A TISZA F E L E L ŐS S Z E R K E S Z TŐ D r. K Á L L AI E M IL

Teljes szövegt

(1)

S Z E D E D , 1 9 3 4 F E B R U Á R

A TISZA

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő D r . K Á L L A I E M I L

V. évf.

Előfizetési ára egész évre 3 pengő. Szerkesztőség és kiadó- hivatal Szeged, Széchenyi-tér 15. Telefon 20-85. Megjelenik havonta. A kiadóhivatal ptkpt. csekszámlájának száma 2083.

Á R A

metheus-nyomda, Szeged, Dugonics.,ér ,2. szám 3 0 FILLÉR

Na-yságos Szók* Mihály könyvtáros urnák

S z e g e d , Somogyi könyvtár, Kultúrpalota

(2)

N a g y V a s a r

a Kék

C s i l l a g b a n !

O l c s ó s z a b o t t á r a k !

Kitűnő minőség és dús választék :

divatkelmékben, selymekben és sző- nyegekben. — Maradékvásár mélyen leszállított árakon.

Ismert, f i g y e l m e s k i s z o l g á l á s ! Kisérje figyelemmel kirakatainkat I

D i v a t á r u h o z

a »Kék Csillaghoz«,

Széchenyi-tér és K á r á s z - u t c a s a r o k .

(3)

A n ő k úszósporfja

Budapesti vízisportköi'ökben beszélik, hogy a közeljövőben megalakul az első női úszóegyesület. Nemcsak a versenyzők lesznek kivétel nélkül nők, hanem az intézők és az elnökök is, sőt pártoló tag is csak nő lehet. A z új egyesület élére háromtagú elnökséget akarnak meghívni. A női úszóklub meg- alakulása érzékenyen fogja érinteni az összes klubokat, amelyekben női szakosztály van, minthogy az úszónők igen nagy része át fog lépni a női úszóklubba. A tréningek veze- tését egy aktív bajnoknő kezébe akarják adni.

Mérai János, a M U S z érdemes főtitkára így nyilat- kozik ebből az alkalomból a női úszósportról:

— A magyar hölgyúszósportot ma már nem kell bemu- tatni. Nem egy, középeurópai viszonylatban is elsőrangú ered- ménnyel bizonyította be, hogy erőteljes és komoly fejlődés útján halad. A legnagyobb sikert a mai napig Lenkei Magda szerezte hölgyúszósportunknak, amidőn 1931-ben felállította 100 méteren 1.09.8-as Európa-rekordját, amelyet csak másfél év után döntött meg den Ouden 1.06-os rekordjával.

— Sikeres fejezete a magyar hölgyúszóspoitnak az évek óta rendszeresített magyar-osztrák hölgyúszómérkőzés, me- lyet 1929 óta Magyarország nyert meg.

— A M U S z körülbelül 800 hölgyversenyzőt tart nyilván,, ez a szám azonban az úszás népszerűségét fokmérőül véve, igen csekély. Uszodák létesítésével, több tréninglehetöség nyújtásával és komoly női vezetőkkel lehetne hölgyúszóspor- tunkat világviszonylatban is számottévő tényezővé fejlesztenie

(4)

c elluloid ajtóvédő

Minden színben és formában.

Megvéd kopástól, piszkolódéstól.

Celluloid klosettülés

f ü r d ő s z o b a bútor,

C e l l u l o i d k i l i n c s

i

H I G I É N I A C E L L U L O I D I P A R

Vezérképviselete :

B O J Á R É S T A R S A

V. ker., Lipót-körút 4. Tel. 28-7-52.

(5)

A z olimpiász előkészületei

A z olimpiai előkészületek minden állaqi vízisporttársadal- mában m á r folynak.

A Z O L I M P I A I ELŐKÉSZÜLETEK magyar ezidei prog- r a m j á r ó l tervezet készült. Három gyülekezetet rendeznek az év folyamán és ezekre felrendelik a vidéken feltűnt tehetsé- geket is. A z Úszószövetség különben rögtön Los Angeles u t á n megalakította az úszók Berlin-keretét és az abból kivá- lasztott legjobbak ma m á r a válogatott tréningeken vesznek részt. A vízipóló utánpótlás, amely élőreláthatóan a berlini csapat zömét fogja adni, pár nap múlva megkezdi tréningjét.

M i n t m á r a m u l t évben történt, az idén is kemény és fárasz- t ó külföldi mérkőzés-sorozattal igyekeznek rutin és állóképes- ség szerzésére alkalmat adni a fiataloknak.

N É M E T O R S Z Á G is, mint minden állam, győzni akar az olimpiai nyolcevezősben, mert ez az evezős az olimpiász leg- értékesebb száma. M á r most közös munkára fogták egy tucatra való evezős klub nyolcasainak legénységét és közü- l ü k kerül m a j d k i a német olimpiai nyolcas.

K Í N Á B A N nemzeti játékokat rendeznek s ezen válogat- k i a távolkeleti olimpiászon résztvevő kínai csapatot. Ennek tagjai k ö z ü l kerülnek majd k i a berlini olimpiász kínai részt- vevői. K í n a sok városában ma már sportszerű uszoda van, holott nemrégiben még igen lealázónak és egészségtelennek tartották a szabad vízben való fürdést.

A Z E V E Z Ő S O L I M P I Á S Z . A berlini evezős olimpiász a legnépesebb lesz az eddigi valamennyi evezős ^világverseny közül. M í g Amszterdamban 19, és Los Angelesben 13 nem- zet hajói indultak, addig Berlinben 30 ország evezőseinek részvételére számítanak.

(6)

*

A. V . I. T. A.!

M a g y a r utazási iroda

A b b a z i a b a n . Tel. 675. B a g n o S a v o i a .

S ü r g ö n y e i m : A V I T A

H a j ó - , v a s ú t i - é s r e p ü l ő j e g y e k .

MITROPA képviselet. — Saját autóvonalak POSTUMIA, BRI- ONI-POLA GRADOBA, a Mon- temaggiore és az olasz harc- terekre.

Olcsó hotelutalványok az összes olasz városokba.

Hetetenkint kirándulás Dalmá- ciába 140 liráért, mindent bele- értve 2 napra.

N a p o n t a kirándulás TRIEST-MlRAMARE-ba, e b é d d e l Triestben L 50.—

Pénzváltás.

M a g y a r levelezés.

I g a z g a t ó :

_____ L á n g G y u l a .

(7)

Tervek és k í v á n s á g o k

V I T É Z Ifj. . H O R T H Y M I K L Ó S , a Magyar Úszószövetség elnöke minden vizisportolót érdeklő ezt a kijelentést tette:

— Számunkra az év legnagyobb eseménye a magdeburgi Európa-bajnokság lesz. Minden reményünk megvan a vízipóló- bajnokság megnyerésére. A m i az úszóversenyeket illeti, min- den attól függ, hogy az utánpótlás addig mennyire fejlődik, és hogyan á l l j a meg a helyét. A párizsi Európa-bajnokságon szerencsével nyertük meg a pontversenyt, nem szabad tehát elkeseredni, ha most Magdeburgban nem szerezzük meg a pontversenyben az elsőséget. Volna egy fontos kívánságunk:

épüljön fel végre a fedett sportcsarnok, amelyre a magyar sportnak olyan szüksége van, mint egy falat kenyérre!

FEHÉR J . I S T V Á N , az Úszószövetség déli kerületének elnöke, lapunk érdemes munkatársa a következőket mondotta az úszósportról: Megítélésem szerint a déli úszósport nem stagnál, sőt lendületes fejlődést mutat. Állításomat igazolja többek között a szentesi és a ceglédi úszók fényes eredmé- nyei és Hódmezővásárhely úszósportjának az országban szin- te egyedülálló teljesítménye a nevelés terén: 300 úszni nem tudó diákból rövid idő alatt bajnokokat neveltek a vezetők.

Szegeden egyelőre a gyermek és ifjúsági úszókról beszél- hetünk, akik közül nem egy országos bajnokságot nyert. Szá- mottévő széniorúszója jelenleg csak egy van Szegednek:

W a n i e András. Vízipólóban a SzUE szeniorcsapata javított pozícióján az elmúlt bajnoki szezonban. A z úgynevezett C- csapat egyike az ország legjobb ifjúsági együttesének. J ó teljesítménynek számít az Orosházi UE második helye az I. b ) osztályú bajnokságban. Végeredményben megállapítha- tom, hogy a kitűnő délli ifjúsági gárda a legbiztosabb garan- cia a fejlődésre.

(8)

J Ö N ! J Ö N !

a szezon attrakciója •

Pest

mégis nevet!

a

Terézkoruti S z í n p a d

n a g y látványos, énekes, táncos,

z e n é s , m u l a t s á g o s revüje.

(9)

Csöndes b á n a t

Lelkünkre hulló könnyeink Fájnak a legjobban

Minden cseppjükkel szivünk Bánatosan dobban.

E könnyárt senkise látja, Torkunk szorítja, mint marok.

Ritmusából születnek a Leglelkesebb dalok.

Ily bús könnyeket ejtek én, Amikor sok bajom van.

Ki sem látja, hogy sírok Csöndes bánatomban.

Kadosa Klára.

Rekordisták és v á l o g a t o t t a k

A M A G Y A R U S Z Ó S Z Ö V E T S É G R E K O R D I S T Á I . A z or- szágos egyéni rekordok közül a férfiaknál dr. Bárány -Ist- ván négy rekorddal vezet, Halassy Olivérnek három rekordja van, a többi hét rekordot hét versenyző tartja: Lengyel Ár- pád, néhai Sipos Márton, H i l d László, Hollósy Frigyes, Mezey Ferenc, Bitskey Árpád és Herendi Ferenc. A nők k ö z ü l Lenkei Magdának, Tóth Ilonkának, Pesti Margitnak és Mailász Margitnak egyaránt 2—2 rekordja van, míg a töb-

(10)

b i négy rekordot négy úszónő: Magasházy Rózsi, Szép Klára, Szász Magda és Szőke Kató tartja. Helen Madison a világ- rekorderek rekordere. A F I N A által nyilvántartott 26 férfi és 26 női rekord közül a fele női rekordot, azaz tizenhármat az amerikai Helen Madison tart. A többi női világrekord kö- z ü l hármat a holland den Ouden és a dán Jacobsen tart, 2—2 világrekordja van a holland Kasteinnak, az amerikai Helmnak és az angol Hardingnak, míg egy világrekord a d á n Andersené. A férfiak közül a legtöbb világrekordot Weis- niüller tartja: hatot. Arne Borgnak négy, a francia Carton- netnak és az amerikai Kojacnak 3—3 világrekordja van. Két- két világrekordot tart Taris és a J a p á n Makine, az amerikai Lauffernek és Crabbenak, a j a p á n Kitamurának, a német Ra- demachernek és Schwartznak, valamint az angol Besfordnak egy-egy világrekordja van. Magyarország két európai úszó- rekordot tart a 35 közül. Bárány István a száz m-es gyors- úszás Európa-rekordere. Ezenkívül az egyetlen férfi staféta rekordot tartja Magyarország W a n i e I I — Baranyai.— W a n i e I. — Bárány felállítású csapata. A többi rekordon a francia Taris (6) és Cartonnet (2), a német Küppers (2), Rade- macher (1) és Schwartz (1), az angol Besford (1) és a svéd lArne Borg (1) osztozik. A női stafétarekordot Hollandia

¡tartja, a 18 női egyéni rekord közül hármat-hármat a holland den Ouden és az angol Harding, kettőt-kettőt az angol Coo- per, a holland Braun és Kastein, a francia Godard és a dán Jakobsen, egyet-egyet pedig az angol James és a dán An- dersen tart.

V Á L O G A T O T T ÚSZÓK. A M U S z összeállította a ma- gyar válogatott úszók névsorát, amelyen hetvenegy név van.

A z idén heten lettek válogatottá olyanok, akik még tavaly nem szerepeltek a listán. A z első tíz legtöbbször válogatott úszó: 1. Bárány István 36; 2. W a n i e András 27; 3—5. Szé- kely András, Tarródy Szigritz Géza és W a n i e Rezső 15—15;

6. Halmay Zoltán 13; 7. Gáborffy A n t a l 12, 8—9. Halassy Olivér és Hild László 10—10 és 10. Bitskey A l a d á r 9 vá- logatottsággal.

(11)

M i újság itthon ?

A V I D É K I U S Z Ó K O N G R E S S Z U S u j nagydijának neve Horthy Miklós vándordíj lesz.

S Z E G E D E N lesz az első kerületközi úszóverseny. A z úszószövetség elnöksége legutóbbi ülésén az eddig ihat vi- déki kerületet három kerületre: északi, déli és keleti kerü- letre osztotta. A déli kerület kibővült, mert a Dunántúl Deb- recenig terjed. A kerületek nagyrészét alosztályokra osztot- ták. A z alosztály bajnokok egymás között döntik el, ki lesz a kerületi bajnok. A kerületi bajnokok ezután kerületközi úszóverseny keretében találkoznak, hogy a vidéki bajnoki címért megküzdjenek. A kerületközi úszóversenyeket a kon- gresszusok helyett rendezik meg. A z első kerületközi úszó- verseny Szegeden kerül eldöntésre július 22-én. A kerületközi úszóversenyen kívül az idén városközi úszómérkőzés is lesz.

Szeged, Eger és Pécs úszói között Pécsett. A vízipólóbajnok- ság beosztására vonatkozólag még nem döntött a M U S z elnöksége.

U J ELNÖK a Hungária élén. A Hungária E\ezős Egylet közgyűlésén megválasztották az egyesület vezetőségét. Elnök bódoki Soós Károly, alelnökök: leveldi Kozma Miklós és id.. Kauser Árpád. Igazgató Wünscher Frigyes, akit egyút- tal örökös tiszteletbeli taggá is választottak az evezőssport terén kifejtett értékes munkássága elismeréséül.

A S Z E G E D I O L I M P I A I U S Z Ó K E R E T . Dr. Bárány István úszókapitány az összeállított válogatott keretben helyet adott több szegedi úszónak is, akik részint az úgynevezett »Magde- burgi« és részint a »Berlini olimpiai« keret tagjai. Ezek az úszók W a n n i e András, Kőrössy István és Lajos, Maróthy András és Vágó Imre. A keret tréningjéinek vezetésével és felügyeletével a M U S z Herendi Pált bízta meg, aki örömmel vállalta a megbízatást. Herendi Pál érdekes feliratban kérte a MUSz-tól, hasson közre, hogy a keret tagjai a városi gőz- fürdőbe ingyen belépő jegyet kapjanak s szabad óráikban nyugodtan trenírozhassanak.

A Z Ú S Z Ó S Z Ö V E T S É G T U R A S Z A B Á L Y Z A T A . Á M U S z a túravezetők feladatának megkönnyítése érdekében túra- szabályzatot készít, amelynek kidolgozását a szabályalkotó bizottság megkezdte.

K O M J Á D I BÉLA halálának évfordulóján állítja fel a M U S z elhunyt vezérének síremlékét. Március 5-én lesz egy

(12)

» P R O M E T H E U S « - N Y O M D A

Készít könyvet, újságot, mindenféle kereskedelmi nyomtatványokat olcsón és a legszebb kivitelben.

(13)

éve annak, hogy Komjádi Béla meghalt. A M U S z gyűjtést in- dított saját kebelében a magyar vízipólósport megteremtőjé- nek síremlékére. A 677 pengős gyűjtési összeghez a Magyar Úszósport Alapítvány 500, Albrecht főherceg 100, a Magyar Általános Kőszénbánya, amelynek Komjádi alkalmazottja volt, 200 pengős adománnyal járult hozzá és a székesfőváros is megszavazott 500 pengőt erre a célra.

A D E B R E C E N I ÚSZÓK, akik dr. Bitskey Zoltán vezeté- sével dolgoznak, legújabban nagy javulást mutatnak. A tava- szi újoncversenyen, ahol a debreceniek teljes számban vo- nulnak fel, esetleg nagy meglepetések elé állítják az ország többi úszóját.

A SzUE V I Z I P Ó L Ó J Á T É K O S A I megkezdték az együt- tes előkészítő tréningjeiket Herendi Pál vezetésével. Minden szerdán és szombaton este 6 órakor a városi gőzfürdőben vannak a tréningek.

H Ú S V É T K O R . A M U S z utánpótlás vízipólócsapata az idén tavasszal a német városokban túrázott és győzelmesen tért vissza az 1928. évi olimpiai bajnok hazájából. 1934-ben húsvétkor, Antwerpen, Brüsszel, Amsterdam, Lille és Tour- coing állomásokkal rendez túrát a M U S z a fiatal vízipólózók- nak, akik ezúttal Padou, Dujardin, Blitz, De Pauw csapatai- val mérkőznek, az 1920—1924 évek vezető vízipóló nemzeteit látogatják meg.

Ú S Z Ó K T O R N Á J A . A z úszók megkezdték a téli tornát az OTT-ház olimpiai gyakorlótermében. A pólózók nem vesz- nek részt a tornában.

C S I K és S Z É K E L Y . A németek a magyar százas gyors- úszó bajnokot meghívták Berlinbe azzal, hogy kétnapos ver- senyük második napján kétszáz méteren is kell indulnia.

Székelyt ajánlotta fel a németeknek. Berlinből visszaírtak, hogy nekik Csik kell és a százas bajnoknak el kell indulnia 200 méteren is. Ezekután természetesen magyar úszó nélkül marad a berlini nemzetközi verseny.

A M A R G I T S Z I G E T I FEDETT U S Z O D Á B A N február el- jén megkezdődik a tréning, amely folyton fokozódik és má- jusban .éri el tetőpontját, amikor minden nap lesz szövetségi úszótréning.

A BSE U S Z Ó V E R S E N Y É N E K eredményei: A 100 m-es gyorsúszásban Székely ( F T C ) 62 mp alatt győzött. Aránylag sokkal jobb az ifjúsági, de különösen a fiú gyorsúszás győz- tesének 100-as eredménye: az előbbit Török (BSE) nyerte 67.6 mp alatt, az utóbbit Szigeti II. ( U T E ) 67.4 mp alatt.

(14)

A 100 m ifjúsági hátúszásban Somogyi ( F T C ) 1: 23.6 mp alatt győzött, 800-on J a k a b (UTE) 11:53.8 mp idővel. A női szá- mok közül Tóth Ilonka ( M U E ) 6:30 m p alatt győzött 400 méteren, Pesthy Margit ( B S E ) 3:29.6 m p alatt a 200 m női mellúszásban.

O T T O T H I E L E , a M U S z német mellúszó trénere húsvét- kor érkezik Budapestre, ahol először a vidéki gyülekezettel foglalkozik, majd húsvét után a fővárosi mellúszókkal kezdi meg a tréninget.

A Z Ú J P E S T I Ú S Z Ó K évzáró vacsorája j a n u á r 30-án volt az UTE úszószakosztályá díjkiosztásával összekötve.

A Z E V E Z Ő S S P O R T hívei még mindig élénken tárgyalják az evezés sportjának az elmúlt évben egyetlen kimagasló ese- ményét, az evezés Európabajnokságait. Fárasztó harcokban fogantak e küzdelmek, melyeknek évében a szövetség szembe- került vezéregyesületével. Végül is Magyarország hódította magához a Nemzetek díját. Pair oarban Götz—Machán Tibor kormányos kétevezősben Győri—Mamusich Tibor, nyolcas- ban pedig Gyurkóczy Károly hajója haladt el elsőnek a cél- vonalon. A kormányos és kormányos nélküli négyesekben, a dublóban is helyezést értünk el a mintaszerűen rendezett versenyen. A két táborra oszlott evezőstársadalom példás lelkierővel állta a treuga deit a bajnokságok során. A harc még nem ült el köztük, ami nem nyújt biztató perspektívákat a jövőre.

M i újság a külföldön ?

M A G Y A R P É L D A . Jules Ladoumegue, a francia atléták olimpiai előkészítője ugyanazt az elvet akarja megvalósítani, amit a Magyar Uszó Szövetség a vidék újjászervezésében szórói-szóra: »Minden megyei bizottságba nagy számmal kell beválasztani olyan embereket, akik függetlenek, tettrekészek, akik valóságos apostolai a sportnak, hogy ezek futtassák és ugrassák az ifjúságot; versenyeket kell rendezni, amelyeken nem fontos a közönség, a bevétel, az atléták nagy száma, sőt még a pálya kifogástalan állapota sem, csak az, hogy a résztvevők sportoljanak.« Ebből a nemzedékből akar La- doumegue fejlődésképes gárdát nevelni Franciaországnak.

A J A P Á N U S Z Ó S Z Ö V E T S É G N E K most jelent meg nyom-

(15)

tatásban az 1933. évről szóló jelentése. A szövetség elsősor- ban beszámol a japán úszók csúcsteljesítményeiről és meg- állapítja, hogy az elmúlt esztendőben a j a p á n úszók 11 világ- rekordot döntöttek meg. Megállapítja a jelentés, hogy a nagyszerű és világraszóló eredményeknél még örvendetesebb az a tény, hogy Japánban tömegsport lett az úszás és már most is olyan hatalmas nyersanyag áll rendelkezésre, amely a legszebb reményekre jogosít a berlini olimpiával kapcsolat- ban. A japánok a losangelesi nagy sikerek után sem marad- tak tétlenek, nem ültek ölbetett kézzel, hanem a sikereken felbuzdulva, minden eddigit felülmúló méretekben é í alapos- sággal megszervezték Japán úszósportját, amely hosszú idő- kig verhetetlennek látszik. Tucatszámra rendelkeznek min- den távon olyan úszókkal, akik Japánban még nem juthatnak ugyan szóhoz az első vonalban, de időeredményeik alapján a világ legelső úszóklasszisába tartoznak. Odahaza helyezést sem érnek el, de végigvernék a többi nemzetek legjobbjait is.

A japánok jelentése megállapítja, hogy a most lezáruló év legeredményesebb versenyzője M a k i n o volt. A wasedai egye- tem hallgatója többször megjavította a 400, 800 és 1000 méte- res világrekordokat. Ő tartja 4:46.4 perccel a 400 m-es, 10:08.6-os idővel a 800 méteres világrekordot. Kitamura, az olimpiai bajnok az országos bajnokságban 12:42.6 mp-re ja- vította meg Maknio (12:51.6) eddigi világrekordját. Kitamura az idén javította meg 1500 méteren 19:08 mp-es idővel Arne Borg felülmúlhatatlannak hitt, 1927-ben Bolognában felállí- tott világrekordját.

A japán hölgy úszók is hatalmas fejlődésen mentek át.

Hidiko Machata mellúszóbajnoknő tartja a világrekordot a 200, 400 és 500 méteres mellúszásban. Yusa az idén négyszer úszott 58 mp-et 100-on. Ebben az esztendőben hatszor javí- totta meg a japáni rekordot 200 méteren, amelyen legjobb ideje 2: 13 mp volt. Myaziki, a losangelesi 100 méteres világ- bajnok az egyetlen, aki a hozzáfűzött reményeket az olim- piász után nem váltotta be. Yasuji Myazikiről a következő- ket mondják: A japán csodaúszó betegsége után annyira visszament formájában, hogy eredménytelensége valósággal kedélybeteggé tette. Elkeseredésében elhatározta, hogy jcs- nőhöz fordul tanácsért. A jósnő a szokásos hókusz-pókusz után azt tanácsolta Myazikinek, hogy keresztnevét Yasuji- ról Takeyasura változtassa és akkor ismét győzni fog. A losangelesi hős megfogadta a jópnő tanácsát és a legközelebbi versenyen már ilyen néven indul, hogy folytassa győzelmi

(16)

sorozatát a világ legnagyobb úszói ellen. — Lehet, hogy a jósnő tanácsa sikerre vezet, de mi azt hisszük, mégis csak biztosabbnak látszik az a tanács, hogy Myaziki ússzon 57 mp-et 100-on és akkor ismét győzni fog.

A Z A M E R I K A I úszók és úszóhölgyek kitűnő formában vannak, amit a M i á m i b a n felállitatt ú j amerikai rekord is bizonyít: Leonard Spenee az 500 m-es gyorsúszásban 8:01.2 p-cel, Leonora Knight, a 300 yardos gyorsúszásban 3:45.2;

a 300 m-esen pedig 4: 07.2 p-cel, Alice Bridges a 200 yardos hátúszásban 2:24 perccel, végül Anne Gevednik a 100 yardos mellúszásban 1:21 perces idővel új amerikai rekordot úszott.

M E G J A V Í T O T T G Y O R S U S Z Ó R E K O R D . AZ angol Joyce Cooper hosszabb időre Ausztráliába utazott, ahol már részt vett az úszóversenyeken. Legutóbb Brisbaneban a 220 yardos 201 m-es gyorsúszásban 2:42 p-cell új Európa- és Ausztrália- rekordot állított fel.

H E L E N M O O D Y - W I L L S , a tenniszvilágbajnoknő szor- galmasan úszik, hogy hátfájdalmai a vízben való mozgás- tól elmúljanak. A világ legjobb női tenniszezője azt mondja, hogy az úszás igen jót tett beteg hátának és reméli, hogy hamarosan egészen meggyógyul.

N É M E T O R S Z Á G B A N , Neuliedben: Heibel 1:00.4 p alatt úszott crawl-lal 100 m-t s legyőzte az 1:01.3 mp-t úszó kölni Schwartzot.

B E R L I N B E N olimpiai selejtező úszóversenyt tartottak.

A 200 m mellúszásban Wittenberg 2:52.1 m p ; a 100 m hát- úszásban Heisse 1:16.9 m p ; a 100 m gyorsúszásban Bleck 63.2 m p ; a 400 m-es gyorsúszásban G r ü n 5:22 mp idő alatt győzött, a 100 m-es női gyorsúszást Ahrend nyerte 1:15 m n alatt.

A M A G D E B U R G I Európabajnokságokon a svédek tiz versenyzővel vesznek részt. A svéd csapatból legtöbb esély- lyel Bolldén indul az augusztus 12—19-ike között sorrakerülő versenyen; 1:11.4 perces idejével egyik komoly favoritja a 100 m-es hátúszóbajnokságnak, ha Küppers nem á l l starthoz.

J A P Á N . A z 1933. évben J a p á n tíz legjobb 100 m gyors- úszója a következő eredményt érte el: Yusa 58.— mp, Saka- gami 59.6 mp, Miyazaki 59.6 mp, Takahashi 59.6, Shimura 60.4, Katayama 60.6, Kawaishi 60.6, Hasegawa 60.-, Kataoka 61.-, Taguchi 61.2 mp. — Magyarországon Csík Ferenc á l l az élen 60.4 mp-es eredményével, követi Székely A n d r á s 60.6 mp-es idővel. Kettejükön kívül nincs több magyar úszó, a k i bejuthatna a tíz legjobb j a p á n közé.

(17)

A Z A M E R I K A N A T H L E T I C U N I O N levelet intézett az Európai Uszóligához, amelyben meghívja a holland Den Oudent és Ladet, az angol Coopert és Ilardingot, valamint nyolc további nőúszót egy Amerika elleni úszómérkőzésre.

Amerika és Európa legjobb úszónői a 100, 200 és 4 x 100 m gyorsúszásban, 100 m hátúszásban, 200 m mellúszásban és műugrásban mérnék össze erejüket. A z Európai Uszóliga a meghívást elvben elfogadta és közölte, hogy legkorábban szeptember elsején állhatna k i az európai női válogatott Ame- rika ellen, mert augusztus elején az angol birodalmi verse- nyek, augusztus közepén pedig az Európa-bajnokságok tart- j á k itthon a számbajöhető versenyzőket. Bár az amerikaiak szerint ez kissé késői terminus, valószínű, hogy a két világ- rész közti válogatott verseny megvalósul ebben az évben.

A N É M E T E V E Z Ő S S Z Ö V E T S É G hosszú legényeket ke- res. A z egyesületi kezdő nyolcasokból kiválogatják a legjobb és leghatalmasabb versenyzőket és szövetségi tréningre fog- ják őket. A sorozás alapfeltételei: 18—24 éves életkor, 178 cm magasság, legalább 72.5 kiló testsúly. Eddig 150 evezőst találtak, aki 180—195 cm magas.

U J Ú S Z Ó C S I L L A G . Róbert W i l s h i r e a neve, 16 éves, 23.6 mp alatt úszik 50 yardot és 54.8 mp alatt 100 yardot.

O L A S Z O R S Z Á G B A N ú j regattapálya épül, amely a világ legmodernebb pályája lesz. Barcs Imre ezeket írja az ú j versenypályáról: A z olasz evezősszövetség a Róma közelé- ben lévő 2.5 km. széles és mintegy 3 k m hosszú albanoi ta- von megépíti a világ legtökéletesebb evezős versenypályáját.

A t ó fekvése annyiban ideális, hogy egy közel ezer méter magas hegycsoport mélyén fekszik, tehát szél szinte soha- sem éri. Hátránya azonban, hogy Róma központjától másfél órányira fekszik villamossal és a csapatoknak, amelyek vala- milyen versenyre treníroznak, vagy Albanoban, esetleg Cas- tel Gandolfoban ksll lakni, vagy padig minden nap másfél órát kell villamosozni. A z új versenypályának rengeteg tech- nikai szenzációja lesz. Ezeket a rendelkezésre álló pár esz- tendő alatt csak olyan versenyeken akarják kipróbálni, me- lyekben kizárólag hazai csapatok indulnak. A nyílegyenes versenypályán egymás mellett hat csapatnak lesz helye;

mindegyik pályáját a tó mélyére horgonyzott kötéllel meg- erősített harminc centiméter széles vörös gumiszalag fogja jelezni. Bóják (amiknek neki lehet menni, vagy amiken köny- nyen evezőt lehet törni) nem lesznek. Ezzel szemben a start- helyen mindenféle technikai t r ü k k lesz közkedvelt előbb in-

(18)

dúlás megakadályozására. Egy olasz mérnök (régi evezős) állítólag szenzációs szerkezetet talált fel, amely megmutatja, melyik csapat indult a vezényszó előtt. Ugyanilyen szerkezet fogja megmutatni a befutás után a beérkezett csapatok sor- rendjét. Ezt a szerkezetet egyébként úszásnál is fel akarják használni, a holtversenyek körüli viták elkerülésére. A tó partján külön kis villákat építenek majd a résztvevő nem- zetek evezősei számára. A közel tíz esztendő múlva esedé- kes olimpiászig az olasz evezősök fogják a római regatta előtti hetet bennük tölteni. A z olaasz evezős szövetségnek egyébként az a terve, hogy a magyar csapatoknál oly j ó l bevált nemzeti válogatottat fog ezentúl minden nemzetközi versenyre küldeni és itt az albanoi tavon akarják a külön- böző stílust evező bajnokokat egymáshoz szokatatni. Erre a célra különleges sportmozit építenek és rendeznek be, amely a válogatottakról hosszú filmeket fog bemutatni, hogy így a leggőgösebb bajnok is saját szemével láthassa hibáit. Ren- geteg kényelmi i berendezés fog még arról gondoskodni, hogy az albanói pálya legyen a világ legmodernebb evezős pályája. <

NEW-YORK-ban egy Peter Fick nevű eddig ismeretlen ifjúsági úszó állítólag 57.6 mp-et úszott 100 méteren a New- york Athletic Club uszodájában.

A Z E U R Ó P A I N Ö I M E L L U S Z Ó H E G E M Ó N I A . A 200 yar- dos mellúszást 2:52.1 mp-cel, a 200 m mellúszást 3:10.8 mp-cel Else Jacobsen nyerte, aki megtartotta győzelmeivel az európai mellúszóhegemóniát. A 100 in női hátúszásban az angol Davis 1: 23.9 mp-cel, a 200 m gyorsúszásban a dán Anderson 2:51.8 mp-cel győzött.

A M E R I K A . Lenora Knight, a kitűnő amerikai úszónő Miamiban két ú j világrekordot állított fel. 300 yardon 3:45.2 mp-re javította Madison 3:58-as rekordját, 300 méteren pedig 4:07.2 mp eredménnyel adta át a múltnak Helene Madison 4: 08-as világrekordját.

A Z E U R Ó P A I U S Z Ó L I G A a magyar úszóstaféta 4 x 2 0 0 m-es Európa-rekordját, amelyet a mult évben állított fel Nápolyban 9:27.7 pere idővel, hitelesítette.

A T I S Z A . Vizisportlap. Felelős kiadó és laptulajdonos a felelős szerkesztő.

Prometheus nyomda L a p * és Könyvkiadó Vállalat nyomása Szeged, Dugonics«tér 12.

(19)

C S U R G Ó TESTVEREK S I

S z e g e d , P e t ő f i S á n d o r - s u g a r ú t 1.

I I I I

GÉPJAVÍTÓ MŰHELYE

M o t o r o k , gépmoloralvázak, karosszériák szakszerű j a v í t á s á t vállalja. Bosch-szolgálat. Legjobb kiszolgálás. L e g o l c s ó b b árak.

-' j -V

I eajsL gaa « 4 - > , .A és írógép k'-llékek minden árban I l U g j e p c K kophatok WIRTH és RENGEY cégnél Szeged. Széchenyi-tér 5. szám. Telefonszám 22-21.

Kéz, láb és hónalj izzadás ellen legjobb a Gerle-féle

P A X - K R E M

orvosok által kipróbálva kapható

a K Í G Y Ó PATIKÁBAN Klauzál-tér. Á r a 60 fill.

(Kiss-palota. Kossuth szoborral szemben.)

(20)

r

varrógépek

rég bevall jo minőségben

9 .—

legmesszebbmenő fizetési könnyítések Mérsékelt kani részletek

SINGERVARRÓGÉP R.T.

S z e g e d i f i ó k : Kárász-utca 1. s z a m

Tiszamenti és S z e g e d - k ö r n y é k i f i ó k o k :

S z o l n o k , Baross-utca 22. s z á m .

M a k ó , Vármegye-utca 3. s z á m .

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :