• Nem Talált Eredményt

Néhány gondolat a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia munkájáról megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Néhány gondolat a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia munkájáról megtekintése"

Copied!
12
0
0

Teljes szövegt

(1)

0 2 / 4 3 9 / 7 0 6 1 . 3 /

N É H Á N Y G O N D O L A T

A I I I . O R S Z Á G O S K Ö N Y V T Á R Ü G Y I K O N F E R E N C I A M U N K Á J Á R Ó L

S z e p e s v á r y T a m á s

Országos Müsiaki Könyvtár ss Dokumentációs Központ

I g e n sok reália probléma, konkrét j a v a s l a t , célkitűzés j e l l e m e z t e a I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a 1970. december 15-17. kö aötti tanácskozását. E z t a résztvevők aktivitásán kivül a g o n d o 3 elő készitő munka i s lehetővé t e t t e . Az elmúlt 15 év - sajnálatos módon e n n y i ldö t e l t e l a legutolsó könyvtáros k o n f e r e n c i a óta - szakmai problémáit, eredményeit és hiányosságait a könyvtárosok, tájékoztatá s i szakemberek széles körű bevonásával több előkészitő szekció v i t a t t a meg.

Az előkészítő munkabizottságok, szekciók a következő témákat dolgozták f e l :

I . Könyvtár és közművelődés

I I . Könyvtár - közoktatás és a szakemberek képzőse E munkabizottság két albizottságra o s z l o t t :

1. Az általános és középfokú oktatás és a könyvtárak 2. Az egyetemi könyvtárak fejlesztési irányelvei

I I I . Könyvtár és tájékoztatás - tudomány és termelés. £ szekció keretében került megvitatásra az i p a r , a mezőgazdaság és élelmezés­

ügy, v a l a m i n t az egészségügy könyvtári és információs ellátottsága.

I V . Könyvtárosok és dokumentalisták képzése és továbbképzése V. Központi szolgáltatások

Az előkészitó szekciók munkájuk eredményét referátumokban rögzí­

tették, amelyek az elmúlt 15 év helyzetének elemzését és az elemzé­

sek alapján elkészített ajánlásokat tartalmazzák /!/.

(2)

SZEPESVÁRY T.: I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a

A k o n f e r e n c i a résztvevői KONDOR Ietvánnónak, a Művelődésügyi 111 nisztórlujn KÖnyvtárosztálya vezetőjének Könyvtáraink és a társadalom cimU vitaindító előadása / 2 / után a referátumok ajánlásait és tézise i t / V v i t a t t a meg. Sajnos a meghívottak számát a TIT Természettudo­

mányi Stúdiójának befogadóképessége, a vitát és a hozzászólásokat az idő rövidsége korlátozta.

A k o n f e r e n c i a nagyon gazdag vitaanyagából válogatva, néhány - a műszaki-gazdasági tájékoztatást és a szakkönyvtárakat érintő - p r o b ­ lémát szeretnénk i s m e r t e t n i .

1 . A SZAKKÖNYVTÁRAK, A SZAKIHOIJALMI TÁJÉKOZTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS A TÁRSADALMI FEJLŐDÉS

A k o n f e r e n c i a megállapította, hogy a könyvtárak és a tájékozta­

tási intézmények együtt h a l a d t a k országunk társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődésével. Az intézmények szakmai tevékenységének szín­

v o n a l a növekedett, az információs szervek és a szakkönyvtárak f i g y e ­ lembe vették a társadalul szükségleteket, igényeket.

Az elmúlt 15 évben különösen a következő társadalmi tényezők, i l l e t v e igények határozták meg a műszaki könyvtárak, tájékoztatási intézmények tevékenységét:

- a népgazdaság és ezen belül a nemzeti jövedelem fejlődése, amely a vállalatokat a termelés és értékesítés bővítésére ösztönzi;

mindezt különösen az u j gazdaságirányítási r e n d s z e r bevezetése segí­

t e t t e elő;

- a tudományos és t e c h n i k a i f o r r a d a l o m g y o r s kibontakozása, amely elsősorban a tudományos kutatások és a műszaki fejlesztés kér­

dését h e l y e z t e előtérbe;

- az ország népességének az átrétegeződése: növekszik az i p a r ­ ban és a szolgáltatások területén dolgozók száma, emelkedik a műsza­

k i , gazdasági képzettségű dolgozók aránya;

- a társadalmi-politikai v i s z o n y o k fejlődése következtében nö­

v e k s z i k a közéleti felelősség, nő az Önálló tájékozódás igénye.

Mindezek az objektív társadalmi tényezők igénylik a szakszerű, színvonalas tájékoztatási tevékenységet, szakkönyvtári munkát.

Ugyanakkor a z t i s világosan k e l l látni, hogy a f e n t i e k b e n f e l ­ s o r o l t társadalmi szükségletek nem egyformán j e l e n t k e z n e k , h a t n a k minden iparágban, kutatóintézetben vagy vállalatnál. Bizonyos e l l e n t ­ mondás tapasztalható a h e l y i l e g , egyénileg jelentkező információs igények /vagy igénytelenségek/ ós a termelés, kutatás számára szüksé­

ges információs igények között. Ennek gyakran következménye a könyv­

tárak, Információs szakintézmények működéséhez szükséges tárgyi, anyagi B t b . feltételek csökkentése, elhanyagolása, de g y a k r a n a

(3)

TMT lE.évf. 4-.szám 1971.április

könyvtárosok, tájékoztatási szakemberek társadalmi és a n y a g i megbe­

csülésének a hiánya i s . Az o b j e k t i v társadalmi igények és az egyéni módon jelentkező "információs" igények közötti ellentmondás feloldá­

sát a k o n f e r e n c i a i g e n f o n t o s feladatának t a r t j a .

Érdekes, hogy nem könyvtáros, hanem DARVAS József, az írószövet­

ség elnöke f o g a l m a z t a meg k o n f e r e n c i a i felszólalásában leghatározot­

t a b b a n , hogy " j o b b feltételeket, j o b b a n y a g i , j o b b morális, j o b b épü­

l e t t e l i , j o b b ellátási feltételeket k e l l t e r e m t e n i * könyvtári munká­

nak és a t a r t a l m i kérdések - egyébként h a l l a t l a n u l f o n t o s - követel­

ményeit ezek alapján l e h e t csak komolyan v e n n i távlati szempontból

2. KÖNYVTARÁÉ ÉS A SZAKIRODALMI TÍJÉKOZTATÍS

15 5» vitái, felfogásbeli eltérések után jó v o l t h a l l a n i a kon­

f e r e n c i a állásfoglalását a könyvtárügy és a s z a k i r o d a l m i tájékozta­

tás egységéről, együttműködéséről. Ez az "egység" már nem törekszik

"azonosságra": realitásnak f o g a d j a e l , hogy a népgazdaság informáci­

ós rendszerében, a h a z a i könyvtárügy területén különböző t i p u s u , k ü ­ lönböző feladatú intézmények működnek, amelyekben különböző képzett­

ségű, munkakörü szakemberek dolgoznak /5/.

KONDOR Istvánná vitaindító előadásában /!/ e problémákról a kö­

vetkezőket mondotta: "a s z o c i a l i s t a könyvtárügy mindenkor a különbö­

ző t i p u s u , feladatkörű és nagyságrendű könyvtárak együttműködésének elvére épült. Erről v a n sző lényegileg a szakkönyvtárak és a s z a k i r o ­ d a l m i tájékoztatási intézmények közötti k a p c s o l a t esetében i s . Vilá­

gos, hogy nem az alá- vagy fölérendeltségre, a rivalizálásra gondo­

l u n k , hanem a r r a , hogy a kérdéses társadalmi tevékenység által meg­

kívánt s z a k i r o d a l m i tájékoztatási funkció m i l y e n s z e r v e z e t i k e r e t b e n valósítható meg a l e g j o b b a n . A fejlődés a z t i g a z o l t a , hogy az i p a r és a mezőgazdaság szakterületein a s z a k i r o d a l m i tájékoztatás országos és ágazati s z i n t e n a tájékoztatási intézmények keretén belül valósul meg, s ezek részét képezik a könyvtárak, üzemi és vállalati s z i n t e n most vannak formálódóban az Információs szervek. A társadalomtudomá­

nyok terén... a könyvtárból kifejlesztendő tájékoztatási intézményt t a r t j u k optimális megoldásnak. Bármelyik forma valósul i a meg, az alapvető kérdés nem a s z e r v e z e t i megoldás, hanem a rendeltetésszerű működés."

A rendeltetésszerű működés elvének kialakítású érdekében f o n t o s ajánlásokat t e t t az i p a r i szekció munkabizottsága a vállalati szak­

könyvtárak, v a l a m i n t a műszaki termelési hálózat továbbfejlesztése érdekében, amelyeket i t t most vázlatosan ismertetünk /6/. •

* A Szerkesztőség szívesen lát e témához észrevételeket, hozzászólá­

s o k a t .

(4)

SZEFESVÍHY T.: I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a

A munkabizottság k i d o l g o z t a az információs szakkönyvtár "ideá­

l i s " modelljét, amely a következő funkciókat látja e l t

- a s z a k i r o d a l o m felderítése minden információhordozóra és min­

den releváns témakörre vonatkozóan. A szakkönyvtár egyúttal dokumen­

tumtár i s , nemcsak műszaki könyvtár, llüködésl körébe t a r t o z i k a vo­

natkozó alaptudományok, a közgazdaságtudományok, szociológia, p s z i ­ chológia, továbbá a vezetés és szervezéstudománynak a vállalat szük­

ségletei s z e r i n t válogatott s z a k i r o d a l m a i s ;

- a s z a k i r o d a l m i források k r i t i k a i válogatása;

- a nehezen hozzáférhető, nem publikált dokumentumok, informáci­

ók felkutatása;

- a kiválasztott és f e l k u t a t o t t dokumentumok beszerzése, megszer­

zése;

- a dokumentumok t a r t a l m i elemzése: a lényeges t a r t a l m i elemek megállapítása valamely osztályozó r e n d s z e r alapján, tárgysző alkotás­

s a l , indexeléssel - speciális t e z a u r u s z alkalmazásával - f i g y e l e m b e véve a kézi lyukkártyás, v a l a m i n t a gépi információfeldolgozás l e h e ­ tőségeit, követelményeit)

- a tájékoztatási igényeknek megfelelően katalógusok s z e r k e s z ­ tése, információs kartotékok és adattárak létesítése a h a z a i és kül­

földi dokumentációs kiadványok, szolgáltatások felhasználásával;

- r e f e r e n s z szolgálat kiépítése, megfelelő r e f e r e n s z könyvtár segítségével;

- az olvasószolgálat, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés meg­

szervezése ;

- SDI-szolgáltatás, irodalomkutatás, témabibliográfiák, gyarapo­

dási jegyzékek, f o l y a m a t o s bibliográfiai tájékoztatás s t b . megszerve­

zése és megvalósítása a vállalat fejlesztési, termelési, értékelési f e l a d a t a i n a k megfelelően;

- fordító szolgálat megszervezése;

- reprográfiai szolgálat é 3 szolgáltatások megvalósítása az ob­

jektív igényeknek megfelelő mértékben;

- f o l y a m a t o s könyv-, könyvtár- és egyéb s z a k i r o d a l m i propagan­

da, kiállítások szervezése; a termelési propaganda, az ujitók és a s z o c i a l i s t a brigádok támogatása s t b .

A j a v a s l a t o k f e l v e t i k a j e l e n l e g i egységes műszaki termelési könyvtéri hálózat átalakításának a kérdését i s . A t e r v e k s z e r i n t , az i p a r i szaktárcák tagozódásának megfelelően öt hálózat - építésügyi, kohó- és gépipari, könnyűipari, közlekedés- ós postaügyi, v a l a m i n t nehézipari hálózat - létesülne. Ezáltal fokozódna a minisztériumok ezerepe és felelőssége a tárcák információs és szakkönyvtári tevé­

kenységének a fejlesztésében.

(5)

TMT 18.évf. 4-.szám 1971.április

Az Crszágos Műszaki Könyvtár ás Dokumentációs Központ f e l a d a t a e s z e r v e z e t i átalakulás során megváltozna: változatlanul betöltená a műszaki szakterület országos jellegű tudományos szakkönyvtári f u n k ­

cióját, továbbá koordináló és f e j l e s z t i s z e r e p e t töltene be. Az OMKDK fejlesztési ós koordinálási f e l a d a t a i t a munkabizottság i g y fogalmaz­

t a meg:

- k i d o l g o z z a a műszaki könyvtárügy országos fejlesztésére v o n a t ­ kozó koncepciókat;

- s z e r v e z i és koordinálja a műszaki termelési hálózatok és más hálózatok közötti együttműködést;

- a gépesítés területén adaptációs kutatásokat végez, i l l e t v e valósit meg;

- s z e r v e z i a műszaki könyvtári munka szabványosítását;

• - vizsgálja a műszaki-gazdasági információk iránti szükséglete­

k e t , együttműködve a hálózati központokkal és a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal;

- s z e r v e z i , i l l e t v e részt vesz a műszaki könyvtárosok képzési ée továbbképzési munkájában;

- a azükséglsteknek megfelelően központi könyvtári szolgáltatá­

s o k a t nyújt, e g y e d i és időszakos könyvtári kiadványokat ad k i , mód­

s z e r t a n i tanulmányokat j e l e n t e t meg.

Ez a t e r v e z e t t e z e r v e z e t i változás természetesen nem érinti az OMKDK-nak a népgazdaság információs rendszerében a műszaki-gazdasági tájékoztatás területén ellátandó f e l a d a t a l t .

3. A KÉPZÉS - TOVÁBBKÉPZÉS KÉRDÉSEI

lágyon sok felszólaló érintette a könyvtárosok képzésének ée t o ­ vábbképzésének a problémáit. KE1IBER Béla /Kaposvári Megyei Könyvtár/

a vidék könyvtáros-hiányáról számolt be: felső- és középszintű szak­

képzettséget Igénylő állások betöltetlenek, mert n i n c s elegendő szak­

képzett könyvtáros a vidék számára. DOBOS P i r o s k a /PSZKK/ v i s z o n t a Fővárosi Szabó E r v i n Könyvtár hálózatának kádergondjairól beszélt, mlg BENEDEK Jenő /OMKDK/ a műszaki-gazdasági tájékoztatás szakembe­

r e i n e k és ozakkőnyvtárosainak képzési gondjairól szólt /5/« ZSIDAI József /Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtára, M i s k o l c / s z e r i n t a

"könyvtárakban a káderhelyzet r o m l i k , a szakemberek elvándorolnak a könyvtárakból... a 30-40 év közöttiek tömegesen hagyják e l a könyvtá­

r a k a t " . / ? / . CZIUE Mihály irodalomtörténész s z e r i n t / 8 / nem szabad megengedni, hogy a könyvtárakban "botfülű" könyvtárosok h e l y e z k e d j e ­ nek e l , a k i k n e k az i r o d a l o m h o z semmi érzékük n i n c s . S hozzátehetjük:

g y a k r a n a szakirodalomhoz sem.

(6)

SZEPESVABY T . i I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a

A k o n f e r e n c i a tézisei összefoglalóan megállapították, hogy a személyi ellátottság sem mennyiségileg, sem minőségileg nem elégíti k i a követelményeket.

Ez a megállapítás nagy felelősséget ró minden oktató intézmény­

r e , s z e r v r e . A hivatástudat elmélyítése, a t a n t e r v e k korszerűsítése, az oktatási formák rugalmasabbá tétele nélkül a l i g h a várható gyökeres változás.

Az egyetemi könyvtárósképzésben f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i a könyv­

tári és a s z a k i r o d a l m i tájékoztatás területén kialakuló u j munkakö­

rökre, a o k t a t n i k e l l a könyvtártudomány és i n f o r m a t i k a legújabb e r e d ­ ményeit. A szakkönyvtárak káderhiányának enyhítése érdekében növelni k e l l a természettudományi vagy idegen n y e l v i szakpárosítással f e l v e t t hallgatók létszámát.

A felsőfokú képzést az eddiginél változatosabb, posztgraduálie formák bevezetésével i s bővíteni l e h e t n e , A tájékoztatási szakember­

képzés megvalósítása érdekében további oktató bázisokat, képzési i n ­ tézményeket k e l l kiépíteni.

A tanítóképző intézetekben folyó könyvtárosképzést tovább k e l l f e j l e s z t e n i . A k o n f e r e n c i a j a v a s l a t a s z e r i n t ennek e g y i k lehetősége az egyszakos képzés.-A tanítóképzőkben Így önálló, külön felvételi k e r e t t e l rendelkezne a könyvtár szak, tananyagát ennek megfelelően l e h e t n e bővíteni. így b i z t o s i t o t t a b b n a k látszik, hogy a végzett h a l l ­ gatók valóban könyvtárakban - s elsősorban vidéken - helyezkednének e l , m i n t a j e l e n l e g i kétszakos /népművelő - könyvtáros/ képzés ese­

tében.

Egyértelműen kiderült az I s , hogy a j e l e n l e g két és féléves t a n ­ f o l y a m jellegű társadalomtudományi-, műszaki-mezőgazdasági és o r v o s ­ tudományi szakkönyvtárosképzős zsákutca jellegét meg k e l l szüntetni.

Ennek két módja lehetséges: a s z a k t a n f o l y a m o k a t iskolarendszerű o k t a ­ tásba b e i l l e s z t e n i , vagy mindazokat a tanulmányi kedvezményeket, j o ­ gokat / p l . tanulmányi szabadság, ösztöndíj, tankönyv ellátás, állami érvényű oklevél, továbbtanulás s t b . / biztosítani a szaktanfolyamok részére, amelyek a többi könyvtároskópző intézetben tanuló hallgató­

k a t m e g i l l e t i . Különösen problematikussá vált ez most, a m i k o r a Műve­

lődésügyi Minisztérium biztosította a tanítóképzőben végzett könyvtár szakos hallgatók kétéves továbbtanulási lshetőségét az egyetemen.

Nem f o g l a l k o z o t t a k o n f e r e n c i a kellő súllyal a könyvtáros és tá­

jékoztatási szakemberképzés oktatási feltételeinek - p r o g r a m o z o t t ok­

tatás, audio-vizuális módszerek és t e c h n i k a alkalmazása az oktatás­

ban, oktatók oktatása, j e g y z e t e k s t b . - fejlesztésével, helyzetével.

Ugyancsak sokan hiányolták a továbbképzés rendszerének kialakítását, megvalósítását.

Végül egy nem szorosan v e t t oktatási, de a káderkérdéssel s z o r o ­ san összefüggő probléma: a k o n f e r e n c i a f e l v e t e t t e a könyvtárosok anya­

g i megbecsülésének, az életkörülmények megjavításának a kérdését i s . T e t t e mindezt annak a realitásnak a tudatában, hogy e kérdések függ­

nek a népgazdaság teherbírásától, az általános bérpolitikától B t b . ,

(7)

TMT lS.Ővf. 4.szám 1971.április

de ugyanakkor minden "késedelem g y o r s l t j a a szakma l e g j o b b j a i n a k e l ­ vándorlásét" .

4. NÉHÁNY TOVÁBBI KÖNYVTÁRI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI PROBLÉMA

S i n c s lehetőség az összes felmerült probléma említésére, ezért befejezésül néhány k i e m e l t kérdést ismertetünk.

A h a z a i könyvtárügy és a s z a k i r o d a l m i tájékoztatás s z e r v e z e t i , t a r t a l m i fejlődése b i z o n y o s mértékben meghaladta az 1956. évi 5-sz.

könyvtári törvény j o g i k e r e t e i t . A fejlődés korszerű jogszabályokat igényel: már emiitettük a könyvtári hálózatok kérdését, a hálózati központok funkcióinak a megváltozását, de i d e t a r t o z i k a s z a k i r o d a l ­ mi tájékoztatás és a könyvtárak k a p c s o l a t a i s . - Sokan sürgették az i g e n régóta húzódó selejtezési utasítás kiadását. A dokumentumok mennyiségi növekedésének korában az állománygyarapítással csaknem egyenrangú tevékenység - különösen műszaki könyvtári területen - az állományapasztás, selejtezés. A j e l e n l e g i érvényes rendelkezés e z t

"tuladmlnlsztrálja'', az u j m i n i s z t e r i utasítás v i s z o n t évek óta ké­

s i k .

A külföldi - elsősorban devizás - könyvek és folyóiratok b e s z e r ­ zésénél komoly problémát okoz, hogy n i n c s összhang a növekvő dokumen­

tumtermés, az áremelkedés és az állománygyarapításnak e dokumentumok beszerzésére fordított keretösszege között. A k o n f e r e n c i a tézisei s z e r i n t "ha az árak emelkedésével lépést akarunk t a r t a n i , a nyilvá­

nos könyvtárakat fenntartó szerveknek ... legalább évi 1 2 ^ - k a l k e l l növelniÖV az állománygyarapítási k e r e t e k e t " . A j a v a s o l t 125Í-ot min­

den felszólaló k e v e s e l t e .

A katasztrofális raktárhelyzetről, a könyvtárak felszereltségé­

nek elmaradottságéról, épület-, könyvtárhelyiség hiányról szólni s z i n t e közhely. A k o n f e r e n c i a j a v a s o l j a , hogy a Művelődésügyi M i n i s s i - térium illetékesei, az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács és más illetékes s z e r v e k és szakemberek dolgozzanak k i egy 15 éves koncepciót, amelyben mindezek a kérdések h e l y t kapnak, de k i e m e l t e n k e l l f o g l a l k o z n i a központi beruházások kérdésével, a tároló könyvtá­

r a k létesítésével és az u j Nemzeti Könyvtár építésének a befejezésé­

v e l .

A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztélya és az Országos Mű­

s z a k i Sejjesztési Bizottság készítse e l a könyvtárak és tájékoztatási szakintézmények gépesítési koncepcióját. A koncepció vizsgálja meg a korszerű kisgépekkel való ellátás kérdését és a nagygépeaitésre való felkészülés s z e l l e m i , t e c h n i k a i ée a n y a g i feltételeit. Szükségesnek látszik legalább a nagy dokumentumbázisok felszerelése reprográfiai eszközökkel, v a l a m i n t a korszerű hírközlés hálózatának kiépítése.

(8)

SZEPESVARY T.: I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a

A konferenciát az őszinte problémafelvetés, a megoldások keresé­

se j e l l e m e z t e - és ez i s már eredmény.

A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtárosztálya a viták, hozzászó­

lások és a korábban kialakított referátumok, ajánlások alapján most d o l g o z i k a I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a tézisein.

Az eredményesség fokmérője az l e s z , hogy m i t t u d a könyvtáros társadalom, a s z a k i r o d a l m i tájékoztatással foglalkozók egyre népesebb tábora a tézisekből a következő években megválóéitani.

1 . I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a . Szekcióülések referátumai.

Tömöritett kiadás. Szerk.: Ceüry István. Bp. Művelődésügyi M i n i s z ­ térium, 1970. 165 p .

2. KONDOR Istvánné: Könyvtaraink és a társadalom. = Könyvtáros, 21.k.

2.ez. 1 9 7 1 . p.61-67.

3. I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a . Tézisek. Bp. /Népművelési propaganda I r o d a / , 1970. 52 p .

4. DARVAS József: Jobb ellátási feltételeket k e l l t e r e m t e n i a könyv­

tári munkánaki - Könyvtáros, 21.k. 2.sz. 1 9 7 1 . p.74-76.

5. BENEDEK Jenő: A könyvtárügy, a s z a k i r o d a l m i tájékoztatás és a

szakmai tájékoztatásügy ezoros egységet képes. • Könyvtaros, 21.k.

2.sz. 1 9 7 1 . p.70-72.

6. Könyvtár és tájékoztatás, tudomány és termelés. A./ I p a r . Összeáll.

Györe Pál. • I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a . Szekcióülések referátumai, p.62-83.

7. ZSIDAI József: Az elmúlt 15 év nagy minőségi fejlődést h o z o t t . = Könyvtáros, 21.k. 2.bz. 1971. p.78-79.

8. CZ1ÍJE Mihály: Nagy d o l o g a z , hogy v a l a k i segítheti megvalósítani az emberben lévő lehetőségeket. * Könyvtáros, 21.k. 2*az. 1971.

I R O D A L O M

p.86-88.

(9)

TMT IS.éri. A.atóm 1971.április

SZEPESVABY. T.: R e f l e c t i o n s , o n t h e work o f t h e T h i r d S a t i o n a l Conference o f L i b r a r i a n s

The T h i r d H a t l c n a l Conference o f L i b r a r i a n a waa o r g a n l z e d i n Budapest on December 15-17, 1970. The Conference had been t h o r o u g h l y p r e p a r e d by f i v e w o r k l n g - c o m a i t t e e s on

I . L i b r a r y and p u b l i o e d u c a t i o n )

I I . L i b r a r y , e d u c a t i o n , and t h e t r a i n l n g o f e x p e r t s ;

I I I . L i b r a r y and I n f o r m a t i o n - s c i e n c e and p r o d u c t i o n . T h i e sec- t i o n h a n d l e d probléma connected w i t h t h e l i b r a r y and I n f o r m a t i o n s e r r l c e s i n t h e f l e l d s o f l n d n s t r y , a g r i c u l t u r e and f o o d , and p u b l l c h e a l t h ;

I V . T r a i n l n g and l n - s e r v l c e t r a i n l n g o f l i b r a r l a n a and documental- l s t s i

7. C e n t r a l l i b r a r y servicéé.

Tbe Conference d i s c u s s e d t h e r e p o r t s and recommendatlone eub- i i i t t e d by t h e f i v e working-commltteee.

The Conference e s t a b l i s h e d t h a t over t b e p a s t 15 y e a r s l l b r a r i e s t o g e t h e r w i t h s p e c i a l I n f o r m a t i o n i n s t i t u t e e and c e n t r e s had p r o c e e d - ed I n l l n e w i t h t h e c o u n t r y ' a e o c i a l , economlc and c u l t u r a l d e v e l o p - ment, p a y i n g dne a t t e n t i o n t o e o c i a l needs. A t t h e eame t i m e , i t has alsó been f o u n d t h a t e o c i a l needs do n o t alwaya appear w i t h t h e eame s t r e n g t h i n each b r a n c h o f i n d u s t r y and c u l t o r e . The Conference deems i t a a an e s s e n t l a l t a a k t o e l l a i n a t e t h l s c o n t r a d i c t i o n and a n a l y s e i t a causes.

The f i f t e e n - y e a r development has l e d t o a sound r e l a t l o n e h i p between l l b r a r i e s and I n f o r m a t i o n c e n t r e s . I n t h e i n d u e t r i a l and a g r i c u l t u r a l f i e l d , t e c h n i c a l I n f o r m a t i o n a o t l v l t i e e a r e g e n e r a l l y p e r f o r m e d and r e a l l z e d n i t h l n t h e framework o f s e c t o r a l i n f o r m a t i o n c e n t r e s and i n s t i t u t i o n s w h i t h l i b r a r i e s f o r a i n g o n l y p a r t o f t h i s o r g a n i z a t i o n . I n t h e f i e l d o f e o c i a l s o i e n c e s , however, i n f o r m a t i o n i n s t i t u t i o n s developed f r o m l i b r a r i e s a r e t a k i n g abape.

A paper r e a d a t t b e Conference e l a b o r a t e d an "ideál model" o f a s p e c i a l r e f e r e n c e l i b r a r y , and t h i s paper alsó made recommendations f o r t h e r e o r g a n i z a t i o n o f t h e n e t w o r k o f t e c h n i c a l l i b r a r i e s so t h a t t h e y a l g h t b e t t e r adapt t b e a s e l v e s t o t h e needs o f i n d u s t r i a l

b r a n c h e s .

ab r e g a r d s t r a i n l n g and i n - s e r v i c e t r a i n l n g , t h e Conference found t h a t - d e e p l t e a l l e f f o r t s and r e s a l t s - t h e i n f o r m a t i o n a a n - power s n p p l y f a l l s óbort o f t b e r e q u i r e m e n t s b o t h i n q u a l i t y and q u a n t i t y . A l l e d u c a t l o n a l I n s t i t u t i o n s a h o u l d make e f f o r t s t o

i n c r e a a e p r o f e e e i o n a l c o m a i t a e n t , t o update c u r r i c u l a , and i n t r o d u c e

(10)

SZEFESVÍHY. T.: I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a

more f l e x i b l e f o r m B o f t r a i n l n g , i n o l u d l n g p o s t - g r a d u a t e f o r n i s . The Conference proposed t h a t l o n g - and med luxa-rangé p l a n s should be work- ed o u t t o d e v e l o p f u r t h e r l i b r a r y a u t o m a t i o n , t o c o n s t r u o t s t o r a g e l i b r a r i e s , t o complete t h e c o n e t r u c t i o n o f t h e new N a t i o n a l l i b r a r y , as w e l l aa t o draw up a new l i b r a r y l a w .

o f t a

CEflEűrBAPH. T. : 0 p a C o r e 3- e f l Kowt>epeHUBB no S n d j m o T e q n o y y a e j i y B e H r p t m

3- n Kompépehubh n o ö H O J i n o T e x H ó u y a e x y B e i t r p B B oooTojuacb b

B v a a n e i r r e c 15 n o 17 aeieaöpH 197o r o a a . B.XR y c n e o R o f l p a Ö O T i i koh$b-

p e H U H H Oaxa n p o a e a e H a TmareabHaa n o n r o T o a n T a j b H a s p a ö o r a . B n u m 8 p e n e H n n x p a ö o v R x r p y t t n a x öujib n o a r o T O B J i e H H o a e a y i D i n i i e r e a u ;

I . B ü Ö j i i i O T e K a b B o e o ö m e e oöpa3oaaHHe.

H. E R Ö j m o r e i c a h e c e o ö n e e QÖyveHBe h noarorOBica oneuzajncroB.

III. B s O j i s o T e K a x üHÍtopuaubh — n a y n a b n p o B B B o a c T a o .

9 T a r p y n n a a a H H a a a a c b B o n p o o a u B o S e o n e t e n H O O T B s H n r a u n h B t i i p o p M a i i B f l U H n p o « u n i J i e n H O O T R , c e x b O K o r o x o s f l f t o r s a v. o r p a c - AH c n a f l * e H H H b n p o n 3 B O S 0 T B a n p o a O B O a b C T B e n i r n x n p o a y i t T O B , a T a K B e c a H B T a p B R .

í y . C n e i t R & o f a H o e o f i p a a o B a n H e b n o B t i m e H H e KaaaR$HKau. H B öböjtrotb-

K a p e A b n o K ^ M e H T a J i B C T O B .

y. I j e H T p a a b H t i e (5BÖJiB0Te<jHHe o ó c n y x R B a H B K .

K o a i p e p e H U B f l b x o n e o B o a H psőoth p a o c u o T p e a a a o K J i a a n a p e i t o v e n - a a u . H n , n o a r o T O H j e H H t i e h n p e a o T a a j i e n H u e n e p e i a c a e w u H P i i H B ű n e p a l o t á m *

rpynnauB,

Bhjio y c T a M O B J i e t i o , hto s a n p o a e a n n e 15 jiot p a a a H T a e ŐBÖJiBOTeK b B H t p o p u a u B O H n i i x o p r a v o a n o c n e u B a a b H O R j i a r e p a T y p e c o o T B e T O T B O B a a o C". ÜIÍCT B 6 H H O - 3 KO'IOUH'ie CKOMV B K y Jt h T y p H O H.V p a S E H T a K l O T p a H U , C y<ISTOM

B e e y B e x n q B B a x m H x c B o ő d b o tBennux T p e d o B a H a H . E u a o T a n x e otmbi8ho vto o O n e o T B e R H u e TpeÖOBaHHJi B e oxbhbiíObo bjibhjib b p a 3 a H ' m u x OTpac-

JMX n p o i w m i e H H O C T B b n y a b T y p H o f t l e a T e x b H ö ű T l . y o T p a n e H B e a x o r o n p o - T H H o p e u í ü h a H a j i B 3 n p B t i B H K O H ' í i a p e K n i i H c i i i T a ü a c s o e H bsxhoh a a a a v e B .

B x o a e n B T H a a u a ' T H J i e T H d n n p a R T » i i e o K o f l p a ö o r b i c t p o p m i p o B a J i H C b n p a - B B a b R u B o T H o i n e H K s w e x a y ÖHÖJtHOTeKajiB b BK<[>opuauBOHHUHB o p r a j f a u H . B O T p a c x n x n p o M U w e i i H o o T i ! « c e a b C K O r o x o s f l B O T B a B H i f o p u a u B O H H a n a e n - T e ^ b B o c T b n o c n e n n a a b H o i t j í R r e p a T y p e S u j i a o c y a i e c r a j i e H a b n e p B y n o ^ r e - p e s b r o o y a a p o T B e n H H H B n e n T p a j b H H U H r o T p a c a e s H M B o p r a n a M B B H $ o p * a - U H B , B COCTÜB R O T O P H X B X O K K T H fiHÖJTROTeKR ; B T O ü 6 B p e i I S B O T P 8 C J W o ö m e c T B e H H U X n a y K ö a a o í rhíhictoh öhÖjtbotukk , H a xotophx oohobuhüfct-

ob b p a a B H e a i i T o i t o p r a n K a a t t H R B B i p o p u a u B R .

(11)

TJfT 1 8 . é v i . 4 . s z á m 1 9 7 1 . á p r i l i s

B oxsoh n a pe4>epaTBBHHX z o i u i a i a x í5hjib s w p a Ö O T a n a inaaxbHax u o -

sexb B H i t o p M a u H O M H o B o n e u H d f l j i H O T e K H h ohjio Bnecewo npexxoxewwe n o p e o p r a w B s a u B R T e x H B v e c K B x ösö^hotsk o n e j i b n y a v i t n e w i t a w x npsonooofi- jiqhhocts k o T a o j i i . ü U M o r p a c j i H u n p o * H n j i e n n o c T R .

Hpw p s o o M O T p e H s n t e x n o oöpaaoaaHBn b noBHBBHino hbílihi|«khihk, KOHd>epeHUBen öhjio o T u e v e H O , vro hbcmotph hs a o o T H r H y T u a p e s y x b T B T H

n n p o a e j i a t t H O f l b stoB oőxsctb p a ű O T u o ő e c n e y e n a e öhöjshotsx b o p r a H B - a a u B f l B B i p o p a a p o B a H B B cneuBaJiRCTauM hb no n a c x e H H O C T B , rb no kbsjib—

: i-.-.vv n e y i o B J i e T B o p n e T c o B p e u S H H U M T p e O o B a H B B M - Bo bosx yieÖHbii aaBsaenBBX n y x H O C T p e u R T b c n k yrxyŰjeHR» n p a 3 bshiioctb k oaoeuy i e - x y , y c O B e p m e H C T B O B S H B n T e n a T B i e c i t B X n x a n o s o ű y q e w B H , c o a n a w w i i hobhx,

ö o x e e a x a o T H U H H X <popn o Ö y v e H W B , b tok M o x e bboxhti. n o o r r p a x y a a b B v i o i p o p a y o f í . v i e n W H .

B O n p o o a a p a o B B p e H B H MexaHBaauaa ÖBÖJtBOTSiHoro sexa, O T p o a - T B J I b C T B a ÖBÖJIBOTBK-OKJIBXOB, 3 aBBpiDB HUH OT p O H T B X b OT BB HOBOH H a U B O -

naxbHOM őböxbotökh, ooaaaHBB hobopo a a i c O K a o ÖBŐaHOTSKax, x o H < p e p e n - U B S p e K O M B H i o n E u a p a a p a S o T K y K p a r x o - a o p e a H e c p o i H u x n j i a H O B .

S Z E P E S Y t e Y , , T . i B i n i g e G e d a n k e n ü b e r d i e A x b e i t d e r I I I . U n g a - r l s c h e n K o n f e r e n z d e s B i b l i o t n e k a w e B e n B

D l e I I I . U h g a r i s c h B K o n f e r e n z d e s B l b l l o t b e k s w e s e a s w u r d e z w i - s c h e n dem 1 5 . - 1 7 . D e z e m b e r 1 9 7 0 , i n B u d a p e s t v e r a n s t a l t e t . D e r B e r a - t u n g g l n g e i n e s o r g f a l t i g e V o r b e r e i t u n g s a r b e i t v o r a n : f t i n f A r b e i t s - k o m m i s s i o n e n h a b é n f o l g e n d e T h e m e n b e a r b e i t e t t

I . B l b l i o t h e k u n d B l l d u n g s w e s e n ;

I I . B i b l i o t h e k u n d ü h t e r r i c h t e w e s e n , s o w i e B l l d u n g v o n P a c h l e u - t e n j

I I I . B i b l i o t h e k u n d I n f o r m a t i o n - W i e s s n s c h a f t u n d P r o d u k t i o n . D i e a e K o m m l s s i o n b e f a s s t e s i o h m i t d e r B i b l i o t h e k s - u n d I n f o r m a t l o n s - v e r e o r g u n g d e r I n d u s t r i e , d e r L a n d w i r t s c h a f t u n d d e s E x n a h r u n g s w e - s e n e s o w i e d e s G e s u n d h e l t s w e e e n s ;

I Y . B i l d u n g u n d W e i t e r b i l d u n g v o n B l b l l o t h e k a r e n u n d D o k u m e n t a - H e t e n ;

Y . Z e n t r a l e B i b l i o t h e k s l e i e t u n g s a .

D i e K o n f e r e n z b e s p r a c h d i e v o r g e l e g t e n H e f e r a t e u n d Y o r s c h l a g e d e r A r b e i t s k o m m l s a i o n é n .

(12)

SZEPESVABY T . i I I I . Országos Könyvtárügyi K o n f e r e n c i a

D i e K o n f e r e n z s t e l l t e f e a t , d a e s i n den v e r g a n g e n e n 15 J a h r e n d i e B l b l i o t h e k e n a n d d i e f a c h l i t e r a r i e c h e I n f o r m a t i o n s i n B t i t u t e m i t d e r g e e e l l s c h a f t l i c h e n , w i r t s c h a f t l i c h e n und k n l t u r e l l e n E n t w i c k l u n g dee L a n d e s S c h r i t t h i e l t e n und d i e zunehmenden g e s e l l s c b a f t l i c h e n A n s p r U c b e b e r t i c k e i c b t i g t e n , E s s t e l l t e s i c b z u g l e i c b e r Z e i t h e r a u s , d a s s d i e G e s e l l e e t a a f t i n den v e r s o h i e d e n e n Z w e i g e n d e r I n d u s t r i e a n d d e s K a l t u r w e B e n s m i t u n t e r s c n i e d l i c h e r Stárke i b r e A n s p r U c b e e r b e b t . D i e Auflösung d i e s e e G e g e n s a t z e s und d i e A n a l y e e d e r D r e a c b e n war é l - ne w i c n t i g e Aufgabe d e r K o n f e r e n z .

Im L a u f e d e r 15j»nrigen E n t w i c k l u n g e n t f a l t e t e s i c b e i n e r i c h t i - ge V e r b i n d u n g z w i s c h e n den B i b l i o t b e k e n und I n f o r m a t i o n s i n s t l t u t l o - n e n . Auf den F a c n g e b i e t e n d e r I n d u s t r i e und L a n d w l r t s c h a f t wurde d i e f a c b l i t e r a r i e c b e Informationstátigkeit aúf L a n d e s - und Z w e i g s e b e n e im a l l g e m e i n e n lm Rahmen d e r Informationslnstitutionén ausgeübt, wo- b e i d i e l e t z t e r e n g l e l c b z e i t i g B e e t a n d t e i l e d e r e n t s p r e c b e n d e n B i b l i o - t b e k e n s i n d , wábrend a u f dem G e b i e t d e r G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n Informátionéinstitutionen e n t s t e b e n , d i e uraprünglich a l s B i b l i o t b e - k e n f u n k t i o n l e r t habén.

E i n e r d e r B e i t r a g e d e r K o n f e r e n z b e a r b e i t e t e d a s " i d e a l e M o d e l l "

d e r I n f o r m a t i o n s f a c h b i b l i o t h e k und l e g t e aueeerdem e i n e n V o r s c b l a g bezügllch d e r U m g e s t a l t u n g dee t e c h n i s c h e n B i b l i o t b e k s n e t z e s z w e c k s b e B s e r e r AnpasBung z u den I n d u s t r i e z w e i g e n v o r .

Auf dem G e b i e t d e r B i l d u n g und W e i t e r b i l d u n g s t e l l t e d i e K o n f e - r e n z f e s t , d a e a t r o t z d e r b i a b e r i g e n B r g e b n i a e e und A n s t r e n g u n g e n , d e r F e r e o n a l b e e t a n d weder i n q u a n t i t a t i v e r , nocb i n q u a l i t a t i v e r H i n -

s i c h t d i e B r f o r d e r n l 8 B e b e f r i e d i g t . I n j e d e r Oh t e r r i c h t e l n e t i t u t i o n s o l l t e man d i e V e r t i e f u n g d e s B e r u f s b e w u s s t s e i n s , d i e M o d e r n l s l e r u n g d e r Lehrpláne und d i e V e r w i r k l i c h u n g mebr e l a e t i e c b e r U n t e r r i c h t s f o r - men - d a r u n t e r p o B t g r a d u e l l e r Pormen - a n s t r e b e n .

D i e K o n f e r e n z s c h l a g t d i e B e a r b e i t a s g von Plánén m i t k u r s e r und m i t t l e r e r F r i e t z u r l e i t e r e n t w l c k l u n g d e r M e c b a n l s i e r u n g , zum B a u e n v o n S p e i c b e r b i b l i o t b e k e n , zum A b s c b l u s s d e r B a u a r b e i t e n d e r n e u e n Na- t i o n a l b l b l i o t b e k und z u r B e a r b e i t u n g d e s n e u e n B i b l i o t b e k s g e s e t z e s v o r .

ooo

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Többször hallani olyan megjegyzéseket, hogy nem érnek rá mégcsak belelapozni sem szabályzatainkba, mások azt hangoztatjak, hogy meg újsá- got olvasni sincs i d e j ü k.

Az új ismereteket tartalmazó tudományos, műszaki és gazdasági jellegű dokumentumok számának növekedési ütemét különféleképpen ítélik meg.. Anderla

Tudományos és műszaki filmek és más audic-vizuális dokumentumok könyvtári és tájékoztatási hasznosítása (beszerzés, feldolgozás, tájékoztatás, szolgáltatás.)

A szakirodalmi tájékoztatási munka jellegéből következik, hogy hatékonysága általában növekszik a feldolgozások és bizonyos szolgál­.. tatások centralizálásának

rium figyelmét a szakkönyvtárosok egységes besorolására és bérezésére vonatkozó jogszabály kidolgozásának

Ezeket a vitás kérdéseket a Műszaki Könyvtárügyi Tanács és- az Országos Dokumentációs Bizottság fogja eldönteni1. A könyvtári

A könyvállomány elhelyezése, hozzáférhetősége, könyvtári órák, kölcsönzés, a folyóiratok kihasználása és forgása, a szerzeményezési pénz betervezé-.. A

közötti időszakra szóló országos távlati tudományos