• Nem Talált Eredményt

Alekszej Arbuzov pályakezdő évei

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Alekszej Arbuzov pályakezdő évei"

Copied!
12
0
0

Teljes szövegt

(1)

A L E K S Z E J A R B U Z O V P Á L Y A K E Z D Ő ÉVEI

DR. HEKLI JÖZSEF

I .

A l e k s z e j A r b u z o v a színház v i l á g á b ó l k e r ü l t az i r o d a l o m b a . S o k á i g statisz- t á j a , színésze, rendezője v o l t a s z í n p a d n a k m a j d szerzőjévé lépett elő, aztán m e g sem á l l t a v i l á g h í r n é v i g . M i n d m á i g f e n n m a r a d t r ó l a az a t a l á l ó m o n d á s , h o g y , , h a t s z e m m e l " a l k o t j a d a r a b j a i t , a színész, a rendező, a néző szemével.

M i n d e n e k e l ő t t a f i n o m é r z e l m e k , a l í r a i h a n g u l a t o k m e s t e r e , de m i n t a „ s z í n - h á z b ó l j ö t t e m b e r " szereti a merész asszociációkat, a j á t é k o s h e l y z e t e k e t , az érdekes p á r h u z a m o k a t s a k o n t r a s z t o k a t is. A k k o r v a n i g a z á n e l e m é b e n , s a k k o r n y ú j t j a tehetsége l e g j a v á t , a m i k o r az e m b e r i b o l d o g u l á s lehetőségeiről, a v a l ó d i , a l e l k i l e g - p s z i c h o l ó g i a i l a g is m e g a l a p o z o t t b o l d o g s á g r ó l , a n e h é z t u - s á k b a n k i v í v o t t m a g á r a t a l á l á s o k r ó l ír.

A m a i szovjet d r á m a , , d o y e n " - j e az ún. csehovi s z á r n y e g y i k r e p r e z e n t a t í v k é p v i s e l ő j e . A r b u z o v m ű v e i b e n a c s e h o v i d r a m a t u r g i a t ö b b j e g y e is f e l i s m e r - hető. A csehovi m a g k ü l ö n f é l e f o r m á k b a n lehet j e l e n d r á m á i b a n , p é l d á u l ú g y , h o g y á l t a l á b a n h o m á l y o s és nehezen k i v e h e t ő a d a r a b f ő k o n f l i k t u s a , h o g y n e m egyszer h i á n y o z n a k a szereplők k ö z t i éles e l l e n t é t e k , h o g y a párbeszédek, a k á r c s a k Csehovnál, s z a g g a t o t t a k , m i n d e n k i m o n d j a a m a g á é t , m i n t h a a hősök n e m e g y m á s r a , h a n e m csak saját m a g u k r a f i g y e l n é n e k . Ez n y i l v á n u l m e g a m o n o l ó g o k és d i a l ó g u s o k l í r a i hangszerelésében, s a b b a n , a h o g y az í r ó f e l é p í t i a m ű j e l e n e t e i t , f e l v o n á s a i t . A r b u z o v mestere a n n a k a csehovi m ó d s z e r n e k , h o g y a f e l s z í n a l a t t m e g m u t a s s a a m é l y s é g e k e t , a r e j t e t t , „ s z ö v e g a l a t t i " á r a m - lásokat, és képes b e l e s ű r í t e n i egy t e l j e s e n m i n d e n n a p i , sőt b a n á l i s beszélgetésbe a hősök l e g t i t k o s a b b , l e g f é l t e t t e b b g o n d o l a t a i t . K a m a r a j e l l e g ű d r á m á i b a n m i n - d i g a belső, l e l k i k o n f l i k t u s o k a t h e l y e z i e l ő t é r b e a külsődleges, l á t v á n y o s össze- c s a p á s o k k a l szemben, u g y a n a k k o r i z g a l m a s a n és s z í n v o n a l a s a n á b r á z o l j a a m a i élet k o n f l i k t u s o s h e l y z e t e i t , és n a g y s z e r ű e n ráérez a m o d e r n k o r r i t m u s á r a és l ü k t e t é s é r e . A r b u z o v — m i k é n t p é l d a k é p e is — az e s z t é t i k u m o t , a szépet n e m k i t a l á l j a , h a n e m az élet h é t k ö z n a p i t ö r t é n é s e i közepette is m e g l e l i és f e l m u t a t j a , méghozzá ú g y , h o g y e k ö z b e n n e m h a m i s í t j a m e g a m i n d e n n a p o k r e a l i t á s á t sem. S o k m i n d e n h a s o n l í t j a Csehovhoz — , a m i n t a v á z l a t o s f e l s o r o l á s b ó l is k i t ű n i k — elsősorban a z o n b a n l í r a i h a n g v é t e l e és k o n f l i k t u s a i n a k jellege, és az is, h o g y A r b u z o v is t u d hatásos, b r a v ú r o s a n j á t s z h a t ó szerepeket í r n i .

A csehovi d r á m a t o v á b b é l é s é n e k k é r d é s e i r ő l szólva s e m m i esetre sem szabad a b b a a h i b á b a e s n ü n k , h o g y személyeket a d a p t á l u n k egy m ű v é s z i t e n -

(2)

d e n c i á h o z m ű v e k h e l y e t t . A z u g y a n i s , h o g y A r b u z o v — m i k é n t a „ r ö v i d n a d - r á g o s o k " útkeresésének s z í n p a d r a á l l í t ó j a , R o z o v és a t r a g i k u s sorsú őstehetség, V a m p i l o v is — á l t a l á b a n c s e h o v i i n s p i r á c i ó j ú d a r a b o k a t a l k o t o t t , n e m v á l t o z t a t a z o n a tényen, h o g y m á s f a j t a d r á m á k a t is í r t . A n a g y l í r a i sorozat A z én sze- g é n y M a r a t o m , az E g y b o l d o g t a l a n ember b o l d o g n a p j a i , A v é n A r b á t meséi, az E s t i f é n y , a R é g i m ó d i t ö r t é n e t szerzője és a f u r c s a k i t é r ő k , a m á r - m á r

„ i d e g e n n e k " h a t ó m ű v e k í r ó j a , az E u r ó p a i k r ó n i k a , a T i z e n k e t t e d i k óra, a V á r a k o z á s A r b u z o v j a e g y a r á n t é p í t e t t e azt az i r o d a l m i h i d a t , a m e l y e n a szovjet d r á m a a s e m a t i k u s , s z i m p l i f i k á l ó s t í l u s t ó l a m a i b b , m o t i v á l t a b b r e a l i z m u s i g el- j u t o t t . A r b u z o v a M e j e r h o l d m e g á l m o d t a s z í n h á z i í r ó t í p u s h o z á l l közel, a m e l y a k o r t á r s i valóság m ű v é s z i á b r á z o l á s á b a n á l l a n d ó a n k e r e s i a z o k a t az ú j f o r m á - k a t , h ő s t í p u s o k a t , színpadi j e l r e n d s z e r e k e t és k o n f l i k t u s o k a t , a m e l y b e n az a k t u - á l i s t é m á k a leghatásosabban t ü k r ö z ő d h e t n e k . A z o n í r ó k sorába t a r t o z i k , a k i k ú j csapást v á g t a k a szovjet d r á m a í r á s b a n , v i s s z a k a n y a r í t v a azt a „ k o n f l i k t u s m e n - tesség" és a k i v é t e l e s hősök szoborszerű á b r á z o l á s á t ó l az élet realitásához, az e m b e r e k m i n d e n n a p j a i h o z .

A t a n u l m á n y a félévszázados a l k o t ó i m ú l t t a l r e n d e l k e z ő A r b u z o v p á l y a - k e z d ő k o r s z a k á t , a 20—30-as é v e k b e n í r t m ű v e i t elemzi, a m i k o r m é g f o l y t a n a g y harc a k ü l ö n f é l e i r á n y z a t o k és i r o d a l m i csoportok k ö z ö t t . Teljesen é r t - h e t ő , h o g y első d a r a b j a i n m é g e r ő s e n é r z ő d i k a P r o l e t k u l t és a T R A M hatása:

a mesterkéltség, az egysíkúság, a sablonos utánzás. A z 1920—1930-as é v e k b e n j e l e n t k e z ő f i a t a l d r á m a í r ó k — m i k é n t A r b u z o v is — e g y i d ő s e k v o l t a k h ő s e i k - k e l , s a f i g u r á i k eszével g o n d o l k o z t a k , azok s z í v é v e l éreztek. M i n d e z , no m e g l a n k a d a t l a n k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g ü k , szenvedélyes színházszeretetük sok-sok ne- hézségen és m e g p r ó b á l t a t á s o n á t s e g í t e t t e őket.

II.

A l e k s z e j A r b u z o v 1908. m á j u s 26-án s z ü l e t e t t M o s z k v á b a n , m a j d n é h á n y év m ú l v a s z ü l e i v e l P e t r o g r á d r a k ö l t ö z ö t t . A z i l á l t családi k ö r ü l m é n y e k — az é r z é k e n y i d e g r e n d s z e r ű a n y a k ó r h á z b a k e r ü l t , m a j d m e g h a l t , az a p j a ú j r a n ő s ü l t — t e l j e s e n m e g z a v a r t á k az e g y é b k é n t is vadóc t e r m é s z e t ű g y e r m e k e t . A csínyeket és k a l a n d o k a t k e d v e l ő f i ú élete az u t c á n f o l y t , m a j d a családi k ö r b i z t o n s á g á b ó l t ú l k o r á n k i k e r ü l t i f j ú A r b u z o v ú t j a egy n e v e l ő i n ézetbe, a z t á n a G y e r m e k M u n k a k o l ó n i á b a v e z e t e t t . E g y i d ő r e n a g y n é n j e , V e r a Szavics v e t t e p á r t f o g á s á b a . Z a k l a t o t t sorsa e g y csapásra j ó i r á n y b a f o r d u l t , a m i k o r a színház b ű v k ö r é b e k e r ü l t . 1922-ben m á r a l e n i n g r á d i M a r i i n s z k i j S z í n h á z b a n s t a t i s z t á l t , később az A k a d é m i a i O p e r a és B a l e t t S z í n h á z b a n is k a p o t t j e l e n t é k t e l e n ,

„ h a n g t a l a n " szerepeket. R ö v i d i d e i g egy m o z g ó „ v a g o n - s z í n h á z b a n " dolgozott, de k ü l ö n f é l e ö n k é p z ő k ö r i s z í n i e l ő a d á s o k o n is v á l l a l k o z o t t b e u g r á s o k r a . 1925—

1928 k ö z ö t t a l e n i n g r á d i P e r e d v i z s n i j Színház m e l l e t t m ű k ö d ő színész-stúdió- b a n t a n u l t , e z u t á n p e d i g k ü l ö n b ö z ő m ű k e d v e l ő t á r s u l a t o k b a n és színházakban l é p e t t fel, sőt n e m egyszer k i s e b b d r a m a t u r g i a i és r e n d e z ő i f e l a d a t o k a t is m a - g á r a v á l l a l t . A h o g y később é r e t t f e j j e l m o n d t a : „ A színház n e v e l t engem . . . " [ 1 ]

A l e k s z e j A r b u z o v első i r o d a l m i j e l e n t k e z é s e k o r — a 20-as évek közepén

•— a szovjet i r o d a l o m i g e n i z g a l m a s és b o n y o l u l t k o r s z a k o t é l t át, a m e l y n e k igényes és s o k o l d a l ú elemzésére — t ö b b s z a k a v a t o t t i r o d a l o m t ö r t é n é s z m e l l e t t

— B a k c s i G y ö r g y F o r r a d a l m a k , h á b o r ú k , i r o d a l o m [2] c í m ű k ö n y v é b e n v á l l a l -

(3)

k o z o t t . K ü l ö n - k ü l ö n is t a g l a l v a a h á r o m f ő m ű f a j f e j l ő d é s ú t j á t , a k r i t i k u s t é - n y e k k e l b i z o n y í t j a , h o g y a k ü l ö n f é l e i r o d a l m i csoportosulások és t e n d e n c i á k hatása e g y a r á n t é r z ő d ö t t a l í r á b a n , a p r ó z á b a n és a d r á m á b a n . A s z o v j e t d r á m a t ö r t é n e t e m i n d e n b i z o n n y a l m é g v á l t o z a t o s a b b és k ü l ö n l e g e s e b b k é p e t m u t a t , m i n t a m á s i k k é t m ű f a j é . " A s z o v j e t d r á m a b ö l c s ő j é n é l szép s z á m m a l t a l á l u n k o l y a n í r á s o k a t , a m e l y e k t ú l j u t n a k az „ a g i t á c i ó s d r á m a " k ö z h e l y e i n , p r i m i t í v m e g f o g a l m a z á s a i n , de u g y a n a k k o r — t a l á n az é l e t t a p a s z t a l a t o k és az á t t e k i n t é s h i á n y a m i a t t is — j e l k é p i rendszerbe, i l l e t v e a t ö r t é n e l e m m é l y é r e v e t í t i k vissza a k o r súlyos e t i k a i és f i l o z ó f i a i p r o b l é m á i t [3].

A h a r m i n c a s é v e k t ő l , a k o r s z a k k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k k ö v e t k e z t é b e n a szovjet d r á m a i r o d a l o m t e m a t i k a i l a g és f o r m a i l a g b e s z ű k ü l t , ennek k ö v e t k e z t é b e n á l t a - l á b a n 1 a m a r a v u l ó r u t i n d a r a b o k , e l v é t v e f é l b e m a r a d t és r o s s z u l s i k e r ü l t r e - m e k m ű / g é r e t e k k é s z ü l t e k . T e r m é s z e t s z e r ű l e g n a g y visszaesés m u t a t k o z o t t a színház? é l e t b e n is, hiszen c s a k n e m k é t és f é l é v t i z e d i g „ o l y a n d a r a b o k m e n n e k a s z í n p a d o k o n , a m e l y e k b e n m e l o d r á m a h e l y e t t e s í t i az é r z e l m e k e t , e g y i k m ű b ő l a m á s i h b a n v á n d o r l ó t í p u s h e l y z e t e k és k o n f l i k t u s o k az ú j keresését, v u l g á r i s kiszólás o k a h u m o r t , v e z é r c i k k e k és d i r e k t í v á k a l a p j á n í r o t t t é z i s d a r a b o k az i g a z i a k t u a l i t á s t . " [4]

A sablonos „ t é z i s - m ű v e k " " és a k o l l e k t í v - r ö g t ö n z ő m u n k a e r e d m é n y e k é n t s z ü l e t e l t d a r a b o k m e l l e t t , ü d e s z í n f o l t o t j e l e n t e t t e k Romasov S ü l t g a l a m b j a és M e g b í z ó l e v e l e , T r e n y o v L j u b o v J a r o v á j á j a , V i s n y e v s z k i j O p t i m i s t a t r a g é d i á j a , és természetesen M a k s z i m G o r k i j élete utolsó é v e i b e n í r o t t d r á m á i is.

A n é h á n y k i e m e l k e d ő s z í n p a d i m ű m e l l e t t á l t a l á b a n a d r á m a sorvadását f i g y e l h e t j ü k m e g az e m l í t e t t i d ő s z a k b a n , a m e l y e t elsősorban — t ö b b más t é n y e z ő v e l e g y ü t t — egy káros nézet, a „ k o n f l i k t u s m e n t e s s é g " i d é z e t t elő. A m i n t M a k a r e n k o szellemesen í r t a 1938-ban; „ E z t a m i h ő s ü n k e t m e g s z a b a d í t o t t á k az összes k o n f l i k t u s o k t ó l , és ö r ü l n e k : m i l y e n b o l d o g , k o n f l i k t u s m e n t e s l é n y ! H ő s ü n k régóta elszokott attól, h o g y g o n d o l k o d j é k , g y ö t r e l m e s e n d ö n t s ö n , k é - n y e l m e t l e n ü l szenvedjen. H ő s ü n k n e k n i n c s l í r á j a , h u m o r a , nincs b e n n e szarkaz- mus. V a l a m i k é p p e n m e g k ö n n y í t e t t l é n y ő, a k i n e k számára m i n d e n e l d ő l t , a k i m i r d e n t t u d , csak a b ű n i s m e r e t l e n e l ő t t e . . ." [5]

E ' e l r a g a d o t t , j e l l e m z ő t é n y e k és részletek csupán a r r a s z o l g á l n a k , hogy m e g k ö n n y í t s é k az eligazodást A r b u z o v p á l y a k e z d ő éveiben, s e r ö v i d bevezető- v e l is é r z é k e l h e t ő b b é t e g y ü k az i f j ú tehetség ígéretesen b o n t a k o z ó d r á m a í r ó i ú t j á t k í s é r ő b u k t a t ó k a t és m e g p r ó b á l t a t á s o k a t .

A r b u z o v 1925-től — a l i g 17 évesen — k e z d e t t r ö v i d agitációs j e l e n e t e k e t í r n i a SProletkult. m a j d a T R A M ( M u n k á s S z í n k ö r ) a l k a l m i s z í n p a d a i számára, és az e f f a j t a m ű v é s z i - a g i t á c i ó s t e v é k e n y s é g é t hosszú évekig, egészen a H a t szerelmes (1934) c í m ű v í g j á t é k m e g í r á s á i g f o l y t a t t a . Ezek a j e l e n e t e c s k é k , m i n t az Ötéves t e r v , a L é g y készen, az A r c c a l az i p a r i - p é n z ü g y i t e r v f e l é , a Rote F a h n e , s a t ö b b i e k m i n d e n b e n m e g f e l e l t e k a k o r k ö v e t e l m é n y e i n e k és d i v a t j á - n a k , m e r t a l e g f ő b b j e l l e m z ő i k : az a k t u a l i t á s , a látványosság, a n é p n e v e l ő i szándék és a p u b l i c i s z t i k a i pátosz. A z ú n . „ a g i t k á k " p o l i t i k a i t a r t a l m a , a k t u a l i - tása és mozgósító j e l l e g e v o l t a lényeges, a k i d o l g o z á s , a m i n ő s é g legtöbbször igencsak h á t t é r b e s z o r u l t . U g y a n a k k o r k ü l ö n l e g e s n e k t ű n t a r ö g t ö n z ö t t , g y a k - r a n v á l t a k o z ó szövegű „ a g i t á c i ó s r e v ü k b e n " a f i l m e l e m e i n e k , f ő l e g a m o n t á z s - n a k az erőteljes alkalmazása. Ezek a t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k e t , m o z g a l m a k a t , j e l s z a v a k a t r e k l á m o z ó l á t v á n y o s j e l e n e t e c s k é k l é n y e g é b e n n e m ö n á l l ó a l k o t á s o k , h a n e m osztályharcos, t e m a t i k a i l a g o d a i l l ő p r ó z a i v a g y verses m ű - r é s z l e t e k és

(4)

saját ö t l e t e k , kiegészítő b e t o l d á s o k „ ö s s z e k o m p o n á l á s á b ó l " születtek. A z e g y i k legérdekesebb, s m i n d m á i g k é z i r a t b a n m e g ő r z ö t t a g i t á c i ó s revücske, a M u n k a - v e r s e n y (1930), a m e l y b e n A r b u z o v u g y a n c s a k p o l i t i k a i j e l s z a v a k a t és k ö z i s m e r t verses b e t é t e k e t sző e g y b e a c í m b e e m e l t nagyszabású ü g y é r d e k é b e n , m o z g ó - s í t ó - l e l k e s í t ő s z á n d é k k a l .

A z „ a g i t k á k " a m a i n a p i g n e m j e l e n t e k m e g g y ű j t e m é n y e s k i a d á s b a n , a l e g t ö b b j ü k k é z i r a t o s v a g y g é p e l t f o r m á b a n m a r a d t f e l . N é h á n y u k p e d i g A r b u - zov m a g á n k ö n y v t á r á b a n r e j t ő z i k .

Legelső, egész estét b e t ö l t ő , ö n á l l ó d r á m á j á n a k m e g í r á s á b a n a v é l e t l e n is k ö z r e j á t s z o t t . A r b u z o v r e m é n y e k k e l t e l i m o s z k v a i ú t j a — egy r e n d e z ő v e l a k a r t t a l á l k o z n i — s i k e r t e l e n ü l v é g z ő d ö t t , s h i r t e l e n elhatározással, h o g y n é m i pénz- hez jusson, h o z z á f o g o t t az O s z t á l y - h o z (1930). A 22 éves f i a t a l e m b e r egyszerre a k a r t a az összes i d ő s z e r ű p r o b l é m á t színpadra v i n n i : a f a l u s i o s z t á l y h a r c , a b ü r o k r á c i a , a t e r m e l é s i f e g y e l e m , a m u n k á s i f j ú s á g nevelése, a m u n k a v e r s e n y s m é g más kérdések is t e r í t é k r e k e r ü l t e k . A d a r a b a kezdő d r á m a í r ó m i n d e n mesterségbeli h i á n y o s s á g á t m e g m u t a t t a , hiszen a T R A M - i d r a m a t u r g i a e l e m e i r e é p ü l t f r a g m e n t á l i s k o m p o z í c i ó n e m t u d t a összefogni a p á r h u z a m o s s á g u k b a n is szétágazó e p i z ó d o k a t . I l y m ó d o n az egész m ű b e n b i z o n y o s erőszakoltság, mes- t e r k é l t s é g é r z ő d i k .

A d a r a b t ö r t é n e t e is n a i v a n e g y s z e r ű : Szergej R a z d u m o v , az é l m u n k á s b r i g á d t a g j a e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a k i f o r d u l ö n m a g á b ó l , részegeskedni kezd, k ö t e k e d ő v é v á l i k , v é g ü l o t t h a g y j a m u n k a h e l y é t is. E g y v á r a t l a n esemény azonban visszavezeti a tisztességes m u n k á s é l e t b e . L e v e l e t k a p f a l u j á b ó l , a m e l y - b ő l m e g t u d j a , h o g y b a r á t j á t m e g ö l t é k a k u l á k o k . A döbbenetes h í r hatására Szergej azonnal m e g l e l i e g y k o r i ö n m a g á t , s visszatér ö v é i körébe, az osztályába.

A. h i r t e l e n m e g v á l t o z á s , a magas f o k ú ö n t u d a t g y o r s k i f e j l ő d é s e , R a z d u m o v teljes á t a l a k u l á s a d r a m a t u r g i a i l a g is eléggé m e g a l a p o z a t l a n . A z o s z t á l y h a r c ábrázolása — m e r t ez v o l t A r b u z o v szándéka — igencsak s e m a t i k u s n a k h a t . F e l t ű n i k az O s z t á l y - b a n az ellenség is — , a h o g y az a k k o r i d r a m a t u r g i a i szabá- l y o k m e g k í v á n t á k — , de K o s z t y a B e l j a n y i n i n k á b b csak á l f i g u r a , a R a p p - k o r - szak „ t e r m é k e " , m i n t i g a z i h ú s — v é r a l a k , a m i n t a d a r a b egyéb hősei is j ó r é s z t csak á r n y é k a i a k o r v a l ó d i t í p u s a i n a k . A z ú j e m b e r t í p u s f o r m á l ó d á s á t — az o s z t á l y h a r c b o n y o l u l t v i s z o n y a i k ö z e p e t t e — A r b u z o v csak s e m a t i k u s k é p e k - b e n t u d t a m e g r a g a d n i , s m á r a d a r a b kezdő j e l e n e t e i b ő l k i t ű n i k , h o g y az i f j ú d r á m a í r ó i n k á b b e l k é p z e l i , m i n t i s m e r i az életet. A z O s z t á l y l é n y e g é b e n k i g o n - d o l t sablonos e p i z ó d o k sorozata f e s z ü l t , egységes c s e l e k m é n y n é l k ü l .

A d a r a b b a n m e g j e l e n i k a k ó r u s is — a k é s ő b b i n a g y s i k e r ű A r b u z o v - d a r a - b o k g y a k o r i „ k í s é r ő j e " — , de m é g m i n d e n k ü l ö n ö s e b b d r a m a t u r g i a i f u n k c i ó n é l k ü l ; csupán f e l t ű n ő ú j d o n s á g , az í r ó - r e n d e z ő r ö g t ö n z ö t t meglepetése saját m ű v é h e z .

A z O s z t á l y - t s z e m b e t ű n ő g y e n g é i ellenére a l e n i n g r á d i V ö r ö s Színház —•

m a K o m s z o m o l S z í n h á z — 1931-ben N a g y É l e t c í m m e l m ű s o r á r a t ű z t e , de a s z í n p a d i e f f e k t u s o k , a n a t u r a l i s t a f o g á s o k sem t u d t á k m e g m e n t e n i a m ű v e t a b u k á s t ó l . R á a d á s u l m a g u k a színészek is a d r á m a e l l e n f o r d u l t a k . A k u d a r c n e m szegte k e d v é t a f i a t a l A r b u z o v n a k és h a m a r o s a n hozzáfogott ú j a b b d a r a b - jához, a H a r m a d i k J a n - h o z (1932), a m e l y n e k l é n y e g i m o n d a n i v a l ó j á t a m á s i k cím, A szív, t a l á n é r z é k l e t e s e b b e n f e j e z i k i .

A k é t m ű m e g í r á s a k ö z ö t t , a 30-as évek l e g e l j é n , A r b u z o v k i s e b b lélegzetű a l k a l m i m ű f a j o k k a l is „ k a c é r k o d o t t " ; í r t n é h á n y sablonos egyfelvonásost, m i n t

(5)

a T a l á l k o z á s és a Szerencsés ő r j á r a t , egy b o h ó z a t o t , A z a u t o k r a t a u n o k á j á - t , sőt b a r á t i b i z t a t á s r a egy v a u d e v i l l e - o p e r e t t s z ö v e g k ö n y v é t is elkészítette, a m e - l y e t Á l o m v i l á g c í m e n j á t s z o t t a k a színházak.

A f e l s o r o l t a k k ö z ü l t a l á n a Szerencsés ő r j á r a t é r d e m e l n é m i f i g y e l m e t , a n - n a k ellenére, h o g y A r b u z o v a k o r d i v a t o s s é m á i b ó l é p í t e t t e f e l d a r a b j á t , a m e l y v é g ü l is egy m ű v i m e g o l d á s b a n k u l m i n á l t . A s o v á n y k a t ö r t é n e t a k o l h o z v a g y o n , az é r e t t b ú z a t á b l á k v é d e l m é r ő l szól, de a f é l t ő gondoskodás, a t ú l z o t t éberség

— a k o l h o z t a g o k f é l r e é r t é s b ő l c s u p á n egymást „ é r i k t e t t e n " — t r é f á b a t o r k o l l i k . M i n d e z , m e g a k o l h o z szépének, N a t a s á n a k és P a v e l n a k félszeg s z e r e l m i évő- dése s e m m i v e l sem nő a k o r s z a k t ö b b i felszínes d a r a b j a fölé, de az e g y f e l v o - násosban — , ha ü g y e t l e n ü l is — m á r f e l h a n g z i k N a t a s a a p j á n a k , T a r a s z n a k és P a v e l n a k párbeszédében a k é s ő b b i A r b u z o v - d r á m á k e g y i k a l a p t é m á j a :

Tarasz: H á t n e k e d m e g m i h i á n y z i k ? P a v e l : A boldogság . . .

A lázas, s o k o l d a l ú i r o d a l m i t e v é k e n y s é g m e l l e t t k é s z ü l t az „ i g a z i " d r á m a , a H a r m a d i k J a n is, a m e l y n e k t é m á j á t az í r ó saját é l e t t a p a s z t a l a t á b ó l , a d o n y e c i szénmedencében e l t ö l t ö t t h ó n a p o k é l m é n y e i b ő l m e r í t e t t e . A m ű k ö z é p p o n t j á b a n a széncsata áll, a m e l y n e k i z g a l m a s kérdései — a f o k o z o t t t e r m e l é s , a n a g y t e r v e k , a t e m p ó , a lelkesedés — az öreg b o l s e v i k , J a n S z t a n y i n s z k i j f a m í l i á j á - n a k h á r o m n e m z e d é k é t is á t f o g ó r o m a n t i k u s c s a l á d i k r ó n i k á j á b a n b o n t a k o z n a k k i . M a g a a c s e l e k m é n y egy d o n y e c i s z é n b á n y á b a n j á t s z ó d i k az átszervezés i d ő - szakában, m i k o r ú j g é p e k e t „ v e t n e k b e " a t e r m e l é s fokozására. M i n t k i d e r ü l , n e m m i n d e g y i k b á n y á s z h e l y e s l i a t ú l z o t t gépesítést — n e m szerveztek m e g - f e l e l ő kezelői o k t a t á s t sem — s ezért m e g i n d u l t a k ü z d e l e m a r é g i és a m o d e r n t e r m e l é s i m ó d s z e r e k h í v e i k ö z ö t t . A k o n f l i k t u s v é g ü l is n e m éles d r á m a i h a r c b a n o l d ó d i k meg, h a n e m k ü l s ő beavatkozással, m o n d h a t n i deus ex m a c h i n a . A d a r a b végső m o n d a n i v a l ó j a mégis n a g y o n t a n u l s á g o s n a k , s az a k k o r i i d ő k b e n igencsak e l ő r e m u t a t ó n a k s z á m í t o t t . A r b u z o v e g y i k hőse a heves v i t á k k ö z e p e t t e u g y a n i s b á t r a n k i m o n d t a : „ a gép szíve — az e m b e r " .

A kezdetlegesen f e l é p í t e t t d a r a b i n k á b b á l l ó v í z r e hasonlít m i n t d i n a m i k u s d r á m a i m ű r e , s a m e s t e r s é g t a n u l á s „ d ö c c e n ő i " is n y o m o n k ö v e t h e t ő k . A né- h á n y i n t i m , l í r a i j e l e n e t n e m t u d t a f e l e d t e t n i a d e k l a r a t í v s z ó l a m o k a t , a tézis-szerű ábrázolást. B á r t ö b b színház is m ű s o r á r a a k a r t a t ű z n i a H a r m a d i k J a n - t , de l e m o n d t a k s z á n d é k u k r ó l , m i v e l a d r á m a o l y a n alapos átdolgozást i g é n y e l t v o l n a , h o g y e n n y i fáradozással a k á r e g y ú j alkotás is s z ü l e t h e t e t t v o l n a . í g y a c a r a b sohasem k e r ü l t színpadra.

A p á l y a k e z d ő é v e k e g y i k ü d e s z í n f o l t j a a M e d v e g y k i k o l h o z f a l u b a n t ö l t ö t t h ó n a p o k . 1934-ben u g y a n i s A r b u z o v o t m e g h í v t á k a k o l h o z s z í n h á z b a m ű v é s z e t i vezetőnek. N e m c s a k M e d v e g y k i f a l u k u l t u r á l i s é l e t é t k e l l e t t i r á n y í t a n i a , h a n e m a k ö r n y e z ő települések ö n t e v é k e n y s z í n k ö r e i n e k m u n k á j á t is, A z o t t a n i egy- szerűbb k ö r ü l m é n y e k e t f i g y e l e m b e véve — n e m v o l t a k m e g f e l e l ő díszletek, k o s z t ü m ö k , s egyéb k e l l é k e k sem — m a g a A r b u z o v í r t a r e n d k í v ü l lelkes, de n y i l v á n szerényebb tehetségű f a l u s i színjátszók számára n é h á n y k ö n n y e n e l ő a d h a t ó jelenetecskét, s z a t i r i k u s t r é f á t , m a j d v é g ü l egy h á r o m felvonásos v í g j á t é k o t , a H a t szerelmes-t (1934), a m e l y a szerzőnek később b i z o n y o s h í r - n e v e t szerzett. A H a t szerelmes e g y f e l v o n á s o s n a k k é s z ü l t , de t ú l hosszúra s i k e r ü l t — 65 o l d a l t t e t t k i — ezért A r b u z o v f e l o s z t o t t a a c s e l e k m é n y t h á r o m f e l v o n á s r a . K ü l ö n ü g y e l t arra, h o g y kevés szereplő l e g y e n a d a r a b b a n —•

(6)

h á r o m n ő és h á r o m f é r f i — és m i n d e n k ü l ö n ö s e b b színpadi k e l l é k n é l k ü l be lehessen azt m u t a t n i .

A f é l r e é r t é s e k s o r o z a t á r a é p ü l ő v í g j á t é k erősen k ü l ö n b ö z i k az előző k é t

„ t e r m e l é s i d r á m á t ó l " , m e r t a f ő t é m a , a m u n k a v e r s e n y b e n e l n y e r t v á n d o r z á s z l ó - átadás k ö r ü l i h u z a v o n a m e l l e t t , n e m s z o r u l t e l j e s e n h á t t é r b e a l í r a i h a n g u l a t , a szerelmes mosoly, a k ö n n y e d t r é f á l k o z á s sem. A d a r a b főhőse S z t y e p a n G a j - d á r , a b r i g á d v e z e t ő , a k i n e m a k a r j a á t a d n i a tisztességesen e l n y e r t v á n d o r z á s z l ó t a szomszédos g é p á l l o m á s n a k , m á r csak azért sem, m e r t a n y e r t e s csapat v e z e t ő j e egy nő, L e n a Bogácsévá. A h a j n a l i ó r á k b a n — h á r o m és h a t k ö z ö t t j á t s z ó d i k az egész c s e l e k m é n y — heves s z ó p á r b a j t v í v egymással a k é t k ü l ö n - n e m ű b r i g a d é r o s , a z t á n t ö b b t r é f á s - d r á m a i e p i z ó d u t á n a f é r f i b e l á t j a , hogy a n ő k r ő l v a l l o t t l e k i c s i n y l ő n é z e t e i t alaposan m e g k e l l v á l t o z t a t n i a . Á t a d j a a vándorszászlót az okos és v o n z ó L é n á n a k , a k i i r á n t m á r r é g ó t a gyengéd é r z e l m e k e t t á p l á l . A d r á m a i k o n f l i k t u s i l y m ó d o n v i s z o n y l a g k ö n n y e n o l d ó d i k m e g , s a d r á m a i k o l l í z i ó a v a u d e v i l l e i r á n y á b a t o l ó d i k el. A r b u z o v n é m i l e g leegyszerűsítette a valóságot — a f a l u p s z i c h o l ó g i a i a r c u l a t á n a k á t a l a k u l á s á t

— m e r t hőseit, b á r m i n d dolgos e m b e r e k , n e m egyszer o l y a n s z i t u á c i ó k b a h e l y e z t e , a m e l y e k b e n v o n á s a i k m e g s z é p ü l t e k , de Sztyepan, L e n a , Nasztaszja P e t r o v n a , a g é p á l l o m á s p o l i t i k a i v e z e t ő j e , s a t ö b b i e k mégis e l ő n y ö s e n k ü l ö n - b ö z n e k a k o r á b b i d a r a b o k s z e r e p l ő i t ő l , a k i k c s u p á n k i r a k a t - a l a k o k , k é t l á b o n j á r ó eszmék v o l t a k . A H a t szerelmes f i g u r á i b a n m á r j ó v a l t ö b b az életszerű- ség, a l í r a i t ö l t ö t t s é g . A h a t s z e m é l y e s v í g j á t é k é p p e n a f e n t i e k m i a t t t ö b b ö n t e v é k e n y s z í n k ö r és i s m e r t színház népszerű m ű v e l e t t .

A 30-as évek d a r a b j a i szinte e l k é p z e l h e t e t l e n e k v o l t a k d a l b e t é t e k n é l k ü l . M e g z e n é s í t e t t v e r s e k e t i l l e s z t e t t e k a színházak m a j d m i n d e g y i k színműbe, t ö b b e k k ö z ö t t A f i n o g e n o v , K i r s o n , S z v e t l o v s m á s o k alkotásaiba. D e f e l h a n g z o t t a d a l az ú j a b b A r b u z o v - v í g j á t é k b a n , a Messzi ú t - b a n ( m á s k é p p e n a M e t r ó , 1935) is, a m e l y az országépítés e g y i k f o n t o s f e l a d a t á t , a m e t r ó é p í t é s t ábrázolta.

A hősies erőfeszítések k ö z e p e t t e j e l l e m e k f o r m á l ó d n a k , s z e r e l m e k születnek, s az í r ó é r z é k e l t e t i azt is, h o g y a közösség n e v e l ő hatása n e m k e v é s b é f o n t o s szerepet j á t s z i k az ország életében, m i n t m a g a a gigászi m u n k a . A l í r a i v í g j á t é k a l a p g o n d o l a t a m i n d j á r t az első j e l e n e t b e n f e l h a n g z i k , a m i k o r A n t o n , a m o s z k v a i m e t r ó é p í t ő k k o m s z o m o l t i t k á r a az á l a r c o s b á l o n m i n d e n f i a t a l n a k u g y a n a z t

„ j ó s o l j a " : „ N a g y , messzi ú t — azaz j ö v e n d ő —• v á r r á d az é l e t b e n " . [6] M a g a a m ű a r r ó l szól, h o g y a k ü l ö n f é l e e m b e r e k — a m a g á n y o s o k , a k a l l ó d ó k is

— , h o g y a n t a l á l h a t n a k ö n m a g u k r a és b a r á t o k r a a k o l l e k t í v m u n k a n a g y k o h ó - j á b a n . A f é r f i a s , de a r a n y s z í v ű J e l e n a L j a s e n k ö b r i g á d j á b a n is e g y a r á n t d o l - g o z n a k „ n e h é z f i ú k " , m i n t I l j a és M a k s z i m és ü g y e t l e n e k , m i n t a t ö r é k e n y L i l j a . A z e n e r g i k u s és c é l t u d a t o s J e l e n a m i n d e n b r i g á d t a g b ó l e m b e r t f a r a g , m é g I l j a i r á n t t á p l á l v i s z o n z a t l a n érzésein is képes ú r r á l e n n i —• t u d j a , h o g y a f i ú L i l j á t s z e r e t i — sőt az e l t i t k o l t s z e r e l e m e r ő t ad n e k i ahhoz, h o g y az e g y r e nehezebb k ö v e t e l m é n y e k n e k is megfelelhessen. A Messzi ú t - b a n A r b u z o v k ü l ö n n y o m a t é k o t a d o t t a szerelem n e v e l ő e r e j é n e k , a m e l y g o n d o - l a t o t t ö b b k é s ő b b i m ű v é b e n a f ő m o n d a n i v a l ó k sorába emelte. A sok k e d v e s - é r d e k e s epizód e l l e n é r e , a l í r a i v í g j á t é k b a n az í r ó n e m t u d t a a m a g a t e l j e s - ségében m e g r a g a d n i az e m b e r r é f o r m á l ó d á s b o n y o l u l t f o l y a m a t á t . Ezért az i g a z i d r á m a i feszültséget g y a k r a n f e l o l d j á k a h o l summás, h o l e l s i e t e t t d e k l a - r a t í v m e g n y i l a t k o z á s o k .

A kedves t ö r t é n e t — a k o m p o z í c i ó s lazaságok ellenére — n a g y s i k e r t

(7)

a r a t o t t a m a g a k o r á b a n . A d a r a b legsikeresebb s z í n p a d i m e g f o r m á l á s a M a r i j a K n e b e l nevéhez f ű z ő d i k , a k i a J e r m o l o v a Színház e g y k o r i közönségét e s t é r ő l estére lázba hozta. A l í r a i v í g j á t é k e g y i k f i g u r á j á b ó l , L i l j a B r e g m a n b ó l n ő t t k i T á n y a , a legelső t i p i k u s A r b u z o v - h ő s .

A z 1938-as esztendő kétszeresen is d ö n t ő j e l e n t ő s é g g e l b í r A r b u z o v í r ó i p á l y á j á n . E g y r é s z t ez é v b e n h í v t a é l e t r e e g y f i a t a l M e j e r h o l d t a n í t v á n n y a l , V a l e n t y i n P l u c s e k k e l e g y ü t t a m o s z k v a i S z í n h á z i S t ú d i ó t , a m e l y t ö b b p á l y a - k e z d ő t e h e t s é g a l k o t ó m ű h e l y é v é v á l t , i l l e t v e n é h á n y d a r a b „ s z ü l ő o t t h o n a "

l e t t , másrészt e l k é s z ü l t a n a g y m ű , az első, i g a z i s i k e r t hozó k a m a r a d a r a b , a szovjet d r á m a t ö r t é n e t é b e n is k o r s z a k o s j e l e n t ő s é g ű T á n y a . ( A végső v á l t o z a t 1946-ból származik.)

A S t ú d i ó b a n r á h á r u l ó f e l a d a t o k hosszabb i d ő r e m e g h a t á r o z t á k A r b u z o v i r o d a l m i — s z í n h á z i t e v é k e n y s é g é t . A z i g e n s o k r é t ű — í r ó i , rendezői, színészi, szervezői — m u n k a t e l j e s e m b e r t k í v á n t . A S t ú d i ó t a g j a i n a k —- a k e z d ő színészeknek, s z í n i n ö v e n d é k e k n e k és m ű k e d v e l ő k n e k — m ű v é s z i c é l k i t ű z é s e az v o l t , h o g y a k o r r e m é n y e k k e l és v á g y a k k a l t e l i f i a t a l h ő s t í p u s a i t , a k o r t á r s a - k a t , v a g y i s ö n m a g u k a t m u t a s s á k m e g az élet k ü l ö n f é l e h e l y z e t e i b e n . M i v e l n e m t a l á l t a k m e g f e l e l ő d a r a b o t , a m e l y h ű e n k i f e j e z t e v o l n a g o n d o l a t a i k a t és érzéseiket, merész elhatározással m a g u k h o z t a k l é t r e egy „ k o l l e k t í v " m ű v e t , a H a j n a l i v á r o s t (1939). A színpadon, a szereplők i m p r o v i z á c i ó i b ó l s z ü l e t e t t d a r a b o t , az A m u r - p a r t i K o m s z o m o l s z k v á r o s k a é p í t ő i n e k h e r o i k u s - r o m a n t i k u s k r ó n i k á j á t a z t á n a „ f ő s z e r z ő " , A r b u z o v r ö g z í t e t t e végleges f o r m á b a .

M á s „ k o l l e k t í v " a l k o t á s o k is f e l h í v t á k a f i g y e l m e t a S t ú d i ó létezésére, m i n t A p á r b a j és a H á z C s e r k i z o v b a n . A z u t ó b b i s z í n p a d i v á z l a t b ó l A r b u z o v egy m e l o d r á m á t í r t , a m e l y később K ü l v á r o s i h á z i k ó (1943) c í m e n v á l t i s m e r t t é . A m e l o d r á m a m u n k á s l á n y hősei — V e r a , Nagyezsda, L j u b o v — Csehov H á r o m n ő v é r é n e k e l l e n p ó l u s a i .

A s e m a t i z m u s k o r á n a k m e s t e r k é l t hősködéssel t e l i d a r a b j a i k ö z ü l A r b u z o v p á l y a k e z d ő k o r s z a k á n a k f ő m ű v e m a g a s a n k i e m e l k e d i k , m e r t a T á n y a m i n d e n - k é p p e n a f i a t a l í r ó m ű v é s z i érzékét dicséri, a k i d r á m á j á b a n b á t r a n k i m o n d t a azt, h o g y a nagyszabású építkezések k ö z e p e t t e n e m kevésbé f o n t o s az e m b e r belső épülése.

A T á n y a a d i s z h a r m ó n i a d r á m á j a , de m i u t á n a f ő h ő s m e g j á r t a az é l e t k ü l ö n f é l e s z f é r á i t , v é g ü l is ú j r a t e r e m t i a h a r m ó n i á t . T á n y a sok-sok nehézség és l e l k i t u s a u t á n m e g é r t i , h o g y a v a l ó é l e t b ő l k i s z a k í t o t t s z e r e l e m ' é p p ú g y m e g b o s s z u l j a m a g á t , a m i n t a legszebb é r z é s t ő l e l i d e g e n í t e t t é l e t t e v é k e n y s é g is.

Csak a h a r m o n i k u s é l e t b e n é r h e t ő el a teljesség, a boldogság.

T á n y a , a f i a t a l e g y e t e m i s t a l á n y egész életét az i m á d o t t f é r j n e k , H e r m a n B a l a s o v n a k a k a r j a szentelni. A „csak te m e g é n " a b s z o l u t i z á l t elve a z o n b a n odavezet, h o g y a b b a h a g y j a o r v o s i t a n u l m á n y a i t , a m a g á n é l e t és a b a r á t o k is h á t t é r b e s z o r u l n a k . H e r m a n v i s z o n t n e m a k a r „ b a b a h á z b a n " é l n i , ezért k o l l é - g á j á v a l , M a r i a S a m a n o v á v a l ú j életet kezd. T á n y a m a g á r a m a r a d , g y e r m e k e is m e g h a l , de m é g s e m r o p p a n össze, h a n e m b e f e j e z i az e g y e t e m e t , o r v o s lesz, m a j d a t á v o l i S z i b é r i á b a k e r ü l , a h o l a sors i s m é t összehozza f é r j é v e l , és m e g - m e n t i a n n a k g y e r m e k é t . T á n y a és H e r m a n „ v é l e t l e n " találkozása a b á n y a - t e l e p e n f o n t o s d r a m a t u r g i a i f u n k c i ó t t ö l t be, hiszen a d o k t o r n ő v é g l e g m e g - é r t i , h o g y a m ú l t t e l j e s e n l e z á r u l t . A m i n t I g n a t o v n a k , ú j h ó d o l ó j á n a k m e g is m o n d t a : „ . . . M i l y e n f u r c s a is, t a l á l k o z n o m k e l l e t t vele, h o g y m e g é r t s e m azt, h o g y m e n n y i r e más l e t t e m . " [7]

(8)

K e z d e t b e n l á n y a azt h i s z i , h o g y a m i n d e n t b e t ö l t ő szerelem j e l e n t i szá- m á r a az egész életet. De m á r a d a r a b e l e j é n t a l á l h a t ó n é h á n y o l y a n s z i m b o - l i k u s epizód, a m e l y az asszony b o l d o g s á g á n a k i n g a t a g v o l t á t j e l z i . A l e g j e l l e g - zetesebb m o m e n t u m az, h o g y a közösen szerzett V a r j u c s k á t , „ S z e m j o n S z e m j o - n o v i c s o t " k a l i t k á b a n ő r z i k , s ezért a m a d á r n e m t a n u l h a t o t t m e g r e p ü l n i , m i k é n t a „ s z e r e l m i g ú z s b a n " , a „ b a b a h á z b a n " élő T á n y a is szárnyszegett m a - r a d t . D e j e l k é p e s é r t e l m ű az is, h o g y a d r á m a cselekménye csak k é t é v s z a k - b a n j á t s z ó d i k — 1934—1938 k ö z ö t t — ősszel és tavasszal, s ez az e l m ú l á s és a m e g ú j u l á s g o n d o l a t á t r e j t i m a g á b a n .

A z í r ó n e m h a g y kétséget a f e l ő l , h o g y T á n y a súlyos á r a t f i z e t e t t e g y k o r i tévedéséért, de A r b u z o v i m p o n á l ó m ű v é s z i e r ő v e l azt is h i h e t ő v é t e t t e , h o g y a „ s z o v j e t N ó r a " — , ahogy t ö b b k r i t i k u s is f o g a l m a z o t t — képes a m e g ú j u l á s r a . T á n y a az évek s o r á n t e l j e s e n á t a l a k u l t , b e é r e t t , s ú j e s z m é n y e k e t is t a l á l t a m a g a számára. M á r n e m c s u p á n e g y e t l e n e m b e r h e z k ö t i az életét, a k i t ő l m i n d e n t v á r — a tökéletes b o l d o g s á g o t is — , h a n e m széles k ö r b e n teszi hasz- nossá m a g á t , elsősorban szép h i v a t á s á n a k él.

T ö b b p á r h u z a m o s e p i z ó d v a n a d a r a b b a n , s azok egybevetése m é g szem- léletesebbé teszi T á n y a t e l j e s á t f o r m á l ó d á s á t . A d r á m a első és h a t o d i k j e l e n e t e a l e g j o b b a n példázza ezt. M i n d k é t esetben síléccel a kezében, a g y o n f a g y v a lép T á n y a a szobába, de az első j e l e n e t b e n a h a n g u l a t o s S z o k o l n y i k i P a r k b ó l , a m á s i k b a n v i s z o n t súlyos b e t e g t ő l érkezett.

A T á n y á b a n — de A r b u z o v k é s ő b b i d a r a b j a i b a n is — i g e n f o n t o s szerepet j á t s z i k az idő, a m e l y n e m e g y s z e r ű e n „ h á t t é r " , h a n e m g y a k r a n szinte a cselek- m é n y „ s z e r e p l ő j é v é " is v á l i k . H i s z e n az i d ő k é r l e l h e t e t l e n b i z t o n s á g g a l m u t a t j a meg, m e n n y i t ér ez v a g y az az e m b e r , s e l is d ö n t i , k i n e k v o l t igaza, k i válasz- t o t t helyesen, és k i k é n y s z e r ü l ú j választásra.

A f i a t a l d r á m a í r ó t a T á n y a k a p c s á n t ö b b v á d érte m i n t e l i s m e r ő szó.

A k r i t i k u s o k — e g y m á s n a k sokszor igencsak e l l e n t m o n d ó — v é l e m é n y é t k é t f ő csoportba l e h e t t ö m ö r í t e n i ; egyrészt A r b u z o v kevéssé i s m e r i a színpad t ö r - v é n y e i t , s z c e n i k a i t a p a s z t a l a t l a n s á g a s z e m b e t ű n ő , másrészt a T á n y a n e m más, m i n t I b s e n N ó r á j á n a k á t h a n g s z e r e l t v á l t o z a t a . M i n d k é t m e g á l l a p í t á s m a g á b a n h o r d o z t a az igazság e g y n é m e l y elemét, de összességében m é g i s v a l ó t l a n v o l t . A r b u z o v d r á m á j a m i n d e n „ c s á b í t ó " hasonlatosság és a m e s t e r s é g b e l i h i á n y o s - ság m e l l e t t is e g y érdekes, ö n á l l ó alkotás, a m e l y — m i n t az i d ő is m e g m u t a t t a

•— korszakos j e l e n t ő s é g g e l b í r . U g y a n a k k o r az is t é n y , h o g y az első m e g f o g a l - mazásban a d a r a b végére T á n y a a l a k j a kissé e l s z ü r k ü l t , a d r á m a i c s e l e k m é n y l e n d ü l e t e is m e g t ö r t és az u t o l s ó részbe a szerző o l y a n „ k i l ó g ó " e p i z ó d o k a t és felesleges f i g u r á k a t is b e l e e r ő l t e t e t t , a m e l y e k e g y á l t a l á n n e m i l l e t t e k a d r á - m a szövetébe. A tűzvész, a h a t á r s é r t é s , M a k s z i m és L j o s k a (a k o r á b b i Messzi ú t b ó l ) szerepeltetése is t e l j e s e n szükségtelen, de a h a t a l m a s t e r m e t ű , t e t ő t ő l t a l p i g p r é m b e ö l t ö z ö t t J a c k L o n d o n - i hősre e m l é k e z t e t ő vadász, I g n a t S z o k o l o v f e l b u k k a n á s a v é g k é p p e n felesleges a d r á m a i k i f e j l e t s z e m p o n t j á b ó l .

A r b u z o v a d r á m a ú j a b b és ú j a b b á t l d o l g o z á s a i n á l t ö b b k r i t i k u s h e l y é n v a l ó észrevételét és tanácsát is m e g f o g a d v a elsősorban a m á s o d i k részben v é g z e t t jelentősebb á t a l a k í t á s t , k i h a g y t a a „ t ö l t e l é k " e p i z ó d o k a t és I g n a t S z o k o l o v h e - l y é r e az a r a n y i p a r i k e r ü l e t vezetője, A l e k s z e j I g n a t o v k e r ü l t , a k i n e k T á n y a i r á n t t á p l á l t g y e n g é d v o n z a l m a m á r j o b b a n b e l e s i m u l t a d r á m a f i n á l é j á b a s az asszonyra g y a k o r o l t p o z i t í v hatása is h i h e t ő b b é t e t t e a f ő h ő s l e l k i ú j j á s z ü - letését.

(9)

A T á n y a s z í n p a d i s i k e r e 1 9 3 9 - b e n , a m o s z k v a i F o r r a d a l m i S z í n h á z b a n k e z d ő d ö t t M a r i a B a b a n o v á v a l a f ő s z e r e p b e n , 1 9 5 6 - b a n a M a j a k o v s z k i j S z í n - h á z b a n f o l y t a t ó d o t t — u g y a n a z o n c í m s z e r e p l ő v e l — e g y n e m m i n d e n n a p i , m o n d h a t n i s z í n h á z t ö r t é n e t i e s e m é n n y e l , az e z r e d i k előadással, és t a r t n a p j a - i n k b a n is.

III.

A r b u z o v l e g k o r á b b i d a r a b j a i — i d e s z á m í t v a a n e m é p p e n ö n á l l ó „ a g i t k á - k a t " és az a l k a l m i e g y f e l v o n á s o s o k a t is — c s u p á n s z e r é n y e b b i r o d a l m i u j j g y a - k o r l a t o k n a k t e k i n t h e t ő k , a m e l y e k e n i g e n c s a k é r z ő d i k a görcsös i g y e k e z e t , a k i f o r r a t l a n s á g . A z e r ő t e l j e s e b b e f f e k t u s o k , a h a r s á n y a b b m e g o l d á s o k é p p e n a k i a l a k u l a t l a n s á g o t , a d r a m a t u r g i a i e g y e n e t l e n s é g e k e t t e s z i k m é g s z e m b e t ű n ő b b é . A z a k k o r ú j n a k é r z e t t s z í n h á z i e s z k ö z ö k n e m b i z o n y u l t a k e l é g h a t á s o s n a k a h h o z , h o g y e l l e n s ú l y o z z á k a szegényes, s a b l o n o s m o n d a n i v a l ó t és a s e m a t i k u s d r á m a i f o r d u l a t o k a t . A n a g y á t t ö r é s t a T á n y a j e l e n t e t t e , a m e l y — m i n d e n g y e n g é j e e l l e n é r e — m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ö t t a m e g e l ő z ő m ű v e k t ő l , s m a g á b a n h o r d o z t a a k é s ő b b i n a g y d r á m á k , a V á n d o r é v e k , az I r k u t s z k i t ö r t é n e t , A z én szegény M a r a t o m , s a t ö b b i e k í g é r e t é t , a m e l y e k részletes elemzése e g y ú j a b b t a n u l m á n y t i g é n y e l .

J E G Y Z E T E K 1. Eecefla c Ap6y30BbiM

CMEHA JI. 4 . I Y . 1 9 6 5 .

2. B a k c s i G y ö r g y : F o r r a d a l m a k , h á b o r ú k , i r o d a l o m Bp. 1976. G o n d o l a t

3. U. o. p : 263 4. U. o. p : 397 5. U. o. p : 287-288

6. A. Ap6y30B: JlajibHaa ^ o p o r a M . 1 9 6 1 . COB. n n c . CTp., 6 0 — 6 1 7. A r b u z o v : T á n y a

S z o v j e t d r á m á k 1939—1961 Bp. 1974. E u r ó p a II. kötet p: 95

I R O D A L O M

I . T a n u l m á n y o k

1. K. PY^HHijKHH: nopTpeTbi ^paiviaTyproB M. 1961. COB. nwcaTejib

2. E. CypKOB: H a flpaMaTyprMHecKMe TeMbi M . 1962.

3. A. JlaflblJKeHCKHÍÍ: MaCTepCTBO A. H . Ap6y30Ba-flpaMaTypra

(flnccepTaijMfl KaH^. C|)HJI. Hayn. M. 1963.

4. MaMOHTOB: PaHHMe nbecbi A. H. Ap6y30Ba M. 1964. COB. JIMT. CTp.: 360—381.

5. A. JLAFLBDKEHCKHH: AjieKceíi A p 6 y 3 0 B- # p a i v i a T y p r MEXOBCKOIÍ LUKOJIM

POCTOB 1967. CÖOpHMK CTaTCM H MaTCpnajlOB. Bbin. 4.

6. M N P 0 H 0 B A : ÜPAMATYPRHH A . H . A p 6 y 3 0 B a JleHMHrpafl 1969. (flnccepTaijnH)

(10)

7. H . KptiMOBa: T e a T p A p 6 y 3 0 B a

M . 1969. ( n p e f l n c j i . K KHWRE „ f l p a M b i " )

8. E. KajiMaHOBCKMÜ: HTO ^OJDKHO npw3HaTbca 3a MCTHHV ,,3Be3,n;a"

1969/1.

9. 14. BmiiHecKaH: AjieKceíí A p 6 y 3 0 B M . 1971. COB. n n c .

10. B. MuHKaineBa: PoMaHTnnecKMe TeHfleHijHM B ^PAMATYPRUM A. H . A p 6 y 3 0 B a

KajiMHHH 1974. (aBTopec^epaT)

11. M. BacMjiMHWHa: I l b e c b i Ajieiccea A p 6 y 3 0 B a TeaTp, 1 9 7 8 / 5

12. B. EyrpoB: Pyccicaa, cOBeTCKaa ^paMaTypraa 1 9 6 0 — 1 9 7 0 . M. 1980.

I I . E g y e s m ű v e k K j i a c c

1. r o j i y S o B : XH3Hb, pa30nTaa Bnpe6e3rn K p a c H a a r a 3 e T a JI. 1931. 21. OKT.

IIJecTcpo JIH)6HMWX

1. B. 3pM3HC: IIIeCTepO JHOÖHMblX, COBeTCKOe IlCKyCCTBO 1935. 23. a n p .

XlajiBHHH # o p o r a

1. B. A n n e p c : JJanbHaa j j o p o r a

P a ö o ^ a a MocKBa 1936. 3. MapTa 2. 14. 3pMaHC: JJajibHaa . q o p o r a ,

CoBeTCKoe ncKyccTBo 1936. 17, MapTa T o p o f l na 3ape

1. B. TajiaHTep — A . IIIapOB: P o j K ^ e H n e HOBoro TeaTpa npaB,a;a 1941. 10 cJ)eBp.

2. H . AÖaJIKMH: NOABNR HDHOCTM IIpaBfla 1957. 3. Mtojia.

T a H a

1. 14. r p w H Ö e p r : M e j i O f l p a M a M ^MflaKTH3M MCKyCCTBO H >KH3Hb 1 9 3 8 / 1 1 — 1 2 2. JLEBMFLOB: TAHA

JIMT. O6O3PEHME 1 9 3 8 / 2 1 i . A. POCKHH: TaHa

JIHT. ra3eTa 1939. IY. 5.

4. B. A j i n e p c : EaÖaHOBa H e e r e a T p a j i b n o e BpeMa M . 1977. CTP: 2 6 3 — 3 1 0 .

5. r . 3 o p w H a : JIoöaHOB B KH: B o n p o c b i TEATPA M. B T O 1977.

.228

(11)

PE3IOME

O P A H H E Í Í ^ P A M A T y P r M M AJIEKCEH A P E Y 3 0 B A ,H-p XeKJiH ííoHteti)

AjieKcew Ap6y30B Boniéji B jiirrepaTypy B nepno/j, Kor/ja nijia SopbÖa pa3JiMMHbix jiMTepaTypHbix HanpaBjieHwii, rpynniipOBOK, rocnoflCTBOBajni TpaMOBCKo-npojieTKyjibTOBCKne Teopnn. Ero TeaTpajibHoe „iipoiicxo:>KfleHMe"

— OH n p M H i e j i B fl,paMaTypri«o NPÜMO M3 TeaTpa — o n p e^ e u M J i o TaKiie n p n é M b i MaCTepCTBa, Kaic KOHTpacTHbiíí n a p a j u i e j i M 3 M , p a 3 H o r o p o ^ a a c c o - IÍMaU,MM, OÖbirpbIBaHMe B03M0>KHbIX I I HeB03M0>KHbIX c m y a r p i M .

B caMbix paHHHx nbecax nexoBCKoe n a ^ a j i o e r o JiMTepaTypHOÜ .neírrejib- HOCTM öbijio e m e He3aMCTHbiM. B cepe^HHe 20-bix ro^OB TBopnecTBo. A . Ap6y30Ba Hanajiocb arnToSospennflMM n jiMTMOHTaJKaMn, KaK: „naTMjieT- Ka", „BbiTb Har0T0Be", „CopeBHOBaHMe" n ^ p . nepBbie e r o eaMOCTOíiTejib- Hbie APaMbi; „Kjiace" (1930), ,,Cep/me" (TpeTMM 5IH; 1932) „LUecTepo jiioÖMMbix" (1934) xapaKTepn3yiOTCíi e m e npaMOJiMHeiiHocTbio, maöJiOH- HOCTbio, flpaMaTyprUHecKoü HepoBHocTbio. HaHimaiomMM ApaMaTypr ribi- Tajicfl 3aTpoHyTb B HMX cpa3y MI-io^cecTso aKTyajibHbix BoripocoB. B „ ^ a j i b - H e n flopore" (1935) MOJIO^OM Ap6y30B B n e p B b i e CTaBiiT T e M y „BocniiTa- HMa jnoöoBbio", nojiyHMBmyK) HacTO^mee pa3BMXMe B öojiee 3pejibix e r o

^ p a M a x .

Beflymaa T e M a MHOTMX a p 6 y 3 0 B C K i i x nbee — npoöjieivia c ^ o p M i i p o - BaHMa rapMOHMHecKM p a 3 B i r r o r o H e j i O B e x a — T a j i a H T J i n B O M TMHM^ho p e m a j i a c b B nepBOM e r o 3HaHMTejibHoíí ,a;paMe „Tami". (1938). CBoeo6pa3Haa cy^bSa T a H H Mfla OT SrOMCTMHeCKOM t^MJIOCOC^MM „TOJibKO Tbl II a " M FLOXO/JFL

# 0 06menpi43HaHHbIX OÖmeCTBeHHblX I1 3M0L(M0HaJIbHbIX IíeHHOCTeM 5KI13HI1

— AaJia B03M0>KH0CTb TaJiaHTJiMBOMy ^paMaTypry Bbipa3iiTb cBoe IIOSTM- necKoe Kpe^o. TeaTpajibHbiíi ycnex „TaHii", BM3BaHHbra B nepByio o^epe/jb McicjiioMMTejibHbiM TajiaHTOM aKTpiicbi M. EaöaHOBoií, cAejiaji mms Ha^iii- Haiomero ^paiviaTypra M3BecTHbiM BO Bceíi CTpaHe.

(12)

T H E S T A R T OF A L E X A N D E R A R B U Z O V ' S L I T E R A R Y C A R E E R

BY DR. JOSEPH HEKLI

T h e p r e s e n t s t u d y analyses t h e f i r s t p e r i o d of A l e x a n d e r A r b u z o v ' s l i t e r a r y career, w h o is r e g a r d e d t h e d o y e n of c o n t e m p o r a r y S o v i e t d r a m a . T h e y o u n g , t a l e n t e d w r i t e r e n t e r e d l i t e r a r y l i f e f r o m t h e t h e a t r i c a l w o r l d , a n d h i s p r o p a - ganda p l a y s w e r e p u b l i s h e d f r o m t h e m i d d l e of t h e 1920s. H i s f i r s t o r i g i n a l d r a m a , t h e Class (1930) d i d n o t m a k e a h i t , a n d h i s n e x t plays s u c h as t h e

„ H e a r t " (1932), „ S i x P e o p l e i n L o v e " (1934) a n d „ T h e L o n g W a y " (1935) w e r e not successful d r a m a s w i t h r e a l c o n f l i c t s , b u t r a t h e r t h e d r a m a t i z a t i o n s of theses.

T h e last p l a y of h i s f i r s t l i t e r a r y p e r i o d a n d at t h e same t i m e t h e o v e r t u r e of h i s n e w p e r i o d w a s T a n y a (1938). T h r o u g h t h e e x c i t i n g a n d v a r i e d e x p e r i e n - ces of t h e y o u n g g i r l , t h e d r a m a t i s t b r a v e l y d e c l a r e d t h a t i n t h e m i d s t of great c o n s t r u c t i o n s t h e i n n e r — e t h i c a l — e m o t i o n a l c h a r a c t e r i z a t i o n of a hero is v e r y i m p o r t a n t . M a n y l a t e r A r b u z o v d r a m a s w e r e based o n t h e t h e m e of t h e C h e k h o v i t e — l y r i c a l T a n y a .

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Midőn 1660.-ban elfoglalta Váradot a török, akkor azt mondta Debreczen követeinek Piri pasa, a szultán íródeákja, hogy a város régi hódolása már

A III/A és III/B alcsoportok közti különbség abból adódik, hogy míg a III/A szövegeiben mindig jelen van egy komplett narráció, amelyet megelőznek vagy éppen

BO LYAI .T entam en... B olyai .T

reich. Deutsche Geschichte im Ausgange des Mittelalters. Oesterreich unter Kaiser Friedrich IV. Kaiser Friderich III. und sein Sohn Maximilian. Hauses Habs­.. burg

A mért (telítési jellegű görbét) többféle fg-vel közelítik

oktalan bo- lyongásaikban és veszélyes próbálkozásaikban I Meg kell értenünk, mily kitörülhetetlen az ő sze- retete, s hogy ha egyszer őt szerettük, soha többé

biotit T i-in -b io tit (Henry et.. RELIKT SZÖVETI ELEMEK A GÖRCSÖNYI FORMÁCIÓ ÓRIÁSGRÁNÁTOS GNEISZ TAGOZAT MINTÁIBAN. mivel magasabb hőmérsékleten és kisebb

ros, dessen Beiname Deleanos ist, hat über sich jenes Gerücht verbreitet, dass er der Sohn von Romanos, des Sohnes von Samuel ist, den ihm die Tochter des Königs von

tévő termeléstől. A német katholikusoknak sikerült dr. Egyszerre nem lehet gyökeres gyó- gyítást vinni véghez, de azért vívmány számába mehet, hogy több német

458/D/2008.. Ba logh Ele mér s. Bal sai Ist ván s. Hol ló And rás s. Ko vács Pé ter s. Lé vay Mik lós s. Po kol Bé la s. Sza lay Pé ter s. Szí vós Má ria s.. évi LXXVI II.

Az in dít vá nyok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is, hogy meg ál la pít ha tó-e a Ktjt.1. Ezért a fel ké szü lés re nyitva álló

Összességében a diplomások aránya a pályakezdő munkanélküliek között jóval gyorsab- ban növekedett, mint a nem pályakezdők csoportjában, és ez még fokozottabban

jonovics) – ez nagyfokú tévedés volt, mivel Zahar bátyuska, a régi, sok harcban edzett követségi alkalmazott, feltehetően éppenséggel az ő, vagyis Alekszej

jonovics) – ez nagyfokú tévedés volt, mivel Zahar bátyuska, a régi, sok harcban edzett követségi alkalmazott, feltehetően éppenséggel az ő, vagyis Alekszej

Ha io egésségben vagy, iól vagyon, én io egésségben vagyok. Az mi Tulliánk iöve én hozzam Szent Iván havának tizenkettödik napian, a kinek igen nagy ioszágos cselekedetinf

• Nem ideális (b) esetben az I és II zónákban a komponensek migrációs sebessége nagyobb, míg a III és IV zónákban kisebb kell, hogy legyen, mint a portok sebessége, ha

– „Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ez a kezelés hatásos, de vannak páciensek, akik úgy gondolják, hogy számukra hatásos volt.”. –

Mivel ezúttal azok a birtokosok (és más jövedelemélve- zők), akik több településen is érdekeltek voltak, minden esetben külön szerepel- tek, az összeírás végül több

A pécsi kötet három jelentôs dologra mutat rá: a) a neoavantgárd szubkultúra és a rock kultúra szimbio- tikus kapcsolatára (a képzômûvészeti kiállítások kö-

A monográfia előszavából az is kiderül – ha eddig nem tudtuk volna –, hogy a szerző, Balogh Mihály egyetemi évei óta kutatta szülőhelye múltját, gyűjtötte „a

bhh 3, 6oacb Ha HTo-HHÖyab oxpyacaiomee B3raaHyTb; noTOM nojjHana hx BBepx, h efi cpa3y ace npeacTaBHjiocb, hto b TyMaHHoil bbicotc uepxoBHoro cBoaa JieTaioT

– Csongrád Vármegye Felekezeti Anyakönyvi Másodpéldányainak Levéltári Gyûjteménye – A református egyházközségek anyakönyveinek másodpéldányai, Szentes,

6 Honvári János (szerk.): Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. 7 Grinwald Béla: Széchenyi magánhitelügyi koncepciójának szellemi és