Nyílt levél vitéz jákfai Gömbös Gyula

Teljes szövegt

(1)

50487

Nyílt levél vitéz jákfai Gömbös Gyula

miniszterelnök úrhoz

varga Já arga janos ugy eben

Felkeli göngyölíteni cs emp ész frontot! a

Amerikai stílusa gangssztersszerveszet

S S z á l l i í f t M k i a & c o r s s t . á L f j t l > 4 > 2 a ^ c r / c & c & c f

Willy Forsl, a világhírű film*

rendező feleségül veszi

Rökk Marika unokahugát

...., FENYVES DEZSŐNEK

M I N D E N T S Z A B A D ? ! . . . Halálhírét közöltette feleségével egy biztosító intézet igazgatója

Kéí őónappal Később fjalálos autó- szerencsétlenség áldozata lett

Színházi törvény

A hét eseménye, a hét szenzációja kétségen kívül az volt, hogy két operettszínház bezárta kapuit s hogy a harmadik meddig játszik, hány napig adja még elő a századelejcí műremeket, az ugyancsak fogas kér- dés. Ha vidéki érkezik Budapestre, immár csak prózai előadásokban gyönyörködhetik, amiből esetleg azt a messzemenő tanulságot vonhatja le, hogy Budapesten csak a komoly prózai műfajnak van talaja.

Pedig téved, aki erre a konklú- zióra jut, mert a könnyű szórakozás- nak a fővárosban van közönsége, csak éppen az igazgatók összetévesz- tik a könnyűt a súlytalannal. Aki az utolsó hónap operett-főpróbáit végigülte, elszörnyedéssel konstatál- hatta, hogy a hozzánemértés, a felü- letesség, a közönség szellemi nívójá- nak lebecsülése és a dilettantizmus orgiáit üli.

Hol vannak az idők, amikor Beöthy, Ditrói, Ambrus Zoltán, He- vesi Sándor, csupa kipróbált szak- ember neve díszlett a színházak élén, amikor nem a ruhatáros és a büffé- bérlő szolgáltatták az üzem' tőkét és nem a párezer pengőt r Ölesönző laikus gj«iKoron bcfrfiyasi a si.ifcp osztásra és a műsor összeállítására.

Amikor nem történhetet ineg, hogy három gyengébben sikerült ház már alapjaiban ingatta meg az egész építményt, amely végeredményben száznál több einber exisztenciáját jelentette. Családok sorsa ma inga- tag kártyavár s az a színész, zenész, vagy műszaki alkalmazott, aki az egész szezonra kötött szerződést, so- hasem tudhatja, mikor marad ke- nyér nélkül, a legnagyobb nélkülö- zéseknek kitéve.

Ha a borbélyságot képesítéshez kötik, mert a hozzánemértő iparos elmetszheti a vendég torkát, meny- nyire inkább szükséges lenne vala- milyen kvalifikációtól függővé tenni a színigazgatást, ahol egy vigyázat- lan lépés, egy elhibázott szerep- osztás, egy gondatlan kiállítás szá- zak kereseti lehetőségét veszélyez- teti. A főváros törvényhatósága már régebben kérte ilyen színházi törvény meghozatalát, de a kormány részéről még nem történt meg a kezdeményező lépés. A magánvállal- kozás szabad terület s ha a vállal- kozó kockáztatja a pénzét, az az ő dolga. Ám csináljon színházat, de lépjen fel ő maga, léptesse fel a csa- ládja, játszón azokkal színházat és ne kössön le esztendőre embereket, akiket a gyönge fuvalom is kenyér- telenné tehet. A szomszédos Cseh- szlovákiában már óvadékot kell de- ponálnia a színigazgatónak, hogy bukás esetén az alkalmazottak ne- gyedévi gázsija biztosítva legyen.

Bennünket nem izgat, hogy a szín- házi vállalkozó tőkéje elvész, de a kalandos kockázatokból ki kell kü- szöbölni a színészt, aki a lecsökkent kereseti lehetőségek közepette meg- rendülve számlálgatja, hogy mikor kerül az 5 színházára is a sor?!

(2)

Há< FENYVES DEZSŐNEK MINDENT SZABAD ?!...

A Kálvin téri Fenyves-áruházban uralkodó állapotokról már nem eg'y jogos kritika hangzott él. Fenyves úr többek között arról nevezetes, hogy a lehető legrosszabbul fizeii alkalmazottait, éhbérért tartott al- kalmi munkaerőkkel operál, meg- szorult kisegzisztenciák munkaere- jét zsákmányolja ki. azonkívül állandó a összeü közédbe kerül az ipartervén nyel is, amelyet

az ellene hozott titkolt iparűzés- ről szóló ítéletek dokumentálnak.

Legutóbb például háromnapi el- zárásra ítélték Fenyves Dezsőt, mert saját rezsiben ilyen enge- dély nélkül, potom díjazásért

dolgoztatott iparosokat.

De ő honosította meg azt a rend- szert is, hogy nagy garral beharan- gozott, alkalmi vásárai előtt tucat- jával vesz fel elárusítónőnek fiatal lányokat, akiket megszégyenítő, né- hány pengős éhbérért reggeltől es- tig dolgoztat, aztán amikor a vártái' lezajlik, minden további nélkül

szélnek ereszti.

Ezekkel fordult elő az az anomália is, hogy noha százalékos részesedést ígértek nekik az általuk eladott áruk után, elbocsátásukkor egy fil- lért sem kaptak a megígért száza- lékból. í g y azután a heti hetven órán testet-lelketölő robotolás után alig kaptak kézhez 6 pengőt.

Ilyen munkauzsora mellett, ame- lyek megakadályozására sajnos nincs tételes törvény, nem is csodálatos, hogy Fenyves Dezső vérszemet, ka- pott és a

legutóbb zsidó ünnepek alkal- mával kvalifikálhatatlan módon élt vissza zsidó alkalmazottai alárendelt helyzetével. Nem en- gedte meg, hogy zsidó alkalma- zottai istentiszteletre menjenek, illetve kijelentette, hogy aki el- távozik, annak levonja egynapi

bérét.

Ilyen körülmények között persze egyetlen alkalmazott nem távozott el vallásos ájtatoskodásra, hiszen

v->

amugyis minimális keresményét nem szűkíthette meg.

Tette pedig azt az a Fenyves De- zső, aki vallásos zsidó családból származott és szülői házában bizo- nyára minden péntek este meg- gyújtották a gyertyákat.

Ugylátszik, az üzleties felfogás úrrá lett nála azon a belátáson, hogy az alkalmazottaknak joguk van val- lási ünnepeiket megtartani és mél- tánytalanság és embertelenség bér- levonással való fenyegetéssel őket a templombamenésben megakadá- lyozni.

Fenyves Dezső mindent elfelejtett.

Még a vallás parancsalt is.

Azt hiszi már, hogy neki mindent szabad.

Reméljük azonban, liogy ebben a hiedelmében idővel csúfosan téved- ni fog!

olasz - sorsjegyet,

kényszerkölcsönt ««í» «'•»

BARNA BANK, V,, Nádor-utca 26.

Tőzsdével szemben. T e l . ; 21-3-16. 10-4-67.

Willy Forsl, a világhírű film*

rws* f f f t f • • 1

Rökk Marika unokahugáí

Károlyi Sári, a legszebb pesti görl karrierje a íánc- karíól egy film főszerepéig

A nagy karriert befutó magyar színésznők ós szinósznőjelöllek szá- ma ismét szaporodik. Ezúttal me- gint egy kis görlről van szó, aki, mint annak idején Bársony Rózsi ugyancsak a tánckarból indul el, hogy hamarosan egy hatalmas film főszereplője legyen. A világsiker felé induló kislánnyal kapcsolato- san — mint külön érdekességet kell megemlíteni — hogy Károlyi Sári, akiről szó van, Rökk Marikának, a világhírű

unokahuga.

A kis Károlyi Sári nem is olyan régen még csak a nézőtérről ismerte a színházat. Megirigyelte azonban unokatestvére Rökk Marika sike- reit — akihez egyébként is megle- pően hasonlít — megkérte hát a primadonnát, hogy helyezze el vala- melyik színháznál. Rökkék révén legelőször az Andrássy úti Színház- ba került, ahol a Vadvirágban lépett fel. Innen kivitte magával a cir- kuszprodukcióba unokahugát Rökk Marika. A cirkuszban még mindig csak a tánekarban működött a kis- lány, de ez már jelentős állomás volt életében.

A Vígszínház igazgatósága a eir- kuszprodukeióval kapcsolatosan há- zi szépségversenyt rendezett görljei között. Ez alkalommal

az első díjat talán Rökk Marika óhajára — a vörös hajú szép

Károlyi Sári nyerte

meg. A győzelmet háromezer főnyi közönség előtt hirdette ki Farkas Imre, de ezenkívül a „legszebb görl"

fényképe megjelent az összes képes- lapokban. Nem is beszélve tehát a kapott ajándékokról, a kis Károlyi Sári kezdett a nyilvánosság előtt szerepelni.

Mikor a cirkuszprodukció véget- ért és Rökk Marikát Bécsbe szólí- totta szerződése, nem feledkezett meg unokahugáról. Kieszközölte, hogy a hozzá nagyon hasonlító ro- konkislány ott legyen a ibécsi gör- lök sorában is. Károlyi Sári boldo- gan ment Marikával a császárvá- rosba; arra gondolt, hogy egy vi- szonylag jó kartáncosnői szerződést kap és egyáltalán nem számított rá, hogy ez a kirándulás döntő fontos- ságú lesz karrierje szempontjából.

Bécsben ugyanis az történt, hogy még a cirkuszpróbák alatt Káro'yi Sári Rökk Marika társaságában összetalálkozott Willy Forsttal. A

volt bonviván, aki most, mint film- rendező aratja, egyre-másra nagy- szabású filmjeive' sikereit, nagy ér- deklődéssel fordult a iiatal magyar táncosnő felé.

Filinqualitásokat vélt a kis Ká- rolyi Sáriban felfedezni és ép- pen ezért próbafelvételt csinál- tatott vele. A próbafelvétel meg-

lepő eredménnyel járt.

A lepergetés után Willy Forst azon- nal szerződési ajánlatot tett Károlyi Sárinak, amely szerint legközelebbi filmje főszerepét reá bizza. A vörös- haju kis magyar görl természetesen

•boldogan állapodott meg a nagy filmrendezővel.

Az üzleti összeköttetést csakhamar más kavarodás is követte. Willy Forst a szerződés aláírása után so- kat volt együtt Károlyi Sárival, az érdekesfejű táncosnő, mint nő is megtetszett neki és

a bonvivánokhoz illő huszáros elhatározással megkérte kezét Károlyi Sári igent mondott, de mint

i d e á l i s

• g k s r o k S b l S g s t f t

hogy Willy Forst családi ügyeinek elintézéséig a házasság nem köthető meg, a kis görl egyelőre tovább tán- col a bécsi cirkuszprodukcióban.

Közben persze szorgalmasan tanul németül, készül a filmszereplésóre.

Azt mondani sem kell, hogy minden szabad idejét Willy Forst társasá- gában tölti.

Korda Sándor

különös kalandja

Londoni lapok élénken és a leg- nagyobb felháborodás hangján tárgyaják azt a különös esetet, melynek hőse Korda Sándor, a magyar származású kiváló tilm- rendező.

Köztudomású, hogy Korda Sán- dor rendezto a mult szezon leg- nagyobb filmsikereit, a VIII.

Henrik magánéletét és nagyrész- ben Eüsabeth Bergner „A cárnő"

című filmóriását.

Ezek a skerek nagy mértékben öregbítették az amúgy is híres rendező hírnevét és népszerűségét.

Korda Sándor azóta is állan- dóan dolgozk és a londoni közön- ség, amely olyan nehezen tud fel- melegedni a külföldiekkel szem- ben, a legnagyobb érdekődéssel várja az új Korda-filmeket.

Annál nagyobb feltűnést és osz- tatlan felháborodást keltett az alábbi eset.

A mult hét végén Korda Sán- dor autóján, melyet maga veze- tett, elindult a filmgyár felé. Az egyik mellékuccán hajtott végig, amikor hatalmas, fek űére lakko- zot autó fordult be az uecába és elállta Korda autóját.

A filmrendező természetei

11

mreganítüTta az aúTot, dé" itkkőFra már ott állt mellette két férfi, egy-egy jókora revolverrel a ke- zükben.

Ez a rossz detekívregénybe illő jelenet csak percekig tartott Az egyik revolveres férfi halkan, de nagyon határozott hangon így szolt a filmrendezőhöz:

— Nyomatékosan figyelmezte- tem, hogy ne rendezzen többé Eli- sabeth Bergner-filmeket.

Korda Sándor meglepődve hall- gatta támadóját.

— Maga megőrült! — mondta.

— Gondolja, hogy nekem elő lehet írni, kit rendezzek és kit nem!

— Mi azzal nem törődünk, hogy mit lehet önnek előírni, de még- egyszer figyelmeztetem, hogy ne rendezzen Borgner-filmet, mert nagyon megjárhatja.

Á támadó ezután visszaült autó- jába és a következő pillanatban már messze volt.

Korda Sándor azonnal a rend- őrségre sietett és feljelentette tá- madóit.

A rendőrség és maga Korda is értetlenül állnak a titokzatos és indokolatlan támadás előtt, amely- re fény csak akkor fog derülni, ha sikerül elfogni Korda Sándor

támadóit ( _ )

V I G Y Á Z Z

mert n e m minden fémtisxtitó

S I D O L

_ _ j

(3)

5

Nyílt levél vitéz jáljai Gömbös Gyula

miniszterelnök úrhoz

Varga János ügyében

Kegyelmes Uram!

Jól tudom, hogy nap-nap után százával és ezrével hozza a posta Nagyméltóságodhoz a levelek és kér- vények garmadáját, amelyek mind- egyikében a magyar sors egy-egy elesettjének tragédiája elevenedik fel a keserves panaszokon keresztül.

Trianon és a gazdasági válság ke- gyetlenül sujt jó magyar embereket, akik egyébként gondtalan élettel megáldott, hasznos tagjai lehetnének a magyar társadalomnak.

Ilogy mégis nyílt levél formájá- ban fordulok Kegyelmességedliez, annak oka a személyes élmény meg- rázó voltán kívül abban is rejlik, hogy egy ötgyermekes családapa megrendítő sorsáról van szó, egy öt- gyermekes családapáéról, akinek bölcsője valamikor ugyanott, Vas- inegyében ringott, ahol Nagyméltó- ságodé és e sorok szerény írójáé. Ez adja a jogcímet ahhoz, hogy e sze- rencsétlen földink: Varga János ügyében igénybe vegyem Kegyel- mességed drága idejét.

Talán három hónappal ezelőtt tör- tént, hogy a reggeli órákban csen- gettek lakásom ajtaján és egy irka- lapra reszkető kézzel írt levelet ho- zott be a lány a következő tartalom- mal: „Kedves Barátom! Ha Egy- [stent-ismersz, segíts rajtam, mert négy kisgyermekemmel éhezünk."

Aláírva: Varga János.

Nyoi ban behívattam a levél író- ját és könny szökött a szemembe, amikor megpillantottam az én Var- ga János barátomat. Beesett, gon- doktól felszántott arcú, összetört, kétségbeesett eiuber lépett be hoz- zám. akiről lerítt a nyomor és nél- külözés. Összeszorult a szívem lát- tára, hiszen magam is háromgyer- mekes családapa vagyok és elkép- zeltem, miken mehetett keresztül ez.

az ember, amíg idáig jutott.

Igen, ő volt, Varga János, aki ve- lem együtt tette le az érettségit 1901-ben a szombathelyi felsőkeres- kedelmi iskolában. Harminc év őrölte, roncsolta eddig, amíg öt- gyermek terhével eljött hozzám.

Néhány pengőt adtam neki, fe- leségem pedig sebtében egy cso- magra való élelmiszert szedett össze Varga János éhező családja szá- mára.

Ezután még néhányszor felkere- sett és én — ahogy csak tudtam — mindig rendelkezésére álltam. De hiszen köztudomású és Nagyméltó- ságod is nagyon jól tudja, milyen súlyosak ma a megélhetési viszo- nyok olyan ember számára, aki ugyancsak napról-napra kénytelen megkeresni a megélhetésre valót...

így tehát nem tudtam a legjobb szándék mellett sem radikálisabban segíteni szegény Varga Jánoson, aki-

nek családja valamikor derék és jó- módú szombathelyi keresztény pol- gárfainilia volt. Több ízben meg- kérdeztem tőle, miképpen követke- zett be nála ez a szörnyű össze- omlás, amely a nyomor ilyen végső állomására juttatta. Elmondotta ne- kem, hogy hosszú időn át állásban volt, később egy kis papírkoreske-

minden emberileg lehetőt elkövetett, dést nyitott és tönkrement. Azóta hogy álláshoz vagy legalább szük- ségmunkához jusson, de emberfeletti erőfeszítés árán sem volt képes ma- gának és családjának megélhetési lehetőséget találni. Pedig kifogásta- lan, erkölcsileg intakt einber volt, aki soha semmi olyan törvényelle- nes cselekményt cl nem követeit, amely esetleg lehetetlenné tette vol- na elhelyezkedését.

Kegyelmes Uram! Álmatlan éjsza- kákon át való hosszas töprengés után ismertem fel annak kénysze- rítő szükségességét, hogy Nagymél- tóságodnak, Magyarország minisz- terelnökének figyelmét hívjam fel nyilvános formában erre a szeren- csétlen emberre. Segítsen rajta, mint földijén, mint becsületes, sokgyer- mekes keresztény magyar emberen, akinek — ha van isteni igazság — nem szabad gyermekeivel együtt el- pusztulnia a magyar glóbuszon.

Nagyméltóságod bizonyára éppúgy szívén fogja viselni ennek a sors- üldözött embernek az ügyét, mint minden magyar emberéét, aki arra érdemes és rászorult. Kérve-kérem Nagyméltóságodat, akinek pályáját n töreilen hazaszeretet, a családi élet védelmének és a magasabb etikának elvei fűtötték át és lendítették ma- gasba, mentse meg az éhhaláltól ezt az ötgyermekes családapái, juttassa egy karéj biztos kenyér- hez, szerezzen embernekvaló hajlé-

kot családja számára, ahol felnevel- heti gyermekeit.

Ma, amikor Nagyméltóságod bölcs kormányzata tűzzel-vassal való har- cot hirdet az országpusztító egyke ellen, amikor a magyar nemzet jö- vendőbeli léte függ attól, hogy egészségt-s, életképes ifjú generáció uőjjön fel minél nagyobb számban a régi helyébe, — úgy érzem — nem lehet tétlenül szemlélni hogy egy család és öt gyermek önhibáján kívül biztos pusztulásra legyen ítél- ve. Ilyen esetben, úgy hiszem, első- rendű kormányzati feladat hóna ala nyúlni annak a szerencsétlen család- apának, akinek öt gyermeke hiába esedezik életet, erőt adó ke- nyérért, akit az uccára taszított az állásnélküliség nyomora és kétségbe- beejtő kényszerűsége.

Kegyelmes Uram!

Azzal a bizalommal és hittel te- szem le Nagyméltóságod kezébe az én Varga János vasmegyei földim- nek és barátomnak sorsát, hogy Nagyméltóságod vasmegyei és ma- gyar szolidaritással nyújtja ki fe- léje segítő kezét és annyi nélkülö- zés és szenvedés után végre vala- milyen szerény révbe juttatja ennek az ötgyermekes családapának életét, hogy becsületes, derék állampolgá- rokat nevelhessen a hazának.

Maradtam Nagyméltóságcdnak legalázatosabb tisztelettel t

őszinte híve Fleiner Jenő

A milliárdos Schmitt cuk- rász tragédiája

Ferenc József Roronázására föíieR Budapestre ScfjmiiíéR és nem íéríeR

többé vissza a császárvárosba

idősebi) az évek multával átvette

®3az üzlet vezetését, a fiatalabb faped'í? apja kívánságára Ameri-

|kába hajózott, l'ogy tanuljon, jjvilágot lásson és emberré legyen.

Hat évig volt New-Yorkban Schmitt Károly. Tizenkétezer dollárt takarított meg ez idő alalt, amelyből Budapesten cuk-

rászmöhelyt nyitott.

Dolgozott, verejtékes munkával, éjjelt napallá téve. Munkája nem is volt eredménytelen.

Schmitt Károly a háború kitö- résekor milliomosnak számított

Azután bevonult katonának. F e -

lesége vezette a Baross téri üzle- tet. 1918-ban már csak a roncsai voltak meg a vagyonnak. A meg- viselt idegzetű íaradt ember fia- talos akarással indult neki ismét a munkának. A siker elmaradt.

Schmitt nem is akarta elhinni, hogy valami, amihez ő neki fo- gott, nem sikerült.

Valamit elszámítottam —

mondta magában. Nem vigasz-

talta magát. Szentül meg volt győződve arról, hogy a számítá- sába valahol véletlenül hiba csú- szott. Ú j r a nekilendült. Most sem sikerült. Ez így ment ötször, tíz- szer, sokszor. Azután megunta, beletörődött. Eladta a Baross téri üzletet. Talán másutt sikerem le z — gondolta. Az Aréna ut és Thököly út sarkán nyitott cuk- rászdát. Ez sem ment. Likvidált.

Túladott ezen az üzleten is, de a házat sem tartotta meg, amelyet az apjától örökölt.

Szászhúszezer aranykoronát ka- pott a kettőért. Házat vett rajta Rákosligeten, a XV. úuccában.

Híres, szép épület voii. Közel háromezer négyszögöl területen feküdt.

Egy fővárosi orvosokból alakult részvénytársaság szanatórium- má akarta átalakítani, másfél- milliárd koronát ajánlottak az ingatlanért. Az OFB kisajátí-

totta ötszáz millióért.

Színház lett és olvasókör az egy- emeletes villából. Az udvar gjyii- möcsfáit kivágták. Futballpálya született a helyén. Az elveszett egymilliárd f á j Schmitt Károly-

n a k . Ezért akart mer/halni...

Két nap óta nem beszélnek más- ról Budapesten, mint Schmitt Károlynak, a boldog békeidők európai hírű cukrászának tragé- diájáról. Miért akart a halálba menekülni, miért akar a hatvan- egyéves kora ellenére életerős, pirospozsgás arcú férfi meg- halni? Ezek azok a kérdések, amelyebre igyekszünk feleletet adni.

Röviden, egy mondattal ezt kel- lene írnunk: tönkrement, elsze-

gényedett, nyomorgott.

Éz az igazság. Annyi pénze sem volt a szerencsétlen ember- nek, hogy albérleti szobáját - - amelyben feleségével húzódott meg — kifizesse. Éheztek Schmitt Károlyék. Ugy nem volt meg a botévő falatjuk, mint Schmitt Antalnak, Károly bátyjának, aki tavaly tett pontot életére. Antal, az idősebb Schmitt fiú, a Hűvös- völgyben végzett magával. Agyon- lőtte magát.

Károly, a fiatalabb, a Dunában akart nyugalmat találni. Neki

nem sikerült. Pechje volt az utóbbi e-ztendőkben mindennel.

Még az öngyikossággal is.

Schmitt Károlynál minden az utolsó pillanatban kapott defek- tet. Ez a széria tizenöt év óta tart. A háború befejezésekor kez- dődött.

Idősebb Schmitt Antal, a kél fiú apja I. Ferencz József koro- názásakor került Budapestre.

Mint

a leghíresebb bécsi cukrász!, a császári udvar szállítóját hoz- ták a magyar fővárosba, hogy ő készítse el a koronázási toriakat,

süteményeket, édességeket.

Azután el sem ment Budapest-

ről többé a császárváros híres édesiparosa. Jobban érezte ma- gát nálunk, mint szülővárosában.

Fele-égét is idehozta, az évtize- des múlttal rendelkező, megala-

pozott bécsi üzletét pedig eladta.

Két gyerekük született. Cuk- rásznak nevelte rnindakottőt. Az

Kisérelje meg szerencséjét

TöröL A.é.T»

B A N K H Á Z Á B A N

Budapest, IV. Szervita-tér 3. sz.

EKrhető legnagyobb nyeremény

5 0 0 . 0 0 0 P . ,

mely összeg már egyetlen sorsjeggyel n y e r h e t ő ! t t y e r e m é n y h u z á s m á i * november 21 é s 2 3 - á n Hivatalos I. osztályú sorsjegyárak

Egész: . P -48.—

Fél: . P 2 4 . - Negyed: . P 12

I

r«K

I

(4)

Halálhírét közöltette feleségével

egy biztosító intézet igazgatója

Két tfónappal később f>alálos autó- sxcrencséílenség alúossaía lett

Néhány hónappal ezelőtt A HÉT elsőnek írta meg, hogy az egyik előkelő biztosítási intézet igazgató- jának felesége sírva panaszolta el a főkapitányság bűnügyi osztálya vezetőjének férje eltűnését. Két nap- pal később az úriasszony talpig fe- ketébe öltözve kereste fel ismét a rendőrtisztet és elmondta, hogy «•

spanyol követségtől táviratot ka- póit, amelyben közölték vele: férjét halálos autószerencsétlenség érte Barcelona közelében.

Az igazgató felesége szerint a férje nyári szabadságát töltötte Spanyolországban, ahova saját autó- jával utazott. Sofőrjét sem vitte magával, ő vezette a gépkocsijái.

Alig

egy heti távollét uíáu érkezett meg a halálhírét hozó sürgöny.

A szerencsétlen asszony haza akarta hozni az autókatasztrófa áldoza- tául esett biztosítási igazgatót és ezért fordult a hatóságokhoz, hogy tanácsot kérjen.

A rendőrségen természetesen a legnagyobb előzékenységgel siettek B. Gy.-né segítségére. Útbaigazítást adtak az özvegynek. Táviratot me- nesztettek Spanyolországba a ma- gyar követséghez, majd ahhoz a hatésArrh'^, az autókatasztró- fáról az értesítést küldte, hogy meg- tudják hová temették a magyar biztosítási igazgató holttestét.

Csaknem egyidőben érkeztek meg a válaszok, amelyek egyöntetűen arról adtak hírt, hogy

a jelzett helyen semmiféle autó- szerencsétlenség nem történt, de egyetlen spanyol hatóság sem

tud B. Gy.-ről.

Szerfelett gyanúsnak találta a rendőrség a sürgönyök és a halálos katasztrófa ügyét és ezt tapintato- san közölték is a kétségbeesett uri- asszonnyal. A nyomozás teljes erő- vel indult meg az igazság felderí- tésére. Hamarosan

megállapították hogy a biztosí- tási igazgató két hetes autózga- tás után két személy részére je- gyet váltott az egyik Délaineri- kába induló hajóra és julius utolsó napjaiban éjfekete szemű spanyol lány társaságában el is

utazott.

A rejtélyt megfejtették. B. Gy.

saját maga sürgönyözte meg fele- ségének halálhírét, amelyet a követ- ség nevében közölt, majd pedig ten- gerentúlra szökött.

A magára maradt úriasszony kénytelen kelletlen belenyugodott házasságának ilyen furcsa módon történt befejezésébe, amely ellen mitsem tehetett. Szégyenében kerül- te az embereket, megszakított min- den kapcsolatot, amely régi házas- ságához fűzte. Nem akarta, hogy szembe sajnálkozzanak, vigasztalják az emberek, a háta mögött pedig gúnyolódjanak tragédiáján és férje hűtlenségén.

Csendben múltak a napok. B. Gg.- né még mindig reménykedett, hogy férje a múló kaland után vissza fog térni az árván, férfi nélkül maradt, elegáns Aréna úti villalakásba. No- vember elsején azután tragikus for- dulatot vett a biztosítási igazgató ügye.

Express-1 elvéi érkezett az argenti- uiai magyar konzultól, amelyben értesíti az uriasszonyt, hogy

férjét, — akinek irataiból állapí- tották meg személyazonosságát és budapesti lakcímét — halálos szerencsétlenség érte Montevi-

deóban. Egy autó halálra gázolta.

A szerencsétlen ember felismerhetet- len roncsként került elő a gázoló autó kerekei alól,

A konzul azt közölte B. Gy.-nével, hogy a férjénél talált értékekei már is feladta címére és azok az express levél után néhány napon belül bi- zonyosan meg is érkeznek.

A végzet különös játéka, hogy autószerencsétlenség oltotta lei an~ vak az embernek életét, aki saját maga költötte auiókatasztrófa kö- vetkeztében történt halálhírét.

Fayer Sándor

— az aktatolvaj?

A nagy 5 millió pengős

Fayer—Fuchs-ügy epilógusa

Mindenki ismeri Pesten Fayer Sándor m. kir. kormányíotaná- csost, a Magyar Kender, Len és Jutaipar rt. volt vezérigazgatóját és egy sereg más, nagy, budapesti és vidéki iparvít-Haiut volt igazga- tósági és tel ügyelő bizottsági tag- ját, Meskó Zoltán leghorogkeresz- tesebb érzelmű barátját és a Fayer—Fuchs-féle ötmilliós pen- gős per főhősét.

Ki ne ismerné ragyogó monok- liját, elbűvölő egyéniségét és fi- nom, francia charmeját. Csodála- tos tehetsége van, hogy az embe- rek i'igyemét és szeretetét maga- felé irányítsa. Egész Pest barátja.

Mindenki, aki él, mozog és meg- fordult már a különböző bírósá- gok hivatali helyiségeiben. Fayer Sándor ugyanis pár év óta életét a nagy pernek szenteli, ami majd-

nem hasonlít Arany János „Füe-

mile peréhez". Csak abban külön- bözik, hogy ott elvért harcoltak a peres felek, a Fayer—Fuchs-ügy- ben pedig ötmillió pengőért. Kész- pénzért. Csengő, magyar pengőért.

Tulajdonképpen ennek a nagy pernek a fenekén kell keresni az indítórugóját annak a büntetőügy- nek, aminek a középpontjába ke- rült Fayer Sándor m. kir. kor- mányfőtanácsos, stb akit a büntetőjárásbíróság ügyészi meg- bízottja — ezt előzőleg a buda- pesti ügyészség —

lopás vétségével

vádolt meg.

Az történt ugyanis, hogy an- nak idején, amikor Fayer Sándor keresetet nyújtott be sógora és leggyűlöltebb ellensége, Fuchs

Leó, a Magyar Kender-, Len- és .Jutaipar rt. elnöke ellen ötmillió pengő megfizetése iránt, az alpe-

res nagy úr mindenképpen azon volt, bogv alaki kifogásokkal lehe- tetlenné tegye Fayer Sándort és megakadályozza őt abban, hogy a pert lefolytassa. Erre pedig leg-

jobb lehetőségnek látszott bebizo- nyítani azt, hogy

Fayer Sándor olyan anyagi kö- rülmények között él, amely nem leszi indokolttá, hogy az ötmillió p"bngős vélt követelésének ineg- lizctése iránt indított perét sze-

gényjogon vigye.

Be kelleett tehát bizonyítani Fuchs Leónak, hogy Fayer Sán-

dor számára nem dukál a szegény-

jog. Erre pedig csak az volt a mód, hogy pontos és megbízható informácókat szerezzen a volt vezérigazgató körülményeire vo- natkozólag. Ezért megbízást adott a ifoí/aí-magánnyomozó irodának, hogy

puhatolja ki, hol és milyen kö- rülmények között lakik, milyen háztartást vezet, milyen és meny- nyi jövedelme van Fayer volt

vezérigazgatónak.

Erről az akcióról időközben tudomást szerzett Fayer is, aki egy napon saját jogtanácsosa, dr. Doby Andor ügyvédje nevében felhívta a Royal magánnyomozó- irodát, mondván, hogy ő Fuchs

Leó vállaatának az ügyésze, kö- zöljék vele, milyen adatokat sze- reztek be Fayer Sándorra vonat-

kozólag. Azután utasítást adott, hogy a jelentéseket vigyék fel hozzá, dr. Doby Andor irodájába.

Miután ezt a kérését nem teljesí- tették, másnap a volt vezérigaz- gató egyéni elbűvölő képességé- nek teljes tudatában, legszebb mosolyával, lekötelező modorának maradéktalan csillogtatásával megjelent a Royal irodájában és kérte, mutassák meg neki az ira- tokat. Miután elolvasta a reá- nézve kellemetlen anyagi jólétről tanusíjgot tevő jelentést, közölte a jelenlévő tisztviselőkkel, hogy ö az

iratokat magóval viszi.

— Nem lehet, kérem, a jegyzö-

könyveket elvinni, — felelték a

tisztviselők — védekezésük azon- ban meddő maradt, mert Fayer eresebbnek bizonyult és szép szó- val. — no meg egy egész pará- nyi kis agresszivitással — mégis csak magához vette a reánézve

előnytelen adatokat tartalmazó

iratokat és —

eltávozott.

Néhány nappal később a Royal

felszólító levelet küldött dr. Doby Andor ügyvédnek, — aki mitsem tudott természetesen a történtek- ről — hogy küldje vissza az ira-

tokat és f izesse meg a negyven pengő kikötött honoráriumot.

Doby válaszában közölte, hogy

valami tévedés foroghat fenn.

Amikor erről a fordulatról tu- domást szerzett Fayer, szó nélkül megküldte a kért összeget a Royalnak, időközben azonban to- vább peregtek az események és beállott a komplikáció. A Royal tulajdonosa — mint a jószimatú, magyar Pinkertonhoz illik — ki-

nyomozta az esemény előzményeit és így rájött, hogy ki volt az a

„dr. Doby", aki nálajárt és Doby, alias Fayer Sándor miért vitte

magával az iratokat. Hogy a Royal-iroda tulajdonosa fedje ina- gát megbízója előtt,

okirathamisítás címén bűnvádi feljelentést tett Fayer Sándor

ellen,

akivel -zeniben azonban az

ügyészség nem vállalta a vádat

azzal a megokolással, hogy a kár kétszáz pengőn aluli lett volna, de egyébként a feljelentett a sér- tett kárát még a panasz előtt megtérítette, miután azonban

a lopás vétségének az esete lát- szott fennforogni,

az ügyészség kivizsgálás céljából

az iratokat áttette a büntető járás- bírósághoz.

Harry büntetőjárásbíró az el- múlt napokban tartotta meg a Fayer-féle bűnügy főtárgyalását, amelyen a volt vezérigazgató ár- tatlanságát hangoztatta ugyan, annyit azonban

bevallott, hogy valóban félre- vezette a Royal magánnyomozó- iroda alkalmazottait, amikor Doby doktornak adta ki magát

és hozzátette, hogy valóban abban

a hiszemben akarta tartani a sér- tett alkalmazottait, hogy ö Fuchs Leó ügyésze.

— Mindezt pedig tette azért, hogy Fuchs Leó, hasonlóan a korábbi alaptalan információihoz, ezúttal ne tudja a valóságnak meg nem felelő adatokkal félre- vezetni az igazságszolgáltatást és ne álljon alperesnek módjában valótan bizonyítékokkal lehetet- lenné tenni és anyagi gazdag- ságra utaló körülmény segítségé- vel elütni az ötmilliós perbeli sze- ri énii jogtól.

Huberth Gusztáv dr. ügyészi megbízott a bizonyítási eljárás során indítványozta annak a két tanúnak a kihallgatását is, akiket Fayer Sándor megtévesztett. A bíróság ennek helytadott és ezért a tárgyalást elnapolta.

í g y tollát a tárgyaláson nem

derült ki, hogy Fayer Sándor valóban ellopta-é a magándetektív

jelentését. Mindenesetre kínos,

hogy egy ilyen előkelő közéleti

férfinek, a gazdasági élet egy-

koron nagy szerepet játszó tagjá-

nak, lopás vádjával kellett a vád-

lottak padjára ülni.

(5)

A HÉT 5

Felkeli göngyölíteni csempész:frontot! a

re az emberéletek vámszedői.

Igazságért kiált, megtorlást kö- vetel, mindenki, aki ezeket ;t lelketlen hiénákat még ina is olyan pozíciókban látja, ahounuu a felháborodás orkánjának kel-

lett volna őket elseperni..

Minden becsületes embernek el kell olvasni Lévai Jenőnek ezt a könyvét. El kell olvasni, a nevo-

_ _ _ _ - - ket meg kell jegyezni, emiékeze-

Amerikai stilusu gangssztersszerve&et i n k i H ktll vésni

sszállitja ki asz országból

Olyan tényekre kívánjuk az aláb- biakban felhívni az illetékes ható- ságok figyelmét, amelyek már hosz- szú idő óta nyilt titok számba men- nek a gazdasági élet figyelői előtt e amelyek megkövetelik a legdrá- kóibb rendcsinálást

abban a közgazdasági alvilág- ban, amely a mai idők valutá- ris és egyéb megkötöttségeit a törvények kijátszásával folyta- tott bűnös üzelmekre használja

fel.

Amikor a legális alapon űzött értékkereskedést a legszűkebb kere- tek közzé szorították, a/mikor egy külföldi utazáshoz szükséges valu- tához is csak hosszas kilincselés útján lehet hozzájutni és minden- nemű érték kivitele és behozatala körülményesen megszerezhető enge- délyekhez van kötve,

ugyanakkor valóságos üzletsze- rű bűnszövetkezetek alakultak ezeknek a tilalmaknak a kiját- szására és az illegális csempész- és siberüzletek folytatására.

Ez a siber és csempésztevékeny- ség az utóbbi időben hallatlan ará- nyokat kezd ölteni és valóságon földalalti iparággá fejlődött Buda- pesten, pontosan lemásolva az ame- rikai gangszter izmus módszereit.

Ttt is megvannak a titkos főnökök és irányítók, akik párnázott ajtók mögül dirigálják a csempészek és siberek különítményeit. A szakmá- nak már kifejlődtek egyes specia- listái, akik

a legkülönbözőbb értékek: per- zsaszőnyegek, arany-, és ékszer- félék, továbbá valuták, zálogle- velek és kötvények ki- és besi- bolásában tökéletesítették magu-

kat.

Kockázatos, de jól jövedelmező földalatti iparág ez, amelynek finan- sziéi és haszonélvezői bőven megta- lálják. számításaikat, hiszen ez a osempésztervékenység ma sok száz százalékos nyereséggel jár. Nyilt

titok, hogy

egyes magánbankok állnak a csempészmanőverek hátterében, ők irányítják a legnagyobb titokban az arany-, záloglevél, kötvény- és valutacsempészést, még pedig olyan horribilis haszon- nal, hogy ezen az illegális konjunk- túrán majdnem egytől-egyig meg- gazdagodtak. Van olyan magán- bankház, amely egész alvilági gár- dát szervezett és tart fenn gyanús üzletei lebonyolítására és páratlan cinizmussal és vakmerőséggel foly- tatja üzelmeit.

Váltott emberei állandóan úton vannak Európaszcrte. Ott talál- hatók, hol a párisi, hol az amszterdami tőzsdéken, össze- vásárolják potom pénzért a ma- gyar jelzálogleveleket és kötvé- nyeket, hallatlan körmönfont- sággal, becsempészik az ország- ba és itt megbízóik fantasztikus

haszonnal értékesítik.

Ugyanakkor az országból is kisi- bolnak olyan értékeket, amelyek kül- földi értékesítése kifizetődik: Itthon és külföldön is valóságos zúgbörzék alakultak a siberholmik adásvételé- re s ezek a legális gazdasági élet mérhetetlen kárára folytatják tevé- kenységüket. A hatóságok mindenütt majdnem tehetetlenek ezekkel a nemzetközi gazdasági gangszterek- kel szemben, mert ha egyiket-mási- kat le is fülelik,

azok sohasem árulják el meg- bízóikat és finanszírozóikat, in- kább elszenvedik a rájuk kimért büntetést, azntán nyugodtan folytatják ott, ahol abbahagy-

ták.

A titkos megbízók pedig szemreb- benés nélkül irják le azokat a vesz- teségeiket, amelyek a nemzetközi sibervilág rezsiköltségének számíta-

nak és eltörpülnek a mellett az

óriási haszon mellett, amelyet az il- legális üzletág hajt művelőinek.

Tudjuk és állítjuk, hogy a ma- gyar fővárosban is több ilyen jól megszervezett siberbanda székel egyes magánbankok fővezérlete alatt.

Mindenki látja ezeket a műve- leteket a siberek lázas sürgését- forgását, fényűző életét, de még sem csapott le rájuk idáig a büntető igazságszolgáltatás ökle.

Mi ismételten felhívjuk a hatósá- gok figyelmét ezekre a siibehban- dákra, amelyeket céltudatos nyomo- zó- és figyelőmunkával igenis le le- hetne leplezni. Legelsőrendü közér- dek fűződik ahhoz a büntetőexpedi- cióhoz mert tűrhetetlen állapot, hogy

ma, amikor a legális kereseti viszonyok annyira összeszűkül- tek, amikor akkora a tömeg- nyoinorúság, akkor egyesek a törvények megkerülésével száz- ezres illegális nyereségekre te- hessenek szert a magyar gazda-

sági élet rovására.

A hatóságoknak végre fel kell göngyölíteniök a csempész- és siber- frontot, kezdve az alvilági exponen- sektől egészen a párnázott ajtók mö gött elbúvó , főnökökig", akik ennek a banditizmusnak legfőbb haszon- élvezői.

A Hiiríerlandban panamázrfaL..

Lévai Jenő megdöbbentő leleplezései

Botrányok, panamák, hadi- vagyon keletkezések, csalások és a legmegdöbbentőbb visszaélések esztendőiről rántja le kíméletle- nül a leplet egy újságíró, aki harcban eltöltött másfél évtized visszaemlékezéseit hozza nyilvá- nosságra.

„Éhség, panama, Hinterland."

Ezt a címet adta Lévai Jenő. a Magyar Hétfő főszerkesztője, az

„Éhség, árulás, Przemysl" és az

„Éhség, forradalom, Szibéria" ra-

gyogó tollú szerzője három köte- tes művének, amely november végén kerül könyvárusi forga- lomba, amelyről már megjelenése előtt sokat beszélnek, miután sze- dés és nyomás közben, bizonyára a szerző intenciója ellenére kiszi- várogtak részletek.

Külön érdekessége a trilógiának

„Az Est" lapvállalatok vagyoná- nak keletkezése. Miklós Andor- nak, „Az Est" főszerkesztőjének és

Sebestyén Arnoldnak, a lapvál- lalat adminisztratív vezetőjének közös munkája, akadályt nem is- merő előretörése. „Az Est" lapok

szerkesztőségi életét, az ujság- csinálás és kiadás minden titkát

feltárja Lévai Jenő könyve.

Közel hatszáz oldalon keresz- tül, a riport érdekességével, a film gyorsaságával, az újságíró tárgy i lagosságáyal, megnemhát- rálasával és az igazságos bíró íté- letével tárgyalja az elmúlt esz- tendők történetét ez a könyv Mindenre való

tekintet nélkül tárja a közönség elé azoknak a gazdasági vagy politikai életben szereplő embe- reknek nevelt, akik elősegítet- ték a panamákat, vagy maguk is részesültek annak hasznában.

Megtudjuk, hogy kik halmoztak milliókat itthon, amikor a magyar emberek százezrei és milliói éle- tüket áldozták, túl az ország határain.

ökölbe szorul az ember keze.

hogy mi képen éltek, milyen pezs- gős dáridokat rendeztek, milyen

luxusautókat vásároltak és milyen vagyonokat csempésztek külföld-

Ruttkay Antal, a Magyar Divatcsarnok tulajdonosa

földbirtokot vásárolt a Dunántúlon

A phsti karrierek közül is fett in- tek az utóbbi időben ritka és impo- náló érvényesülésükkel a Ruttkay- fivérek, akik hallatlan szorgalommal ós kitartással a legszerényebb adott- ságok között a Magyar Divatcsarnok- ban hatalmas áruházi vállalkozást építettek ki a Rákóczi nton. A cé1 rá- törő ember energiáinak mindei?» el- ismerésre méltó teljesítménye volt az ő munkásságuk, amelynek ered- ményeit büszke port&lék és hatal- mas, löbb frontra terjedő üzlethelyi- ségek hirdetik a főváros legforgal- masabb útvonalán.

Ennek a munkának nem is maradt el a jutalma és a Ruttkay-fivérek egyre inkább előrehaladtak a va- gyonosodás útján. Az egyik Rutt- kay-fivér már régebben gazdálko- dik, míg a másik: Rattkay Aiita', a Magyar Divatcsarnok tulajdoi osa legutóbb vásárolt egy nagyobb föld- birtokot a fehérmegyei Mány köz- ségben.

Ez a földbirtok szinte szimbolikus jutalma annak a szorgalmas mun- kának, amelyet a Ruttkay-fivérek pusztán saját energiájuk és lelemé- nyességük segítségével vagyont sze- reztek maguknak.

Forró esték a Vigszinház- bávéházban

A Vígszínház-kávéház, amióta a Reiner-család óriási áldozatokkal

pazar módon átalakította, az előkelő fővárosi közönség találkozóhelye lett. A ragyogóan modern stílusban átépített kávéház estéről-estére meg- telik a legnívósabb publikummal, amelyet a pompás, artisztikus milliő és a kitűnő konyha vonz oda. Párat- lan, inycsilklandozó látványosság maga a konyhahelyiség is, amelynek működését üvegfalon át szemlélheti a közönség.

Ugyanekkor a Vígszínház-kávéház G r i 11 j e is minden este a legjobb közönséggel telik meg. A pompás hangulat M a l c s i n e í r Béla ós Grate Dorn érdeme, akiknek együt- ese valósággal muzikális szenzáció- kat nyújt a hallgatóknak. Erre a zenére valóban a legúribb közönség táncol a Grill-ben, amely remek, decens külsőségeivel is páratlan vonzóerőt gyakorol a közönségre.

(6)

i i o i

•el

min

••a

T f

i

„fl»

m i i

h i m í í

•11811

VA

mm 7 llkiuf iiilllki K

i m i

I r fA mm

h u h

h h i | | |

§

llllllí biilllhiiliiiiiÉ 1 ?

|n : a i

'a

h h l h n

I 7 H

h u n i

mllEki \>

Ez alkalommal egy olyan autentikus értesüléssel szolgálhatok Önnek, amely bizonyára a legnagyobb szenzációt fogja kelteni az egész gazdasági életben. Arról van a legkomolyabb formában szó, hogy illetékes körök végre valóra akarják váltani lmrédy Béla pénzügyminiszter óhaját a bankok racionalizására vonatkozólag és már a közeljövőben megteszik az első lépéseket ebben az irányban.

Ez az első komoly lépés pedig az lesz, hogy egy előkelő köz- gazdasági kapacitásunk legfőbb irányítása mellett bizottság alakul, amely céljául tűzte ki a magyar pénzintézetek régóta esedékes racio- nalizálását.

Ez a racionalizálás elsősorban a vidéki pénzintézetekre terjed ki, ott is inkább a kisebb pénzintézetekre, amelyeket — főként a kisebb vidéki városokban — össze akarnak vonni. Nem kétséges, hogy agy ilyen irányú akció — tekintettel a vidéki hitelviszonyok leromlására, szerfelett üdvös és közérdekű lenne, mert jelenleg élet- képtelen intézeteket új életlehetőségre galvanizálna.

A nagyobb vidéki városokban viszont már sokkal nehezebb fel- adatnak ígérkezik hasonló fúzióknak a keresztülvitele. Egyes helye- ken a fősúlyt a fővárosi pénzintézetek fiókjainak összevonására fektetnék, ami annál is inkább helyes megoldás lenne, mert a vidéki fiókok nagy része a mai leszűkített kamatmarge mellett semmi- képpen sem képes biztosítani rentabilitását.

A pénzügyi kormányzat — értesülésem szerint — igen sürgős- nek tartja a racionalizálási akció gyors lebonyolítását, mert attól

árja a vidéki pénzintézetek mai meglehetősen nehéz helyzetének rendeződését. A racionalizálási alcció technikai lebonyolításának módjára nézve egyébként már a közeljövőben érdekes és részletes újabb adatok fognak rendelkezésemre állni, amelyekről legközelebb fogok vezérigazgató uramnak bőven beszámolni...

*

A H ét egyébként örömmel siet dr. Grosz Marcell, a Szegedi Kereskedelmi Iparbank vezérigazgatójának üdvözlésére abból, az alkalomból, hogy a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara alelnökévé, a kereskedelmi osztálynak pedig elnökévé választották. Grosz Marcell még az ifjabb bankvezéri generációhoz tartozik, de Szeged város gazdasági életében már eddig is olyan komoly és értékes tevé- kenységet végzett, amellyel a legnagyobb fokú elismerést vívta ki a maga számára. Ennek az országos elismerésnek ad a HÉT is han- got, amikor a legmelegebben gratulál a vezérigazgató e komoly sikeréhez.

*

Mégis beteljesedett A Hét közlése, amelyet annyian kétségbe- vontak, hogy Azbrahám Gyula, a Pécsi Egyházmegyei Takarék- pénztár vezérigazgatója nyugalomba vonul. Ez máris megtörtént, mert november elseje óta Umhauser Béta vezeti a takarékpénztárt.

*

Az Altruista Bank vezérigazgatójának pozíciójáért folyó harc- ból Sztranyovszky Sándor került ki győztesként. Amint pénzügyi körökből értesülünk, Stranyovszky rezsimje alatt indulnak meg a fúziós tárgyalások is.

*

Azért még a vidéken is vannak kikapós vezérek, igaz, hogy csak Pesten mernek csintalankodni. Mostanában sokat jár a fővá- rosba eqy közszeretetben álló, aránylag fiatal vezérdirektor, akit

7 . • J // • 7 7 „ „ 7 J j I / I ' I 7 / j 1 ' I . . 7 ,

A Hangya vezetőségében

november elsejével fontos személyi váll z' ok lesznek. Gróf Zichy Nán- dor, a Hangya eddigi elnöke, vissza- vonul állásától és a Hangya dísz- elnöke lesz. Balogh Elemér felső- házi tag, az eddigi vezérigazgató, lesz az elnöke a Hangyának, míg a vezérigazgatói tisztségre meghív- ták Wünscher Frigyest, a MTI vezérigazgatóját, aki azonban meg- tartja kapcsolatait továbbra is a Magyar Távirati Irodával, melynek vezetésében mint a végrehajtóbizott- ságnak és az igazgatóságnak tagja, ezután is résztvesz. Wünscher'Fri- gyes személyében értékes vezető- erőt nyer a Hangya, aki kétségte- lenül a szövetkezeti gondolat valódi

tartalmával tölti meg a Hangya működését.

Gerlei Lajos

a Központi Tejcsarnok alelnöke A Budapesti Központi Általános Tejcsarnok Részvénytársaság 51-ik évi rendes közgyűlésén előterjesz- tett évi zárómérlegét a közgyűlés tudomásul vette és az igazgatóság

tagjai sorába új tagukul Garay Ká- rolyt és dr. Heckenberger Konrá- dot megválasztotta. A közgyűlés sajnálattal teljesíti Gerlei Lajos vezérigazgatónak nyugdíjaztatása

iránti kérelmét, ez alkalommal me- leg szavakkal méltatta úgy válla- lati, valamint közérdekű sikeres munkásságát ós elismerésének je- léül az igazgatóság alelnöki tisztsé- gérc megválasztotta.

Gerlei Lajos már évtizedek óta vezetőszerepet visz gazdasági éle- tünk egyik legfontosabb ágazatá- ban ós az ő nevéhez fűződik a ma- gyar tejgazdaság céltudatos meg- szervezése, a főváros tejellátásának modernizálása, nemkülönben a tej- termékipar fejlesztése. A gazdakö- zönsóg is nagy bizalommal ismerte el tevékenységét, amely külföldön is általános megbecsülést szerzett neki. Mint a Tejgazdasági Szövet- ség elnökének módja lesz tudását és munkaerejét most erőteljesebben érvényesíteni a tejforgalom ügyei-

nek rendezésében.

Dr. Tedesehi Jenő halála

A Magyar Általános Hitelbank soproni fiókjának főnöke, dr. Tede- sehi Jenő. fiatalon, alig 42 éves ko- rában, agyvérzés következtében hir- telen meghalt. Tedesqhi Budapestről került Sopronba, ahol rendkívül megbecsülték a kiváló pénzügyi szakembert, aki városi bizottsági tag is volt. Halálát felesége és két kis gyermeke gyászolja.

Kielégítő a Selyem és Gyapjú iizleteredménye

A Selyem- és Gyapjuárugyár Rt.

méregszámlója kielégítő üzletered- ményről számol be, ami amellett ta- nuskodki, hogy kitűnő vezetés alatt működik, a vállalat, melynek mér- lege 480 ezer pengő alaptőke mellett 51 ezer pengő leírása utón 6200 pengő tiszta nyereséget mutat ki. Az üzem nagyságára jellemző, hogy munka- bérek címén 430 ezer pengőt fizettek ki, míg üzemi és iizeti költségei meg- haladták a félmillió pengőt. Gyártási bruttó haszna 1,010.000 pengő volt.

Az értékes ingatlanokat 485 ezer pengőre becsülik, míg a gyári fel- szerelést 1.05.000 pengőre.

A Futura közgyűlése

A Futura, a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvény- társasága folyó hó 20-án tartotta meg Ipolyi-Keller Gyula ny. állam- titkár elnöklete alatt XV. évi ren- des közgyűlését. A részvényesek elé terjesztett igazgatósági jelen- tésből megállapítható, hogy a Fu- tura az 1933/34-i gazdasági év alatt főképpen a kenyérmagkivitel terén változatlanul megőrizte vezető- helyét a magyar gabonakereskede- lem ólén és kimagasló szerepe volt az 1933. évi rekordtermés export- feleslegeinek gyors ós sima külföldi elhelyezésében. A kiviteli üzleteket részben gondosan kiépített belföldi bevásárló hálózatának és külföldi értékesítési szervezetének igényhe-

vételével bonyolította le, részben pedig a magyar gabonakereskede- lem bevonásával és megelőző évi forgalmának jelentős emelésével.

Külön említést érdemel a lefolyt évben lebonyolított ú. n. állami adógabonagyüjtési akció, melynek során az intézet összegyűjtötte ós külföldön értékesítette a gazdák által adótartozásaik kiegyenlítésére felajánlott kb. 13.000 vagon ter- ményt A gabonaneműeken kívül a Futura tevékenysége az egyéb mező- gazdasági terményekre is kiterjedt míg gyapjuosztólya a szabad pia- con kizárólag bizományi számlára eszközölt gyapjú vásárlásokon és exporton kívül átütő sikerrel bo- nyolította le immár harmadik éve a budapesti gyapjuaukciót, melyen

sikeiűlt az elért magas árakra való tekintettel az árverésre került meny- nyiség 95 százalékát értékesíteni.

Egy pengő osztalékot fizet a Rima Hét millióvá emelkedett a forgalom

•A1 Rimamurány—Salgótarjáni Vas- mű Részvénytársaság igazgatósága hétfőn megtartott ülésén az eléje terjesztett 1933 34. iizletévi zárszám- adásokat megvizsgálta és jóvá- hagyta. A vállalat üzleti forgalma az előző évi 26.2 millió pengőről 33.8 millió pengőre emelkedett és ennélfog-va a mérleg megfelelő érték- csökkenési leírások után 504.317 P 60 fillér tiszta nyereséggel zárult.

Az igazgatóság a folyó évi novem- ber hó 15-ére egybehívandó rendes közgyűlésnek részvényenként 1.— P osztalék kifizetését fogja javasolni.

Az új üzletév eddig lefolyt szaka a mult évvel szemben visszaesést nem mutat.

Az igazgatóság Quirin Leó dr.

kohóigazgatót a társaság műszaki központi igazgatójává nevezte ki.

Az Urikány-Zsilvölgyi

Magyar Kőszénbánya Részv.-Társ igazgatósága az október 31-re össze- hívott közgyűlésnek javasolni fog- ja. hogy az 1932. üzletévről áthozott 57.5530.87 pengő nyereségelővitel, valamint az 1933. üzletévben elért 599.852.11 pengő nyereség alapján rendelkezésre álló összesen 1,175.382 pengő 98 fillérből részvényenként 2.5z P osztalék kifizetését határozza el (a mult évben két iizletévre meg- állapított 5 pengővel szemben).

A Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt.

igazgatósága kedden tartott ülésé- ben állapította meg az 1933. iizletév mérlegét, mely — 14 4és fél millió pengő alaptőke mellett — a 463.314 pengő 09 fillér veszteségáthozat hozzászámítása után 2,325.989.36 P vasztescggel zárult. Ezt a vesztesé- get főként a társaság működési te- rületét képező egyes országokban életbeléptetett újabb gazdaadós- védelmi intézkedések folytán a kinn- levőségekből szükségessé vált to- vábbi leirások idézték elő. Viszont a mérleg tanúsága szerint a vállalat árukészleteit további 20%-kai apasz- totta. Az inkasszó az adósvédelmi rendeletek figyelembevételével ki- elégítő volt. Költségeit a társaság az előző évvel szemben újabb 45%- kal csökkentette. — A most folyó

Felelős szerkesztő és kiadó:

BENCZÉS TIBOR Minden cikkért szerzője felel.

Szerkesztőség ós kiadóhivatal:

Budapest, V, Vilmos császár út 74 Telefon: 24-0-62

Előfizetési ára egész évre 20 pengő Viktória-nyomda. Bpest, Király u. 3

Af r . J f o . *V€MAXMr

Még ma. dt legkesöbb holnap kísérelje meg a jó Kalltreiner malátakávét és * Franck kávé' pótlékot. Rogtón megérti, hogy miért is kedvelik annyian már évtizedek óta

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :