Nemzeti tárolókönyvtár: a finn megoldás megtekintése

Loading.... (view fulltext now)

Teljes szövegt

(1)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

m e g j e l e n t e t i , már az 1 9 9 2 - b e n M a d r i d b a n t a r t a n d ó k o n g r e s s z u s e l ő k é s z ü l e t e i f o l y n a k . A 46. kong­

resszus o k t ó b e r 2 2 . é s 3 0 . között lesz. P r o g r a m j a v i s s z a t ü k r ö z i az új F I D - p r i o r i t á s o k a t . E l ő a d á s o k k a l

1991. októberig lehet j e l e n t k e z n i .

• A T a n á c s h a t á r o z a t o t hozott egy m u n k a b i z o t t s á g f e l á l l í t á s á r ó l a FID 1 9 9 5 . évi c e n t e n á r i s r e n d e z v é ­ n y é n e k e l ő k é s z í t é s é r e . A k ö z p o n t i r e n d e z v é n y mellett a n e m z e t i t a g o k a t is f e l k é r i k Ilyen r e n d e z ­ v é n y e k s z e r v e z é s é r e . E z e k k ö z é p p o n t j á b a n n e a m ú l t , h a n e m a j ö v ő á l l j o n .

Tagsági ügyek

Az e l m ú l t h a t h ó n a p b a n 1 9 t á r s u l t tag j e l e n t k e z e t t f e l v é t e l r e , a f e l ü k L a t i n - A m e r i k á b ó l .

G o n d o k v a n n a k a n é m e t n e m z e t i t a g s á g k ö r ü l . A z u t á n , h o g y az N D K n e m z e t i t a g s á g a m e g s z ű n t , v e ­ s z é l y b e k e r ü l t az N S Z K n e m z e t i t a g s á g is, a k o r m á n y u g y a n i s m e g v o n t a a s z u b v e n c i ó t a N é m e t D o k u m e n ­ t á c i ó s S z ö v e t s é g t ő l .

- 1 - •

Nemzeti tárolókönyvtár: a finn megoldás

F i n n o r s z á g 3 3 7 0 0 0 n é g y z e t k i l o m é t e r e n f e k v ő 4 . 9 m i l l i ó l a k o s ú o r s z á g . J e l e n l e g h ú s z f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e v a n 1 0 2 0 0 0 t a n u l ó v a l . M i n d e g y i k i n t é z ­ m é n y n e k ö n á l l ó k ö n y v t á r a v a n . Tíz k ö z p o n t i s z e r e p ­ k ö r ű k ö n y v t á r m ű k ö d i k az o r s z á g b a n .

1 9 7 8 - b a n v e t ő d ö t t fel e l ő s z ö r egy t á r o l ó k ö n y v t é r a l a p í t á s a , a k ö n y v t á r a k a t g y ö t r ő h e l y s z ű k e miatt.

1 9 7 9 - b e n az O k t a t á s i M i n i s z t é r i u m f e l k é r t e a F i n n T u d o m á n y o s I n f o r m á c i ó s é s K u t a t ó K ö n y v t á r a k B i ­ z o t t s á g á t ( F i n n i s h C o u n c i l for S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n a n d R e s e a r c h L i b r a r i e s ) , h o g y v i z s g á l j a m e g egy i l y e n k ö n y v t á r f e l s z e r e l é s i é s a n y a g i s z ü k s é g l e t e i t .

A b í z o t t s á g h á r o m l é p é s b e n j a v a s o l t a a k é r d é s m e g o l d á s á t :

• Ö s z t ö n ö z z é k a k ö n y v t á r a k a t a r e n d s z e r e s s e l e j ­ t e z é s r e . ( K i v é v e a k ö z p o n t i k ö n y v t á r a k a t , m i v e l e z e k á l l o m á n y u k n ö v e k e d é s é v e l f o l y a m a t o s a n t ö b b h e l y r e t a r t h a t n a k igényt.)

• A s e l e j t e z e t t a n y a g o t s z á l l í t s á k egy k ö z p o n t i t á r o l ó k ö n y v t á r b a .

y A l a k í t s a n a k kl m a g a s s z í n v o n a l ú s z o l g á l t a t á s t a k ö n y v t á r a k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s r e , h o g y m i n d e n d o k u m e n t u m h o z z á f é r h e t ő v é v á l j é k .

1 9 8 3 - b a n a m i n i s z t é r i u m k i a d t a a m u n k á t e g y n e m z e t i t á r o l ó k ö n y v t á r t e r v e z é s é r e , arra s z á m í t v a , h o g y a k ö z m ű v e l ő d é s i k ö n y v t á r a k Is évi 1 5 - 2 0 ezer k ö t e t e t s z á l l í t a n a k b e .

1 9 8 9 - b e n j ó v á h a g y t á k a t ö r v é n y t az O r s z á g o s T é r o l ó k ö n y v t á r l é t e s í t é s é r ő l , é s a h e l y é t K u o p i o v á r o s b a n j e l ö l t é k k i . F e l ü g y e l e t é t az O k t a t á s i M i n i s z ­ t é r i u m r a bízták, azzal, h o g y a s z a k - é s a k ö z m ű ­ v e l ő d é s i k ö n y v t á r a k a r i t k á b b a n h a s z n á l t a n y a g a i k a t i d e s z á l l í t t a s s á k r a k t á r o z á s , f e l d o l g o z á s é s s z o l g á l ­

t a t á s c é l j á b ó l . A terv m e g v a l ó s í t á s a 5,4 millió f i n n m á r k á b a ( 7 0 0 0 0 0 a n g o l font) k e r ü l t .

A g y ű j t é s f e l ö l e l i m i n d a h a z a i , m i n d a k ü l f ö l d i k ö n y v e k e t é s f o l y ó i r a t o k a t , d e n e m t a r t o z n a k a g y ű j ­ t ő k ö r b e a z ú j s á g o k , az a u d i o v i z u á l i s d o k u m e n t u m o k é s a t ö r t é n e l m i é r t é k ű m ű v e k . É v e n t e 5 0 0 0 p o l c f o ­ l y ó m é t e r n y i s z ü k s é g l e t r e t e r v e z t e k . J e l e n l e g 2 8 0 0 0 m t ö m ö r r a k t á r i é s 2 0 0 0 m s t a b i l p o l c áll r e n d e l k e z é s ­ re, az á l l o m á n y t f u t ó s z á m o s j e l z e t t e l ellátva r a k t á r o z ­ zák.

A z á l l o m á n y t a V T L S (Virginia T e c h n i c a l L i b r a r y S y s t e m ) s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r r e l k a t a l o g i z á l j á k , a k a t a l ó g u s a részt vevő k ö n y v t á r a k s z á m á r a g é p e n e l é r h e t ő . M i k r o f i l m k á r t y á n ós p a p í r m á s o l a t b a n s z o l ­ g á l t a t n a k .

K e z d e t b e n n y o l c f ő s s z e m é l y z e t t e l d o l g o z t a k . T e r v ü k az, h o g y a k ö z e l j ö v ő b e n ezt a l é t s z á m o t 1 6 - r a n ö v e l j é k .

M i n d e n d o k u m e n t u m az O r s z á g o s T á r o l ó k ö n y v t á r t u l a j d o n á b a k e r ü l : v i s z o n t m i n d e n k ö l c s ö n z é s , m á s o ­ l a t k é s z í t é s i n g y e n e s . A z i g é n y e k t e l e x e n , t e l e f a x o n , s z á m í t ó g é p e n v a g y t e l e f o n o n n y ú j t h a t ó k b e .

A t á r o l ó k ö n y v t á r a t n e g y v e n é v r e t a r t j á k a l k a l m a s ­ n a k . T á v o l a b b i c é l j u k , h o g y a k ö n y v t á r c l e a r i n g - h o u s e - k é n t m ű k ö d j ö n . A f i n n U N E S C O B i z o t t s á g o l y a n l e h e t ő s é g e k r ő l is t á r g y a l , h o g y az O r s z á g o s T á r o l ó k ö n y v t á r o l y a n k ö z p o n t t á v á l j o n , a h o n n a n a f e j l ő d ő o r s z á g o k a t Is el t u d n á k l á t n i .

J Y L H Á - P Y Y K Ö N E N . A.: A N a t i o n a l Reposltory Library:

t h e Finnish lOlutlon. - Interlendlng and D o c u m e n ! Supply, 1 8 . k ö t . 3. i i . 1 9 9 0 . p. 9 8 - 1 0 0 . /

(IpperPélné)

310

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :