• Nem Talált Eredményt

A föld javítható

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Ossza meg "A föld javítható"

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

A sértettségről

«

Mozdíthatatlan azonosítási pontjaink vannak. Ez azért I rémisztő, mert egy Európába besorolni készülő országnak I valamiképpen mégiscsak alkalmazkodnia kellene, a régi I megítélések pedig nemcsak hasznavehetetlenek, de kissé I nevetségesek is már.

A magyar ember ugye sértett ember. Franciaország meg- I sértette Trianonnal. Fia a francia paraszt a keleti mező- I gazdasági import ellen tiltakozva paradicsomhegyeket szór I az útra, az ma nemcsak a bevitel miatti ellenállás okán sér- I tő. „Ezt teszik Trianon után". Hogy a francia parasztnak I fogalma sincs Trianonról, s tán még Magyarországról sem, I

ez nem érv. Valamint az sem, hogy ez avítt csökönyösség I

I

feloldását mindig kívülről várjuk, megkövetésként, míg belülről a nyitás vágyát divat lett lenemzetárulásozni.

A magyar ember sértett ember.

Ausztria megsérti, ha nem hajlandó sógorként viselkedni.

| Az Qsztrák üzleti lobby keletről kivonulásra késztető

• felszólításai mint egy-egy ostorcsapás csattannak a nemztet' büszkeségén. A valóság, az nem. Azt megszoktuk. Pilla- natnyilag úgy néz ki, hogy „a néphez" közeledéshez elég megdicsérni a viszonylagos kényelemben megszokott körülményeket, a jelent, főt hajtani a múlt előtt és csak így továbbot inteni. Ebből lesz aztán a sértettség. Az országban a dolgok menetének logikája szerint minden a legjobb irányba halad, sőt néhol a már meg is érkezett oda. Ettől alaposan elüt, hogy külföldi üzletemberek nem javasolják a magyarországi befektetést. Mindegy, miért. Ami lecsapódik:

az itthon hallott és elfogadott jó iránnyal szembeni külföldi és belföldi ellenvélemény csakis sértés lehet.

Panek József

„Erdély nem Dél-Tirol"

(2. o l d a l )

Széchenyi vallásossága

(7. o l d a l )

ÁRA: 10,10 FT

Tápai Antal domborműve az intézet falán

Herke Sándor öröksége

A föld javítható

A ma 110 éve született Herke Sándor közel hat évtizedes mun- kásságából a szegedi évek m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű e k . A mezőgazdaság számos fontos kérdésének megoldásán fáradozó tudós a szikes talajok termővé tételével vált nemzetközi hírűvé.

Vegyészi alapképzettségét Mosonmagyaróváron növénytermesz- tési ismeretekkel, Németországban talajmikrobiológiai ta- nulmányokkal egészítette ki. A földművelésügyi miniszter 1924- ben bízta meg a Szegedi Talajtani és Agrokémiai Kísérleti Állomás létrehozásával és vezetésével. Szikjavítási kutatásai mellett rizstermesztési kísérleteket is végzett, és a szikes gyepek feljavítására is megtalálta a megoldást. A II. világháború végéig miniszteri biztosként irányította az országban folyó szikjavítási munkákat.

Tudmányos pályályának második nagy szakasza nyugdíjas éveire esik. Erről az időszakról a Szegedi Gabonatermesztési Kutatóintézet nyugdíjasa. Harmati István tudományos főmun- katárs személyes élményeit osztotta meg velünk.

- Tizenkét évig, a végleges nyugdíjazásáig dolgoztunk együtt.

Ő választott maga mellé, s fokozatosan adta át azokat az isme- reteket, melyek segítettek munkássága folytatásában. Magába zárkózó, hatalmas munkabírású embernek ismertem meg. Nem kis feladat volt elgondolásait az általa diktált tempóban végre- hajtani. A Duna-Tisza közén 11 kísérleti telepet és helyet hoz- tunk létre az ötvenes évek közepén.

- Napjainkra mi maradt meg ebből?

- Később takarékossági okokból két helyre öszpontosítottuk a kutatásokat. Mára csak a fülöpszállási telep maradt. Épp most fogalmazom a pénzt, támogatást kérő levelet, hogy ne kelljen feladni e páratlan, tudományos értéket. Magyarországon ez az egyetlen hely, ahol ilyen hosszú időtávú talaj termékenységi vizsgálatokkal rendelkezünk. A tartós öntözés hatásairól is sok adat gyűlt össze.

- Idős mesterének mely gondolatai ragadtak meg önben?

- Ha valaki szereti a szakmáját és egészséges, nyugdíjazásával nem hagy ott csapot-papot. A töménytelen kutatási eredmény feldolgozására, rendszerezésére nekem sem volt eddig időm.

Most pótolom, ahogy Herke professzor is tette. Nagyon igazat adok neki abban, hogy a fiatal - legyen az mesterember vagy kutató - az idős mellett kezdje a pályáját. Életem nagy szeren- cséje, hogy mellette kezdhettem, s nem kellett energiám nagy- részét a felzárkózásra pazarolni. Szeretném, ha az én utódom is hasonlókép érezné: nem volt haszontalan a tőlem kapott útravaló.

Az 1970-ben elhunyt tudóst életében érdemrenddel, Kossuth- díjjal, tudományok doktora minősítéssel ismerték el. Az utókor utcát nevezett el róla, s a GKI-ben emléktábla őrzi emlékét.

T.SzI.

Ma: megyegyűlés

Terítéken: a sport és a művelődés

Csongrád megye testnevelé- séről és sportjáról tájékozódik, a térség művelődési koncepcióját fogalmazza meg a megyei köz- gyűlés. E nagy horderejű témákon kívül az első félév költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót és egyéb előterjesztéseket is meg- vitat a testület. Többek között ren- deletet alkot a közgyűlés köztiszt- ségviselőinek és alkalmazottainak munka- és pihenőidejéről, juttatá- sairól; határozatot hoz a Szeged Tourist Idegenforgalmi Hivatal átszervezéséről, továbbá a megyei Településtisztasági Szolgáltató Vállalat vagyonátadásával össze- függő feladatokról. A testület meg- vizsgálja a balatonszárszói gyer- meküdülő működését.

A megyei közgyűlés ma, csü- törtökön 9 órától a megyeháza nagytermében (Szeged, Rákóczi tér) ülésezik. A megyegyűlés nyil- vános.

Göncz Ljubljanában

A magyar-szlovén kapcsolato- król, az aláírásra váró e g y e z - ményekről, a nemzetiségi kér- désről és a volt Jugoszlávia te- rületén dúló háborúról tárgyalt Ljubljanában szerdán, kétnapos szlovéniai látogatásának második, b e f e j e z ő napján Göncz Árpád köztársasági elnök. A magyar á l l a m f ő kétórás m e g b e s z é l é s t folytatott Milán Kucannal, a szlo- vén köztársasági elnökkel, udvari- assági látogatást tett a szlovén főváros polgármesterénél és felke- reste Francé Bucart, a képviselő- ház, a szlovén parlament elnökét, majd közös sajtókonferenciát tar- tott Milán Kucannal, aki ezt köve- tően díszebédet adott a magyar államfő és felesége tiszteletére.

Példamutató a közember valóságérzete

Az Országgyűlés rendkívüli plenáris munka- napját egyetlen témának, a kormány elmúlt kétéves tevékenységét taglaló beszámoló meg- vitatásának szentelte. Dávid Ibolya, az ügyrendi bizottság vezetője tájékoztatta a Házat a testület keddi döntéséről, amely szerint a kormány beszámolójáról az Országgyűlés nem köteles határozatot hozni. A kisebbségben maradt ellen- zéki vélemény szerint viszont elengedhetetlen a szavazás. A T. Ház többségi szavazással végül az ügyrendi bizottság álláspontját fogadta el.

A kormány nevében Antall József miniszter- elnök mondott expozét, szóbeli kiegészítést fűz- ve a kabinet elmúlt kétéves munkájáról szóló írásos beszámolóhoz. A kormánynak, mint mon- dotta, pillanatnyi illúziója sincs a tekintetben, hogy a képviselők elé terjesztett dokumentum mentes a hiányosságoktól. Hangsúlyozta: a beszámolóval a kormánynak nem volt célja a

K á d á r - r e n d s z e r b e n m e g s z o k o t t önkritikái

„násztáncot" járni. A benyújtott felmérés, a miniszterelnök megítélése alapján, reális, ezúttal pedig a képviselőkön a sor, hogy azt kritika alá vegyék. A kormányfő a törvényhozás mindkét oldalától tárgyszerű, korrekt és méltányos vitát kért. A magyar gazdaságpolitikáról szólván, vé- leménye szerint, figyelemre méltó rugalmas- ságról tett tanúbizonyságot, amikor a keleti pia- cok összeomlása után új piacokat talált. Ugyan- akkor hangsúlyozta, hogy hazánk sem maradt ki a világméretű recesszióból. A gazdasági vissza- esés tehát nem írható egyértelműen a kormány számlájára - jelentette ki a miniszterelnök.

Eredményes harcot folytattunk az infláció ellen, megőriztük az ország fizetőképességét és el- indítottuk a térség legnagyobb mértékű, sikeres privatizációját - összegezte a kormány állás- pontját.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Játékautomaták - nyerőautomaták

A félkarú rabló kisujja Több orosz olaj érkezik

Az idén mintegy 50 százalékkal több kőolaj érkezik a Barát- ság-vezetéken hazánkba, mint az elmúlt évben - mondta el az MTI érdeklődésére József Gábor, a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság ügyvezető igazgatója. Áz orosz importot azért kellett erőteljesen növelni, mert éppen egy éve, 1991. szeptember 16-a óta szünetel az olajszállítás az Adria-vezetéken a délszláv háború miatt.

Tanulság az Országgyűlés egy vitanapjáról

Hivatal úgy állítja be a gépeket a hitelesítés során, hogy 80 százalék esélyt biztosít a nye- résre a játékosoknak. Az üze- m e l t e t ő k a m e g m a r a d ó 20 százalék után adóznak. Ahol nincs e n g e d é l y , minden a visszájára fordul: a játékosok- nak 2 0 - 3 0 százalék nyerési esélyük marad. Az üzemelte- tők nem adóznak, elszámolta- tás esetén azt sem lehet megál- lapítani, ki a gépek tulajdo- nosa. Ilyen esetekben a sza- bálysértési feljelentés címzettje a vendéglátóhelyet üzemeltető személy, vagy gazdasági egy- ség.

(Folytatás a 6. oldalon.) Ahhoz, hogy valaki nyerő-

automatákat üzemeltethessen, mindenekelőtt a helyi polgár- mesteri hivatal engedélyét kell hogy bírja. A továbbiakban szükség van a Szerencsejáték Felügyelet engedélyére is. Ez utóbbi előírja: a vendéglátó- egységekben az ivótól elkülö- nített játéktermet kell kialakí- tani. Emellett a gépeket a Mé- résügyi Hivatal hitelesíti. A g é p e n k é n t i adó é v e n t e 150 ezer forint.

Mindezt dr. Roth Imre, a C s o n g r á d M e g y e i R e n d ő r - főkapitányság gazdaságvédel- mi osztályának vezetője mond- ta el a tegnapi sajtóértekez- leten. Megtudtuk: a Mérésügyi

(2)

2 SZOLGÁLTATÁS DÉLMAGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK, 1992. SZEPT. 17.

Embargó sújtotta őszi vásár

Beszélgetés dr. Radoja Konticcsal, a kis-jugoszláviai kormány alelnökével

Újvidéken megnyílt a 29. Őszi Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár, mely több mint negyed évszázad során valódi gazdasági találkozóhellyé, nemzetközi agráripari epicentrummá vált.

Nemzetköziségét sajnos most már elvesztette, hiszen a gazdasági blokád ez évben megfékezte a külföldi, így a magyarországi termelók, vállalatok részvételét is.

- Kontic úr, Ön szerint meddig tarthat a gazdasági blokád, és Kis-Jugoszlávia gazdasága miként reagál a szankciókra?

- Az Európai Közösség és az ENSZ gazdasági embergóját mindenféleképpen igazságtalannak tartom, hiszen nem csak közvetlen a gazdasági-politikai életre irányul, hanem magára a polgári lakosságra, a civilekre is kihatással van. Másodsorban köteles vagyok megemlíteni, hogy a mezőgazdaságot nem csupán az embargó sújtja: az aszály ez évben tetemes károkat okozott.

Visszatérve a gazdasági blokádra, véleményem szerint nagyon rövid ideig tarthat, hiszen Kis-Jugoszlávia praktikusan teljesítette a Biztonsági Tanács 757-es határozatát. Ha a szankciók teljes feloldására nem is kerül azonnal sor, reménykedünk, hogy a kórházak, iskolák, s más humanitárius intézmények számára biztosítják a kellő nemzetközi gazdasági szükségleteket.

- Az aszály tetemes károkat okozott, s még mindig gazdasági szankció sújtja Kis-Jugoszláviát. Mi a helyzet az élelmiszer- ellátással, hiszen könnyen megeshet, hogy az ENSZ még nem vonja vissza az embergóra vonatkozó határozatait?

- A jelenlegi bonyodalmak közt a kormány számára az élelmiszerellátás létfontosságú kérdés, hiszen a helyzethez mérten alakítjuk a termelési stratégiát. Beismerem, az élelmi- szerellátás egy ország stabilitásának alapja, a társadalom helyes funkcionálását biztosítja, s egyfajta biztonságot jelent a lakosság számára. Az élelmiszerellátás nem csupán gazdasági, hanem nemzeti, politikai kérdéssé is vált.

- Ön roppant fontosnak tartja a 29. Őszi Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt. Miért?

- Roppant jelentőséget tanúsítok annak, hogy sikerült, hatalmas erőfeszítések árán. megrendezni az őszi vásárt. Egyrészt bebizonyítottuk, hogy élelmiszeriparunk továbbra is hatékony, termelőképes, másrészt a polgári lakosságnak nyújtunk egyfajta biztonságérzetet. Nagyon sajnálom, hogy ezúttal, ismétlem, az igazságtalan gazdasági blokád végett, a kiállítók névjegyzékében nem szerepelnek külföldi vállalatok, termelők, cégek, s külö- nösen sajnálom, hogy közvetlen szomszédaink, többek között Magyarország, ahonnan az évek során Tömegesen jöttek termelők kiállítani, sem vehetnek részt az újvidéki vásáron. Hiszem, hogy a szankciók nem csupán a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak okoztak gazdasági, kereskedelmi veszteséget, hanem azon országoknak is, melyek közvetlen kapcsolatban voltak országunk iparával, mezőgazdaságával. Meggyőződésem, hogy ez az év átmeneti időszak, s jövőre, régi „törzsvendégeink" újra eljönnek kiállítani, ezáltal még szilárdabb nemzetközi kapcsolatokat létesítve.

FARAGÓ ATTILA

A riport elkészítését a s M A T Á V Rt.

S z e g e d i I g a z g a t ó s á g a s z p o n z o r á l t a .

A j o g u t ó d l á s k é r d é s e

^^m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Kedden, közép-európai idő szerint a késő esti órákban

megnyitották az ENSZ közgyűlésének 47. ülésszakát.

Az immár 179 tagállam képviselői Sztojan Ganev bolgár külügyminisztert választották - a kelet-európai övezet

képviseletében - az ülésszak elnökévé.

Már a megnyitóülésen kitűnt, hogy a tagállamok igen nagy többsége úgy véli: Kis-Ju- goszlávia nem jogutódja a fel- bomlott államszövetségnek, így Belgrád képviselőinek nincs helye a közgyűlésen, és ál- talában az ENSZ szervezeteiben.

Ezt a véleményt fogalmazta meg az EK-országok nevében Sir Dávid Hannay. A brit nagykövet közölte, hogy Nyugat-Európa mielőbbi BT-határozatot javasol, amely - az ENSZ alapokmá- nyának megfelelően - ajánlja majd a közgyűlésnek: utasítsa el Kis-Jugoszlávia igényét, hogy az automatikusan örökölhesse az

Tízéves napilap

Az Egyesült Államok legna- gyobb példányszámban megjele- nő napilapja, az „USA Today"

kedden ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A legújabb sta- tisztikai adatok szerint napi

1 921 000 példányával megelőzi a The New York Times-t (1 212 000), a Los Angeles Times-t (1 173000) és a The Washington Post-ot (840 000 példány).

Az „USA Today" sajátos helyet talált magának a nagy komoly lapok és a bulvársajtó között - megbízható, jól olvas- ható, sok színben nyomják, tele van grafikákkal, fényképekkel és rajzos magyarázatokkal.

< m\ CSIEN CSI-CSEN kí-

^ y nai külügyminiszter kedd este hivatalos látoga- tásra Izraelbe érkezett. A kí- nai d i p l o m á c i a v e z e t ő j e inkább csak „protokoll-láto- gatásra" ment Izraelbe, s a vizit s o r á n nem kerül sor megállapodások aláírására.

A N É M E T N E O N Á - CIK kedd este Wis- m a r b a n (az e g y k o r i N D K t e r ü l e t é n l é v ő v á r o s b a n ) újabb támadást intéztek a bevándorlók ellen - jelentette az A F P , a helyi rendőrség szóvivőjére hivatkozva. A be- s z á m o l ó s z e r i n t c s a k n e m harminc neonáci fiatal vonult fel a menedékjogot kérőknek szállást nyújtó épület ellen, fasiszta jelszavakat kiáltozva és kövekkel dobálva meg a szállást, ahol 200 menekült lakik. A r e n d z a v a r á s n a k , amely egyébként nem járt s z e m é l y i s é r ü l é s e k k e l , a

egykori Jugoszlávia helyét. E döntéssel Belgrád képviselői nem vehetnek majd részt az ENSZ munkájában. Hasonló véleményt fogalmazott meg az amerikai, az osztrák, az ausztrál nagykövet, valamint Törökor- szág képviselője, aki a moha-

A jelenlegi hússzorosára. 7 millió főre is felszökhet jövőre Oroszországban a munkanél- küliek száma - jelentette ki And- rej Nyecsajev orosz gazdasági miniszter a Rosszijszkije Vesztyi

rendőrség beavatkozása ve- tett véget.

""N KÍNA ARRÓL TÁJÉ-

> KOZTATTA az ENSZ Biztonsági Tanácsának többi négy á l l a n d ó t a g j á t , hogy nem fog résztvenni a fegy- vereladások korlátozásával f o g l a l k o z ó ö t h a t a l m i tár- gyalások következő, moszk- vai fordulóján.

^ N A NYUGATI ÁLLA- S Z MÓK kiterjedt ellen- őrzési lehetőséghez jutnak az orosz katonai t e c h n o l ó g i a felett - írja kormányforrá- sokra hivatkozva a Jomiuri Simbun című japán napilap s z e r d a i s z á m á b a n . A z Egyesült Államok, a Közös Piac é s J a p á n k é p v i s e l ő i szeptember elején Moszkvá- ban jutottak megállapodásra arról, hogy bármikor ellen-

medán országok csoportja ne- vében beszélt.

A visegrádi együttműködés országainak nevében Erdős André magyar nagykövet üd- vözölte az elnököt, majd megfo- galmazta a három ország azonos álláspontját az egykori J u -

című napilapnak. Oroszország- ban jelenleg csupán negyed- millió körül van az állástalanok száma, mivel az állam továbbra is szubvencionálja a vesztesége- sen működő vállalatokat.

ő r i z h e t i k m a j d a k a t o n a i technológiákat.

^ A KÜLÜGYI APPA-

< ~ y RÁTUST tette felelős- sé az orosz államfő japáni lá- togatásának lemondásáért az orosz p a r l a m e n t k ü l ü g y i bizottságának elnöke, Jev- genyij Ambarcumov.

^"N A FÁK s z e p t e m b e r

* y 2 4 - 2 5 - é r e t e r v e z e t t csúcstalálkozóját október 9- ére halasztották - jelentették be hivatalosan szerda este Moszkvában.

^ \ N É M E T O R S Z Á G - w y NAK is az ENSZ Biz- tonsági Tanácsa állandó tag- jává kell válni - mondta szer- dán Björn Engholm, a német S z o c i á l d e m o k r a t a Párt (SPD) elnöke a ZDF televí- ziónak adott n y i l a t k o z a - tában.

goszlávia ENSZ-képvjseletének kérdésében. Mint hangoztatta, egyoldalú belgrádi nyilatkozatok nem adhatnak jogi alapot a volt Jugoszlávia helyének utódlására az ENSZ-ben és más nemzetközi szervezetekben: a kérdést az egykori szövetségi állam vala- mennyi korábbi tagjának egyet- értésével lehet rendezni, s az ENSZ eddigi, ügyrendi lépései semmiképpen nem érintik a visegrádiak álláspontját a kér- désben. (A volt Jugoszlávia dip- lomatái, akik jelenleg Belgrádot képviselik, eddig részt vehettek a világszervezet munkájában.)

Bodrogközi vízügy

A bodrogközi falvak „elha- tározták, hogy az Észak-ma- g y a r o r s z á g i V í z m ű v e k t ő l kérnek, illetve vásárolnak vi- zet" - írja szerdai számában a pozsonyi Új Szó. Az érintett települések polgármesterei a napokban tárgyaltak erről a magyar vízművek illetékesei- vel, akik készségesen hajlan- dók segíteni. A köbméteren- kénti 40-50 forintos árat azon- ban az ivóvízre szoruló szlová- kiai falvak nem tudnák megfi- zetni, mert ez lényegesen több az ottani vezetékes víz áránál.

A közös megoldást azonban tovább keresik.

' \ A KUBAI K O M M U - w y NISTA PÁRTBAN le- váltották a havannai kerületi első titkárok mintegy felét. A személycserék összhangban állnak a káderpolitika alapr elveinek végrehajtásával - je- lentette a Granma. A káder- cserék a 13 havannai kerü- letből hatot érintettek, négy havannai első titkárt érde- meik elismerése mellett más tisztségbe helyeztek.

SZERDÁN REGGEL-

^ y T Ő L f e l o l d o t t á k a r e n d k í v ü l i á l l a p o t o t a Dnyeszter menti Köztársa- ságban - jelentette az ITAR- T A S Z S Z . Az intézkedést a köztársaság területén már- ciusban vezették be, miután véres összecsapások robban- tak ki a moldáviai rendőrség, a D n y e s z t e r m e n t i g á r d a fegyveresei, valamint a du- bosszári kozákok között.

Győzelmi beszély

Visszafogottan bár, de győzelmi beszédet mondott a lengyel tele- vízió esti híradójában Henryk Goryszewski miniszterelnök-helyettes abból az alkalomból, hogy kedden befejeződött a II. világháború óta leghosszabb, 55 napig tartó sztrájk az FSM gyárban. Hangsúlyozta, hogy ez volt az első sztrájk, amely nem a sztrájkolók, hanem „a társadalom és a demokratikus állam győzelmével" végződött.

Goryszewski köszönetet mondott Damian Zimon érseknek, aki

„megkönnyítette a sztrájkolóknak, hogy presztízsveszteség nélkül kerüljenek ki e konfliktusból." A munkabeszüntetéssel nem sikerült elérni a radikális Szolidaritás 80 szakszervezet által meghirdetett célt: a Fiat visszalépését a vállalat megvásárlásától.

Hétmillió munkanélküli

FÓKUSZ

Az „érettségi vizsgabiztos" elvárásai

„ E r d é l y n e m D é l - T i r o l "

A csíkszeredai Hargita Szálló kapujában éjfélkor is türelmetlenül topogott még a meleg nyári estén a portáslány:

kilencre várták az osztrák ven- déget és kíséretét, de azok se- hogy sem akartak megérkezni.

P o n t o s a b b a n : s z e m b e n a megyeházán még égtek a lám- pák, folyt a tárgyalás. Aztán valamikor hajnali egykor át- sétált a társaság, hogy meg- kezdje a díszvacsorát: hajnali 3 felé került csak ágyba Fried- rich König úr, az Európa Ta- nács parlamenti közgyűlésének tagja, az Osztrák Néppárt veze- tő személyisége, aki a nemzeti kisebbségek romániai helyze- tének felmérésére érkezett az országba, no meg a két csík- szeredai kormánymegbízott, s a megannyi helyi román és magyar nemzetiségű politikus.

V i l l á m k ö r ú t

König ú r a u g u s z t u s végi látogatása igazi villámkörút volt: Bukarestben kezdődött és végződött, közte Kolozsvár, Brassó, Szeben, Marosvásár- hely, Csíkszereda, Sepsziszent- györgy - csupa olyan város, ahol jelentős a magyar vagy a német lakosság aránya (bár az utóbbit illetően a létszám min- denképpen alaposan megcsap- pant az utóbbi évtiztedekben).

Az MTI t u d ó s í t ó j a a maga erdélyi utazásán Csíkszeredán találkozott a politikussal - de ehhez hajnalig kellett várnia. A

megbeszélések elhúzódtak az előző állomásokon, König úr este tízkor érkezett a magas há- zairól nevezetes, új csíkszere- dai városközpontba, akkor lá- tott munkához. Meghallgatta a két - a hargitai magyar prefek- tus leváltása után, a magyar tiltakozások nyomán egyenlő jogokkal átmeneti megoldás-

ként kinevezett, román és ma- gyar nemzetiségű - prefektusi jogkörű kormánymegbízott be- számolóját, s ez a páros elő- adás eleve érzékeltethette vele a nemzetiségi problematika pá- ratlan bonyolultságát. Ezt kö- vetően a politikai pártok képvi- selőivel, köztük utoljára a Ro- mániai Magyarok Demokrati- kus Szövetsége hargitai veze- tőivel találkozott. Ekkorra már sötét éjszaka volt.

Amikor néhány szót sikerült váltanom vele, König úr el- mondta: jelentése egyike lesz annak a három beszámolónak, amelynek alapján ősszel, a vá- lasztások után az Európa Ta- nács, amely M a g y a r o r s z á g , Csehszlovákia és Lengyelor- szág után már Bulgáriát is fel- vette t a g j a i - az e l i s m e r t európai parlamenti demokráci- ák - sorába, Románia érettsé- gét vizsgálja majd meg: fel-

nőtt-e a teljes jogú tagság kö- v e t e l m é n y é h e z . A n e m z e t i kisebbségek kezelése csak az egyik kritérium: a demokrati- kus, szabad választás' a másik, erről majd szeptember 27-én alkotnak képet, a harmadik a jogállamiság követelménye-

inek teljesítése.

J e l e n t é s

A v e n d é g nem titkolta:

Romániában a nemzetiségi

kérdések kezelésében súlyos problémákat tapasztalt. Az

osztrák politikus feladata azon- ban nem az, hogy ítélkezzék: ő arról számol be novemberben Európa huszonhét országát képviselő társainak a lehető legtárgyilagosabban, amit lát és hall.

Nos, König úr sokféle dol- got láthatott és hallhatott, akár- csak azok a romániai újság- írók, akik szorgalmasan jegy- zetelve végigülték az egyes

v á r o s o k b a n a v e n d é g talál- kozóit. A magyarok elsorolták a maguk sérelmeit a nyelv- használat, a magyar egyetem visszaállításának elutasítása, az iskolaügy, az alkalmaztatási egyenlőség, az igazságszolgál- tatás, a sajtó stb. terén. Itt eze- ket aligha kell megismételni — de ne higgye az olvasó, hogy a másik oldalról mentegetőzés volt a válasz. Onnan is ömlöt- tek a panaszok: Csíkszeredán például a Román Nemzeti Egységpárt képviselői sorolták helyi kisebbségi helyzetük általuk érzett igazságtalansá- gait.

Támadás

Hasonlóképpen, a magyar iskolákba kerüli román diákok nehéz helyzete volt a téma Ko- l o z s v á r o t t is. Kolozsvárott Funar polgármester a magya- rok lojalitását vonta kétségbe, támadásba ment át: ki kell re- keszteni az illojális személyeket a külföldre utazó küldöttségek- ből, fejtette ki, s aligha győzte meg őt Friedrich König véleke- dése, miszerint a pártok eltérő véleménye nem feltétlenül egyenlő a lojalitás hiányával.

Aminthogy az osztrák vendég

természetesen azzal a megálla- pításával sem aratott sikert az R N E P politikusai k ö r é b e n , hogy a kisebbségek lojalitását kollektív jogaik elismerésével lehet megszilárdítani. Erdély, m o n d t á k a v e n d é g n e k , nem Dél-Tirol. De tegyük hozzá:

s z e r e n c s é r e n e m c s a k Funar p á r t j á n a k k é p v i s e l ő i közül kerültek ki Friedrich König partnerei.

K l v á r á s

A meghallgatás mindeneset- re kétoldalú folyamat volt min- denütt: nemcsak König úr szer- zett információkat, de partnerei is megtudtak egyet-mást arról, hogy mit vár el a nemzetiségi jogok biztosítása terén a stras-

bourgi testület. Egyfajta beve- zetés is volt ez az „európai normákba" - ' é s hasznosságát még akkor sem lehet vitatni, ha az üzenetet nem érti meg min- denki, akinek szól.

Novemberben elválik majd, mit szűrt le útja során Friedrich König. s mit tár az európai képviselők elé. Akkor - a vá- l a s z t á s o k után - az E u r ó p a Tanács újra mérlegre teheti, hogy meddig jutott Románia a demokrácia és az emberi jogok útján.

BARACS DÉNES

(3)

I

CSÜTÖRTÖK, 1992. SZEPT. 17. BELPOLITIKA 3

Áralakulás

A fogyasztói árak júliushoz képest 0,8 százalékkal emel- kedtek augusztusban, az ár- színvonal az elmúlt tizenkét hónap alatt 20,7 százalékkal nőtt. Tavaly augusztusban 0,2 százalékos havi és 34,2 szá- zalékos 12 hónap alatti árnö- vekedés mutatkozott - állapítja meg a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése.

Az augusztusi árnövekedést mérsékelte a zöldség- és gyü- m ö l c s f é l é k s z o k á s o s nyári' á r c s ö k k e n é s e és a r u h á z a t i termékek nyárvégi kiárusítása.

E z e k e t n e m s z á m í t v a az augusztusi á r e m e l k e d é s 1,2 százalékos. Az idényre jellem- zőek nélkül kimutatott-június 0,9 és a júliusi 0,7 .százalékos mértéknél ez tehát magasabb, aminek oka, hogy a villany-, a g á z - és g y ó g y s z e r á r e m e l é s együttesen 0,5 százalékkal e m e l t é k az á r s z í n v o n a l a t . ' A u g u s z t u s b a n a v i l l a m o s energia összességében 2 1 - 2 2 százalékkal, a vezetékes gáz köbméterenként 15 százalékkal került többe az előző havinál.

E z e n k í v ü l a u g u s z t u s b a n az élelmiszerek közül a liszt, a c u k o r , a t o j á s ára nőtt szá- mottevően. Az élelmiszerek közül a zöldség- és gyümölcs- félék árai összességükben csu- pán 2 százalékkal voltak drá- gábbak, mint tavaly augusz- tusban.

A ruházkodási cikkek 99,4 százalékos indexe az árenged- mények hatását tükrözi.

Az áraknak megfelelően a két felnőtt és két 15 éven aluli gyermek alkotta városi család létminimuma augusztusban 35 ezer 546 forintot tett ki, tavaly augusztusban ugyanezen csa- ládtípus létminimuma 29 ezer 541 forint volt.

A HÉT KÉRDÉSE

Ökológiai katasztrófa Szegeden?

A Fémszelekt Kisszövetkezet Farkiréti telepén 2000 tonna veszélyes hulladékot, zömében galvániszapot tárolnak. Riportunkhoz

kapcsolódott e heti kérdésünk:

Miklós Imre, zenész: - Nagy felelőtlenség volt a Fémszelekt részéről, hogy ilyen veszé- lyes helyen raktározta a mérgező hulladékokat.

Borzasztó dolognak tartom, hogy ebből akartak

f

U M P j ^ j meggazdagodni. Most csődbe mentek, a hulla- M £ M dákokat pedig nem tudni, ki szállítja majd el.

m m m Mit lehetne tenni? Valamilyen módon rá kelle- ne kényszeríteni azokat, akik odaszállították a mérgeket, hogy távolítsák el onnan, amilyen gyorsan csak lehet. Bírósági eljárást kellene indítani mindazok ellen, akiket felelősség terhel az ügyben. A méregtelenítés költségeit nekik kellene állniuk, bár erre egy csődbe ment vállalat nem valószínű, hogy képes lesz.

Talán nemzetközi szervezetektől kellene segítséget kérni.

Nagy Miklósné, jogtanácsos: - Megen- gedhetetlen, hogy továbbra is ott maradjon a hulladék. Kötelezni kell a Fémszelektet, hogy szállítsa el a mérgető anyagokat oda, ahol nem veszélyezteti az emberek életét. Gondolom, hogy a csődeljárás során a felszámoló első dol- ga kötelezni a kisszövetkezetet, hogy rendezze a területet. A csőd miatt bírság kiszabására nem hiszem, hogy van lehetőség, hisz épp elég zűrös lehet a helyzetük így is. De valamit tenni kell, mert ha a Tisza megmérgeződne, akkor

bizonyos, hogy a halállomány teljesen kipusztul, és a folyóban való fürdőzés is hosszú évekre lehetetlenné válik. A környe- zetvédőknek és az illetékes minisztériumnak is tennie kellene valamit. Fontos szerepe van az ügyben a sajtónak is, hogy fel- hívja a figyelmet az ilyen és hasonló esetekre.

Györgyné Vőneki Márta, gyesen lévő: - Szörnyű, hogy ekkora felelőtlenséget követett el a kisszövetkezet. Talán arra számítottak, hogy nem esik több eső, vagy nem lesz több ár- víz? Ha ne adj' isten bekövetkezik a kataszt- rófa, vajon mivel fognak védekezni? Mert azzal aligha, hogy nem volt pénzük, és kevés volt a rendelkezésre álló idő. Ha a folyóba kerül a méreg, akkor minden elpusztul a Tiszában. A méreg esetleg felbukkanhat a talajvízben. Las- san megmérgezheti az embereket is. Szeged ivóvize artézi kutakból jön ugyan, de nem tudni, mi lesz a kisebb községekkel és a földbe ásott kutakkal...

T. V. T.

Példamutató a közember valóságérzete

(Folytatás az 1. oldalról.) Szabad György házelnök ez- után átadta a szót a bizottsági előadóknak és a pártok vezér- szónokainak.

A kormánybeszámoló meg- vitatása a frakcióvezetők fel- szólalásaival vette kezdetét.

Kónya Imre frakcióvezető min- den körülményt f i g y e l e m b e véve, sikeresnek minősítette a kormány elmúlt kétéves tevé- kenységét. Tölgyessy Péter, az S Z D S Z elnöke azt állította, hogy a kabinet nem a nép, ha- nem a népszerűtlenség kormá- nya, és ez, véleménye szerint, annak ellenére elmondható, hogy a kormány tartózkodott az olyan, általa megígért nép- szerűtlen intézkedések végre- h a j t á s á t ó l , mint p é l d á u l az államháztartás átfogó reformja.

Dragon Pál, a 37-ek vezérszó- noka hangsúlyozta: az FKGP nem kárpótlást szeretett volna, h a n e m az e g y k o r i t u l a j d o n visszaadását. Horn Gyula, az MSZP elnöke a kormány által vázolt helyzetet úgy értékelte:

jó, de nem reménytelen. Hatá- rozottan elutasította a gazda- ságban is j e l e n t k e z ő - mint f o g a l m a z o t t - n é p - n e m z e t i felfogást. Kifejezte aggodal- mát, amiért az egyébként sta- bilitásra törekvő kormány élezi a feszültségeket a média-ügy-

ben. Áder János, a Fidesz szó- szólója elfecsérelt időnek ne- vezte a beszámoló feletti vitát.

Felsorolta azokat a tényezőket, amelyek miatt a Fidesz szerint csak az lehet a kérdés: el tud- ja-e fogadni vereségét a kor- mánykoalíciót s megrázkód- tatás nélküli lesz-e két év múlva a hatalomváltás. Csépé Béla, a KDNP frakcióvezetője arra hivta fel a figyelmet, hogy a r e n d s z e r v á l t á s k o r átvett súlyos örökség az egész négy- éves ciklusra kihat, sőt való- színűleg tovább is, erről azon- ban sokan m e g f e l e d k e z n e k , amikor a kormány munkáját értékelik. Kijelentette: pártja továbbra is megadja a bizalmat az új magyar demokrácia első k o r m á n y á n a k , é s s z e m é l y szerint Antall József minisz- terelnöknek.

A vitában elhangzottakra a d é l u t á n i ó r á k b a n v á l a s z o l t Antall József kormányfő. Meg- jegyezte: az elhangzottak is azt

igazolják, hogy a magyar nép, ha sok keserűséggel is, de európai módon viseli az át- alakulással járó nehézségeket.

Az embereket köszönet illeti azért, hogy néha még a poli- tikai élet szereplőinél is több realitással kezelik a törté- néseket.

KÖZÉLETI NAPLÓ HOLNAP

AZ MDF székházában (Római krt. 31.) 17 órától dr. Kiss Lajos ügyvéd jogi tanácsadást tart.

*

DR. B R A T I N K A J Ó - ZSEF országgyűlési kép- v i s e l ő i r o d á j a ( S z e g e d , Rákóczi t é r 1., megyei ö n k o r m á n y z a t é p ü l e t e , 617-es szoba) hétfőn, szer- dán és pénteken 13-15 óra között tart f o g a d ó ó r á t . Telefon: 21-622/267.

FOTÓ: N A G Y LÁSZLÓ

Ha az ember talál a kertjében egy bombát, nem azt firtatja, hogy hogyan került oda, hanem hogyan tudna megszabadulni tőle.

Méreggyár a Tisza partján (3.)

A lelakatolt veszély

- Nekünk nincs százmil- liónk, hogy felszámoljuk ezt a méreg-telepet.

- Mi lenne a megoldás?

- Őszinte legyek? Nem tu- dom! Egy biztos, nem szabad újabb vállalkozókat beengedni erre a telepre. A szerencselo- v a g o k b ó l elég. Nagy kárt okoztak már eddig is. Az bizo- nyos, hogy a minisztériumnak, a környezetvédelmi felügyelő- ségnek és az önkormányzatnak össze kell fogni. Közösen kell megoldást találnunk.

- Ha az ember talál a kertj- ében e g y b o m b á t , n e m azt firtatja, hogy hogyan került oda, hanem hogyan tudna meg- szabadulni tőle - m o n d j a a felszámolást irányító Szőcs La- jos.

Szabadulni a veszélytől pe- dig nem lesz könnyű. A Fém- szelekt vagyona jó ha ötmillió- ért elkel. A tartozásai viszont elérik a 45 milliót. Erre jönne az a százmillió, ami a veszé- lyes hulladékok elszállításának az ára.

- Annyi pénze sincs kisszö- vetkeznek, hogy az árverési hirdetést feladják.

- Árverezik a galvániszapos hordókat is?

- Elvileg kellene, de kirö- högnének bennünket. Ki az a bolond, aki százmillióért vesz mérget magának. Hiszen egy éve nincs termelés a telepen. A g é p e k b e r o z s d á s o d t a k , az üzem teljesen tönkrement.

Erre szokás azt mondani, hogy patthelyzet. A \ét persze jóval nagyobb, mint egy sakk- játszában. Az egykori szeren- cselovagok viszont szép csend- ben odébbálltak, csak a hulla- dék maradt utánuk. Baráth úr -

- Az önkormányzathoz hiába hozzák a telep kulcsát,

mi nem tudunk mit kezdeni vele! Ráadásul nem is a mi dolgunk - mondja Tűhegyi

József alpolgármester, miután arcát a kezébe temeti

a Fémszelekt hallatán. Nem is csoda, hiszen az elmúlt öt évben sok bosszúságot okozott a kisszövetkezet

a városnak is.

állítólag - magánvállalkozó- ként keresi a kenyerét. Még az hírlik, hogy ő szívesen vissza- venné a veszélyes hordókat.

- M e g k e l l e n e k e r e s n i a felelősöket! - mondja Tűhegyi József - M é g i s csak e l k é - pesztő, hogy néhány felelőtlen vállalkozó ilyen helyzet elé állítja a várost. Ráadásul bün- tetlenül veszélyeztethetik a környezetet.

Azt már elképzelni is ször- nyű, mi történt volna, ha né- hány évvel ezelőtt valamilyen csoda folytán mégis csak fel- épül az a veszélyes hulladék feldolgozó, amit a szövetkezet akkori vezetői k é p z e l t e k el Algyőre. A tervek ugyan elké- szültek, de szerencsére, soha nem lett belőlük semmi. Csak a három milliós tartozás ma- radt utánuk, pénzt ugyanis a tervező cég a mai napig sem látott a munkájáért.

Időközben pedig elnökök jöttek, elnökök mentek, de egyikük sem tudott mit csinálni az örökséggel. Némelyikük a nyilvánosságot igyekezett ki- zárni, mások csendben őrlőd- tek, de a veszély tovább nőtt:

mindenki csak hozta, hozta a hulladékot, hogy valahogy életben tartsa a céget.

- Még az idén is kötelesek voltunk a szerződés szerint két szállítmányt átvenni - mondja Pópity János elnök. - Pedig az év elején már látszott, hogy a kisszövetkezet nem kerülheti el a véget.

Az egész ország környezet- védelmi botrányoktól hangos.

Fertőzött a talaj, mérgezett a folyó, szívhatatlan a levegő.

Vajon ki fog odafigyelni arra, hogy a Tisza-partján néhány kalandor öt éve elhelyezett egy időzített bombát, ami egyre hangosabban ketyeg.

Talán majd akkor, ha már késő lesz. De miért várnánk meg, hogy döglött halak fi- gyelmeztessenek minket ide- benn a városban, hogy odakinn a természet már haldoklik. És mi a garancia arra, hogy más- hol, m á s k o r a k a l a n d o r s á g , százezrek egészségének veszé- lyeztetése nem ismétlődik meg újra.

Néhány hét és csak a lakat marad a Farki-réti telepen. No meg a remény: hogy nem jön eső, nem zúdul ránk egy árvíz és nem másznak be csintalan, veszélyt nem sejtő gyerekek a méreggel teli hordók tetejére, hogy várnak képzelve elfoglal- ják, vagy megvédjék, amiről

nem is sejtik, hogy mekkora veszélyt rejt. A fehér zászló már ott lobog a hordó-várak tetején.

Csak észre kellene végre venni...

(Vége.)

RAFAI GÁBOR

A „RIGÓ" Szegedi Kéziszerszámgyártó Részvénytársaság

megvételre felajánlja IFA típusú 5 tonnás fixplatós tehergépkocsiját.

A gépjármű első üzembe helyezése: 1990. 07. 28., 1994. 05. 21-ig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik.

Érdeklődni

a 22-72232 telefonon, Lovász Károlynál lehet.

J

Finnek és magyarok - egy hajóban

A Szegeden, kedden megkezdődött finn-magyar üzletember- találkozó tegnap, szerdán este tiszai hajókirándulással zárult. A szervező Progress kisvállalkozásfejlesztési alapítvány majd csak eztán összegzi, hány üzletet is kötött a 17 Turku megyei finn és a közel 30 Csongrád megyei vállalkozó, de annyi már most bizo- nyos: sikeres volt a tétre, helyre, befutóra szervezett program.

A Progress ugyanis régi kapcsolatokat ápol a finnekkel - ipari és kereskedelmi minisztériumuk 13 millió forintot utalt át Sze- gedre, s a Turku megyeiek segítettek többek között az alapítvány üzleti tervének elkészítésében is. Ennek az lett a következménye, hogy a helyi vállalatokat ismerő finnek jóelőre jelezték, milyen cégek képviselőivel szeretnének találkozni. (Azok az üzletem- berek például, akik a szegedi vásáron jártak a nyáron, kérték a Progresst, hívják meg a sírkőfeliratokat saját, számítógép vezé- relte berendezésével előállító vállalkozót. így jöhetett létre újabb találkozó Tóth Tibor csengelei vállalkozóval.)

A keddi, előadásokkal tarkított program tegnap „üzemlátoga- tásokkal" folytatódott. A finnek jártak többek között Deszken, az önkormányzatnál és a Taurusban, a Szegedi Ruhagyárban, tárgyaltak a Minipack Kft.-nél, az agrárkamaránál, a DmGK-nál, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Hivatalnál, a Mezőbank Rt.-nél, s az Euromenedzser Bt.-nél.

F I

Tanácsadói segítség Amerikából

A PROGRESS Alapítvány kétnapos finn-magyar vállalkozóta- lálkozóján egy olyan amerikai szervezet képviselői is megje- lentek, melynek célja, hogy Közép- és Kelet-Európa támoga- tására mozgósítsa az Egyesült Államok magánvállalkozóit. A Citizens Democracy Corps kisvállalkozói programjának feladata az, hogy kapcsolatot teremtsen a kis- és középüzemek kiépítése és működtetése területén nagy tapasztalattal rendelkező amerikai vállalkozók és a segítségükre igényt tartó közép-kelet-európai kisvállalkozók között. A CDC tanácsadói önkéntes segítséget nyújtanak. Megbízatásuk lehet hosszú vagy rövid távú, és rendszeresen látogatják az egyes vállalatokat. Munkájuk végez- tével továbbra is tartják majd a kapcsolatot azokal a vállala- tokkal, akikkel itt tartózkodásuk során munkakapcsolatot alakí- tottak ki. A program kezdetben az olyan vállalatokra összpon- tosít, amelyeknek 50-500 alkalmazottjuk van, már működő vállalkozások, privatizáltak vagy privatizáció alatt állók, tulajdo- nosuk vagy irányítójuk magyar állampolgár. A program megva- lósításának első lépéseként létrejött egy budapesti iroda, melynek feladata felkutatni azokat a cégeket, amelyek hasznosítani tudják egy amerikai kisvállalkozó tapasztalatait és képességeit. Ennek köszönhető a CDC képviselőinek látogatása a f i n n - m a g y a r találkozón.

ÍTG

(4)

4 DÉLMAGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK, 1 9 9 2 . SZEPT. 17.

...csiklandozza mostanában a város nyugalmát. Hol itt, hol ott bukkan fel egy lény, amelyet még nem tudtak azonosítani.

A tápéi kutyák kórusban ugatták, Alsóvároson annyit állapítottak meg róla,

hogy vagy valami, vagy megy valahová.

Egy kisfiúnak barackot nyomott a fejére, másnak fügét mutatott. Állítólag a Kárász utcán megpaskolta egy elegáns nő fenekét.

Egy jónevű kocsma törzsközönsége váltig bizonygatja, hogy minap délben beállított a „lény". Félig-meddig MADÁRra hasonlított,

viszont nagyon emberien viselkedett.

Rendelt két kisfröcscsöt, megevett egy pogácsát. Majd csak annyit mondott:

fel a fejjel! — és kiröpült az ablakon.

Röpköd, sétál, mókázik. Mintha MADÁR, mintha ember lenne. Nem mindennapi

rejtélyes figura. Nyomába eredünk, ha kell, repülünk. Holnapra bizonyára

többet tudunk róla!

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Móravároson egy nyugdíjas asszony,

özvegy D. M.-né almaszüret közben megpillantotta a fura figurát.

Ennyit látott:

(5)

CSÜTÖRTÖK, 1992. SZEPT. 17. KULTÚRA 5

A Bábszínház önálló lesz

Ingyenes bérletek

a menekült gyerekeknek

Akik Misi Mókus kalandjait, vagy Csalavári Csalavér csalafintaságait élvezik hétről hétre, valószínűleg nem fognak

extázisba esni a hírtói: kedvenc színházuk 1993-tól önálló lesz. A szervezeti változás a felnőtteket izgatja, bár remélhetőleg áldásos következményei a kicsik színházkultúráját alakítják. A szegedi közgyűlés határozata

szerint a Bartók művelődési központhoz tartozó, s immár 46 éve működő Szegedi Bábszínház történetében azért

kezdődik jövőre új fejezet, mert önálló színházként az eddigitől jócskán eltérő finanszírozási szisztémában

dolgozhat - színházi költségvetése lesz.

Addig persze sok víz lefolyik még a Tiszán, beszéljünk hát egyelőre az idei, hamarosan kezdődő évadról. Öt előadásra hir- detett a színház bérleti sorozatokat, nevezetesen a Hófehérke és a hét törpe, az Aladdin és a csodalámpa, a Három kismalac, a Misi Mókus vándorúton és a Csalavári Csalavér című bábjátékokra.

Tekintettel a szülők pénztárcáinak állapotára, nem emelik a 160 forintos bérletek árát. Az óvodások előadásai minden szerdán és

pénteken délelőtt 10 órakor kezdődnek, az iskolásoké vasárna- ponként fél 10-kor és 11 órakor. A szezonnyitó bemutatót szep- tember 27-én tartják.

Mint dr. Kövér Bélától, a színház vezetőjétől és „mindenesé- től" megtudtuk, gondoltak az idén a menekült családokra is: óvo- dáskorú és kisikolás gyerekeiknek ingyen biztosítanak bérleteket.

(Mivel a színház önkormányzati intézmény, az ingyenes és a változatlan árú bérletek érdekében természetesen a városházi kasszába kellett mélyebben nyúlni.)

Az önál'ó. hivatásos bábszínházzá válás egyebek mellett azzal a változ-' - ri l is jár majd, hogy megnövekszik a szegedi intéz- mény h itóköre: nemcsak a város, hanem a három déli megye előadásigényét is ki kell elégíteni. Az Állami Bábszínházzal megosz.ott feladatok miatt a Tisza Lajos körúti házban most megvizsgálják a műszaki-technikai felszereltség színvonalát, mert bár nem mondható elhanyagoltnak a technika, bizonnyal fejlesztésre szorul. Nyilvánvalóan el kell gondolkodni azon is, hogy vajon lehet-e ennyivel több munkát, profi színvonalat kérni a bábozást eddig úgyszólván kedvtelésből űző, s gyéren honorált bábosoktól, avagy muszáj változtatni a feltételeken.

Mindenekelőtt azonban, 27-én, vasárnap - Hófehérke jön!

s T

Az értékelést

Frankfurtban végzik

Nemzetközi nyelvvizsga a TIT-nél

A Tudományos Ismeretter- jesztő Társulat már négy éve tagja annak a nemzetközi Cer- tificate r e n d s z e r n e k , amely egységes vizsgarendszert dol- gozott ki. E rendszer népsze- rűségét elsősorban európaisá- ga, m o d e r n s é g e és k o m m u - nikatív j e l l e g e a d j a , ezt a korábbi külföldi tapasztalatok is bizonyítják. A lektorátusi és k ö z é p i s k o l a i n y e l v t a n á r o k , akik ősztől e felkészítő kurzu- sok tanárai lesznek az elmúlt félévben három hétvégi kurzu- son ismerkedtek meg a vizs- gaanyaggal.

Vizsgára - angol nyelvből - évente két alkalommal kerül sor, májusban és decemberben.

A nemzetközi bizonyítványt és értékelő lapot a frankfurti vizs- gaközpont adja ki, ugyanitt tör- ténik az írásbeli tesztek érte- kelése is.

A nemzetközi vizsga (ICC) hasznosítható az Idegennyelvi T o v á b b k é p z ő K ö z p o n t b a n , n y o l c v a n s z á z a l é k f ö l ö t t i eredmény esetén automatiku- san középfokú A vizsgabizo- nyítványra, hatvan és nyolcvan százalék között pedig alapfokú A v i z s g á r a van l e h e t ő s é g . Különbözeti vizsga esetén - mely két fordítói feladatlapból áll - C vizsga nyerhető el. Az ICC angod kurzusok október 5.-től indiának.

•». t

Oktatásról a JATE-klubban

Egyre élesebben jelentkezik a társadalmi átrétegződés kö- vetkeztében az iskola és a köz- oktatás problémája rengeteg a kérdés, nagy a bizonytalanság Oktatáspolitika és iskola ma címmel új pódiumbeszélgetés sorozatot indít a JATE-klub, hogy a mostani és majdani pe- dagógusok tisztábban lássanak, láthassanak, valamint erről a porblámakörről több oldalról infomálódjanak. A sorozat ket-

tős célt tűz maga elé, hiszen a tájékoztatás mellett szeretne vitára intvitálni, tehát nemcsak szemlélőként kívánja bevonni a résztvevőket mások gondo- latainak és érveinek pengevál- tásaiba, hanem vitapartnerek- ként is, módot adva minden- kinek, gondolatai felelős kifej- tésére.

Az első pódiumbeszélge- tésre ma 17 órakor kerül sor, a címe: Oktatáspolitikai koncep-

ciók a hazai viták hátterében és a határuinkon túli hori- zonton. Az est vendége dr.

Mihály Ottó. az Országos Köz- oktatási Intézet Iskolafejlesz- tési Központjának igazgatója, a b e s z é l g e t é s t felkért házi- gazdaként 'dr. Loránd Ferenc kandidátus, az Országos Köz- oktatási Intézet tudományos tanácsadója vezeti.

NAT-dolog vár ránk

A minisztérium, mint tanügyi ötletgyár

Dr. B á r á n y i ú r h a l l g a t ó - ságából valószínűleg dr. Nagy József egyetemi tanárt (JATE) érte a legnagyobb meglepetés.

Ő ugyanis ama négyek egyike, akik f á r a d s á g o s é s h o s s z a - dalmas munkával kidolgozták a n e m z e t i a l a p t a n t e r v e t , a NAT-ot; az előadó azonban - ugyanezen a néven - egész m á s r ó l b e s z é l t . E l m o n d t a , hogy ami a pedagógus-köztu- d a t b a n eddig N A T volt, az csak egy a kerettantervek kö- zül - NAT 3 néven (a hármas szám valószínűleg a harmadik átdolgozott változatra utal, de ez a t u d ó s í t ó s z á m á r a n e m derült ki pontosan). Elkezdőd- tek a munkálatai egy követ- kező alap-kerettantervnek is, ez lesz talán a NAT 4, de létez- nek egyéb - speciális oktatási célú intézményekben használ- ható - kerettantervek is. Az

„igazi" NAT pedig nem más, mint

Számos újdonsággal szolgált hallgatóinak dr. Bárányi Károly kultuszminisztériumi

fó'osztályvezető.

Olyan témában, amelyről azt lehetett hinni, nemhogy a pedagógusokat,

a kívülállókat se lehet meglepni nóvumokkal:

a NAT-ról, vagyis a nemzeti alaptantervről és a közoktatás tervezett vizsgarendszeréről volt szó

a megyei pedagógiai szolgáltató intézet által szervezett minapi előadáson,

amelyet az intézetben az aktuális oktatáspolitikai sorozat részeként tartottak meg.

egy „absztrakt tanterv".

Az előadó részletesen tag- lalta, mi mindent foglal ez ma- gába. Mint mondta, kerettan- terveket csak úgy lehet készí- teni, ha létezik egy megha- tározott követelményrendszer.

Ha meg tudjuk mondani, mit kell tudni a gyermeknek, ami- kor befejezi a tanulmányait va- lamely iskolatípusban. (Mosoly ragyogná be.Gazsó Ferenc ar- cát, ha ezt hallaná - somoly- gott az előadó, és tényleg, te- hetjük hozzá, hiszen ama első, s a minisztérium által elfo- gadhatatlannak ítélt törvény- tervezet készítője az úgyne- vezett kimeneti szabályozást célozta meg.) De ki meri azt vállalni, hogy megmondja, mi a követelmény? Senki. A köve- telményrendszert az oktatáspo- litikai elvek ismeretében lehet megállapítani, s ezen elvek gyűjteménye lesz a NAT - kö- zölte a főosztályvezető. („S lefagy a mosoly Cazsó arcá- ról" - jegyezte meg.) Ez a NAT most készül, a miniszté- riumban, s októberben - „ke- mény belső egyeztetések után"

- m á r el is j u t h a t a z isko- lákhoz. Hat hetet gondoltak a vitájára...

(Az előadás hallgatói ezen a

ponton k e z d t é k k a p i s k á l n i . hogy itt nem tantervről van szó, se nem nemzetiről, se nem egyéb színűről, se nem „alap"- ról, se nem „keref'-ről, hanem valamiről, amit az ántivilágban oktatáspolitikai koncepciónak, vagy irányelveknek volt szokás nevezni. Most pedig: NAT lesz a neve, mert „ezt már m e g - szokták a pedagógusok".

Nos, az elnevezéseken iga- zán

nem érdemes vitatkozni,

lényeg, ami lényeg, ez a mi- nisztérium úgyis megcsinálja, amit nagyon akar - legföljebb más nevet ad a gyermeknek.

Lásd: a sokat bírált TOK-ot - a nevet! - ejtette, a ROK-okat viszont gőzerővel szervezi.)

A legeslegújabb NAT nem támogatja a korai szelekciót, vagyis azt, hogy a szerencsét- len gyerekek már 14-16 évesen d ö n t s e n e k j ö v e n d ő é l e t p á - lyájukról, mesterségükről; a cél az e g y e n l e t e s k é p z é s , a minőség, s nem a mennyiség, vagyis azt kell elérni, hogy a gyereket az é r d e k e l j e , amit tanul, s ne az osztályzat: min- den eddig felhalmozott értéket igyekezni kell megőrizni. A közoktatásban különös gondot kell fordítani a nyelvi k é p - zésre; az a közoktatás dolga, hogy

gondolkodni és beszélni tanítson

meg, n e m pedig az, hogy a tudományokat tanítsa meg; a tananyagot és az óraszámot nem lehet tovább növelni. A NAT-ban helye lesz (1-2 ol- dal!) a műveltségterületekre, tantárgyakra vonatkozó igé- nyek m e g f o g a l m a z á s á n a k . Olyasmire kell gondolni, hogy fizikából például az lesz az igény: a gyerekek tudják szó- ban is elmondani a demonst- rációs kísérleteket; matemati- kából szintúgy szóban is tudja kifejezni magát a tanuló, ne csak írásban m e g o j d a n i a p é l d á k a t ; a f i z i k a i , i l l e t v e m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s - módot sajátítsa el, ne példa- megoldó-automata legyen.

Állást foglal ez a N A T a vizsga-ügyekben is, például megmondja, hogy az érettsé- giken központi tételek lesznek és h á r o m t a g ú v i z s g a b i z o t t - ságok. Benne lesznek a tanterv- készítés szakmai szabályai, lesz

gyógypedagógiai fejezete

és nemzetiségi oktatási feje- zete. A függeléke lesz a köve- telményrendszer, a melléklete pedig az elkészült kerettan- tervek. Az első NAT-változat az Oktatási Egyeztető Fórum elé kerül (ez új szervezet lesz), a tanterveket a Tanterv Tanács vitatja (szintén új organizáció);

létrehoznak egy ekvivalencia bizottságot is, mert a „rend- szerből kilógó" iskolák vizsga- eredményeiről valakinek csak meg kell mondani, hogy mit érnek.

(Egy kérdésre válaszolva az előadó megjegyezte, hogy a napjainkban formálódó, s a közoktatás átalakítását célzó nagyszabású programot jó lenne azoknak következetesen végigvinni, akik ezt elkezdték.

Mármost ha arra célzott, hogy üdvös lenne a helyén maradni a következő négy éves ciklus- ban is a jelenlegi kormánynak és jelenlegi kultuszminiszté- riumának, akkor a föntiek elle- nére — ez a NAT-dolog a leg- kevesebb, ami vár ránk...)

SULYOK

A hittankönyvek beszerzéséről

A Művelődési Közlöny ne- gyedik száma 210-214. olda- lán sorolja a hitoktatás tan- könyveit. Hat egyház: a római katolikus, a görögkatolikus, a református, az evangélikus, az i z r a e l i t a , a M a g y a r o r s z á g i Baptista és a Magyarországi U n i t á r i u s E g y h á z közli itt azoknak a munkáknak a sorát, a m e l y e k e t h i t t a n k ö n y v k é n t használhatónak javasol.

A könyvek beszerzéséről a hitoktatók adnak tájékoztatást a tanulóknak. Ha a hittanórákat az iskolákban szervezik, akkor az iskolai hitoktató ad tájékoz- tatást, hogy hol szerezhető be a hittankönyv, ha az oktatás az egyházaknál folyik, akkor ott.

A hittankönyvekre nem alkal- mazzák a minisztériumi jóvá- hagyási rendet. Az adott fele- kezetek, egyházak önállóan intézkednek, döntéseikbe senki sem avatkozik bele.

A hittankönyvek beszerzése tehát nem az iskola dolga, ha- nem a h i t o k t a t ó é , aki lehet 'egyházi vagy egyházak által megbízott világi személy. A terjesztés is az ő feladatuk, saját csatornáikon bonyolódik.

Minden érdekelt szülő a hiok- tatás szervezőitől kap tájékoz- tatást teendőiről.

Látni és láttatni

SNITT az egyetemen

Snitt néven vizuális kultúrafejlesztő öntevé- keny csoport kezdte meg működését júniusban a József Attila Tudományegyetemen. A csoportot hallgatók alakították, célul tűzték ki az elhaló filmes, fotós hagyományok (Grúber László filmklubja, Art Kino, Szegedi Foto Club) fele- levenítését és a főiskolai, egyetemi ifjúság ilyen irányú igényeinek kielégítését. Tevékenységük négy f ő területet ölel f e l : k é p z ő m ű v é s z e t / művészettörténet, fotó, videó és film.

Szerveznek elméleti e l ő a d á s s o r o z a t o k a t neves művészettörténészek, fotósok, operatőrök és rendezők bevonásával, szeretnének filmklu- bot indítani, illetve fotólabort, videostúdiót és videokönyvtárat létrehozni. A művészettörténeti sorozat előadói az egyes korszakok nagy szakér- tői, szeptember 22-én például dr. Trogmayer Ottó régész, a megyei múzeum igazgatója tart előadást ősművészet címmel. Az előadásokat diaporámás é s multivíziós bemutatókkal i s szeretnék színesíteni. Egyébként nincsenek megkötve a témák, mindig a szakemberek dön- tik el, hogy mit tartanak érdekesnek, miről be- szélnének.

A SNITT tagja a Magyar Amatőr Filmes Szövetségnek, és a főiskolán működő termé- szetvédőkkel is együtt akarnak működni, hiszen tervbe vették természetfotós találkozók szerve- zését. A videó irányában legjelentősebb lépésük és eredményük volna a videotár létrehozása, ezt

a k e z d e m é n y e z é s t e g y é b k é n t az E g y e t e m i Könyvtár is örömmel fogadta, és támogatja.

Jelenleg az igényfelmérés és a meglévő anyagok s z á m b a v é t e l e folyik, de ha m e g v a l ó s u l az elképzelés, akkor a tárnak lenne kölcsönözhető és archívum része is. A videokönytár készlete természetesen nem akció és pornofilmekből állna, hanem oktatásban jól használható anya- gokból, játék-, amatőr- és vizsgafilmekből.

Megtalálhatóak lennének a neves vendégtanárok előadásai, vagy például Tarkovszkij filméi - feliratozva, az orosz szakosoknak. S érdeklődés is volna rá, hiszen ez utóbbit már vetítették a JATE-klubban, és jöttek a hallgatók.

A videotárral ugyan nem a spanyolviaszt találták fel a fiatalok - tíz évvel ezelőtt volt már ilyen kezdeményezés, de akkor az egyetem mindjárt ezres tételekkel, főfoglalkozású alkal- mazottakkal számolt, s az így kijövő horribilis összeg miatt elvetették az ötletet - , de az or- szágban nincs még egy hasonló jellegű működő archívum.

Aki érdeklődnek a SNITT iránt, azok a JATE k u l t u r á l i s t i t k á r s á g á n ( D u g o n i c s t é r 13., földszint) keressék Molnár Katalint, vagy egész egyszerűen látogassanak el 22-én az első elő- adásra.

Ü T

Újvidéki kísértetek

Kedd este Újvidéken két egymást követő előadással vette kez- detét a magyar nyelvű színházi évad. Ibsen Kísértetek-jét a kár- pátaljai Vidnyánszki Attila rendezésében láthattuk, majd a kabaré- teremben „A női zenekar" debütált. A hölgyek - az újvidéki bim- bók - éjszakába nyúló produkciója oldani látszott az ibseni dráma nézőinek - a vajdasági magyarok - feszültségét.

A húsz éve - jelenleg egyre nehezedő gazdasági-politikai kö- rülmények között - magyar ajkú nézőit szolgáló színház ten- gernyi gondja ellenére még tartja magát. A belépőjegyekre nyom- tatott madáchi idézet üzenete talán soha nem volt ennyire aktuá- lis: „ember: küzdj és bízva bízzál!"

A két előadás közötti fogadáson a vajdasági és a „szövetségi"

politikai élet ismert személyiségei mellett Magyarországról ér- kezett vendégekkel is találkozhattunk, így Kiskunfélegyháza pol- gármesterével és a békéscsabai színház tagjaival.

Faragó Árpád újvidéki színigazgatót az évaddal kapcsolatos terveikről kérdeztük:

- Erre az évadra öt előadást újítottunk fel, s ezekkel végigjár- juk a Vajdaság településeit. A békéscsabai színházzal hosszú távú együttműködési szerződést kötöttünk, Kiskunfélegyháza polgár- mestere pedig részletes műsortervet kért tőlünk. A szegediekkel is fenntartjuk hagyományosan j ó kapcsolatainkat: pénteken például a Tiszatáj szerkesztőségét mutatjuk be színházunkban. A szerdán kezdődő BITEF-en (Belgrádi Nemzetközi Színházi Fesztivál) Brecht Kurázsi mamájával képviseltetjük magunkat, melyet Soltis Lajos rendezett.

*

Színházról lévén szó, a tudósító érdemesnek tartja megjegyez- ni: az évtizedeken át rangos eseményként számon tartott BITEF most a Jugoszláviát sújtó embargó következtében elvesztette nemzetköziségét. Egyetlen külföldi társulat sem mutatkozhat be a belgrádi közönség előtt.

Az újvidéki magyar társulat azonban - kisebbségi nyelvét ápo- ló színházként - mentesülhet a szankciók alól, így örömünkre külföldi szereplésüknek feltehetőleg nem lesz akadálya.

VARGA IVÁN

(6)

6 SZOLGÁLTATÁS DÉLMAGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK, 1992. SZEPT. 17.

Játékautomaták - nyerőautomaták

A félkarú rabló kisujja

(Folytatás az 1. oldalról.)

Mi a rendőrség szerepe a játékautomaták-nyerőautomaták törvényességi ellenőrzése során? Roth dr. elmondása szerint higgadt, nyugodt közbiztonsági helyzetet szeretnének teremteni.

Ez. bevallott céljuk. A Szerencsejáték törvény ugyanis előírja, hogy 18 éven aluli gyermekeknek nincs keresnivalójuk a játéktermekben. Számtalan lakossági bejelentés kifogásolta, hogy

tisztes családapák játszották el a havi fizetésüket az illegális játékbarlangokban. Végeredményben nem a Szerencsejáték

F e l ü g y e l e t s z e k e r é t t o l j á k a k k o r , a m i k o r a láthatatlan jövedelemforrások ellenőrzését kezdeményezték. Egy nap alatt

C s o n g r á d m e g y é b e n 74 helyet e l l e n ő r i z t e k . Ezek közül 5 j á t é k t e r e m bírt hatályos e n g e d é l l y e l , 116 nyerőcmtomatát lefoglaltak. A gépeket átadták a közigazgatásilag illetékes terület ö n k o r m á n y z a t a j e g y z ő j é n e k , eljárás lefolytatása végett. A rendőrség a gépek elkobzását javasolta.

Példa erre Budapest IX. kerület jegyzőjének eljárása, aki a kerületben üzemeltetett valamennyi játékautomata elkobzását r e n d e l t e e l . N e m kell o k v e t l e n ü l r e n d ő r i i n t é z k e d é s h e z folyamodnia az önkormányzatoknak. A polgármesteri hivatalok álljanak a sarkukra! Eves és országos szinten mintegy 20 milliárd forint bevételkieséssel számolhatunk a nyerőautomaták miatt.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi o s z t á l y á n a k vezetője bemutatott e g y ú j s z e r ű , „ e l d o b h a t ó "

s z e r e n c s e j á t é k o t . E g y t é v é k é p e r n y ű n a g y s á g ú t á b l a , az úgynevezett szurkálós szerencsejáték Németországban mintegy 200 márkába kerül. A magyar vendéglősök 30 ezer forintért vásárolják, s „lefutása" folyamán mintegy 100 ezer forintnyi, adózatlan jövedelemhez jutnak. A játék lényege: 100 forintot fizet a próbálkozó egy „szurkálásért", a táblán 1800 lyuk van, mindegyikben egy-egy miniatűr kártyalap. A tábla túlsó oldalán kihull a nyertes vagy nyeretlen lapocska; nyilvánvaló, a játékosok nyerési esélye minimális.

A Csongrád megyében ellenőrzött pontok - feltételezések szerint - a nyerőautomaták összességének mintegy egyharmadát képezik. Alapvetően azt vizsgálták, hol nem rendelkeznek hatályos engedéllyel. Vajon megfogták a félkarú rabló kisujját?

P S.

S — , , , I / • . AJ KMYI novRmbRr Ő E r z s e b e t - d n 1 9 9 2 . h M t u M ^ i ^

L J |it lt u ErzMtMt-dijat

Ewttal t* - ai »m>«iMi44yw»li wgErtMMw ' átfut uimavad W-

IBIAIM muvMj! MjMiMMftyafeAI vRtegMtM • núrttagofc M-kl • ufM Kiignrt4|Mun MM Kdxufc* RMoMgy* dijat Mdamttna. da nyertee haleedrieiiAW caafc esy Ü W A MzMieae - tmgyia most 6n - dónti aí a lagtokMA kbtún w lagyan ai atad azial. hogy ai A nava a4a taai (awodan kaaagdnaban) agy X jatat 1BB2 oMoter 1B-«g kúkt- háti ba a kóvMtuuA cmtn EmMba4-dij. Sudapaat 116. Pt: M 1S06

AJ 1M7-M Ernába* 0>)K<Oifo Galaattai a Magyar Állami Opara hatban ranóat* TV-*duwatiMa novambat It-an

ön la nyartiat wmcuk a múvaajak' A uavazatok aJkmitogapaa.

hitet** Mdotgotaaa man a aiavaiok kojott 2S artakaa jutalmat, tach- rokai ujdon tagot aoraobtak kt.

STtNHAZ IVAMOS LASZL0 tpi*Am) A UNCtt • Ö1NEHN0 1 MSSENrEirtWNCmtMx'umao I KOVATSKDCLo.-..—.

| 2 NEMCSAK KAROLY 2 KUTVOLGYIERBEBET*....

, J NCMETHSANOOR *** M» 2 RARTOSERZSn 4 SatKOLASZlOil. 4 RSOTANEN.i

1 S SZÍ ANMY ISTVÁN M x a . i TABOFWNORA . FR.MMUVESZET (VERESS J02SEF C SZÍNÉSZ

1 ANOOWA1 PÉTER

I 2 GASPARSANOQRIG.IA. , . ...»

I 2 LUKATS ANDOR J M . 4 MADARAS JÓZSEF,M.CW, I S RUDOLFPETERÍCSR^SK

0 SZÍNÉSZ t B0RCS0KEMK0 2 ESZENYIEMKO——

2 KEREKES EV«u—

4 RARVERA c ^ . . , - . i T0ROCS*MAR^S2T23 RAOtOESTELEVlZK)|DAlOSLASZlOá(»>bt»i

E SZÍNÉSZ F SZÍNÉSZNŐ BÁLINT ANDRAS«»M» 1 B0CNARERKA w . . — » OALAMBCrORCY 2 ESZTERGÁLYOS CECÍLIA ii GAT1 J Ó Z S E F . . . . , — 2 RALOS ZSUZSA—

SZABÓ 4 PECSULWKO U M M * ' I SZENTREFERENC

& ÉNEKES 1 AJIkZE R CSABA mmm.

I 2 MKLER LAJOSitmcm

! 2 MOLNÁR AM0FUS 4 KOVATS KOLOS I i TOTNJAMOSita

MI, 2 VASSEVA A—., OKRA (UTÓ ENDRE t M U ,

M ENEKESNO KERTESIMGMO KOMLOSIAtNKOi MSLRLA ZSUZSA <

TAKACS TAMARA ZEMRLENMARU fCZM MRIALT NAnÉMa)

l FONGACMANTAL ««k» •«.<.

| 2 OTUNKOVITSTtbOR — » — 1 MORVATNKTtA f m a a •>

I NAGY AFBRAS • 1 BZEKELTJRHOSM

K HUMORISTA (KTBO RAL RRtete 1 METALOTE

Í BACH SZJL INA A BAJOR NME 4 KORMCNPJNNOS A SASJOZSEF

1 2 í 4

A RENDEZŐ (KALLAI FERENC MnkWi) 2 ARKOStARRADi— M L i 2 MENSAROSi.ASZL0.-~- 2 TAUB JÁNOS . • A T0LMAR TAAUS I—wcm*.

2 FALL0KTER t .

-I

Indul a Szépmíves Céh szabadiskolája

A Szegedi Szépmíves Céh képzőművészeti szabadiskolája s z e p t e m b e r 21-én f o l y t a t j a m u n k á j á t . A f o g l a l k o z á s o k h é t f ő n és k e d d e n 16 é s 19, pénteken 16 és 18 óra között lesznek. Hétfői és keddi foglal- kozásokat Orr Gizella és Nó- vák András festőművész, vala- mint Bánvölgyi László szob- rászművész vezeti. A pénteki napon elméleti és művészet- történeti e l ő a d á s o k lesznek Lelkes István vezetésével.

A beiratkozást és csoportbe- o s z t á s t szeptember 21-én, hétfőn délután 5 órakor tartják a Széchenyi tér 2/A alatti mű- t e r e m b e n . A r é s z v é t e l i d í j változatlanul havi 1200 forint.

A régi tagok a bizonyítvány elkészítéséhez igazolványképet is vigyenek magukkal.

K e l l ő s z á m ú j e l e n t k e z ő e s e t é n az á l t a l á n o s i s k o l á k

felső tagozatos tanulói részére felvételi előkészítő tanfolyamot

is indítanak. Erre is szeptember 21-én fogadnak el jelentkezést.

Postacím: 6701 Szeged Pf. 878 A szabadiskola programja:

- rajzolás, festés, mintázás kezdők és haladók részére kü- löncsoportokban a geometriai tanulmánytól az alaprajzig;

- technikai ismeretek, elmé- let problémák (anyagok, esz- közök, kompozíciós kérdések, színelmélet stb.);

- művésztelepi gyakorlat;

- házi kiállításon való rész- vétel;

- v i z s g a m u n k a készítése, záróbizonyítvány.

A s z a b a d i s k o l a i k é p z é s hároméves, ez időszak alatt a szakmai ismeretek megszer- zése mellett a művészek segít- séget adnak az önálló kifejező- képesség kialakításához is.

Részeg méhek

A t r ó p u s o k r a á t t e l e p í t e t t mérsékelt övi méhek dolgozói néha részegen k ó v á l y o g n a k haza a kaptárba, mert a nagy melegben a nektár alkohollá erjed - derítették ki ausztrál kutatók. E jelenség komolyan befolyásolja

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az értékelméletekhez hasonlóan a gazdagság nagyságának meghatározása végett itt is felmerül az értékelés kérdése, és egy zárt gazdaságban a társadalmi gazdagság csak

Az idegengyűlöletet persze nem úgy kell értelmezni, hogy a nem magyar egyénekkel szemben érvényesült volna csak azért, mert nem magyarok, hanem úgy, hogy a

csalón úgy tesz, mintha ismerős lenne, csak hogy megnyugtasson Az egyik reggeli, mint a másik, mint mindig — Az egyik tavasz, mint az eljövendő —.. Ám én tudom: Nem

Anna: – Csak az a baj, hogy úgy érzem, mindig, amikor valami így elkezdődik, hogy hamar vége lesz, és ezt nem szabadna hagyni.. Az a baj, hogy nekem ilyenkor mindig

Hát voltak pá- ran; a táv meg 4500 méter; az egész, úgy egy fokon túl, nem javítja az ide- geket; de hát, persze, az is van, hogy egy fokig mindegy; csak ha netán élet-

A kapások csapata ekkor már felkászolódott a hosszú szekérre, csak Lépő Katinak • szólt Ilka néni, hogy maradjon még egy kicsit, beszélni szeretne vele.. Az asszonyok,

Jellegzetes, hogy bármelyik községben szóba hoztam egy ilyirányú ki- állítást, húzódoztak és az utolsó időig úgy festett a dolog, hogy nem lesz belőle semmi; csak mikor

Azon körülmény, hogy a Hold nekünk mindig ugyanazt az oldalát mutatja, csak onnan magyarázható, hogy tengelye körül ugyan azon idő alatt fordul meg egyszer, a mely idő alatt