• Nem Talált Eredményt

Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on I. megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on I. megtekintése"

Copied!
4
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on I .

Magyar tudósok és feltalálók arcképcsarnoka

A hazai CD-ROM-kiadás 1990-től évről évre dina­

mikusabban gazdagodó „termése", a Neumann- ház diszkográfiája szerint már eléri az ezres nagy­

ságrendet, s e tekintélyes mennyiségen belül egy­

re jelentősebb helyet foglalnak el a magyar kultúr­

történet tudományos és technikai ismeretanyagát közreadó alkotások. A sorozat első részében az e körbe tartozó müvek tartalmát nem kritikai elem­

zéssel, hanem a bennük szereptök munkásságá­

nak kijáró tisztelettel kívánjuk bemutatni annak reményében, hogy e kiadványok minden hazai köz- és szakkönyvtár állományában mielőbb hoz­

záférhetők lesznek az érdeklődők számára.

Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít a tudomány- és technikatörténeti kutatásokra, ame­

lyek keretében folyamatosan gyarapítja tudo­

mánytörténeti archívumát, fejleszti annak elsősor­

ban a magyar származású kutatók és oktatók számára épített adatbázisát, közreműködik ki­

emelkedő személyiségek hagyatékának megőrzé­

sében és feldolgozásában, önálló kiállításokat és bemutatókat szervez, illetve közreműködik ilyen rendezvények létrehozásában.

A több mint három évtizede folytatott tevékenység leglátványosabb eredményeit részben olyan nagy sikerű - többségükben önállóan megjelentetett - könyvek fémjelzik, mint a Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásá­

ban című nemzetközi konferenciasorozat előadás- kivonatai {1-1986, 11-1989, 111-1992), a kétkötetes Természettudományos és műszaki ki kicsoda (1986, 1988), a Műszaki és természettudomány ki kicsoda (1995), a Magyar tudóslexikon (1997), részben a The Voice of the Martians {1999}, a Magyarok a világ tudományos és műszaki haladá­

sáért (1999), a Gábor Dénes (2000) és a Millner Tivadar (2001) cimü multimédia-kiadványok E négy utóbbi CD-ROM megjelentetésével az OMIKK a könyv- és CD-ROM-kiadással a nem

hivatásszerűen, illetve fő profilként foglalkozó költ­

ségvetési intézmények körében az első helyen áll, ezért talán megbocsátható a szerénytelenség, hogy a sorozat ezek bemutatásával kezdődik.

T h e V o i c e of t h e M a r t i a n s

Marx György, a neves atomfizikus azonos címen három kiadást is megért (1993, 1997, 1998) angol nyelvű könyvének bővített multimédia-változatát az OMIKK első tudománytörténeti CD-ROM-jaként 1999 tavaszán jelentette meg. Az angol nyelvű, irodalomjegyzékkel együtt öt fö fejezetre tagolt mü részben tanulmányokat, részben életrajzi ismerte­

téseket, részben rövid biográfiai adatokat tartal­

maz.

A tanulmányok első (közel 120 oldalnyi) fejezete a The Science of Survival, a Chain reaction, az Information out of Chaos és a The Myth of the Martians cimü írásokat tartalmazza. A tanulmá­

nyok félszáz oldalnyi második (Recalling Hungary) fejezetében szereplő írások címei: Provision for a Long Journey, The Hungary Gymnasium, Eötvös Student Competitions, The Eötvös Society, Epilogue (by Edward Teller). E tanulmányok az Amerikába szakadt, és ott sikeressé vált személyi­

ségek munkásságának előzményeit, személyi­

ségfejlődésük alapjait és gyökereit, a kiemelkedő eredmények elérését biztosító társadalmi-gazda­

sági helyzetet, a világsikerhez vezető út küzdel­

mekkel terhes állomásait mutatják be.

Az életrajzi fejezetek közül az egyik húsz magyar származású tudós: Bay Zoltán, Erdős Pál, Gábor Dénes, gróf András István, Harsányt János, Hevessy György, Kármán Tódor, Kemény János György, Kestler Artúr, Kürti Miklós. Lánczos Kor­

nél, Neumann János, Oláh György, Soros György, Szebehely Győző, Szent-Györgyi Albert, Szilárd Leó, Telegdi Bálint, Teller Ede és Wigner Jenő Pál 326

(2)

TMT 48. évf. 2001.8. s z .

tevékenységét és annak eredményeit ismerteti részletesen. Ök azok, akik meghatározó szerepet játszottak az atomenergia felszabadításának, a számítógép megalkotásának, a modern repülés kifejlesztésének történetében. A csupán alapvető életrajzi adatokat (iskolák, munkahely, beosztás, tudományos fokozat, elismerések stb.) közlő, ma­

ximum egy oldal terjedelmű ismertetések körében az előbbieken kívül Balogh Tamástól Zsigmondy Richárdig további 31 név szerepel.

Az irodalomjegyzék a tartalomhoz kapcsolódó, félszáznál több bibliográfiai hivatkozás felsorolásá­

val segíti a további információkat igénylő felhasz­

nálót. A kiadványban 94 fénykép található, ame­

lyek között valamennyi tudós arcképe és további 43 archív felvétel szerepel. A nyolc rövid mozgó- filmrészlet többek között Einsteint és Szilárd Leót, Szilárd Leót és Teller Edét, Soros Györgyöt, Oláh Györgyöt, Tisza Lászlót és az első orosz atom­

bomba felrobbantását mutatja be; ezeken kívül számos, az ismertetésekhez kapcsolódó - HTML- formában szerkesztett - eredeti dokumentum il­

lusztrálja a gazdag tartalomhoz képest szerény formatervezésü alkotást.

A szerkezetében jól áttekinthető, nyelvezetében igényes és mégis élvezhető, gazdag ismeretanya­

gán túl az angol tudományos nyelv tanulásához és az interaktív CD-ROM-technika alkalmazásának elsajátításához is alkalmas kiadvány ára is kedve­

ző (3000 Ft).

M a g y a r o k a v i l á g t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s á é r t

A Magyar Millennium tiszteletére 1999 végén megjelent alkotás Aschner Lipóttól Zsolnay Vilmo­

sig 83 olyan magyar és magyar származású (Teller Ede kivételével már nem élő) szakember tevékenységét ismerteti, akik munkásságukkal szerepet vállaltak az egyetemes tudomány és technika történetében is. Az enciklopédikus igényű összeállítás szereplői 20 szakterületet reprezen­

tálnak, amelyek közül a fizikát 19, a matematikát 11, a gépészetet 8, az építészetet 7, a villamossá­

got 5, az orvostudományt 4, a híradástechnikát és a közgazdaság-tudományt 3-3, a csillagászatot 2, míg az akusztikát, anyagtudományt, földrajztudo­

mányt, geodéziát, geofizikát, gyáripart, gyógysze­

részetet, kohászatot 1-1 szaktekintély képviseli.

Természetesen e körben Bárány Róberttől Zsigmondy Richárdig valamennyi Nobel-díjasunk is szerepel.

Az anyagban való eligazodást a tartalom öt tudo­

mánytörténeti fejezetbe történő csoportosítása, továbbá az e fejezetek - építészet, fizika, kémia, matematika, technika (ezen belül orvostudomány és közgazdaság-tudomány) — bevezetőjeként szereplő összefoglaló tanulmányok segítik. A há­

romféle mutató közül a kortársak elnevezésű azt mutatja meg, hogy az egyes címszavakhoz hány további szakember neve és ismertetése kapcsoló­

dik; az intézmények mutató a szereplök iskoláiról, munkahelyeiről, szakmai szervezeteiről segít hoz­

zá további információkhoz, míg a tárgymutató az anyag jellemző tárgyszavainak felsorolásával teszi lehetővé bármely téma azonnali megtalálását. A lemezen szerepel a törzsanyag angol nyelvű tömö­

rített változata is.

A közel 1000 oldalnyi szöveget, sok száz képet, és a Csor?/o-féle autó némafilmbetét mellett további 12 hangosfilmrészletet tartalmazó alkotás kedvező fogadtatásban részesült. Elnyerte az 1999. évi Hungarodidact nemzetközi oktatási, oktatástechni­

kai és képzési szakvásár Arany Díját, és sikerrel mutatkozott be a 2000. évi zürichi Worlddidac ok­

tatási világkiállításon is. A csaknem félszáz szerző és lektor közreműködésével született alkotást fő­

szerkesztőként Füstöss László, felelős szerkesztő­

ként Szilágyiné Csécs Mária jegyzi, az OMIKK és az ELTE TTK konzorciális kiadásában megjelent mű ára a rendkívül gazdag tartalom ellenére is csupán az alsó középkategóriába tartozik (4900 Ft).

327

(3)

Beszámolók, szemlék, referátumok

G á b o r D é n e s ( 1 9 0 0 - 1 9 7 9 )

A holográfia feltalálásáért és kifejlesztéséért 1971- ben fizikai Nobel-dijat kapott hazánkfiának életét és munkásságát bemutató alkotás egyben első tagja az OMIKK „A magyar tudomány és technika nagyjai" című CD-ROM sorozatának.

M i l l n e r T i v a d a r ( 1 8 9 9 - 1 9 8 8 )

Az izzólámpák spiráljához alkalmas volfrám előál­

lítása legeredményesebb hazai kutatójának élete azon sikeres, ám közismertséget nélkülöző élet- utakat példázza, amelyek éppen háttérbe húzódá­

sukkai Őrizték meg történelmi és tudománytörténeti hitelességüket.

A M A G Y A R TUDOMÁNY ÉS

• T E C H N I K A N A G Y J A I

;

A M A G Y A R TUDOMÁNY E S T E C H N I K A N A G Y J A I

A kiváló természettudós és feltaláló születésének 100. évfordulójára megjelent kiadvány életrajzi fejezete bemutatja Gábor Dénes szülői házát és diákkorát, egyetemi éveit, a Siemensnél és az Egyesült Izzóban végzett munkáját, angliai életét és az Imperial College-ben végzett tevékenységét, nyugdíjas éveit. A tudományos munkásságot mél­

tató fejezet 3 Gábor Dénesröl, illetve 4 általa írt tanulmányt közöl A jövőről és a társadalmi kérdé­

sekről szóló fejezet ismerteti a neves szakember jövőképét, teljes terjedelmében közreadja magyar

nyelven az 1970-ben kiadott Tudományos, műsza­

ki és társadalmi innovációk c. könyvét, valamint 1959 és 1973 közötti írásainak és előadásainak jegyzékét. A Kronológia az életút állomásait és a kapott díjakat, kitüntetéseket ismerteti, a Találmá­

nyok és szabadalmak fejezet 65 szellemi termék adatait közli, míg a Közlemények fejezet 136 bibli­

ográfiai tételt sorol fel. A fényképekkel, eredeti dokumentumokkal, rádió- és televíziónport-részle­

tekkel gazdagon illusztrált fejezetek sora a Gábor Dénes centenárium rendezvényei, eseményei és kiadványai ismertetésével zárul. Sorozatszer­

kesztő: Rudnay Gyula, főszerkesztő: Horváth Pé­

ter, felelős szerkesztő: Árvayné Kucsera Judit (ára 2600 Ft).

A 2001 májusában „A magyar tudomány és tech­

nika nagyjai" sorozat 2. tagjaként megjelent alko­

tás fejezetei bemutatják a Kossuth-díjas akadémi­

kus életének főbb állomásait (pécsi tanulóévek, műegyetemi és pályakezdő évek, az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában, a háború utáni öt év, nyugdíjas évek). „Az izzószál és a Millner-iskola története az empirikus technológiák korától az anyagtudomány koráig" címmel méltatják tudomá­

nyos munkásságát, ismertetik életének és mun­

kásságának főbb eseményeit, elismeréseit és ki­

tüntetéseit, felsorolják a róla, illetve általa írt iro­

dalmi műveket, előadásait, valamint 27 szabadal­

mát.

Az anyagban szereplő számos dokumentum és fénykép mellett 29 olyan szakember rövid portréja is kirajzolódik, akiknek tevékenysége kapcsolódott Millner Tivadar munkásságához. Az összeállítás nagy érdeme, hogy számos, eddig még nem publi­

kált dokumentum szerepel benne, így pl. szakiro­

dalmi munkásságának több mint fele, szabadal­

mainak közel fele teljes terjedelmében megismer­

hető az anyagban található csatolók segítségével.

328

(4)

TMT 48. évf. 2001. 8. s z .

Sorozatszerkesztő: Rudnay Gyula, főszerkesztő:

Füstöss László, felelős szerkesztő: Szilágyiné Csécs Mária (ára 2600 Ft).

* + *

A multimédiás HTML-nyelven szerkesztett, és hi- pertextcsatolókkal elérhető dokumentumokat tar­

talmazó kiadványok külön érdeme, hogy internet­

hozzáférés esetén a világhálón szereplő további

honlapok elérhetőségét is biztosítja, így még gaz­

dagabbá teszi a közölt ismeretanyagot. A CD- ROM-ok használatához a lemezeket csupán a meghajtóba kell helyezni, a (minden kazettán sze­

replő, hardvermínimumra és szoftverigényre vo­

natkozó) technikai feltételek teljesülése esetén a programok azonnal indulnak.

Árkos Iván (OMIKK)

A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás t r e n d j e i az Egyesült Királyságban

Négy fő trendet lehet kiemelni, amelyek az Egye­

sült Királyságon kívül is hasonlóak lehetnek, és érdeklődésre tarthatnak számot:

• a könyvtárközi kölcsönzés nemzetközi jellege;

• a forrásfeltáró eszközök bővülése;

• hozzáférés az elektronikus folyóiratok cikkeinek teljes szövegéhez, és a monográfiák kölcsönzé­

sének problémái;

• elmozdulás a közvetlen dokumentumszolgáltatás irányába

Ezek a trendek gyakran átfedik egymást, és egyik fejlődése hat a másikra. Például a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés igényei alapján nőtt a könyvtári online katalógusok száma; a folyóiratcik­

kek vagy a tartalomjegyzékek elérése vezetett oda, hogy a felhasználó maga is közvetelnül ren­

delhet, és nyomon követheti a folyamat állását. A hagyományos könyvtárközi kölcsönzés inkább a problematikus anyagokra korlátozódik, mint ami­

lyenek a régi folyóiratcikkek, a szürke irodalom, az audiovizuális anyagok. Ebben lesz fontos szerepe a forrásfeltárásnak. Az alábbiakban arról is lesz szó, hogy a British Library (BL) hogy reagált ezek­

re a trendekre.

N e m z e t k ö z i k ö n y v t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s Mivel a BL viszonylag lassú és drága volt, és más könyvtárak katalógusai is elérhetővé váltak az interneten, sok könyvtár a nem az Egyesült Király­

ságban kiadott müvekre vonatkozó könyvtárközi kéréseit közvetlenül más országok könyvtáraiba küldte. Az internet terjedésének, az IFLA egyete­

mes hozzáférési és könyvtárközi kölcsönzési szol­

gálatának a BL-re épülő kezdeményezései nyo­

mán megteremtődtek a feltételek a könyvtárközi

kölcsönzés megerősödéséhez Ilyenek pl. az IFLA- nak a kisegítő adatbázisra (twinning database) irányuló kezdeményezései, amelynek révén a könyvtárak információkat, szakembereket és ter­

mészetesen dokumentumokat cserélhetnek, vagy a könyvtárközi kölcsönzés elszámolásához kidol­

gozott utalvány (kupon), amely jelentősen meg­

könnyíti az adminisztrációt, és mentesít a valutás elszámolástól. A legutolsó fejleményekhez tartozik az e-mailen küldendő könyvtárközi kérésre vonat­

kozó IFLA útmutató kiadása. A közeljövőben vár­

ható az elektronikus utalványozási rendszer (e- kupon) megindítása.

Az OCLC vagy az RLG (Research Library Groups

= Kutatókönyvtárak Csoportja, USA) adatbázisait az egész világon használják. Az OCLC FirstSearch szolgáltatását több mint 70 országban telepítették, a WortóCat adatbázis a bibliográfiai információk és lelőhelyek forrása. Az RLG egyezményt kötött a Egyesült Királyságban az Egyetemi és Kutatóinté­

zeti könyvtárak Konzorciumával (Consortium of University and Research Libraries = CURL), be­

vonta a SHARES könyvtárkőzi kölcsönzési prog­

ramba (lásd e számban: p. 336-337.), és támo­

gatta az Ariel másolatküldő szoftver közös hasz­

nálatát. Más amerikai szervezetek is vizsgálják a könyvtárközi kölcsönzés nemzetközi jellegét a Globális Erőforrás Program (lásd e számban: p 332-336.) keretében. A könyvtárak együttműködé­

si szándékát segítik elö az új nemzetközi szabvá­

nyok {pl. 239.50, az ISO könyvtárközi kölcsönzési protokollja).

Minderre a BLDSC (British Library Document Supply Centre) néhány alapvető változtatással reagált. Ezek eredményeként tapasztalható a BL- eljárás megváltoztatása, a könyvek kölcsönzésére

329

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A BME OMIKK gondozásában megjelent multimé- dia-enciklopédia neves szakírók – többek között Bálint Sándor, Barkóczi Jolán, Böd ő k Zsigmond, Eszterváry

Ehhez a tartalomhoz szorosan kapcsolódik a Tudományos munkásság fejezet, amely Gergely György: Szigeti György életm ű ve: a Szigeti-iskola, illetve Mojzes Imre: Szigeti

Különleges technikatörténeti „csemege”, mivel a bemutatott gépek közül néhány típus ugyan még ma is szolgálatban van, azonban hazánk NATO-

A kiadvány törzsanyagát, a Verne életrajzát és életművét összefoglaló nagy fejezetet két alfejezet alkotja.. Az első alfejezet Curriculum címen két részből áll: az első

nak alcímei: Az elektrotechnika úttörői, A magyar elektrotechnika fejlődése, Gépészmérnökképzés, Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Zipernowsky Ká­. roly, A

Goldstine, Havas Miklós, Hermann Hollerith, Horváth Gyula, Horváth István, Jánosi Marcell, Kardo Kálmán, Josif Kaufmann, Klatsmányi Árpád, Kovács Győző, Kovács Győzőné,

A magyar nyelven megjelent könyvek alfejezetben négy cím szerepel (Az atommag szerkezete, Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában, Szimmetriák és reflexiók: Wigner

A problémát súlyosbítja, hogy magas árak esetén csökken az előfizetők száma, ez pedig azt jelenti, hogy - mivel egy sor költségtényező független a példányszám­. tól -

rahám, Hajós Alfréd, Harsányt János, Hevesy György, Irinyi János, Jedlik Ányos, Jendrassik György, Kalmár László, Kandó Kálmán, Kármán Tódor, Kempelen Farkas, Kozma

A kiadvány multimédia-tartalmát csokorba köt ő Indexek anyagrészben Bay Zoltán képei címszó alatt személyes, családot és környezetet idéz ő , szakmai

dik fejezet az életmű kronológiai feldolgozását (Csonka János élete az évszámok tükrében), az ötödik a Csonka Jánosról szóló mintegy félezer tételes válogatott

mes karakterkészletre, amely a világ valamennyi nyelvének megjelenítésére alkalmas, valamint az Unicode karakterkészleteit az Unicode Konzorcium dolgozta ki a

A Keresés című fejezet választási lehetőséget kínál az eredet vagy feltaláló, az időrend, illetve a kulcsszó szerinti keresés közül. Az Eredet vagy feltaláló

Az olvasó könnyed eligazodását egyszerű navigációs szimbólumok segítik, amelyek kőzött a (teljes vagy részleges) keresést, illetve a jegyzetelést és rögzítést lehető­.

lis triptichonjának rádiótechnikai tagja két lemezen, három fő részben, 1700-nál több kép és 100-nál több hangzórészlet illusztrációjával ismerteti a magyar rádiózás

Az Atommagból villamos áram fejezet a reaktor működési rendszerének 21 fő egységét mutatja be (1. ábra); a Biztonság fejezet a különféle mutatókat, a

A budapesti felhívás aláírása nem azt jelenti, hogy támogatjuk ezt az ügyet, vagy másoktói (például a kiadóktól) várunk valamit, hanem azt jelenti, hogy mi magunk

receni Református Kollégiumot, a győri Bencés Gimnáziumot, a várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeumot, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumot, valamint a sárospataki

rökben szereplő képek száma a következő: az elektromosság témakörben az akkumulátorcellától Volta bemutatójáig 32; a hírközlés témakörben Bell telefonjától Weber-Gauss

Tudomány- és technikatörténet

Az azonos címmel 1999-ben megjelent könyv interaktív CD- változata e találmány másfél száz éves történetét, a fényképezés meghatározó személyiségeit és

IFLA Fax Guidelines, IFLA Office tor International Lending, 1995 A röplap megkapható az IFLA Of­.. fice tor International Lendingtől, s hozzáférhető az IFLANET-en

A Honnan hová, a 20-as évek című fejezetben megismerhetjük Teller Ede fiatalkori és idősebb kori képeit, valamint a tudós filozófiai vallomását múltról, jelenről, jövőről