A kelet-európai műszaki-tudományos irodalom az NSZK-ban megtekintése

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

TMT 3 7 . évf. 1 9 9 0 . 8 - 9 . s z .

A kelet-európai műszaki-tudományos irodalom az NSZK-ban

A z N S Z K - b a n t ö b b m i n i 2 0 0 k ö n y v t á r g y ű j t i a k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k b ó l s z á r m a z ó i r o d a l m a t ( e b b e b e l e t a r t o z i k a s z o v j e t i r o d a l o m , d e a z N D K - b e l i n e m ! . A z é r i n t e t t k ö n y v t á r a k l e g t ö b b j e t a g j a a K e l e t - , D é l - E u r ó p a é s a z N D K k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z ó k ö n y v t á r a k é s d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t o k m u n k a c s o p o r t j á n a k ( n é m e t r ö v i d í t é s e : A B D O S D ) .

A h a n n o v e r i M ű s z a k i K ö n y v t á r é s T á j é k o z t a t á s i K ö z p o n t (Technische Intormationsbibliothek = TIB), a m e l y a m ű s z a k i t u d o m á n y o k é s a z o k a l a p t u ­ d o m á n y a i n a k k ö z p o n t i s z a k k ö n y v t á r a , s z i n t é n b e ­ s z e r z i , f e l t á r j a é s s z o l g á l t a t j a a k e l e t - e u r ó p a i i r o d a l ­ m a t . A n y u g a t i o r s z á g o k t ó l e l t é r ő e n K e l e t - E u r ó p á b ó l n e m s z e r z i b e a t a n k ö n y v e k e t ; c s a k a t u d o m á n y o s é r t é k ű m ű v e k e t g y ű j t i ; f ő k é n t a z a k t u á l i s i r o d a l o m r a k o n c e n t r á l ( a z a z f o l y ó i r a t o k r a , "a ... k ö z l e m é n y e i "

t í p u s ú s o r o z a t o k r a , k o n f e r e n c i a i a n y a g o k r a , d e p o n á l t k é z i r a t o k r a , f o r d í t á s o k r a s t b , ) . Az 1 9 8 7 . d e c e m b e r i a d a t o k s z e r i n t 7 3 6 6 k u r r e n s f o l y ó i r a t j á r a T I B - b e K e l e t - E u r ó p á b ó l .

A T I B a g y ű j t ő k ö r é b e t a r t o z ó k e l e t - e u r ó p a i d o k u ­ m e n t u m o k l e h e t ő l e g t e l j e s e b b b e s z e r z é s é r e t ö r e k ­ s z i k . E z z e l k a p c s o l a t b a n s o k f é l e p r o b l é m a m e r ü l f e l . M i v e l a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n n i n c s a n y u g a t i é r t e ­ l e m b e n v e t t k ö n y v p i a c , a T I B s o k s z o r n e m t u d h o z z á ­ j u t n i a t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó m ü v e k ­ h e z . A m e g r e n d e l t m ü v e k n e k c s a k k b . h á r o m n e g y e d e é r k e z i k b e . M e g p r ó b á l t á k a z N D K k ö z v e t í t é s é v e l m e g ­ s z e r e z n i a k e l e t - e u r ó p a i d o k u m e n t u m o k a t , d e az m é g k e v é s b é v o l t e r e d m é n y e s . A T I B g y a k o r l a t i l a g b e ­ s z ü n t e t t e a n e m z e t k ö z i k i a d v á n y c s e r é t , m e r t t ú l s o k m u n k á v a l é s i d ő r á f o r d í t á s s a l j á r t . É r t é k e s i r o d a l o m ­ h o z j u t v i s z o n t a T I B a N é m e t K u t a t á s i T á r s a s á g ( D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t = D F G Í c s e r e ­ t e v é k e n y s é g e r é v é n .

A z N S Z K - b a n n i n c s m ó d a k e l e t - e u r ó p a i a d a t b á z i ­ s o k h o z v a l ó h o z z á f é r é s r e . A h a s z n á l ó k a Referativnyj zurnal f ü z e t e i b ő l s z e r e z h e t n e k t u d o m á s t a k e l e t ­

e u r ó p a i i r o d a l o m r ó l . A T I B 1 9 8 6 v é g é n b e s z ü n t e t t e s a j á t t á j é k o z t a t ó s z o l g á l t a t á s á t . J e l e n l e g a d a t o ­ k a t s z o l g á l t a t a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő m ü v e k r ő l a k ö z p o n t i t á j é k o z t a t ó i n t é z m é n y e k i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s a i h o z ,

A k e l e t - e u r ó p a i i r o d a l o m r a v o n a t k o z ó k é r d é s e i k k e l az N S Z K - b e l i h a s z n á l ó k - a f e l s ő o k t a t á s i é s s z a k ­ k ö n y v t á r a k a t m e g k e r ü l v e - e g y r e t ö b b e n f o r d u l n a k k ö z v e t l e n ü l a k ö z p o n t i s z a k k ö n y v i á r a k h o z .

A T I B k é t é v e n t e k b . e g y h ó n a p i g t a r t ó s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t t a l e l e m z i a k e l e t - e u r ó p a i i r o d a l o m h a s z n á ­ l a t á t . A z 1 9 8 7 - e s a d a t o k s z e r i n t n a p o n t a á t l a g o s a n 1 2 0 e s e t b e n k é r t é k e m ű v e k e t . Ez 1 9 8 5 - h ö z k é p e s t 3 6 , 3 % - o s n ö v e k e d é s t j e l e n t . A k e l e t - e u r ó p a i i r o d a l o m f o g a d t a t á s a t e h á t n a g y o n j ó n a k m o n d h a t ó . F o r d í t á s o ­ k a t n a p o n t a á t l a g o s a n 4 5 - s z ö r k é r n e k , a k é r é s e k m a j d n e m f e l é t t e l j e s í t e n i t u d j á k a z U S A - b a n t e l j e s e g é s z é b e n l e f o r d í t o t t s z o v j e t f o l y ó i r a t o k g y ű j ­ t e m é n y é b ő l . (A T I B g y ű j t ő k ö r é b e n k b . 3 0 0 i l y e n c í m j e l e n i k m e g . )

A s z e r z ő ú g y v é l i , h o g y az N S Z K - b a n m e g f e l e l ő s z á m ú k ö n y v t á r g y ű j t i é s b o c s á t j a r e n d e l k e z é s r e a k e l e t - e u r ó p a i i r o d a l m a t . A k e l e t - e u r ó p a i i r o d a l o m r é ­ s z e s e d é s e m e g f e l e l a n y u g a l - é s k e l e t - e u r ó p a i i r o d a i ­ m i t e r m é s e g y m á s h o z v i s z o n y í t o t t a r á n y á n a k . B i z o n y o s m ü v e k v a g y m ű f a j o k h i á n y a a b e s z e r z é s i n e h é z s é g e k k e l v a g y a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y n i n c s i r á n t u k k e r e s l e t . A z a k t u á l i s i r o d a l o m k i m e r í t ő t e l ­ j e s s é g g e l r e n d e l k e z é s r e á l l . A v a l ó b a n r e l e v á n s c í m e k e t t e k i n t v e a z á l l o m á n y j o b b n a k m o n d h a t ó , m i n t u g y a n e z az á l l o m á n y a z N D K - b a n .

/ N O V A K . M.: Die wissenschaftlích-technische osteuro- paische Literatur ín der Bundesrepublik Deutschland. = Nachrichten für Dokumentáljon, 3 9 . köt. 6. s z . 1 9 8 8 . p.

3 7 7 - 3 7 9 . /

(Hegyközi Ilona)

393

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :