A szovjet statisztika irodalmából

Download (0)

Full text

(1)

1176 STATISZTlKAl lRODALMl FIGYELÓ

demográfiai jellemzőit képezik. Jelentős mér- tékben ettől függ a család gazdasági struk- túrája, többek között a kereső és eltartott arány.

A szerző szerint a családtipusnak tükröznie kell:

1. a családfejlődés demográfiai ciklusait.

2. a család struktúráját :: nemzedékek száma sze- rint.

3. a házaspár és a gyermekek meglétét vagy hiá-

nyát. mint t

Mindezeket figyelembe véve a családok 12 féle típusát különbözteti meg.

A népszámlálások során módszertanilag külön problémát jelent a család tagjainak számbavétele. A felvétel menete során elő- ször is meg kell állapítani a családfő sze- mélyét, akit elsőként irnak össze. Majd ez- után a többi családtag rokoni kapcsolatát a családfőhöz való viszony alapján határoz- zák meg. Itt nem csupán az apa, anya. gyer—

mekek, testvér kategóriákat szándékoznak fi- gyelembe venni. hanem olyan családtagokat is mint após. anyós stb. A szerző példákkal illusztrálja azt, hogy a rokoni kapcsolatok viszonyítási alapja döntő tényező. mivel ettő!

függően más-más családstruktúrát kapha- tunk.

Korábban (1959—ig) a családfő kategória a család társadalmi—gazdasági helyzetének meghatározásánál is fontos fogalomként sze- repelt. A családfő egyúttal családfenntartó is volt. Az 1970-es népszámlálásnál azonban már a családok háromnegyedében két vagy több kereső személy volt, és a családtagok közel egyharmada más társadalmi csoportba tartozott, mint a családfő. Mindez arra hívta fel a figyelmet. hogy a család társadalmi helyzetét nem lehet a család egy tagjának helyzete alapján jellemezni. Ezért az adatok családfő szerinti feldolgozását elhagyták.

1970-ben. majd az 1976-os próbanépszám- lálásnál családfőnek azt a személyt tekintet- ték. akit a többi családtag annak tartott. Ez azzal járt, hogy az egyes területeken érvé- nyesülő tradíciók jelentősen torzították az

eredményeket. ;

Az új elképzelések szerint a kérdezőbiztos- nak először azt kell megtudni. hogy kik tar- toznak a családhoz. (A korábbi népszámlá- lásoknál sajnos ez a lépés elmaradt.) Ezután az egyes családtagoknál egyenként tisztázni kell a rokoni kapcsolat jellegét.

Az egész munkán belül fontos szakaszt je—

lent a feldolgozási program kialakitása. Az erre vonatkozó elképzelések már nagy vo- nalakban kirajzolódtak. Az adatok feldolgo- zásánál a különböző összefüggések feltárása céljából a következőket szándékoznak vizs- gálni:

1. a családtagok létfenntartási forrásai és a kü-

lönböző összetételű családok perspektivikus alaku- lása,

2. a házastársak korcsoportja és más jellemzői a házasság és a család alakulása szempontjából.

3. a házasság időtartama és a született verme- kek száma; a mobil és nem mobil családo gyer-

mekszámának összehasonlítása.

4. az anyák foglalkoztatottságának hatása a gyere mekszám alakulására.

5. a családösszetétei a házastársak. a szülők és a gyermekek foglalkozása vagy foglalkozási cso-

portjai szerint.

6. a szülők és a gyermekek képzettségi szinvonala közötti kölcsönös kapcsolat,

7. a családok etnikai struktúrája; nemzetiségileg

vegyes házasságok,

8. a kétnyelvűség alakulása a családban: a nyel-

vi asszimiláció tanulmányozása.

Az általános adatokat minden családnál felveszik. A részletesebbeket csak a népesség 25, illetve 5 százalékára kiterjedő mintában

kérdezik meg.

(ism.: Harcsa István)

A SZOVJET STATlSZTlKA IRODALMÁBÓL

Bibliográfiai válogatás a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat állomá—

nyából:

VALÓSZlNÚSEGSZÁMlTÁS -—

MATEMATIKAI STATISZTIKA

BERNSTEIN, SZ. N.: Szobranie szocsinenij. Tom.

4. Teorija verojatnasztej, matematicseszkaja sztatisz- tika (1911—1946). Moszkva. 1964. lzdat. Nauka. 574

p.

Bernstein, 52. N. ősszes művel 4. köt. A valószínű-

ségszámítás elmélete. matematikai statisztika (1911-

1946).

390 525

BOJARSZKU. A. Ja.: Tooroticseszkie iszszledovanija po sztatisztiko. Szbournlk naucsnüh trudov. Moszkva.

1974. lzdat. Sztatiszt. 303 9. .

Elméleti kutatások a statisztika köréből. Tudomá- nyos gyűjtemény.

601 616. 601 243

BOROVKOV, A. A.: Kursz teorii veroiatnosztej.

Moszkva. 1972. lzdat. Nauka. 287 p.

A valószínűségszámítás elmélete.

500 162. 500 382 CSERNICKIJ, F. I.: Tablicü verojatnosztej. Moszkva.

1957. Vaennoe lzd. 22. p.

Valószínűségszámítósí táblák.

3 228

CSETURKIN, E. M.: Sztatlszticseszkie metodii prog-

nozirovanija. Moszkva. 1975. lzdat. Sztatiszt. 183 p.

Az előrejelzés statisztikai módszerei.

601 241, 601 246. 601 376. 601 734 CSETVERIKOV, N. Sz.: Sztatisztlcseszkie i sztochasz- ticseszkie iszszledovanij'a. Moszkva. 1963. Gaszsztatiz- dat. 299 p., 2 t.

Statisztikai és sztochasztikus vizsgálatok.

7 751. 8 183

(2)

STATISZTIKAIV IRODALMI FIGYELÓ 1177

CSETVERIKOV, N. Sz.: Sztatiszticseszkie iszszledova-

nija. (Teorija ! praktika.) Moszkva. 1975. Izdat. Nau—

kc. 387 p.. 3 t.

Statisztikai vizsgálatok. Elmélet és gyakorlat.

601 313

CSUPROV, A. A.: Ocserki po teorii sztatisztiki.

Moszkva. 1959. Goszsztatizdat. 318 p.

A statisztika elméletének vázlata.

289. 233 903 CSUPROV, A. A.: Osznovnüe problemü teorii kor- reljacii. Moszkva. 1960. Goszsztatizdat. 170 p.

A korreláció elméletének alapvető problémái.

3667 DRUZSININ, N. K.: Logika acenki sztatisztícsesz- kih gipotez. Moszkva. 1973. lzdat. Sztatiszt. 210 p.

A statisztikai hipotézisek értékelésének logikája.

500269 ERMAKOV, Sz. M.: Metod Monte Karlo i szmezs- nűe voproszü. Moszkva. 1971. Izdat. Nauka. 327 p.

A Monte Carlo—módszer és a módszerrel kapcso- latos kérdések.

395066 EZSOV, A. l.: Vüravnivanie i vücsiszlenie rjadov raszpredelenij. Moszkva. 1961. Goszsztatizdat. 335 p.

Az eloszlási sarok kiegyenlítése e's számítása.

3177 GlHMAN, [. I. — GNEDENKO, 8. V.: Matemati- cseszkaja sztatisztika — Matematika v SZSZSZR za

szorok let 1917—1957. Moszkva. 1959. Tom. 1. 797—

808. p.

Matematikai statisztika — Matematika a Szoviet- unióban az 1917—1957 között eltelt 40 esztendő fo- lyamán.

331 652 GLADKIJ, V. Sz.: Verojatnosztnüe vücsiszlitel'nüe modeli. Moszkva. 1973. Izdat. Nauka. 298 p.

Valószinűse'gszámítási modellek.

601 032 GMURMAN. V. É..- Teorija verojatnosztej i mate- maticseszkaja sztatistzika. Moszkva. 1972. lzdat.Vüsz- saja Skala. 367 p.

Valószínűségsza'mitósi elmélet és matematikai sta- tisztika.

500 381 GNEDENKO, B. V.: Kursz teorii verojatnosztej.

Moszkva. 1961. lzd. Fizmatgiz. 406 p.

Valószínűségsza'mitósi elmélet.

3 655

GNEDENKO, B. V. — HINCSIN, A. Ja.: Elemen-

tarnoe vvedeni v teoriju verojatnosztej. Moszkva—- Leningrad. 1952. 6051. lzd. Tehniko—Teoreticseszkoi Lit. 144 p.

Bevezetés a valászinűségszámítás elméletébe.

267 464 GOL'CMAN, F. M.: Sztatiszticseszkie modeli inter—

pretacii. Moszkva. 1971. lzdat. Nauka. 327 p.

Az interpretáció statisztikai modelljei.

299 134 GOLENKO, D. I.: Modelirovanie i sztatiszticsesz- kie anaIizü pszevdoszlucsajnüh csiszel na élektronnüh vücsiszlitei'nüh masinah. Moszkva. 1965. lzd. Nauka.

227 p.

A látszólag véletlen változók modellezése és sta- tisztikai elemzése számítógépen.

11 256 GRISIN, V. K.: Sztatiszticseszkie metodü analiza i planirovanija ékszperimentov. Moszkva. 1975. lzdot.

Moszkovszkogo. Univ. 127 p.

A kísérletek tervezésének és elemzésének statisz- tikai módszerei.

_ 501 275

GROMÚKO. G. L..- Sztatisztiko. Moszkva. 1976. Iz—

dat. Moszkovszkogo. Univ. 334 p.

Statisztika.

601 811 HAZANOV, Ju. $z,: Sztatisztíka. Moszkva. 1974. Iz-

dat. Sztatiszt. 191 p.

Statisztika.

600 977

HOT/MSZKIJ, V. l.: Vüravnivanie sztatiszticseszkih

riodov po metodu naimen'sih kvadrotov (szposzob Csebüsevu) i tcblicü dija nahozsdenija uravneníj

parabolicseszkih krívüh. Moszkva. 1959. Goszsztatiz- dat. 85 p.. 1 !.

Statisztikai sorok kiegyenlítése a legkisebb négy- zetek módszerével (Csebüsev—léle eliárás) e's táblák a parabolikus görbék egyenleteinek kiszámításához.

324 306, 324 348, 325 429. 327 824

lASZTREMSZKl], B. Sz..- Matematicseszkaía szintisz—

tika. Moszkva. 1956. Goszsztatizdat. 175 p.

Matematikai statisztika.

6 953. 205 113

!ASZTREMSZKU. 8, Sz.: Nekotorüe voprnszü mate- matícseszkoj sztatisztiki. Moszkva. 1961. Goszsztatíz- rinti 191 p.

A matematikai statisztika egyes kérdései-

1 894. 3 964

lASZTREMSZKll, 8. Sz.: Trudi) ao sztatisztike.

Moszkva. 1937. Szoiuzoraucset. 531. m., 1 t.

Tanulmányok a statisztika köréből.

?, 371 Ha

IUGENEUPG, 52. M.: lndeksznüi meter! " szovetsv-

kai sztatisztíke. Moszkva. 1958. Goszsztatizdat. 190

Indexmódszer a szoviet statisztikában.

318 500

KAGAN, A. M. —- LINNIK, ]u. V. -— RAO. Sz. P.:

Hamkterígacíonnüe zadacsi matematícseszkoi szta- tisvtíki. Moszkva. 1972. lzdat. Nauka. 656 n.

A matematikai statisztika jellegzetes feladatai.

297161. 2911 990 KARAS7EV. A. l..- Teoriin veroíatnnsztei ? mate—

moticseszkdíc sztatisztika. Moszkva. 1970. izdat. Szta- Hf't. 343 D.

A "'*'őszinűségsza'mr'tás elmélete és a matematikai statisztika.

24 757. 292 MW '(IJMOV. G. P.: !nvariantnüe vüvodü v %Zt'vngztíknu Moszkva. 1973, Izdat. Moszkovszkoao Univ, 185 p.

lnvaría'ns következtetések a statisztikában.

600151, 600 263 KOLMOGOROV. A. N.: Teoriía vemíotnneztei —- Matematika " §7SZ§ZR za szorok let 1919—1957.

Mnev'nrn. 1939. Tom 1. 781—795. D.

Valószim'lséaszámr'tási elmélet —- Matematika n

'v'mvlíetunr'óban az 1917—1957 között eltelt 40 esztcm-

dőben.

331 652

KOVALENKO. !. N, — FILIPPOVA, A, A.: Termb-u

Varoiatnoszteí i matematieseszkaía sztatisztika. Mos—"- vn. 1071. lzdnt. Vik-nai skola, 367 I').

Valószinűségszámításí elmélet és matematikai stn- tisztika.

500 680

KOZLOV. T. I. - OVSZIENKO. V. E. — SZM/P.

NOVSZK/I, V. I.: Kursz obscseí tenrii sztatisztikí.

Moszkva. 1065. Izd. Sztatiszt. 343 p.. 2 t.

A statisztika általános elmélete.

12173 LlNNlK. Ju. V.: Metod naimen'sih kvadratmr i osv- rmvü matematiko—sztatiszticseszkoí teorií nbrnhntki nabiíudenií. Moszkva. 1958. Gosz. lzd. Fizika—Mate—

maH—sesz'mi Lít. 333 p.

A leakisebb négyzetek módszere és a me'-W'Wn—

(év,-lc foldolnozása matematikai statisztikai elméle- tének alapjai.

321 889

"NNIK. ]u. V. — OSZTROVSZIGU. !. V.: Razinve—s-

niia szlucsaínüh velicsin í vektorov. Moszkva. 1972.

lzdat. Nauka. 478 p.

A valószínűségi változók és vektorok bontása.

elemekre 395 04?

LINNIK, Iu. V..- Sztatiszticseszkie zadacsi sz mesa- íuf-csími parametrami. Moszkva. 1966. lzd. Nauka.

252 p.

Statisztikai feladatok vegyes paraméterekkel.

14 418, 14 570

(3)

1178 STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÓ

LIPCER, R. S. - SIRIAEV, A. N.: Sztatisztíka szIu-

csajnüh proceszszov. NeIinejnaía fil'tracíja ! szmezs-

nüe voproszü. Moszkva. 1974. Izdat. Nauka. 696 p.

A véletlen folyamatok statisztikáia.

600 460 LUKIN, L. !. — OSZTROUMOV, V. SL: Organiza-

ciia sztatisztiki za zarubezsnüh sztranah. Moszkva.

1961. Goszsztatizdat. 245 p.

A statisztika szervezete külföldön.

2 544 MAJSZTROV. L. E.: Teoríia veroiatnosztej. Isztorí- cseszkij ocserk. Moszkva. 1967. Izdat. Nauka. 318 a.

Valószinűségszámitási elmélet. Történeti áttekintés.

17 939

MALUI, !. G.: Voproszt] sztatisztiki v trudah Frid-

riha Engel'sza. Moszkva 1973. !zdat. Sztatíszt. 138 p.

A statisztika kérdései Engels műveiben.

500 358

MATEMATIC'SESZKAIA sztatisztlka. Red. V. Sz. Nem—

csinov. Moszkva. 1962. Izá. Akad. Nauk. 232 p.

Matematikai statisztika.

3663

NEMCSINOV, V. Sz.: Polínomü Csebüseva í ma-

tematicseszkaj'a sztatisztika. Moszkva. 1946. Inszt.

Ékon. 139 p.. 8 t.

A Csebüsev-léle polinomok és a matematikai sta- tisztika.

268 246 0 teoríí diszperzii. Szoszt. N. Sz. Csetverikav.

Moszkva. 1968. Izdat. Sztatiszt. 237 p.

A szóródás elmélete.

19 066. 19 331 D. V. Sza-

Izd. Moszkovszkogo Univ.

OBSCSAIA teoriía sztatisztiki. Red.:

vinszkii. Moszkva. 1964.

226 p.

A statisztika általános elmélete.

10137. 10 849. 10 981 OBSCSAIA teoriia sztatisztíkl. Red.: I. G. Veneckij.

Moszkva. 1968. Izdat. Sztatiszt. 383 p.

A statisztika általános elmélete.

18 367 FASZHAVER, l. Sz.: Zokon boI'sIh csiszeI i zako- nomernosztí maszszovago proceszsza. Moszkva. 1966.

Izd. Sztatiszt. 204 p.

A nagy számok törvénye és a tömeges folyama—

tok törvényszerűségei.

13 546 PEREGUDOV, V. N.: Metod naimen'síh kvadratov í ego orimenenie v iszszledovanijah. Moszkva. 1965.

izd. Sztatiszt. 339 p.

A legkisebb négyzetek módszere és alkalmazása

a kutatásokban.

11 648, 12 020 PETROV. V. V.: Szummü nezaviszimüh szIucsajnüh veIIcsin. Moszkva. 1972. Izdat. Nauka. 414 p.

A független valószínűségi változók összegei.

298 991 PLOSKO, B. G.: Indekszü. Leningrád. 1958. Izd.

Univ. 89 p.

Indexek.

221651 POMERANCEV, V. V.: Analiz vremennüh ríadov v planírovanii. Moszkva. 1974. Izdat. Ékon. 224 p.

Idősorok elemzése a tervezésben.

500 886, 501 541 POPOV, P. l.: La statIstIaue des RépubIíaues So.

ciaIIstes Soviétiaues. Moscou. 1923. Impr. Muníc.

64 p.. 1 t.

A Szoviet Szocialista Köztársaságok statisztikáia.

309636

PREDEL'NUE teoremü í sztatiszticseszkie vüvodü.

Red.: Sz. H. Szirazsdinov. Taskent. 1966. Izd. Fan.

161 p.

Végső tételek és statisztikai következtetések.

13 989 PROBLEMU raszpredeleníia Informacii. Red.: A.

D. Harkevics. Moszkva. 1973. Izdat. Nauka. 196 p.

Az információ elterjedésének prable'mnái. 80052 7

PROBLEMÚ sztatlsztikl. SzbornIk 1. Taoretícseszkoe obosznovanie sztatiszticseszkogo metoda. Moszkva.

1927. Izd. Korhmuniszticseszkaj Akad. 72 p.

A statisztika problémái. 1. köt. A statisztikai mód- szer elméleti megalapozása.

309634 PUGACSEV, V. N.: Kombinirovannüe metodü op- redeIeniia verojatnosztnüh harakterisztik. Moszkva.

1973. Izdat. Szovetszkoe Radio. 255 p.

A valószínűségi karakterisztikák meghatározásának

kombinációs módszerei.

500 456 RASZTRIGIN, L. A..- Sztatiszttcseszkie metodü poisz- ka. Moszkva. 1968. Izdat. Nauka. 376 p.

A kutatás statisztikai módszerei.

19 457 RAZVITIE tearii í metodologií sztatisztiki v. trudah

V. !. Lenine. Red.: T. V. Rjabuskín. Moszkva._19_71.

Izdat. Sztatíszt. 311 p. *

A statisztika elméletének és módszertanának tei-

Iődése V. I. Lenin műveiben,

25 600, 295 242

RIABUSKIN, T. V.: V. I. LenIn I sztatisztiku. Moszk- va. 1971. Izdat. Sztatlszt. 62. p.

Lenin és a statisztika. *

294 413

RIABUSKIN, T, V.: Metodü analiza sztattszticsesz—

kih dcnnüh v rabotah V. !. Lenina. Moszkva. 1964.

Izd. Sztatisztika. 87 n.. 1 t.

A statisztikai adatok elmezésének módszere V. !.

Lenin műveiben.

9 476. 9 994 RIAUZOV, N. N.: Obscsaia teorija sztatisztiki.

Moszkva. 1971. Izdat. Sztatíszt. 367 p.

A statisztika általános elmélete.

295 588

ROMANOVSZKU, V. I.: Matematlcseszkaia sztatisr

lika. Kniaa I. Osznovü teorii verojatnasztei ! mate- maticseszkoi sztatisztiki. Taskent. 1961, Izd. Akad.

Nauk. Uzbekszkof SZSZR. 636 a.

Matematikai statisztika. 1. köt. A valószinűségszá- mitási elmélet és a matematikai statisztika alaoíait 2980

ROMANOVSZKII, V. I.: Primenenija matemati- cseszkoi sztatisztikí v opütnom dele. Moszkva—I.e-

nínarad. 1947. OGIZ—Gosztehizdat. 247 p.

A matematikai statisztika alkalmazása a kísérleti munkában.

279 053

ROZANOV, M. A.: Toorlia obnovliaiuscsíh pre ceszszov. Moszkva. 1974. Izdat. Nauka. 126 p.

A megúiuló folyamatok elmélete.

500583 RUMSISZKII, L. Z..- Elementü teorli verojatnositeí,

Moszkva. 1966. Izd. Nauka. 155 p.

A valószinűségszámitási elmélet alapjai. —

13 860 SZBORNIK zadacs oo tearii veroiatnosztei, mate- maticseszkoi sztatisztíke i teoríi szIucsainüh funkcii.

Red.: A. A. Szvesnikov. Moszkva. 1965. Izd. Nauka.

632 D.

Feladatgyűitemény a valószínűségszámitás elmé, lete, a matematikai statisztika és a véletlen függ- vények elmélete köréből.

12 476

SZLUCSAINÚE proceszszü i sztatiszticseszkie vüvo—

dü. Vün. 1. Red.: Sz. H. Szírezsdinov. Taskent. 1971.

Izdat. Fan. 78 o.

A véletlen folyamatok és statisztikai következte- tések.

295 587 SZMEHOV, B. M.: Sztatisztika í pIanIrovanie.

Moszkva. 1964. Izd. Sztatísztika. 102 p.

Statisztika és tervezés.

10689, 10 844 SZOBOL', I. M.: Csiszlennüe metodü Monte-Kurta.

Moszkva. 1973. Izdat. Nauka. 311 p.

Monte-Carlo számítási módszerek.

500673

(4)

STATISZTIKAI IRO DALMI FIGYELÓ

1179

SZTATISZTICSESZKIE zokonomernosztI. Red.: V. Sz.

Nemcsinov. Moszkva. 1961. Izd. Akad. Nauk. 285 p.

Statisztikai törvényszerűségek.

2486 SZTATISZTICSESZKIE zakonomernoszti —- Indeksznüj metod analiza — Mezsdunarodnüe szravnenie sztatisz- ticseszkih pokazateIej. Red.: V. Sz. Nemcsinov.

Moszkva. 1963. Izd. Akad. Nauk. 355 p.. 3 t.

Statisztikai törvényszerűségek — Az elemzés index—

módszere — A statisztikai mutatószámok nemzetközi összehasonlítása.

8701 SZTATISZTICSESZKIE zokonomemoszti í metodü.

Red.: V. Sz. Nemcsinov. Moszkva. 1964. Izd. Naukt 328 p.

Statisztikai törvényszerűségek és statisztikai mód- szerek.

10 944 SZTATISZTIKA. Nap. Sz. G. Sztrumilin, D. V. Sza- vinszkij i t. d. Moszkva. 1956. Goszsztatizdat. 566 p.

Statisztika.

306 526. 306 988

SZTATISZTIKA. Red. M. F. D'jacskov. Moszkva.

1969. Izdat. Sztatiszt. 239 p.

Statisztika.

23 395 SZTRUMILIN, 51. G.: K analizu szovokupnogo dej- sztvija neszkol'kih faktorov. chenüe zapiszkí po sztaüsztike. Tom. 3. Moszkva. 1957. 378—383 p.

Néhány tényező együttes hatásának elemzése.

317 665 TEORIIA verojatnosztej i matematicseszkaja szta- tisztika. Mezsvedomsztvennüj naucsnüj szbornik. Vüp.

1—14. Red.: M. .I. Jadrenko. I. I. Gihman, B. V.

Gnedenko. A. V. Szkorohod. itd. Kíev. 1970—1976.

lzdat. Kievszkogo Univ. Vüszsaja Skola, 14 db.

Valószinűségszámítási elmélet és matematikai sta- tisztika.

460 229/1—14

TEORIIA verojatnosztej. Matematicseszkaja szta-

tisztika. 1963—1972. Red. R. V. Gcmkrelidze. Moszkva.

1965—1972. Izd. VINITI. 6 db.

A valószínűségszámitás elmélete. Matematikai sta- tisztika, 1963—1972.

12 178, 14 454, 17 720. 23 338, 25 688. 393 971 TEORIIA verojatnosztej i matematicseszkaja szta- tísztika. Red.: SL H. Szirazsdínov. Vüp. 1. Taskent.

1964. Izd. Nauk Uzbekszkoj SZSZR. 132 p.

A valószinűségszámitás elmélete és a matematikai statisztika.

13 720 TIHONOV, V. I.: Vübroszü szlucsajnüh procesz- szov. Moszkva. 1970. Izdat. Nauka. 392 p.

A véletlen folyamatok kizárása.

23 760 TUTUBALIN, V. N.: Teoriia verojatnosztej. Kratkíj kursz í naucsno—metodícseszkie zamescsanija. Maszk va. 1972. Izdat. Moszkovszkogo Univ. 228 p.

A valószinűségszámítás elmélete.

395 055 VENECKIJ, I. G.: Variacionnüe rjadü i ih harak- terisztíki. Moszkva. 1970. Izdat. Sztatiszt. 158 p.

Variáciás sorok és iellemzőik.

25 831 VENECKU, I. G. -— KIL'DISEV, G. SL: Osznovnüe teorii verojatnosztej i matematicseszkoj sztatisztikí.

Moszkva. 1968. Izdat. Sztatíszt. 360 p.

A valószinűségszámitás és a matematikai statisz- tika elméleti alapjai.

19 604

VENECKI], I. G. —- KIL'DISEV, G. Sz.: Poszobie

po matematicseszkoj sztatisztike. Moszkva. 1956. Gosz—

sztatIzdat. 202 p.

Matematikai statisztika.

205 114

VENTCEL', E. Sz. — OVCSAROV, L. A.: Teorija

verojatnosztej. Moszkva. 1973. Izdat. Nauka. 363 p.

A valószinűségszámitús elmélete.

500 272

VEROIATNOSZTNÚE modeli i sztatiszticseszkij kont- rol'. Red.: Sz. H. Szirazsdínov. Taskent. 1968. Iz- dat. Fan. 73 p.

Valószínűségszámítási

ellenőrzés.

modellek és a statisztikai

294 496

VOl'F, V. G.: Sztatisztícseszkaja obrabotka opütnüh dannüh. Moszkva. 1966. lzdat. KoIosz. 253 p.

A kísérleti adatok statisztikai feldolgozása.

13 755

VOPROSZU sztatisztiki i ucseta. Red.: G. I. Bak-

Ianov, V. Sz. Novikov, itd. Vüp. 7—8. Moszkva. 1963—

1964. Goszsztctizdat. ZÓB—HSB p., 1 t.

A statisztika és a számvitel kérdései.

6848. 10 236 VOPROSZÚ sztatiszticseszkoj metodoIoin. Szbornik

sztatej. Red. !. G. MaIüj. Moszkva. 1964. Izdat. Szta—

tiszt. 284 p.. 1 t.. 1 térk.

A statisztikai módszertan kérdései. Cikkgyűiteme'ny.

9 082. 14 672 VSZESZOIUZNOE Szovescsanie po matematicsesz- koj sztctísztike. 27 szentjabrja—Z oktiabrja 1948. g.

Trudü. Izd. Insztituta Mutematiki Akademii Nauk SZSZSZR ím. V. A. Sztehova. Insztituta Matematiki i Mehaniki Akademíí Nauk Uzbekszkoj SZSZR. Tas—

kent. 1949. Izd. Akademií Nauk Uzbekszkoj SZSZR.

316 p.

Össz—szövetségi matematikai statisztikai tanácsko- zás, 1948. szeptember 27—október 2.

300 962 VSZESZOJUZNOE Szovescsanie. Trudü -— po teorii verajatncsztej _i matematicseszkoj sztatisztíke i kollok—

viuma po raszpredelenijam v beszkonecsnomemüh prosztransztvah. ViI'njusz. 5—10 szentjabria 1960. a.

Palanga, 12—14 szentjabrja 1960. g. Vil'niusz 1962.

Izgat. PoIít. í Naucsnoj Lit. Litovszkoj SZSZR. IX, 3 p.

Össz-szövetségi tanácskozás. Valószinűségszámítás- elméleti és matematikai statisztikai munkák és a végtelen térben történő eloszlásokkal foglalkozó kol—

lokvium előadásai, Vilniusz 1960. szeptember 5—10, Palanga, 1960. szeptember 12—14.

17 427

GAZ DASÁGSTATISZTIKA

BALANSZ narodnogo hozjajsztva. Sztatisztícseszkíe metodü izucsenijo proizvodsztva. Red.: V. Sz. Nem- csínov. Moszkva. 1959. Izd. Akad. Nauk. 280 p.

Népgazdasági mérleg. A termelés vizsgálatának statisztikai módszerei.

8729

BUSZLENKO, N. P.: Metod sztatiszticseszkoao mo-

delirovaníja, Moszkva. 1970. Izdat. Sztatiszt. 109, 3 p.

A statisztikai modellezés módszere.

295 610 DRUZSININ. N. K.: Matematicseszkaja sztatisztika

v ékonomike. Vvedenie v matematika-sumiszticsesz—

águ metodologiju. Moszkva. 1971. Izdat. Sztatíszt.

p.

Matematikai statisztika alkalmazása a közgazda- ságtanban. Bevezetés a matematikai statisztikai mód-

szertanba.

26 002. 294443 DRUZSININ, N. K.: Osznovnüe matematika—szta- tiszticseszkíe metodü v ékonomicseszkíh íszszledovani- jah. Vvedenie v izucseníe sztatiszticseszkoj metodolo—

gli. Moszkva. 1968. Izdat. Sztutiszt. 246 p.

Alapvető matematikai statisztikai módszerek a köz.

gazdasági kutatásokban. Bevezetés a statisztikai módszertan tanulmányozásába.

19 077 DRUZSININ, N. K.: Vüborocsnüj metod i ego prí—

meneníe v szocial'no- ékonomicseszkíh íszszIedova—

níjah. Moszkva. 1970. Izdat. Sztatiszt. 103 p.

A reprezentativ módszer és alkalmazása a társa- dalmi—gazdasági kutatásokban.

24 773

(5)

1180

ElDEL'MAN, M. R.: Baiansz proizvodsztva. potreb- ienija i nakopienija abscsesztvennoga produkto.

(Materiai'naj balansz.) Moszkva. 1965_ 23 p.

A társadalmi termék termelésének, felhasználásá- nak és felhalmozásának mérlege.

387 137 EIDEL'MAN. M. R.: Mezsatraszievoj bolonsz ob- scsesztvennogo produkta. Teorija i praktika szosztav- Ienija. Moszkva. 1966. lzd. Sztatiszt. 374 p.. 2 t.

A társadalmi termék ágazati kapcsolati mérlege.

Elmélet és gyakorlat. _

13 154. 13 318 E.IDEL'MAN, M. R.: Mezsotraszievoj balonsz pro- izvodsztva i iszpoi'zovanija obscsesztvennogo produk- to v SZSZSZR. Moszkva. 1965. 43 p.

A termelés ágazati kapcsolati mérlege és a tár-

sadalmi termék felhasználása a Szovjetunióban.

387 139 EKONOMICSESZKAIA sztatisztika. Kurrsz iekcií.

Red.: D. V. Szavinszkij. Moszkva. 1962. Izd. Mosz- kovszkogo Univ. 270 p.

Gazdaságstatísztika.

5743. 5919, 6625

EKONOMICSESZKAJA sztatisztika. Red.: E. N. Frei-

mundt. M. R. Ejdei'man. Moszkva. 1970. Izdat. Szta- tiszt. 543 p. '

Gazdaságsiatisztika.

295 603 GOLENKO, D. I.: Sztatiszticseszkie metodü v éko—

nomicseszkíh szisztemoh. Moszkva. 1970. Izdat. Szta- tíszt. 201 p.

bStatisztikai módszerek a közgazdasági rendszerek-

en. .

25 811

GOLOVACS, A. V. — ERINA, A. M. - TROFIMOV.

V. P.: Kríteril matematicseszko] sztatisztiki v ékono- micseszkíh iszsziedovanijah. Moszkva. 1972. izdat.

Sztatiszt. 134. p.

A matematikai statisztika kritériumai a közgazda- sági kutatásokban.

500164

GOZULOV, A. l.: Ekonomicseszkajo sztatisztika.

Moszkva. 1973. Izdot. Sztatiszt. 487 p.

Gazdasógstatísztika.

600 372

HAIKIN, V. P. — NAJDENOV, V. 52. — GALUZA,

SZ. G.: Korreljacija i sztatiszticseszkoe modeiirova- nie v ékonamicseszkih roszcsetah. Moszkva. 1964. Eko-

nomika. 215 p

Korrelácíó és statisztikai modellezés a közgazda- sági számításokban.

9842 ICKOVICS, !. A.: Analiz linejnüh ékonomiko—mate- maticseszkih modelej. Novoszibirszk. 1976. izdot. Na-

uka. 185 p.

A lineáris gazdaságmatematikai modellek elem'

zése.

501 626 KAZACSENOK, A. G.: Problemü ékonomicseszkaj sztatisztiki. Minszk. 1975. izdat. Nauka i Tehn. 199

A gazdaságstatisztiko problémái.

501 278 KOROLEV, M. A.: Obrabotka ékonomícseszkoj in—

formacii na élektronnüh masinoh. Teoreticseszkie voproszü. Moszkva. 1964. izd. Ekonomika. 284 p.

A gazdasági információ feldolgozása elektronikus gépen. Elméleti kérdések.

10 789

KURSZ ékonomicseszkoj sztatisztiki. Prod. reá.: A.

!. Petrova. Moszkva. 1961. Goszsztatízdat. w7 p.

Gazdaságstatisztika.

2883

MATEMATICSESZKIE voproszü posztroenija szisztemü modelej. Red.: K. A. Bagrinovszkij, E. L. Berijand.

Novoszibirszk. 1976. izdat. Nauka. 282 p.

A model/rendszerek felépítésének matematikai kér—

dései.

501 663

STATISZTiKAi iRODALMI FIGYELÖ

MOSZKVIN. P. M.: Voproszü sztatisztiki nacional'- nogo dohoda SZSZSZR. Moszkva. 1955. Goszsztatizdat.

155 p.

A Szovjetunió nemzetiiővedelem—statisztikáiának kér- dései.

301 791, 302 409, 303 338, 305 020 MOSZKOVSZKI] Ekonomiko—Sztatiszticseszkii lnszti- tut. Konferencija po itogam naucsno] rabotu Kufedr zo 1964. g. Szekcija ékonomicseszkoj sztatisztiki.

Moszkva. 1965. Ekon. Sztatiszt. Inszt. 216 p.

Moszkvai Gazdaságstatisztikaí Intézet. Beszámoló a tanszékek 1964. évi tudományos munká/áról.

12 018

NEMCHINOV, V. S.: Application of statistical and mathematicai methods in Soviet planning. Geneva.

1961. u. N. 27 p.

Statisztikai és matematikai módszerek felhaszná- lása a szovjet tervezésben.

2625

OSZNOVC'I mehaniurizovannoj obrobatki ékonomiko-—

sztatiszticseszkoj informacii. Red.: (3. Sz. Fedorov.

Moszkva, 1973. izdot. Sztotiszt. 166 p., 1 t.

A gazdaságstatisztíkai információ gépi feldolgozá—

sának alapjai.

600323

OSZNOVNUE metodoiogicseszkie polozsenija pa sztatisztike. izd. Szovet Ekonomicseszkoj Vzaimopo- moscsi. Posztojannaja Komiszszija po Sztatisztike. Tom.

1. Obscsie poiazsenijo a szvodnüe sztotiszticseszkie pokazateii. Tom. 2. Sztotisztika otdel'nüh otraszlej narodnogo hozjajsztva. Moszkva. 1972. SZÉV. 2 db.

Alapvető statisztikai módszertani tételek. 1. köt.

Általános tételek és összefoglaló mutatószámok. 2.

köt. A népgazdaság egyes ágazatainak statisztikája.

392 177—178 PRIMENENIE metodov korreljacii v ékonomicseszkih iszszledovaniiah. Red.: N. Sz. Csetverikov. Moszkva.

1969. lzdat. Nauka. 333 p.

A korrelációs módszerek alkalmazása a közgazda- sági kutatásokban.

21471—2

PROBLEMCI ékonomicseszkoi sztatisztiki i ucseta v zarubezsnüh sztranah. Szbomik naucsnüh trudov.

Red.: A. F. Muhon. Moszkva. 1974. Moszkovszkij Gosz. inszt. Mezsdunarodnüh Otnosenii. 359, 2 p.

A gazdaságstatisztika és a számvitel problémái kül—

földön.

T _ 601 312

PROGRAMMA po ékonomicseszkoi sztatisztike.

Dija szpeciai'noszti ,,sztatisztiko". Moszkva. 1955.

Min. Vüszs. Obr. SZSZSZR. 13 p.

Gazdaságstatisztikai program statisztikusoknak.

213 853 RIABUSKIN, T. V.: Ékonomicseszkaja sztatisztika.

Moszkva. 1966. lzd. Sztatiszt. 262 p.

Gazdaságstatisztika.

14909. 15 924

RJABUSK/N, T. V.: Ocserki pa ékonamicseszkoj sztatisztike. Moszkva. 1950. Mezsdunarodnaja Kníga.

225 p., 2 t.

Gazdaságstatísztikai tanulmányok.

12 803 RIABUSKIN, 1. V.: Problemü ékonomicseszkoi szta- tísztiki. Anaiiz sztrukturü narodnogo hozjajsztva i vzoimoszvjazi ego eiementov. Moszkva. 1959. Izd.

Akad. Nauk. 375 p.

A gazdaságstatisztiko problémái. A népgazdaság struktúrája és elemei közötti kölcsönös összefüggé- sek elemzései

221 247, 222 394. 222 451. 226 282 Sztatiszticseszkoe modelirova—

Moszkva. 1976. itd. Sztatíszt.

ROZANOV. G. V.:

nie razvitijc otroszii.

166 p.

Az ágazatok fejlődésének statisztikai modellezése.

601 817

ROZIN, B. B.: Sztatíszticseszkoe modelírovanie éko—

nomicseszkih pokazateiej. Novoszibirszk. 1976. lzdat.

Nouka. 134 p.

A gazdasági mutatók statisztikai modellezése.

601 729

(6)

STATISZTIKAI IRO DALMI FIGYELÓ

SZAKRISZJAN, Sz. A. — GOLOVANOV, L. V.: Prog-

nozirovanie razvitija bol'síh szisztem. Moszkva. 1975.

lzdat. Sztatiszt. 191 p.

A nagy rendszerek fejlődésének előrejelzése.

501 011

SZBORNIK sztatej po vaszproszam ékonomicseszkoj sztatisztíki. Pod. reá.: V. Sz. Novikova. Moszkva.

1955. Goszsztatízdat. 143 p.

Cikkgyűiteme'ny a gazdaságstatisztíka kérdéseiről.

203091 SZISZ'KOV, V. I.: Korreljacionnüj analiz v ékono- micseszkih iszszledovanijah. Moszkva. 1975. lzdat.

Sztatiszt. 166 p.

A korrelációs elemzés módszere a közgazdasági kutatásokban.

— 501 240

SZTATISZTICSESZKIE iszszledovanija v otraszljah na- rodnogo hozjajsztva. Red.: 0. l.: Baklanov. Moszkva.

1974. lzdat. Akad. Nauk. 277 p.

A népgazdasági ágazatok statisztikai vizsgálata.

500247 SZTATISZTICSESZKIE modeli v optimal'nom otrasz—

levom pionirovanií. Avtorü: A. G. Agonbegjan, L.

A. Kozlov. itd. Moszkva. 1975. lzdat. Sztatiszt. 189

'Statísztikai modellek az optimális ágazati terve- zésben.

601 665. 601 208

SZTATISZTIKA í ékonometriía. Szbomik sztatejt Red.:

P. P. Maszlov. Szoszt.: Min. Vüszs. Obr. SZSZSZR, Moszkovszkij Fin. Inszt. Kafedro Sztatisztíki. Moszkva,

1959. VlNlTl. 242 p.

Statisztika és ökonometria. Cikkgyűitemény.

329 746 SZTATISZTIKA otdel'nüh otraszle] narodnogo hoz- jajsztva. Red.: (3. Ja. Kiperman. Moszkva. 1958.

lzdat. Sztatiszt. 439 p.

A népgazdaság egyes ágazatainak statisztikája.

19 600 SZTRUMILIN, Sz. G.: Sztatisztíko—ékonomicseszkie ocserki. Moszkva. 1958. Goszsztatizdat. 737 p.

Statisztíkai-közgazdasági tanulmányok.

321 884. 323106 TEREHOV, L. L.: Proizvodsztvennüe funkcii. Moszk- va. 1974. lzdat. Sztatiszt. 127 p.

Termelési függvények.

500 733 VAINSTEIN, AI. L.: Narodnüj dohod Roszszii i SZSZSZR. lsztoriia, metodologija iszcsiszlenija. dina- mika. Moszkva. 1969. lzdat. Nauka. 167 p.

Oroszország és a Szovjetunió nemzeti jövedelme.

Történet, a számítás módszertana, dinamika.

21 494 VENECKI], I. G. — VENECKAIA, V. I.: Osznovnüe matematiko—sztatíszticseszkie ponjatija í tormulü v ékonomicseszkom analize. Moszkva. 1974. lzdat. Szta- tiszt. 277 p.

Alapvető matematikai statisztikai fogalmak és kép- letek a közgazdasági elemzésben.

501 186

VETROV. A. A. — LOMOVACKU. G. l.: Diszper-

szionnüj analiz v ékonomike. Moszkva. 1975 lzdat.

Sztatiszt. 119 p.

Szóráselemzés a közgazdaságtanban.

501 010 VOLODARSZKU, L. M.: Sztatisztika í planírovanie narodnogo hozjajsztva. Moszkva. 1964. lzd. Ékon. 47

.A népgazdaság statisztikája és tervezése.

10 000, 10 252. 10 688

VOPROSZÚ balansza narodnogo hazjajsztva í korreljocíí. —— Balansz narodnogo hozjajsztva. Szta—

tiszticseszkíe metodü izucsenija proizvodsztva. Red.:

V. Sz. Nemcsinov. Moszkva. 1959. !zd. Akad. Nauk 2 db.

A népgazdasági mérleg és a korreláció kérdései.

— A népgazdasági mérleg. A termelés vizsgálatának statisztikai módszerei.

329 346—7

1181

VOPROSZÚ ékonomicseszkoj sztatisztíki. Szbornik.

sztatei. lzd.: lnszt. Ékon. AN SZSZSZR -- Moszkovsz—

kij Ekon. -- Sztat, lnszt. Red.: V. !. Griaznov. Moszk- va. 1958. Goszsztatizdat. 229 p.

A gazdaságstatisztíka kérdései. Cikkgyűitemény.

320 552. 322 180—1 VOPROSZU sztatiszticseszkoi metodologii i sztatisz- tiko—ékonomícseszkogo analiza. Materialü naucsnoj

konferencii. Red.: A. Sz. Kroeb. Kiev. 1969. Min.

Vüszsego i Szrednego. 364 p.

A statisztikai módszertan és a statisztikai—közgaz- dasági elemzés kérdései. Tudományos konferencia anyagai.

22 528

NEPESSEGSTATISZTIKA -—

EGESZSEGUGYI STATISZTIKA*

BAKTISZ, G. A.: Voproszü szunitamoi í demogra—

fícseszkoi sztatisztiki. Moszkva. 1964. lzd. Sztatiszt.

289 p.. 1 t.

Az egészségügyi statisztika és népesedésstatisztika kérdései.

90 081

BAKTISZ, G. A. — AL'TOVSZKII, A. I. - SENKE-

FEL'D, L. B.: Sztatisztika zdravoohranenija. Moszkva.

1951. Goszsztotizdat. 123 p.

Egészségügyi statisztika.

204'106

BOlARSZKII, A. Ja.: Naszelenie i metodü ego izu-

csenija. Szbarnik naucsnüh trudov. Moszkva. 1975.

lzd. Sztatiszt. 262 p.

A népesség vizsgálatának módszerei. '

600 824 BOIARSZKU, A. la. — SUSERIN. P. P.: Demográ- finseszkaja sztutisztika. Moszkva. 1951. Goszsztatizdat.

345 p.. 1 t.

Népesedésstatísztika.

305 145

DEMOGRAFICSESZKIE tetradi. Vüp. 2—8. Red.: P.

!. Bagrij. V. Sz. Zaucsenko. V. Sz. Sztesenko. Kíev.

1970—1973. lnszt. Ekon. Akad. Nauk Ukranszkoj SZSZR.

4 db.

Demográfiai füzetek, 2—8.

560 501/2—8 DEMOGRAFIJA pokolenii. Red.: R. !. Szifman.

Moszkva. 1972. Sztatiszt. 183 p.

Nemzedékek demagráíiáia.

500 603

GRIGOR'JANC, N. C.: Perepiszi naszelenija v kapitaliszticseszkih sztranah. Organizacionnüe i prog- ramno-metodologicseszkie voproszü szovremennűh pe- repiszej. Moszkva. lzdat. Sztatiszt. 190 p.

Népszámlálások a tőkés országokban. A jelenkor:

népszámlálások szervezeti és programmódszertaní kérdései.

5011 677

KORCSAK-CSEPURKOVSZKII, lu. A.: lzbrannüe de-

mograficseszkie iszszledovaniia. Moszkva. 1970. lzdat.

Sztatiszt. 386 p.

Válogatott demográfiai tanulmányok.

25 830. 25 587—98 KVASA, A. Ja.: Problema demograficseszkogo opti—

muma. Kursz Iekcii. Moszkva. 1974. Moszkovszkogo Univ. 103 p.

A demográfiai optimum problémái.

600 971 LARMIN, O. V.: Metodologicseszkie problemü izu—

csenija narodonaszelenija. Moszkva. 1974. Sztatiszt.

238 p.

A népesség vizsgálatának egyes módszertani prob- iémái.

500687

MERKOV, A. M.: Demogmficseszkaja sztatisztika.

Sztatisztika naszeleniia. Kratkoe poszobia dlja vra—

csej. Moszkva. 1959. Medgiz. 187 p.

Demográfia. Népesedésstatisztlka.

228 331

(7)

1182 STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÖ

METODOLOGICSESZKIE voproszü szanítamoj i me—

dicinszkoi sztatisztíki. Red. A. M. Merkov. Moszkva.

1965. Izd. Nauka. 226 p.

Az egészségügyi és orvosi statisztika módszertani kérdései.

13 249 MODELl demograficseszkih szvjazej. Red.: A. la.

Bojarszkij. Moszkva. 1972. lzdat. Sztatiszt. 127 p.

A demográfiai összefüggések modelljei.

299138, 397 048 NARODONASZELENIE Red.: D. !. Valentej. Moszk—

va. 1973. lzdat.: Sztatiszt. 110 p.

Népesedés.

396 763. 500163

FAEVSZKII. V. V.: Vaproszü demograficseszkoi

% medicinszko] sztatisztiki. Izbrannüe pmizvedeniia.

Moszkva. 1970. Izdat. Sztatiszt. 467 p.

A demográfia és az egészségügy statisztikai kér—

dései.

24 780 PROBLEMÚ demografii. Voproszü teorii i praktiki.

Red.: D. L. Braner, !. G. Veneckij. Moszkva. 1971.

Izdat. Sztatiszt. 212 p.

A demográfia problémái.

kérdések.

Elrne'letí és gyakorlati 295 589, 298 980

PROBLEMÚ demagraficseszkoi sztatisztiki. Red.: A.

G. Volkov. Moszkva. 1966. lzd. Nauka. 353 p.

A demográfia problémái.

13 512 SZISZTEMA znanij o naurodonaszelenii. Red.: D. I.

Valentej. Moszkva. 1976. Izdot. Sztatisztt 365 p.

A népességről szóló ismeretek rendszere.

501 667

URLANISZ, B. C.: Problemü dinamika naszelenija SZSZSZR. Moszkva. 1974. Izdat. Nauka. 335 p.

A népesedés dinamika/ának problémái a Szoviet- unióban.

500 945 URLANISZ, B. C.: Sztatisztika naszelenija. Moszk- va. 1971. Izdat. Sztatiszt. 79 p.

Népesede'sstatisztika.

298 798

A STATISZTIKA EGYÉB TERULETEI

AVILOV, V. A.: Matematiko—sztatiszticseszkie me-

todü tehniko—sztatiszticseszkogo analiza proizvodszt- va. Moszkva. 1967. Izdat. Ekon. 263 p.

A termelés műszaki—statisztikai elemzésének ma- tematikai statisztikai módszerei.

16506 BAKLANOV. G. l. — ADAMOV, V. E. — USZTINOVI

A. N.: Sztatlsztika promüslennoszti. Izd. 3. Moszk- va. 1976. Izdat. Sztatiszt. 415 p.

Iparstatisztika.

601 424

BAZSAN, A. V.: Sztatisztika kapital'nogo sztroitel'-

sztva. Minszk. 1963. lzd. MVSZSZ. -— PO BSZSZR.

55 p.

Beruházásstatisztika.

_ 6620

BEIDEL'DINOV. L. A.: Sztatisztika v szocioIogi—

cseszkom Iszszledovanii. Alma—Ata 1965. lzd. Nauku.

124 p.

Statisztika a szociológiai vizsgálatokban.

12 876

BOGDANOV, !. M.: Sztatisztika kul'turü. Moszkva.

1950. Goszsztatildat. 111 p.

Kultúrstotisztika.

271 561

BOROVKOV, A. A.: Verojatnosztnne proceszszü v teoríí maszszovogo obszluzsivanija. Moszkva. 1972.

lzdat. Nauka. 367 p.

Volószinűségszámitási eljárások a tömegellátás el-

mélete'ben.

297 162

CSUMACSENKO. N. G.: Sztolisztiko—mutemutí—

cseszkie metodü analiza v upravlenii proizvodsztvom

SZSA. Moszkva, 1973. Izdat. Sztatiszt. 162 p.

A termelésirányítás elemzésének statisztikai-mate-

matikai módszerei az Egyesült Államokban.

500 055. 500 076 D'IACSKOV, M. F.: Sztatisztiku kapital'nogo sztrat- tel'sztvu. Moszkva. 1970. lzdat. Sztatiszt. 254 p.

Beruházásstatisztika. ,

25 821

EKONOMIKO-matematicseszkoe metodü v szncbzse-

nie. Red.: V. M. Lagutkin. Moszkva. 1971. Izdat.

Ékon. 366 p. '

Gazdaságmatematikai módszerek az ellátásban.

)295609

EZSOV, A. l.: Organizacija goszudarsztvennoj szta-

tisztikí v SZSZSZR. Moszkva. 1957. Goszsztutizdut.

121 p.

Az állami statisztika szervezete a Szovietunióban.

9255. 307 332. 309 340 ICKOVICS, E. L.: Sztotiszticseszkie metodü pri ov-

tomatizacii proizvodsztvu. Moszkva—Leningrad. 1964.

lzd. Énergiju. 191 p.

Statisztikai módszerek a termelés automatizálásó- nál.

9313

lNlUTlNA, K. V.: Normirovanie proizvodsztvennüh

zapaszov sz primeneniem matematiko-sztatiszticsesz-

kih metodov. Moszkva. 1969. Izdat. Sztatiszt. 110 p.

A termelési készletek szabályozása matematikai statisztikai módszerek segítségével.

20 425. 22 162

ISZTORUA szovetszkoj goszudarsztvennoj sztatiszti- ki. Red.: V. V. Szinicün. Moszkva. 1969. Izdot. Szta- tiszt. 527 p.

A szovjet állami statisztika története.

21 491 IVANOV, lu. V. —— SCSEDRlN, N. l.: Mehanizaciia sztatiszticseszkih rabot. Moszkva. 1972. Izdat. Szta- tiszt. 327 p.

A statisztikai munka gépesítése.

298 992 IAHOT, O. O.: Sztatisztícseszkaia zakonomernoszt' v szociologicseszkom analize. Moszkva. 1969. Izdat.

Znanie. 46 p.

A statisztikai törvényszerűség :: szociológiai elem—

zésben.

286106

KANTOROVICS, L. V.: Mutematicseszkie metodü organizacií i planirovcmiju proizvodsztva. Leningrad.

1939. lzd. Leningrod. Gosz. Universziteta. 68 p.

A termelés szervezésének és tervezésének mate-

matikai módszerei. M

3 KARCEV, A. V.: Osznovü sztatisztiki kupital'nogo sztroitel'sztva. chebnoe poszobie dea podgotovki buhgalterov sztroek 1 podrjadnüh organized]. Moszk- va. 1962. Goszsztatizdat. 219 p.

A beruházásstatisztika alapfogalmai. 6209

LEN/N. V. I.: Ob organizacíi szovetszkoj sztatisztíki.

Moszkva. 1959. Goszplanizdat. 71 p.

A szovjet statisztika megszervezéséről.

226 910 LUCENKO, A. l. -— NAZAROV, M. G.: Obscsaia I szeI'szkohozjaisztvennaja sztatisztika. Moszkva.

1962. Szel'hozizdat. 351 p.

Általános és mezőgazdasági statisztika.

4137

LUKOMSZKll. !. l.: Teoriia korrteacii i ee prime- neníe k analizü proízvodsztva. Moszkva. 1958. Gosz-

sztatizdat. 387. p.

A korreláció elmélete és alkalmazása a termelés elemzésére.

212903

MALUI, !. G.: SztatlsztIka neproizvodsztvennogo

potrebleníía. Moszkva. 1965. 21 p.

A nem termelő fogyasztás statlsztikóia.

387 127

(8)

STATISZTIKAI IRODALMI FIGYELÓ

1183

MAKSZIMOV, G. T.: lzucsenie szisztemü gorodszkíh poszeleni] BSZSZR metodami matematicseszkoj szta- tisztiki. Minszk. 1972. Izd. Nauka i Tehn. 157 p.

A Belorusz Szovjet Szocialista Köztársaság va'rosí településrendszerének vizsgálata matematikai statisz-

tikai módszerekkel.

394 103 MARTC'INOV. V. V.: Mezsdunaradnaja sztatisztika.

Moszkva. 1974. lzdat. Sztatiszt. 123 p.

Nemzetközi statisztika.

500 874 MASZLOV, P. P.: Kriticseszkij analIz burzsuaznüh sztatiszticseszkih publikacij. Moszkva. 1955. Akad.

Nauk. 477 p.

A burzsoá statisztikai kiadványok kritikája.

202135. 209653 MASZLOV, P. P.: Sztatisztika v szociologii. Moszkva.

1971. lzdat. Sztatiszt. 247 p.

Statisztika a szociológiában.

294 414, 294 441 MATIUHA, I. la..- Sztatisztika zsiznennogo uzrovnja naszeleníja. Moszkva. 1973. lzdat. Sztatíszt. 231 p.

A lakosság életszinvonalának statisztikája.

500367

METODIKA i tehnika sztatiszticseszkoj obrabotkí pervícsnoj szociologicseszkoj infarmacíi. Red.: 6. V.

Oszipov. Moszkva. 1968. Izdat. Nauka. 326 p.

A primer szociológiai információ statisztikai fel' dolgozásának módszertana és technikáia.

18 717 METODOLOGICSESZKIE vopraszü Izucsenija urovn—

ja zsizni trudjahcsihszja. Red.: !. Ju. Plszareva. Izd.:

Naucsno-lszszledovatel'szkíj Insztitut Truda. Moszkva.

1959. Szocekgiz. 253 p.

A dolgozók életszínvonala vizsgálatának módszere.

228 609. 242 165 pramüslennoi 1967.

METODOLOGICSESZKIE sztatisztiki. Red.: G. 1.

Izdat. Nauka. 222 p.

Az iparstatisztika módszertani kérdései.

18 947. 22 770 NIKITIN, 51. M.: Sztatisztika kapitalovlozsenij v ka- pitaliszticseszkih sztranah. Moszkva. 1960. Gaszszta- tízdat. 137 p.

Beruházásstatisztika a tőkés országokban.

974. 1 708

OCSERKI po isztorii sztatisztíki SZSZSZR. Szbamík

4. Red.: Insztitut Ekonomikí AN SZSZSZR. Szektor

Ékonomícseszkoj Sztatisztiki. Moszkva. 1961. Goszszta- tizdat. 206 p.

Tanulmányok a szovjet statisztika történetéből.

2 260. 3656. 3 656 OCSERKI po isztorii sztatisztiki SZSZSZR. Szbomik 5. Red.: T. V. Rjabuskin. Moszkva. 1972. Izdat. Szta- tiszt. 196 p.

Tanulmányok a szovíet statisztika történetéből.

298 984 Sztatisztika éffektivnoszti 1975. lzdat.

voproszü

Baklanov. Moszkva.

OKTJABR'SZKIJ, P. Ja.:

promüsiennogo prolzvodsztva. Moszkva.

Sztatiszt. 219 p.

Az ipari termelés hatékonyságának statisztikája.

501 244

PARTIGUL, Sz. P.: Sztatísztika material'no 0 i kul—

turnogo urovnja naroda. Moszkva. 1956. oszszta- tizdat. 111 p.

A lakosság anyagi és kulturális színvonalának sta—

tisztikáia.

208 673, 213 591 POMERANCEV. V. V.: Prakticseszkaia metodika kor- reljacionnogo analiza. Na primerah iszszledovanij kapitai'nüh zatrat. Moszkva. 1963. Ekonomizdat. 92 p.

A korrelációelemzés gyakorlati módszertana a be- ruházási költségek vizsgálatának példáján.

6030. 6428 PROBLEMÚ mezsdunarodnoj sztatisztíki. Red.: A. .!

Petrov, V. M. Szímcsera. Moszkva. 1971. Izdat. Nau- ka. 313 p., 1 t.

A nemzetközi statisztika problémái.

298 979. 500 323

PTUHA, M. V.: Ocserki pa isztorii sztatisztikí v SZSZSZR. Tom. 2. 1. Sztatisztika v Akademii Nauk, ucsenüh obscsesztvah i ucsebnüh zavedenijah 1801——

1863. 2. Universzitetszkaja sztatisztika (goszudarszt- vavedenie) v Roszszií 1801—1945. Moszkva. 1959. Akad.

Nauk. 485 p.

Tanulmányok a szovjet statisztika történetéből. 2.

köt.

323 694. 337 987 PUGACSEVA, A. A.: Sztatisztika material'no-tehni- cseszkogo sznabzsenija í szbüta. Moszkva. 1973. Iz- clat. Sztatíszt. 266 p.

Az anyagi—műszaki ellátás és értékesítés statiszti- kóia.

601 615 RIABUSKIN, T. V.: Mezsdunarodnaja sztatisztika.

Organizacija i metodologija. Moszkva. 1965. lzd.

Sztatisztika. 270. 2 p.

Nemzetközi statisztika. Szervezet és módszertan.

10 986, 11018. 11088

RJAUZOV, N. N. — TlTEL'BAUM, N. P.: Sztotisz-

tika szovetszkoj torgovli. Moszkva. 1976. Izdat. Szta-

tiszt. 310 p.

A szav/et kereskedelem statisztikája.

601 816 SVÚRKOV, V. V. — SVÚRKOVA. T. Sz.: MadeIiro- vanie vnutrigodicsnüh kolebanij szprosza. Moszkva.

1973. Izdat. Sztatiszt. 173 p.

A kereslet évközbeni ingadozásainak modellezése.

601 466

SZAVINSZKU, D. V.: Kursz promüsIennoj sztatisz—

tiki. Moszkva. 1960. Goszsztatizdat. 479 p.

Az iparstatisztika tankönyve.

13 708, 2884. 2183 SZTATISZTICSESZKIE i matematicseszkie metodü v izucsenii problem narodnogo potreblenija. Red.: A.

H. Karapetjan. Erevan. 1964. lzd. Akad. Nauk Ar- manszkoj SZSZR. 177 p.

Statisztikai és matematikai módszerek a lakossági fogyasztás problémáinak vizsgálatában. 0 48

1— 5 SZTATISZTICSESZKIJ metod v naucsnam iszszledova- nií. Pod. red. M. Szmit i A. Timirjazeva. Moszkva.

1925. Izd. Komm. Akad. 211 p.. 17 t.

A tudományos kutatás statisztikai módszerei.

305 143—44

SZTATISZTICSESZKOE izucsenie szprosza i patreble- niia. Red.: T. V. Rjabuskin. Moszkva. 1966. Izd. Nau—

ka. 257 p.

A kereslet és a fogyasztás statisztikai vizsgálata.

15 0 24, 15 248 TROFIMOV, V. P.: Izmerenie vzaimoszvjazej szo- cial'no— ékonomicseszkih javlenij. Moszkva. 1975. Iz-

dat. Sztatiszt. 149 p.

A társadalmi—gazdasági jelenségek kölcsönhatásai- nak mérése.

600885 UMANSZKII, L. A.: Sztatísztíka osznovnüh fondov i kapital'nüh vIozsenij v szeI'szkom hozjajsztve.

Moszkva. 1965. CSZU SZSZSZR. 23 p.

A mezőgazdasági állóeszközök és beruházások sta- tisztikáia.

387 130

USZTINOV. A. N.: Sztatíszticseszkoe izucsenie isz-

pol'zovanija osznovnüh fondov promüslennogo pred- prijatija. Moszkva. 1959. Goszsztatizdat. 129 p.

Az iparvállalatok állóeszköz-felhosználásának sta- tisztikai vizsgálata.

1 681. 226 595, 226 846 VOLIN, B. M.: Sztatisztika i politika. Moszkva.

1952. Goszsztatízdat. 99 p.

Statisztika és politika.

204 120—21

VOPROSZU transzportnoj statisztikí. Szbomík szta-

tej. Red.: V Sz. Nemcsínov. Moszkva. 1960. Gosz- sztatizdat. 307 p.

A közlekedési statisztika kérdései. Cikkgyűitemény.

3853

(9)

1184

TÁJÉKOZTATÓ

ES BIBL!OG RAFIA! KIADVANYOK

BIBLIOGRAFICSESZKU ukazotel' ínosztmnnoj lite—

raturü. Szoszt. Kabinetom Sztatisztiki lnsztitum Na- rodnogo Hozjaisztva im. Plehanova. Moszkva. 1928.

lzdanie CSZU SZSZSZR. 37 p.

A külföldi szakirodalom bibliográfiai iegyzaeélíei 6 2

BIBLIOGRAFICSESZKII ukazatel' !zdanil mesztnüh sztatiszticseszkih organov po nurodnomu hozjoisztvu i kultura za 1916—1958. gg. Moszkva. 1958. 162 p.

A helyi statisztikai szervek kiadványai, 1918—1958.

1 627

STATISZTIKA! !RODALM! FIGYELÓ

BIBLIOGRAFICSESZKII ukuzutel' szinte] i materia- Iov po sztatisztike ! ucsetu. Zsurnal ;.Vesztnik Sata—

tísztfki" za 50 !et (1918-1968 gg.). Red.: A. T. Sztrav- szkijjv. B. Szinlcün. Moszkva. 1971. lzdat. Sztatísxt.

314 p;

Statisztikai és számviteli tárgykörű cikkek és anya- nak! blbliogtófióia. A Vesztm'k íztatisztíkí 50 évin-

lyamából, 1919—1968. '

501 598

SZLOVAR'-szpravocsník po szocial'no-ékonomicseszd kai sztatisztike. Szoszm 51. A. Bekunov. !. M. Bag- danov. itd. Moszkva. 1944. Gosz'pionizdot. 267 p.

A társadalmi—gazdasági statisztika kéziszótóra.

203 971. 357203

Figure

Updating...

References

Related subjects :