• Nem Talált Eredményt

A háborúra békében kell fölkészülni...!"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Ossza meg "A háborúra békében kell fölkészülni...!""

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

Átszervezik az orosz elhárítást?

A Moszkovszkij Kom- szomolec című orosz napi- lap é r t e s ü l é s e szerint a moszkvai vezetés az elhá- rítás és a biztonsági szol- gálat egybeolvasztását fon- tolgatja. A lap meg nem nevezett forrásokból úgy értesült, hogy az elnöki hi- vatal és a nemzetbiztonsá- gi t a n á c s foglalkozik a kérdéssel. A felállítandó új szerv vezetője várhatóan Mihail Barszukov, a biz- tonsági szolgálat jelenlegi p a r a n c s n o k a lesz, míg

Szergej Sztyepasin, az el- hárítás feje valószínűleg csak az első helyettesi be- osztást kapja meg.

A két szerv egybeol- vasztásának első lépcsőjé- ben várhatóan idén ősszel az elhárítás parancsnok- sága alá v o n j á k az Alfa nevű, t e r r o r i s t a e l l e n e s harcra kiképzett belügyi egységet. Az elitalakulat egy újonnan felállítandó különleges akciócsoport része lesz, amely szorosan e g y ü t t m ű k ö d i k m a j d a terrorizmusellenes harcot irányító szervekkel.

Az átszervezés nem érinti viszont Borisz Jelcin elnök testőrségét, az ál- l a m f ő védelmét ugyanis egy másik, katonai és bel- ügyi elitalakulatokból szer- vezett biztonsági szolgálat látja el.

Horn Gyula és Nagy Erzsébet együtt koszorúzott

Ötvenhatot értelmeznie szíve joga mindenkinek, de kisajátítania senkinek nincs joga. A magyar társa- dalomnak a nemzeti függet- lenség és a polgári szabad- ság ötvenhatos lobogója alatt kell önmagával megbé- kélnie - hangsúlyozta csütörtökön Göncz Árpád 1956 mártírjaira emlékezve.

A köztársasági elnök volt a szónoka a rákoskeresztúri köztemetőben rendezett ün- nepségnek, amellyel 1956.

miniszterelnökének, Nagy Imrének és mártirtársainak

kivégzésére és öt évvel ez- előtti újratemetésére emlé- kezett az ország. A függet- len Magyarország napján, amely egyúttal a szovjet csapatok kivonulásának év- fordulója, számos politikai és társadalmi szervezet kép- viselői rótták le kegyeletü- ket, a megbékélés szellemé- ben együtt koszorúzott az 56-os hősök sfrjánál és az emlékhelyeken a mártír mi- niszterelnök lánya, Nagy Erzsébet és Horn Gyula, az MSZP elnöke, az ország le- endő miniszterelnöke.

A független

Magyarország napján

ALAPÍTVA: 1910-BEN ARA: 17 FT

Lefejezték" a csanyteleki családot

Az átlagpolgár naponta ta-

• A belügyminiszter elnézést kért

Fejetlen rendőiattak a Bozsik-stadionban

• A szerdai labdarúgó kupa- döntő utáni eseményekről, a rendőri beavatkozásról, vala- mint annak következményeiről tartottak sajtótájékoztatót csü- törtökön. Bökönyi István ezre- des, az Országos Rendőr-

MTI - Telefotó főkapitányság Közbiztonsági főigazgató-helyettese elmond- ta, a mérkőzés előtt egy héttel a Magyar Labdarúgó Szövet- ség, a Ferencváros, valamint a Kispest csapatának képviselői (Folytatás a 2. oldalon.)

• A felröppentett sajtóhíresz- telésekkel ellentétben Magyar- ország soha sem szállított fegyvert a dél-jemeni szaka- dároknak - közölte tegnap Bu- da György, a Nemzetközi Gaz- dasági Kapcsolatok Minisztéri- uma Exportellenőrzési Irodájá- nak helyettes vezetője.

A fegyverexportra vonatko- zó információk általában titko- sak, illetve azokról csak az ex- portot engedélyező tárcaközi bizottság vezetőjének engedé- lyével lehet nyilvánosságra hozni adatokat. Az engedély birtokában az NGKM illeté- kese elmondta: a magyar kor- mány az elmúlt három évben

Nem szállítunk fegyvert

Jemenbe

nem állt kapcsolatban a dél-je- meni erőkkel, hiszen a szanaai kormányt ismeri el hiva- talosan. így tehát egyetlen olyan fegyverszállítmány sem mehetett legálisan Magyaror- szágról Jemenbe, amelyik nem rendelkezett a szanaai kor- mány hivatalos végfelhaszná- lási garanciájával.

Li Peng Európába jön

Li Peng kínai kormányfő június végén három országot érintő látogatássorozatra Európába utazik - jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén a kínai külügyminisztérium szóvivője. A kinai miniszterelnök Ausztriát, Németországot és Romániát keresi fel.

• Képviselők Kisteleken

Vita Bohner doktor magánpraxisáról

Tegnap este ülésezett Kis- telek képviselő-testülete. Ott József polgármester előteijesz- tésére egyhangúlag elfogadta a város külterületének építésügyi szabályozásáról szóló rende- letet. Következő napirendi pontként a közoktatási tör- vényből adódó önkormányzati

és intézményi feladatokról tár- gyalt.

Balogh László, a Petőfi Sán- dor Általános Iskola igazgatója nevelési szempontból nem tar- totta indokoltnak a nyolcosztá- lyos általános iskolai intéz- ményrendszer megváltoztatá-

(Folytatás az 5. oldalon.) lálkozhatott velük a szegedi

Kárász utcában, a Nagyáruház előtt, máskor Röszkén vagy Tiszaszigeten, az ország terü- letére belépő, esetleg valutát váltó külföldiekre vadászva. A

„csanyteleki család" viselt dol- gairól tudomása volt a rend- őrségnek; ám eddig, amikor lecsaptak rájuk, a koronatanúk menetrendszerűen visszavon- ták vallomásukat... Most, úgy tűnik, saját csapdájukba estek.

Tegnap a szegedi rendőrka- pitányságon dr. Szőke Péter ezredes, • városi rendőrkapi- tány, dr. Márton István őrnagy, a helyettes és Keserű Géza szá- zados, alosztályvezető sajtóér- tekezleten ismertette a bűnöző csapat elfogásának körülmé- nyeit és az előzményeket.

(Folytatás az 5. oldalon.) Szőke Péter rendőrkapitány és az elkobzott fegyverek. (Fotó: Nagy László)

A háborúra békében kell fölkészülni...!"

Kormányhatározat írja elő a vízügyi igazgatóságok gyöke- res átalakítását. Ez nálunk is megtörtént: az Alsó-Tisza vi- déki Vízügyi Igazgatóság szer- vezeti változásairól tegnap dél- előtt az intézmény igazgatója, dr. Kováts Gábor beszélt.

Többször is kiemelte a min- denkori kormány felelősségét:

a jelenleg vízügyi berendezé- sek fönntartására szánt pénz kétszeresére lenne szükség ah- hoz, hogy elháruljon az egyre inkább fenyegető veszély.

Amint az igazgató elmond- ta, a vízügyi igazgatóság negy- ven éve látja el többrétű fela- datát: felügyeli az árvízvédel- mi rendszert, vízügyi hatóság- ként működik, és kezeli az állami tulajdonú vízgazdálko- dási létesítményeket (öntöző- műveket, csatornákat, stb.).

(Folytatás a 3. oldalon.)

M

•• i
(2)

2 INFORMÁCIÓ DÉLMAGYARORSZÁG PÉNTEK, 1994. JÚN. 17.

TÖRTÉNELMI KRÓNIKA

Június 17.

Fejetlen iendőrattak a Bozsik-stadionban

1 5 0 2 . B e n k o v i c s P é t e r é s János visszaváltják a korábban Szeged városának elzálogosított birtokaikat.

1647. III. F e r d i n á n d s z e n - tesíti az 1646. évi országgyűlés törvényeit. Főbb törvénycikkek:

iktatja az 1644 decemberi linzi békét; a protestánsok által 1638- ban követelt 146 templom közül 9 0 - n e k a v i s s z a a d á s á t r e n d e l i el...

1 6 8 8 . I. L i p ó t az e r d é l y i f e j e d e l e m é s a r e n d e k k ö - v e t e i n e k B é c s b e n m e g í g é r i , hogy a török elleni hadjáratok befejeztével külön diplomában rendelkezik Erdélyről.

1697. II. M u s z t a f a s z u l t á n hadaival megindul Isztambulból, hogy M a g y a r o r s z á g o t v i s s z a - foglalja.

1 7 8 9 . F r a n c i a o r s z á g b a n a harmadik rend, melyet az alsó papság és a k i s n e m e s s é g kép-

viselői is t á m o g a t n a k , E m m a - n u e l J o s e p h S i e y e s a b b é j a - vaslatára Nemzetgyűléssé (As- semblée) nyilvánítja magát.

1 7 9 9 . A l e k s z a n d r V a s z i l - jevics Szuvorov herceg vezette orosz hadsereg és Kray Pál báró a l t á b o r n a g y a l a t t i c s á s z á r i - királyi csapatok döntő vereséget mérnek Trebiánál a Macdonald t á b o r n o k v e z e t t e f r a n c i a had- seregre.

1807. I. N a p ó l e o n c s á s z á r Friedlandnál ( K e l e t - P o r o s z o r - szág) legyőzi az oroszokat.

1887. Országgyűlési képvi- s e l ő v á l a s z t á s S z e g e d e n . Az I.

k e r ü l e t b e n g r ó f T i s z a L a j o s ( S z a b a d e l v ű P á r t ) 4 8 5 , a II.

k e r ü l e t b e n I v á n k o v i t s J á n o s (Szabadelvű Párt) 1148 szava- zattal képviselő.

1992. Franjo Tudjman horvát és Alija I z e t b e g o v i c s boszniai e l n ö k katonai e g y ü t t m ű k ö d é s i megállapodást ir alá.

• Ukrajna

Mászol a kormányfő

A radikális reformokat el- lenző, 66 éves, baloldali ér- zelmű Vitalij Maszolt bízta meg csütörtökön a kormányfői teendők ellátásával az ukrán parlament. A 224 szavazó hon- atya közül 199-en támogatták és 25-en ellenezték a jelölést, a 78 nacionalista képviselő azon- ban nem voksolt. Szerintük a tíz nap múlva esedékes elnök- választás előtt fölösleges a mi- niszterelnökről dönteni, ugyan- is az elnökjelöltek mindany- nyian egy kézbe szeretnék vonni a két tisztséget.

Mászol 1 9 8 7 - 9 0 között egyszer már volt miniszter- elnök, de a diáktüntetések nyo- mán távoznia kellett. Hivatali ideje alatt ellenzett mindenféle radikális reformot mind a gaz- daságban, mind a politikában.

• (Folytatás az 1. oldalról.) megállapodtak abban, hogy a kupa zavartalan átadásának érdekében rendőri segítséget kérnek. Ezt a kérésüket ismer- tették a rendőrség illetéke- seivel is. Bökönyi István hang- súlyozta, hogy a szurkolókat a mérkőzés előtt is megkérték, a találkozót követően ne ugorja- nak be a pályára.

A rendőrség megfelelő ter- vet készített a kupaátadás ide- jére. Eszerint kordont vontak a

kupa átadásának helye körül és úgy gondolták, egy ideig en- gedik, hogy a nézők egy része a pályán ünnepeljen. A tervek készítői arra számítottak: a szurkolók rövid ünneplés után visszamennek a lelátókra. A valóságban a találkozó után a

szurkolók a kerítésen át köny- nyen átjutottak a laza rendőr- kordonon és elérték a kupa át- adásának helyszínét is. Miután a szurkolók továbbra is a pá- lyán voltak, az illetékes pa- rancsnok lovasrendőröket kül- dött a kordonhoz. A lelátó alatt megjelenő lovasrendőröket a nézőtérről kőzápor fogadta.

Közben a pályán is dulakodás, verekedés kezdődött. A kiala- kult kaotikus helyzet miatt ke- rült végül is sor az erőteljesebb rendőri akcióra, valamint a Rendőri Ezred bevetésére. Az akció során tizenegy rendőr sérült meg könnyebben, közü- lük egy került kórházba. Az elmondottakat összegezve az ezredes annak a véleményének adott hangot, hogy a rendőri felkészülés eredményes volt, de az e s e m é n y e k közben taktikai hibákat követtek el.

Kónya Imre csütörtökön a következő közleményt juttatta el az MTI-hez:

„Belügyminiszterként kötelességemnek érzem, hogy a ma- gam és a rendőrség nevében elnézést kérjek a ferencvárosi szur- kolóktól, a csapattól, az egyesülettől és mindazoktól, akik joggal h á b o r o d t a k fel a k u p a d ö n t ő n t ö r t é n t e k m i a t t . A c s a p a t a kupagyőzelmét ünneplő közönséggel szemben történt kirívóan d u r v a r e n d ő r i f e l l é p é s m e g e n g e d h e t e t l e n és s e m m i v e l s e m indokolható.

A r e n d ő r s é g n e k t e r m é s z e t e s e n k ö t e l e s s é g e a h a t á r o z o t t fellépés mindenféle rendbontással szemben, de ez nem lépheti túl a jogszerűség kereteit és nem sértheti az arányosság követel- ményét.

Az ügy szigorú - a személyes felelősségre is kiterjedő - vizs- gálata folyik. Végeredményéről a közvélemény haladéktalanul tájékoztatást fog kapni."

Szeged, Oroszlán u. I.

Tel./fax:

6 2 / 3 1 2 - 0 0 5 , 4 7 1 - 0 6 6 .

' - IB1ZA, 32 900 Ft-tól, - e g y i p t o m i k ó r u t a z A s ,

- P Á R I Z S , 8 nap 24 900 Ft-tól. busszal. Szegedről - Spanyol, olasz, görög. Isztriai apartmanok, - EGZOTIKUS ÚTJAINK: Madagaszkár. Kenya, Venezuela. Dominika. Jamaica. Thaiföld. Ball, Srf-Lanka, India.

OLCSÓ REPÜLŐJEGYEK!

Lilics - persona non grata

I I,SŐ B E T O N I

• B e t o n - é s s ó d e r e l a d á s

• S z á l l í t á s m i x e r - és b i l l e n ő s g k . - v a l ,

• B e t o n s z i v a t t y ú b i z t o s í t á s a ,

• H é t v é g i , illetve m u n k a i d ő n t ú l i b e t o n - k i a d á s , e l ő z e t e s e g y e z t e t é s a l a p j á n ,

• K o r r e k t á r a k .

S Z E G E D , D O R O Z S M A I Ú T 5 - 7 . T . : 6 2 / 3 2 6 - 8 5 8

A svájci kormány megta- gadta a beutazási engedélyt Zorán Lilics jugoszláv állam- főtől, valamint Vladislav Jo- vanovics külügyminisztertől és a Jugoszláv Nemzeti Bank el- nökétől: így azok nem vehet- nek részt a csütörtökön kez-

dődött Crans Montana-i világ- gazdasági fórumon. A belgrádi kormány nyilatkozatában „igen súlyos hátrányos megkülön- b ö z t e t é s n e k " minősítette a döntést, amelyhez svájci rész- ről egyelőre nem voltak hajlan- dók megjegyzést fűzni.

Csak pár méter a határ(vita)

' " T S z e g e d , Zoltán u. 12. |

C ^ R E K l Á H M f l H E L T T e l . : 6 2 / 3 2 6 - 5 2 6 |

V I L Á G Í T Ó

K Ü L Ö N L E G E S A I . A

c : É C Í T Á B L Á K

ÉN M É H E I V Á L A S Z T É K [ S Z Ó R Ó L A P O K , ÁRJ E G Y É K E K , N É V J E G Y E K I F É N Y M Á S O L Á S , G É P J Á R M Ü F E L I R A T O Z Á S

Bosznia

Hurd borúlátó

Douglas Hurd brit külügy- miniszter szerint mindössze két hónapjuk van a boszniai felek- nek, hogy elkerüljék az álta-

lános háború kiújulását. Diplo- máciai tudósítókkal beszél- getve a brit külügyminiszter azt mondta, hogy igen töré- kenynek tartja a boszniai tűz- szünetet, ráadásul Nagy-Bri- tannia és Franciaország bizo- nyosan kivonja szárazföldi erőit, ha feloldják a Bosznia elleni fegyverzárlatot.

Feltehetően minden idők legkisebb határvitáját folytatja Litvánia és Fehéroroszország a vita tárgyát tekintve: egy pa- rányi vasútállomás és mindösz- sze harminc méternyi pálya- szakasz hovatartozásában nem tudnak dűlőre jutni. A civako- dás egyre feszültebbé teszi a két volt szovjet tagköztársaság viszonyát, jóllehet a pályasza- kaszt nem is használják a vo- natok, már csak azért sem, mert időközben Litvánia fel- szedte a síneket. Meglehet, en- nek köszönhető, hogy - Arany János nyomán - a mozdony füttyének birtoklásáért nem kapnak hajba.

Fehéroroszország ugyan ab- szurdnak minősíti a vitát, még-

sem enged, és a sínfelszedés miatt fehérorosz terület önké- nyes kisajátításával vádolta meg Litvániát. Vilnius erre a korábban felhalmozottnál is több dokumentummal próbálta igazolni, hogy a 30 méter min- dig hozzátartozott. Ez a mindig azonban csak a szovjet éra fél- száz esztendeje.

A litván-belorusz határ „ki- centizését" a legutóbbi ese- mény sem lendítette előbbre. A vitatott szakaszon bájos litván gyermeksereg köszöntötte a fehérorosz tárgyalóküldött- séget, amely mégsem tudott örülni a fogadtatásnak. A gye- rekek plakátjain ugyanis ez állt: Üdvözöljük Litvániában!

R E N A U L T 1 9

ÖN BESZÁLL AZ AUTÓBA, Ml BESZÁLLUNK AZ ÖN ELSŐ RÉSZLETÉBE!

3 0 % - o s e l s ő t ö r l e s z t ő r é s z l e t é b ő l

100 000 Ft - o t á t v á l l a l u n k .

Futamidő akár 48 hónap is leheti

RENAULT SZALON

Szeged, Dorozsmai út 48.

Tel./fax: 6 2 / 3 6 1 - 6 4 7

Nyitva: hétfötdl péntekig 8 - 1 8 óráig.

I Lízing I Részlet

I Használtautó-beszámítás I Alkatrész, szerviz

RENAULT

É L M É N Y VELE ÉLNI

Carter a miniszterelnökhelyettes-hadUgyminiszter, Kim Yong-Nam társaságában. (MTI - Telefotó)

• Carter Kim Ir Szénnél

Korea nem ígér

Az Egyesült Államok és a KNDK közötti „bizalmi vál- ság" f e l s z á m o l á s á b a n látja Kim Ír Szen az amrnvitából fakadó feszültségek megol- dásának kulcsát. Ezt fejtette ki Kim Ir Szen észak-koreai ve- zető Carter volt amerikai el- nökkel folytatott csütörtöki megbeszélésén.

Kim a három órán át tartó megbeszélés után újságíróknak elmondta, hogy Jimmy Carter látogatását a bizalomépttés felé tett első lépésnek tekinti. Az első számú észak-koreai vezető azonban nem bocsátkozott részletekbe, nem közölte, or- szága hajlandó-e feltételek nél- kül megnyitni atomlétesítmé- nyeit a nemzetközi ellenőrök előtt.

Carter szerdán kezdte meg

Phenjanban jószolgálati misz- szióját és még aznap találko- zott Kim Jong Nam külügy- miniszterrel, csütörtökön pedig az észak-koreai hírügynökség m i n ő s í t é s e szerint „meleg légkörű" beszélgetést folytatott Kim Ir Szénnél. Carter annyit mondott az újságíróknak, hogy Kim Ir Szen alaposan tájéko- zódott az atomtéma különböző oldalairól. Hírek szerint pénte- ken újabb Carter-Kim Ir Szen találkozót rendeznek, és majd csak azután derül ki, hogy az amerikai elnök vihet-e magá- val érdemi javaslatot Észak- Koreából Dél-Koreába. A volt amerikai elnök szombaton tájé- koztatja észak-koreai tárgyalá- sairól a szöuli vezetőket.

• Washington - gőzkatlanban

Kész sorscsapás!

Az évtizedek óta nem ta- pasztalt, jeges-fagyos, végte- lennek tűnő tél után a termé- szet istene újabb sorscsapással verte meg az Egyesült Álla- mok keleti partvidékét. Szer- dán a hőmérő higanyszála negyven fok fölé emelkedett az amerikai fővárosban, és noha csütörtök reggelre valamelyest enyhült a hőség és a kínszen- vedés, Washington a csaknem százszázalékos páratartalom- nak köszönhetően továbbra is leginkább egy gőzkatlanra hasonlít.

És a kettő együtt szinte elviselhetetlen. Aki csak tehet- te, behúzódott otthonába, vagy ki sem dugta orrát munkahe- lyéről; az utcai árusok bizony csak lagymatagon kókadoztak, miközben a légkondicionált bevásárlóközpontok örömün-

nepet ültek, annyi enyhülést kereső turista özönlött be hűs, árnyas falaik közé. Rejtő-re- génybe illő kép: a torok el- szorul, a tüdő zihál, a végtagok elnehezülnek, a testet veríték- folyam önti el. Mintha csak Fülig Jimmy és Tuskó Hopkins árnya lengené körbe a Capito- lium lépcsőit...

A b a j persze sosem j á r egyedül. Szerda este óriási vihar söpört végig a fővároson, fákat csavarva ki tövestől és vezetékeket szaggatva szét.

Több mint 50 ezer épületben- lakóházban keletkezett áram- kimaradás, és a megszokotthoz képes gyakrabban riasztották a mentőket is. Napközben vi- szont a helybeli „sárga angya l ó k n a k " szaporodott meg a munkájuk, sorra hívták ki őket a felforrt hűtővíz miatt.

(3)

PÉNTEK, 1994. JÚN. 17. BELÜGYEINK 3

Vízügy, átalakulóban m Hátrányos megítélés m A költségvetés „kegyeltjei

A háborúra békében kell fölkészülni...!"

ff

(Folytatás az 1. oldalról.) Ezen felül még vállalkoztak is: az egyre emelkedő üze- meltetési költségekhez szük- séges pénz előteremtése céljá- ból „idegeneknek", azaz a víz- ügyi intézményeken kívüli megrendelők számára is vé- geztek munkát. A hatósági, ke- zelői és vállalkozói tevékeny- ség azonban elvileg összefér- hetetlen - ezért választották le az igazgatóságról az Alsó-Ti- sza vidéki Vízépítőipari és Szolgáltató Kft-t. (E lépéssel megfeleltek a kormányren- deletben előírt változtatási kötelezettségnek is.)

Az Alsó-Tisza vidéki Víz- ügyi Igazgatóság területéből 2 ezer négyzetkilométer- ame- lyen mintegy 400 ezer ember él - sorolható az árvizektől veszélyeztetett zónába. A vé- dőgátrendszer némely helye- ken „belső z s u g o r o d á s r ó l "

árulkodik: a tíz éves szárazság miatt egyes töltésrészeken felszíni repedések jelentek meg. A szakemberek ebből ar-

Rég volt - de bármikor nagyobb víz is jöhet. (Fotó: Révész Róbert)

ra következtetnek, hogy a töl- tések belsejében sincs minden rendben. Egy heves és váratlan áradás akár katasztrófát is okozhatna...

A pontos fölméréshez a ve- szélyeztetett rész föltárására lenne szükség. Természetesen gondolni sem lehet arra, hogy a 300 kilométer hosszú védő-

rendszert ily módon ellenőriz- zék. Dr. Kováts Gábor különös gonddal megszervezett védő- és figyelőszolgálat munkábaál- lításáról beszélt, s elmondta még, hogy régiónkra inkább a lassú áradás jellemző. Ennek következményeként az altalaj vízzel töltődik fel, s így zárul- nak a föllazult földszakaszok.

„A háborúra békében kell f ö l k é s z ü l n i ! " - mondta az igazgató, célozva a folyamatos ellenőrzés fontosságára.

A vízügyi szakemberek vé- leménye szerint - a viszonylag csapadékosabb május* ellenére

— továbbra is mérsékelt aszály várható, nem kell tehát árvi- zektől tartanunk.

A töltésrendszer állapota viszont ráirányítja a figyelmet egy igen fontos tényre: a ked- vezőtlen politikai (és társadal- mi!) megítéléstől szenvedő vízügy csak a költségvetés

„maradékából" él. Ezt hiba

„állami támogatásnak" nevez- ni. mert a vízügy „állami szol- gáltatások e l l á t á s á é r t " kap pénzt. Az állam pedig az el- múlt 15 évben nem teljesítette kellőképpen a rá háruló köte- lezettségeket.

Dr. Kováts Gábor reméli, hogy e veszélyes folyamat megfordul, s abban is bízik, hogy a fordulatra nem kell túl sokáig várni.

R y . P .

• Egymilliárdos üzlet

Expo-pavílonok Szegedről

A budapesti Világki- állítás területén felállí- t a n d ó n e m z e t k ö z i pa- vilonok megvalósítására kiírt versenypályázatot a s z e g e d i s z é k h e l y ű KÉSZ Kft nyerte. Közel száz cég közül a máso- dik fordulóra m á r csak 15 v á l l a l k o z ó m a r a d t v e r s e n y b e n , k ö z ü l ü k nyolcan vállalták a meg- mérettetést, s végül a ki- írási feltételeknek meg- felelő l e g j o b b a j á n l a t - ként a Könnyűszerkezet Építő és Szolgáltató Kft.

pályázatát fogadta el a bíráló bizottság.

Friss mozzanat, hogy tegnap délután Szegeden már alá is írták a vállalkozási szerződést.

Repülőgépen érkezett Szeged- re a Világkiállítás több felelős program és kivitelező irányító- ja, illetve tanácsadója társasá- gában az Expo '96 ügyvezető igazgatója. Lakatos Ervin. A Világkiállítás vállalkozási ve- zetője és Varga Mihály, a KÉSZ Kft. ügyvezetője látták el kézjegyükkei a szerződést,

amely közel egymilliárd fo- rintos üzletet jelent a szegedi cégnek. A szerződés értelmé- ben a KÉSZ az Expo ' 9 6 nemzetközi pavilonjait felépíti.

A tervezés, gyártás és kivite- lezés mintegy 40 ezer négyzet- méter össz-alapterületű pavi- lonrendszert jelent, amelyet a résztvevő nemzetek bérelnek az Expo időtartamára kiállítási területként. A szegedi cég a megbízás szerint 25 pavilon épületet állít fel, a különleges modulok segítségével a leg- változatosabb formákban és mértekben. A pavilonok jel- lemzője, hogy a Világkiállítás után lebonthatók, s az utó- hasznosításuk valószínűleg nem jelent gondot. A szerke- zeti elemek, az alkalmazott legkorszerűbb technológia jó esélyt biztosít az értékesítésre, az elemek igény szerinti ismé- telt felhasználásával változatos épületek létrehozására. A szer- kezeti egységek gyártására a KÉSZ Kft egy holland céggel vegyesvállalatot hoz létre né- hány héten belül, így a ha- zánkban még nem alkalmazott techológiával, korszerű gé- pekkel Szegeden készítik majd az Expo-pavilonok elemeit.

B. P.

• Július l-jétől emelkednek az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank (OTP) egyes lakossági betéteinek kamatai. Az emelkedés mérté- ke jellemzően 0,5-1 százalék, a lakáscélú betétek esetében azonban ennél magasabb - tájékoztatta az MTI-t az OTP sajtóosztálya.

Az egy évre lekötött kama- tozó betétek kamata 17,5 szá- zalékról 18,5 százalékra emel- kedik. Az egy éven túli lekö- tésű takaréklevél-betétek ka- mata 0,5 százalékkal - 19,5-21 százalékra - nő. A lekötött lakossági folyószámla betétek és junior folyószámla kamatai lekötési időtől függően 0,5-1 százalékkal nőnek. Változat- lanul 20 százalék marad a gyámhatósági betét, 10 száza- lék a gépkocsinyeremény-betét és 7 százalék a lekötetlen fo- lyószámla betétek, a zsebpénz- tárbetét, illetve a KST-betét

kamata, s összegtől függően 1-2 százalék a lekötött folyó- számla betétek kamatprémiu- ma. A lakáscélú betétek kama- ta öt éven túli felhasználás esetén 19-ről 21 százalékra, ennél rövidebb, de egy évnél hosszabb felvételkor 16 száza- lékról 19 százalékra módosul.

A július l-jétől életbe lépő kamatváltozások után az OTP- nél - más kereskedelmi ban- kokhoz hasonlóan - a közel- jövőben valószínűleg újabb kamatemelések is történnek, hiszen az MNB nemrégiben 3 százalékkal emelte a jegybanki alapkamat és 2 százalékkal a repókamat szintjét.

• Visszavonják a kedvezményt?

Szerbia: vámstop várható!

A kormány várhatóan ren- delettel korlátozza a közeli jövőben a Jugoszláv Szövet- ségi Köztársaságba utazó utasok által kivihető ajándékok értékét. Az MTI szerint erre azért kerülhet sor, mert sokan visszaéltek a május l - j é n életbe lépett vámkedvezmény- nyel. A szerb határszakaszon

kilépd magyar vagy külföldi állampolgárok az E N S Z - embargó tiltotta termékeket próbáltak kivinni - kereske- delmi mennyiségben. Ezért, a hírek szerint, a kormány átmenetileg 100 dollár érték- ben maximálná a déli szomszé- dainkhoz utazók által kivihető ajándéktárgyak értékét.

; i i

Ml 9 M$y ijjm HM

j fjJ rdekes fordulatot vett a történet, amely médiaháború í—I néven fog beíratni - kölcsönszavakkal mondva - a kis magyar pornográfia aranykönyvébe: Boross Péter miniszterelnök kezdeményezte a két legismertebb magyar alelnök, az elnöki jogkörrel fölruházott rádiós Csúcs László, és tévés kollégája, Nahlik Gábor felmentését.

Érdekes találgatni hogy ugyan miért? Szolgálataikért méltó elvonulást kínál nekik a miniszterelnök? Boross azt hiszi, hogy sima jogi körülményeket tud biztosítani az alelnökök távozásához? Mert azt senki nem gondolja, hogy Hornék is kikeresnék az alelnököknek kedvező jog- szabályokat...

És a leváltás elindítása így valójában elismerés?

Ennél többről van szó? Boross meg akarja menteni hü csatlósait a későbbi vizsgálatoktól? Vagy a saját ellenzéki pozícióját párnázza - még a hatalomból? Hogy pár hét múlva, a bársonyszékből immár elültetve, majd mondhas- sa, hogy mégis tett valamit a békességért?

Ezek a tulajdonképpen fontos kérdések jelentéktelenné válnak ama apró momentum mellett, hogy Boross úr és kormánya az elmúlt időkben, a médiaháború lucskos ütközetei közepette, mindig azt mondta, azért nem tesz semmit az alelnökök intézkedései, és az alelnökök ellen, mert ez nem áll kompetenciájában.

Most azonban kiderült, hogy mégis áll.

Ha akarta volna, a kormány egy hónappal, két hónap- pal, fél évvel ezelőtt is átküldhette volna a megfelelő papí- rokat a köztársasági elnöknek.

Van egy kis magyar anekdota:

trA cigány szamarat árult, s kérdezte a vevő:

- Vemhes-e?

- Nem - felelte a cigány.

- Akkor nem kell - mondta a vevő s távozni készült.

Erre a cigány buzgón erősítgetni kezdte, hogy igenis vemhes.

- Miképp lehet az? - kérdezte a vevő.

- Könnyen - válaszolt a cigány. - Ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes."

' j~J ókai jegyzi meg az anekdota utolsó mondatáról, hogy ÍJ „e szólás későbben politikai mottóvá is alakult".

Ki tudja, hogy Göncz Árpád köztársasági elnök vem- hesnek akarja-e látni ezt az ügyet, vagy se? Simán kien- gedi-e a két alelnököt a buliból, vagy késleltetni fogja a felmentésüket, hogy az új hatalom még hivatalban találja

őket?

Illés ital, dohány, édesség nagyker.

21 Coca-Cola, Fanta, Sprite 105 Ft 21 Pepsi, 7-UP, Mirinda 2,5 nagyágyú (Coca-Cola, Sprite) 135 Ft 1/1 Olympos citromlé

Szeged, Zászló u. 4. Tel.: 322-653 N y . H-P 8 - 1 8 . Sz 8 - 1 3

95 Ft 75 Ft

A Müller óvoda nyári napközis tábort szervez

Mütter f

óvoda ^

Jelentkezi

alsó tagozatos gyermekek részére, színes programokkal.

Díj: 1800 FHoTiét

>s: 322-584-es telefonon 14 kg/m-' 10 cm vastag húszig, üveggyapot

291 F t / m2

150 kg/m- 2 cm vastag t e r h e l h e t ő á s v á n y g y a p o t 374 F t / m2

MODUL- BAU KFT " r a m a e tetőcserép alapcserépből 10% engedmény Fóliából 2 0 % e n g e d m é n y

C s o r n a i h ó d f a r k ú piros csercp 35,50 F t / d h Modul - Bau Kft.

Szeged. Csongrádi sgt 27. T.: 491-022,4744*1, Szentes, József A. u. 24.63/3114)14

Ulőgarnitúra-vásár

szenzációs árakon, csak két hétig - OTP-hitelre is kapható

- díjtalan házhoz szállítás, - 2 év garancia

Minden vásárlónk ajándékot kap!

NATIONAL BÚTORSTÚDIÓ, Szeged, Fekete sas u. 25. T.: 312-911

A törvény szerint évente kétszer emelik a nyugdíjakat:

a márciusi 10 százalékos emelést szeptemberben 7-10 százalékos követi. Ennek kapcsán tettük fel a megyei nyugdíjakkal kapcsolatos kér- déseinket dr. Szokoly Tamás- nak, a Csongrád Megyei Nyug- díjbiztosítási Igazgatóság igazgatójának.

• Kik azok, akik részesül- nek a törvényben ga- rantált nyugdíjemelésben, s függ-e az emelés az alapnyugdíj összegétől?

- A törvény szerint mind- azokat érinti az évi kétszeri emelés, akik 1993. december 31-én nyugdíjállományban voltak. Az emelés számukra attól függetlenül jár, hogy mekkora összegű a korábban megállapított nyugdíjuk. Az

KÉRDÉS

e A nyugdíjbiztosító igazgatójához

év első negyedében már meg is történt az első menetben adandó, 10 százalékos eme- lés.

• Ez a 10 százalék plusz mekkora összeg megyei szinten?

- Csongrád megye lakos- ságának 27,9 százaléka nyug- díjas, szám szerint, 122 ezer ember. A megyében az átlag- nyugdíj mintegy 12 ezer fo- rint. Ez emelkedett átlagban

1300 forinttal, ami azt jelenti, hogy az átlagnyugdíj a me-

gyében jelenleg 13 ezer 300 forint. A márciusi emelésre összesen 160 millió forintot fizettünk ki.

- Közel ugyanennyire lesz szükség szeptemberben, ám ismerve a tb-hiányt, vajon jut-e a második emelésre?

- Én úgy gondolom, hogy sem a hiány, sem az úgy- nevezett kinnlevőség nem befolyásolhatja a nyugdíj- emelést, hiszen törvény ren- delkezik a kifizetéséről.

Amennyiben a nyugdíjbizto-

Dr. Szokoly Tamás

sító büdzséjéből nem futná erre, akkor az állami költség- vetésből kell rá fedezetet biz- tosítani.

K. K.

(4)

4 KRÓNIKA DÉLMAGYARORSZÁG PÉNTEK, 1994. JÚN. 17.

• A hír hallatán bizonnyal sokan a gyakran hetekig árko- sttott városi utakra, tankcsap- da-szerű árkokat jelentő elhú- zódó f e l ú j í t á s o k r a , közmű munkákkal járó áldatlan álla- potokra gondolnak. Nem vélet- lenül és nem indokolatlanul.

Még akkor is jogosan kerülnek előtérbe a kellemetlen élmé- nyek, ha a közmű javítások, út- felbontással és eltereléssel járó korszerűsítési munkálatok többsége az engedélyben előírt határidőre megtörténik. Mint- egy tíz százalékban fordult elő az eddigiekben, hogy az önkor- mányzat műszaki irodája által meghatározott időpontokat a beruházók nem tartották köte- lező érvényűnek. Elenyészően kevés esetben került sor sza- bálysértési eljárásra, bírság

1 HÍR - 1 KOMMENTÁR

Fizetni kell az útfelbontásért

A közút nem közlekedési célú igénybevételéért ezután m i n d e n k i n e k m e g h a t á r o z o t t d í j a t kell fizetnie. E r r ő l a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 1994. május 31-én kelt és a napokban már hatályba lépett rendelete intézkedik.

Az országos közúthálózatba tartozó, állami tulajdonban lévő autópályák, főutak és összekötő utak éppúgy a kérelmezés és díjfizetés körébe t a r t o z n a k , mint a helyi, ö n k o r m á n y z a t i kezelésű közutak, kerékpárutak és gyalogjárdák. Építés, vagy bármely nem közlekedési célú igénybevétel, helyfoglalás díj- köteles.

kiszabásra a fennmaradó ese- tekben is. A hivatal nem akarta tovább szaporítani önnön.

amúgy is tengernyi papírmun- káját. Most azonban gyökere- sen változik a helyzet. A közút

és járda nem közlekedési célú igénybevételéért meghatározott díjat kell fizetnie mindenkinek, naponta és négyzetméteren- ként. Mindez reményeket kelt- het, hogy ezután nem az eser- nyővel odébbsétáló munkave- zető lesz az egyedüli főalakja szemerkélő esős nyári langy- melegben a villamos pálya fel- újítás hónapnyi időtartamú, forgalomcifrázó ténykedésé- nek. Bízhatunk talán benne: a sport, kulturális rendezvény, vásár ezután hamarabb eltün- teti nyomait, csakúgy, mint a közműépítők a gödröket. Jelen pillanatban még a városban az alkalmazás türelmi idejét éljük.

De ez is véges.

B. P.

M I R Ő L I R T A D M ?

mA

Legyen-e halálbüntetés?

• Indokolt-e és van-e jog- alapja a fenti követelésnek?

- A bűnözés nem attól van, mert enyhék a büntetések. A bűnözés okait, feltételeit, a hozzá vezető körülményeket a mai valóságunk termeli ki, a bűnözőkkel együtt. Ennek megfelelően nekünk arra kell törekedni, hogy a bűnözés, mint folyamat ellenőrzött le- gyen, az állam regisztrálja és kordában tudja tartani a bűnö- zést. Körültekintő intézkedé- sekkel pedig szilárd személyi és vagyonbiztonságot, az állam slabilitását, valamint a gazda- sági élet alapvető szabályainak és normáinak a garanciáját kell megteremteni. Ami pedig a magyar bíróságok ítélkezési gyakorlatát illeti, aki egy kicsit is ismeri a nemzetközi tapasz- talatokat, az tudja, hogy a mi igazságszolgáltatásunk gyak- rabban szab ki súlyos szabad- ságvesztéssel járó büntetése- ket, mint a fejlett országok bí- rósága. A magyar polgár mégis enyhének találja, mert a mi társadalmunk erősebb bünte- tést kívánó beállítottságú. Va- lószínűleg az említett kérdés-

Az utóbbi időben elkövetett brutális bűncselekmények - az orosházi, a szegedi, a kecskeméti gyilkosságok - ú j r a előtérbe helyezték a halálbüntetés visszaállítását követe- lők kezdeményezéseit. Az egyik országos napilap jelen- tette, hogy izsáki polgárok aláírás-gyűjtést kezdtek a legsúlyosabb büntetés kiszabása érdekében. Hol erőtel- jesebben. hol kevésbé, de hallani azt az indoklást, amely szerint azért fordulhatnak elő a brutális gyilkosságok, mert az enyhe Ítéleteknek nincs visszatartó e r e j ü k . Mindezzel kapcsolatban dr. Györgyi Kálmánt, a Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét kérdeztük.

ben megfogalmazott nézetek is ebből erednek. Szeretném azonban, ha állampolgáraink bíznának a bíróságainkban és tudnák, hogy azok mindig az indokoltan kiszabható büntetés mellett döntenek.

• A halálbüntetés vissza- állításával kapcsolatban mi a legfőbb ügyész vélemé- nye?

- Amikor a bűnözési hullám nálunk is rekordokat döntöget, megértem, hogy a legsúlyo- sabb bűncselekményt elköve- tőkkel szemben a legsúlyosabb büntetést igényli a közvéle- mény... Ám Magyarország

számára politikailag sem fo- gadható el a halálbüntetés visz- szaállítása. Ugyanis több, olyan ' nemzetközi megállapodást és

egyezményt írtunk alá, amely- ben azt is vállaltuk - a nyugat- európai államokhoz hasonlóan - , hogy eltöröljük a halálbün- tetést. Ez előfeltétele annak, hogy bizonyos nemzetközi szervezetek tagjai lehessünk, munkájukban részt vehessünk.

Az Alkotmánybíróság 1990 őszén a hatályos alkotmány alapján mondta ki, hogy a ha- lálbüntetés visszaállítása al- kotmányellenes lenne. Az Or- szággyűlésnek így magát az

Alkotmányt kellene megvál- toztatni, amit én nem tartok szerencsés ötletnek. A büntető- jog tehát ebből indul ki, a bíróság ennek szellemében ítélkezik. Csak érdekességként említem, hogy már az ókorban is vita tárgya volt a halálbün- tetés és a kor leghíresebb gon- dolkodója, Seneca azt mondta:

„Nem büntet bölcsen az, aki azért büntet, mert bűncselek- ményt követtek el. Azért kell büntetni, hogy a jövőbenieket megelőzzük. A megtörténteket meg nem történtté tenni már senki sem képes". A nálunk kiszabható legsúlyosabb bünte- tés, az életfogytig szóló börtön.

• Az Országgyűlés mikor foglalkozhat az olyan javas-

latokkal, amelyek népi kez- deményezésekként kerülnek eléje?

- Az izsákiak javaslata pél- duál csak akkor kerülhetne a törvényhozás napirendjére, ha' legalább 50 ezer aláírás támo- gatja. De ez nem magát a kér- dést dönti el, csak azt, hogy az Országgyűlés köteles napi- rendre tűzni a népi kezdemé- nyezésben meghatározott tárgykört. Azt nem tudom el- képzelni, hogy e népi kezde- ményezés nyomán az Ország- gyűlés Magyarországon visz- szaállítaná a halálbüntetést.

Maris János

DÉLMAGYARORSZÁG 80 éve

A tsardach...

Az az e g y - k é t i d e g e n , aki n á l u n k él, c s o d á l k o z v a l á t j a , hogy napokig kell utazni, mig egyetlen kanászt lát az ember.

.sikóst meg éppenséggel csak a m o z i b a n m u t o g a t n a k s ott is cow-boy-nak hivják. Perez Fer- nando dr. argentin követ deb- receni esetén sokat mulattak az emberek. A követ szerette volna látni a csárdást, de a N a g y e r - dőben, ahol népünnepélyt nézett végig, csak tangót l á n c o l t a k a

m a g y a r m e n y e c s k é k . V é g r e most valami szepesi városkában alkalma volt végignézni Tangó- ország követének a csárdást is.

Szász leányok lejtették, de tüze- sen és t e m p e r a m e n t u m o s á n . A követ nézte-nézte, a cvikkerét is föltette, azután csaknem a hom- lokára ütött. - Hiszen ezt a tán- cot i s m e r e m , A r g e n t í n á b a n is táncolják. De ez nem is cárdász, hanem tsárdách...

(1914. jún. 17.)

DÉLMAGYARORSZÁG 40 éve

Népünk életszínvonalának állandó emelkedése

M i n d e n e k e l ő t t e m e l k e d e t t munkásságunk, népünk életszín- vonala!

Az 1953. júliusi, majd a szep- temberi árleszállítások k ö v e t - keztében a dolgozók több mint 800 millió forintot takarítottak meg. Az árleszállítás e r e d m é - nyeként a bérből és fizetésből élő egy család átlagos m e g t a - karítása 1953-ban mintegy 425 forint, 1954-ben pedig a nús- és z s í r á r l e s z á l l í t á s t f i g y e l e m - bevéve, közel 1100 forint. Kor- mányunk 1953. június óta szá- mos béremelést hajtott végre.

A k o r m á n y p r o g r a m m ó l a v é g r e h a j t o t t b é r ü g y i i n t é z k e - dések közel egy millió dolgozót é r i n t e t t e k , s k ö l t s é g k i h a t á s u k

pedig mintegy 1,5 milliárd fo- rint. 1953-ban a munkavédelmi b e r u h á z á s o k a t h a t v a n m i l l i ó forinttal, a dolgozó anyák mun- k a k ö r ü l m é n y e i n e k m e g j a v í - tására. bölcsődék és óvodák cél- jaira fordítandó beruházási ke- retet százmillió forinttal emeltük meg. Előzetes számítások sze- rint 1953 elsó félévéhez képest 1954 első felében a munkások és alkalmazottak egy keresőre jutó reálbére mintegy 20 száza- lékkal e m e l k e d e t t . J e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t a városi é s f a l u s i dolgozók vásárlóereje, emelke- dett az á r u f o r g a l o m . N é p ü n k vásárlóerejét növeli a piaci árak csökkenése is. (...)

(1954. jún. 17.)

DÉLMAGYARORSZÁG 4 ÉN

Mitől nő az infláció?

(...) Mi az oka annak, hogy a N y u g a t o n b e v á l t m ó d s z e r e k t r a g i k u s k ö v e t k e z m é n y e k e t v o n n a k m a g u k u t á n a v o l t s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n ? Az, hogy e z e k b e n az o r s z á g o k b a n nemcsak alacsony, de botrányo- san rossz a kapacitások kihasz- náltsága. nagyon magas a kapu- kon belüli munkanélküliség. A m ű s z a k s z á m a l a c s o n y . M é g n a g y o b b az ü z e m e l t e t é s alatti ü r e s j á r a t . R o s s z a m u n k a f e - gyelem és alacsony a munkain- tenzitás. Ezekben az országok- ban a munkaerő minősége és az a d o t t t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g messze nagyobb hatékonyságot t e n n e l e h e t ő v é , ha m e g f e l e l ő volna az é r d e k e l t s é g i m e c h a - nizmus, a vállalati struktúra. Az idegenből jött szakértőknek azt kellene m e g m a g y a r á z n i , hogy nálunk az ország termelési le-

hetőségei igen rossz hatásfokkal vannak kihasználva. Amíg ezen n e m s e g í t ü n k , r e m é n y t e l e n a p é n z ü g y i e g y e n s ú l y r ó l á b r á n - dozni. (...)

Az ideküldött tanácsadóknak már a hazai tapasztalataik alap- ján is tudniuk kell. hogy az in Háció minden s z á z a l é k p o n t i á - nak csökkentése két százalékkal n ö v e l i a m u n k a n é l k ü l i s é g e t . Nálunk jelenleg a kapun belüli m u n k a n é l k ü l i s é g m i n i m á l i s a n húsz s z á z a l é k . Ha ezt nyílttá tesszük, vagyis kapun kívülivé, az m á r ö n m a g á b a n is m e g h a - ladja a társadalom politikai tűrő- k é p e s s é g é t . Ezt a m u n k a n é l - küliséget még sokk-kezeléssel fokozni, politikai csődöt jelen- tene. (...)

Kopátsy Sándor (1990. jún. 17.)

• T ö b b ezer román állam- polgárt csaptak be magyar szélhámosok a Budapesten bejegyzett MARU-TRANS kft.

révén, nullkilométeres Dacia gépkocsikat ígérve számukra - jelentette csütörtökön az Eve- nimnetul Zilci című bukaresti lap elsőoldalas tudósításában.

Az áldozatok elsősorban Bihar, Szatmár, Máramaros és Kovászna megyékből valók. A cég 40 százalékos előleget kért és 3()00-38(X) német márkának megfelelő összegért ígérte a Magyarországról szállítandó (román gyártmányú) gépko- csikat. A romániai újságokban megjelent hirdetések nyomán több ezren fizették be az elő-

Fantom Daciákat árultak *

leget, anélkül, hogy valaha is megkapták volna a várt gép- kocsit. Az ügyben, jelenti az EZ, a magyar rendőrség folytatja a nyomozást.

A szélhámossággal nagy terjedelemben foglalkozik a sepsiszentgyörgyi Háromszék című magyar nyelvű napilap, tekintettel arra, hogy számos áldozat a székely többségű Kovászna megyéből való.

LASSZÓ FARMERBOLT , Szeged, Mikszáth K. u. 13.

Tel.: 315-091. Nyitva: H-P-ig 9-18-ig. Szo: 9-13-ig KANGAROOS és DIADÓRA CIPŐK

DIADÓRA PÓLÓK, JOGGINGOK

nagy választékban, A K C I Ó S Á R O N kaphatók!

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN

m a : 1 9 - 0 1 ó r á i g S U N - SHINE DISCO. Sztárvendég:

S u i c i d e L i f e S t y l e ( B r e a k Show)

h o l n a p : 1 9 - 0 1 ó r á i g SUNSHINE DISCO. Techno Laser Show.

Műsoretetők: Dj.: Bogyó and Maxxx

(DM) PROGRAMAJÁNLAT

Könyvre szánl pénzéből 2 0 - 6 0 %-ot is megspórolhat,

ha nálunk vásárol! • Kötelező olvasmányok most 50%-os áron kaphatók.

K o r d — S z e g e d K f t . Szeged, Földvári u. 3. (udvar)

Ny.: H - P D - 17-óráig

• S É T A R E P Ü L É S •

I

S Z E G E D F E L E T T . A jelentkezőket szombatim és vasárnap

I

V-IH óráig várjuk a repülőtéren. I A járat kellő létszám esetén ™

azonnal indul. (7 fő)

/T Extramolett hölgyek, figyelem! "S

S z e g e d b e l v á r o s á b a n m e g n y i t o t t u k X X L - M o l e t t N ű i D i v a t á r u ü z l e t ü n k e t . Kis szériás termékekkel várjuk kedves vásárlóinkat!

w Szeged, Tábor u. 3. alatt, az udvarban. «

v 9 J

MA

V A K Á C I Ó A K C I Ó : 9 - 1 2 ó r á i g j á t é k o k ( r u l e t t , k á r t y a , k o c k a j á t é k o k ) a S z á z s z o r s z é p G y e r m e k h á z b a n ; V o l t e g y s z e r e g y V a d v í z o r s z á g c í m m e l a Fehértóról, madarairól, a termé- szetet szerető emberekről beszél- gethetnek az é r d e k l ő d ő gyerekek d r . C s i z m a z i a G y ö r g g y e l , a M ó r a Ferenc M ú z e u m b a n 1 0 - 1 2 óráig; délután fél 3-tól videóve- tltés a S o m o g y i - k ö n y v t á r b a n .

A M O Z G Á S K O R L Á T O - Z O T T A K C s o n g r á d m e g y e i E g y e s ü l e t é n e k S z e g e d v á r o s i c s o p o r t j a a m o z g á s s é r ü l t g y e r - mSkek szüleinek találkozót szer- vez a Petőfi S á n d o r sugárút 75.

szám alatt, délután 4 órakor.

F A N T Á Z I A J Á T É K K L U B k ö z é p i s k o l á s o k n a k 17 ó r á t ó l a B B M K Belvárosi klubjában.

A C S I L L A G V I Z S G Á L Ó (Kertész utca) 18-21 óráig láto- gatható.

K O L T A 1 R Ó B E R T - e s t e t ren d e z a T a n u s z M ű v e l ő d é s i H á z ( D a n k ó P i s t a u . ) 18 ó r á t ó l . A p r o g r a m : S o s e h a l u n k m e g - f i l m v e t í t é s ; H o g y a n k é s z ü l a

f i l m - e m l é k f i l m C s á k á n y i Lászlóról; beszélgetés a rendező, főszereplővel: Koltai Róberttel.

A H I T G Y Ü L E K E Z E T E j u - b i l e u m i o r s z á g o s k o n f e r e n c i á j a B u d a p e s t e n , a S p o r t c s a r n o k b a n lesz. A program: 18 órakor m e g - nyitó ünnepi istentisztelet; s z o m - b a t o n d é l e l ő t t 10 é s d é l u t á n 4 ó r a k o r i s t e n t i s z t e l e t e k . A h á z i - gazda: N é m e t h S á n d o r alapító és v e z e t ő l e l k é s z ; v e n d é g : D e r e k Prince.

A F Ű - V É S Z K L U B B A N disz- kó.

HOLNAP

V A K Á C I Ó A K C I Ó : 1 0 . 3 0 - k o r v i d e ó v e t í t é s a l s ó t a g o z a t o - s o k n a k . 13.30 ó r a k o r a n a g y o b - baknak a S o m o g y i - k ö n y v t á r b a n . A D A L L A S B Á R B A N (Kos- suth L. krt. 7 7 . ) 19 órától S z a - n i s z l ó J á n o s s z ó r a k o z t a t j a a vendégeket.

A J A T E K L U B B A N 2 1 - 0 3 óráig M i - c s o d a buli. H á z i g a z d a : Mátrai Róbert és Száraz Ferenc.

A F Ű - V É S Z K L U B k ü l s ő r e n d e z v é n y e : a V a s d i s z n ó b a n Korai Ö r ö m koncert.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

A M Ó R A F E R E N C M Ú Z E - U M B A N : P e r u P i z z a r o e l ő t t ; A b a - N o v á k V i l m o s emlékkiállí- tása

A K É P T Á R B A N ( H o r v á t h M. u.) a makói grafikai m ű v é s z - telep kiállítása

A FEKETE-HÁZBAN: mond-

h a t a t l a n ö r ö m m e l s z e m l é l e m Szeged népében a lelkesedést... - emlékkiállítás Kossuth L a j o s ha- lálának 100. évfordulójára; Mér- nökök, m é r n ö k ö k c í m ű kiállítás

A K A S S G A L É R I Á B A N ( V á r utca): Kass J á n o s grafikái;

1 0 0 é v e s a F e s z t y - k ö r k é p - bélyegterveket b e m u t a t ó kiállítás

A Z I M P A L A H Á Z B A N ( Z á r d a u. 9.): I G L U M ű v é s z e t i C s o p o r t kiállítása

A R Ó K U S I F I Ó K K Ö N Y V - T Á R B A N (Vértói u. 5 ): termé- szetfotó-kiállítás

A S Z Á Z S Z O R S Z É P G Y E R - M E K H Á Z B A N : a M o z a i k S t ú - dió lapozgatója; a Képes Levele- z ő l a p g y ű j t ő k I. kiállítását és ta- lálkozóját 15 órakor O r b á n Hed- vig, a G y e r m e k h á z igazgatója és K ő s z e g f a l v i n é P a j o r K l á r a , a Képes Levelezőlapgyűjtők Egye- s ü l e t é n e k e l n ö k e n y i t j a m e g . A m e g n y i t ó napján alkalmi bélyeg- zés és képeslap csere-bere lesz.

A B Á L I N T S Á N D O R M Ű - V E L Ő D É S I H Á Z B A N : a z Ú j - szegedi G i m n á z i u m nyári tárlata A H U N G A L É R I Á B A N ( D e - ák F. u. 29.): V i n k l e r - h a g y a t é k és S i n k ó J á n o s (Szeged), Erdélyi T i b o r (Vásárhely) kamaratárlata

H Í D B E T O N B T . Beton, házhoz szállítással

Járdalap, gyephézagos járdalap.

Sóderszállítás, alapásás és földmunkák Szeged, Napos út 10.

Tel.: 62/325-335

A D E C O R A M A S T Ú D I Ó G A L É R I Á B A N ( H a j n ó c z y u.

4 . ) : K i s s A l i c e d i v a t t f i v e z ő i p a r m ű v é s z é s S i m o n M i k l ó s f e s t ő m ű v é s z kiállítása

A K Á L V Á R I A G A L É R I Á - B A N (dr. Boros J. u. 27): Michel B o n a é s F r a n c o k é R i o f r a n c i a festők képei

A S Z E G E D I V A D A S P A R K B A N , a Z o o i s k o l á b a n : É l e t az ő s e r d ő b e n és az A n d o k vidékén - a dél-amerikai élővilágbemuta- t ó h o z k a p c s o l ó d ó a n a z o t t é l ő indiánok életének bemutatója

A F O R R Á S S Z Á L L Ó M ó r a t e r m é b e n : F o r i n t o s A n n a b u d a p e s t i f e s t ő m ű v é s z képei (a Poszt-Art Galéria rendezésében)

A 6. SZ. G O N D O Z Á S I K Ö Z - P O N T B A N ( K e r e s z t t ö l t é s u.

29/B: Borbély Zsolt f e s t ő m ű v é s z k i á l l í t á s a (a P o s z t - A r t G a l é r i a r e n d e z é s é b e n )

A P O S Z T A R T G A L É R I Á - B A N ( H a j n ó c z y u. 5.): S z a b ó E d i t v a j d a s á g i f e s t ő m ű v é s z b e m u t a t k o z ó kamarakiállttása

A S O M O G Y I - K Ö N Y V T Á R - B A N : A z E r d é l y i S z é p m í v e s C é h alapításának 70. é v f o r d u l ó - j á r a k i á l l í t á s m u t a t j a b e a c é h történetét

- Homlokzati nemesvakolatok, festékek

- vékony- és lábazati vakolatok, - csemperagasztók.

Gyári áron!

Építőanyag-kereskedés Kálvária sgt. 52.

Tel.: 322-361

/

(5)

PÉNTEK, 1994. JÚN. 17.

Szorongó komédia

S

Zlv Ernő jelölte meg így készülő színművének műfaját.

Amilyen a földhözragadt gondolkodású embernek még az asszociációja is - rögtön az érettségi jutott eszembe.

Post festőm; viszont előttünk még a felvételi vizsga, s éppen ez a baj. Azazhogy kettejük párhuzamos létezésében kere- sendő a bajok gyökere.

Lehetett volna éppenséggel másként is. Mondjuk úgy, hogy az elmúlt négy évben - egyebek helyett - e vizsgák ügyében folytattunk volna vizsgálatokat. Ez esetben elő- fordulhatott volna, hogy az idén egy minisztériumi tisztvi- selő nem gázolt volna a biológia több doktorának szakmai becsületébe. Mi több. mostanra helyreállhatott volna sok középiskolai tanár szakmai önbecsülése. Sőt, ami a legtöbb, nem kapott volna sokkot annyi jobb sorsra érdemes 18 éves attól, hogy hiábavaló volt négy év erőfeszítése, tisztességes munkája.

Mert mi a helyzet, feleim? A frontokon minden változat- lan, hiába hangzott annyi csábos ígéret arról, hogy itt el- mozdulás fog történni. A helyzet az, hogy az egyetemre igyekvő középiskolásokat - tisztelet a kivételnek - meg sem rezzenti az érettségi. Ez az, ami nem számít. A lényeg: a pénz. Mármint a szülők pénze természetesen, ami arra való, hogy átvándoroljon a speciális tudású „felkészítő tanárok"

zsebébe. Ha nincs, akkor persze nem is vándorol sehova, és marad a gyerek is - az egyetem falain kívül.

Evek óta nyílt titok, hogy aki pénzért meri vállalni a diák fölkészítését a felvételire, az „nagyjából pontosan" tudja,

milyen kérdések várják a gyermeket majd a felvételi vizs- gán. Az üzlet tisztességesnek tűnik. A speciális tudást meg kell fizetni. Ami nem tisztességes, az a rendszer maga. Egy- felől van az érettségi, s ezzel az a látszat, mintha szükség

lenne rá, mintha jó lenne valamire, mintha érdemes lenne megdolgozni érte. Másfelől van a felvételi, amelyen nulla pontot ér az érettségiző és az érettségiztető teljesítménye és maximális pontszám jár a jólértesültségnek, a bennfenn- tességnek, a célirányos személyközi kapcsolatoknak és a mindezeket megfizetni kész vásárlóerőnek.

JB z elmozdulás helyes iránya évek óta közismert: vissza- m» állítani az érettségi renoméját, amely így az áhított egyetemi polgári lét egyetlen, alapvető feltétele lehetne.

Négy év alatt választódna ki a gondolkodásra hajlamos, egyetemre való tehetség, nem egyetlen vizsgán. És mi tör- ténjék a pénzzel, ami jelenleg adózatlan jövedelemként kie- gészíti a tanárok fizetését? Nos, legjobb lenne, ha az egyete- mi diplomának nem ára, hanem értéke lenne; azaz fizessük meg a diplomás tanár legális (középiskolai) munkáját. Ne a feketét.

Sulyok Erzsébet

Nőtt a létminimum

A fogyasztói árak növeke- désével összhangban emelke- dett a létminimum értéke a kü- lönböző háztartásoknál május folyamán - állapítható meg a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. Egy átlagos - két felnőttből és két 15 év alatti g y e m é b ő l álló városi család- ban a minimális megélhetés- hez májusban 51 ezer 800 fo- rintra volt szükség. Az egy fő- re eső érték eszerint 12 ezer 950 forint. Ennél a családtí- pusnál - tekirtéfctted a májusi 1,2 százalékos fogyasztói ár- szintnövekedésre - a létmini- mumérték 700 forinttal, egy

főre számítva 170 forinttal emelkedett.

A különböző családtípusok közül a létminimum egy főre jutó összege az aktív korú vá- rosi egyedülállóknál a legma- gasabb, nekik minimálisan 18 ezer forintra van szükségük a megélhetéshez. A legkevesebb pénzből a két felnőttből és négy 15 éven aluli gyermekből álló községi családok képesek megélni: náluk májusban 61 ezer 500 forint - egy főre szá- mítva 10 ezer 250 forint - volt a létminimum az év ötödik hó- napjában.

Balról jobbra: Kovács Attila, Kovács Sándor (szökésben), Kovács Lajos, Kovács József

• Elhúzzák Kovácsék nótáját?

„Lefejezték" a csanyteleki családot

• (Folytatás az I. oldalról.) Az eset június 3-án a szegedi uszodában játszódott le. Bak- karát játszott négy kártyázó egy asztalnál, nem kis tétben, míg mögöttük kibicek fogad- tak. Az elsőszámú gyanúsított mintegy 130 ezer forintot bu- kott, s ekkor telefonon magá- hoz rendelte népes családjának tagjait. Ütőkkel, gázpermettel felfegyverkezve, két Mercede- sen megérkezett a munkanél- küli társaság. „Kemény" fellé- pésük eredményeként össze- gyűjtötték a jelenlevők érté- keit, mintegy 3-400 ezer forint értékben. Úgy távoztak, mint akik jól végezték dolgukat. Ér- dekes módon, a sértettek közül senki sem tett feljelentést a rendőrségen. Még az a hölgy sem, aki azt állítja, hogy a tás- kájából 70 ezer forintot vittek el. Most, amikor letartóztatták a díszes csapat tagjait, egyikük azzal védekezik, hogy ő nem tud úszni, sohasem járt az uszodában...

Az uszodában történteket

„villámgyorsan" tálaló bulvár- sajtó kis híján elriasztotta a jó- madarakat - a rendőrök szer-

Aranypók

részvényjegyzés

Az Állami Vagyonügynök- ség az Aranypók Rt. 39 rtrílfR*

forint össznévértékű részvény- csomagját kínálja fel kárpótlási jegyekért június 20. és 30. kö-

Balról jobbra: Kovács István (szökésben), Kovács Tibor dán reggel olvashatták, hogy

ők már letartóztatták a csanyte- leki bűnbanda tagjait... Csak két óra múlva indultak a „be- gyűjtésre", így a hat személy közül csak négyet sikerült elő- zetes letartóztatásba helyezni.

Ismervén e társaság szokásait, életmódját, kapcsolatrendsze- rét, melynek egyik jellemzője, hogy eddigi bűnügyeikben a tanúkat megfélemlítették, most a rendőrség elővigyázatosnak

bizonyult, s e területen meg- tette a szükséges lépéseket.

A házkutatás során több

„meglepetés" érte a rendőrö- ket. Negyven adásvételi szer- ződést találtak, milliós értékű személygépkocsikról, valamint nagy mennyiségű aranyat. Elő- került olyan előre elkészített pénzköteg is, melyet valutabe- váltásra szántak: értéktelen, egykori jugoszláv bankókkal volt kitömve. Kimosott forgal-

mi engedélyekre is rábukkan- tak, amiket lopott személygép- kocsiknál használhattak. Az

„apróbb" bűnjelek: szamuráj- kard. gyep- és baseballütő, kü- lönféle gázpermetek.

A Kovács család tagjai már több alkalommal szerepeltek bűnügyi krónikáinkban, szá- mos alkalommal bántalmazás, súlyos testi sértés miatt. A leg- több ügyben azonban a vádlot- takat bizonyítékok hiányában felmentették, a tanúk ugyanis visszavonták korábbi állításai- kat.

Csoportosan elkövetett rab- lás miatt most előzetes letar- tóztatásba helyezték Kovács Tibort, Attilát, Lajost és Jó- zsefet. István és Sándor szö- késben van, ellenük országos körözést adtak ki. Elhangzott tegnap az is: már észlelték an- nak jeleit, hogy a család össze- fogott, s megkezdődött az úgynevezett tanú-rábeszélés és lebeszélés. A rendőrség kéri a sértetteket, forduljanak biza- lommal a nyomozó hatóságok- hoz, mert kellő védelmet bizto- sítanak számukra.

P. S.

Rendőrségi közlemény

Az említett ügyben a rendó'rség kéri azok jelentkezését, akik hasonló jellegű bűncselekmény sértettjeivé váltak, illetve gépkocsi adásvétel, vagy ingatlan tulaj-

donjog tekintetében kárt szenvedtek az el- járás alá vont Kovács Sándor és társai ál- tal. Bejelentést személyesen a szegedi rend- őrkapitányság Párizsi körút 22-26. sz.

alatti nyomozó alosztályánál lehet tenni, illetve telefonon a 477-577/14-34, vagy 14- 53-as mellékvonalon.

zött. Ezzel egy időben 40,6 millió forint névértékben új részvényeket is kibocsát a cég, melyeket készpénzért lehet je- gyezni. A részvényeket az Ar- gentán kívül a City Bróker és a i Pakett Bróker hálózatában és

más brókercégeknél - Buda- pesten 9, vidéken 16 helyen - lehet jegyezni.

• Képviselők Kisteleken

Vita Bohner doktor magánpraxisáról

• (Osztozzunk!) Kiskeres- kedő olvasónk (név és tele- fonszám a szerkesztőség- ben, a továbbiakban Nétasz) méltányolja a Posta fejlesz- tését. Á csomagszállítással kapcsolatban viszont kifo- gásolja, hogy vasárnap nem lehet küldeményt kiváltani, s egyúttal javasolja, hogy a kiértesített polgár jogosult legyen a Vár utcai parkoló használatára. - Andóczi Ba- logh Marika szállítási cso- portvezető válasza: nem tu- dunk megállási helyet biz- tosítani a Vár utcában; e te- rületet elsősorban a postai gépkocsik rakodásának tart- juk fenn. Szombaton 14 óráig kiválthatók a külde- mények; vasárnap csak ex- pressz csomagok érkeznek, azokat házhoz kézbesítjük.

• (Diákóhaj) Az önkor- mányzat gyorsan döntött: a Ságvári Gimnáziumban megszüntetik a levelező ta- gozatot, s az osztályokat a Kossuth Zsuzsa Szakközép- iskolába költöztetik. 115 diák nevében V. K. (Né- tasz) kifogásolja, hogy fe- jük fölött döntöttek - azt szeretnék elérni, hogy aki

CSÖRÖG A V N I E S T E L

Közérdekű problémáikat, észrevételeiket ezen a héten ügyeletes munkatársunkkal.

Pataki Sándorral oszthatják meg.

Rádiótelefonunk száma: 06-60-327-784.

Munkanapokon 8 és 10 óra között, vasárnap pedig 14 és 15 óra között hívható. Felhívjuk olvasóink figyelmet

arra, hogy Szegedről is valamennyi számot tárcsázni kell. Ha ötletük van Fekete pont rovatunk számára, kérjük,

ugyanitt tudassák velünk.

itt elkezdte a gimnáziumot, fejezze is be ugyanitt.

• (Örökélet) Még mindig életkristály. Kercsóné szerint (325-993) csak a Juhász Gyula utca 36/b. és a Kálvária sugár- úti gyógyszertárban engedélye- zett az árusítás. Ők tájékoztató anyaggal és engedélyszámmal is rendelkeznek.

• (Tisza) Lokálpatrióta olva- sónk (Nétasz) észrevételei: a Stefánia magasságában a Tisza annyira eliszaposodott, hogy a lépcső már régészeti leletnek számít; az árvízi emlékműtől a Felső Tisza-parti pályáig az út takarítókra vár; az új híd tele van „idős" falfirkákkal...

• (Bosszantó) Csipei Sándor (481-579) megkapta az új te- lefonkönyvet, s megrökönyöd- ve üzeni a szerkesztőknek, e mű annyira új, mint ő 73 éve- sen. Kilenc hónapja bejelen- tette elköltözés miatt a 700 fo- rint ellenében felvett telefon- szám-változást, s most régi számán az új lakót vétlenül zak- latják az őt keresők.

• (Javítóműhely) A Francia és Damjanich utca között .ja- vítóműhely" bosszantja a ke- rékpározókat és járókelőket. A tarthatatlan állapotot olvasónk, K. I. jelezte. Bár egy tábla 6 és 17 óra között tiltja a megállást,

két személygépkocsi napok óta ott vesztegel.

• (Sövény) A 330-452-es telefonról a Mars tér és Attila utca sarkán (az árkádoktól jobbra) levő elhanyagolt játszótérre hívták fel a figyelmünket.

Nyíratlan a sövény, s az óvodások homokozója ki se látszik a gazból.

• (Vizsga) Telefonálónk (Nétasz) a Szőregi úton megfigyelte, a kerékpárút helyett a főutat használják a biciklisek, este sokszor vilá- gítás nélkül közlekednek, s többségük az alapvető KRESZ-szabályokat sem is- meri. Jó lenne, ha a kerék- pározók is, a segédmotoro- sok mintájára, vizsgát ten- nének - vagy kötelezni kel- lene őket a szabályok betar- tására. Találkozott már egy- irányú utcában szembe jövő biciklissel...

• (Alsóváros) Mészárosné Bakos Boglárka (310-058) hároméves kislányával a Szabadság téri játszótéren szokott időzni. Ahol nem nyílják a füvet - szemben a focipályával, mely gondo- zott.

(Folytatás az 1. oldalról.) sát, inkább a meglévő keretek között az oktatás színvolának emelését tartotta fontosnak.

Dobcsányi László, a zeneis- kola igazgatója hozzászólásá- ban javasolta, hogy a jelenleg vállalkozási formában működő művelődési ház önkormányzati támogatását építsék be a mű- vészeti iskola költségvetésébe.

Az iskola vezetése garanciát vállalna a közművelődési fela- datok színvonalast ellátására.

Ezt az indítványt a képviselő- testület elutasította és 1995 augusztusáig meghosszabbítot- ta a művelődési házat jelenleg is üzemeltető vállalkozó meg- bízási szerződését.

A továbbiakban a városatyák megtárgyalták dr. Bohner Imre kérelmét, amely szerint a to- vábbiakban magángyakorlat keretében szeretné vállalni az

t

általa eddig is ellátott körzet- ben a háziorvosi szolgálatot. A képviselők felszólalásukban támogatták a szerződéskötést Bohner doktorral.

Ekkor váratlanul dr. Zom- bori Gábor, az Egyesített Egészségügyi Intézmény igaz- gató-főorvosa súlyos szakmai indokokra hivatkozva nem ja- vasolta a szerződés megköté- sét. Ennek ellenére a kérdésről kirobbant hosszas vitában a hozzászólók - három évtizedes munkáját figyelembe véve - támogatásukról biztosították Bohner doktort, majd a testület

1998-ig megkötötte a szerző- dést a háziorvossal.

Az ülés a késő esti órákban a település Expóban való rész- vételéről, és az ehhez szüksé- ges beruházásokról tárgyalt.

H. Zs.

0 KÖZÉLETI NAPLÓ MA

AZ MDF székházban (Ró- mai krt. 31.) 17 órától dr. Var- ga László jogi tanácsadást tart.

AZ EGYESÜLT KISGAZ- DA PÁRT Szeged városi szer- vezete 17 órakor taggyűlést tart a Victor Hugó utca 5. szám alatti székházában.

(6)

6 AJÁNLÓ DÉLMAGYARORSZÁG PÉNTEK, 1994. JÚN. 17.

Megjelent a HDS 8 Délmadár legfrissebb száma!

A tartalomból:

- Nesze neked, női egyenjogúság...

- Az ingatlanpiac császárnője - Késsel szabdalta az. arcokat

- Szentesi SC: BEK helyett csődeljárás?

- Teimel „szökni" akar. Kozma tárgyal - Balázs: Ki akarnak söpörni Szegedről!

Csupa szenzációval, csupa izgalmas olvasnivalóval utcán a HDS <£ Délmadár legújabb száma! Keresse az újságárusoknál és a boltokban! Hogy mit tudhat meg a Délmagyarország és a Csongrád megyei Hírlap közös családi hetilapjából? íme a tartalomjegyzék:

Daciával menekültek a csongrádi bankrablók

A krimiken nevelkedett olvasók jól tudják: egy bank- rablás minden apró mozzanatát alaposan át kell gondol- ni. Nem tízszer, hanem százszor. Megtervezni lépésről lé- pésre, felkészülni az összes v á r h a t ó b u k t a t ó r a . Elta-

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Már csak azért sem lehet bárki/bár- mi, mert meghatározza az, hogy én ki vagyok, méghozzá úgy, hogy az, aki vagyok, nem egy „tiszta én”, hanem egy személy, azaz

Az le- het vita tárgya, hogy mennyire tekinthetők megbízhatónak vagy elfogulatlannak a SZER hírei és elemzései; azt azonban, hogy az adót működésének első

Valaki itt járt Rhiulból és mesélte nekem, hogy már a tenger sem olyan, mint azelőtt volt.. Angleseaben a halászok egy tündér- gyermeket fogtak ki, aki azt mondta,

Szakmai tapasztalatom messzemenően alátámasztják a bíráló megállapítását- Szabadalmi okokból vagy csak azért mert a generikus gyártóknak nincs pontosan olyan gyártósora

De most jön a trükk: aki azt gon- dolja, hogy az ablak jobb fels ő sarkában lév ő x-re való kattintással elutasítja a frissítést, az csalódni fog.. Az ablak bezárását

Míg az 1976-os törvény azt mondta, hogy csak a közművelődési könyvtárak lehetnek nyilvánosak, az 1997-es törvény azt, hogy a közművelődési könyvtárak

Az 1941-es tantervéhez hasonló heti összóraszámú óratervben már csak 3–3 óra jut a gyakorlati tantárgyakra, vélhetően azért mert az általános iskola már nem csak a fizikai

Lehajtotta a fejét, és azt gon- dolta: Ezek után most már meg se csókolhatom, pedig az az igazság, hogy én még most is fantasztikusan szeretem, elég csak ránéznem, hogy