V 1 1 (3)Ml AZ OKA A ő/zítifiáű aálfiágnad A színházi válság olyan méreteket öltött, hogy már a »civi!ek« is szakmai műnyelven tárgyalgatják a bonyodalma balt, M indám válságnak megvan 1 a inaga »rémhírter jesztői«

Teljes szövegt

(1)

FORINT

Foto : Metró

(2)

<

o

a francia filmgyártás legújabb finom és bra vuros újdonsága. Epizódiám, amüyTn L an nak idején világsikert aratott l I c r e n voH í r t r ' a H W t '6'4 k!t Ü ntf r— '^-zeneszerző

•rta a filmet, amelyet Róbert Verneuil rende h e n ' t f1 a n nfk l d eJén a Táncrend rendezésé"

főszerepet t í A * y- M l r e i l l e Bálin és Michéle Alfa a férfi főszerepeket Lucien Baroux és Jean Tis L szinhó i f -A f" 'n e t a C o r s° ^ D é c s f f t o 4

^ s z í n h a z a k mutatják be, forgalomba ^ S k hozza a Siker-filmvállalat, amely / A

m lehratainak megírására ^ B / ú^Bfc^Vaszary Gábort kérte fel

mm.

R|fllÍ£kú, •

V

1 1

(3)

Ml AZ OKA A

ő/zítifiáű aálfiágnad

A színházi válság olyan méreteket öltött, hogy már a »civi!ek« is szakmai műnyelven tárgyalgatják a bonyodalma balt, M indám válságnak megvan 1 a inaga »rémhírter jesztői«. a színházi válságnak is; ezek kétségkívül oltúlr . a helyzetet s ezzel ártanak az ügynek- De ugyanolyan ártalmas volna, ha az iile 1 ék esek kegyes szemforgatás ul elhallgatnák a bajt és elterelnék a figyelmet arról, hogy a pesti színházi kultúra veszélyes válságba jutott. Egy társad;, lom kultúrájának egyik legjellemzőbb fokmérője: a színházszeretet; fiatat demokráciáéík fontos érdeke, hogy fölkeltse és ápolja :< színház irátni érdek- lődést. A Mozi Élet ezért kötelességének t a r t j a hogy nyilt kérdéssel forduljon azokhoz, akik legközvetlenebbül tapasztalják a bajt, hogy sorra megkérdezze a pesti színházak igazgatóit: mi az oka a színházi válságnak?

TÓTH ALADAR.

az Operaház igazgatója

FILM, SZÍNHÁZ ÉS RÁDIÓ HETILAP

II. é v f o l y a m , 8. s z á m 1947 f e b r u á r 21.

f e l e i . ő s s z e r k e s z t ő : P Á N C Z É L L A J O S

ŰMxtaíam:

Megállapították a sztárgázsikat * Lengyel' Menyhért filmre irta

a vHamlck et

Miklós Gafni lett Amerikában Vári-Wcinstock Miklósból Búcsúimterjú a Hollywoodba távozó

Alida Valiival

Várkonyi Zoltán televíziós rendezése Londonból Budapestre * Páris új filmszenzációja * Neogrády Miklós a Mozi Élet

katedráján *

Tizenhat filmgyár dolgozik a Szovjetunióban *

Dénes György útja a sihedertől a jellemszínészig

Milyen volt a régi mozi? Déry Sári a legnagyobb angol lapban *

Hajni ás sy Ilona levele új filmjéről

#

Rejtvény, regény, humor, divat, tehet ségkntatás. »Szépek Széped-pályázat,

filmzene olimpiász *

Mozi-, színház-, hangverseny- és teljes rádióműsor

a következőkéit mond- ja. felvetett kérdé- _ _ _ _ _ sünkre:

— A kultúra az emberi élet legmé- lyebb megnyilatkozása, de ugyanakkor bizony nagyrészt az élet fölöslegéből él. Napjainkban éppen ebből a fölös- legből van kevés: a pénz, az ülő, a kedv fölöslegéből.

ROTH RÉLA.

a Nemzeti Színház főrendezője,

HONT FERENC, a Madách Színház

Igazgatója ezeket mondotta:

dol.ok, de jelentői-., friss színpadi alko- tásra, megszületik, egyszeribe ismét

v a r á z s o l to s

vonzóereje támad a szín- háznak. Persze, nem a szubrettek bu- doártitkait fürkésző érdeklődésre gon- dolok. hanem arra a tiszta, delejes áramra. melynek a tiszta, igazi szín- házat kell összekötnie a> tiszta, áhíta- tos közönséggel.

JÓD DÁNIEL a Víg- és Pesti Szín-

ház igazgatója

a,ki a Vidéken lévő Major Tamás igazga- tót helyettesíti, így nyilatkozott a Mozi Étel-nek:

— Az. hogy színházi válság van: ter- mészetes jelenség. Természetes azért, mert a nagv társadalmi átalakulások idején miirden, ami a társadalommal öoszefüggésben van, át kell, ho?y ala- kuljon. A szíí lház o- közelmúltban nem teljesítette hivatását. Nem tartott megvesztegothetetlen tükröt a kor és a kor embere elé. Hazudott. Olcsó és gyors sikerekre pályázott. Most, hogy a közönség kicserélődik (ki kell cseré- lődnie), ez a gyors és olcsó siker ko- rántsem olyan biztos n már újlátású közönségnél. És sok színház még min- dig ezen az úton próbálkozik járni.

A másik út viszont nincs kikövezve.

Hogy az járható legven: darabokra, színészekre és rendezőkre van szük- ség. Olyanokra, akik és amelyeik máT nem a »mindenáron való« sikert akar- ják. hanem azt a sikert, amelyet div rabban. játékban és előadásban a kér- lelhetetlen igazság meigmutritáea. bi- zonyosan eredményez majd. Mi ezt ez utat akarjuk járni,

s

nemcsak hisszük, tudjuk is. hogy az ú j és megújhodott közönség nem marad el-

a következőkben fej- tette ki véleményét a Mozi ÉlcL munkatársa előtt:

— Színház, színpad, színész és a kö- zönség is: színházi, kulturális fogal-

mak> ellenben a »színházi válság* nem színházi, nem kulturális, hanem üzleti fogalom, s így szorosan véve nem tar- tozik a hatáskörünkbe. Kísérő jelen- ség; nélküle, vagy ellene, érintetlenül kell dolgoznunk legjobb tudásunk ránt, nem feledve a haigyomáin e ; .'.

szem előtt tartva a jelent, és nu gk i t lítve a színház jövendő lehetőségeil.

Pénzszűke vc-n: a közönség nélkülözni kényszerül a színházat, de az igazi színházi ember tovább dolgozik, mert neki maga a színház a mindennapi ke nyér...

MAOVARICS LÁSZLÓ, a Művész Színház helyettes igazgatója

— Nincsen színházi válság, >a jó pro- dukciónak sikere van: példa rá a Nemzeti Színház. Számomra, legfel- jebb az a színházi válság, hogy az újjászületett ország ú j drámája még nem született meg. Várjuk az új ma- gyar drámát.' Az új. az igazán ú j mű- nek varázsereje vein;, felkelti a közön- ség lankadó, féli.gimeddig-érdeklődé- dését. Ha az ú j magyar színmű, nem mindjárt halbatalan remekműre gon-

a Londonban 1i?trtóz- kodó Várkonyi Zoltán távollétében így vilá- gította meg a helyzetet:

— A közönség lassan elszokik a szin- háztól! A jó produkcióknak sincsen közönsége, nemesek » rosszaknak. Ami a produkciót illeti, főbaj, hogy egyes színházak lefoglalják és nem e jgedik át a legjobb pe.yti színészeket. Szerep- osztási nehézségek kötik meg az igaz gató kezét, s nem kénes a legjobb mü- vet és a legjobb előrríást produkálni.

Utánpótlás ezidőszerint nincsen: a színházaik legfontosabb feladata ufór>

pótlást nevetni. A közönség pedig

anyagi okokból nem jön színházba; az

állam feladata lenne, hogy a gondok-

kal küzködö közönség helyett a z->>-

bébe nyúljm a színházak érdekében

Kétmillió forinttal valamennyi pesti

magánszínházát, át lehetne, segíteni a

válságon. {Beszélik, hogy egyik vidéki

állami színházunk évi két és félmillió

szubvenciót kap. Szerk.)

(4)

FÉNYES SZABOLCS és PINTÉR ZOLTÁN, a Fővárosi Operett-

színház igazgatói egymásnál vitatkozva felelnek kérdésünkre.

t. rársszerzők« a inlyiilatkozatban és vé- leményük alapján a következő helyzet- kép alakul ki:

— Nem lehel a helyárakat arányba liozni egyfelől a produkció költségei- eel. másfelől a színházat igénylő kö- zönség jövedelmével. A közterhek, a

kollektív munkabérek, te díszletanya- gok ára körülbelül tizenkétszerese a

háborúelőtti áraknak; akkor harminc- százalékos látogatottságra lehetett

kalkulálni, ma legalább hátvanszázaJé- kosra. Ezzel szemben, a hatvanszázalé- kos kalkuláció szerint megállapított

húszon négy f o r i n t o s maximális helyár

l e h e t e t l e n n é tornyomul a négy-ötszáz forintot fizetések, melleit. Igyekszünk,

ezzel /.árják nyiliaJtkozatHikat — min-

den a.ódon igyekszünk, hogy áthidal- óik z arányialanságokat, ás minde- ,1 ele i Hencre jó színházat adjunk kö-

isrgiinknek. elfogadható feltételek ,

Hi't.

Sáros; Ferenc és Szánthó Armand, a Magyar Színház igazgatói. — Ha a színház, bármilyen okból, legtöbbször spekulációs okokból, átengedi az irá- nyítást a közönségnek, aikkor mindig bekövetkezik ai baj: a színházi válság.

Nehéz határvonalat vonni a színház, különösen a könnyű műfajok, és az olcsó szórakoztatás között Az olcsó szórakoztatásnak eleinte nagy a kasz- szasikerc, de később kiderül, hogy le- szoktattál a közöi. iséget az igazi szín- házról. A színháznak, minden színház- nak legyen meg tv maga szilárd irány- vonala, melytől nem tágít semmiféle időleges siker kedvéért. Mi például esaik magyar szerzők darabjait játsz- seuk.. • A színpiad azért van másfél méterrel a nézőtér fölött, inert a néző- térnek kell igazodnia a színpadihoz, ueni fordítva!

garast se. Megbízhatatlan üzlet; nin- csen rá vállalkozó, vevő is alig... Ha ellenben nem üzletemberek csinál- nák ...

BÉKEFFI GÁBOR, a Pódium igazgatója

SAROSI FERENC, a Magyar Színház

igazgatója ig.v

tet: látja a helyze- ,'fo uhá..i válság van, mert a szó- rakoztatási özemmé vált színházak félre,nevlték a közönséget — mondják

i - a: következőiket, mon- 1 tik f l dotta:

— Ma különösen ne csináljon szín- házal az. aki üzletnek tekinti a szín- házat. Sajnos, sokan annak tekintik, azért van válság. Az üzletember nlai- gyon megnézi, hogy milyen portékáért adja ki ai jó valutát- A forint jó, ne- hezen megszerezhető valuta. Ha v a foki cérnát vesz, és közben lemegy a, cérna értéke, veszített, mondjuk, harminc százalékot, de azért megmaradt a cér- nája. Ezzel szemben a színház olyan portéka, amelyik este hétkor még hu- szonnégy forintot ér, féltízre lyukas

BÁRDOS ARTŰR, a Belvárosi Színház

igazgatója, akit telefonon kér- deztünk meg, lako-

n i k u s

.dséggoJ, egyetlen mondattal felelt:

— Hogy mi az oka » színházi vál- ságnak, — nem tudom!

A beszélgetések során a pénzszűké- ről, a közönség anyagi nehézségeiről,

kedvezőtlen időjárásról. » arról, hogy ezek miatt áltlaIában kedvetlenek az emberek, minden direktor panasz- kodott. Igyekeztünk mindegyik nyilat- kozatból az egyénit kiemelni, azt. ami a többiben nem fordult elő- A mozi konkurreneiájáról is sokan megemlé- keztek; kienulték, hogy az évek alatt felgyülemlett, nálunk ismeretlen ame- rikai, angol, orosz filmanyagnak igen nagy a vonzóereje, de leszögezték, ez csak átmeneti konikurreucia. a mozi- konjunktúra által ált <m egyidejű szín- házi konjunktúrát is jelent, s a, szín házi dekonjunktúrával együtt jár a mozi-dekonj unktára is.

Mindenesetre reméljük, hogy a szín- házi válság olyan, mint a rossz idő, s a h o g y iíiit — elmúlik. Remélhetőleg mielőbb! Es újra kiderül... Talán már tavasszal... Ambrózy Ágoston

JEAN I.OUIS BARRAULT ES GARANCE - PARIS KFT SZENZÁCIÓJA

Paris, február elején.

Pár.'unak mindig iau színházi szenzációja.

Hol SfioKn úuihy, h,>l egv vakmerő darab, hol egy felújítás, va^j — Mistanguette legújabb szaruimé Mosf iis

1

nagy színházi szenzációja

*u»i l'úriri'iak. Kettő is, bár a kettő talán ury maz A szenzációt -Teán Louis Burrault-nak hívják Fiatal színész, valahol vidéken játszott a niegszál ás alatt, a felszabadulás után a

CVmódic Francaise művészeti igazgatója lett.

azután egykedvűen, könnyedélni megvált a Comédie-től és egy napon felléptét hirdette a Marigny-Fzínház. Ht tnleteti tűzte mű.sorra a színház. Jean Louis Bnrraultltal a dán királyfi szerepében. Első héten csalk (háromszor tűzték Shakespeare-t műsorra és továíbb játszották a régi darabot mellette, azután a második vagy neve, amely a női főszereplőt szimbolizálja-.

A főhős ázonbahi mégis Bárra Hit. akii Pierrot szerepét játssza a pauomiinbeu-

De hát mégsem lehet Hamletet folyton .ját- szani. Új darab kellett. Új ós érdekes szerep Barraultnak. Firre egy pantomimet vettek elő.

Garance a pantomim címe. Jacquea Prévert, filaital író írta. A cím egy franciaországi virág neve. amely női főszereplőt szimbolizálja. A fő- hős azoiban mégis Bárranlt, aki Pierrot sze- repét

1

játssza a. pautoinimlxm.

A Garance-ot bemutatták és most felváltva megy a Champs-Elysóen. a Marigny-&/.ínházba>i .1 Hamlettel. A Guruncr egyébként szen- zációs sikert aratott, Marcel Óarné, a lrgjoldi ízlésű, kiváló filmrendező filmet is csinált ls- tőle Les enfants du Paradis címmel. A forgató konvvet »s Prévert. írta. Tf rmészetoston a filmen is Joan Louis Bármidt ját-sza tu főszerepet, hogy ne csak a Marignv-színház közönsége ré- szesüljön! a nagy tehet rg inel 'g'.ben, hanem a filléres mozi közönség is. Garance — a csodá- latos virág - Arlettv. t legszebb francia szí nósznő a filmem. A íüin it- ntagy siker.

André Saiiií-Jules

Jaan Lowls Barnult

• Oaraoca ffaváHoza-ában Jaan Louis Barrau.l a Gjrascu pantomim IStmrip*h<x>

-

(5)

* s b ^

n v e r s i o n i

v e r s i o n ^ '

Ml*

1 liástt Lajos és Bnior Gizi 2 Major G i z i : G a u l i e r M n i y i t

a. U ö s l i Ós Halul a/, u t o l s ó l e v o n á s b a n ( K o l o : V á r k o n y i S t u d ' . o )

F I L M R E IRTA A

HAMLET

'/óllá cl a dán királyfi szerepét ós Anicri k.ilaait egy évig vendégszerepelt; ezzel az alakításával háromszáz előadásban.

Gál Ernő javaslatára az angol tőke- csoport JjP.nfjycl Menyhértet, a IIollywoo«l han élő kiváló magyar drámaírót bízták meg a forgatókönyv megírásával. Gál Ernő

és az egész Fortinbra.i.részt, meri ez nem szerves része Hamlet tragédiájának és kés tetieti a darab gyors befejezésé!.«

A film befejezése a következő:

232. kcp. Nagy csapat katona a palotaudvaron.

Gyftszinduló.

233. kép. Gárdatisztek, közöttük Horatio. Mar ceJus és Bernardo. vállukon viszik Hamlet koporsóját. A katonák tiszte- legnek. A gyászinduló mind bangosabta lesz.

A szövegbeat természetesen minden szó az eredeti tragédia szövege é» kérdés, hogy akik most fel akarják Moígozni, ugyanolyan tisztelelttel nyninak-e n dán királyfi drá-

májából, mint Lengyel Menyhért.

Gcugyat Mcuyhér: .

Érdekes hír érke p .

-/• it Hollywoodból. I

T

Lanreuce Olivier, uS * '

kiváló angol színész,f

aki legutóbb Lady t.

Hamilton főszerepé- ben játszott a. ma

gyar moziközönség • előtt, filmre akarja

vinni a Hamletéi. Laurence Olivier, mielőtt filmszereplésre határozta el magát, szín padi színész volt Londonban ós legnagyobb sikereit Shakespeare drámáiban aratta-

Érlhető tehát, hogy mos't, amikor nagy a témafeeresés láz-a Hollywoodban, visszatér Shakespearehez.

Hamlet filmreviteléuek gondolata azon- ban neon új. Már régebben is foglalkoztak filmemberek ezzel a tervvel, sőt Sven Gade filmre is vitte még a némafilm korában a felejthetetlen Ásta Nielseunel a főszerep ben. Bennünket azért érdekel közelebbről, mert a háború előtt, 1938-ban Gál Ernőnek, a kitűnő magyar filmproducernek vol't ez az ötlete és a terv megvalósítására egy angol 'tőkecsoporttól meghívást is kapott Londonba, ahol lefolytatta az előzetes t á r gyalásokat. A tárgyalások során megálla- podtak abban b , hogy Hamletet John Gilwood, a kiváló Hamlet-színész játssza.

Gilwood akkoriban Angliában ezerszer ját-

A I-enni vagy nem lenni tairas monológja a Ham g s let lorgatókönyvébeTi

felkereste Lengyelt Hollywoodban és a ki tűnő uiagyaT iró el is vállalta a megbízási, amelynek eleget is tett.

Hamlet forgatókönyve elkészült és Gál Ernő amerikai bejegyzett cége révén véd jegyeztette is. Mire azonban visszatért Londonba, a háború felhői mutatkoztak a láthatáron és Gál Ernőnek el kotlett hagy- nia Augliát.

A védjegynetit Hamlet-forgatókönyvnek egy példányát azonban hazahozta Magyar- országra.

Lengyel Menyhért forgatókönyve termő"

szetesen nem ragaszkodik a shakespearei színpadhoz cs mindaz, ami a drámában el- beszélés — így például az angliai utazás — a forgatókönyvben, illetve a filmen meg elevenedik. Érdekes ezenkívül Lengyel Menyhértnek megjegyzése a forgatókönyv végén:

^Kihagytam ebből a filmverzióból — így

szól a megjegyzés — Foriinbras jelenelét

llamlot lorgalóköuy vénák címlapja

(6)

KATEDRÁJA

(A MOZI Él. TIT népszerű katedrájának előadói sorozatos előadásaikban ál/ogó képel nyújtottak u színház nagy titkairól. ,4 dráma születésétől kezdve a dramaturg, a rendező és a színész feladatain keresztül a műbíráló érdekes szempontjaiig minden lényeges munkaelapot meg ismert »szabadegyetemünk' hallgatósága.

Mui előadónk Xeogrády Miklós, a \ ígszinház, a Pesti Színház és a Medgyaszay Színház kitünó díszlettervezője elmondja, milyen nagy leiadatokat kell megoldaniok a díszlettervezőknek, a »nagy varázslóknakt, akik tehetségük és tudásuk leg- javát nyújtva római udvart vagy amerikai bárt varázsolnak a darabban szereplő színészek köré.)

— Hölgyeim és UraimI A díszlet-

tervező leglényegesebb feladata,hogy a darabhoz illő miliőt és interiőrt megtalálja. Ebben a miliőben a darabban szereplő színészeknek •ott- hon • kell érezniök magukat. Antikor a színész először lép az elkészült díszletek közé, mindig azt a kér- dést teszem fel nekik, hogy érzik-e az általam épített miliő levegőjét.

Ha a díszlet tökéletesen megfelel a színész elképzeléseinek, akkor megnyugszom, mert azt jelenti, hogy a díszlettervezés sikerült.

— A díszlettervező a színpad

kapitányával, a díszniesterrei vagy

— ahogy nevezni szokták — szín-

padmesterrel állandó összeköttetés- ben áll. Az első megbeszélés alapján a díszlettervező elkészíti a díszlet vázlatát. A vázlat elfogadása esetén folynak tovább a tanácskozások a színpadmesterrel a technikai meg- oldás módozatairól, A színpad- meder mint a színpad legkiválóbb ismerője először is intézkedik, hogy a falak, az ajtónyílások megfelelő helyre kerüljenek a közösen eldön- tött kívánalmak szerint.

— Amikor az alaprajz szerint

elkészült jclzőfalakat beállították, a színházi asztalos hozzáfog a vég- legesített diszletfalak elkészítésé- hez. Ezután kerül sor a tapétázásra, festésre, majd a tulajdonképpeni diszletezésre.

— Az ilymódon előrehaladott

munka után a díszlettervező fel- adata az üres díszlet teljes beren- dezésének elkészítése, elhelyezése.

A csillártól kezdve a függönyök anyagának kiválasztásáig minden a díszlettervező hatáskörébe tarto- zik. A mi munkánk egyik igen lényeges része, — nem tudom, hogy minden díszlettervező megteszi-e ezt — hogy elképzeléseit közölje a szereplő színészekkel, igen fontos, hogy a színész játékát elősegítse a megfelelő bútordarabok alkalma- zása. Gyakran előfordul, hogy az interiőr egy súlyos karosszéket kíván meg, azonban a színésznek a darab folyamán »játéka, van a székkel és igy könnyebb bútordarab erre a célra sokkal megfelelőbb.

— Hölgyeim és Uraim, nehéz

elmondani azt a kálváriát, amelyet a díszlettervezőnek meg kell járnia ahhoz, hogy a szükséges berende- zést előteremtse. Jelenleg bútor- szegény világ van, a régi patinás kőlcsönzővállalatok a háború pusz- tításai során rengeteg holmit el- vesztettek és igy a berendezési tárgyak és régiségek felkutatása óriási feladatot jelent.

—• Hozzájárul a nehézségekhez

az is, hogy sokszor egy kölcsönzött bútordarab visszaadása is rendkívül nagy gondot okoz. Gaál Franciska a Glaudia című darabban 50 elő- adáson keresztül a bordó kanapé támláján nemcsak ült és állt, ha- nem sétált is, ami a bútordarab

•teherbírását«nagy m értékben igény-

A Film szakszerrezet és ö, Filmipari Szövolség március 1-én rendezi a Filmbált á Newyork- kávéház helyiségeiben.

A szokásos báli műsor helyett különleges szórakozásokat ad a Filmbál. Első különleges- sége a x,Balett a mélyvízben« című láncegyveleg lesz, amelyet Harangozó Gusztáv és Egervári) Bea vezetésével az Operaház balettkara ad elő.

Különleges attrakció lesz Budapest 1917. évi amaUirtáncver senye, melynek miirészi zsűrije biztu

Vissza a filmhez!

A régebbi mozi- látogatók még jól emlékeznek Mary A s t o r, a szép ame- rikai filmszínészük nevére. A némafilm utolsó éveiben tűnt frl, majd a legelső hangosfilm, az IJ)2(>- hau bemutatásra ke- rült Ilon Jüan ve zelőszerepét játszót

la. Később még több nagy sikere volt, azután visszavonult a filmezés- től. Most közel máslél évtizedes szünet után újra visszatért és újra főszerepet játszik Bette llavis és George Brent mellett A n a g y h a z :t g s á y című különleges té májú (iliaben.

Vannak egészen furcsa dolgok

bevette. Most a kanapé olyan álla- potban van, hogy gondot okoz, hogyan visszük vissza a régiség- kereskedéssel is foglalkozó nemzet- gyűlési képviselő üzletébe.

Egy darab előkészületének

lázában a díszlettervező irányi'ása mellett dolgozik a szinht'zi asz slos- ntühely, a tapétás, a festő, a kár- pitos, a világosító és a kellékes.

Hatalmas nagy gépezet ez, amely- nek munkája az első díszletpróba után trljes egészet ad és később a darab előadása során igen fontos részévé válik a színház bemutatásra került újdonságának.

— A bemutatón, a függöny fel-

gördülése után a színház iparosai és a díszlettervező visszafojtott lé- lekzettel figyelik, hogy a közönség mennyire megelégedett munkájuk eredményével. Ha a közönség min- dent a helyén talál, a díszlet sike- rült. Ha pedig az első impresszió nyomán a tenyerek tapsra verőd- nek, az már kiugró siker, mert az azt jelenti, hogy a közönségnek a díszlet tetszik és így a színdarab az első pár percben már komoly csatát nyert. A díszletnek szóló taps a színház névtejen iparosainak és a díszlettervezőnek szói és ezért a tapsért érdemes nehéz, fáradságos és sokszor keserves munkát vé- gezni . . .

(Lejegyezte; M. L.)

Csak semmi félelem, asz- szonyom, azelőtt táncos szubretl voltam !

VIII. OSZKÁR

Békeffy István, sok sikeres színdarab szerzője új operetten dolgozik. Címe : V I I I . Uszkár.

Zeneszerzője Bródy T a m á s lesz.

akinek sok finom szám után ez az első nagyszabású ope- rettje. A z új zenés darab a jövő szezon újdonsága lesz.

F i l m b á l : m á r c i u s i

sítek a, verseny jelentőségére'. A versenyre már moÁl lehet nevezni a Filmszakszer rezet irodájá- ban. Lesz szépségverseny, tombola és egyéb mu- latsap, végül pedig Híradó-felvétel

A bálon csak meghívóval lehel résztvenni.

Meghivóigénylés, asztalfoglalás és az amatőr- versenyre -való nevezés: a Filmszakszer vezet irtv dújában (VII., Erzsébet-körül 9 II, tel.: HO-752) és a Szóbél—Uj Stúdió hangrersvnyirodában l TI.,

Andi ássy-út 77- Telefon: U* 791.)

Női filmproducer

Egy szép, aranyszőke fiatal hölgy, Bctty Uox, igen fontos pozíeióhoz jutott az angol filmgyártásban : kinevezték a Uuinsborough Studlos producerévé. A társaság évenként négy filmet készít. Betty Box az első nő, aki Uyen fontos és felelősség- teljes szerephez jutott a filmgyártás ban. Egyébként testvére Sydney lloxmik, az újságíróból lett kiváló filmrendezőnek, akinek legnagyobb sikere a T h e S f v c u t l i V e I I (A hetedik fátyol) eiiuű film volt.

Betty Box Cl éve dolgozik n film szakmában eleinte bátyja mellell asszisztenskedett. Vők, úgylátszik, jobban értenek a takarékoskodás hoz. mert Miss Betty Box költség vetési előirányzata egy filmre leg feljebb 120.0(10 fontra rúg. míg a többi stúdiók egy Ilimre átlagban 200 250.000 fontol Irányozunk elő

(7)

Búcsúinterjú

i iiiiaiiiMiaii

1

""

1

— b b o b b s

a Hollywoodba utazó Alid a Valiival

t,iH<-m» Si-iitto,

•> Mozi f'lcl mtiiHi iuilősftoja

Róma, február elején

(A Mozi Élet tudósítójától)

Tél van, de az éles nap- fény keresztülvágódik a római Ciampino repülőtér tükörsima lietonkifutóin. Az újjáépített hangárok kilátják únottan sö- tét szájukat, és a hatalmas villanyóra mutatói tizennégy óra negyvenet jeleznek. Sötét szürke egyenruhájukban szö- vetséges és olasz műszerészek utazgatnak jeepjeiken egyik

indulásrakész repülőgéptől a másikig, és kissé verejtékező hordárok rakosgatják a jxigy gyászokat arra a/ ezüstszürke amerikai négyül otorosra, amely húsz |»erc múlva indul New Yorkba. Nem messzi tftlúnk egy géppisztolyos amerikai katonai

rendőr szórakozottan rágógumit rág- csál, és ini türelmetlenül várjuk — A líd a Valiit.

Indulás előtt tíz perccel érkezik meg. Barna szilbuuda vau rajta és csúcsíves barna kalap, nyakát pedig sárga alapú, barna medve- boesokkal teleszórt selyemsál ta karja. Arra sem engedünk számára időt, hogy egy lépést tegyen, máris körülálljuk és Lilia Silvi átnyújtja neki azt a hatalmas rózsacsokrot, amelyet eddig idegesen szorított magához. Alida areán megjelenik jellegzetes, ellenállhatatlan mosolya és szemei végigfutnak a színésze ken — rendezőkön és újságírókon, akik eljöttek búcsúztatására.

Kz igazán szép tőletek 1 — mondja halkan cs talán meg is hatódik, amikor Lilia Silvielhadarja a szokásos jókívánságokat és ki fejezi azt a reményünket, hogy még visszatér Cinccitlának kissé hómba sérült, de barátságos falai közé. Férje és kisfia szótlanul áll- nak mellette, ők is elkísérik holly- woodi útjára az egyszerre nemzet- közi nagyságúvá vált sztárt

Amikor a repülőgéphez érünk, az indulásig hátralévő néhány percre rendelkezésünkre áll a búesúinter j úra.

Tisztában vagyok, hogy Holly- woodban eleinte sok akadállyal ta- lálkozom. mondja magabiztosan

— de nem félek. Angolul már eléc

jól beszélek, a környezetbe igyek szem majd gyorsan beilleszkedni és remélem, hogy fáradhatatlan mun-

kával olt Is célt érek

Régóla várta ezt a boldog percet, igaz?

- kérdezzük tőle, de ő nem esik csapdába és huncut mosollyal veti hátra vállait verdeső barna haját:

— Mindenki boldog lenne a helyemben,

miért ne legyek én is boldog?

Alida gyorsan autogrammot ad egy közénk furakodott olasz pilótának, aztán újra felénk fordul ;

Az elsó amerikai film, amelyben szere pelek —- mondja valószínűleg a »New Thing.

(Az új dolog) című vígjáték lesz. Egy olasz lányt alakitok benne, aki házasságot köt egy amerikai katonával és a háború végén New Yorkba megy vele. Itt természetesen felbukkan férjének régi barátnője, úgyhogy csak rengeteg bonyodalom után szerezheti vissza magának a szivhódttó felszabadítót. Szóval egy banális háborútiláiii história az egész és talán benne is elcackelem a T'ho incontratn a Napoli.,

tl.lli \ \ Vl.l.l KS A KIM I \

ALIBA YALl.i

a .Nápolyban találkoztam veled, című dalt.

Aktuális, hiszen zenéjét egy amerikai tiszt szerezte, inig a szöveg olasz.

— Ha jól emlékszünk, a »La vita ricommcia..

az »Újra kezdődik az élet. elmfl filmben énekelte ezt a dalt —• jegyezzük meg.

-- Igen és egyébként utolsó olasz filmjeim

között ez volt a kedvencem — teszi hozzá elgondolkozva. — Egy hadbavonult, majd fogságbaesett olasz mérnöknek feleségét alaki tottam benne, aki férjének távolléte alatt olyan szűkös anyagi körülmények közé kerül, hog\

kénytelen egyetlenegy alkalomra átengedni magát egy dúsgazdag arisztokrata jólfizetctl szeszélyének, hogy a pénzből súlyosan meg betegedett kisfiát kezeltethesse. Később, ami- kor férje visszatér a fogságból, megöli ezt a férfit. Jön a törvényszéki tárgyalás, a felmentés és végül, hosszú lelkltusa után, férje is meg- bocsát neki, úgyhogy valójában újra kezdődik az é l e t . . . — Elérkezett a beszállás' ideje, rtsszecsókolódzik mégegyszer kolleganőivel, ke- zet szorít a rendezőkkel és újságírókkal, aztán rálép férje és kisfia után arra a hordozható lépcsőre, amelv a repülőgép kitárt ajtajához vezet.

A repülőgép ajtaja becsukódik, egy kék egyenruhás boy elgördíti a lépcsőt, és meg pillantjuk az egyik ablakban Alida Valii nevetó arcát. Aztán a légcsavarok dübörögve megin- dulnak és mi hátrahúzódunk. Eltelik pár pil lanat, a gép elindul, végigszáguld a betonon és felemelkedik a levegőbe. Szele elsodorta néhányunk kalapját és összeborzolta a nők baját, de azért integetünk utána, mert reméljük, hogy Alida visszanéz és még nem fordítja fejet mozdulatlanul előre, Hollywood felé.

Addio Alida Valii, illetve good-bye »iniss<

Alida Valii - sugározzák a szemek, és amikor a repülőgép ellunl a messzeségben elindulunk

•i kijárat felé.

( W . — w

j1

I %

0 %

1

4

/ e g ó u y Mozi R o z i k é n a k . f o g y o t t e szene, f á j a : ' nla e, h o g y k i s s é h i d e g

. r ezért H h á z a t á j a -

' J A s z e n e s e ' B o c s á n a t o t Nem leRz

X L e g f e l j e b b

- ' K o / i régi s z e r e l m é h e z ,Fordul, aki s z i n t é n s z e n e s .

M é r g é b e n a h ű t l e n s z e n e s L e v e l e i t tűzre d o b j a :

— a m i n t látjuk

k é r e k é i m e n : . . u . . u i u c h. . . y .

e l ő b b f á m é* s z e n e m , De az f é l t é k e n y F i s t á r a . S í m e , ózzel m e g o l d ó d i k a Jövő h é t e n . . Tőle szenet hiába, les Mindén t ü z e l ö s z e r f f n n *1

V (f

íi M V w 1

" ( 1 1

(8)

JjhJúKl fyufafMf:

•BLITHE SPIRIT- -VIDÁM KÍSÉRTET-

V á r k o n y i Zoltán londoni tapasztalatai alapján a z angol fővárosból „ r e n d e z i " a M ű v é s z Színház

Noel Coward-ujdonságát

A M<>zi Élet he- t e k k e l ezelőtt beszá- molt arról, h o g y

Várkonyi Z o l t á n , a M ű v é s z Színház igaz- g a t ó j a l o n d o n i és p á r i z s i ú t j a előtt e l ő k é s z í t e t t e a szín-

ház s o r o n k ö v e t k e z ő d a r a b j a i t . A m ű s o r - t e r v e g y i k érdc-

vAu k o w i z u l tAv °

(Foto: várkonyi) késségé volt Noel C o w a r d , a híres a n g o l szinész-író »Blithe Spirit«

c í m ű s v a l ó s z e r ű t l e n k o m é d i á j a * , s m e l y e t a rö- videsen s o r r a k e r ü l ő b u d a p e s t i b e m u t a t ó v a l egy- i d ő b e n L o n d o n b a n és P á r i s b a n óriási sikerrel j á t s z a n a k , sőt f i l m is készül belőle.

A Blithe Spirit, a m e l y n e k m a g y a r címe Vidám kisértet, egy s p i r i t i j m u s s a l foglalkozó íróról szól, a k i előtt m e g j e l e n i k első elhalt fele- ségének szelleme. Az író Iái j a első feleségét, a d a r a b b a n szereplő t ö b b i személy • a z o r b a n — n e m . E b b ő l a f u r c s a h e l y z e t b ő l t á m a d renge- t e g m u l a t s á g o s b o n y o d a l o m és f e j t e t ő r e állított h e l y z e t k o m i k u m .

Az e l m ú l t n a p o k b a n V á r k o n y i Z o l t á n az ó j d a r a b b e m u t a t á s á v a l k a p c s o l a t b a n orer.de- zői u t a s í t á s t * k ü l d ö t t — L o n d o n b ó l A p á t h i I m - r é n e k , az ú j d o n s á g r e n d e z ő j é n e k . A rendezői u t a s í t á s o k a t t a r t a l m a z ó levél m e l l e t t V á r k o n y i Z o l t á n e l k ü l d t e s a j á t k é s z í t é s ű r a j z ó t a lor.doni

ü

M '

aM

d í s z l e t e k r ő l , a m e l y n e k a l a p j á n t c i v e i i k a b u d a - p e s t i d í s z l e t e k e t . Az é r d e k e s r a j z o t m e g s z e r e z t e a Mozi Élet, m í g a r e n d e z ő i u t a s í t á s c k b ó l az a l á b b i é r d e k e s e b b s z e m e l v é n y e k e t r a g a d j u k ki:

<>Nim töltöm az időt felesleges beszámolókkal, majd mesélek, ha hazaértem. Egyelőre inkább a Blithe Spirit ügy. Ha játsszatok, ez a fontos.- Vígjáték, egyetlen kiesit bohózatos figura Arcati.

Párisban túlzott, vöröshajií nő volt. de mindkét helyen bővérű nő, a szeánsz elölt kicsit közönsége- sen viselkedik, hangos, egészséges, semmi/éle mor- bid vonása nincs. Iszik, többször is kér inni, majd rádiótornaszerűen lélckzik az ablaknál.

Szeánsz végén elvágódik, mint egy ladarab. Mire magához tér, megint vidám, nagyképűen bizony- gatja kitűnő médium mivoltát. . .

A szeánsz alatt az asztal koppandsai vicce- sek, majdnem beszélnek, a »nem<t et jelentő lete- tetek zajosak és türelmetlenek. Szeánsz végén kezükhöz ragad az asztal, alig tudják lerázni.

A filmen egyébként igen jó, hogy Ruih halála után szellempo/onokat kap Elvira, sőt, bizonyos részén meg is rúgja a láthatatlan Ruth. (Ez a

»szetlem-feleség«. A szerk.)

Az az érzésem, hogy itt rengeteg ziccert hagy- tak ki és okosnak tartanám, ha pesti módra, kicsi beleötölne Simi. (Ez Apáti,i Imre. A szerk.)

Ügy élnek ezek itt a színpadon, a franciák is, angolok is, hogy az fantasztikus. Tiszta film- iskola. De ez nem jelenti a nagy indulatok hiá- nyát, csakhogy azok is valóságosak.«

Az é r d e k e s r e n d e z ő i u t a s í t á s - s o r o z a t végén V á r k o n y i Z o l t á n b e j e l e n t i , h o g y u t a z i k E d i n - b o u r g l i b a , a »}ó, s k ó t o k h o z * . F á r a d t a n , »egy

^ b i z o n y o s szerzőtől r e t - t e g v e * és n e m r é g i b e n v á - sárolt t ö l t ő t o l l á t á t k o z v a , z á r j a s o r a i t a M ű v é s z Színház i g a z g a t ó j a , a k i a c s a t o r n á n t ú l r ó l »elsütölte a s t a r t p i s z t o l y t * . . A M ű - vész Színház T o l n a y K l á - r i v a l , S e n n y e y V e r á v a l , G o m b a s z ö g i v e l , R á d a i v a l és S z a k á t s s a l m u t a t j a b e a N o e l C o w a r d - d a r a b o t .

Maros László.

\

e q :

René C la tv-fi lm Chevaliev-val

René Clair, a nagyszerű francia rendező, akinek most is nagy sikerrel fut a ma gyár közönség előtt Boszor- kányt vettem felesépül! című felújított filmje, Hollywood- ból visszatért Fárisba és új- ra francia filmgyárak szá- mára dolgozik. Most csinálja Hallgatni arany! című film- jét, amelynek főszerepéi

Munricc Chevalier alakítja.

Színész — női szerenben

F u r c s a b e u g r á s volt a m u l t hét cn a M ű v é s z Szín- h á z b a n az IJrak, költők gyilkosok egyik e l ő a d á s á n . A d a r a b egyik l e g j e b b e p i z é d i s t á j a : Apor Noé- m i , a k i egy a m e - r i k a i újságírónő!

j á t s z i k , m e g b e t e g e d e t t és néni

t u d o t t fellépni. (Fot<.: )>kctc<

N e m v e i t k é z n é l színésznő, aki e l v á l l a l h a t t a v o l n a a s z e r e p e t , ellenben o l t volt a s z i r h á i b a n Dékány László, a Tizenhétéves vagyok-ban f e l t ű n t , t e h e t s é g e s , f i a t a l színész. D é k á n y vállal k o z o t t a r r a , h o g y "eljátssza A p o r N o é m i s z e r e p é t . A b e u g r á s m e g is t ö r t é n t , csak ép- p e n az ú j s á g í r ó n ő b ő l újságírót c s i n á l t a k e b b ő l az a l k a í c m b ó l .

SZEMORVOSNÁL

— Valószínűleg u sok keresztrejt- vény,megfejtéstől romlott el a szentem, doktor úr.

— llogy-liogy?

— Az egyik szememmel csak víz- szintesen, a másikkal pedig csak függő legesen tudok olvasni.

Várkonyi Zoltán Londonbúi kül- dőit színpadvázlata a V'oel Coward

darabhoz

Tehetségvadász a láthatáron!

Az amerikai Warner Bros.

érdekkörébe tartozó Tedding-

ton Stúdiós részére új film-

tehetségeket keresnek s eb

bői a célból átküldték Euró-

pába Sophie Rosensteint, a

hollywoodi stúdió drámai is-

kolájának igazgatónőjét, aki

előbb Angliát utazza be, majd

eljön a kontinens! országok-

ba is. hogy új filmtehetsége-

ket fedezzen fel Amerika szá-

mára-

(9)

A sihedertől a jellemszinészig

TORTÉNEV

A FILM ŐSKORÁBÓL

Mu/.. Klet. m o s t VisOZKVfZ/ll ni i.i-úi u m ú l t b a . a f l l m ő s k o r á b a . \ m l - l.or inífi ucui vállak h a t a l m a * f l l i u á r i á -

»k, h/loi'> liíuif-sufták. h a n e m egv steril b|s löt láiictckct örökített m e g a f e l x e v ö -

»:< h i i r , i n n l i l A a inulfbdi •

M a x i m o v , a s z o v j e t színpad nagy i s m e r ő j e a m ú l t k o r i b a n , a m i k o r Pesten j á r t , cikket irt az l'j ,S?d-ban a m a g y a r szín- házi életről és e b b e n különösen m e l i g h a n g ú a n e m l é k e z e t t m e g a Belvárosi Színházról s ezen belül Dénes G y ö r g y a l a k í t á s a i - ról. Az elismerés, úgy hisszük, teljesen i n d o k o l t volt s m o s t felkerestük Dénes G y ö r g y ö t , m o n d j a el, h o g y a n j u t o t t m o s -

!mii »rrrnj7*-jához.

\ t* apodár férj szentet vet a karáé háztartási alkalmazottra, aki éppen teszlát dugaszt.

- \ a , ezt jól megcsináltam hörög

• férj s a háttérben u bűnös háztartási alkalmazott látható, amint éppen lelkl- Ismeretfurdalásbun van.

— Viliink, — zokogja összetört szívvel a feleség, s miközben a kacér háztartási alkalmazott azonnali hatály- lyal távozik, változatosság kedvéért inost a csapodár férjet mardossa a bűn- tudat.

(A felvételeket egy 1903-ban készült filmből vettük kl.)

Első szerepem M o l n á r F e r e n c » H a t t y ú « - j á n a k György hercege volt, m a j d j ö t t a t ö b b i . Sihederségem végül P a u l Gé- raldv »Max«-jában k u l m i n á l t . . A z t á n ez r e n d s z e r i n t így s z o k o t t lenni — szerelmes sze- r e p e k e t k a p t a m . E l e i n t e nehéz volt a h e l y z e t e m , m e r t n e m volt megfelelő női p a r t n e r e m

túl f i a t a l v o l t a m m i n d e n k i - hez.

Szóval b o n v i v á n l e t t ?

- P i l l a n a t — m o n d j a m o -

solyogva. — I t t m e g k ü l ö n b ö z - t e t é s t kell t e n n i . A szerelmes színész és a b o n v i v á n k ö z ö t t n a g y k ü l ö n b s é g v a n . A bon viván m i n d i g egy f o k k a l l e j j e b b áll. Ő főleg k ü l s e j é v e l , sex- a p p e a l - j é v e l j á t s z i k , m í g a sze- relmesszínészben i n k á b b v a n k a r a k t e r . E g y é b k é n t is én m i n - dig jellemszínész szerettem vol- na lenni.

R ö v i d s z ü n e t u t á n f o l y t a t j a . A z t á n k ü l f ö l d r e m e n t e m R e i n h e r d t m e l l e t t t a n u l t a m , és B é c s b e n , Berlinben j á t s z o t t a m

• h

\ siheder

— K é t f é l e f i a t a l színész v a n

— m o n d j a . — Az egyik, aki m á r h ú s z é v e s k o r á b a n is jel- leni színész — k ü l s e j e kinézésc f o l y t á n . E n n e k nehéz a h e l y -

zete, m e r t n e m k ö n n y e n j u t s z e r e p h e z . N a g y o n sok az idő- sebb színész erre a szerep- k ö r r e , akik részint m á r be- fu o t t s á g u k , részint k o r u k m i - a l t elsődleges h e l y z e t e t élvez- n e k . A m á s i k az a színész, al'.i úgy néz k i — a h á n y éves.

E n n e k k ö n n y e b b a h e l y z e t e , m e r t g y o r s a b b a n m e g k a p j a a megfelelő f i a t a l - s z e r e p e t . N á l a m is ez v o l t a h e l y z e t és így a k k o r i b a n r e n g e t e g siheder-si.e- r e p e t j á t s z o t t a m . É s n a g y o n j ó p a r t n e r e k k e l j á t s z h a t t a m , így p é l d á u l j á t s z h a t t a m B a j o r Gizivel a sCsászárnő c s ó k j á é - b a n , a régi M e d g y a s z a y Szín- h á z b a n .

— Mivel k e r ü l t a Vígszínház- h o z ?

Szempillafestés l í S J . ,

Szemrincoknál VITACIT használ jC&cáud U&zM*ctika

Bejáratnál |Ó1 üeroljflnk a D l f t n f i n n t á r 1 Lor ind-VlUcit névtáblákra U M U j J ü l l • Ol 0

3 !

I t l A E S C Y Ű R U Y

A z u t ó b b i h á r o m d a r a b b a n h á r o m különféle f i g u r á t a l a k í t o t t .

— Igen, ezt s z e r e t e m H a

m i n d e g y i k s z e r e p e m m á s , m i n t az előző, h a m i n d e g y i k b e n ntás és m á s e m b e r t t e r e m t h e t e k m e g .

Melyik volt legkedvesebb szerepe?

— ő s z i n t é n szólva nem volt

Mindegyik s z e r e p e m e t egyíor m á n s z e r e t t e m , és ha volt o l y a n , a m e l y i k eleinte n e m tet s z e t t , a végén m i n d i g össze- b a r á t k o z t u n k . A m i k o r pedig az utolsó e l ő a d á s u t á n össze- c s a p ó d o t t a f ü g g ö n y , m i n d i g kis s z o m o r ú s á g g a l v á l t a n i m e g t ő l ü k . A sok különféle szerep m i n d része egy színész életé-

n e k s h a e l m ú l n a k , e g y kicsil

m i n d i g m e g h a l v a l a m i a szi nesz lelkében.

. „ Gaál Gvftrflx

\ I t o i n e o rá J u l i "

Memitlója

\ l!<is/-iirkáii> l á n c b a n

szerelmes- és jellemszinészi sz; - r e p e k e t v e g y e s e n . Ezzel k a p c s o l a t b a n v é l e m é n y e m a f r a n - ciákéhoz c s a t l a k o z i k , a m i k o r a jellemszinészt emelem *a színész•

magaslatára, ő k e z t ú g y h í v - j á k : acteur de composition. Az a l a k í t á s m ű v é s z e . P e s t r e vissza- é r v e , n e h e z e b b h e l y z e t b e ke- r ü l t e m . m a j d k é s ő b b s o k á i g v o l t a m az O p e r e t t s z í n h á z bon v i v á n j a . U t a m a z o n b a n a Víg- s z í n h á z h o z v e z e t e t t vissza. A

»Fiam a m i n i s z t e r e c í m ű da-

r a b t ó l k e z d v e s z á m í t h a t o m tu-

l a j d o n k é p p e n jellemszínészi pá

l y a f u t á s o m k e z d e t é t , a z ó t a

m a j d n e m á l l a n d ó a n jellemszc

r e p e k e t j á t s z o t t a m

(10)

I l a j m á s s y Ilona l e g ú j a b b f é n y k é p e

M a j n t á b & j y , J l a n a í e a e í e a M a z i t l e t f i e z Kedves levelet hozott ai posta Holly-

woodból. Hajmássy Ilona, vagy ahogy Amerikában világhírűvé vált: Ilona Massey írta nagykörösi rokonainak, ebben a levélben azonban külön írt a

>>Mozi EleU-nek is. Kedvesen megkö szönte. hogy közöltük életrajzregényét és elküldte Holliday in Mexico című,

most elkészült új filmjének néhány fotóját, mindegyiknek hátlapjára saját- kezűién irha a magyarázatot. A Holli- day in Mexico nagy zenés film, Ilona Massey újra együtt játszik Eddy Nel-

sonnal. a harmadik jelentősebb szere- pet pedig Joseph Schildhraut alakítja.

K é t felvétel a H o l l i d a y in Mexico c i m ü ú j HajmáKay-NImböl

M I K L Ó S <; i l \ l

•••AJ

Sp

W a

lett Amerikában

Y á r i - W e i n s t o c k M i k l ó s b ó l

Toscanini új Carusói Iái a magyar tenorisiában, akinek amerikai karrier-

jét ismerteti a Mozi Élet

M é g emlékezet tinik- ben v a n a kép, ami- k o r a l i g esztendeje, k ö z v e t l e n ü l e l u t a z á s a előtt, e g y ü t t ü l t ü n k V á r i - W e i n s t o e k Mik- l ó s a i S o m o g y i Béla- ú t i albérleti szobájá- ban.

— T u d o m , sokan ö r ü l n e k a n n a k , hogy e l m e g y e k — m o n d o t t a . E g y e s e k azért, m e r t hisznek tehetségéén lteit és bíznak sike- reimben, mások pt'diifT.

a k i k n e k f á j , hogy iryien Jhirteleu etnel- Vári-Watastock Miklós (Uö- k e d t e m a m a g a s b a , tépen) a milánói dóm előtt a a í,r t (i r a,r t remélik, h o g y k ü l f ö l d ö n u g y a n i l y e n h i r t e l e n z u h a n o k le.

N e m j ó s o l g a t o k , — dolgozni ós t a n u l n i megyek k i . Amíg az első komoly sikert el iwm érem, 1 nem jelentkezem, akkor azonban feltétlen ül hírt adok magamról.

Ezek voltak a f i a t a l énekes b ú c s ú s z a v a i . Most. u héten levolet h o z o t t a posta, Vári- Wlütii lock Miklóstól e s o r o k í r ó j á n a k . T a l á n

• étit i s levelet. i n k á b b e g y kis r e g é n y t , a m e l y ú g y v, •zftdik. fcihiury' Ofz a m e r i k a i fihnektien lenni z o k o1' : h a p p y - e n d d e l .

»A neked a d o t t t g é r e M , hogy első koimoly s i k e r e m ulkaltunv.i' i elon1kezem, m o s t boldogan

t e l j e s í t h e t e m — kezdi besza-nudó- j á t . — M e g v a l l o m , bosszú <•» nehéz volt a z út idáig. M i l á n ó volt u t a m első á l l o m á s a , tutajd N á p o l y követ-

kezett és itt é r t a z el, ő c s a p á s . B a r á t o m , a k i r e s o r s o m a t bíztatni, r u t u l becsapott, g a miilánói h a n g - v e r s e n y e n összeszedett kis pén- zemmel együtt! n y o m t a l a n u l e l t ű n t . N a p o k i g gyiümölcskoszton. éltem, amint, e n n e k n y o m a i t a mellékelt k é p e n is l á t h a t o d , m i n t h o g y igen

»karesu« lettem. S z e r e n c s é r e nemi tartott, s o k á ez az á l d a t l a n álla- pot, m e r t s i k e r ü l t i zerződést k a p notn s e k k o r e g y s z e r i b e n f e l v i r - r a d t a napoiu. E g y i k h a n g v e r s e n y

következett a másik u t á n . Sikerein és h í r n e v e m n a p r ó l - n a p r a növeke- dett!. Közben m e g i s m e r k e d t e m L a u r i Volptival, a k i a legnagyohli szeretettel ' ö r ő d ö t t velem. Neki köszönhető, h o g y h a m a r o s a n visz szatéirhettein M i l á n ó b a , de m o s t

m á r a Scii'.a szerződésével a zse bemben. Nem íroan azt, liogy én v o l t a m ott a l e g n a g y o b b s z t á r , de szép s i k e r e i m v o l t a k és a s a j t ó is elismeréssel í r t r ó l a m . H í r e m el- j u t o t t R ó m á b a S t r a e e i a r i - h o z , aki C a r u s ó n a k v o l t a m e s t e r e . E g y szép n a p o n levélben értesített, hogy h a j l a n d ó htgyt a t a n í t a n i , s egy- b e n f e l a j á n l o t t a , h o g y s z e r e d é i ! is küld r é s z e m r e a Teaitro Reale-ba.

Természetes, hogy b o l d o g a n r o h a n t a m volna, de Szerződéseim k ö t ö t t a Scaiáihoz. M i k o r ezt. közöl- tem S t r a c o i a r i v a l , s a j á t k e z ű levélben f o r d u l t u S e a l a i g a z g a t ó s á g á h o z és kiikért tőlük. Be m u t a t t a k L á n g J e n ő n e k , a k i az egyik l e g n a g y o b b a m e r i k a i h a n v e r s e u y r e n d e z ő v á l l a l a t menedzsere.,

R ö v i d leszek: december első n a p j a i b a n L á n g J e n ö v e i m e g é r k e z t e m N e w y o r k b a . L á t o g a t á s t tet- t ü n k T o s c a n i u i n é l , aki k i j e l e n t e t t e , liogy m á s o d i k

Carusói vél l>eiiuem felfedezni. D e c e m b e r 10-én C l e v e l a n d b a n v o l t a m , a h o l az o t t a n i m a g y a r o k - nak é n e k e l t e m . H a n g v e r s e n y e m e n o t t volt. a h a l l g a t ó s á g körében Svéd S á n d o r is, a k i v e l igen ' j é b a r á t o k l e t t ü n k .

És m o s t jött az, a m i é r t t u l a j d o n k é p p e n , köte- lességeimnek éreztem, h o g y ezt a levelet meg- í r j a m . F e b r u á r 8-án tartomi b e m u t a t k o z ó h a n g - v e r s e n y e m e t a newyorki Tow.n H a l l b a n . Azt hiszem, ez a n n a k a s i k e r n e k a kezdete, a m e l y r ő l h ú c a ú z n s u n k k o r beszélgettünk. L e g a l á b b i s a z a a fény, h o g y m á r e g y h é t t e l előbb m i n d e n Jegy elkelt, ezt m u t a t j a . M ö o r o m h a n o p e r a á r i á k mellett m a g y a r népdalok is szerepelnek Kodály feldolgozásában. Csodálatos, h o g y a m i ó t a K o d á l y itt v a n , m i l y e n n a g y az érdeklődés itt a m a - g y a r n é p d a l i r á n t .

Végezetül m é g esak e g y e t : a nevemet ( i a f n i - r a v á l t o z t a t t a m , a m i r e a z é r t volt szükség, mert a W e i n s t o e k név németes h a n g z á s ú és — h á t az itt nem túl előnyös. Mindezek melleti a z o n b a n , m i n d e n p l a k á t o m o n ott szerepel, h o g y a »buda.pesti m a g y a r o p e r a h á z f a g j a « .

E n n y i t ír Vári-Weinatocfc Miklós é r d e k e s le- velében, a m e l y e l u t a z á s a éta először ad h í r t a ki- t ű n ő f i a t a l énekesről.

*7 z n á r Zoltán

M I K L Ó S GAFNI

HUNGÁRIÁN

T E N O R

Hungárián «Opt>Ki Hous<

Budoptft

AMERICAN DEBUT

Árpad Sándor al the Piano

M'iklos (látni alsó amorilcai hangverscnya

nak plakáttá

T O W N H A L L

113 West 43rd Street, N e w York City SATURDAY AFTERNOON AT 5:30 O'CLOCK

F E B R U A R Y 8 1 9 4 7

(11)

lesre. Sajnos, .a mai papírviszonyok között csak kevés h e h l t u d u n k szentelni a

képek számára, de megvan a r e m é n y ü n k , liogy k é t - h á r o m hét niulva nagyobb hely áll "majd rendelkezésünkre s ezzel meg- növelve a h é t r ő l - h é t r e közlésre kerülő képek számát, meggyorsítjuk a film t e h e t s é g k u t a t á s lebonyolítását.

\üi|V'!li Jeníi (Vers) S/eiiicy Piroska (Tisz.iliil,;

IMII. fJalirielin

t »'<|li István

andrási lloi. Ilujiiki

. I n / s , Pallér Ann K'eihis Károly

mmmmmmmm • h

n .

H L

m 1 , j w .

i

ttiippen Ilona llorri O v Miklós

m f b r w i t i

I arl.asiölip i Ibolya Göriii] Jenő s z o k ó Leni, Vlarólhy l.ásy.k

MILYEN AZ EMLÉKEZŐTEHETSÉGE?

f t f f t t f t t t f f t t t

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? i - - Új óra a LELKI VEGYTAN-ból

r

A Lelki veg,vfan órából csak 30 m á s o d p e r c e i szánunk a r r a , hogy az alábbi r a j z o t jól meg- nézzük — aztán eltesszük a rajzot s megpróbál- juk emlékezetből lerajzolni az a d a t o k k a l együtt

3 a — >

-19-

35

7. bánat kiinniy 8. festmény-szobor 9. hang-zene 16. álom-ágy 11. zongora-húr 12. ceruza-vonalzó 13. Popeyc-lriikk/ilm 14. iiztel-rcdőny 15. virág-levél 16. medve-méz 17. kályha-szén 18. iivcg-porcellán

19. teve-slrucc 20. félelem-veszély 21. sivatag-homok 22. kiabálás-harag 23. jég-korcsolya 24. banán-India 25. kalauz-jegy 26. Vadnyiiyat-eoivboy 27. autó-sojör

28. kalapács-szeg 29. jegyszedö-mozi 30. veréb-túzok

M

É s aki nagyon büszke az emlékezőtehctsé- gére, a n n a k s z á m o k a t m o n d u n k , amelyeket el- méletben e g y m á s mellé kell r a k n i a — nem le- írni I — és így k i m o n d a n i a . Ilyenformán :

• 9 6 -

< —

A k i azonban n e m szeret rajzolni, az figyel- jen ide : 30 szópárt olvasunk fel előtte, k é t - szer e g y m á s u t á n , sorrendben. A z t á n egyenként felolvassuk a szópárok első szavát s a kérde- z e t t n e k meg kell m o n d a n i a a m á s i k a t t a d j a .

A: 3 B: 35 B: 3 A: 4 A : 5 B: 354

A: 2 B: 3,542 A: 9

B: 35.429

ha

1. szekrény-ruha 2. állomás-vonal 3. ketrec-oroszlán

4. tenger-hullám

5. napsugár-villiinyjény 6. kulcs-lakai

és így t o v á b b — de előre m e g s ú g h a t o m , senki sem győzi nagyon sokáig. Az átlagos m e m ó r i á j ú embereknél 5—7 számjegynél elakad a j á t é k . S akinél h a m a r a b b a k a d el, az se b ú s u l j o n . Lesz még olyan próba is, ahol övé lesz a legjobb t e l j e s í t m é n y !

01.

í j h e l i j i s é g f e a t a z V. h e r D c m o h r a t l h u s

i t i ú s á g i S z ö v e t s é g

A M a g y a r D e m o k r a t i k u s If j ú s á g i Szövetség V. kerületi szervezete szombaton t a r t o l la helyiségavató ünnepségét, a m e lyen K e n e d y K a t a l i n , k ö r - i n c n d y Alicc, H a j d ú Ágnes, Szepcs E r i k a , R u l l k a y József, B á n M á t y á s és m á s o k leptel, fel n a g y sikerrel.

Jasha Heifetz megnősült

J a s h a H e i f e t z , az évtizedek ó t a Bevcrly Hillsben élő világ- h í r ű h e g e d ű m ű v é s z újból meg- nősült és m i n t az egyik a m e - rikai l a p b a n olvassuk Mrs. F r a n - ces Spiegelbergert v e t t e felesé- gül. J a s h a Heifetz első felesége Claire W i n d s o r , a némafilm ismert szereplője volt.

Otthonra ViTACIT szépítőkúra arcnak, szájnak, kéznek, hajnak.

Leírás, VITACIT-mlnláU ingyen :

jCacát*d tUzhutiiUa

Bejáratnál jól ÚCT«liünk a n k fn ( 1 r m. l ó e 0 Loránd-Vitacit nérláblákra UMUyUII IBI 0

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :