• Nem Talált Eredményt

A Fidesz támadja Székhelyit

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Ossza meg "A Fidesz támadja Székhelyit"

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

4 >

;

Országgyűlés. Könyvtár állományából törölve

DELMAGYARORSZAG

V o

SZERDA, 2005. MÁRCIUS 23., 95/68. ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 75 FT (ELŐFIZETVE: 57 FT)

írja a tojásokat

Mező Tamásné népi

iparművész gyimesi mintákat ír a húsvéti tojásokra.

8. OLDAL

VÁNDORLÓ ORVOSOK Csúszdapark

Elményfürdővé alakítják át a szegedi Ligetfürdő középső medencéjét.

5. OLDAL

S k t K t o F a b i a C t o s k n w f t e i t e k

*Fabia Classic ötajtós. Combi és Sedan ARa most akár

20 % -kaiolcsóbb!

vagy

"Roncs'

beszámítás akár 6 0 0 . 0 0 0 F t én, NYÍLT NAPOK: M á r c i u s 2 5 - 2 6 !

Az ö n Stoda- márkakereskedöje

IKESZAutó

A megbízható megoldás 6728 Szeged, Dorozsmai út 48.

Te..: 62/549-030 F«)C 62/549-039

-Részletekért forduljon bizalommal értélrertoinkbezi

A felvétel szombaton, Székhelyi ominózus beszédekor készült Fotó: Schmidt Andrea Folytatás a 3. oldalon

www.delmagyar.hu

Leggyorsabban a Hármas-Körös vízszintje emelkedik

Háromszoros védelem

Magyar orvosok mennek külföldre, külföldiek jönnek hozzánk dolgozni. Utóbbiak nem annyian, hogy betöltenék az üres állásokat.

3. OLDAL

www.ikeszauto.hu

SIMPUr CLEVER • EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ

A miniszterelnök ígérete szerint az M5-ös autópálya

nap múlva ér Szegedre!

Megháromszorozták a bizton- sági intézkedéseket a szegedi hajóállomáson. Az árhullám mellett nagy mennyiségű usza- déksziget is útban van a Tiszán.

Mától várhatóan másodfokú ké- szültség lép érvénybe a Hár- mas-Körös megyei szakaszán.

A szegedi hajóállomáson óriási víznyomásnak kell ellenállnia az úszóegységeknek - ha elpattaná- nak az acélsodronyból font köte- lek és megindulna lefelé az állo- más, az tarolna mindent. Mivel megháromszorozták a biztonsá- got, az állomásvezető nem tart at- tól a néhány napon belül ideérő, 1500 négyzetméteres hulladéktö- megtől sem, amely tegnap indult útnak, mert Kiskörénél kinyitot- ták a zsilipet. Az Atikövizig ettől függetlenül minden, vízi közleke- dést elősegítő cég figyelmét föl- hívta az uszadéksziget elindultá- ra. A Tisza áradása ugyan lassú, de a Hármas-Körös és a Maros nagyban emelheti a vízállást.

Nagyobb árhullámra készülve, újabb acélkötelekkel erősítették

meg a szegedi hajóállomás objektumait Fotó: Gyenes Kálmán Részletek a 3. oldalon

A „Tokajhímvesszeje"kifejezés miatti akciót műbalhénak tartja a direktor

A Fidesz támadja Székhelyit

Székhelyi József lemondását követeli a Fidesz szegedi csoportja a színházigazga- tónak az SZDSZ szombati küldöttgyűlé- sen elhangzott, Orbán Viktorra utaló be- széde miatt. A Fidesz jövő héten tünte- tést szervez a Szegedi Nemzeti Színház elé. Az ellenzéki akciót vacak műbalhé- nak tartja a színigazgató.

MUNKATÁRSAINKTÓL

„Szeged város kultúrájának őre", vagyis a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója, Székhelyi József n e m engedheti meg ma- gának, hogy „országos vezérként" Orbán Viktorra utalva a Fidesz elnökét „Tokaj hímvesszejének" nevezze, aki „nektárt csepegtet mindenhová" - mondta a Fi- desz-MPSZ szegedi szervezetének tegna- pi sajtótájékoztatóján Dobó László. A Fi- desz országgyűlési képviselője, a szegedi közgyűlés tagja hangsúlyozta, hogy Szék- helyi obszcén kijelentésével nemcsak el- lenfeleit becsmérelte, h a n e m m i n d e n ma- gyar lelkébe belegázolt a H i m n u s z sorai- nak elferdítésével. Szerinte a színdirektor - aki néhány hónappal ezelőtt éppen a város hírnevének öregbítéséért kapott ju- talmat az önkormányzattól - lejáratja Szegedet, ezért a városnak nincs rá szük- sége.

„Art a Szegedi Nemzeti Színháznak, árt önmagának és árt Szeged városának is Székhelyi" - fogalmazott Kohári Nándor fideszes önkormányzati képviselő. A Fi- desz-MPSZ szegedi szervezete felszólítja a direktort, hogy m o n d j o n le, amennyiben ezt április 8-áig nem teszi meg, akkor Bot- ka László polgármestert kérik arra, hogy a következő közgyűlésre terjessze elő Szék- helyi József leváltását. Ezenkívül a Fidesz tüntetést hirdetett a színház elé. Az ellen- zéki akció időpontjaként a sajtótájékozta- tón péntek hangzott el, majd néhány óra múlva az ellenzéki párt úgy döntött: n e m nagypénteken, h a n e m a húsvéti ünnepek u t á n demonstrál majd a szegedi t e á t r u m előtt.

A tulini kórházban senki sem várja a leveleket

Lánc, lánc, eszterlánc

Nem létezik az a beteg kisfiú, aki egy nálunk is terjedő osztrák lánclevél tanúsága szerint a tulini kórházban várja a postát, hogy Guinness-rekordot dönthessen.

Másodjára bukkant fel Csongrád megyében is az a lánclevél, melyben a címzettől a küldeményben azt kérik, hogy a levelet tíz munkahelyre küldjék tovább, egy példányt pedig a kisfiúhoz juttassanak vissza. A segítségkérő postai jelenségből kiderül: már megjárta a honvédség szá- mos alakulatát és több rendőrkapitányságot is. Lapunk elektronikus levélben kereste meg az említett kórházat, ahonnan azt a választ kap- tuk: a levélben megjelölt kisfiú nem fekszik az intézményben, ellen- ben mindennap kosárszámra kapják és dobják a leveleket a kukába.

Bővebben a 7. oldalon

Egyelőre csak a halakban mega csapadékban lehet bízni

Valami bűzlik a Holt-Maroson

Elviselhetetlennek tartják az arra járók a Holt-Marosból ára- dó bűzt. Az algásodó holtág ke- ringtetőrendszerét májusnál hamarabb nem üzemelik be.

Van, aki az újszegedi Holt-Maros- nál sétálva rosszul lesz, és a hányinger kerülgeti, a legtöbben pedig arra kényszerülnek, hogy befogják az orrukat a holtágból áradó iszonyú bűz miatt. A folya- matos napsütésben rohamosan szaporodnak az algák, nincs frissí- tő vízutánpótlás és halivadékok sem fogyasztják a planktonokat, hogy tisztulhasson a víz. Még mindig van, aki illegálisan ide ve- zeti a szennyvizét. A vízfelület ke- zelője májusi mintavételét köve- tően indítja a keringtetőrendszert.

írásunk az 5. oldalon

Schreiter Tibor mintát vesz a színes vízből Fotó: Schmidt Andrea

(2)

• i t f v y n DPC'SIU S.

• B E L F O L D - K Ü L F Ö L D "

Az unió tavaszi csúcsértekezlete

Megkezdődött kedden este Brüsszelben az Európai Unió tavaszi, főként gazdasági kér- déseknek szentelt csúcsértekez- lete. Magyarországot a rendez- vényen Gyurcsány Ferenc mi- niszterelnök képviseli.

BRÜSSZEL (MTI)

Az állam- és kormányfőknek csak a jóváhagyó pecsétet kell rá- ütniük a stabilitási paktumnak nevezett megállapodásra. Bár Sil- vio Berlusconi olasz kormányfő nem zárta ki, hogy megpróbál néhány változtatást elfogadtatni, erre a szakértők nem látnak sok esélyt: /ean-Claude /uncker; az EU soros elnöke, luxemburgi mi- niszterelnök le is szögezte, hogy ő nem támogat semmilyen vál- toztatást. így azután a stabilitási paktum ügyét várhatóan gyorsan lezárják az állam- és kormány- fők. Az eredeti napirendi ponto- kat az elmúlt napokban háttérbe szorította az a vita, amely a szol- gáltatások liberalizációját szolgá- ló uniós kerettörvény-tervezet,

az úgynevezett Bolkestcin-dirck- tíva körül kirobbant, s amelyről nyilván a csúcson is sok szó esik majd. Számos tagállam szakszer- vezetei (s egyes politikusok is) hevesen bírálják a kezdeménye- zést, amely szerintük lehetővé teszi majd a „szociális dömpin- get", azt, hogy az alacsonyabb munkabérekkel, költséggel mű- ködő külföldi vállalkozók megje- lenjenek egy-egy ország belső pi- acán, s az ottani szabályokat, rendelkezéseket megkerülve ki- szorítsák a hazai vállalkozókat a szolgáltatásokból.

Mivel pedig ez a vita egybeesik az EU-alkotmányról tartandó franciaországi népszavazás elő- készületeivel, fennáll az esélye, hogy a francia választók május végen a Bolkestein-dircktíva mi- atti felháborodásból megbuktat- ják az EU-alkotmányt. A párizsi vezetés az elmúlt napokban a di- rektíva teljes átdolgozását köve- telte, Göran Persson svéd mi- niszterelnök pedig most kedden, immár Brüsszelben a tervezet visszavonását sürgette.

Az ifjúságnak szánt pénz felhasználásáról

GYŐR (MTI)

Az ifjúsági törvény elfogadását követően sok száz millió forintos forrás nyílik meg még az idén az ifjúsági közösségi terek újra- élesztésére - mondta a szegcdi Újhelyi István gyermek- és ifjú- sági kormánymegbízott kedden Győrött. Idén kerül a kormány elé az ifjúsági törvény és a népe- sedéspolitikai kormányprogram.

„Szeretnénk, ha átfogó, tárcák között koordinált intézkedésso- rozat segítené a korosztály napi életét" - közölte. Újhelyi István

hozzátette: a törvényjavaslat cél- ja, hogy az ifjúságot bevonja a helyi és az országos döntéshoza- talokba. Egyúttal ú j szolgáltatá- sok bevezetésével szándékozik befolyásolni az ifjúsági közössé- gek életét. Az új szolgáltatás le- het az ifjúsági közösségi terek felélesztése új normatíva beveze- tésével, együttműködésben az önkormányzatokkal. A bezárt mozik, elhagyott ifjúsági klubok, kihasználatlan közösségi ingat- lanok megfelelő terepei lehetnek a fejlődő fiatal közösségeknek - közölte.

Akajev törvényesnek nyilvánította a parlamentet

Dacol az ellenzékkel

BISKEK (MTI)

Az ellenzék követeléseivel dacol- va kedden törvényesnek nyilvá- nította az újonnan megválasz- tott kirgiz parlamentet Aszkar Akajev elnök, és meggyőződését fejezte ki, hogy az ország déli ré- szén kirobbant tüntetéseket ha- marosan sikerül ellenőrzés alá vonni, szükségállapot bevezetése nélkül is. Az új képviselők eskü- tétele előtt a parlamentben mon-

dott beszédében Akajev közölte, hogy nem fog erőt alkalmazni az ellenzékkel szemben, amely le- mondását követeli. Szóvivője ko- rábban bűnözők által végrehaj- tott puccskísérletnek minősítet- te az ország déli részén tartó tün- tetéseket. A hatóságok a keddre virradóra őrizetbe vettek két ne- ves ellenzéki személyiséget, és a központi választási bizottság el- nöke kihirdette a választások hi- vatalos és végleges eredményét.

SZERDA, 2005. MÁRCIUS 23.

„A pártállami diktatúra fenntartói a mai közéletben "

Kétféle tisztázó szándék

Az országgyűlésben tisztázódnak az erő- vonalak a pártállami titkos iratok kezelését illetően. A Fidesz és az MSZP is törvény- javaslatot készített az ügyben.

BUDAPEST (MTI)

Átfogó törvényi rendelkezésre van szükség, amely megtisztítja a pártállami diktatúra fenntartóitól a közhatalmat - hangsúlyozta Kékkői Zoltán fideszes politikus a pártállam titkos iratainak kezeléséről és nyilvánosságá- ról szóló fideszes törvényjavaslat általános vitájában kedden a parlamentben.

„A jelenlegi közszereplóink közötti gyakori pártállami érintettség szorosan összefügg az elmúlt évek azon tapasztalatával, hogy Ma- gyarországon a pártállam diktatórikus gépe- zete szinte érintetlen, valakik mind a mai na- pig működtetik, valakik ugyanúgy zsarolják a magyar társadalmat és közéletet, mint ahogy

azt 1990-et megelőzően tették" - mondta. A politikus szerint a közéleti szereplőkkel szembeni feddhetetlenségi követelménnyel az MSZP-t kivéve minden párt egyetért; a szocialisták javaslatukkal beismerték, hogy a diktatúrát működtető állampárti kedvezmé- nyezetteket továbbra is bújtatni kívánják.

Gusztos Péter (SZDSZ) közölte: emlékei szerint 1990-ben a pártok közösen döntöttek arról, hogy nem zárnak ki senkit a közélet- ből. „Mi a helyzet a Nemzeti konzultációs ta- náccsal, amelynek van olyan tagja, akinek (...) van némi köze a volt állampárthoz és a 90-en előtti rendszerhez?" - tette fel a kér- dést. Répássy Róbert (Fidesz) válaszában hangsúlyozta: a testület a politikán kívüli kö- zéletet jeleníti meg, a Fidesz továbbra is azt vallja: a közhatalomból ki kell zárni azt, aki szabad akaratából végzett állambiztonsági te- vékenységet.

Az állambiztonsági szervek megbízói nevé-

nek nyilvánosságra hozatalát és az interne- ten hozzáférhetővé tételét javasolta Répássy Róbert, fideszes politikus az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módo- sítására irányuló MSZP-s törvényjavaslat részletes vitájában a parlamentben kedden.

Rurány Sándor (MSZP) közölte: az előter- jesztők szándéka, hogy ha a levéltári doku- mentumokban nyilvánvaló utalások vannak a megbízókra, akár a Magyar Szocialista Munkáspárt, akár annak jogelődje a Magyar Dolgozók Pártja tisztségviselőiről legyen szó, akkor az illető személyes adatai legyenek megismerhetők. Erről szól Donáth László (MSZP) módosító javaslata - tette hozzá.

Mécs Imre (SZDSZ) több módosítást is java- solt, szerinte „félkarú lesz a törvény", ha nem pontosítják például az operatív kapcso- lat fogalmát.

A szövetségi bíró döntött Terrí Schiavo ügyében, a szülők fellebbeztek

Tovább nem táplálják csövön

PINELLAS PARK. TAMPA (MTI/AFP/AP) Elutasította egy amerikai szövet- ségi bíró kedden Terri Schiavo szüleinek kérését, hogy rendelje el az agykárosult nő mesterséges táplálásának felújítását, james Wbittemore bíró azután döntött így, hogy George Bush elnök elő- ző nap aláírta a képviselőház ál- tal sürgősséggel elfogadott tör- vényt, amely jogi lehetőséget biz- tosított a szülőknek, hogy 15 éve kómában fekvő lányuk ügyének felülvizsgálatát kérjék a szövet- ségi bíróságon. A 41 éves nőt tápláló csövet bírói döntésre pén- teken elzárták. A nő férje évek óta küzdött a bíróságon ezért a döntésért, arra hivatkozva, hogy nincs esély a felépülésre.

Fellebbeztek az atlantai szövet- ségi bíróságon Terri Schiavo szü- lei. A tampai szövetségi bíró ked- di döntését azzal indokolta, hogy az ügyet kimerítően megtárgyal- ták már Florida állam bíróságai, és a szülők érvei nem győzték meg arról, hogy lányuk alkotmá- nyos jogai sérültek volna. A szü- lők rögtön beterjesztették felleb-

Terri Schiavo támogatói a 41 éves nő életéért imádkoznak a flori- dai kórház előtt MTI Telefotá/AP/Steve Nesius bezési kérelmüket a területileg il-

letékes szövetségi fellebbviteli bí- róságon. Ha kérelmüket itt is el- utasítják, még a szövetségi legfel-

sőbb bírósághoz fordulhatnak.

Terri Schiavo két héten belül las- san meghal, ha a mesterséges táplálást nem állítják helyre.

A tehén, a csecsenek és az oroszok

GROZNU. R0SZT0V (MTI/AP)

Öt halálos "áldozatot követelt Csecsenföldön az a lövöldözés, amely orosz katonák és Moszk- va-barát csecsen rendőrök vitájá- ból robbant ki, egy csecsen pa- raszt tehenének clgázolása nyo- mán. Az incidens a főváros, Groznij közelében zajlott le. A

tehenet a szövetségi erők egyik járműve ütötte el. Nemcsak a helyi rendőrség próbálta meg- akadályozni, hogy az orosz me- nctoszlop elhagyja a tett szín- helyét, hanem megjelentek az egyik falu lakosai is, kárpótlást követelve az elhullott állatért. A heves szóváltás hamarosan lö- völdözésbe torkollott, amelyben

két rendőrt, egy orosz katonát és két civilt ért halálos lövés. Az eset jól jellemzi a csecsenföldi helyzet feszültségét. Bár az orosz és a Moszkva-barát csecsen erők ellenőrzésük alatt tartják Cse- cscnföld nagy részét, naponta kell szembenézniük a hegyvidé- ken rejtőző lázadó fegyveres cso- portok rajtaütéseivel.

i&bóp

ó r a - é k s z e r s z a l o n

H a g y o m á n y é s É r t é k - T r e n d

SSp i

H § Szili Katalin esélyes

BUDAPEST (MTI)

Az MSZP elnöksége meghatá- rozta a köztársaságielnök-jelölcs menetrendjét, amelyből kitűnik:

formális egyeztetés a koalíciós partner SZDSZ-szel csak április 2. után történhet az ügyben - mondta a szocialisták egyik ve-

zető politikusa. Eszerint, bár a je- lölési folyamat hivatalosan csak hétfőn indult meg azzal, hogy a megyei elnökök felhívást kaptak javaslataik eljuttatására az ápri- lis 15-i államföjelölő kongresz- szust előkészítő bizottsághoz, a párton belül legtöbben Szili Kata- lin jelölését támogatják.

GLÓBUSZ

ZOE KOVETELESE

Szülei holttestének exhumálását követeli az egykori román diktátor, Nicolae Ceausescu lánya, aki így akar

megbizonyosodni arról, hogy valóban ők nyugszanak-e a bukaresti temetőben. Úgy véli, nem ők nyugszanak a bukaresti sírokban. Az ötvennégy esztendős Zoe Ceausescu beperelte a honvédelmi minisztériumot és a bukaresti temetőket működtető vállalatot annak érdekében, hogy cxhumáltathassa szülei holttestét.

ORSZÁGOS VÉTEL

Országos vételkörzetűvé válik április elsejétől a Magyar Katolikus Rádió - jelentették be a médium vezetői. A rádió műsorát ekkortól két újabb adótoronyból is sugározzák majd - mondta el Spányi Antal püspök-vezérigazgató a rádió vezetőinek budapesti sajtótájékoztatóján.

KATYNI MÉSZÁRLÁS A Sztálin parancsára 1940-ben végrehajtott katyni mészárlás elítélését követelte Moszkvától a lengyel parlament kedden, a tömeggyilkosság után 65 évvel elfogadott határozatában.

FARKAS ROLAND: MDF Az Magyar Demokrata Fórum szakértőjeként fog dolgozni Farkas Roland, aki a közelmúltban nyílt levélben különböző panaszokat,

problémákat fogalmazott meg az afganisztáni misszióval kapcsolatban - erősítette meg a Magyar Távirati Iroda értesülését Karsai Péter, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának MDF-es alelnöke kedden.

DECEMBER 24.

A szocialista párt egyetért a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének azzal a kérésével, hogy december 24.

legyen munkaszüneti nap - mondta Hiller István pártelnök újságíróknak kedden, az MSZOSZ vezetőivel folytatott megbeszélés után.

TISSOT

fln

SWISS WATCNES SINCE ISSl

fHkfdkH > S - f ó l j f r r a t e s a r t _ 6720Szeged.Kígyóu. I.Tel.:62 424-29I.Fax:62319-803 www.arizona.hu

Végzett nagyszüleivel az ámokfutó

RED LAKE (MTI/AFP/DPA)

Kilenc embert agyonlőtt, tizenötöt megsebesített, köztük kettőt életveszélyesen, majd önmagával is végzett hétfőn egy diák az egyesült államokbeli Minnesota államban egy indián rezervátum iskolá- jában. Később a két életveszélyesen sérült diák is belehalt sebeibe.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szóvivőjét idé- ző hírtelevíziók tudomása szerint az ámokfutó fiú

a fegyvert rendőr nagyapjától vette el, akit nagyany- jával együtt lelőtt, mielőtt az iskolába indult volna.

Ott egy tanárnő, egy biztonsági őr és három tanuló életét oltotta ki, tizenötöt megsebesített, végül ma- gát is megölte. A halott diákokat, köztük az öngyil- kos lövöldözőt ugyanabban a teremben találták meg. Az FBI később közölte, hogy további két diák belehalt lőtt sebeibe, így a C N N hírtévé már kilenc halottról számolt be. A Red Laké chippewa indián rezervátum iskolájának mintegy 300 tanulója van.

Főszerkesztő SZETEY ANDRÁS • Fószeikrsztő-hefycttcs: ÓRF1 FERENC, V FEKETE SÁNDOR • Szerkesztik: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN* Rovatvezetők: HEGEDŐS SZABOLCS {mellékletek!, MISKOLCZJ RÓBERT (fotói, Ú)SZÁSZI ILONA (hit cs információ), SÜLI JÓZSEF |sponl • Délvilág szetkesztóségvezetó BAKOS ANDRÁS tCaunmad. Makó Szentes'. SZÖGI ANDREA i Hódmezővásárhelyi * Kiadó cs szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Saitóház. Levélcím: 5740 Szened, PL: 1S3 Tekfon: 62/567-888. Titkárság 62/567-800 Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-882.

Interneteim m * ddtnagyat hu • L mail szerkesztosegín delmagyai hu • 6800 Hódmezővásárhely. Szegfő u. 1-3 Tel/fax: 62/241-905 Hirdetési td/fax: 62/242-419. 6900 Makó. Szegedi u. 9-13. Tel.: 62/213-391, hmlctésíclvétcl és előfizetés Td/fax: 62/213-198. 6600 Szemes, Tnaamh u. 8. TH : 63/401-024. Td/lax: 63/314-838. 6640 Csongrád. Kossuth tér 9-11. Td/fax 63/481-010. • KI AD! A ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERIESZTI A DÉLMAG YARORSZÁC. KIADÓ • Kiadóigazgató PAP KLÁRA Kiadói titkárság: lel: 62/S67-870. • Hirdetési igazgató:

KONKOLY BÉLA t d >67 842, lax: S67 887 Hitdctésldvétd: 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged. Kálvária sgt. 67 Telelőn 62/466-847 • Marketingvezető: NÉMETH ILDIKÓ Td 62/567-872, fax: 62/567-884.Terjesztési vezető:

KÖD ZOLTÁN Fencsztés 62/S67 864 Hóio-clés 06/80/821 821 (ingyen hívhatói. Példányszámunkat a Matesz hitelesíti Elótizetési díj egy hónapia 1455 Ft (Délmagyarországl, 1355 Ft (Délvilágl • Árus terjesztés: Délhír Rt és Délmagyatország Kiadó • ISSN 0I33-025X

!l>élmagyarországi. ISSN 1416-00991Délvilág) • A IVImagyatorszag Kiadó a Lapcőm Kft. tagia Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

(3)

SZERDA, 2005. MÁRCIUS 23. • MEGYE I TÜ K Ö R - 3

Magyar

vándor

ÚJSZÁSZI ILONA

A magyar sebész Svédországban, vagy éppen Skóciában műt, a bácskai szemész a szegedieket, a szír nőgyógyász a vásárhelyie- ket gyógyítja. Orvosok mennek és érkeznek - élvezik és elszenve- dik a migráció áldásait és nyűgeit.

Határozott igen a válasza, ha azt kérdik a Skóciában szerencsét próbáló magyar sebésztől, hogy megérte-e kimenni. Az indoklást a szakmai előrehaladás lehetőségének kifejtésével, megbecsültségé- nek érzékeltetésével kezdi, de mondandójának csattanója mégis- csak az, hogy ott, távol a hazájától orvoshoz méltó színvonalú életet remélhet. A számok beszédesek friss diplomás orvosként 1998-ban nettó harmincötezret, 2000-ben negyvenötezret, majd a sebész szakvizsgához közeledve kicsivel több mint százezer forintot kere- sett itthon, míg most, az Északi-tenger partján kezdőként majdnem egymillió forint a fizetése. Ezt a különbséget ma még a Magyar Or- vosi Kamara tervei sem képesek áthidalni, hiszen csak a húsz éve gyakorló orvosnak javasolnának egymillió forintos alapbért.

Nem első osztályú a fizetés, mégis vonzó hely Magyarország, s az itteni egészségügy is kívánatos munkahelynek tetszik mond- juk Európa balkáni csücskeiből, esetleg a fejlődőnek mondott or- szágokból nézve. Vigyázó szemét a szomszéd mindig zöldebb rét- jére vetve indul északnyugatra a magyar szakember, s érkezik hozzánk délkelet felől a külföldinek mondott. Az egészségügy üres álláshelyeit elfoglalók nagy része, ugyanis - legalábbis a mi megyénkben - külföldi, vagyis határon túli, de magyar. Úgy tűn- het, a világméretű körforgásban idecseppenő erdélyinek, vajdasá- ginak nincs akkora gondja a beilleszkedéssel, mint a skóciai vagy svédországi klímát megszokni akarónak. Holott a Jerománo- zott" erdélyi vagy a „leszerbezett" vajdasági hazavágyódása leg- alább annyira erős, mint a bennszülöttek hűvössége miatt az Északi-tenger partján Magyarországról álmodóé. Ennek az érzés- nek a mélysége független az állampolgári léttől, de még a válasz- tott hazában elért élet színvonalától is. Nyűg a honvágy, de nem oly erő, mely gátolhatná a migrációt. A világméretű versenyben nemzetközivé lett a módszer: a megélhetésük után kutató, az agyukban és kezükben lévő képességeikkel új erőforrást hozó vándorok letelepítése.

A Hármas-Körös emelkedik leggyorsabban

Háromszoros biztonságban

Mától várhatóan másodfokú készültség lép érvénybe a Hármas-Kö- rös megyei szakaszán. Bár a felső-tiszai magas vízállás általában alacsonyabbá válik, mire ide ér, a Hármas-Körös és a Maros nagyban emelheti a vízállást. A szegedi hajóállomáson meghá- romszorozták a biztonsági készültséget.

A Felső-Tiszán rövidebb ideig tartó, magasabb vízállásra kell számítani, mint nálunk, az alsó szakaszon, ahol ugyan hosszabb ideig tart az árhullám, de a víz- szint alacsonyabb lesz. Mi ennek a jelenségnek az oka?

- Az árhullám, amint terjed, mintegy lendületét vesztve, fizi- kai törvényszerűségek következ- tében, fokozatosan „ellaposo- dik", még akkor is, ha a víz a medrében marad - magyarázza Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna, az Alsó-Tisza vidéki Környezet- védelmi és Vízügyi Igazgatóság műszaki ügyeletvezetője. S foly- tatja: ha pedig a folyó kilép a medréből, ez tovább csökkenti az árhullám magasságát, minél na- gyobb területet önt el a víz, annál kevésbé kell terjednie fölfelé. Az áradás a Tisza alsóbb szakaszaira érve ennek ellenére nem csökken túlzottan: a Hármas-Körös, és főleg a Maros nagyban hozzájá- rulhat a vízszintemelkedéshez.

Most is „beindult" a Körös:

megyei szakaszán az Atikövizig ma várhatóan elrendeli a másod- fokú árvíz-védekezési készültsé- get. Tegnap reggel a megyehatár közelében, Szarvasnál 673 centi magas volt a víz. A Maros teg- napra megközelítette a 400 cen-

tis vízmagasságot, az első fokú készültséget az említett határér- téknél rendelik el a folyón. A Ti- sza tegnap reggel Csongrádnál 528 centi volt, egy nap alatt 47 centit áradt, Szegednél 564 cen- ti, huszonnégy óra alatt 43 centit duzzadva.

- Megháromszoroztuk a biz- tonsági készültséget, sodronykö- télből például nem kettő van kinn, hanem hat - mondja Bíró László, a szegedi hajóállomás ve- zetője. A hajóhidat rögzítették a parthoz és az állomáshoz. - Két- ezerben sem volt egyforintnyi kárunk sem, pedig akkor 940 centi volt a vízállás. Ennyit jelent a szakértelem - teszi hozzá az ál- lomásvezető. Mindent megtesz- nek, hogy most se következzék be semmi baj.

F.CS.

JÖN AZ USZADEKTÖMEG I H Megnyitották tegnap a kiskörei

duzzasztó zsilipjét s ezzel 1500 négyzetméternyi uszadék indult le- felé a Tiszán, az ágakon, fatörzse- ken túlmenően pillepalackok töme- ge is. Fontos - hívja föl a figyelmet az Atikövizig hogy a vízi eszkö- zök, kompok üzemeltetői megte-

gyék a szükséges intézkedéseket Megerősítették a hajóállomás kötéseit is Fotó: Gyenes Kálmán

A Fidesz menesztené Székhelyi Józsefet

Folytatás az 1. oldalról

„A Fidesz üldözési mániában szenved, a közgyűlésen, illetve Székhelyi József beszédétien nem hangzott el Orbán Viktor neve" - vélekedett Beregszászi Sándor.

Az SZDSZ szegedi elnöke Szék- helyi fogalmazását nem látja sú- lyosnak, ellenben szomorúnak tartja, hogy a Fidesz igen. Véle- ménye szerint Székhelyi egy hu- moros írását olvasta föl, ennél több nem történt.

„Országos Vezér, továbbiakban O. V - szépen, összefogottan, ér- zelmesen tagolt elemző beszédé- ben kifejtette: ha ma Tenne kisdi- ák, csak traktorista lehetne. (...) Elég egy kapu is. Kinek nem tet- szik: fel is csút - le is csút. Játék- rendszereket váltó karizmája jól cselez, felelősséget istenien pasz- szol és képes feljutni a csútra. így leszen Felcsút a regionális közigaz- gatás új centruma. Rex of Derby County néven mint hungaricum vonulhat be a történelmi Magyar- országba. O maga pedig, mint To- kaj hímvesszeje, nektárt fog csö- pögtetni - mindenhova." Szó sze- rint így hangzott Székhelyi József színigazgató beszédének az a ré- sze, amelyben az ominózus, a volt miniszterelnök kft.-tanácsadási ügyére utaló mondat szerepelt.

B0TKA NINCS KEPBEN A szabadságát töltő szegedi pol- gármester nem ismeri a Fidesz és Székhelyi konfliktusának részlete- it. Erre hivatkozva Botka László nem kívánt reagálni a szegedi színház igazgatójának meneszté- sével kapcsolatos ötletre sem.

- Én önironikusan és ironiku- san a holt udvar mohikánjaként rebegtem el gondolataimat ma- gánemberként a pártfórumon - és nem mint a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói ornátusában díszelgő közalkalmazott - jelen- tette ki Székhelyi József. Kérdése- inkre válaszolva úgy fogalmazott:

az elhangzott szöveg írói mun- kássága része. - A szólásszabad- ság országában, ahol megenge- dett demokratikus eszköz a ke- replő és a fütty, ott egy irodalmi- lag jól szerkesztett, nagyon fáj- dalmasan fekete humorú írásban - amelynek jelentős százaléka Szabad Demokraták Szövetségét is ostorozza - elfér egy keserű fricska - vélekedett Székhelyi, aki önmagát nem tekinti pártkato- nának, nem párttagként szólt. - Akit sérthettem - Wekler és Demszky - nem is nagyon moso- lyogtak - emlékeztetett. - Mint liberális állampolgár sem sértőt, sem megalázót nem tettem.

Csak keserű, rezignált humorral megállapítom: az ország rettene- tesen rossz úton van.

A Himnuszt szereti, a benne megfogalmazott himnikus haza- szeretetet véli „egy tál lencséért el- árulni, amikor hivatalban lévő mi- niszterelnök a közjó szolgálatában a magánjó szolgálatára szegődik" - hangsúlyozta. Hogy lemond-e a fi- deszes képviselők felszólítására, emlékeztetett: Kohári úr nemrégi- ben lényegében egyetértését fejezte ki mindazzal kapcsolatban, amit a színházról Székhelyi elmondott.

Az SZDSZ küldöttgyűlésen általa elmondottak visszhangjáról Szék- helyi kijelentette: „Az egész ügy egy vacak műbalhé."

Szegeden április 22-én,

a Vásárhelyi Pál Utcában (a volt konzervgyár területén) nyíló

QEVJiJt ,

I J RUHÁZATI ÁRUHÁZBAN

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK

Érdeklődni napközben, 9-18 óra között a 30/388-5370 telefonszámon.

Az üres állásokra kevesen jelentkeznek más országokból

Külföldiek magyar orvosi pályán

Egyre kevésbé vonzó Magyar- országon az orvosi pálya. A meg- üresedő álláshelyeket az intéz- mények nehezen vagy egyálta- lán nem tudják betölteni, sok- szor még külföldi munkaerővel sem. így nem kell attól tartani, hogy az elvándorolt orvosok he- lyett külföldiek gyógyítanak majd, bár az egyetemen egyre több a nem magyar rezidens.

Az uniós csatlakozást követően több szakember adott hangot ag- godalmának, miszerint a magyar orvosok tömeges kivándorlásá- val eltűnnek majd a hazai gyó- gyítók. Utána néztünk, hogy tíz hónappal azután, hogy néhány Nyugat-európai ország megnyi- totta kapuit a magyar munkavál- lalók előtt, érezhető-e már a nemzetiségek keveredése.

A Csongrád megyei tapaszta- latok azt mutatják, hogy a leg- több helyen szívesen látnák más országok szakembereit, á m ők sem jelentkeznek az üres ál- láshelyekre. Több szakterületen - például a reumatológián, a ra- diológián, a bőrgyógyászaton, a fül-orr-gégészeten és a szemé- szeten is - már nagyon kevés orvos dolgozik, az állásokat pe- dig nehéz feltölteni.

- Jelenleg nálunk a legkisebb a várakozási idő ezeken a szakren- deléseken, de biztos, hogy hama- rosan mi is eljutunk oda, ahova az orvoshiány miatt a többiek - mondta Vághy Richárd, a móra- halmi rendelőintézet ügyvezető igazgatója. - Szükség lenne tehát külföldi orvosokra, de nem je- lentkeznek.

Nem dolgozik külföldi szak- ember a kisteleki rendelőintézet- ben, valamint a makói kórház-

ban sem. A deszki kórházban is csak a szakdolgozók között akad olyan, aki másik országból érke- zett: egy beteghordó és egy nővér Romániából, egy másik nővér pedig Szerbiából jött ide munkát vállalni. A csongrádi rendelőin- tézetben két áttelepült magyar dolgozik: a Vajdaságból érkezett radiológusként, az erdélyi nővér- ként helyezkedett el. A hódme- zővásárhelyi kórházba a két kül- földi orvos - egy szíriai nőgyó- gyász és egy romániai belgyó- gyász - mellett hét szakdolgozó is más országból érkezett. A szentesi kórházban jelenleg egy külföldi állampolgárságú orvos dolgozik a traumatológián, de

felvételre vár egy sebész és há- rom pszichiáter is.

- A szegedi rendelőintézetben két olyan orvos gyógyít, akik kül- földről települt át hazánkba: egy bácskai szemész és egy arab bőr- gyógyász. Azonban mindketten hosszú évek óta itt élnek, sőt:

magyar állampolgárok, vagyis nem az orvoshiány pótlására ér- keztek - hangsúlyozta Gaál Ist- ván igazgató főorvos.

A Szegedi Városi Oktató Kór- házban összesen 35 külföldit foglalkoztatnak, ebből azonban csak három az orvos, a többiek szakdolgozók. Huszonnégyen kettős állampolgárságúak: tizen- egyen Romániából, tizenhármán

Szerbia-Montenegróból érkez- tek. Rajtuk kívül az intézmény- ben dolgozik tíz szerb-monte- negrói, és egy román állampol- gárságú szakember is.

A Szegedi Tudományegyete- men negyven külföldi egészség- ügyi dolgozót és ötvenkét külföldi orvost foglalkoztatnak. Utóbbiak közül negyvenöten központi gya- kornokok, vagyis szakképzésük első két évét itt töltik. Tehát bár egyelőre az intézmények üres ál- láshelyei nem csábítanak töme- gével orvosokat és szakdolgozó- kat határainkon túlról, a jövő or- vosai között egyre nagyobb szám- ban találhatunk külföldieket.

T Í M Á R KRISZTA

Gheith Saoud nőgyógyász a vásárhelyi kórházban Fotó: Tésik Attila

Óraátállítás húsvétvasárnap éjjel

Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: haj- nali két órakor háromra igazítjuk vissza a kismutatót. Aznap egy órával kevesebbet al- hatunk, viszont hosszabbak lesznek a nappa- lok. A téli időszámítás október utolsó vasár- napján kezdődik, ekkor kapjuk vissza a most elveszett egy órát.

A nyári időszámítás 1976-os franciaországi bevezetését a három évvel korábbi olajárrob- banás indokolta, az óraátállítással ugyanis 300 ezer tonna kőolajnak megfelelő ener- giamegtakarítást értek el. Magyarország - egy néhány évvel ezelőtt végzett felmérés szerint - egy nagyobb város egész éves villamos ener-

giájának megfelelő villamos áramot takarít meg a kétféle időszámítás váltogatásával.

A MAV menetrendjét nem érinti az óraát- állítás, de két nemzetközi vonatot igen. A Dacia-expressz és a Beograd-expressz mind- két irányú járata egyórás késéssel közlekedik ezen a napon.

(4)

4 • A K T U Á L I S " SZERDA, 2005. MÁRCIUS 23.

KORKÉP

DESZK. A deszki Zoltánfy István Általános Iskola - partnerségben a röszkei és az újszentiváni hasonló intézménnyel - pályázatot nyújtott be az Oktatási

Minisztériumhoz Vállalkozások Világa Diákszemmel címmel.

Március 22-én Röszkén, 23-án Deszken és április 1 -jén Újszentivánon tartják a projektindító foglalkozást. A Vállalkozó leszek, ha nagy leszek című motivációs nap keretében Sikeres ember, sikeres

vállalkozás címmel

hallgathatnak előadást a hetedik és nyolcadik osztályosok. A projekt megvalósítását a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatta.

DOMASZÉK. Márciustól fogyitorna indul az

Egészségközpontban (Petőfi utca 12.) dr. Kozma Anna vezetésével.

Az érdeklődők orvosi ellenőrzés mellett tornázhatnak szerdán és pénteken este 6 és 7 óra között.

A WHO népbetegségnek nyilvánította az elhízást, mely számos betegség kialakulásának rizikófaktora. Ha valaki csak diétázik, majd visszatér eredeti táplálkozási szokásaihoz, gyakran több súlyt szed vissza magára, mint amit leadott (jojóeffektus) A mozgással kiegészített kiegyensúlyozott diéta hosszú távon

eredményesebb és segíti a jó közérzet fenntartását. A Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány vár mindenkit a közös tornára a jobb közérzetért, a jobb egészségért.

PUSZTAMÉRGES. A

képviselő-testület ma délután 2 órától tartja soros ülését, amelynek fő napirendi pontja a községi közrend- és

közbiztonság helyzetének értékelése.

RÖSZKE. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon több programmal is kedveskednek a röszkei művelődési házban a gyermekeknek és a fiataloknak.

Ma délután 2 órától kézműves alkotóházi foglalkozásra várják az érdeklődőket, akik húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan készíthetnek ajándék- és dísztárgyakat.

- A sportcsarnokban délután 4 órától a Röszkei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat sportdélutánt rendez. Az ifjúsági teremlabdarúgó- tornán a legeredményesebb csapat elnyerheti a RIÖK-kupát, a kosárlabda- mérkőzésen pedig az ifjúsági önkormányzat válogatottja és az ifjúsági m u n k á t segítő felnőtt válogatott

összecsapásán szurkolhatnak a sportbarátok. A

megmérettetésen nem csak helyi csapatok, h a n e m a környező települések ifjúsági önkormányzatainak csapatai is részt vesznek.

RÚZSA. A mazsorettcsoportok ma délután 4 és 7 óra között próbálnak a művelődési házban.

Március 27-én országos állat- és kirakodóvásár lesz Rúzsán a Vásártéren.

SZŐREG. Délelőtt 9 órától a művelődési házban ruhavásárt tartanak, a társastánc oktatás fél 3-tól kezdődik.

ZÁKÁNYSZÉK. A képviselő-testület februári ülésén elfogadta a 2005. évi költségvetést, a fejlesztési és a közbeszerzési tervet. A

költségvetést 540 millió 117 ezer forint bevétellel, 540 millió 117 ezer forint kiadással, ezen belül 52 millió 538 ezer forint működési hiánnyal fogadták el.

Az önkormányzat a működési forráshiány miatt benyújtja igényét a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására.

, Annál jobban szeretjük a Sárgát, hogy haragudjunk a Tiszára'

A lakók mentik, ami menthető

A legtöbben már összepakolták értékeiket a szegedi Sárga üdü- lőtelepen. A nyaralótulajdono- sok az egyre közelgő áradás elől menekítik értékeiket.

A szegedi Sárga üdülőtelepen a töltés melletti utcán lévő árkok- ban már napok óta áll a víz. A la- kók elmondták, a vízszint közel egy magasságú a több méterre lé- vő Tisza szintjével. Lengyel Mi- hály 28 éve tulajdonosa egy ked- ves kis házikónak.

- Értékeket nem hagyunk itt.

Mindent elvittünk, bepakoltunk a kocsiba. Csak tányérok, evő- eszközök maradtak. Ezeket fel- vittük a felső szintre. Mindez két és fél, háromórás munka - ma- gyarázta a férfi.

Tegnap Lengyel Mihálynak és Halász Dánielnek már csak egy dolga maradt a kissé hűvös, de verőfényes napon: az udvaron ál- ló csónakot több ponton kikötöt- ték, hogy a víz ne verje a kerítés- hez, vagy a feljáró korlátjához.

Míg dolgoztak, a szinte minden évben menetrend szerint érkező árvízről beszélgettünk.

- Annál jobban szeretjük a Sár- gát, hogy haragudjunk a Tiszára.

El kell viselni az áradást. Meszel- ni meg úgyis kell minden évben,

Lengyel Mihály és Halász Dániel több helyen rögzíti a csónakot Fotó: Frank Yvette az idén is megcsináljuk - magya-

rázta a családfő, majd az emeleti lépcsőfordulóra mutatott - : Itt szokott hat méteren tetőzni a Ti-

Néhány házzal arrébb vidá- mabb a hangulat, pedig a kis há- zikó tulajdonosait komoly kár érte a tavalyi, hirtelen jött árvíz idején.

30 év a kisteleki gyilkosnak

Egy kisteleki házaspár megölése miatt - helyben hagyva a megyei bíróság ítéletét - életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a szegedi táblabíróság Mezei Gézát. A most 28 éves férfi legkorábban 2034-ben szabadulhat.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Tavaly január 28-án meggyilkolta főbérlőit Mezei Géza. A 28 éves férfi alig néhány perc leforgása alatt végzett az idős kisteleki házaspárral. A 85 éves V. Istvánra az udvaron, a 72 éves V. Istvánnéra a házban, orvul támadt rá. V. István a gyilkosságok előtt pár órával korábban felszólította Mezei Gézát, hogy mivel régóta nem fizetett az albérletért és az ígéretek ellenére adósságát sem rendezte, a hét vé-

géig hagyja el a házat. A férfi ekkor döntötte el, hogy végez főbérlőivel és kirabolja őket, majd kül- földre menekül, ott keres munkát. Mezei a házban mindössze 15 ezer forintot talált.

A Csongrád Megyei Főügyészség több emberen, különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elköve- tett emberölés bűntettével vádolta Mezei Gázát. A Csongrád Megyei Bíróság 2004. október 8-án élet- fogytiglan tartó fegyházbüntetésre ítélte a férfit. A bíróság kimondta, hogy a vádlott leghamarabb 30 év fegyház letöltése után bocsátható szabadon. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett. A Szege- di ítélőtábla helybenhagyta a megyei bíróság ítéle- tét, azaz a kisteleki házaspárt kivégző Mezei Géza életfogytiglan tartó büntetéséből legkorábban 2034-ben szabadulhat.

Omega-koncert Szegeden

A tavalyi népstadionbelihez hasonló bulira készülnek az omegások jövő héten kedden Szegeden. A sportcsarnokba ugyanazt az európai szintű technikát hozzák, mint amivel a fővárosban már nagy sikert arattak. A hazai rocklegendák koncertjére hatalmas az érdeklődés, de még kaphatók jegyek.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagyszabású koncertet ad már- cius 29-én, a jövő hét keddjén a legendás Omega együttes Szege- den. A szervezők közel három- ezer emberre számítanak a sportcsarnokban, hiszen az ér- deklődés óriási. Molnár Csaba, a zenekar menedzsere elmondta:

tavaly júniusban, a Szeged Plaza előtt tartott 40 perces koncert - amely egyébként az egész teret megtöltötte - csupán egy rövidí-

tett műsor volt, amelyből sok show-elem hiányzott.

- Most mindazt bemutatja a zenekar, amit a klasszikus Ome- ga-koncert jelent - hangsúlyozta a menedzser. Technikájában ugyanaz a buli lesz, mint a tavalyi népstadionbeli, vagyis ugyanúgy kivetítőket és európai színvonalú hangosítást használnak.

A szegedi csarnokot úgy rende- zik be, hogy a színpad a nagy lelá- tóval szembe kerüljön, így több ezren elférnek majd a koncerten.

Az előzetes jegyeladási adatokból úgy tűnik, idén is nagy érdeklődés kíséri majd a zenekar turnéját. Az együttes menedzsere azonban el- árulta: aki szeretne részt venni a bulin, még kaphat rá belépőt.

A Szegeden induló koncertkör- út egyébként 15 magyar és 12 eu- rópai nagyvárost érint, az itteni buli két és fél órás, felejthetetlen élményt ígér. A szervezést a ze- nekar tartja kézben, számukra a városi sportigazgatóság bérbe ad- ta a termet, más feladata nincs a koncerttel kapcsolatosan. Meg- tudtuk: a rocklegendák szegedi koncertjén nincs szükség külön- leges biztonsági intézkedésekre, csupán az ilyenkor szokásos mó- don óvják őket és a közönséget.

Munkácsy és a fotográfia

Munkácsy Mihály korabeli fotókon

- Most megiszunk egy sört, mert nagyon elfáradtunk - vála- szolta Orosz Attila arra a kérdé- sünkre, hogy min dolgoznak ép- pen. A fiatalember elárulta, min-

Szatmári Imre Békés megyei múzeumigazgató nyi- totta meg tegnap a Munkácsy és a fotográfia című kiállítást a Móra Ferenc Múzeumban. A tárlat a le- gendás alkotó életét, környezetét, kultuszát mutat-

ja be portrék, eseményfotók tükrében. A fényképek egyben a fotótechnika fejlődését, az ízlés és a divat változását is jelzik. A különleges tárlat április

17-éig tekinthető meg.

dent elvisznek, ami mozdítható.

Még a lámpaburákat és az izzó- kat is. A konyha falán lógó papri- kafüzérről nem is beszélve

- Tavaly két nappal a víz előtt füvet nyírtam, legközelebb meg már nem tudtunk kijönni. Az asztalokat az a magas ház fogta meg, a töltésről pedig azt néztük, hogy úszik el a hűtőnk. Akkor még nem voltunk rutinos nyara- lótulajdonosok - avatott be a részletekbe a fiatalember. Idén viszont még a villanykapcsolókat is leragasztották, hogy ne nyom- ja meg és tegye tönkre az iszap.

Eddigi tapasztalataikat össze- gezve Orosz Attila és barátnője, Szamosi Aranka azon gondolko- dik: bár egy vagyont költöttek a felújításra és rengeteg időt áldoz- tak a vityillóra, elképzelhető, hogy idén megpróbálnak túladni az 1960-ban felépült kedves kis épületen.

- A miénk és a néhány mellet- tünk lévő ház a Sárga legmélyebb területén épült. Amikor a többi- ek már kikerülnek a víz alól, mi az iszaptól még mindig nem tud- juk élvezni a nyaraló nyújtotta örömöket - tették hozzá a fiata- lok, majd nekiláttak a kerti me- dence lefedésének.

A. T. J.

Több száz köbméter földdel újítják meg a zöldterületet

Takarítás a Népligetben

Az újszegedi Népliget takarításának első napjaiban a talicskáké a legnagyobb szerep. A munkások több száz köbméter földet moz- g a t n a k meg Fotó: Miskolczi Róbert A városi nagytakarítás része-

ként az újszegedi Népligetet is megtisztítják a téli hónapok alatt felgyülemlett szeméttől. A környezetgazdálkodási kht.

munkásai füvet ültetnek, meg- metszik a fákat, bokrokat.

Az újszegedi ligetben elszomorí- tó a kép: mindenütt eldobált mű- anyag flakonok, cigarettásdobo- zok. Az egyik ösvény végén, a fák között kiszolgált babakocsi rozs- dásodik. A szemét azonban na- pokon belül eltűnik a Népliget- ből, a városi nagytakarítás már itt is elkezdődött. A Szegedi Kör- nyezetgazdálkodási Kht. munka- társai a húszhektáros területen megnyesik a fákat, cserjéket, összeszedik és elszállítják a sze- metet. A ligetbe több száz köb-

Közművelődési konferencia

Protokoll, színház

Tizennegyedik alkalommal rendezik meg az SZTE főiskolai kar köz- művelődési tanszékének diákjai az országos közművelődési konfe- renciát. A tegnap kezdődött és csütörtökön záruló rendezvényen má- sok mellett előadást tart Görög Ibolya a protokollról, Székhelyi József, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója a színházak működtetéséről beszél. A tervek szerint szerdán Németh Kristóf, a Barátok Közt egyik főszereplője - civilben művelődési ház igazgató - osztja meg tapaszta- latait a hallgatósággal a művelődési központok működtetéséről, az ORFK szóvivője, Garamvölgyi László szakmai tapasztalatairól szá- mol be. Csütörtökön a NÉVShowr házigazdája, Dömsödi Gábor és Hajdú Péter tart előadást, a záró programon a kereskedelmi rádiózás- ról hallgathatnak meg kerekasztal-beszélgetést az érdeklődők.

méter földet hordtak a napok- ban. A park oldalát feltöltik föld- del, fűmagot vetnek, felgereblyé- zik a zöld felületeket. A több mint egy évtizede ellopott halas fiú szobrának másolatát áttele- píttetik a SZUE-val szemközti parktükörbe. A szobor talapzata már áll, egyelőre még nejlonta- karó alatt várja a jobb időt. A Népliget megtisztításával né- hány nap alatt végeznek a mun- kások.

NY. É.

HIDM0SAS JO IDŐBEN

Az időjárástól függően, várhatóan a hét második felében mossák le a Bertalan hidat. A munka a közle-

kedést nem akadályozza, a takarí-

tást éjszaka végzik.

(5)

SZERDA, 2005. MÁRCIUS 23. • MEGYE I TÜ K Ö R - 5 A fejlesztések elmaradnak, de nem lesznek elbocsátások

Bevételkényszer az egyetemen

A halivadékoktól és a csapadéktól várják a megoldást

Bűzbomba a Holt-Maroson

Kevesebb közalkalmazott

Az Egyetemi Tanács által hétfőn elfogadott intézményi költségvetés fő számait egyelőre legfeljebb árnyalni képes az az intézkedés, mely szerint - az állami költségvetési törvény értelmében - a 65 éven felüli dolgozóknak megszüntetik a közalkalmazotti jogviszonyát. Az SZTE-n a korhatárt elérők száma folyamatosan változik, januárban 121-en voltak, a félév végéig még 21-en töltik be a 65. életévüket. A nyugdíjba vonulási kötelezettség nem érinti az akadémikusokat, a tu- dományok doktorait, az egyetemi tanárokat és a habilitált főiskolai tanárokat. Ha az összesen 142 nyugdíjba vonuló dolgozót - köztük oktatókat - kari hatáskörben nem foglalkoztatják tovább, a közalkal- mazotti jogviszonyuk megszűnése mintegy évi százmillió forint

„megtakarítást" jelent az egyetemi bérkasszában.

PPP nem, kollégium igen

A fejlesztések visszafogása nem jelenti, hogy az SZTE lemondott volna a kollégiumi férőhelyek növeléséről, hiszen erre hagy szükség van. Mindazonáltal az Egyetemi Tanács hétfői ülésén elvették, hogy a beruházás PPP-konstrukcióban valósuljon meg. Dr. Tráser Ferenc el- mondta, hogy igen hosszas egyeztetések után is olyan magánbefekte- tői ajánlatot kapott az egyetem, amely „nem vállalható föl". Az Okta- tási Minisztérium és az egyetem közös intézményi beruházási bizott- sága fogja mérlegelni, hogy új közbeszerzési eljárást indítsanak-e, vagy az intézmény magánbefektető közbeiktatása nélkül felvett hitel- ből (erre az új felsőoktatási törvény ad majd lehetőséget) kezdje meg a felújításokat. Az Öthalmi úti beruházást - melyben az egykori lakta- nya két panel és egy téglablokkos épületét alakítják diákszállóvá, s amely 696 új férőhelyet jelent - mindenképpen megvalósítják.

S. E.

Roma közösségi ház

Ma 17 órakor adja át ünnepélye- sen a lakosságnak a Szegedi Ci- gány Kisebbségi Önkormányzat az „Amaro Kher" Roma Infor- mációs Szolgáltató Központ és Közösségi Házat a Cserepes sor

35. számú épületben. A megnyi- tó után a szegedi romák kulturá- lis eredményeiből láthatnak sze- melvényeket az érdeklődők, majd közös, kötetlen beszélge- tés, zene és tánc következik.

Algásodik a Holt-Maros, iszonyú bűzt árasztva - legutóbb hétfőn este. A szak- emberek a halivadékoktól, és a természetes vízutánpótlástól várják a megoldást, a víz keringetését csak a májusi mintavétel után kezdik meg. Úgy tűnik, még mindig il- legális csatornabekötések szennyezik a re- habilitált holtág vizét.

Iszonyú bűz áradt a Holt-Marosból hétfőn al- konyatkor. Az arra járók befogott orral közle- kedtek, volt akiket hányinger kerülgetett. A Maros újszegedi holtágának másfél milliárd forintos rehabilitációját követő lakossági ész- revétel a szakembereket is meglepte: például a Holt-Maros és a Bérkert utca kereszteződé- sében, illetve a Fő fasornál csúnyán zöldül és barnul a víz.

- A folyamatos napsütésben rohamosan

szaporodnak az algák - magyarázta Schreiter Tibor, a Hermán Ottó Horgászegyesület ügy- vezető alelnöke. - Nincs vízutánpótlás, vala- mint a halivadékok sem fogyasztják még a planktonokat, ezért akár hónapokig ilyen maradhat a Holt-Maros.

Csütörtökön ezen a szakaszon is megkez- dődik a haltelepítés: a halászati jogot meg- szerző egyesület három mázsa pontyot hoz, majd keszeg, compó és csuka is kerül a vízbe.

- Sajnos a horgászok már fogtak önkénye- sen betelepített amurokat. Sőt: arasznyi aranyhalak is úszkáltak a vízben, amiket a házi akváriumokból hajítottak ki. Ezek ren- geteg fertőzést hordoznak, ezáltal ritkítják a halállományt - hívta fel a figyelmet a szak- ember.

- A kavicsos sétányokon és a járdák mellett nem véletlenül pang a víz. Még mindig ide

engedik ki a szennyvizet a házakból - mutat- ta a kritikus pontokat az idős, kutyáit sétálta- tó horgász, Nagy Béla, aki úgy ismeri a kör- nyéket, mint a tenyerét.

Hamarosan ellenőrzést tartanak a Holt-Maroson, a mólókat valamint a part- falba ásott lépcsőket is megszüntetik. A környék lakói nem értik, hogy miért nem keringetik a vizet, ha már elkészült a rend- szer. A vízfelület kezelője, a Szegedi Vízmű Rt. csak a m á j u s eleji mintavétel után dönt a kezdés időpontjáról, addig a talajvíz és a csapadék adja az utánpótlást a Holt-Ma- rosnak. Bodor Dezső műszaki igazgató azt mondta: ha a vízszintet megemelnék, ak- kor a part menti ingatlanokban kárt okoz- nának, mert a talajvíz a pincéket és a ker- teket elöntené.

CS. G. L.

Felújítás az l-es villamos vonalán

Lezárják a Galamb utcát

A szegedi l-es villamos Galamb utcai pálya- szakaszának fölújítása miatt a nagyállomásra járatpótló buszokat indít az SZKT.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az l-es villamosvonal Galamb utcai szakaszának fölújitása miatt március 24-től a szegedi főposta és a nagyállomás között járatpótló buszok közleked- nek - tájékoztatta lapunkat a Szegedi Közlekedési Társaság. A vasútállomásra induló járatra a posta előtt szállhatnak föl az utasok. A pályaudvarról a Széchenyi térre érkező autóbuszról a Mars tér irá-

nyába tartó buszok megállójában lehet leszállni. A rókusi pályaudvar és a Széchenyi tér között tovább- ra is villamosok közlekednek. A járatokat az iskola- szünetben érvényes menetrend szerint, munka- napokon 6-10, a hétvégén 10-15 percenként indít- ják.

A menetjegyek az l-es vonal teljes hosszában ér- vényesek, de átszállás után a biléták másik felét is ki kell lyukasztani.

Az átépítés miatt lezárják a közúti forgalom elől a Galamb utca Boldogasszony sugárút felőli bejára- tát, a sugárutat pedig kétsávosra szűkítik. A mun- ka várhatóan március 30-áig tart.

KOLDUSRENDELETROL A SZEMKÖZTBEN

Szerda esténként fél 8-tól látható a Városi Televízió és a

Délmagyarország közös műsora, a Szemközt. Ma Pintér Ferenc önkormányzati képviselőt, a jogi bizottság elnökét Vass Imre szerkesztő-riporter és Oláh Zoltán, lapunk főmunkatársa kérdezi, hogy mi indokolta az országban szinte egyedülálló, úgynevezett koldusrendelet megalkotását, amely a város egyes területein megtiltja a kéregetést.

KÖZLEKEDÉSI VETÉLKEDŐ ISKOLÁSOKNAK

Csak a bérnövekmény összege egymilliárd-százhuszonötmillió forint a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) büdzséjében - ennek mindössze egyharmadát kapták meg a központi költségvetésből.

Ezért fejlesztéseket nem terveznek, de elbocsátásokat sem: növelni kívánják a saját bevételeket.

Ellentétben más tudásközpontokkal, az SZTE-n nem kell elbocsátá- sok árán „befoltozni" a költségvetésben mutatkozó lyukat, bár - dr.

Tráser Ferenc gazdasági és műszaki főigazgató tájékoztatása szerint - a gazdálkodás szempontjából nem lesz könnyű évük az egyes karok- nak. Az intézménynek le kell mondania a további infrastrukturális fejlesztésekről (az előző évben megújult a jogi, a gyógyszerész-, a böl- csészkar épülete), továbbá növelnie kell saját bevételeit.

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az általános iskolások közlekedésismereti versenyét. Az országos döntőnek ezúttal Csongrád megye ad otthont. Tegnap a felső tagozatos gyerekek - mintegy negyvenen - KRESZ-tudásukról adtak számot, ma pedig a

sportcsarnokban rendezik meg a gyakorlati versenyt. Az

eredményhirdetést délután 4 órakor tartják a Forrás Hotelben.

MUZSIKUSOK SIKERE Második alkalommal rendezték meg március közepén a Debreceni Egyetem

Konzervatóriumában az országos főiskolai kamarazenei találkozót és versenyt, amelyen sikerrel szerepeltek a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Főiskolai Karának hallgatói. Kiemelt nívódíjat kapott: Németh Henrietta (gordonka) és Rodler Anett (zongora), Horváth Flóra (hegedű) Ludmány Sebestyén (gordonka). Réti Tamás (zongora) megkapta a rektori különdíjat.

Nívódíjjal jutalmazták Farkas Dórát (hegedű) Derdák Andreát (gordonka) és Horváth Andreát (zongora).

Százmilliók hiányoznak

Csak az idei bérnövekmény a járulékokkal 1 milliárd 125 millió fo- rintot tesz ki, s ennek az összegnek mintegy a harmadát kapta meg az egyetem az állami kasszából, a többit az intézménynek kell „kigaz- dálkodni". Bár az SZTE igen sikeres a különböző pályázatokon - ta- valy összesen több mint hatmilliárdot nyertek - , ezeknek a pénzek- nek a fölhasználása kötött, negyedévenként ellenőrzik, hogy a meg- határozott célokra költötték-e. Vagyis a közalkalmazotti bértábla vál- tozásai, a pótlékalap növekedése, a minimálbér emelkedése követ- keztében emelkedő béreket nem lehet pályázati forrásokból fizetni.

A bérkeretből jelenleg hiányzó, körülbelül 600 millió forintot leg- feljebb a költségtérítéses hallgatók számának növelésével lehetne pó- tolni, de erre egyáltalán nem egyformák az egyes karok esélyei. Az egyetem vezetői még reménykednek, hogy a szeptemberben esedékes 4,5 százalékos béremelésekre lesz állami pótelőirányzat. A bérek mellett a dologi kiadások is nőttek, a közszolgáltatások díjai meg-

emelkedtek, így az SZTE 41 milliárdos költségvetése: igen szűkös. Schreiter Tibor mintát vesz a Holt-Marosból Fotó: Schmidt Andrea

Felújítják a Ligetfürdő középső medencéjét

Pezsgőágyak és csúszdapark augusztusra

Élményfürdővé építik át a szege- di Ligetfürdő középső medencé- jét. Zuhatag, víz alatti masszázs, pezsgőpad és még sok más külön- leges berendezés teszi élvezetessé a fürdőzést. A csúszdaparkot a legkisebbek és a legbátrabbak is biztonságosan használhatják.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szentesiek tervezik, és zalaeger- szegiek végzik a szegedi Ligetfür- dő középső medencéjének átala- kítását. A nettó 300 millió forin- tos megbízásról szóló szerződést tegnap írták alá a városházán.

Szentgyörgyi Pál gazdasági al- polgármester bevezetőjében a szegedi fürdőfejlesztésekről be- szélt, kiemelve, hogy a városnak olyan létesítményekkel kell ren- delkeznie, hogy a vendégek ne más településeken keressenek magas színvonalon működő él- ményfürdőket. A Ligetfürdő fej- lesztése a városnak nem kerül pénzébe: az önkormányzat a be-

fektetőket versenyeztette. Bánáti Antal, a városi tulajdonú Szegedi

Fürdők Kft. igazgatója elmondta, hogy a nyílt pályázat két indulója

közül a 100 millió forinttal ked- vezőbb ajánlattal jelentkező, za- laegerszegi Hoffmann Építőipari Rt.-t választották. Tervező a

szentesi Triász Kft., a csúszdákat az ugyancsak zalaegerszegi Am- non Kft. építi. A beruházás nem csupán az öltözősor mögötti me-

dence átépítését és a csúszdapark építését, de az úszómedence víz- forgatójának fölszerelését is ma- gában foglalja.

A terveket Hoffmann Ödön, a generálkivitelező cég vezetője mutatta be. Az ezer négyzetméte- res, 110-115 centiméter mély medencét négy zónára osztották.

A „csendes sarok" pihenésre szol- gál: pezsgőágyak és -padok, víz alatti masszázs, nyak- és övzuha- nyok kínálnak lehetőséget az ella- zulásra. Az elválasztott „zajos zó- nában" sodrófolyosó, vízerrryőzu- hatag, óriás gomba, dögönyözők, buzgár és gejzír szolgál mulatsá- gul. A napozni vágyóknak 200 négyzetméteres teraszt építenek.

A csúszdapark legszelídebben lej- tő részét és a gumikarikás csúsz- dát a gyerekeknek, a hidrocsöves szakaszt a nagyobbaknak ajánl- ják; a leghosszabb a 103 méter hosszú anakonda csúszda.

Ha a Tisza idei áradása nem hátráltatja a munkát, már július végére elkészülhet a fölújítás.

(6)

6 • M E G Y E I T Ü K Ö R " SZERDA, 2005. MÁRCIUS 23.

Temesi Mária Wagner-estet ad a Fricsay-Teremben

Senta balladájától Izoldáig

A tavaszi fesztivál programjá- ban Wagner-estet ad ma

19.30-tól a Fricsay Ikremben Tfemesi Mária, az Operaház ma- gánénekese, az SZTE Zenemű- veszeti Főiskolai Karának tan- székvezető egyetemi tanára Fel- legi Ádám zongoraművész kí- séretével.

- Elza álmával kezdem a kon- certet, majd Fellegi Ádám a Ring-tetralógiáról tart vetítéses előadást, utána Izolda szerelmi halálát énekelem. Az est máso- dik felében a Wesendonck-dalo- kat és Senta halladáját adom elő. Fellegi Ádámmal nem dol- goztam még együtt, nemrégi- ben a születésnapi koncertjére kaptam meghívást. Örülök, hogy a mostani Wagner-este- men együtt muzsikálhatunk - mondja Temesi Mária, akinek a Szegedi Tudományegyetem Ze- neművészeti Főiskolai Karának professzoraként, a magánének tanszék vezetőjeként sok teen- dője akad mostanában. - Nincs egy szabad percem, rengeteget dolgozom, szerencsére igazi fel- üdülést jelent két kiskutyus, egy ír szetter testvérpár. A kö- zelmúltban kaptam őket, már boldogan szaladgálnak a pilis- borosjenői otthonunk napfé- nyes kertjében. Fiam 13 éves, imádja a számítógépeket, egy- előre ügyvédnek készül, de per- sze még bármi lehet belőle - meséli a szegedi születésű szop- rán, aki főszerepet játszik az Operaházban újra műsorra tű- zött Jenufában és az Erkel szín- házi Lohcngrinben. Nemrégi- ben Tosca szerepét énekelte be- ugrással Kesselyák Gergely ve- zényletével az Operaházban, ahol vastapssal ünnepelte a kö- zönség. Temesi Mária Wag-

ner-CD-je, ami lurij Szimonov vezényletével a Hungaroton Classic gondozásában jelent meg, nagy siker. A Wagner Tár-

saság is elismeréssel írt róla.

Áprilisban a Hét muzsikusa lesz a Magyar Rádióban, ahol ezt az albumot is bemutatják.

Jövőre egy újabb Wagner-szerep vár rá: Erzsébetet énekli az ope- raházi Tannháuserben.

- Meghívásomra az elmúlt években Hamari fúliától Polgár Lászlón át Marton Éváig több vi- lágjáró sztár is eljött Szegedre mesterkurzust tartani. Április- ban újra Csengery Adrienne jön, a következő tanévben pedig Sass Sylviát várjuk. Örülök, hogy mindannyian első szóra elvállal- ták. Komoly segítséget kaptunk a kurzusok megrendezéséhez Ke- rek Ferenc főigazgatótól és az egyetem vezetésétől is. A nyáron nemzetközi mesterkurzust ren- dez a zeneművészeti kar a sza- badtérivel együttműködve, amelyre Marton Évát és engem is felkértek. Növendékeink rendkí- vül eredményesen szerepeltek a tavalyi országos Simándy-ének- versenyen. Két győztesünk, Tóth Zsuzsanna és Cser Krisztián a Magyar Rádió Márványtermében is szép koncertet adtak. Május 9-én Sándor János rendezésében, Koczka Ferenc vezényletével tart- juk a zenekaros operavizsgát a nagyszínházban. Remélem, a jö- vőben a legígéretesebb pályakez- dő énekeseink közül akadnak olyanok, akik bemutatkozási le- hetőséget, sőt szerződést is kap- hatnak majd Szegeden.

H. ZS.

A MAI FESZTIVÁLPROGRAM g A Gulácsy Galériában 17 órakor

nyílik Zámbó Kornél festőművész kiállítása. 19 órakor a Belvárosi Moziban a L'art pour L'art Társulat lép fel. 19 órától Éjjeli menedék- hely a nagyszínházban, A nap hu- szonötödik órája című Enquist- színmű a korzóban (kísérőrendez- vények). 19.30-tól Temesi Mária Wagner-estje a Fricsay Teremben.

Hiányszakmában

biztosra lehet menni

Már a szakma kiváló tanulója verseny díjátadásán állást kínáltak a friss szakmunkásoknak tegnap, a szegedi Móra Ferenc Szak- középiskolában. Két hiányszakmában mérték össze tudásukat az ország legjobbjai, közülük egy szegcdi és egy kisteleki fiú a dobogó első és második fokára állhatott.

Válogathat a munkahelyek között az az öt, Szegeden végzett diák, aki két szakmában az első tízbe került a tegnap véget ért országos szak- ma kiváló tanulója versenyen, a Móra Ferenc Szakközépiskolában és Szakiskolában. Igen, vannak hiányszakmák is, ezek pontos el- nevezése: ipari és kereskedelmi hűtőgépszerelő, valamint szellő- ző- és klímaberendezés-szerelő.

E piaci kereslet persze nem azt jelenti, hogy bárki után kapkodná- nak a munkáltatók, de az ország legjobbjai biztosra mehetnek.

Azonnali álláslehetőséget ajánlott fel a versenyzőknek Lakatos Jenő, a Főszer-Elektroprofil Kft. ügyve- zető igazgatója a háromnapos sze- gedi rendezvény záró ünnepségén.

A klímaszerelők gyakorlati verse- nyének is az ismert szegcdi cég biztosította a helyszínt. A két szakma első tíz helyezettje mel- lesleg azonnal „felszabadul", meg- kapja a szakmunkás-bizonyít- ványt, nekik már májusig akár be sem kell tenni a lábukat az iskolá- ba. Rácz László mérnök-szakta- nár szerint már csak a papírmun-

ka van hátra, még két hét, mire el- készülnek a bizonyítványok.

A fiúk tegnap úsztak a dicső- ségben. Az első helyezett Boros István, a második helyen álló Far- kas Attila, az ötödik Beleznai Gá- bor, a hatodik Szögi Balázs és a hetedik Vágvölgyi László - mint- ha csak összebeszéltek volna - , kijelentették: még nem kötelez- ték el magukat egyik cégnek sem.

A legjobb ajánlatok közül szeret- nének csemegézni. Valamennyi- en a második szakmájukat sze- rezték meg, a több lábon állás je- gyében. Az ipari és a kereskedel- mi hűtőszerelés olyannyira új szakma, hogy idén még csak a második évfolyam végzősei ke- rülnek ki az iskolapadból. Az ötök közül négyen szegediek, Far- kas Attila viszont Kistelekről járt át tanulni a Tisza-parti városba.

Szeghalmi Zoltánné tanár, a rendezvény háziasszonya el- mondta, a Móra sikeres pályáza- tának köszönhetően az elkövet- kező öt tanévben övék lett az or- szágos döntő rendezésének joga.

F.K.

Benne voltak az első tízben: balról jobbra Vágvölgyi László, Farkas Attila, Beleznai Gábor, Szögi Balázs és Boros István Fotó: Frank Yvette

Különösen gyors hitelbírálattal.

Forintban akár már 4% kamattal. Thm: 6.59%*.

Deviza alapon akár 2.49% kamattal. Thm: 6.20%*

'Új lakásra, fix kamatozással. 6 millió Ft hitelösszeg ás 20 éves futamidó esetén Kezelési költség: 2%.

"CHF alapú hitet 5 mdfcó Ft hitelösszeg és 20 éves futamidó esetén egyenletes törlesztéssel Kezelési költség: 0.25Vhö.

pm Vigyázz! Kész!

LAKÁSÉPÍTÉSZ

Keresse áprilistól a Délmagyarországban és Délvilágban havonta megjelenő

Ú J MAGAZINUNKAT!

Tfcmcsi Mária Fellegi Ádám zongorakíséretével ad koncertet Sze-

geden DM/DV-fotó

Költözzön

villámgyorsan!

Az OTP Lakáshitelhez nemcsak kedvező feltételekkel juthat hozzá, hanem gyorsan is!

www.otpDanK.nu

ó I d

8ANK

OTP LAKÁSHITEL ó I d

8ANK

OTP LAKÁSHITEL

(7)

SZERDA, 2005. MÁRCIUS 23. • M E G Y E I T Ü K Ö R * 7 Éjjel-nappal keresi a család az eltűnt fiatalembert

„Gyere haza, Sanyi, nagyon szeretünk!"

Két puszival tizenhárom nappal ezelőtt búcsúzott el húgától Ko- vács Sándor, akit azóta nem lá- tott a családja. Az édesanya és a testvérek éjjel-nappal keresik, de eddig hiába. A fiatalember rendszeresen gyógyszert szed, . _ de ezeket nem vitte magával.

Egy látnók szerint Sándor na- gyon jönne haza.

Kormányos Antalné és három gyermeke tizenhárom napja hiá- ba keresi a legidősebb fiút, a 32 éves Kovács Sándort. Az édes- anya március 12-én bejelentette fia eltűnését, a rendőrség kiadta az országos körözést. Az édes- anya mindennap próbált infor- mációt kérni telefonon, de nem kapott. Ezért az ünnepek után személyesen, Teri lányával együtt ment vissza a rendőrség- re, azonban csúnyán elküldték őket.

- Azt mondták a rendőrségen, hogy miért nem vigyáztam job- ban a fiamra, és hogy mindig az ilyen emberekkel van probléma - mondja halkan, könnyeivel küszködve az édesanya, akitől a zsombói villanyszerelő fiatalem- ber március 10-én korán reggel elbúcsúzott és a hat óra tízes busszal elutazott szegedi mun- kahelyére. Főnöke, Pintér Ferenc dél körül találkozott dolgozójá- val, amikor Sándor a fizetését fel- vette.

- Sanyi megbízható munkaerő, mindig beszólt, ha valami gondja volt és késett. Pénteken reggel is vártuk, hogy jöjjön.

Március 10-én délután 4 óra- kor fejezte be munkáját Kovács Sándor, s ezután húgához, Kor- mányos Teréziához vezetett az útja, aki az egyik Petőfi sugárúti étteremben dolgozik.

- Kaptam tőle két puszit és azt mondta, ne haragudjak, amiért kicsit megkésve köszönt fel nő- nap alkalmából - emlékszik visz- sza húga, akihez talán a legköze- lebb állt. - Nem nagyon beszélt senkivel, édesapja halálát, azt hi- szem, a mai napig nem dolgozta fel, egyre jobban szorongott, zár- kózott Hú lett, aki nehezen nyílt meg, de nagyon jólelkű - jellemzi testvérét Teri, aki a családból utoljára találkozott Sándorral.

Az édesanya is azt mondja, hogy

«

Kovács Sándort több mint egy hete keresik Fotó: Gyenes Kálmán ha szerény, a légynek sem árt, csak egy hibája volt: a fizetésna- pon játékgépezett. Szinte az egész pénzét eljátszotta. De ami- kor hazament, mindig megígér- te, hogy az volt az utolsó eset. A húga szerint az eltűnésekor is több mint százezer forint volt ná- la.

- A lányommal végigjártuk a kaszinókat, a kocsmákat, de se- hol nem találkoztak vele. Még látnokhoz is elmentem, aki azt mondta: „a ha három férhval van valahol és nagyon jönne ha- za" - meséli az anyuka, aki azért is aggódik, mert Sándor nem vit- te magával azokat a gyógyszere- ket, amelyeket három éve szed depresszió ellen.

C S . G . L.

GYÓGYSZER

Benkó Katalin pszichiáter, igazságügyi szakértő szerint elképzelhető, hogy az alap- gyógyszerek nélkül nem törté- nik semmi probléma. Pszi- chés problémákkal küzdő be- teggel, ugyanakkor ezek nél- kül a depresszív állapot egy Idő után fokozódik.

Osztrák lánclevél bombázza a magyar intézményeket és a cégeket

A levélváró fiú nem létezik

Mindeddig megbíztak a feladó- ban azok a címzettek Magyar- országon, akikhez egy állítóla- gos nagybeteg osztrák kisfiú ké- résére küldtek lánclevelet a fe- lettes vagy a társszervek, illetve más feladók. A küldeményt a legtöbben tíz másik címzettnek továbbították. A második kör- ben azonban több közintéz- mény vezetője már gyanút fo- gott, s érdeklődött az osztrá

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

* A Borosjenői Rátz család férfiágon kihalt, női ágon ma is to- vább él a Vásárosnaménvi Eötvös család tagjaiban.. Meister és halála után Regementünk Mságos Gróf

a nyugat-nílusi láz – és a kullancsok által terjesztett betegségek közül nem egy esetszáma évről évre nő (a Lyme betegség éves incidenciája 1998- 2011

A panaszok tisztázása után el kell dönteni, hogy felvetődik-e neurológiai betegség gyanúja, illetve, hogy sürgős ellátást igénylő állapotról van-e szó.... A

lása után szerző kifejti, hogy a lakos—- ság jövedelmébe —— életszínvonalának szempontjából ——- az összes anyagi és kulturális javakat be kell számítani, a

Napjainkban pedig, amikor a nemzet újból oly nagyon a család meg- tartó erejére szorult; amikor az Egésznek állapota a Rész erkölcsi, szellemi egészségén is múlik:

így lehe- tünk szemtanúi a Nyugat harmadik nemzedéke, s különösen éppen Kálnoky László meglepő kései költői gazdagodásának, újabb és újabb stílus- és hangváltásainak..

A fiú korcsoportok teljesítményei között jelentős különbség van 18 éves korig, míg a lányok teljesítményértéked 12 éves kor után egy szinten marad- nak... Magyar fiúk

megért tevékeny nyugdíjas évek után életkorának 97 évében Ajkán érte a halál Temetéséről a család alábbi gyászjelentése