1/2006. (II. 2.) FMM r e n d e l e t e

48  Download (0)

Full text

(1)

A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA

Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Telefon: 472-8246 Megjelenik szükség szerint.

Elõfizetési díj:

egy évre 13 860 Ft

ÁRA: 1472 Ft

Kiadóhivatal:

Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.

Tartalom

Jog sza bá lyok

1/2006. (II. 2.) FMM ren de let a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek iga zo lá sá ra al kalmas ira - tokról ... 106 2/2006. (II. 2.) FMM ren de let egyes mi nisz te ri ren de le -

tek nek a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel - mé nyé vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról ... 107 2/2006. (MüK. 2.) FMM uta sí tá s az Or szá gos Munka -

biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség Ala pító Okira ta mó do sí tá sá ról és köz zé té te lé rõl ... 108 3/2006. (MüK. 2.) FMM uta sí tá s a Fog lal koz ta tás po li ti -

kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ban, és az ága za ti irá - nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk 2006. évi te vé keny sé gét meg ha tá ro zó ki emelt cé lok ról ... 109 4/2006. (MüK. 2.) FMM uta sí tá s a „Meg vál to zott munka -

képességûek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér támo - gatás” 2006. évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tal va ló gazdál ko dás rend jé rõl és a ke ze lõi fel ada tok ellátá - sáról ... 118 A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga jog egy sé gi

ha tá ro za ta (1/2006. PJE szám) ... 125

Köz le mé nyek

Köz le mény a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te 2006. feb ru ár 1-jei ülé sé rõl ... 128 Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõfel ü gye -

lõs ég köz le mé nye a Mun ka biz ton sá gi Szak ér tõk Név - jegy zé ké rõl ... 139

Tá jé koz ta tá sok

Tá jé koz ta tó az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 2005.

de cem ber 2-i ülé sé rõl ... 140 Tá jé koz ta tó az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 2005.

de cem ber 9-i ülé sé rõl ... 140 Tá jé koz ta tás az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Munka -

ügyi Fõ fel ügye lõ ség te rü le ti Mun ka biz ton sá gi, Munka - ügyi Fel ügye lõ sé ge i nek regio ná lis át szer ve zé sérõl ... 141 Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -

ügye lõ ség tá jékoz ta tá sa ér vé nyét vesz tett egyé ni védõ - eszköz mi nõ sí tõ bi zo nyít vány köz zé té te lé rõl ... 144 Tá jé koz ta tás új ma gyar nem ze ti szab vá nyok ról ... 145 Tá jé koz ta tás pá lyá za ti fel hí vás ról ... 145

(2)

JOGSZABÁLYOK

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

1/2006. (II. 2.) FMM r e n d e l e t e

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról

Az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 124. §-ának (8) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap - ján a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek iga - zo lá sá ra al kal mas ira tok kö ré rõl a kö vet ke zõ ket ren - delem el:

1. §

E ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni

a) a Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továbbiak ban: Mt.),

b) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény,

c) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény,

d) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo - má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról szóló 2001. évi XCV. tör - vény,

e) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló 1996. évi XLIII. tör vény,

f) a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról szóló 1997. évi LXVII. tör vény,

g) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl szóló 1994. évi LXXX. tör vény,

h) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo - nyá ról szóló 1997. évi LXVIII. tör vény

ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó ra (a továb biak ban: mun kál - ta tó), valamint

i) a tá mo ga tást nyúj tó költ ség ve té si szerv re (a továb - biak ban: költ ség ve té si szerv)

a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a köz pon ti költ ség - ve tés bõl és az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ból nyújt ha tó ál la mi tá mo ga tás igény lé sé vel kap cso la tos el já rás és az állami tá mo ga tás ra vo nat ko zó jo go sult ság meg ál la pí tá sa so rán.

2. §

(1) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az állam - ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény ben

(a továb biak ban: Áht.) meg ha tá ro zott fel té te lei meg ál la pí - tá sa alap já ul a kö vet ke zõ ira tok szol gál nak:

a) az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel - ügye lõ ség ál tal a mun ka ügyi el len õr zés rõl szóló 1996. évi LXXV. tör vény (a továb biak ban: Met.) 8/C. §-a alap ján ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vány,

b) az Áht. 15. § (9) be kez dé se a) pont já nak aa) al pont - já ban meg ha tá ro zott fel té tel te kin te té ben az Egyen lõ Bánásmód Ha tó ság ál tal a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló 2004. évi CXL. tör vény 83–84. §-a alap ján ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo - nyít vány,

c) az Áht. 15. §-a (9) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek te kin te té ben a mun kál ta tó nyi lat - ko za ta.

(2) A mun kál ta tó az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá - ro zott nyi lat ko za ta egy pél dá nyát annak meg té te lé tõl szá - mí tott nyolc na pon be lül el jut tat ja a nála mû kö dõ szak szer - ve zet, illetve az üze mi ta nács (üze mi meg bí zott) ré szé re.

A nyi lat ko zat át vé te lé rõl – amennyi ben az nem pos tai köny velt kül de mény ként ke rül meg kül dés re – a szak szer - ve zet, illetve az üze mi ta nács (üze mi meg bí zott) el is mer - vényt ad át a mun kál ta tó nak.

(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt ha tó sá gi bi zo - nyít vány he lyett a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok meg - ál la pí tá sá nak alap já ul

a) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese té ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Nem zet biz ton sá gi Iro dá ja,

b) a hon vé del mi ága zat hoz kü lön jog sza bály alap ján tar to zó mun kál ta tó ese té ben a Hon vé del mi Mi nisz té rium Jogi és In for má ció vé del mi Fõ osz tá lya,

c) bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ese té ben az Igaz ság - ügyi Mi nisz té rium Bün te tés-vég re haj tá si Fel ügye le ti Fõ - osz tá lya,

d) a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó fegy ve res és rend vé del mi szer vek ese té ben a Bel ügy mi nisz té ri um sze - mély ze ti szer ve

ál tal ki ál lí tott iga zo lás szol gál.

Záró rendelkezések

3. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha - tály ba.

Csiz már Gá bor s. k.,

fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

(3)

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

2/2006. (II. 2.) FMM r e n d e l e t e

egyes miniszteri rendeleteknek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményével összefüggõ

módosításáról

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el - lá tá sá ról szóló 1991. évi IV. tör vény 8. §-ának (5) be kez - dé sé ben, 13/A. §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben, 19. §-ának (2) be kez dé sé ben, 20. §-ának (2) be kez dé sé ben és 58. §-a (8) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek

kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

1. §

(1) A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, va - lamint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság - hely ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról szóló 6/1996.

(VII. 16.) MüM ren de let (a továb biak ban: R.) 11. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 27/A. §-ban fog lal ta kon túl me nõ en nem nyújt - ha tó tá mo ga tás an nak a mun ka adó nak, amellyel szem ben a mun ka ügyi el len õr zés rõl szóló 1996. évi LXXV. tör - vény 3. §-a (1) be kez dé sé nek i)–k) pont ja i ban fel so rolt sza bá lyok meg sér té sé ért mun ka ügyi bír sá got szab tak ki, az er rõl szó ló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott egy évig.”

(2) Az R. 16. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A 27/A. §-ban fog lal ta kon túl me nõ en nem nyújt ha - tó tá mo ga tás annak a mun ka adó nak, ame lyet a mun ka ügyi el len õr zés rõl szóló 1996. évi LXXV. tör vény 3. §-a (1) be - kez dé sé nek b), h), valamint i)–k) pont jai alap ján a ké re lem be nyúj tá sá nak hó nap ját meg elõ zõ két éven be lül jog erõ - sen mun ka ügyi bír ság meg fi ze té sé re kö te lez tek, fel té ve, ha a bír ság össze ge a b) pont alap ján ki sza bott bír ság ese té - ben a 100 ezer Ft-ot, a töb bi eset ben, valamint a bír sá gok együt tes össze ge ese tén az 500 ezer Ft-ot el ér te.”

(3) Az R. 18. §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás]

„b) a 27/A. §-ban fog lal ta kon túl me nõ en annak a mun - ka adó nak, ame lyet a mun ka ügyi el len õr zés rõl szóló 1996.

évi LXXV. tör vény 3. §-a (1) be kez dé sé nek b), valamint i)–k) pont jai alap ján a pá lyá zat be nyúj tá sá nak hó nap ját meg elõ zõ két éven be lül jog erõ sen mun ka ügyi bír ság

meg fi ze té sé re kö te lez tek, fel té ve, ha a bír ság össze ge a b) pont alap ján ki sza bott bír ság ese té ben a 100 ezer Ft-ot, a töb bi eset ben, valamint a bír sá gok együt tes össze ge ese tén az 500 ezer Ft-ot el ér te,”

(4) Az R. 19/A. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem nyújt ha tó tá mo ga tás a mun ka adó nak, ha]

„a) a 27/A. §-ban fog lal ta kon túl me nõ en a mun ka ügyi el len õr zés rõl szóló 1996. évi LXXV. tör vény 3. §-a (1) be - kez dé sé nek b)–c), e), va la mint i)–k) pont jai alap ján a pá - lyá zat be nyúj tá sá nak hó nap ját meg elõ zõ két éven be lül joge rõ sen mun ka ügyi bír ság meg fi ze té sé re kö te lez ték, fel té - ve, ha a bír ság össze ge a b) pont alap ján ki sza bott bír ság ese - té ben a 100 ezer Ft-ot, a töb bi eset ben, va la mint a bír sá gok együt tes össze ge ese tén az 500 ezer Ft-ot el ér te,”

(5) Az R. a kö vet ke zõ új 27/A. §-sal egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi 27/A. § je lö lé se 27/B. §-ra vál - tozik:

„27/A. § Nem ré sze sül het az e ren de let sze rin ti tá mo ga - tá sok ban az a mun ka adó, aki nem fe le l meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15. §-ában meg ha tá ro zott fel - té te le i nek, ille tõ leg ezen fel té te lek fenn ál lá sát nem, vagy nem a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga - zolja.”

A munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása 2. §

A mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok ról, va la mint az azok hoz kap cso ló dó an nyújt ha tó tá mo ga tá sok ról szóló 30/2000.

(IX. 15.) GM ren de let 21. §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok nyúj - tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a tá mo ga tást kérõ]

„f) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház - tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15. §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe lel, és azok tel je sü lé sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ja.”

A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességû

munkanélküliek foglalkoztatását elõsegítõ egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet

módosítása 3. §

A mun ka ügyi köz pon tok fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós el - já rá sá ról, valamint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun - ka nél kü li ek fog lal koz ta tá sát elõ se gí tõ egyes tá mo ga tá -

(4)

sokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM ren de let 4. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás to - váb bi fel té te le, hogy a mun ka adó

a) a tá mo ga tás sal érin tett mun ka vi szony lét re jöt tét meg elõ zõ hat hó nap ban ha son ló mun ka kör ben fog lal - koz ta tott mun ka vál la ló mun ka vi szo nyát a mû kö dé sé vel össze füg gõ ok ból, ren des fel mon dás sal nem szün tet te meg, és kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a tá mo ga tott fog lal koz ta tás ban részt vevõ mun ka vál la ló mun ka vi - szo nyá nak, az elõb bi mó don tör té nõ meg szün te té sé re a tá mo ga tás idõ tar ta ma alatt nem ke rül sor, va la mint

b) meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15. §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek, és azok tel je sü lé sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ja.”

A Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet

módosítása 4. §

(1) A Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap rész is ko la - rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si célú ke re té nek fel hasz ná lá - sá ról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM ren de let (a továb biak ban:

R2.) 15. §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez - désre vál to zik:

„(2) A 3–4. §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ki vé te lé - vel e ren de let alap ján tá mo ga tás annak a pá lyá zó nak, – az egye di dön tés alap ján nyújt ha tó tá mo ga tá sok ese té ben – a ké rel met elõ ter jesz tõ nek, illetve a 22. § (1) be kez dé se sze - rin ti be fek te tõ nek nyújt ha tó, aki meg fe lel a ren de zett mun - ka ügyi kap cso la tok – az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15. §-ában meg ha tá ro zott – fel té te le i - nek, és azok tel je sü lé sét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá - ro zott mó don iga zol ja.”

(2) Az R2. 19. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem köt he tõ szer zõ dés az zal a pá lyá zó val,]

„c) aki az adott pá lyá zat ra vo nat oko zó fel hí vás ban meg ha - tá ro zott egyéb fel té te le ket – kü lö nö sen a ren de zett mun ka - ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15. §-ában meg ha tá ro zott feltéte leit – nem tel je sí tet te, illetve azok tel je sü lé sét nem vagy nem a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga zol ta.”

Záró rendelkezések 5. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok ról, valamint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fog lal koz ta tá si vál ság hely ze tek ke ze lé sé re nyújt ha tó tá mo ga tás ról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM ren de let, to váb bá a mun ka ügyi köz pon tok fog lal ko - zá si re ha bi li tá ci ós el já rá sá ról, valamint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka nél kü li ek fog lal koz ta tá sát elõ se - gí tõ egyes tá mo ga tá sok ról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM ren de let mó do sí tá sá ról szóló 6/2002. (XI. 28.) FMM ren - de let 3. §-ának (1) be kez dé se,

b) az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról szóló 31/2004. (XII. 21.) FMM ren de let 5. §-ának (2) be kez dé se.

Csiz már Gá bor s. k.,

fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

2/2006. (MüK. 2.) FMM u t a s í t á s a

az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség Ala pí tó Okirata mó do sí tá sá ról

és köz zé té te lé rõl 1. §

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter 3/2003.

(MüK. 1.) FMM uta sí tá sá val köz zé tett Or szá gos Mun ka biz - ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség ala pí tó ok ira tát az ál - lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 89. §-a (1) be kez dé sé nek alap ján, az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség te rü le ti mun ka biz ton sá gi, mun - ka ügyi fel ügye lõ sé gei szék he lyé rõl és il le té kes sé gi te rü le té - rõl szó ló 27/2005. (XII. 27.) FMM ren de let ben fog lal tak ra te - kin tet tel mó do sí tom.

2. §

Az ala pí tó ok irat mó do sí tá sát az uta sí tás mel lék le te ként ki adom és köz zé te szem.

3. §

Ez az uta sí tás a Mun ka ügyi Köz löny ben tör té nõ ki hir - de té se nap ján lép ha tály ba.

Csiz már Gá bor s. k.,

fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

(5)

Mel lék let

a 2/2006. (MüK. 2.) FMM uta sí tás hoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter 3/2003. (MüK. 1.) FMM uta sí tá sá val köz zé tett Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF) Ala pí tó Ok ira tát - az OMMF me gyei (fõ vá ro si) il le té kes - sé gû te rü le ti szer vei át szer ve zé sé re te kin tet tel - az ál lam - ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 89. §-a (1) be kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel, az ál la mi fel adat ha té ko nyabb el lá tá sa cél já ból a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

Az Ala pí tó Ok irat 5. pont ja he lyé be az aláb bi szö veg - rész lép:

„az OMMF jog ál lá sa: az Áht. 87. § -a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti köz pon ti költ ség ve té si szerv, jogi sze - mély. Jog kö re it or szá gos il le té kes sé gû köz pon ti szer ve - zete és el nö ke, to váb bá re gi o ná lis il le té kes sé gû te rü le ti mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye lõ sé gei ke re té ben mû kö dõ fel ügye lõk és igaz ga tók út ján gya ko rol ja.”

Az Ala pí tó Ok irat 7.3.2., 7.3.3.1., va la mint 7.3.3.2. pont - ja i ban a „me gyei (fõ vá ro si) mun ka biz ton sá gi és mun ka - ügyi felü gye lõ sé gek” szö veg rész he lyé be a „te rü le ti mun ka - biztonsági, mun ka ügyi fel ügyelõs égek” szö veg rész lép.

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

3/2006. (MüK. 2.) FMM u t a s í t á s a

a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ban, és az ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó

szer ve ze tek nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk 2006. évi te vé keny sé gét meg ha tá ro zó ki emelt cé lok ról

1. §

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör - vény 34. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ban és a mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek nél fog - lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk 2006. évi tel je sít mény kö ve tel - mé nye i nek alap ját ké pe zõ ki emelt cé lok meg ha tá ro zá sá ról je len uta sí tás mel lék le té ben fog lal tak sze rint ren del ke zem.

2. §

Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség, a Fog lal koz ta tá si Hi va tal,

va la mint a te rü le ti mun ka biz ton sá gi és mun ka ügyi fel - ügye lõ sé gek, to váb bá a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz - pon tok és ki ren delt sé ge ik ál lo má nyá ba tar to zó köz tiszt vi - se lõk re.

3. §

Az uta sí tás ban és a mel lék le té ben fog lalt cé lok vég re - haj tá sá ért - az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek vo nat ko zá sá ban - a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra, az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség el nö ke, a Fog lal koz ta tá si Hi va tal fõ igaz ga tó ja és a me gyei (fõ vá ro - si) mun ka ügyi köz pon tok igaz ga tói a fe le lõ sek. Az uta sí - tás és mel lék le te tar tal má ról a köz tiszt vi se lõk a mun kál - tatói jog kört gya kor ló ve ze tõ út ján ér te sül nek.

4. §

Ez az uta sí tás 2006. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

Csiz már Gá bor s. k.,

fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

1. szá mú mel lék let

a 3/2006. sz. fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz te ri uta sí tás hoz

I.

A TELJESÍTMÉNYKITÛZÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK RENDJE A 2006. ÉVI KIEMELT CÉLOK

1. A tel je sít mény ki tû zés és ér té ke lés cél ja

A tel je sít mény ki tû zés és az ér té ke lés cél ja, hogy a köz - tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) 34. §-ban fog lalt ren del ke zé sek alap - ján a szer ve zet ki emelt éves cél jai, en nek alap ján az egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zás ra ke rül je nek, és az el vég zett mun kát a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja év vé gén összes sé gé ben ér té kel je.

2. A ha té kony tel je sít mény pro jekt cél meg ha tá ro zá sá nak kö ve tel mé nye és fo lya mat rend sze re

1. El sõd le ges cé lok:

a) Szer ve ze ten (fõ osz tá lyon) be lü li mun ka kö ri sze re - pek tisz tá zá sa (fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges tu dás - szint, sze mé lyi sé gi je gyek és a kom pe ten ci ák meg ha tá - ro zá sa).

(6)

b) Mun ka kö ri cé lok meg ha tá ro zá sa (mi ért lé te zik a mun ka kör).

c) Va la mennyi köz tiszt vi se lõ szá má ra a fel adat ala pú mun ka vég zés, il let ve a konk rét tel je sít mény meg ha tározás ki je lö lé se.

Az éves idõ szak ra szó ló tel je sít mény meg ha tá ro zá sa, il - let ve írás ban tör té nõ ki je lö lé se elõtt a ve ze tõ fel ada ta, hogy va la mennyi mun ka tár sá val is mer tes se meg a szer ve - ze ti egy ség re, il let ve va la mennyi mun ka társ ra vo nat ko zó:

- fõbb stra té gi ai cél ki tû zé se ket,

- a fõ osz tá lyi szer ve zet tárgy év ben el vég zen dõ fel ada ta it, - az egyén re sza bott elv árt ered mé nye ket,

- a jó mun ka vég zés mér cé jét (mi kor, mely eset ben vé - gez zük jól a mun kán kat),

- a mun ka kör el lá tás hoz szük sé ges tu dást, ta pasz ta la tot, is me re tet, kom pe ten ci á kat, to váb bá

- a mun ka kör be töl té se kor elv árt vi sel ke dést.

2. Má sod la gos cé lok:

- a fel adat pon tos, eg zakt meg ha tá ro zá sa, - a vég re haj tás se gí té se,

- a mun ka fo lya mat el len õr zé se, szá mon ké ré se,

- fel szín re hoz za az ál lo mány-tu dás, is me ret és kom pe - ten cia ál la po tát,

- pro jek tek ben és te a mek ben való mun ka vég zés em be ri- erõ for rás össze té te lét se gí ti.

3. A ve ze tõ szem pont já ból a tel je sít mény-ki tû zés és ér té - ke lés fõ cél jai:

- re á lis, konk rét fél re ért he tet len cé lok meg ha tá ro zá sa, - a szer ve ze ti tel je sít mény ja ví tá sa,

- elõ se gí ti az éssze rû kar ri er fej lesz tést, - il let mény dif fe ren ci á lás alap já ul szol gál,

- se gí ti a kép zé si to vább kép zé si irány meg ha tá ro zá sát, - se gí ti a szer ve ze ten be lü li kom mu ni ká ci ót,

- sza bá lyoz za a fel adat és ha tás kör sze mély re sza bott sá gát, - sta bil struk tú rát biz to sít, amely nek ke re té ben le het mun kát ter vez ni és szer vez ni,

- re á lis, mér he tõ ered mé nyek ki tû zé sé re ösz tö nöz, - a mun ka tár sak fej lesz té se je len le gi mun ka kö rük ben, fel ké szí té sük össze tet tebb fel ada tok el lá tá sá ra.

4. A köz tiszt vi se lõ szem pont já ból a tel je sít mény ki tû zés és ér té ke lés cél ja, ered mé nye:

- a fel adat sze mély re sza bott ki tû zé se, - mo ti vá ci ós ha tá sa,

- vi lá gos stra té gia és kül de tés is me re te, - ki tû zött cé lok hoz, szer vek hez való iga zo dás,

- kom pe ten ci ák fej lesz té se, úgy mint hi te les ség, eti kus ság, fe le lõs ség vál la lás, prob lé ma-meg ol dás,

- vissza jel zés az el ért ered mé nyek rõl, - a tel je sít mény ja ví tá sa,

- egyé ni tel je sít mény-ja ví tás, kép zé si ori en tá ció.

A ve ze tõ és a köz tiszt vi se lõ együt tes cél ja, hogy a tel je - sít mény ki tû zés és ér té ke lés a szer ve ze ti cé lok vég re hajtá - sát szol gál ja. Ez kö zös fel adat, és egyez te tés ke retében tel - je sül het csu pán.

3. El já rá si ren del ke zé sek

3.1. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak a tárgy évi ki - emelt cé lok alap ján leg ké sõbb tárgy év feb ru ár 28-ig kell el - ké szí te ni a köz tiszt vi se lõ tárgy évi tel je sít mény-cél ki tû zé sét, a 2. sz. mel lék let sze rin ti tel je sít mény-ér té ke lõ la pon.

3.2. A tel je sít mény ér té ke lés nek 3 szint je aján lott:

a) ön ér té ke lés,

b) köz vet len ve ze tõ ér té ke lé se

c) a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak ér té ke lé se, együtt az ér té kelt sze méllyel.

3.3. A tel je sít mény ér té ke lõ la pot 3 pél dány ban kell el - ké szí te ni, amely nek egy pél dá nyát a köz tiszt vi se lõ, egy pél dányt a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja, egy pél dányt az érin tett köz tiszt vi se lõ sze mé lyi anya gá ban kell el he - lyez ni.

3.4. Az 50 pon tos ma xi má lis pont szá mot fi gye lem be véve, át lag (40 pont) alat ti tel je sít mény ese tén az alap il let - mény nem emel he tõ. Át lag fe let ti (40 pont és afe let ti) tel je - sít mény ese tén az alap il let mény nem csök kent he tõ.

3.5. A köz tiszt vi se lõ a tel je sít mény ér té ke lés meg ál la pí - tá sa i val kap cso lat ban vé le ményt nyil vá nít hat. A vé le ményt az ok mány ra rá kell ve zet ni, ab ban az eset ben is, ha a köz - tiszt vi se lõ jog vi tát nem kí ván kez de mé nyez ni.

3.6. A mun kál ta tói jog kör gya kor lá sa a tel je sít mény-kö - ve tel mé nyek ki adá sa és a tel je sít mény ér té ke lés te kin te té - ben, az SzMSz ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en át ru ház ha tó (de az át ru há zott jog kör to vább már nem ad ha tó).

3.7. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja - át nem ru ház ha tó ha tás kör ben - a sze mé lyi jut ta tá sok elõ irány za tán be lül a tel je sít mény ér té ke lés tõl füg gõ en, a köz tiszt vi se lõ be so ro - lá sa sze rin ti fi ze té si fo ko zat hoz tar to zó alap il let mé nyét leg fel jebb 30%-kal meg emel he ti, vagy leg fel jebb 20%-kal csök ken tett mér ték ben ál la pít hat ja meg. Ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõk ese té ben a Ktv. 43. § (5) be kez - dé se sze rint kell el jár ni.

3.8. A tel je sít mény kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá val egy idõ ben ak tu a li zál ni kell a köz tiszt vi se lõk mun ka kö ri le írá - sa it.

3.9. A tel je sít mény ér té ke lés sel kap cso la tos fel ada tok ko or di ná lá sa, a nyil ván tar tá sok ve ze té sé nek meg szer ve zé se a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály ve ze tõ jé nek kö te les sé ge.

(7)

II.

A 2006. ÉVI KIEMELT CÉLOK 1. Az FMM vo nat ko zá sá ban

1.1. A fog lal koz ta tá si szint nö ve lé se, az in ak ti vi tás csök ken té se, a fog lal koz tat ha tó ság és al kal maz ko dó ké - pes ség ja ví tá sa ér de ké ben kon cep ci ót kell ki dol goz ni a fog lal koz ta tás po li ti ka ala kí tá sá ra, a tá mo ga tó- és ösz tön - zõ-rend sze rek sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó an. A cé lok meg - va ló sí tá sa so rán hasz no sí ta ni kell az Eu ró pai Uni ós el vá rá - so kat és ta pasz ta la to kat.

1.2. A II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv, va la mint a más tár - cák nál fo lyó stra té gi ák ki dol go zá sa so rán kö vet ke zetesen ér vé nye sí te ni kell a fog lal koz ta tás bõ ví té sé re vonatkozó ja vas la to kat.

1.3. Ki kell dol goz ni a 2007-2013-as évek re vo nat ko zó Em be ri Erõ for rá sok Fej lesz té se Ope ra tív Prog ra mot, és a kö vet ke zõ két év ben az Ope ra tív Prog ram ke retében ter ve - zett in téz ke dé se ket.

1.4. El kell vé gez ni a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény át - fo gó fe lül vizs gá la tát - kü lö nös te kin tet tel a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá si rend szer át ala kí tá sá ra - és ja vas la tot kell ten ni a jog sza bály-elõ ké szí té si fel ada tok ra.

1.5. Mun ka hely te rem tõ tá mo ga tá si prog ra mo kat kell ki - dol goz ni és mû köd tet ni, kü lö nös te kin tet tel a kis- és kö - zép vál lal ko zá sok fog lal koz ta tó-ké pes sé gé nek nö ve lé sé re, va la mint a je len tõs mun ka nél kü li ség gel küz dõ tér sé gek fog lal koz ta tá si hely ze té nek ja ví tá sá ra.

1.6. Mun ka erõ-pi a ci vál ság hely ze te ket ke ze lõ, mun ka - hely meg õr zést tá mo ga tó, fog lal koz ta tá si szer ke zet vál tást elõ se gí tõ köz pon ti prog ra mo kat kell ki dol goz ni és mû köd - tet ni a na gyobb lét szá mú le épí té sek meg aka dá lyo zá sa, a lét szám le épí tés sel érin tett mun ka vál la lók mun ka erõ-pi a ci po zí ci ó já nak ja ví tá sa, tar tó san mun ka nél kü li vé vá lá suk meg elõ zé se, új bó li el he lyez ke dé sük el éré se ér de ké ben.

1.7. Hosszú és kö zép tá vú fog lal koz ta tá si prog nó zi so kat kell ké szí te ni.

1.8. A köz igaz ga tá si egyez te té sek so rán min den re le - váns kor mány za ti in téz ke dés nél szük sé ges meg vizs gál ni és mér le gel ni az adott in téz ke dés fog lal koz ta tá si kö vet - kez mé nye it, és kö vet ke ze te sen ér vé nye sí te ni kell a fog lal - koz ta tás po li ti kai szem pon to kat.

1.9. Ered mé nye sen össze kell han gol ni az ér dek egyez - te tés sel kap cso la tos te vé keny sé get, az Or szá gos Ér dek - egyez te tõ Ta nács ha té kony mû kö dé sét, biz to sí ta ni kell a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Ta nács mun ká já ban való rész vé - telt. Tö re ked ni kell a tár sa dal mi pár be széd ki szé le sí té sé re, az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok mû kö dé sé nek szer ve ze - ti, pénz ügyi és jogi fel té te le it to vább ra is biz to sí ta ni kell, erõ sí te ni kell a ci vil szer ve ze tek kel való együtt mû kö dést, a for rás szer zõ ké pes sé get. Gon dos kod ni kell az MKDSZ to váb bi ered mé nyes mû köd te té sé rõl.

1.10. A ke re set ala ku lás fo lya ma ta it rend sze re sen fi gye - lem mel kell kí sér ni és ele mez ni, en nek alap ján ja vas la to - kat kell ki dol goz ni a ver seny- és a köz szfé ra kö vet ke zõ évi és hosszabb távú bér- jö ve de lem po li ti ká já ra, va la mint a bérmeg ha tá ro zá si rend sze rek köz pon ti sza bá lyo zá sú esz - kö ze i re.

1.11. Tö re ked ni kell a ne mek kö zöt ti mun ka pi a ci kü - lönb sé gek és a fog lal ko zá si szeg re gá ció csök ken té sé re, amely hez ha té ko nyan fel kell hasz nál ni az Equ al prog ram biz to sí tot ta for rá so kat.

1.12. Az új tá mo ga tá si rend sze rek kel ha té ko nyan elõ kell se gí te ni a fo gya té kos és meg vál to zott mun ka ké pes sé - gû em be rek fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ó ját, tár sa dal mi be il - lesz ke dé sét, el he lyez ke dé sét. Össze kell han gol ni a roma fog lal koz ta tá si prog ra mo kat, gon dos kod ni kell azok ha té - kony mû köd te té sé rõl, ered mé nye sen kell ko or di nál ni az ez zel kap cso la tos tár ca szin tû fel ada to kat.

1.13. Az egész éle ten át-tar tó ta nu lás je gyé ben, cél zott fel - nõtt kép zé si prog ra mo kat kell ki dol goz ni, kü lö nös te kin tet tel az el he lyez ke dés szem pont já ból hát rá nyos hely zet ben lévõ em be rek kép zé sé re, át kép zé sé re és ez zel össze füg gés ben az egész kép zé si rend szer fej lesz té sé re. A stra té gi ai ter ve zés so - rán meg kell te rem te ni a mun ka erõ-ke res let és a kép zés-ter - ve zé se kö zöt ti össz han got. A vál to zó kép zé si igé nyek kel pár - hu za mo san fej lesz te ni kell a meg lé võ kép zé si in téz mény - rend szert.

1.14. Biz to sí ta ni kell a Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope - ra tív Prog ra mok ered mé nyes vég re haj tá sát, a pá lyá za tok gyors le bo nyo lí tá sát, a szer zõ dé sek ha tár idõ re tör té nõ meg kö té sét és a ki fi ze té sek jog sze rû sé gét, fo lya ma tos sá - gát. Gon dos kod ni kell a ren del ke zés re álló uni ós for rá sok tel jes körû fel hasz ná lá sá ról. Ha té ko nyan össze kell han - gol ni az Irá nyí tó Ha tó ság és az Ope ra tív Prog ram in téz ke - dé se i ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek te vé keny sé gét, va la - mint az in téz mény rend szert fel kell ké szí te ni a II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv vég re haj tá sá ra.

1.15. Ki e mel ten kell ke zel ni az Eu ró pai Uni ós csat la ko - zást kö ve tõ tár ca-, va la mint tár ca kö zi fel ada to kat, ezen be - lül a mun ka erõ sza bad áram lá sá val össze füg gõ tag or szá - gok kal tör té nõ egyez te té se ket, va la mint a két- és többol da - lú nem zet kö zi egyez mé nyek ben fog lalt prog ra mok fo lya - ma tos vég re haj tá sát. Tö re ked ni kell a nem zetközi mun ka - ügyi szer ve zet tel, ILO-val való együtt mû kö dés el mé lyí té - sé re, az ILO Igaz ga tó Ta ná csá ban foly ta tott ered mé nyes mun ká ra, ha té ko nyan köz re kell mû köd ni a nem zet kö zi mun ka ügyi egyez mé nyek vég re haj tá sá ban.

1.16. A Köz mun ka Ta nács gon dos kod jon a köz mun ka - prog ra mok tá mo ga tá si rend sze ré nek to váb bi ha té kony mû köd te té sé rõl, se gít se elõ és bõ vít se a hát rá nyos hely zet - ben lévõ, ala csony kép zett ség gel ren del ke zõ em be rek köz - mun ka-prog ra mok ke re té ben tör té nõ mind szé le sebb körû fog lal koz ta tá sát.

(8)

1.17. A jog sza bály-elõ ké szí té si, a jog al ko tá si fel ada tok el lá tá sa so rán ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni az al kal maz ni ren delt, vagy aján lott Eu ró pai Uni ós nor mák át vé te lé re.

1.18. Tel jes kö rû en ki kell dol goz ni az ága zat ra vo nat - ko zó fe je ze ti szin tû át fo gó kép zé si kon cep ci ót és fo lya ma - to san gon dos kod ni azok vég re haj tá sá ról.

2. Ki emelt ága za ti cé lok az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol - gá lat vo nat ko zá sá ban

2.1. Ha té ko nyabb ál lás fel tá ró mun ká val nö vel ni kell a be je len tett ál lás he lyek szá mát, a mun ka erõ igé nyek szak - sze rû, mi nél rö vi debb idõn be lü li be töl té se ér de ké ben.

2.2. A Meg ál la po dá sos Ered mény cé lok kal tör té nõ Ve - ze té si rend szer ke re té ben a mun ka erõ-pi a ci kör nye zet jobb meg is me ré se, a he lyi gaz da sá gi és te rü let fej lesz té si cé lok és a hu mán erõ for rás mi nél jobb össze han go lá sá ban való ha té kony köz re mû kö dés.

2.3. Nö vel ni kell az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat mun ka tár sa i nak fel ké szült sé gét a szol gál ta tá sok or szá go san egy sé ges, ma gas szín vo na lú biz to sí tá sa ér de ké ben.

2.4. A ki emelt cé lok meg va ló sí tá sa so rán - a mi nõ ség - biz to sí tá si mód sze rek al kal ma zá sá val - ja ví ta ni kell a szol - gál ta tá sok szín vo na lát, a mun ka vég zés ha té kony sá gát.

2.5. Az új faj ta tá mo ga tó- és ösz tön zõ rend sze rek kel csök ken te ni kell a tar tó san mun ka nél kü li vé vá lók ará nyát, ja ví ta ni kell mun ka erõ-pi a ci po zí ci ó ju kat.

2.6. Elõ kell se gí te ni a fi a ta lok pá lya kez dé sét, az is ko lai ta nul má nyok vagy át kép zés be fe je zé sét kö ve tõ mi e lõb bi mun ká ba ál lá sát.

2.7. Ja ví ta ni kell az idõ sebb korú mun ka vál la lók fog lal - koz ta tá si ak ti vi tá sát, „Az 50 év fe let ti mun ka nél kü li ek el - he lyez ke dé sé nek elõ se gí té se” köz pon ti prog ram tapasz ta - la ta i nak és ered mé nye i nek fel hasz ná lá sá val.

2.8. Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a nõk mun ka erõ-pi a ci hely ze té nek ja ví tá sá ra, kü lö nö sen a gyer mek gon do zá si se - gély, a gyer mek gon do zá si díj, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ új bó li el he lyez ke dés elõ - se gí té sé re.

2.9. Tá mo gat ni kell a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû, il - let ve fo gya ték kal élõ em be rek mi ha ma rab bi el he lyez ke dé - sét, át kép zé sét, elõ kell se gí te ni a mun ka erõ-pi a ci be il lesz - ke dé sét.

2.10. Ja ví ta ni kell a ro mák fog lal koz tat ha tó sá gi fel té te - le in, fog lal koz ta tá si hely ze tén, bõ ví te ni kell a tá mo ga tott és nem tá mo ga tott fog lal koz ta tá si le he tõ sé ge i ket, gon dos - kod ni kell a ren del ke zés re álló for rá sok nö ve lé sé rõl és koor di ná ci ó já ról.

2.11. Az el he lyez ke dés és a gaz da ság ver seny ké pes sé - gé nek ér de ké ben kép zé sek kel kell ja ví ta ni a mun ka erõ al - kal maz ko dó ké pes sé gét, amely ben na gyobb sze re pet kell vál lal ni a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok nak.

3. Ki emelt ága za ti cé lok az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség és te rü le ti szer vei vo nat ko - zá sá ban

Ál ta lá nos cé lok

3.1. Az el len õr zé sek vég re haj tá sát az egy sé ges ség, a kö - vet ke ze tes ség, a szank ci o ná lás ban a fo ko za tos ság és az ará nyos ság jel le mez ze.

3.2. A ha té kony ság ér de ké ben al kal maz ni kell az új el - len õr zé si mód sze re ket, fi gye lem be véve, hogy az el len õr zés ered mé nyes sé gét a hely szí ni mun ka ala poz za meg.

3.3. Meg kell kö ve tel ni a ha tó sá gi in téz ke dé sek vég re - haj tá sát, nyo ma té ko san in téz ked ni kell a bír sá gok be fi ze - té sé nek re a li zá lá sa ér de ké ben.

Cé lok a mun ka ügyi el len õr zé sek te kin te té ben

3.4. Az írás ba fog lalt mun ka szer zõ dés és be je len tés nél - kü li fog lal koz ta tás ki emelt el len õr zé se.

3.5. A mun ka vál la ló kat érin tõ sú lyos jog sér té sek szé les körû - a sza bály ta lan ság gal érin tett lét szám leg alább 40%-ában tör té nõ - fel tá rá sa.

3.6. A sza bály ta lan ság gal érin tett mun kál ta tói, mun ka - vál la lói és az el len õr zés be vont mun kál ta tói, mun ka vál la - lói lét szám ará nyá nak leg alább 60%-ra tör té nõ nö ve lé se.

Cé lok a mun ka biz ton sá gi el len õr zé sek te kin te té ben 3.7. A meg elõ zés el vé nek ér vény re jut ta tá sa a sú lyos ve - szé lyez te tést je len tõ koc ká za tok - le esés, be esés, áram ütés, stb. - fel tá rá sá val.

3.8. A ki emelt ága za tok - épí tõ ipar, me zõ gaz da ság, fel - dol go zó ipar - fo ko zott el len õr zé se, amely az el len õr zé sek leg alább 2/3 ré szét fedi le.

3.9. Az in téz ke dé sek leg alább 50%-a a sú lyos jog sér té - sek re épül jön.

(9)

2. szá mú mel lék let a 3/2006. sz. fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz te ri uta sí tás hoz Aján lott min ta

TELJESÍTMÉNYKITÛZÕ ÉS ÉRTÉKELÕ LAP a 2006. évre

Elsõ rész A köz tiszt vi se lõ

Neve: ...

Be so ro lá si osz tá lya: ... Be so ro lá si fo ko za ta: ...

Ve ze tõi meg bí zá sa, ki ne ve zé se: ...

Alap il let mé nye: ... Ft, jelen le gi il let mény-be ál lá si szint je: ... %.

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja (a tel je sít mény kö ve tel ményt meg ha tá ro zó, a tel je sít mény ér té ke lést el vég zõ ve ze tõ) Neve:

Be osz tá sa: ...

A mun kál ta tó jog kör át ru há zó ja: ...

A mun kál ta tói jog kör írás be li át ru há zá sá nak idõ pont ja: ... év ... hó ... nap

Má so dik rész A köz tiszt vi se lõ mun ka kö rét érin tõ éves szint re meg ha tá ro zott cél jai:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

A köz tiszt vi se lõ mun ka kö re (a ki ne ve zés alap ján): ...

A köz tiszt vi se lõ fel adat kö re (a mun ka kö ri le írás alap ján): ...

Har ma dik rész

A köz tiszt vi se lõ nek a tel je sít mény ér té ke lé si idõ szak ra meg ál la pí tott fel ada tai (az ága za ti cé lok, va la mint a munka kö ri le írás ban meg ha tá ro zott fel ada tok alap ján)

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

El ér he tõ össz pont szám ér té ke: 50 pont

(10)

A köz tiszt vi se lõ ál tal el vég zen dõ fel ada tok szak mai kö ve tel mé nyei (a fel ada tok el vég zé se mód já nak összegzése):

1. ...

2. ...

Bu da pest, 200… év ……… hó ….. nap

...

ér té ke lõ ve ze tõ

A …….. évre ve lem szem ben meg ál la pí tott tel je sít mény kö ve tel mé nye ket meg is mer tem és tu do má sul vet tem.

Bu da pest, 200… év ……… hó ….. nap ...

ér té kelt köz tiszt vi se lõ

Ne gye dik rész

Az el vég zett fel ada tok mennyi sé gi és mi nõ sé gi szem pon tú, fe la da ton kén ti értékelése:

1. ...

...

... Pont szám: ...

2. ...

...

... Pont szám: ...

3. ...

...

... Pont szám: ...

4. ...

...

... Pont szám: ...

5. ...

...

... Pont szám: ...

6. ...

...

... Pont szám: ...

7. ...

...

... Pont szám: ...

8. ...

...

... Pont szám: ...

9. ...

...

... Pont szám: ...

(11)

10. ...

...

... Pont szám: ...

Ma xi má li san el ér he tõ pont szám: 50 pont A tel je sít mény-ér té ke lés összeg zé se:

...

...

... El ért össz pont szám: ...

A mun ka tel je sít mény ja ví tá sa ér de ké ben a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ja va solt szem pon tok és in téz kedések összeg zé se:

...

...

...

Az egyé ni tel je sít mény ja ví tá sá ra szol gá ló kép zé si, to vább kép zés, il let ve ve ze tõ kép zé si for ma meg je lö lé se:

...

...

...

Ötö dik rész

Tá jé koz ta tom, hogy a tel je sít mény ér té ke lés hi bás, vagy va lót lan tény meg ál la pí tá sá nak meg sem mi sí té se iránt a kéz be - sí tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül - a mun ka ügyi bí ró ság hoz be nyúj tan dó ke re set tel - köz szol gá la ti jog vi tát in dít hat a Ktv.

34. § (7) be kez dé se, valamint 59. § (3) bekezdésének c) pontja alapján.

Bu da pest, 200… év ……… hó ….. nap

……….

ér té ke lõ ve ze tõ

Ha to dik rész Az ér té kelt köz tiszt vi se lõ ész re vé te lei, meg jegy zé sei:

(A köz tiszt vi se lõ csak a va lót lan té nye ket vagy hi bás meg ál la pí tá so kat vi tat hat ja, a mun kál ta tó mér le ge lé si jogkörébe tar to zó ér té ke lést nem.)

...

...

A ….. évre meg ha tá ro zott tel je sít mény-ér té ke lé si ira tot a mai na pon át vet tem:

Bu da pest, 200… év ……… hó ….. nap

……….

ér té kelt köz tiszt vi se lõ

(12)

A tel je sít mény-kö ve tel mé nyek ér té ke lé sé nek mód sze re

A tel je sít mény ér té ke lés cél ja ket tõs:

- a köz tiszt vi se lõ il let mé nyé nek 100%-tól bár mely irány ban (±) való el té rí té se 2003-tól kez dõ dõ en csak tel je - sít mény ér té ke lés alap ján le het sé ges;

- a köz tiszt vi se lõ és a ve ze tõ sze mé lyes meg be szé lés so - rán ér té kel je a köz tiszt vi se lõ tel je sít mé nyét, ez ál tal a köz - tiszt vi se lõ szá má ra kö zö sen ki ala kí tott, meg fe le lõ mo ti vá ló erõ vel bíró kar ri er-kép fel vá zo lá sa tör tén jen meg.

A köz tiszt vi se lõ tel je sít mé nyét éven te, mun ka kö ré nek és a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott ki emelt cé lok fi gye lem be vé te lé vel meg - ha tá ro zott tel je sít mény kö ve tel mé nyek alap ján kell írás - ban ér té kel ni. Mind a tel je sít mény kö ve tel mé nyek meg - ha tá ro zá sát, mind az ér té ke lést a köz tiszt vi se lõ vel kö zö - sen, tör té nõ sze mé lyes meg be szé lés so rán kell tisz táz ni.

Tö re ked ni kell arra, hogy ezek az ak tu sok ne le gye nek for má li sak, a köz tiszt vi se lõ ál lás pont ja is meg je len jen az írá sos anyag ban!

En nek meg fe le lõ en az ér té ke lõ ívet is két rész let ben kell ki töl te ni.

I. Az év ele ji tel je sít mény kö ve tel mény meg ha tá ro zá sa Ha tár ide je: leg ké sõbb tárgy év feb ru ár 28-ig.

Elsõ rész:

A köz tiszt vi se lõ ada tai: szük ség ese tén a Hu mán po li ti kai Fõ osz tály se gít sé get nyújt e ro va tok ki töl té sé hez.

Má so dik rész:

A mi nisz té ri um nak a köz tiszt vi se lõ mun ka kö rét érin tõ éves cél jai: a mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott, a tárgy év re vo - nat ko zó ki emelt cé lok kö zül azo kat kell fel tün tet ni, ame - lyek vég re haj tá sá ban az ér té ke len dõ köz tiszt vi se lõ részt vesz.

A köz tiszt vi se lõ mun ka kö re és fel adat kö re a mun ka kö ri le írás ban sze rep lõ ada tok alap ján ne ve zen dõ meg.

Har ma dik rész:

A köz tiszt vi se lõ tel je sít mény ér té ke lé si idõ szak ra meg - ál la pí tott fel ada tai a ki emelt cé lok, va la mint a mun ka kö ri le írás ban meg ha tá ro zott fel ada tok alap ján: a mun ka kö ri leí rás ban fog lalt fel ada tok kö zül az ér té ke lés re ki vá lasz tott, a mi nisz té ri um fent meg je lölt éves cél ja i val össze füg gõ fel - ada tai. Az itt sze rep lõ fel ada tok nem egyez het nek meg a mun ka kö ri le írás ban ál ta lá no san fel so rol tak kal, ha nem an - nál konk ré tabb nak, az adott nap tá ri év ben fel me rü lõ fel - adat nak kell len ni ük (ld. a ké sõb bi pél dát is).

A köz tiszt vi se lõ ál tal el vég zen dõ fel ada tok szak mai kö - ve tel mé nyei: a fel ada tok el vég zé se mód já nak összeg zé se.

Alá írá sok: a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja alá írá sá val ta nú sít ja a tel je sít mény kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sát, és az ér té kelt köz tiszt vi se lõ vel is alá írat ja, hogy azo kat meg - is mer te. Ezt kö ve tõ en a köz tiszt vi se lõ ré szé re egy má so la ti pél dányt át kell adni és tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy te vé - keny sé gét a ve ze tõ az év fo lya mán fo lya ma to san fi gye - lem mel kí sé ri a meg je lölt szem pon tok alap ján.

II. Év köz be ni te en dõk

Te kin tet tel arra, hogy az év végi tel je sít mény-ér té ke lés - kor, a köz tiszt vi se lõ vel való sze mé lyes el be szél ge téskor té nyek kel alá tá masz tott ér té ke lést szük sé ges adni a köz - tiszt vi se lõ ré szé re, va la mint hogy a Ktv. alap ján a ténymeg ál la pí tá sok va ló sá gát a köz tiszt vi se lõ bí ró ság elõtt vi tat hat ja, szük sé ges, hogy a ve ze tõ az év köz ben rend sze re sen fi gye lem mel kí sér je a köz tiszt vi se lõ te vé - keny sé gét. Aján lott fel je gyez ni azo kat az ügye ket, ame - lyekkel kap cso la to san a köz tiszt vi se lõ ki ug ró an jó vagy rossz tel je sít ményt nyúj tott, il le tõ leg je len tõ sebb fel ada to - kat, ame lye ket jól vagy rosszul ol dott meg, az eset le ge ses el is me ré se ket, ju tal ma zá so kat, fe gyel mi bün te tés ki - szabásá val vég zõ dött fe gyel mi el já rá so kat. Aján la tos a köz tiszt vi se lõ nek ezek kel kap cso la to san már év köz ben is vissza jel zést adni.

Amennyi ben a tárgy év fo lya mán a köz tiszt vi se lõ tel je sít - mény kö ve tel mé nye i ben vál to zás tör té nik (pl. mun ka kö re, be osz tá sa, a szer ve ze ten be lü li mun ka vég zé si he lye vál to zik, il le tõ leg a ki tû zött tel je sít mény kö ve tel mény kül sõ ok mi att le he tet le nül vagy új, elõ re nem lá tott fel ada tot kell el lát nia), a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a vál to zás be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 5 na pon be lül, új tel je sít mény kö ve tel ményt ál la pít meg a köz tiszt vi se lõ szá má ra, il le tõ leg az idõ köz ben - nem a köz tiszt vi se lõ nek fel ró ha tó an - le he tet le nült tel je sít mény kö - ve tel mé nye ket át húz za. Ezt szin tén sze mé lyes meg be szé - léshez kell köt ni és a köz tiszt vi se lõ vel kö zö sen kell rög zí te ni, fel tün tet ve a ki egé szí tés dá tu mát. A ki egé szí tés il let ve az ér - vény te le ní tés dá tu mát fel kell tün tet ni és a két fél nek a mar gón a mó do sí tást alá kell ír nia.

III. Az év végi ér té ke lés

Ha tár idõ: leg ké sõbb de cem ber 31-ig.

Az ér té ke lés nek há rom szint je aján lott:

a) ön ér té ke lés,

b) köz vet len ve ze tõi ér té ke lés,

c) mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal el vég zett ér té ke lés, az ér té kelt köz tiszt vi se lõ be vo ná sá val.

Ne gye dik rész:

Az el vég zett fel ada tok mennyi sé gi és mi nõ sé gi szem - pon tú, fe la da ton kén ti, az év köz be ni meg fi gye lé sek re tá - masz kod va adan dó szö ve ges ér té ke lé se, va la mint a pont - szá mok és az össz pont szám meg ha tá ro zá sa.

(13)

A Tel je sít mény-ér té ke lõ lap Har ma dik ré szé ben meg fo - gal ma zott fel ada tok tel je sí té sét ál ta lá ban 1-5-ig ter je dõ ská lán tör té nõ pon to zás sal kell ér té kel ni. Amennyi ben a fel adat több ér té kel he tõ sza kasz ra bont ha tó, úgy a pon to - zá sos ér té ke lést sza ka szon ként kell el vé gez ni.

Ha ke ve sebb mint 10 fel adat ke rült meg ha tá ro zás ra, vagy a ki tû zött fel ada tok nem azo nos sú lyú ak, a ma xi má li - san ad ha tó 50 pon tot a fel ada tok szá má hoz, il let ve sú lyá - hoz mér ten cél sze rû fel osz ta ni és az év vé gén en nek fi gye - lem be vé te lé vel el vé gez ni az ér té ke lést.

Pél da az ér té ke lés hez:

1. Elõ ké szí ti 2005-ben a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó egye di mun kál ta tói in téz ke dé se ket.

- a mun kál ta tói in téz ke dés szük sé ges sé gét idõ ben elõ re jel zi majd nem soha: 1 2 3 4 5 majd nem min dig

5 - a szük sé ges ira to kat tel jes kö rû en össze ál lít ja

majd nem soha: 1 2 3 4 5 majd nem min dig

5 - az ál ta la in té zett ügyek ben jog vi tá ra nem ke rül sor

majd nem min dig: 1 2 3 4 5 majd nem soha

4 - meg fe le lõ tá jé koz ta tást nyújt az in téz ke dés in do ka i ról

majd nem soha: 1 2 3 4 5 majd nem min dig

3

Össze sen: 17

2. Elõ ké szí ti a va gyon nyi lat ko zat tal kap cso la tos in téz ke dé se ket, gon dos ko dik a szük sé ges nyom tat vá nyok ról, ke ze li a va gyonnyi lat ko za to kat és ve ze ti az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tást

- el ké szí ti a va gyon nyi lat ko zat tal kap cso la tos bel sõ sza bá lyo zást egyet sem: 1 2 3 4 5 mind egyi ket

4 - idõ ben ki kül di a szük sé ges nyom tat vá nyo kat a mun kál ta tói jog kör gya kor lók ré szé re

majd nem soha: 1 2 3 4 5 majd nem min dig

4 - pon tos vá la szo kat ad a ki töl tés sel kap cso la tos kér dé sek re

majd nem soha: 1 2 3 4 5 majd nem min dig

4 - for mai hi á nyos sá gok mi att nem ke rül sor va gyon nyi lat ko zat vissza kül dés re a ke ze lõ szerv tõl

majd nem min det vissza kül dik: 1 2 3 4 5 majd nem egyet sem kül de nek vissza

5

Össze sen: 17

3. Elõ ké szí ti a 2005. évi he lyi to vább kép zé si ter vet - a to vább kép zé si igé nye ket tel jes kö rû en fel mé ri

majd nem soha: 1 2 3 4 5 majd nem min dig

5 - szak mai ér te kez le ten tá jé koz tat ja az il le té kes ve ze tõ ket a le he tõ sé gek rõl

majd nem soha: 1 2 3 4 5 majd nem min dig

3

Össze sen: 8

Ma xi má lis pont szám: 50 össz pont szám: 42 A tel je sít mény-ér té ke lés összeg zé se: itt ki le het tér ni az

ér té ke lé si idõ szak alatt a köz tiszt vi se lõ ál tal nyúj tott egyes ki e mel ke dõ en po zi tív vagy ne ga tív tel je sít mé nyek re, va la - mint olyan mun ka kö rül mé nyek re, eset le ges hi á nyos sá - gok ra, ame lyek a köz tiszt vi se lõ te vé keny sé ge mel lett köz - re ha tot tak a ki tû zött tel je sít mény kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés mi nõ sé gé ben. E ve ze tõi vé le mény alap ján foly tat ja le a mun kál ta tó jog kör gya kor ló ja az ér té ke lõ meg be szé lést a köz tiszt vi se lõ vel.

A mun ka tel je sít mény ja ví tá sa ér de ké ben a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal ja va solt szem pon tok és in téz ke dé - sek összeg zé se: a kö vet ke zõ tel je sít mény ér té ke lé si idõ - szak alatt a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ja ví tá sá hoz adott szem pon tok össze fog la lá sa.

Az egyé ni tel je sít mény ja ví tá sá ra szol gá ló kép zé si, to - vább kép zés, il let ve ve ze tõ kép zé si for ma meg je lö lé se: itt kell meg je le ní te ni a kar ri er szem pont já ból szá mí tás ba ve - he tõ kö vet kez mé nye ket, pl. az eset le ge sen ja va solt kép zé - se ket, ve ze tõi ál lás ra való je lölt ként tör té nõ szá mí tás ba vétel vagy más mun ka kör be he lye zés le he tõ sé gét stb.

Ötö dik rész:

Jog or vos la ti ki ok ta tás, mun kál ta tói jog kör gya kor ló já - nak alá írá sa. E pont ki töl té sét kö ve tõ en kell át ad ni a köz - tiszt vi se lõ ré szé re az Tel je sít mény-ér té ke lé si la pot olyan idõ pont ban, hogy ele gen dõ ide je le gyen az ab ban fog lal ta - kat meg is mer ni és az az zal kap cso la tos vé le mé nyét ki ala - kí ta ni.

(14)

Ha to dik rész:

Az ér té kelt köz tiszt vi se lõ ész re vé te lei, meg jegy zé sei:

e pont ki töl té se nem kö te le zõ. A sze mé lyes meg be szé lés al kal má val a köz tiszt vi se lõ tölt he ti ki, ön ér té ke lé si képe alap ján. A köz tiszt vi se lõ csak a va lót lan té nye ket vagy hi - bás meg ál la pí tá so kat vi tat hat ja, a mun kál ta tó mér le ge lé si jog kö ré be tar to zó ér té ke lést nem. Amennyi ben e pont ban a köz tiszt vi se lõ a ve ze tõ ér té ke lés sel kap cso la tos, mér le ge - lé si jog kör be tar to zó meg ál la pí tá sa i ra tesz meg jegy zést, így azok fi gye lem be vé te lé rõl az ér té ke lõ ve ze tõ szin tén mér le ge lé si jog kö ré ben el jár va hoz dön tést.

Alá írás: az ér té kelt köz tiszt vi se lõ alá írá sá val ta nú sít ja a tel je sít mény ér té ke lés ben fog lal tak meg is me ré sét.

Amennyi ben az ér té kelt köz tiszt vi se lõ az Ér té ke lõ ívet nem haj lan dó át ven ni, il le tõ leg tar tal mát meg is mer ni an - nak meg tör tén te el le né re, er rõl két tanú alá írá sá val jegy zõ - köny vet kell fel ven ni és Tel je sít mény-ér té ke lé si lap hoz csa tol ni.

Fi gye lem!

A tel je sít mény ér té ke lés sel kap cso la tos ha tár idõk be tar tá - sá nak el mu lasz tá sa ese tén az alap il let mény nem té rít he tõ el.

Amennyi ben eb ben az ér té ke lõ ve ze tõ vét kes kö te le zett - ség sze gé se is meg ál la pít ha tó, ez vele szem ben fe gyel mi fe - le lõs ség re vo nást okoz hat.

A köz tiszt vi se lõi alap il let mény el té rí té sé rõl nem a tel je - sít mény ér té ke lés ben kell nyi lat koz ni, az to váb bi ra is a köz igaz ga tá si ál lam tit kár (hi va tal ve ze tõ) át ru ház ha tat lan mun kál ta tói jog kö ré be tar to zik! A tel je sít mény ér té ke lés nem je lent jogi kö te le zett sé get az alap il let mény fel - emelésé re vagy csök ken té sé re, il le tõ leg nem érin ti az il let - mény-el té rí tés sel össze füg gõ mun kál ta tói jog kör gya kor lás so rán ér vé nye sü lõ mér le ge lé si jo got.

A fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter

4/2006. (MüK. 2.) FMM u t a s í t á s a

a „Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bértámo ga tás”

2006. évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat tal való gaz dál ko dás rendjé rõl és a kezelõi feladatok

ellátásáról

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban Áht.) 49. § o) pont já ban ka pott fel ha tal - ma zás alap ján a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé - nek sza bá lyo zá si kö ré be utalt át ru há zott fel ada tok kal kap - cso la tos el já rá si rend rõl, va la mint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ - irány za tok fel hasz ná lá si rend jé rõl a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

I. Az uta sí tás ha tá lya, ér tel me zõ ren del ke zé sek 1. §

Ezen uta sí tás ha tá lya ki ter jed:

a) a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon tok ra (a to - váb bi ak ban mun ka ügyi köz pont),

b) az FMM Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály ra (a to váb bi ak ban Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály),

c) az FMM Költ ség ve té si Fel ügye le ti Fõ osz tály ra (a to - váb bi ak ban Költ ség ve té si Fel ügye le ti Fõ osz tály).

2. §

Je len mi nisz te ri uta sí tás az aláb bi, ha tá lyos jog sza bá - lyok ál tal meg ál la pí tott ke re tek kö zött meg ha tá roz za a

„Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás” fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat (a to váb bi ak ban elõ irány zat) fel hasz ná lá sá nak és az az zal kap cso la tos elõ irány zat-gaz dál ko dá si fel ada tok rend jét:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2005. évi CLIII. tör vény;

b) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog - lal koz ta tá sa tá mo ga tá si rend sze ré nek át ala kí tásáról szó ló 2180/2005. (VIII. 26.) Korm. ha tá ro zat;

c) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tók akk re di tá ci ó já nak, to váb bá az akk re di tált mun kál ta tók el len õr zé sé nek sza bá lya i ról szó ló 176/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let;

d) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók fog - lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás ról szó ló 177/2005. (IX. 2.) Korm. ren de let;

e) a re ha bi li tá ci ós akk re di tá ci ós el já rás és kö ve tel mény - rend szer sza bá lya i ról szó ló 14/2005. (IX. 2.) FMM ren - delet;

f) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal - koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás meg ál la - pí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 15/2005. (IX. 2.) FMM ren de let.

3. § E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) Jo go sult sá gi hó nap: az(ok) a tárgy hó na pot meg elõ zõ nap tá ri hó nap(ok), mely(ek)re vo nat ko zó an a mun ka ügyi köz pont nak a mun kál ta tó ál tal be nyúj tott el szá mo lás alap - ján - a jo go san fel me rült tá mo ga tás össze gé ben - utó la gos fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zett.

b) Igény lé si hó nap: az a tárgy hó na pot kö ve tõ nap tá ri hó nap, mely re vo nat ko zó an a mun ka ügyi köz pont nak a

(15)

mun kál ta tó val kö tött ha tó sá gi szer zõ dés ben vál lalt fi ze té si kö te le zett sé ge alap ján vár ha tó an jö võ be ni fi ze té si kö te le - zett sé ge ke let ke zik.

II. A pénz ügyi le bo nyo lí tás hoz kap cso ló dó fel ada tok Kö te le zett ség vál la lás rend je

4. §

(1) A mun ka ügyi köz pont a mun kál ta tó val leg fel jebb 36 hó nap ra köt het ha tó sá gi szer zõ dést (a to váb bi ak ban szer zõ dés) az zal, hogy a szer zõ dés a tá mo ga tás fel té te le i - nek, il let ve szá za lé kos mér té ké nek 36 hó nap ra tör té nõ meg ál la pí tá sa mel lett pénz ügyi el kö te le zett sé get (a to váb - bi ak ban kö te le zett ség vál la lás) csak a szer zõ dés alá írá sá - nak nap já tól szá mí tott leg fel jebb 12 hó nap ra ke let kez tet - het. A kö te le zett ség vál la lás le já ra tát kö ve tõ en - a jog sza - bá lyi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén - a szer zõ dés erre vo nat - ko zó ré sze leg fel jebb há rom to váb bi nap tá ri év ben meg újí - tás ra ke rül het.

(2) Tárgy évi kö te le zett ség vál la lás nak a kötelezett - ségválla lás össze gé bõl a szer zõ dés alá írá sá nak nap já tól a tárgy évet no vem ber 30-ig ter he lõ (pén zü gyi leg a tárgy év de cem ber 31-ig fel me rü lõ) ki adá sok te kint he tõ ek.

(3) A kö te le zett ség vál la lás tárgy év de cem ber hó nap ját, va la mint a tárgy évet kö ve tõ évet ter he lõ össze ge éven túli kö te le zett ség vál la lás nak mi nõ sül, mely au to ma ti ku san a kö vet ke zõ évi elõ irány za tot ter he li.

Elõ irány zat-fel hasz ná lás, tá mo ga tás nyi tás 5. §

(1) Az igény lé si hó nap ra vo nat ko zó an a mun ka ügyi köz - pont ré szé re biz to sí tan dó for rás Ma gyar Ál lam kincs tár nál (to váb bi ak ban MÁK) tör té nõ meg nyi tá sa ér de ké ben a Költ - ség ve té si Fel ügye le ti Fõ osz tály a mun ka ügyi köz pont ál tal ha von ta be nyúj tott „Fi nan szí ro zá si igény be je len tõ és el szá - mo ló lap” (a to váb bi ak ban be je len tõ - 1. szá mú mel lék let) alap ján in téz ke dik.

(2) A be je len tõt a mun ka ügyi köz pont a 2. sz. mel lék let sze rin ti idõ pon tig nyújt ja be a Fog lal koz ta tá si Fõosztály és a Költ ség ve té si Fel ügye le ti Fõ osz tály ré szé re. Ab ban az eset ben, ha a mun kaügyi köz pont az igény lé si hó nap ra vo nat ko zó an nem nyújt be be je len tõt, a Költ ség ve té si Felügye le ti Fõ osz tály a fi nan szí ro zás hoz szük sé ges for - rást az azt meg elõ zõ havi be je len tõ alap ján nyit tat ja meg a MÁK-nál.

(3) A be je len tõt a mun ka ügyi köz pont gaz da sá gi ve ze - tõ je alá írá sá val kö te les iga zol ni.

El szá mo lás 6. §

(1) A jo go sult sá gi hó nap ra vo nat ko zó an a mun kál ta tó ál tal be nyúj tott össze sí tés alap ján - a 2. sz. mel lék letben meg adott ha tár idõk nek meg fe le lõ en - az 1. sz. mel lék let sze rin ti be je len tõn a mun ka ügyi köz pont a Fog lal koz tatási Fõ osz tály és a Költ ség ve té si Fel ügye le ti Fõ osz tály felé el - szá mo lást nyújt be.

(2) Az el szá mo lás jo go sult sá gi hó nap ra vo nat ko zó össze ge, a jo go sult sá gi hó na pot meg elõ zõ hó nap ra vo nat - ko zó an be nyúj tott el szá mo lás alap ján a mun ka ügyi köz - pont nak ki utalt összeg fel nem hasz nált - elõ re nem lát ha tó okok mi att ke let ke zõ - ré szé vel, (a to váb bi ak ban ma rad - vány) kor ri gá lás ra ke rül. (En nek meg fe le lõ en a jo go sult sá - gi hó nap ra vo nat ko zó an ki utalt összeg min den eset ben a ma rad vánnyal kor ri gált össze get je len ti.)

(3) A Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály a jo go sult sá gi hó nap ra vo nat ko zó an - a 2. sz. mel lék letben meg ha tá ro zott benyúj - tá si ha tár idõt kö ve tõ mun ka na pig - a 3. sz. mel lék let sze - rin ti adat la pon iga zol ja, va la mint utal vá nyoz za a mun - kaügyi köz pont felé ki uta lan dó (az el szá mo lás sal alá tá - masz tott) össze get.

Pénz ügyi tel je sí tés 7. §

(1) Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa cél já ból a fe de zet mun - ka ügyi köz pont ré szé re tör té nõ biz to sí tá sa ban ki át uta lás - sal (a to váb bi ak ban uta lás) tör té nik az aláb bi ki adá si/be vé - te li jog cí me ken:

a) FMM fe je zet: Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás köz pon ti költ ség ve té si szerv nek, fe je ze ti ke ze lé sû elõ - irány zat nak (KTK: 172),

b) mun ka ügyi köz pont: Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be - vé tel köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, fe je ze ti ke ze lé sû elõ- irányzatból (KTK: 332).

(2) Az uta lást a Költ ség ve té si Fel ügye le ti Fõ osz tály a Fog lal koz ta tá si Fõ osz tály ál tal ha von ta össze ál lí tott, 3. sz.

mel lék let sze rin ti összeg ben, a 2. sz. mel lék letben sze rep lõ idõ pon tig tel je sí ti a mun ka ügyi köz pont elõ irány zat fel - hasz ná lá si ke ret szám lá ja ja vá ra.

(3) A Költ ség ve té si Fel ügye le ti Fõ osz tály a mun ka ügyi köz pont elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra telje sí - tett tá mo ga tás össze gét a 2. sz. mel lék let sze rin ti határ idõ - vel fel ügye le ti ha tás kör ben elõ i rány za to sít ja az (1) be kez - dés b) pont já ban sze rep lõ be vé te li, il let ve az 1.5. „Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok” jog címeken.

(4) A mun ka ügyi köz pont a mun kál ta tó ál tal be nyúj tott el szá mo lás alap ján, a „Tár sa da lom és szo ci ál po li ti kai jut - ta tás és tár sa dal mi el lá tás” (KTK: 153) jog cí men a mun - kál ta tó felé a tárgy hó nap utol só nap já ig tel je sí ti az át uta - láso kat.

Figure

Updating...

References

Related subjects :