést ad elismerésének,

i

hogy a háborús események küszöbén sok szerelmes pár jutott Szegeden is révbe. Meg- szaporodott az esküvők száma...

hagy egyik régi Kárástt-uecai üzlet tulaj- donosa végleg elköltözik Szegedről, a fia Ju- goszláviában megnősül, az üzlet egés-en más vezetés ah kerül...

hogy az utóbbi évek egyik legérdekesebb válóperc végződött a háborús hírek hatása alatt, kifcéküléssel...

n Légoltalmi Liga szegedi csonortja ujabb

tanfolyamokat rendez

A Légoltalmi Liga szegedi csoportja felelős- ségének teljes tudatában állott a közelmúlt ne- héz napjaiban is a polgári lakosság érdekeinek szolgálatába és fáradtságot nem ismerve mindent elkövetett, hogy a társadalom legszélesebb réte- geit felvilágosítsa és kioktassa azokra az eshető- ségekre, amelyek az egész nemzet készséglét, ön- uralmát és lelki erejét tették volna próbára. En-

osztaivsorsieovek r

I. OSI*, h u s á s o k t ó b e r 19—18

Osváih főárusitónál

Tábor-Utca 3. szám.

Városi adóhivatal épület nagy választék- ban kaphatók.

nek a céinak megfelelően a liga a felvilágosító tanfolyamoknak egész sorozatát rendezte meg, amelyeken a kiképzett légoltalmi oktatók ismertet- ték a modern hadviselés azon harceszközeit, me- lyek a polgári lakosságot közvetlen közelről érin- tik és tanították mindazt a helyes magatartást, me- lyek révén a veszedelmek és azok hatása lényege- sen csökkenthetők.

Többszáz hallgató látogatott egy-egy tanfolya- mot és igy a nyolc' tanfolyamon együttvéve mint- egy 2 ezer szegedi polgár nyert gyors kiképzést, Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy ezideig még egyetlen probléma sincs megoldva s éppen azért a veszedelmek változatlanul fennáüanak.

Aki pedig időt nyer, az életet nyer. Könnyelműség volna tehát ismét tétlenségbe merülni és kivárni azt az esetleges időt, amikor kapkodásra kénysze- rítenének a hirtelen megváltozott körülmények.)

A Légoltalmi Liga célkitűzéseinek megfelelően ezután is a magyar polgárság létérdekeit kívánja szolgálni és pedig még sokkal fokozottabb mérték- ben. A házlégoltalmi parancsnokképzö tanfolya- mok, amelyeknek első sorozati a mai nappal bezá- rult, a következő hetekben is tovább folytatód- nak mindaddig, amig minden ház vagy házcsoport meg nem találja a legalkalmasabb házparancsnokát.

Az uj légoltalmi tanfolyamok hétfőn este 6 óra- kor kezdődnek a következő kerületekben: belvárosi elemi iskola, alsóvárosi elemi iskola, rókusi ele- mi iskola, móravdrosi elemi iskola, felsővárosi ele- m i iskola, azonkívül a CsongTádi Takarékpénztár, az ufszegedi Zöldkeresztes nővérek, a Győri-kefe.

gyár és az Alföldi Mezőgazdasági Intézet rcsKére.

A tanfolyam tartama 3 nap, amely idő alatt napi 2—2 órában oktatják a hallgatóságot az összes légoltalmi ismeretekre. Mindazok, akik kiképzést óhajtanak nyo.-ni, a fent megjelölt helyeken és na- pon jelentkezzenek felvételre az előadás megkezdé- se elött 5 és 6 óra között.

Kerékpárosok!

E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s á r - ban részletre a d o m . Gumikat és alkatrészeitől

most filléres

Árban kaphat M Í H f f l I © & £ 3 n O * 2 r n á lf

S z e « e d . 'Kiss D. palota Kiss U. 2.

Bundáját, szőrméjét

legújabb divat szerint alakíttatni ajsarjp, fordul- jon biza-ómmal

Vidra ucca 6. Minden szakmába vágó munkát pontosan, jutányosán végez!

Pálfy ruhaház

megnyílt, Királyin. 1. S

mindco minden m nftsd ken enolcsíbb Áros. HflrsahVok nagt

«V"uns»b

0M

s

6

a

r

r Paitv i s t u a n szaoamesier

(9)

Vasárnap, 1938. október 2. D É I M A C. y A P O P i 7 i f i

9

Ki ellenőrzi a városi üzemeket

Felíerjeszíés a belügyminíszíeriumhoz

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá- rosi számvevőség államosításával felmerült az a kérdés, hogy a városi üzemek ellenőrzését a jövőben ki fogja végezni. Az á l l a m i szám- vevőség munkakörét ugyanis a törvény álla- pítja inéi; cs az állami számvevők feladatai közé a törvényes rendelkezések folytán néni lehetett besorolni a törvényhatósági városok magángazdasági tevékenységének ellenőrzé- sét. A számvevőség államosításával azonban a városi üzemek ellenőrzésének szüksége nem szűnt meg.

A jövő évi költségvetésbe a pénzügyi bi- zottság javaslata alapján 6000 pengő van felvéve az üzemek ellenőrzési költségeire. A fedezetről is történt srondoskodás, az azonban nem eldöntött kérdés még, hogy az ellenőr- zést kik fogják végezni. Felmerült annak gon- dolata is, hogy esetleg a városi tanácsnokok között fogják szétosztani ellenőrzés célából az egyes városi üzemeket. Dr. Pálfy József pol-

gármester azonban egy szerencsésebb megol- dásnak azt tartaná, ha az állami számvevő- ség végezhetné tovább is az üzemek ellenőr- zését, ugy, mint ahogy azt a városi számve- vőség korábban végezte.

Mivel azonban a törvény erre módot nem ad, a polgármester előterjesztést intézett a belügyminisztériumhoz és a miniszter enge- délyét kérte ahhoz, liogy az állami számve- vőség tagjai végezhessék az üzemek ellenőrzé- sét és hogy ezért a várostól mint hivatali le- endőken kívül eső munkáik végzéséért kü- lön díjazást fogadhassanak el. Ha a belügy- miniszter ehhez hozzájárulását megadja, ak- kor az üzemek ellenőrzését tovább is a szám- vevőség fogja végezni, ha azonban a belügy- miniszter ehhez nem járul liozzá, abban az esetben a városnak magának kell gondoskod- nia arról, liogv az üzemek ellenőrzése tovább- ra is kifogástalanul és megnyugtató módon történjék.

rigódéin!

Németországi tanulmány utamon szerzett tapasztalataim alapján létesített

Mechanikai Gvorsfainaió

NŐI sarok P » 40-től Férfi sarok P 100-íöi munka

NŐI féllalp P 2-00-1ŐI Férll féllalp P 2 70-1ŐI P o ^ k U z o l g A l A s !

Papp Béla

clpészm. Feketesas-u. 8.

Az első középiskolai tanár, aki — suszterinas

Cipőfelsőrészt készít a magyar irodalom legfiatalabb tanára — Tanárvizsga és „átyétegződés"

(A Dclniagyarország munkatársától). Az egye- lem bölcsészeti karán, a Tanárvizsgáló Bizottság előszobájában feszült a hangulat. Kis csoportok- ban ülnek, állnak, vagy topognak fiatalemberek és lányok, apácák cs kispapok, alapvizsgások, szakvizsgások cs pedagógiai vizsgát tevők, kipi- rult arcúak cs sápadt arcúak. A várakozás idegölő pillanatai ezek. A vizsgáztatás már befejeződött s itt már mindenki az eredményhirdetést várja szent borzalommal . . .

Nyílik a vizsgáztató terem ajtaja, megjelenik Tettamanli tanár ur kedves alakja, mint egy biz- loshatásu idegcsillapitó. Egy gyengébb idegzeiü tanárjelölt hölgy nyitja meg a sort halálsápad- tan s utána az összes jelenlevők eltűnnek a be- csukódó ajtó mögött.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A történeti áttekintés lényege, hogy a „bioetika” kifejezésre, illetve magára erre a területre két értelemben utalnak, amit talán leginkább úgy értelmezhe- tünk,

Ilyen- kor az emberek olyan erősen összpon- tosítanak arra, amit éppen csinálnak, hogy semmi másra nem tudnak közben gondolni.. Nem foglalkoznak saját ma- gukkal,

2-án K assán kelt felségfolyam odványából tudjuk. László volt Z ak ariás atyja.. ugyanekkor Mossóczy László idős, törődött nős ember, aki dacára hajlott

zervatív kisebbség engedékenységre nem volt bírható, minek folytán a hazai zsidóság két vallási pártja ezen pontnál különvált egymástól. Ha talán oly

Amit viszont biztosan tudunk és Kovács Éva is emlékeztetett rá, az az, hogy a tu- dományos megismeréshez szükséges volt a civil kurázsi, akár Kemény Istvánra, akár

Az első három strófában a természet egyes elemeinek emberi tulajdonságokkal való felruházása sem annyira feltűnő, mint korábbi verseiben volt, talán azért, hogy még

Azonban jelen tanulmányban csak azt kívántuk vizsgálni, hogy fellép-e a magyar nyelvben a névmásértelmezési probléma, ezért a két kísérletben olyan mondatokat

Az újabb kutatás eredményeként ma már tudjuk, hogy az Árpád-korban a helyi fazekasság még kézikorongot használt, de az edény felépítése hurka­. technikával