Egy új, hazai, tudománymetriai folyóirat megtekintése

Teljes szövegt

(1)

TMT 3 8 . é v i . 1 9 9 1 . 12. az.

brit, a holland é s a francia nemzeti b i b l i o g r á f i á t . F e l a j á n l o t t a c é g e r é s z v é t e l é t a magyar nemzeti bibli­

o g r á f i a esetleges CD-ROM-ra v i t e l é b e n . C é g é n e k fontos tapasztalata, hogy az OCR-technika m é g mindig nem e l é g m e g b í z h a t ó , j e l e n t ő s u t ó e l l e n ő r z é s t i g é n y e l , e z é r t ő k m é g ma is a b e b i l l e n t y ü z é s t r é s z e s i ­ tik e l ő n y b e n a g é p i a d a t h o r d o z ó r a v i t e l n é l .

John Simpson (BRS Software, USA) volt a k ö v e t ­ k e z ő e l ő a d ó . Ismertette ennek a Maxwell-csoport k e r e t é b e n n e m r é g ö n á l l ó c é g g é v á l t s z o f t v e r h á z n a k a t e v é k e n y s é g é t . Elmondta, hogy az eredetileg n a g y g é p e s BRS i n f o r m á c i ó k e r e s ő programrendszert a l k a l m a s s á t e t t é k m l k r o g é p e s é s CD-ROM a d a t b á z i ­ sok k e z e l é s é r e , é s gyors ü t e m b e n fejlesztik t o v á b b . Bemutatta c é g e m a g y a r o r s z á g i k é p v i s e l e t e k é n t a SZTAKI-t.

Predrag Pavlicit, az Information Technology Supply (Nagy-Britannia) k e l e t - k ö z é p - e u r ó p a i k é p v i ­ s e l ő j e z á r t a az e l s ő nap délelőttjét a CD-ROM h á l ó z a t i r e n d s z e r e k r ő l tartott e l ő a d á s á v a l .

A d é l u t á n a magyar e l ő a d ó k é volt. Az egyik szek­

c i ó b a n Mellék Tamés ismertette a Hypermedia Sys­

tems CD-ROM é s m u l t i m é d i a k i a d á s i terveit, Nagy György Imre a Tudorg CD-ROM k i a d ó i t e v é k e n y s é g é t , majd Nagy Zoltán (KSH) az 1990-es n é p s z á m l á l á s i adatok tavaly, az e l s ő OnDIsc k o n f e r e n c i á n bejelen­

tett CD-ROM-ra v i t e l é n e k jelenlegi á l l á s á t . V é g e z e t ü l I s m é t Predrag P a v l l ö l c kapta meg a s z ó t , aki ez alka­

lommal a c é g e á l t a l forgalmazott CD-ROM k i a d v á n y o k gyakorlati b e m u t a t á s á v a l i l l u s z t r á l t a d é l e l ő t t elhang­

z o t t e l ő a d á s á t .

A m á s i k s z e k c i ó b a n Geges József a Tudorg CD-ROM t e r j e s z t ő i kereskedelmi t e v é k e n y s é g é t is­

mertette. Szálkai Istvánná, a Budapesti K ö z g a z d a s á g ­ t u d o m á n y i Egyetem K ö n y v t á r á b a n n é h á n y hete ü z e m b e állított MultIPIatter CD-ROM h á l ó z a t i rend­

szert (az e u r ó p a i kontinens e l s ő Ilyen r e n d s z e r é t ) mutatta be, amelynek a tapasztalatai komoly s e g í t s é ­ get jelentenek a Budapesti M ű s z a k i Egyetemen é s az O r s z á g o s M ű s z a k i K ö n y v t á r b a n a k ö z e l j ö v ő b e n t e l e p í t e n d ő k é t h a s o n l ó rendszer l é t r e h o z ó i s z á m á r a . V é g ü l Karetka Gábor az O r s z á g o s T a l á l m á n y i Hivatal CD-ROM s z o l g á l t a t á s a l t mutatta be, Biszak Sándor pedig az Arcanum BT CD-ROM k i a d ó i tervelt.

M í g a konferencia e l s ő n a p j á n a CD-ROM technika állt p r r i f l i k l n r l á ^ hnmlr>ktprphpn H m á s o r t l k n a n fl

m u l t i m é d i a rendszerek j e g y é b e n telt el. Az e g y m á s u t á n i e l ő a d ó k v é g i g j á r t á k az ismert m u l t i m é d i a t e c h ­ n i k á k s o r á t . Ezt a p l e n á r i s ü l é s e n Gerö Péter (Pixel In­

teractive) nyitotta meg, aki l á t v á n y o s a n i l l u s z t r á l t , l e b i l i n c s e l ő e l ő a d á s á b a n a "legősibb'', I m m á r t ö b b é v e s m ú l t r a v i s s z a t e k i n t ő m u l t i m é d i a t e c h n i k á t , az IV-t (Interactive VIdeo) mutatta be, ilyen t e c h n i k á ­ val k é s z ü l t a u d i o v i z u á l i s o k t a t á s i anyagaikat Ismer­

tetve.

E z u t á n Mathias Ebért (Intel) Ismertette a DVI- (Digi­

tal VIdeo Interactive) t e c h n i k á t é s az e technika c é l ­ jaira az Intel á l t a l kifejlesztett VLSI á r a m k ö r t .

Péter Stipsitz (IBM Austrla) a CD-ROM XA (CD-ROM Extended Archltecture) rendszert mutatta be, amelyet az IBM t á m o g a t , m e g e m l í t v e , hogy emel­

lett c é g e az Intellel k a r ö l t v e t á m o g a t j a a DVI rendszert is. S z á m o s , r é s z b e n m á r m ű k ö d ő , n a g y o b r é s z t m é g csak tervezett n a g y k ö z ö n s é g l t á j é k o z t a t ó e s z k ö z t é s kereskedelmi r e k l á m e s z k ö z t Ismertetett, amelyek a D V I - t e c h n i k á n alapulnak, k e z e l ő e s z k ö z ü k az é r i n t é s t é r z é k e l ő k é p e r n y ő , Illetve az az IBM kifejlesztette k é p e r n y ő e l ő t é t , amely a h a g y o m á n y o s k é p e r n y ő t é r i n t é s t é r z é k e f ő v é teszi, é s egy r é s z ü k n e k h i p e r m ó - dia j e l l e g ű s z o f t v e r ü k van.

Hunya Péter z á r t a a d é l e l ő t t ö t a Tudorg m u l t i m é ­ dia-terveinek i s m e r t e t é s é v e l .

D é l u t á n az egyik s z e k c i ó b a n P é t e r Stipsitz Illuszt­

r á l t a b e m u t a t ó v a l d é l e l ő t t i e l ő a d á s á t . A m á s i k szek­

c i ó b a n Keshishlan i l l u s z t r á l t e l ő a d á s á b a n a Commo­

dore n é h á n y h ó n a p j a bejelentett é s most piacra k e r ü l t CDTV (Compact Dlsc Televlslon) r e n d s z e r é t mutatta be. Elmondta, hogy ennek a n a g y k ö z ö n s é g l rendszernek a tervezett m a g y a r o r s z á g i á r a a k é p ­ m a g n ó k á r á n a k n a g y s á g r e n d j é b e esik. V é g ü l Németh László, a Philips m a g y a r o r s z á g i k i r e n d e l t s é g é n e k i g a z g a t ó j a Ismertette a r é g e s r é g bejelentett, é v e k i g halogatott, de most v é g r e piacra k e r ü l t CD-I (Compact Disc Interactive) rendszert (hazai f o r g a l m a z á s a 1992 t a v a s z á n k e z d ő d i k ) é s a Philips igazi ú j d o n s á g á t , a DCC (Digital Comapct Casette) rendszert.

A kiadott programban szerepelt m é g az Apple t e r m é k e l n e k i s m e r t e t é s e is, de Bedő Árpád e l ő a d á s a az addigra t ú l s á g o s a n megcsappant é r d e k l ő d é s miatt elmaradt.

Válás György

Egy új, hazai, tudománymetrlal folyóirat

-A t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s t é n y e l r ő ! k í v á n t á j é k o z ­ tatni egy ú j o n n a n f ö l r ö p p e n ő i d ő s z a k i s a j t ó t e r m é k , az MTA K ö n y v t á r a k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő , Impakt c.

bulletin? h í r l e v é l ? I n f o r m á c i ó s - d o k u m e n t á c i ó s k ö z ­ l ö n y ? A m ű f a j bizonytalan, de ezt nem lehet rossz n é v e n venni egy hazai m e z ő k ö n Is egyre e r ő s ö d ő t u d o m á n y á g , a t u d o m á n y m e t r l a f ő m ű h e l y é n e k új p u b l i k á c i ó j á t ó l . Hiszen e g y e l ő r e a O-val jelölt p r ó b a ­

s z á m o t tartjuk k e z ü n k b e n , amely é p p e n csak ízelítőt k í n á l a t o v á b b i a k b a n figyelemmel k i s é r n i s z á n d é k o ­ zott t é m a k ö r ö k b ő l . I d é z e t t s é g l klasszikusok, a v i l á g t u d o m á n y o s t e r m é s é n e k t o p o g r á f i a i r e g o s z l á s a a t á r s s z e r z ő s é g n é m e l y k é r d é s e i , a t u d o m á n y o s tel­

j e s í t m é n y t u d o m á n y m e t r l a l m u t a t ó i , egy szakmai f ó r u m o n v é g z e t t k ö z v é l e m é n y - k u t a t á s e r e d m é n y e i szerepelnek a f ü z e t e c s k e tucatnyi o l d a l á n .

537

(2)

Beszámolók, szemlék, referátumok

I M P A K T

T t n u l • n . - B O u A s l o l m l l l f i i i i i í i

Impakt. T é n y e k a t u d o m á n y o s alapkutatásról / Szerk.

Braun Tibor, Schubert András, Zsindely Sándor. - Bp.:

MTAK.1991.-12p.

Mit kell m é g tudni e f o l y ó i r a t r ó l , amely új s z í n t jelent a hazai p u b l i k á c i ó s p a l e t t á n ? Braun Tibor.

Schubert András é s Zsindely Sándor szerkeszti ( m u n k a t á r s u k Torna Olga), magyar é s angol n y e l v ű k ö z l e m é n y e k e t tartalmaz, havonta jelenik meg, é v i e l ő f i z e t é s i díja 2400 forint, s az u t o l s ó o l d a l á n t a l á l ­ h a t ó a m e g r e n d e l ő l a p , amelyet a f e l e l ő s k i a d ó n a k , dr.

Rózsa Györgynek, az MTA K ö n y v t á r a f ő i g a z g a t ó j á n a k kell v i s s z a k ü l d e n i . E g y é b k é n t é p p e n az ő neve az, ami miatt fokozott é r d e k l ő d é s s e l k i s é r j ü k a lap s o r s á t : amihez ö n e v é t adja, az t ö b b n y i r e nemcsak az A k a d é m i á n a k é s k ö n y v t á r á n a k , de a magyar, s ő t a n e m z e t k ö z i k ö n y v t á r - é s t é j é k o z t a t á s ü g y n e k is j a v á ­ ra v á l i k .

O l v a s ó i n k most csak e l ő z e t e s h í r a d á s t kaptak a l a p r ó l . R e m é l j ü k , egy é v m ú l v a , s u t á n a m é g sokszor v i s s z a t é r h e t ü n k az Impakt r é s z l e t e s b e m u t a t á s á r a é s é r t é k e l é s é r e .

Papp István

( F ő v á r o s i S z a b ó Ervin K ö n y v t á r )

A számítógépes rendszerek

teljesítményelemzésének művészete

Raj Jain: The art of computer systems performance analy- sis; Techniques for experimentál design, measurement, simulatfon and modellng. - New York: John Wlley and Sons,= 1991. 720 p.

ISBN 0471 -50336-3

Az E g y e s ü l t Á l l a ­ mokban új k ö n y v jelent meg a számí­

tógépek teljesítmé­

nyének mérvadó összehasonlításá­

ról. A k ö n y v bemu­

tatja az ú n . bench- mark t e s z t e l é s s e l , s z i m u l á c i ó v a l é s m o d e l l e z é s s e l v é g ­ zett ö s s z e h a s o n ­ l í t á s o k m a n i p u l á ­ c i ó s l e h e t ő s é g e i t , hogy mire kell ü g y e l n i a "pártos"

r e n d s z e r i s m e r t e t ő ­ ket é s - ö s s z e h a ­ s o n l í t á s o k a t tanul­

m á n y o z v a .

A k ö n y v b e n leírt m ó d s z e r e k e t b i z o n y á r a nagyon hasznosnak találják, akiknek k ü l ö n b ö z ő rend­

szereket ( s z á m í t ó g é p e k e t , processzorokat, h á l ó z a t ó - SWILEY

THE ART OF COMPUTER SYSTEMS PERFORMANCE ANALYSIS

Teüviquesfor Experimentál Design.

Measurement, Sirmlation, andMasteting

Raj Jain

kat, a d a t b á z i s o k a t , algoritmusokat vagy a l k a l m a z á s o ­ kat) kell ö s s z e h a s o n l í t a n i u k , meg kell h a t á r o z n i u k egy m ű k ö d ő rendszer t e l j e s í t m é n y é t , vagy egy m e g é ­ p í t e n d ő rendszert kell s z i m u l á l n i u k .

Ha ismertek k é t s z á m í t ó g é p e s rendszer t e l j e s í t ­ m é n y é n e k adatai, az e l e m z é s e k e t , s z á m o k a t , grafi­

konokat lehet ú g y m a n i p u l á l n i , hogy a k e t t ő k ö z ü l b á r ­ melyik jobbnak t ű n h e t . A s z e r z ő s z á m o s ilyen "trük­

köt", vagy ahogy ö nevezi, j á t é k o t ír le, mert "ezeknek a j á t é k o k n a k az ismerete m e g v é d h e t i a s z á m í t ó g é p e s szakembereket m á s o k f é l r e v e z e t ő e l e m z é s e l t ö r .

A j á t é k o k k ö z é tartozik a tesztelő játék, ami a b b ó l áll, hogy k ü l ö n b ö z ő k o n f i g u r á c i ó k a t h a s z n á l n a k a k é t rendszer t e s z t e l é s é h e z , vagy a teszt e r e d m é n y é t r é s z r e h a j l ó a n írják le. A hányados játéknak az a l é n y e g e , hogy a k é t rendszer k ü l ö n b ö z ő feladatok e l v é g z é s e s o r á n mutatott t e l j e s í t m é n y é t á t l a g o l j á k , hogy b e b i z o n y i t s á k , az egyik rendszer jobb, mint a m á s i k . Ide tartozik a s z á z a l é k o k f é l r e v e z e t ő h a s z n á l a ­ ta is. A képes játék ű z ő i a grafikonokat, diagramokat t o r z í t j á k el a k í v á n t e r e d m é n y k e d v é é r t .

Az o l v a s ó n a k csak á l t a l á n o s s z á m í t ó g é p e s é s p r o g r a m o z á s i ismeretekkel kell rendelkeznie. A k ö n y v a teljesítményértékelés r ö v i d á t t e k i n t é s é v e l k e z d ő d i k . A m á s o d i k r é s z a mérési módszereket é s eszközöket t á r g y a l j a . A s z e r z ő nagy figyelmet szentel annak, hogy az á l t a l á n o s h i b á k a t m i k é n t lehet el­

k e r ü l n i . A harmadik r é s z a valószínűségszámításba

538

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :