• Nem Talált Eredményt

Állattartással a munkanélküliség ellen?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Ossza meg "Állattartással a munkanélküliség ellen?"

Copied!
20
0
0

Teljes szövegt

(1)

j S j p k - Szegeden a lap!

DÉLMAQYARORSZÁQ

SZERDA, 1995. MÁRC. 22., 85/68. ALAPÍTVA: 1910-BEN ARA: 19,50 FT

Állattartással a munkanélküliség ellen? A léi megye kötődik a mezőgazdasághoz

teljeskörű mezőgazdasági összeírást tartott, ilyenre leg-

utóbb három évvel korábban volt példa. Az összeírás által érintett háztartásokhoz 220 ezren tartoztak, azaz fél Csongrád megye érintett a mezőgazaságban. A főfoglal- kozású gazdálkodók száma a mezőgazdasági nagyüzemek jelentős részének széthullása ellenére sem éri el a hatezret, ugyanakkor 150 ezer család- tag végez valamilyen munkát az állatok körül és a földe- ken. Az élénkülő állattartást jelzi, hogy a gazdaságnak nem tekinthető állattartók száma 3 év alatt 10 ezerről 14 ezerre emelkedett. Miután ez idő alatt az állatállomány je- lentősen csökkent, vagyis az állattartás intenzitása mér- séklődött, feltehetően az ön- ellátás szerepe erősödött, va- lamint a m e z ő g a z d a s á g i munkanélküliség levezetésé- nek egyik formájává vált az állattartás. (írásunk az Egy százalék címoldalán.) *

K A .

C3®QG. a ü n a g ^ s o

i

Két hónap alatt félmilli- árd dollárral növekedett a Magyar Nemzeti Bank de- vizatartaléka, s így az je- lenleg már eléri a 7 3 mil- liárd dollárt. Jelentős ösz- s z e g ű deviza áramlik a Magyar Nemzeti Bankba annak hatására, hogy a fo- rintleértékelést követően a s p e k u l á c i ó s befektetők visszaváltják külföldi va- lutakészleteiket, illetve

meggyorsult az exportbe- vételek beérkezése az or- szágba. Tovább folytató- dik a devizagazdálkodás liberalizációja, amely lé- nyeges része a forint bővü- lő k o n v e r t i b i l i t á s á n a k . Minderről Hárshegyi Fri- gyes, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke adott ked- den tájékoztatást.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Meddig tart a birkatürelem? (Fotó: Schmidt Andrea)

• Vakmerő csempész

Száz hektó gázolaj • • •

Tízezer liter üzem- anyagot akart Jugoszlá- viába exportálni egy vállalkozó, a 29 éves H.

S. J.,aki egyébként ju- goszláv állampolgár.

A többi gázolaj-kereskedő- vel ellentétben nem épített ki vezetéket a két ország között, sokkal egyszerűbb megoldást választott: kölcsönkért IFA pótkocsis tehergépkocsira pa- kolta az előzőleg műanyag kannákba csurgatott hatalmas mennyiségű gázolajat, majd - az egyébként ilyen tranzak- cióknál elengedhetetlen okmá- nyok nélkül - hétfő este neki vágott a busás haszonnal ke-

csegtető (föld)útnak. A ma- gyar-jugoszláv zöldhatárt óva- tosan közelítette meg. Valószí- nűleg még látni sem akarta, merre jár, ezért kapcsolta ki a jármű világítását. Mondhatni, vakmerően vezetett. Balszeren- cséjére egy kilométerre a céltól megbukott, pontosabban: ha- tárőrökbe botlott. A határőrség - nemzetközi jogi kötelezett- ség megszegése miatt - bünte- tőfeljelentést tett a bajai Rend- őrkapitányságon.

A jugoszláv férfit őrizetbe vették. A nyomozás érdekében a bajai rendőrkapitányságon egyelőre nem mondtak semmit az o l a j o s ügy részleteiről, csupán megerősítették az ille- gális olajexportőr őrizetbe vé- telét.

0 . X.

• Lech Walesa lengyel köztár- sasági elnök hétfőn este egy kereskedelmi rádióállomásnak adott nyilatkozatában tudtul adta, hogy különös figyelmet kíván fordítani a Józef Oleksy vezette kormány munkájának ellenőrzésére.

Az államfő kijelentette: „ta- nulmányozni f o g o m , hogy ezen a héten milyen lépéseket tesz a kabinet, mert azt bátran

Walesa

elégédeUen

állíthato|m, hogy ezidáig sem- mit sem sikerült megoldania.

Van ugyan új rendőrkapitány, s lesz nagykövet a Vatikánban, ám nincs rend egyetlen minisz- tériumban sem".

• Döntött az Alkotmánybíróság

Kuncze sem felügyelheti a polgári védelmet

II I

i i

A mindent megmutató magyar lányok~„művésze- te" rabul ejtette a perui férfiakat, de a dél-ameri- kai ország adóhatóságát semmi nem hatotta meg:

Riccardo Schicchi olasz pornókirály és hatfős mű- vészcsapata március I l - ike óta „házi őrizetben"

van Limában egy 6 ezer dollárt kitevő adóvita mi- att. Schicchi, aki a Ciccio- lina néven elhíresült Stal- ler Ilona menedzsereként csinálta meg szerencséjét, ezúttal magyar feleségén kívül három, a pornóvilág- ban most debütáló fiatal magyar lányt vitt magával a dél-amerikai turnéra.

Az olasz pornókirály és

„lányai" hányattatásairól kedden számolt be az olasz sajtó. A turné március 7- tó'l március 11-ig tartott, s Schicchi római cége, a I)i-

va Futura fergeteges siker- ről számolt be. A cég állí- tása szerint amerre a lá- nyok megfordultak, a pe- rui férfiak mindenről elfe- ledkeztek: az Ecuadorral vívott háborúról, a közel- gő elnökválasztásról. „A csoportot a rendőrség többször könnygáz beve- tésével védte meg a rajon- gók ostromától" - mond- ták büszkén Rómában.

A bajok a turné végén kezdődtek. Schicchit és a lányokat nem engedték Li- mában repülőgépre száll- ni, mivel egy nemrégiben bevezetett új adótörvény- nek m e g f e l e l ő e n 6 ezer dollár kifizetését követel- ték tőlük. Schicchi a perui szervezőre hivatkozott, ám azt időközben letartóztatta a rendőrség, majd egysze- rűen nyoma veszett.

A polgári védelmi szolgála- tot mint alapvető állampolgári kötelezettséget, törvényben kell szabályozni, ezért alkot- mányellenes, hogy a polgári védelem irányítását a kormány rendelettel a belügyminiszterre ruházta. Többek között ezt tar- talmazza az Alkotmánybíróság keddi teljes ülésének határo- zata. Az indítványozók kifo- gásolták, hogy bár a honvédel- mi törvény szerint a polgári vé- delem irányítása a honvédelmi miniszter felügyelete alá tar- tozik, a kormány mégis a bel- ügyminiszterre ruházta ezt a jogot, illetve ezt a feladatot. Az

Alkotmánybíróság ezzel kap- csolatban hangsúlyozza: a jog- alkotó hatásköre eldönteni, hogy a polgári védelem irányít- ását és felügyeletét miként oldja meg. E döntésnek azonban a törvényből - szemben a mai el- lentmondásos szabályozással - egyértelműen a hatályban lévő törvényen kell alapulnia.

Az Alkotmánybíróság az al- kotmányellenesnek minősített jogszabályok megsemmisítésé- re irányuló eljárását 1995. de- cember 31-ig felfüggesztette, hogy módot adjon a jogalkotó- nak az alkotmányellenes hely- zet megszüntetésére.

• Ki tesz csodát Szöregen?

Bokáig járnak a szemétben

Szőreget kezdi el- lepni a szemét. Az ok egyszerű: nincs sze- méttelep a faluban. Az áldatlan állapot már két-három éve tart. A helybélieknek kevés választásuk marad.

Vagy betartják a játék- szabályokat és a 24 ki- lométerre lévő Sándor- falváig u t a z t a t j á k a hulladékot a kijelölt telepre, vagy Újszent- ivánra, Kübekházára óvakodnak vele, és ott próbálnak megszaba- dulni tőle. Előbbi eset- ben nagy a költség- vonzata az akciónak, az utóbbinál sem ke- vés, ráadásul még az- zal is számolniuk kell a szőregieknek, hogy a

(Folytatás a 7. oldalon.)

A Budzsák-erdő mellett szétszórt szemét minden arra járónak szúrja a szemét. (Fotó: Gyenes Kálmán)

Ellenzékiek az elnöknél

Kedden Göncz Árpád az el- nöki rezidencián — az előzetes terveknek m e g f e l e l ő e n - egyenként fogadta az ellenzéki pártok frakcióinak képviseleté- ben Torgyán Józsefet, az FKGP pártelnökét, frakcióve- zetőjét, Isépy Tamást, a KDNP frakcióvezetőjét, valamint Kó- nya Imrét, az MDF helyettes frakcióvezetőjét - közölte Fa-

ragó András, a köztársasági el- nök szóvivője. A szívélyes lég- körű találkozókon szó volt az ombudsman-jelöltek személye- iről, az alkotmányozás egyes kérdéseiről, a magyar-szlovák alapszerződésről és egyéb idő- szerű politikai kérdésekről. A köztársasági elnök szerdán találkozik a Fidesz képviselő- jével.

Tavaszi kikötés a Tiszán

Ha semmi más jele nem len- ne a tavasznak, a Szőke Tisza hajó kikötése akkor is tudatná a parton sétálókkal a változást.

A téli kikötőből meglehetősen sürgősen ki kellett vontatni az öreg alkotmányt, hiszen elkez- dődött az apadás. Félő volt, hogy a vízszint további süllye- dése esetén a kijáratnál megfe- neklik a hajó, (gy nem várhat- tak tovább. A szokásos tavaszi csinosítás után még a nyár ér- kezését megelőzően benépe- sülhet az úszóház, illetve a kedvelt éjszakai szórakozó- hely. (Fotó: Révész Róbert.)

(2)

2 KRÓNIKA DÉLMAGYARORSZÁG SZERDA, 1 9 9 5 . M Á R C . 2 2 .

TÖRTÉNELMI KRÓNIKA Március 22.

• Párizsi nyilatkozat

Román visszhang

Több román politikus válaszolt a Rompres körkér- désére a Párizsban Horn Gyula magyar cs Nicoiae Va- caroiu román kormányfő által aláírt közös nyilatkozattal kapcsolatban.

1312. V. Kelemen pápa a viennc-i zsinaton (Francia- ország) feloszlatja a temp- lomos lovagrendet. A pápa május 2-án elrendeli, hogy a templomosok birtokait a johannita rendnek adják át.

Az intézkedést Magyaror- szágon is végrehajtják.

1687. Az eperjesi rend- kívüli törvényszék ítélete alapján ú j a b b vádlottakat v é g e z n e k ki. K e c z e r G á - b o r és S á r o s s y M á r t o n Sáros megyei n e m e s e k e t , F l e i s c h h a c k e r G y ö r g y , M e d v e c z k y S á m u e l é s Schönleben György eperje- si polgárokat.

1776. Mária Terézia ren- deletet ad ki a kínvallatás eltörléséről.

1793. A N é m e t - R ó m a i Birodalom mint a feudális hagyományok elvhű őrizője h a d a t ü z e n a f o r r a d a l m i Franciaországnak.

1848. Velencében kitör a forradalom. - A pozsonyi o r s z á g g y ű l é s e l f o g a d j a a nemzetőrség megalakítását kimondó törvényjavaslatot.

- Népgyűlési tartanak Sze- geden, amelyen bejelentik a helytartótanács rendeletét, a cenzúra eltörlését.

1849. Perczel Mór tábor- nok a IV. honvéd hadtesttel megindul Szegedről, meg- kezdi a délvidéki hadműve- letet é s v i s s z a f o g l a l j a a szerbektől Szentivánt.

1919. A lapok közlik a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó - tanács és a Magyarországi Szocialista Párt „Mindenki- h e z " c t m ű k i á l t v á n y á t , amely kinyiivánltja a pro-

Kedden töretlen lendülettel folytatódott a török hadsereg előző nap reggel kezdett nagy- szabású hadművelete Észak- Irakban a Kurd M u n k á s p á r t (PKK) táborai ellen. Hétfő este és kedd reggel már közvetlen összecsapásokra került sor a török katonák és kurd felkelők között.

A török c s a p a t o k k e d d e n állásokat foglaltak cl a határ

Garázsipari berendezések értékesítésére a megye egész területéről keresünk

koncepciózus termékmanagereket.

- Teljesítményarányosan növekvő jövedelem.

- Szakmai továbbképzés.

Angol és/vagy német nyelvtudás, saját személy- gépkocsi a felvétel elbírálá- sánál előnyt jelent.

Fényéképes önéletrajzot a fizetési igény megjelölésével az ABA Reklámügynökség címre (1476 Bp. Pf.: 195) kéljük.

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

„Biztos jelen. - Előrejutási lehetőség az Ön számára."

letárdiktatúrát, bejelenti a Tanácsköztársaságot, a két munkáspárt egyesülését, a bankok, bányák, üzemek ál- lamosítását, a proletár had- sereg szervezését, a Szov- j e t - O r o s z o r s z á g g a l v a l ó eszmei és fegyveres közös- séget. - A fővárosi esemé- nyek hatására egyesül Sze- geden a két munkáspárt, a M u n k á s t a n á c s kihirdeti a proletárdiktatúrát, megvá- lasztja a forradalmi szerve- ket. A város vezetését há- romtagú direktórium veszi át: dr. Czibula Antal, Ud- vardi János, Wallisch Kál- mán. - A francia megszál- lók növelik katonáik létszá- mát a városban.

1919. A pápa Zadravecz I s t v á n s z e g e d i f e r e n c e s rendházfőnököt a nemzeti hadsereg tábori püspökévé nevezi ki.

1948. Megalakul a Ma- gyar Ifjúsági Népi Szövet- ség (MINSZ).

1963. Az Elnöki Tanács rendelete egyaránt kegye- lemben részesíti a személyi kultuszban elkövetett bűnö- kért, illetve az 1956-os for- radalomban való részvéte- lért elítélteket (az utóbbia- kat nem mind, és a kiszaba- dultakat sem teljesen).

1965. A R o m á n K o m - munista Párt központi bi- zottsága első titkárává Ni- coiae Ceausescut választ- ják.

1989. A Független Jo- gász Fórum k e z d e m é n y e - zésére megalakul az Ellen- zéki Kerekasztal.

menti övezetben. A török álla- mi r á d i ó j e l e n t é s e szerint a PKK jelentős fegyverraktárai kerültek a hadsereg kezére. A nagyszabású szárazföldi és légi offenzíva hivatalos ankarai for- r á s o k sz e r i ül a T ö r ö k Köz- társaság hadseregének eddigi l e g n a g y o b b h a d m ű v e l e t e az ország határain kívül az 1974 évi ciprusi partraszállás óta.

• M a r k ó B é l a , az R M D S Z elnöke: „Ez a szándéknyilat- kozat sajnos nem fedheti el azt a t é n y t , h o g y n e m s i k e r ü l t kidolgozni az alapszerződést.

Tehát nem nyilatkozatokra lett volna s z ü k s é g a r o m á n kor- m á n y r é s z é r ő l , h a n e m t ö b b politikai akaratra és tisztánlá- tásra a kisebbségek tekinteté- ben ahhoz, hogy eljusson az alapszerződéshez. Most meg- történt a szándéknyilatkozat, lássuk, mit hoznak az elkövet- kező hetek a gyakorlatban".

Florin Radulescu Botica, a f ő k o r m á n y p á r t s z e n á t o r a , Románia küldöttségének ve- zetője az ET parlamenti köz- gyűlésében: „A közös nyilat- kozat célja ismét aláhúzni azt a biztos perspektívát, hogy a két ország megköti az alapszerző- d é s t . A két m i n i s z t e r e l n ö k kötelezettségvállalása a tárgya- H H M M M M H H B

Kedden kudarcot vallott az ENSZ-nek az a meghirdetett terve, hogy ezen a napon Af- g a n i s z t á n b a n B u r h a n u d d i n Rabbani tádzsik nemzetiségű e l n ö k a d j a át h a t a l m á t e g y ideiglenes tanácsnak. Az af- ganisztáni rádió jelentése sze- rint Rabbani kedden kijelen- tette, hogy magára nézve nem tekinti kötelező érvényűnek a tervben előírt hatalomátadási időpontot. Mahmud Mesztiri tunézia^diplomata, az E N S Z afganisztáni különmegbízottja a jövő héten repülőgépen Ka- bulba utazik. Mesztiri Rabbani elnökkel új hatalomátadási idő- p o n t r ó l k í v á n t á r g y a l n i . Az említett ideiglenes tanácsban

• Időközben nyolcra emelke- dett a mérgezés halálos áldo- zatainak száma, s tö|jb mint 4700 ember szorul hosszabb- rövidebb kórházi kezelésre. Az érintett három vonalon keddre helyreállt a forgalom, miután az önvédelmi erők vegyifegy- ver-szakértői megtisztították az állomásokat a mérgező anya- goktól.

Az a g g o d a l m a k a z o n b a n nyilván nem fognak lecsilla- podni mindaddig, amíg a rend- őrség és a többi illetékes ha- tóság valamilyen elfogadható magyarázattal nem szolgál az áldozatok számát tekintve a m a g a n e m é b e n példa nélkül álló szerencsétlenség okaira. A nyomozás tömeggyilkosságra tett kísérlet ügyében folyik, s a r e n d ő r s é g t ö b b i s m e r e t l e n személy után is kutat, akik a mérgező anyagokat tartalmazó c s o m a g o k a t feltételezhetően elhelyezték a metrókocsikban.

De ha valóban merénylet tör- tént i s , " e g y e l ő r e senki nem j e l e n t k e z e t t e l k ö v e t ő k é n t .

K é z z e l f o g h a t ó e r e d m é n y e k híján egyelőre a rendőrség és a szakértők is találgatásokra van- nak utalva. A legtöbben abból a feltételezésből indulnak ki.

lások figyelemmel kisérésére újabb érv a siker mellett". A szenátor szerint a közös nyilat- kozat szövege arra utal, hogy Horn Gyula e szerződésbe nem akar bevenni a kisebbségeknek szóló kollektív jogokat, ame- lyek előtt s z é l e s r e n y i t j a az ajtót az 120l-es ajánlás.

Radu Vasi le, a Keresztény- d e m o k r a t a Nemzeti Paraszt-

az E N S Z terve szerint helyet kellene foglalniuk az afganisz- táni p o l g á r h á b o r ú b a n r é s z t vevő összes csoport képvise- lőinek.

Az ITAR-TASZSZ jelentése szerint Újdelhiben közleményt adtak ki arról, hogy március 21 - é r ő i k é s ő b b i i d ő p o n t r a voltak kénytelenek halasztani a hatalom átadását.

- Jelenleg az Afganisztán- ban kialakult bonyolult katona- politikai helyzetre, valamint az afgán főváros tőszomszédsá- gában folyó elkeseredett har- cokra való tekintettel lehetet- lenné vált, hogy Rabbani elnök békés úton átadja a kormány-

hogy a merénylet egy terrorista csoport műve volt. Erre enged következtetni, hogy a nnjrgező anyagokat tartalmazó csoma- gokat - legkevesebb hat ilyet t a l á l t a k e d d i g - n a g y j á b ó l ugyanabban az időben helyez- ték el t ö b b m e t r ó v o n a l o n közlekedő szerelvények kocsi- jaiban.

Arra nézve viszont, hogy mi lehetett a terroristák indítéka, még találgatások sem nagyon

ÚJ MUNKA- LEHETŐSÉGEK!

GYAKORLAT NÉLKÜL!

K E Z D Ő KERESETI LEHETŐSÉG:

3 5 - 3 8 O O O Ft NETTÓ!

Nemzetközi export-import nagykereskedelmi cég magyarországi és külföldi növekedéséhez munkatársakat

keresünk.

r a k t á r i - i r o d a i - k e r e s k e d e l m i

- v e z e t ő i munkakörbe INGYENES BETANÍTÁS

- KEZDÉS A Z O N N A L ! A kezdő kereset már a betanulási időre is értendő!

Azonnali személyes megbeszélésre jel^Ttkezés t e l e f o n o n : 6 2 / 3 2 2 - 2 2 1

párt, a l e g n a g y o b b ellenzéki párt s z e n á t o r a , a párt szóvi- vője: „A két m i n i s z t e r e l n ö k közös nyilatkozata a kétoldalú kapcsolatok korrekt és realista megközelítését jelenti. Pozitív j e l z é s n e k t e k i n t j ü k , a m e l y lehetővé teszi, hogy az elkö- v e t k e z ő t á r g y a l á s o k l é g k ö r e k e d v e z ő l e g y e n a s z e r z ő d é s véglegesítéséhez".

hatalmat az ideiglenes tanács- nak.

A Mahmud Mesztiri vezette a f g a n i s z t á n i E N S Z - m i s s z i ó , nemkülönben ennek Kabulban tevékenykedő munkacsoportja a jövőben is mindent megtesz a n n a k é r d e k é b e n , h o g y mi- e l ő b b l é t r e h o z h a s s a n a k e g y olyan új hatalmi szervet, amely vállalja az afganisztáni helyzet ellenőrzését, és erőfeszítéseket fejt ki nemzetbiztonsági kato- nai erő létrehozása végett. Ez utóbbinak az lesz a feladata, h o g y a h a t a l o m á t a d á s á n a k időszakában fenntartsa a rendet - olvasható a közleményben.

Az a f g a n i s z t á n i E N S Z -

vannak; a szakértők ugyanis valószínűtlennek tartják, hogy tettüket valamiféle ideológiai m e g f o n t o l á s b ó l k ö v e t t é k el.

E m l é k e z t e t n e k viszont arra, hogy a hónap elején egy j o - k o h a m a i ( t e h á t a f ő v á r o s tágabb vonzáskörzetéhez tar- tozó) metróvonalon a mostani- val a z o n o s t ü n e t e k k e l lett rosszul 11 utas. Könnyen meg- l e h e t . h o g y a f e l t é t e l e z e t t terroristák ezt szánták a tokiói

A b o s z n i a i s z e r b e k h é t f ő este és kedd h a j n a l b a n több nehézfegyvert raboltak el az e g y i k S z a r a j e v ó t ó l é s z a k r a lévő, E N S Z - e l l e n ő r z é s alatt lévő fegyverraktárból - jelen- tette be Hervé Gourmelon. az ENSZ-erők szarajevói szóvi- vője.

Gourmelon elmondta, hogy a szerb katonák egy 20 milli- méteres légvédelmi ágyút, egy

KÉTSZOBA-KONYHÁS családi ház betegség miatt eladó

Kiskundorozsma, Kigómezn u. 31/A sz. alatt.

Telefon, földgáz van.

Fnlekkídni lehel a helyszínen minden szombat és vasámap de. 8-IÓI délután 17-ig

Ovidiu Popescu, a Demok- rata Párt szenátora: „Igen po- zitív dolognak tekintem, hogy a két miniszterelnök kinyilvá- nította politikai akaratát a tár- g y a l á s o k f o l y t a t á s á r a . U g y gondolom, így el lehet jutni a m e g e g y e z é s h e z . S z l o v á k i a helyezetét nem lehet összeha- sonlítani R o m á n i á é v a l , nem lehet azt mondani, hogy ami jó az egyik szerződésben, azt át kell venni a másikba is. Min- den országnak megvan a maga sajátossága".

Valér Suian szenátor, RNEP:

„A V a c a r o i u m i n i s z t e r e l n ö k által tett nyilatkozat teljes mér- t é k b e n m e g f e l e l n e m c s a k a kormánytöbbség, de az ellen- zék abbeli óhajának is, hogy a tárgyalásokat élénk ütemben folytatni kell Magyarországgal a szerződés megkötéséig".

misszió ezzel összefüggésben felhívást intézett a hadban álló f e l e k h e z , é s s ü r g e t t e ő k e t , hogy haladéktalanul szüntes- sék meg a katonai tevékeny- séget. Csakis így lehet felújíta- ni a súlyos válság rendezésére irányuló folyamatot, és áttekin- teni az afganisztáni béke meg- teremtésének útjait-módjait - jelenti az orosz hírügynökség.

Az afganisztáni fővárosban két hét harcai után ismét nyu- galom honol. Rádiójelentések szerint Rabbani katonái kiűz- ték a városból az összes ellen- séges milíciát.

A távolabbi tartományokban azonban - mint ezt az Iszlámá- bádban m ű k ö d ő a f g á n nagy- követség közölte - folytatód- nak az összecsapások a kor- mánycsapatok és a tálibok mi- líciája között.

akció főpróbájának - vagyis j ó előre, tudatosan előkészített merénylet történt.

M á s f e l ő l v i s z o n t - és ez csak még rejtélyesebbé teszi a d o l g o t - a s z a k é r t ő k arra is rámutatnak, hogy a levegőbe került ideggáz, a szarin a leg- veszélyesebb mérgek egyike a világon. (A nácik fejlesztették ki még 1938-ban, s a második világháborúban be is vetették.) Halálos a d a g j a néhány tized milligramm, s ilyen mennyi- ségben a szervezetbe kerülve percek alatt megbénítja, majd megöli az áldozatot. Zárt tér- ben, mint amilyenek a metró- k o c s i k , g y a k o r l a t i l a g n i n c s ellene védekezés. Más szóval bárki használja is. saját magát is halálos veszélynek teszi ki.

A szarin terrorakciókra való al- kalmazására csak elmebetegek vagy „ k a m i k a z e - t e r r o r i s t á k "

lehetnek képesek - vélekednek a szakértők.

7 6 és egy 105 m i l l i m é t e r e s ágyút, egy 120 m i l l i m é t e r e s aknavetőt, valamint pótalkat- részeket vittek el a raktárból.

„A létesítményt őrző harminc f r a n c i a E N S Z - k a t o n a n e m tanúsított semmiféle ellenállást sem" - tette hozzá Gourmelon.

A szerb akció minden bizony- nyal kapcsolatban van azzal, hogy hétfő reggel heves szerb- muzulmán harcok törtek ki az északkelet-boszniai Tuzla kör- nyékén.

Szarajevói jelentések szerint a boszniai fővárosban tovább lövöldöznek az. o r v l ö v é s z e k ; h é t f ő n h a t a n , k e d d e n p e d i g legalább ketten sebesültek meg S z a r a j e v ó m u z u l m á n negye- d e i b e n az o r v l ö v é s z e k g o - lyóitól.

C A S A B E L L A

A forint leértékelődött, a vam emelkedett W ' áruházunkban mégis

VÁLTOZATLAN ÁRON

kínáljuk teljes árukészletünket

1995. ÁPRILIS MG

CASABELLA KFT. 6724 Szeged, Szatymozi u. 2/b.

L * a Tel: 6 2 / 4 9 0 - 7 9 0 Fax: 6 2 / 4 9 0 - 7 0 9

SZEGED, DOROZSMAI UT 5-7.

BIZTOS AI.AP, ÉPÍTHET RÁNK!

n Betoneladás: 326-858.

D Építőanyag-áruház: 326-735.

D Építőanyag-kisáruház. Szatymaz: 383-107 D Betonacél-értékesítés: 326-903.

E L S Ő B E T O N n Betonelemek, tartozékuk: 326-903.

Török hadművelet Észak-Irakban

• Csitulnak a harcok

A hatalomátadás kudarca Kabulban

WBfMassaauKauKauumuna^

Metrófóbia Tokióban

Feltűnően gyér volt az utasforgalom kedden a tokiói metró vonalain, de nem elsősorban azért, mert Japánban a tavaszi n a p é j e g y e n l ő s é g napja hivatalos ü n n e p és munkaszüneti nap. A főváros lakossága még mindig nem tért magához az előző napon több metróvonalon bekö- vetkezett tömeges gázmérgezés sokkhatásából, és az a több millió munkába járó, aki naponta gyakran több órát is eltölt ezen a közlekedési eszközön, most meg- könnyebbülten vette tudomásul, hogy legalább az inci- dens másnapján nem kell metróra szállnia. A legtöbben m é g az ü n n e p n a p o k o n szokásos b e v á s á r l ó u t a k r ó l és kirándulásokról is lemondtak.

Nehézfegyvéreket

raboltak

(3)

SZERDA, 1 9 9 5 . MÁRC. 2 2 .

„A Parlamenten átcsapott a politika

- véli a Fidesz elnöké

BELÜGYEINK 3

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesületének vendége volt hétfőn este a sze- gedi Katolikus-házban Orbán Viktor, a Fiatal D e m o k r a t á k S z ö v e t s é g é n e k e l n ö k e . Az ellenzéki pártpolitikust a „pol- gári s z ö v e t s é g " j ö v ő j é r ő l , a Fidesz és az egyházak viszo- nyáról, az európai integráció feltételeiről, illetve aktuálpoli- tikai kérdésekről faggatták a diákok és tanárok. A beszélge- tés végén a Délmagyarország is kérdezett.

• A Fidesz, mint polgári párt, milyennek látja most, a kormánydöntések tükré- ben a magyarság polgáro- sodásának esélyeit?

- Ha az elmúlt néhány hó- nap intézkedéseit valamely kö- zös t á r s a d a l o m p o l i t i k a i cél mentén próbáljuk megérteni, akkor megtaláljuk a kormányzó pártok indítékát, ami a polgári középrétegek legyengítése, illetve fölszámolása. Az in- gatlanadó például a saját ingat- lan l é t r e h o z á s á n a k v á g y á t igyekszik lohasztani azokban, akik házat szerettek volna csa- ládjuknak. Aztán: a családi pót- lék, a gyed és a gyes megvoná- sa a középrétegek egy részét a s z e g é n y s é g i s z i n t alá f o g j a süllyeszteni. A kultuszminisz- térium nemzeti kultúra iránti érzéketlensége, a most folyó kulturális gyarmatosítás a pol- gárság öntudatát gyengíti meg.

• A fiatal családosokat, a bérből és fizetésből élőket érinti leginkább katasztro- fálisan a kormánydöntés- sorozat. Mit tehet e csopor- tokért a Fidesz, melynek jó- részt fiatalok a tagjai, mit a parlamenti ellenzéki pár- tok, s mi a civil szféra dol- ga?

- Itt ma a legfontosabb poli- tikai cél a fiatal c s a l á d o s o k

Orbán Viktor: — Családromboló politika folyik.

(Fotó: Révész Róbert) megvédése. Ezért először is el- magyarázzuk a k o r m á n y n a k , hogy nem, s miért nem jó, ami- ket csinál. Másrészt megpró- báljuk rábírni a köztársasági elnököt, hogy forduljon szem- be a kormánnyal. A harmadik, hogy a fiatalokat is mozgósít- juk, s elmondjuk, hogy min-de- nhol, a munkahelyen, a szak- szervezetnél, ha kell, utcai de- monstrációkkal tegyék nyilván- valóvá, hogy azt a k a r j á k , a

kormány hátráljon meg. A ne- gyedik, hogy kármentő jellegű j a v a s l a t o k a t t e s z ü n k a k o r -

mánynak. Ilyen a családi adó- zás, vagy hogy a gyermekne- velés költségeit ismerjék el az adókban, és állítsák vissza a gyermekek utáni kedvezményt, a bölcsődei fejkvótákat emel- jájc Az ellenzéki pártok meg- nyilatkozásai egy irányba mu- tatnak, határozottságra, de hig- g a d t s á g r a intenek. A család

mint érték védelméről van szó, ezért várom, hogy például az egyházak és a civil szervezetek is ráirányítsák arra a figyelmet, hogy családromboló politika folyik. Ma a Parlamenten átcsa-

pott a politika. Mindenkinek mozgolódni kell, ki kell fejez- nie elégedetlenségét.

• Miért nem örül a Fidesz elnöke, az európai integrá- ' ciós ügyekkel foglalkozó bi-

zottság elnöke annak, hogy , jószomszédi és barátsági szerződést" köt Magyaror- szág Szlovákiával?

- Mert ez egy olyan szerző- dés, amelyben Horn Gyula le- mondott a határon túli magya- rokról, mert minden olyan kér- désben, mely számukra fontos lett volna, meghátrált, mert át- adta őket a szlovákok kényé- n e k - k e d v é n e k . E z e k után a Parlamentben meg kell győz- nünk a kormánypártiakat, hogy ne szavazzák meg saját kor- mányuk előterjesztését, illetve olyan kiegészítő csomagot kell b e n y ú j t a n u n k , mely e r o s s z alapszerződést jóvá fordítja át, s el kell érnünk, hogy amíg e csomag nem valósul meg, ad- dig ne ratifikáljuk az alapszer- ződést. Figyelni kell az elkö- vetkező hetek, hónapok törté- néseire, mert kiderül, hogy mi- lyen károkat okozott az alap- szerződés. A h a t á r o k o n túli m a g y a r o k e g y r e n e h e z e b b helyzetbe kerülnek Szlovákiá- ban, s a konfliktus a magyar és a szlovák kormány között nőni fog. Olyan alapszerződést kö- tött a kormány, mely a kapcso- latainkat Szlovákiával kiélezi, nem pedig rendezi. A vita már most megindult arról, hogy ki hogyan értelmezi az alapszer- ződést. Márpedig Szlovákia és M a g y a r o r s z á g s z á m á r a egy- aránt rossz következményekkel jár, hogy veszekedő szomszé- dok képét mutatjuk.

Ujszaszi Ilona

Nőtt a magyar devizatartalék

A megyeházán rendezendő ÉPÍTŐANYAG-SZAK- KIALLÍTÁSON 1995. március 21., 22., 23-án AZ ÚJ CSABAI, HOLLAND ÉS CSORNAI

TETŐCSEREPEKRE ÉS IDOMOKRA

MODUL BAI

1 0 % ÁRENGEDMÉNYT ADUNK!

M O D U I . B A U K F T . Szeged, Csongrádi sgt. 27. Szentes, József A. u. 24.

Tel.: 62/474-481, 62/491-022 Tel.: 63/314-011

r I

Í O inomabban szólva úgy hangzik, a madzag szaladt be, Li de van ennek teljes népi változata is: a gatyamadzag szaladt be. Nem szeretjük így mondani, mert a képes fan- táziával megvert emberek előtt azonnal ellebeg némely em- ber meztelen feneke.

Ha leesik a gatya, politikai a blama.

Mikor szaladt be? Szerintem már húsz évvel ezelőtt is benn volt. Többször idézgettem Soós Gábor hajdani mező- gazdasági államtitkár akkori szavait: kiálltunk a csorgás- ba, és ugráltunk. Azt kiabáltuk: úgyse ázunk meg. Bőrig áztunk.

Azóta, úgy tudom, meg se száradtunk.

Attól kezdve egyfolytában adósak vagyunk a beis- meréssel. Annak is elmúlt már tíz esztendeje, hogy minden szagos pártértekezlettől rémüldöztünk: most jelentik be, hogy fizetésképtelen az ország. Minden romlott azóta is, de még mindig nem jelentették be. Csak azt mondják, kü- szöbön az összeomlás.

Azt se veszik észre, hogy nincsen madzag a gatyánk- ban?

Ha nem veszik észre, soha nem tudjuk befűzni.

Minden állami mozdulatra azt mondják viszont, ez a mentőkötél. Az utolsó szalmaszál.

Azt se látjuk azonban, kinek dobnák a mentőkötelet.

Majd később ismerik be, ez is célt tévesztett.

Nem olyan régen történt, hogyne emlékeznénk rá: ami- kor azt akarta az állam, hogy több marhája legyen, fizetni kezdett az újszülött borjaként. Előtte, igaz, azért fizetett, hogy vágják le a teheneket, ehhez képest hatalmas hátra- arc történt. Tehát állami dotációval gyarapodott állatállo- mányunk.

Nem lehetne legalább ugyanezl tenni az emberi gyerek- kel továbbra is? Évtizedeken át dicsekedtek vele, mennyire humánus a mi rendszerünk, hiszen anyagilag is a szülő anyák mellé áll, nemcsak erkölcsileg. Amikor Fock Jenő nyitott egyet a csapon, újszülött csecsemők kezdtek folyni belőle. Régen volt, szülők lettek, akik akkor születtek.

Ezért van megint néminemű népesedési hullám. Én nem tartom annak, mert így is messze lemaradtunk a szükséges mértéktől, de gusztus dolga, kiben mi hullámzik. Most te- kernek megint egyet ugyanazon a csapon, de zárás irányá- ba fordítják. Tartok tőle, gyerekeket zárunk a csapba.

Minek nekünk minden gyereket dotálni?! Akinek bőséges a fizetése, nincsen rászorulva.

j •_) rre azt mondja a kiokosodott állampolgár, akinek LL1 törvénytelenül nagy a jövedelme, annak lenne leg- könnyebb a körmére nézni. Miért szemérmeteskednek még mindig velük? Ha kutyákat tudunk idomítani a heroin elő- kaparására a pokol fenekéről is, ezerszer könnyebb az ille- gális pénzeket kiszagolni. Aki pedig törvények betartásával jut komoly jövedelemhez - juthat egyáltalán? - attól a né-

hánytól nem szabadna sajnálni ezjt se.

A gyerek a cél, mert a gyerekben van a jövőnk! Ha gye- rekünk se lesz, nem marad az se, aki kimásszon a csává- ból.

Csúfondáros dolog jut eszembe. Nem lehet, hogy már a horjúkötelünk is beszaladt? Félek, Jölfújt léggömbben tén- fergünk.

léggömbök sorsa, hogy sorra szélpukkannak egyszer.

I

(Folytatás az 1. oldalról.) Elmondta, hogy az ország devizahelyzete tovább stabili- zálódott a kormány közelmúlt- ban m e g h o z o t t i n t é z k e d é s e i h a t á s á r a . Az o r s z á g h i t e l - visszafizetési kötelezettségei az idén még 2,6-2,7 milliárd dollárt tesznek ki. Az M N B azzal számol, hogy a vállala- tok, illetve a bankok megköze- lítően ugyanannyi hitelt vesz- nek fel külföldről, mint tavaly.

Ezt már az első két hónap ada- tai is a l á t á m a s z t j á k . A jelek szerint a vállalati hitelfelvétel várhatóan eléri, meghaladja az egymilliárd dollárt, a bank- szektoré pedig 0,5 milliárd dol- lár körül alakul. A M a g y a r Nemzeti Bank ez évi hitelfel- vételi terve 1,5 milliárd dollár volt az év elején. A márciusi helyzet alapján már csak mint- egy egymilliárd dollár a hitel- f e l v é t e l i igény. Már az sem okozna gondot, ha az év hátra- l é v ő k i l e n c h ó n a p j á b a n az MNB egyáltalán nem venne fel hitelt. Ebben az esetben a devi- zatartalékok szintje 6 milliárd dollár körül alakulna, amely még akkor is igen magasnak számít. (Az év első két hónap- jában az MNB két alkalommal b o c s á t o t t ki k ü l f ö l d ö n k ö t - vényt, s emellett k ü l ö n b ö z ő nemzetközi pénzügyi intézmé-

nyek hitelkereteiből is forrás- h o z jutott az ország.)

Hárshegyi Frigyes szerint az előirányzott költségvetési in- tézkedések külföldi visszhangja egyértelműen pozitív. Kedve- zően fogadják a befektetők azt a Magyar Nemzeti Banki el- képzelést is, hogy a folyó fize- tési mérleg hiányát egymilliárd d o l l á r r a l k í v á n j á k e b b e n az esztendőben csökkenteni. Igy a deficit várhatóan 2,5 milliárd dollár körül alakul.

Felgyorsul Magyarországon a devizagazdálkodás liberalizá- ciója. A Magyarországon mű- ködő cégeknek hamarosan le- hetőségük lesz arra, hogy ex- portbevételeiket devizaszámlán helyezzék' el. Lehetővé válik az is, hogy ugyanerre a számlára kerüljenek a külföldről felvett vállalati hitelek egészen fel- h a s z n á l á s u k i g . A z e z e k k e l kapcsolatos kormányrendelet várhatóan egy-két héten belül m e g s z ü l e t i k , és viszonylag rövid idő múlva életbe is lép- het. Folyik a devizakódex ki- dolgozása is. Ennek keretében várhatóan lényegesen egysze- rűbbé válik a magyarországi tőkekivitel. Olyan változások várhatók a devizakódex révén, amelyek a pénzrendszer kon- v e r t i b i l i t á s á n a k s z é l e s í t é s é t eredményezik.

• A Szegedi arcélek című so- rozat legújabb kötete. Az el- feledett színigazgató, mától kapható a könyvesboltokban.

Főszereplője: Makó Lajos, a századforduló szegedi színhá- zának direktora, kiadója: a Somogyi könyvtár, támoga- tója: a Szegedért Alapítvány és a szegedi önkormányzat, szerkesztője: Gyuris György, írója pedig S á n d o r János a szegedi színház rendezője. A kötet kapcsán őt kérdeztük.

• A békebeli színidirek- torról írt könyvében rejtő- zik-e valamiféle üzenet a mai színházigazgatók szá- mára?

- Azt mondom erre, amit Arany János, hogy „gondolta a f e n e " , de azért h o z z á t e - szem, valamilyen ö s s z e h a - sonlítás óhatatlanul m e g f o - galmazódik a könyvben. Aki- nek füle van, az meghallja a felszisszenést: valami nagy baj van ma a színház, a kultú- ra környékén. Makó Lajos azt vallotta:„A szakmát csak az erkölcsiség erejével lehet csi- nálni." Ez hiányzik legjobban a mai m a g y a r s z í n h á z b ó l . Mondjuk ki feketén-fehéren:

a s z a k m a k o r r u m p á l ó d o t t . Makó Lajosnak rongyos volt

13

1 -

KÉRDÉS A rendező-íróhoz

„A szakmát csak az erkölcsiség erejével lehet csinálni"

az igazgatói széke, mert min- den fillért a színpadra költött.

Barátja tudott lenni a társulat- nak is. Odafigyelt a kollégá- ira. Mikor egyszer észrevette, hogy egy valamikori kórista nyomorog, elintézte, hogy a Kass szállóból n a p o n t a in- gyen ebédet vigyenek neki.

Egyik megvakult kellékes re- zsijét saját zsebéből fizette.

Akkor is éltek az országban o l y a n s z í n i g a z g a t ó k , a k i k ügyeskedtek és megtollasod- tak, M a k ó nem m a g g a z d a - godni akart, hanem színházat csinálni. De nem csonkította meg a társulatot sem csupán azért, hogy az ottmaradóknak többet tudjon fizetni. Bár szí- nész volt. nem akart a saját színházában főszerepeket ala- kítani.

• Szakmai szemponthói, mit lehet tőle tanulni?

- Makó megelőzte korát.

Gondoljuk csak el, micsoda merészség volt a századelőn Gogol monológot mondatni egy vidéki színház színpadán!

Még a haladó szakmabeliek is megbotránkoztak! Ugyanak- kor Makó, minden modernsé- ge ellenére teljes mellszéles- séggel vállalta a népszínházat is. Vagyis minden társadalmi rétegnek kínált valamit. A vá- rosi vezetés nemtetszése elle- nére kezdett féláron vasárnap délutáni előadásokat szervez- ni parasztok és csizmadia ina- sok s z á m á r a . A s o k s z í n ű , sokarcú színház híve volt. Ma a szakma divatja csupán az extravagancia. Sikk lett nem becsülni a múltat és nem épí- teni az eredményeire.

I Sándor János

• Makó Lajos debreceni volt, mennyire tudott bele- gyökerezni a szegedi köz- életbe?

- Annyira, amennyire egy felelős értelmiségi embernek kell.Vigyázott arra, nehogy elszigetelődjön a többi gon- dolkodó szegedi kortársától.

Nemcsak reprezentált, ahogy sok nagypolgár tette, hanem fontos szerepet vállalt például a Dugonics Társaság létreho- z á s á b a n . F e l e l ő s n e k é j e z t e m a g á t n e m c s a k a s z e g e d i színházért, de a szegedi kul- túráért is. Európai ember volt és szegedivé tudott válni.

Pacsika Emília

(4)

144 OKTATÁSÜGY DÉLMAGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK, 1995. MÁRC. 2 3 .

• Új klubhelyiség nyílt Deszken

Szamaritánusok a nyugdíjasokért

T ö b b . mint s z á z i d ő s e m b e r g y ü l e k e z e t t tegnap a deszki művelődési házban, h e g y részt vegyen új klubhelyiségük megnyitásán. S i m i c z J ó z s e f p o l g á r m e s t e r a v a t ó b e s z é d é b e n e l - m o n d t a , h o g y a m u n k á b a n m e g f á r a d t é s magányos emberekről kíván az önkormányzat g o n d o s k o d n i e b a r á t s á g o s o t t h o n l é t r e - hozásával.

A z ü n n e p s é g r e v e n d é g e k i s é r k e z t e k , n é m e t o r s z á g i s z a m a r i t á n u s s z e r v e z e t e k k é p v i s e l ő i e g y kamionszállítmány ajándékot hoztak a rászorulók részére, kíséretükben a d é l - m a g y a r o r s z á g i s z a m a r i t á n u s s z e r v e z e t v e z e t ő j e , dr. Bertényi Kamilla is részt vett a családias összejövetelen.

Sokan segítettek a szépen berendezett klub- h e l y i s é g m e g t e r e m t é s é b e n . B ú t o r t a Mobilitália Áruház adott, az ingyenes szállítást Sós Mihály, Frányó József, Bencze László és Hegyes Mihály vállalták. Segített a Generáli B i z t o s í t ó , Ábrahám István p e d i g a festőmunkát végezte. Bogdnánné Zsuzsa szép v i r á g o k a t a d o t t , Balogh Józsefné, Kószó Ferenc, Patkós István és Szögi László pedig b e r e n d e z t e k , takarítottak, d o l g o z t a k sokat.

Szarvas lllésné a R ó m a i K a t o l i k u s E g y h á z r é s z é r ő l n y ú j t o t t k o m o l y s e g í t s é g e t - é s a fölsoroltakon kívül m é g nagyon sokan járultak

hozzá a költségekhez, ha csak 100 forinttal is...

A z a v a t ó s z a l a g o t a k ö z s é g l e g i d ő s e b b lakosa, (képünkön) a 9 4 é v e s Rusz Szvetozár vágta át.

Kép és szöveg: Somogyi Károlyné

A Lada ára

A HungaroLada április 15- ig v á l t o z a t l a n áron k í n á l j a gépkocsijait.

A vezérképviselet készletei lehetővé teszik ugyanis, hogy a leértékelésből és a vámpótlék b e v e z e t é s é b ő l adódó többlet- költségeket a cég ne hárítsa át a vásárlókra.

A f o g y a s z t á s i adó várható emelésének hátásáról egyelőre nem nyilatkoztak, mert m é g nem ismert, hogy a kormány- zat ténylegesen milyen termék- kört érintően s z á n d é k o z i k az adónövelést bevezetni.

Ha egyelőre nem is emelnek árat, a megnövekedett, drasz- tikus költségvetési befizetések és költségnövekedések miatt a HungaroLada sem tudja elke- rülni a közeljövőben a Lada és a S a m a r a g é p k o c s i k árának emelését. Számításaik szerint ez várhatóan ennél a márkánál is k e r e s l e t c s ö k k e n é s t j e l e n t - het.

1 HÍR - 1 KOMMENTÁR

Békebeli kapcsolataink

Kétnapos hivatalos látogatásra Tiranába utazott kedden a magyar honvédelmi miniszter. Keleti György albán kollégája, Safct Zhuiali meghívásának tesz eleget. A magyar védelmi miniszter többek között az albán-magyar katonai kap- csolatok helyzetéről és továbbfejlesztésének lehetőségeiről folytat megbeszélést. Keleti György részt vesz a NATO Partnerség a békéért program keretében végrehajtott közös albán-amerikai hadgyakorlat záróünnepségén.

Iszonyatos nagy béke jön erre a világra. Képzeljék el, ha összefogunk mi magyarok aZ albánokkal meg az USA-val...

Borzongatóan szép érzés, ahogy majd együtt masíroznak az albán deszantosok a magyar cserkészekkel a rangerek nyo- mában. A fenti hírben egyedül az a furcsa, hogy az albánok vajon mi újat tudnak mutatni az amiknak. Merthogy nekünk néhány praktikus megoldást átadhatnak, az elképzelhető, persze, ehhez nem biztos, hogy

hadgyakorlat is kell. Elég egy baráti levél Zhulalitól Keleti- nek, benne rajzok, leírások stb.

Mindenesetre az fontos, hogy a térség országai egy olyan védelmi rendszerben tudjanak együtt dolgozni, amely működik is, meg ér is valamit. Itt Közép-Európában és egy kicsit délebbre. De ma- rad a kérdés: miért kell minden békés hadművelethez az Egye- sült Államok?

A. L.

Megrekedtek a tárgyalások

Holtpontra jutottak a M A V és a szakszervezetek képviselői között a k o l l e k t í v s z e r z ő d é s (KSZ) idei módosításáról foly- tatott t á r g y a l á s o k . A M Á V nem fogadta el a szakszerve- zetek javaslatát, hogy a tavalyi, részben módosított s z e r z ő d é s hatályát az idei év végéig meg- h o s s z a b b í t s á k - mondta el a sajtó képviselőinek Szentgyör-

gyi T a m á s g a z d a s á g i v e z é r - igazgató-helyettes kedden. Ha m á r c i u s 3 1 - é i g n e m sikerül megállapodni, április I -jétől a Kollektív S z e r z ő d é s hatályát v e s z t i , é s a M Á V a M u n k a t ö r v é n y k ö n y v e által e l ő í r t s z i n t e n e g y é n i m u n k a s z e r - ződések megkötésére kénysze- rül. Erre a l é p é s r e a M Á V felkészült.

Közlekedésbiztonsági pályázat

A munkanélküliség ellen

Országosan is e g y e d ü l á l l ó kezdeményezés, hogy a munka- ügyi központ igyekszik bevonni a civil szervezeteket, a helyi önkormányzatokat a probléma feltárására és megoldására. A vita résztvevői hangsúlyozták: a munkanélküliség kezelése nem csak a munkaügyi tárca feladata, magas szinten is szükség lenne az egyeztetésre, a szociális és mentális problémák minél jobb kezelése érdekében.

Tegnap délelőtt mutatták be a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegedi Csoportjának kiadvá- nyát, amely „Ki, hol, miben se- gít?" címmel jelent meg és a szegedi humánszolgáltatók és alapítványok jegyzékét közli - tudjanak hová fordulni azok, akiknek a munkanélküliségen túl emberi problémái is adódnak.

Márpedig ilyenek szép számmal akadnak Szegeden is.

A sikeres rendezvény után Vladiszlavlyev Andrást, a Csong- rád Megyei Munkaügyi Központ igazgatóját kértük, értékelje a szegedi kezdeményezést.

- Szerintem örvendetes, hogy első alkalommal ültek egy asz- talhoz mindazok, akik érintettek lehetnek a munkanélküliség fel- számolásában. Mi csak a kata- lizátor szerepét vállalhatjuk fel.

Megjelentek a civil szervező- dések képviselői is a kerekasztal megbeszélésen. Az az elképzelé- sünk, hogy a munkaügyi köz- pontok „alvállalkozói" lehetné-

Többek között Sze- gedről szólt tegnap dél- előtt 9-től 11 óráig a Kossuth Rádió Napköz- ben című műsora. A té- ma a munkanélküliség.

Ennek jegyében tették

„nyitott s t ú d i ó v á " a Csongrád Megyei Mun- kaügyi Központot is. Az adással párhuzamosan kerekasztal beszélgetést szerveztek, amelynek új- donsága, hogy problé- mafeltáró módon igye- keztek közelíteni a részt- vevők a m u n k a n é l k ü - liség megoldásához.

nek ezek a nonprofit szervező- dések. Közös erővel többet tud- nánk tenni a munkanélküliség kezeléséért.

• A közelmúltban bejelentett gazdasági csomagterv mit jelent a munkanélkülieknek?

- Ha lesz vállalkozásélénkítő hatásuk, akkor h o s s z ú távon kedvezőek lehetnek, hiszen új munkahelyeket generálhatnak.

Az kétségtelen, hogy az állam- háztartási reform átmenetileg n ö v e l h e t i a m u n k a n é l k ü l i e k arányát. Ezért is fontos, hogy csak összefogással érhetünk el eredményt.

R. G.

M I R Ő L IRT A D M ?

DÉLMAGYARORSZÁG 80 éve

Nem lesz bevetetlen föld Szeged környékén

A földművelési miniszter tudvalevőleg leiratot intézett a h a t ó s á g o k h o z , a m e l y b e n felhívja azok figyelmét arra, h o g y bevetetlen föld sehol ne legyen az országban. A közgyűlés gazdasági bizott- sága szombaton délelőtt tar- tott ü l é s é n f o g l a l k o z o t t a n a g y j e l e n t ő s é g ű kérdéssel.

B o k o r Pál p o l g á r m e s t e r - helyettes előadó, a miniszte- ri rendelet értelmében java- solta, hogy sürgős intézke- d é s e k e t t e g y e n e k . Elhatá-

rozta a bizottság, hogy úgy A l s ó - , mint Felsőtanyán a kerületi kapitányok felügye- lete mellett ellenőrizteti a m a g g a l v a l ó b e v e t é s t . A z előadó szerint Szegeden na- g y o n c s e k é l y a b e v e t e t l e n földterület. És ha a minisz- teri r e n d e l e t é r t e l m é b e n azon bérlőktől, akik elhagy- ják földjeiket, megvonják a bérletet é s másnak adják, akkor nem is lesz bevetetlen föld.

(1915. márc. 21.)

DÉLNAGYARORSZAG 40 éve

A DISZ Csongrád megyei értekezlete

( . . . ) C i k o r a S á n d o r új- s z e g e d i D I S Z - t i t k á r e g y visszás jelenségre hívta fel az értekezlet r é s z v e v ő i n e k f i g y e l m é t . Elmondta, hogy az a l a p s z e r v e z e t e k b e n az úgynevezett „társadalmi ré- t e g e k " k ö z ö t t e l l e n t é t ta- pasztalható, mert például az

ü z e m e k b e n az é r t e l m i s é g i f i a t a l o k n e m j á r n a k el a gyűlésekre, ahol a munkás- fiatalok teszik ki a többsé- g e t . E z t a p a s z t a l h a t ó a kulturális és sportéletben is.

(...)

(1955. márc. 22.)

DÉLMAGYARORSZÁG 4 ÉVE Tanácsapparátus

(...) Minden rendszervál- tásnak m e g v a n n a k a m a g a képtelenségei. A z egyik: a politikai hatalomból külö- n ö s e b b f e l t ű n é s n é l k ü l át lehet masírozni a gazdasági szférába, ahol alkalomadtán akár az előzőnél is jelenté- kenyebb hatalmat lehet ki- építeni, a m e g f e l e l ő pozíci- ók birtoklásával. Az ideoló- g i a u r a i b ó l í g y l e s z n e k a bankok urai.

A másik: az elmúlt rend- s z e r á l l a m i g a z g a t á s á b a n

t e l j e s e n ö s s z e m o s ó d t a k a politikai és szakmai kompe- tenciák., utóbbi t e k i n t é l y e (az e l ő z ő kárára) a 8 0 - a s években megnőtt, emellett a k ö z i g a z g a t á s b a n birtokba vehető politikai hatalom so- ha nem volt összemérhető a pártapparátuséval, a közvé- l e m é n y e g y részének dühe m é g i s a tanácsi apparátus ellen fordult. (...)

Ó.J.

(1991. márc. 22.)

Gyerekrajzok a föld napjára

A Szegedi Ifjúsági Ház. „Én é s a természet" c í m m e l g y e - rekrajz-pályázatot hirdet álta- lános iskolás tanulók részére.

A rajzok bármilyen techniká- val készülhetnek, azonban mé- retük m a x i m u m 3 0 x 5 0 centi- méter l e h e t . , A b e k ü l d ö t t al- kotásokhoz mellékelni kell egy 3 x 1 5 c e n t i m é t e r e s k á r t y á t , melyre rá kell írni az iskola és

a p á l y á z ó n e v é t , v a l a m i n t a diák életkorát és a kép címét.

A beküldési határidő április 12, a rajzokat az IH címére kell eljuttatni (Szeged, Felső Tisza- part 2.). A beérkezett műveket a f ö l d napja alkalmából ren- d e z e t t k i á l l í t á s o n m u t a t j á k majd be ( á p r i l i s 2 0 - 2 4 . ) . A kiállítás megnyitója és az ün- nepélyes díjátadás április 20-án lesz.

A z Országos Rendór-főka- pitányság, valamint a Közleke- d é s i , H í r k ö z l é s i é s V í z ü g y i M i n i s z t é r i u m k ö z l e k e d é s b i z - t o n s á g i p á l y á z a t o t hirdet az O r s z á g o s B a l e s e t m e g e l ő z é s i Bizottság ajánlására.

A pályázaton bárki é s bár- m e l y s z e r v e z e t részt v e h e t . Magánszemélyek éppúgy, mint társadalmi szervezetek, oktatá- si i n t é z m é n y e k , a m e l y e k a közlekedésbiztonság javítását kívánják segíteni. A pályamű maximum 10 oldal terjedelmű lehet. A munkákat május 1-jéig

k e l l b e k ü l d e n i a C s o n g r á d M e g y e i B a l e s e t m e g e l ő z é s i Bizottság címére: 6 7 2 2 S z e - g e d , K o s s u t h L a j o s s u g á r ú t 2 2 - 2 4 . A pályázatok országos e l b í r á l á s á n a k határideje au- gusztus 3 l - e . A megpályázott tevékenység támogatására mi- n i m u m 5 0 e z e r f o r i n t o t , de akár egymilliót is kaphatnak a j ó közlekedésbiztonsági prog-

ramot kidolgozók.

A z é r d e k l ő d ő k a m e g y e i balesetmegelőzési bizottságtól (telefon: 6 2 / 3 2 4 - 3 1 2 ) kaphat- nak bővebb felvilágosítást.

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN

ma: 16.30 órakor ingye- nes jogi tanácsadást tart dr.

Szokol Márta; 17 órától videóklub: angol filmek ere- deti nyelven - The Elephant Man (r.: Dávid Lynch, 1980);

17.30-kor Agykontrollosok találkozója (idén végzettek részére). Élőadó: dr. Dómján László:

holnap: 17 órától Életfa Néprajzi Kör: A gyapjú fel- dolgozása és festése címmel Molnár Katalin tanár lart előadást; 19 órakor kezdődik a Deák Bili Blues Band koncertje;

Bukta Imre képzőművész kiállítása.

PROGRAMAJÁNLAT

MA

SZÁZSZORSZÉP SZÍNHÁZ a Százszorszép Gyermekházban B o b o j s z a bérletben: 10 és 14.30 órakor Tóbiás mester és barátai. Ki segít Tóbiásnak?

A K I S K E R T E K B E J A V A -

S O L T c s e m e g e é s b o r s z ő l ő fajták címmel Esik Andrásné tart e l ő a d á s t az é r d e k l ő d ő k n e k , délután 2 órakor, a Bartók Béla Művelődési Központban.

PSZICHOLÓGIAI TANÁCS- ADÁST tartanak 15-17 óráig a Ifjúsági Irodában (Arany J.

u. 7.).

MADARÁSZ KLUB: A Dur- rel-állatkert és a Jersey Vadvé- delmi Alap címmel Soós Endre tart előadást 17 órától a Bartók Béla Művelődési Központban.

BIBLIA A TÁRSMŰVÉSZE- TEKBEN: Aki a törvényt igazán jelentette meg címmel Csabai Tamás tart előadást 18.30 óra- kor, a Juhász. Gyula Művelődési Központban.

AZ A U R A T E R M É S Z E T - GYÓGYÁSZ KLUBBAN (Kál- vária sgt. 14.) 18.30 órától Boros Imre tart e l ő a d á s t A t l a n t i s z angyalai címmel.

A T A M Á S I ÁRON KLUB- BAN 19 órakor Blues kocsma.

AZ A M I G A K L U B B A N (Arany János u. 7.) 17 órától Assembly programozás.

A J A T E K L U B B A N 21 órakor lesz a N y e r s e g y ü t t e s lemezbemutató koncertje. Ven- dég: a Cassiopeia együttes.

HOLNAP

TIÉD A TÉR! - pingpong- verseny lesz 1 4 . 3 0 - 1 6 óráig a Százszorszép Gyermekházban.

FILMVETÍTÉS nyugdíjasok- nak: 15 órakor az ígéret földje c í m ű magyar filmet nézhetik meg az érdeklődők a JGYMK nyugdíjas klubjában (Kossuth L.

sgt. 53.).

AZ Ú J S Z E G E D I N Y U G - DÍJAS K L U B B A N , 16 órakor N e v e l e t l e n g y e r m e k e i n k é s unokáink cfmmel dr. Kiss Ferenc tanácsait hallgathatják meg.

B A C H - V I R Á G T E R Á P I A c f m m e l e l ő a d á s t tart Rajda C e c í l i a 18 órai k e z d e t t e l , a

Bartók Béla Művelődési Köz- pontban, az E g é s z s é g ü n k é r t Alapítvány szervezésében.

KOZMO ARKANUM KLUB - A m á g i a t ö r v é n y é r ő l , a törvények valóságáról beszél 18 órakor Benárik Ádám asztroló- gus a Juhász Gyula Művelődési Központban.

A T A M Á S I ÁRON KLUB- BAN videómozi: 18 órakor Indul a bakterház, 22-kor Rosenkrentz és Guildeinstein; 19 órakor Pósa Ferenc előadása: Utazás e l ő z ő é l e t e i n k b e I. - a m e d i t á c i ó segítségével.

A J A T E K L U B B A N 2 0 órától Nosztalgiabuli, újdonsá- gokkal. Házigazda: Poór Zsolt.

AZ ALK0T0HAZ

(Árboc utca 1 - 3 . ) fog- l a l k o z á s a i - m a : 1 5 - 1 8 ó r á i g f a z e k a s s z a k k ö r (gyerekeknek) és hímzés;

holnap 15-18 óráig fafara- g ó és fazekas szakkör, 16- tól 20-ig kosárfonás.

(5)

SZERDA, 1 9 9 5 . M Á R C . 2 2 . A V Á R O S 5

Kerüljünk meggondolásra

nég volt, amikor a magyar nyelv gazdagodását a ma- mm gyar vidék táplálhatta. A nyelv színessége, fordu- latossága és pazar kifejezéskészlete, amellyel ma a legvárosibh gondolatainkat is találóan önthetjük szavakba, egykor a közvetlen természeti élmény hatásából származott. Ez a nyelv egyszerű volt és kifejező. Vagy ha nem abból, akkor egy kevésbé űzött, tisztább környezetű és csendesebb világból. Ez a nyelv árnyalható volt és díszes.

Tán innen a magyar nyelv különleges képessége az érzelmek kifejezésére.

Szóval hol van már az az idő - most, amikor tévé, rádió, újság, minden tele van a hivatali nyelv, az üzleti nyelv meg a politikai felszólalások körülményes, egyszabású beszédmódjával. Március 15-én, miután a szokottnál is több kommüniké „került kiadásra", különösen sok nyilatkozat „hangzott el", és jópár üzleti prognózis meg ünnepi beszéd is elterült, még útban, az árnyalt magyar nyelv oltára előtt - akkor én elhatároztam, hogy jobban fogok figyelni a falusiak beszédére. Hátha oda még nem jutott el minden.

Már aznap feljajdultam. A piacon egy vidáman keresetlen beszédű atyafi annyira kiábrándítóan adta a másik tudtára, amit tegnap még talán úgy mondott, hogy ,,maj' meglátom". Pontosan ezt mondta: „Még meggon- dolásra kerül."

Panek Sándor

Hallgatag áldozat

Továbbra is sűrű ho- m á l y f e d i S z e g e d e n a f e b r u á r 24-i r e j t é l y e s gyilkossági kísérlet tet- teseit. A R.O.P. Keres- kedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, hiába ostro- m o l j á k k é r d é s e i k k e l a nyomozók, nem beszél.

Mielőtt bárki félreérte- né. tisztázzuk: a súlyo- san sérült férfi csak ve- lük, vagyis a zsarukkal nem áll szóba. Másokkal v i s z o n t i g e n . K a k a ó t , teát kér, az időjárásról is szívesen beszél, más- ról nem hajlandó.

Hogy az áldozat miért nem akar segíteni bérgyilkosa, vagy a lelles megbízóinak felkutatá- sában, csak ő tudja... Valószí- nűleg nyomós oka lehet. Egye-, lőre azonban csak az biztos, hogy Molnár Rudolf fejéből (homlokából) és nyakából, a Szent-Györgyi Albert Orvostu- dományi Egyetem Újklinikáján hosszas előkészületek után eltávolították a. 7,65-ös kali- berű golyókat, s a m i t senki nem gondolt, túl van az élet- veszélyen.

Nem kizárt, hogy érdemes emlékeztetni olvasóinkat, mi történt február 24-én Szege- den, a Csongrádi sugárút 106.

szám alatt: az olajforgalmazó cég mintegy kétmázsás vezető- iére. e g y i k t u l a j d o n o s á r a , Molnár Rudolf igazgatóra, egy b é r g y i l k o s várt v á l l a l a t a , a R . O . P . kft b e j á r a t a előtt. A hidegvérű, szkafandersisakot, barna színű nadrágot és kö-

penyt viselő, 180-185 centi- méter magas, sovány tettes, két golyót röpített a fehér. 500-as Mercedeséből kikászálódó Molnárba, utána a cégvezető autójával menekült el a hely- színről. A gépkocsival néhány száz méter után szabályosan leparkolt, majd hátra hagyva c i r k a 13-14 m i l l i ó f o r i n t o t , nyomtalanul eltűnt.

Mint k o r á b b a n m e g í r t u k , Molnárt - a klinikán - , és csa- ládját, újszegedi házukban, a rendőrség mellett egy őrző-vé- dő szolgálat is óvja egy eset- l e g e s ú j a b b m e r é n y l e t t ő l . ( E g y é b k é n t a c é g m á r n e m szolgálja a M o l n á r családot, n é h á n y n a p j a új arcok b u k - ' antak fel a halálra ítélt ügyve- zető környezetében!)

Mellesleg az meg egyáltalán nem m e g l e p ő , hogy M o l n á r Rudolf társait szintén árnyékok kísérik a bérgyilkos felbukka- nása óta. Bizony, még „oda"

is....

F é l e l m e t e s , v a g y i n k á b b hihetetlen, hogy mi is történt a Szegeden eldurrant két lövés után. De mielőtt bárki megkér- dőjelezné alábbi információn- k a t , k é r j ü k , nc t e g y e , a hír igaz. Nevezetesen: a fegyver- szakértők nem csupán a fegy- vertartási engedéllyel rendel- k e z ő civilek, hanem a rend- őrök(!) pisztolyait is megvizs- g á l t á k . P e r s z e csak a z o k é t , akik 7,65-ös kaliberű stukkert hordanak a hónuk alatt. Egy magas rangú rendőrtiszt erről azt mondta: - Soha nem lehet tudni...

Egyébként a Zastawa típusú p i s z t o l y , amit a b é r g y i l k o s használt, még nem került elő.

Molnár pedig hallgat.

Oláh

• Építőanyag-szakkiállításnak kellett megnyílnia ahhoz, hogy a szegedi polgárok bizonyos kérdésekben - a jövő és a hite- lek - tisztábban lássanak. A Triplax Stúdió és a Woodlands Kft. által megrendezett három- napos, 30 céget bemutató, a m e g y e h á z á n c s ü t ö r t ö k estig tartó kiállításának ugyanis az egyik kísérő rendezvénye teg- nap. kedden egy fórum volt - sokakat érintő kérdésekről.

Juhász Antal, a s z e g e d i önkormányzat tulajdonosi és városfejlesztési bizottságának elnöke az építészeti fórumon több olyan információt osztott meg a sajtóval, amelyejc „egy csokorba szedve" eddig még nem igen voltak olvashatók.

Kiderülhetett, hogy idén Sze- geden hosszú évek óta először bérlakásokat építenek. Ezzel a beruházással szépíteni szeret- nék azt a hatezres listát, amely- re a lakásigénylők iratkoztak föl. A lakások egy-másfél szo- básak lennének, és kifejezetten szociális célokat szolgálnának.

Emellett a város társasházak építését is fölvállalja, olyano- két, amelyek magántulajdonú- a k , de f ö l v e h e t ő r á j u k a

„szocpol", vagyis a vissza nem t é r í t e n d ő lakásépítési t á m o - gatás.

Az építkezések fedezetét a város az eddigi bérlakások el-

Szigetelők

szakmai napja

S z a k m a i n a p o t r e n d e z e t t tegnap a „kas" Szigeteléstech- nikai Részvénytársaság az Épí- téstudományi Egyesület és a szegedi önkormányzat támoga- tásával. A program a rendező pályaudvaron kezdődött a tan- m ű h e l y r e f e r e n c i a s z i g e t e l é - sének megtekintésével, az elő- adások, a szakmai bemutatók helyszíne azonban már az új- szegedi oktatási központ volt. a Kiállítók között szerepelt töb- bek között a szegedi Dekor- putz Kft. homlokzati hőszige- t e l é s i r e n d s z e r é v e l , i l l e t v e falfestékeivel, valamint a Dél- épszer Kft., magas- és mély- építő munkáival.

Kamatozó kincstárjegf - magasabb hozam

Egy hónap alatt évi 2,5 szá- zalékkal emelkedett a kincstár- jegy kamata. Februárban még 26 százalékos évi kamattal bo- c s á t o t t á k ki a 12 h ó n a p f u - tamidejű. ! 996/11. k a m a t o z ó kincstárjegyei, a március vé- c é t ő l v á s á r o l h a t ó 1996/III.

Bérlakásokat épít a város

A kiállítás egy részlete. (Fotó: Schmidt Andrea) adásával biztosítja. Számítások

készültek, hogy a lakásprivati- zációval 3 milliárd forintos bevételhez jut Szeged 1995-96- ban. Amennyiben a bérlők egy ö s s z e g b e n f i z e t n e k a l a k á - saikért, az eladásra felkínált m i n t e g y 5 0 0 e z e r n é g y z e t - méterért, akkor 5 milliárd, ha valamennyien a 25 éves rész- l e t f i z e t é s t v á l a s z t j á k , a k k o r

250 millió forint kasszírozható be. A k e t t ő n e k a k ö z é p a r á - nyosa a 3 milliárd, amely ele- gendő egyrészt az építkezések megkezdésére, másrészt a ter- vezett felújításokra, a b

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Később Szent-Györgyi is érvként hozta fel, hogy a vezetőjét józsef főhercegben megtaláló akadémia képtelen a megújulásra, mert így nem képvisel szellemi

Calum Chace azonban kétkedéssel fogadja ezt, és jelzi, hogy ez csak a szellemi professziókon belüli munkanélküliség gyors beálltát halasztja el né- hány évvel, de az

Szinte hihetet- len, hogy a könyv belső borítójáról ránk mosolygó, fiatalos, Szent-Györgyi Albert- díjas reumatológusprofesszor, Gömör Béla – Malcolm Cowley-hoz

Javaslat Szent-Györgyi Albert és Apáczai Csere János díjakra (előterjesztő: Pokol György)3. Javaslat tantervmódosításra (előterjesztő:

Hollandiában és a Skandináv-államokban a munkanélküliek aránya általában az év elejéhez képest öOO/O-kal csökkent. A béke- beli állapotot azonban még csak Dánia kö-

Szovjet kezdeményezésre* 1 1945 júniusában alakult meg a sorban elsőként a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság Zilahy Lajos elnökletével, Szent-Györgyi Albert

A magyar tudományos világ éppen ezért örömmel üdvözölte a kiváló tudósunk, Szent-Györgyi Albert elnöksége alatt megalakult Ter- mészettudományi Akadémiát,

43 Marton János: „Mindig nagy horoggal horgásztam”. Szent-Györgyi Albert Nobel-díja és Szeged.. feleségem vajaskenyeret adott paprikával. Az igazat megvallva már