Összeállította Galambos Ferenc. IRáSAI

205  Download (0)

Full text

(1)

I R Ó I É S I R á S A I

/ I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I É S K Ö N Y V ­ T Á R I É R T É S I T Ő ^ K Ö N Y V T Á R I S Z E M L E ­

M A G Y A R B I B I , I Ü H 1 S Z E M L E . - K Ö N Y V B A R Á ­ T O K L A P J A . /

Összeállította

G a l a m b o s F e r e n c .

<

1955.

(2)

B e v e z e t é s .

A magyar bibliográfiának mindmáig megiratlan története lesz majd hivatott a magyar bibliográfiai, könyvtártudományi és biblio- filiéval foglalkozó folyóiratok történetét is felkutatni.

A Magyar Könyvszemle, a magyar könyvtárügy reprezentás és nem­

rég újra életre keltett folyóirata nem az egyetlen volt a maga nemé­

ben. Volt előzménye és fennállása alatt volt versenytársa is. Mivel a Magyar Könyvszemle anyagát egy külön munkában már feldolgoztam, jelen munkámban a kisebb magyar bibliográfiai és könyvtártani folyó­

iratok anyagának feldolgozását tűztem ki célul magam elé. E folyóira-r tok szellemi kincsei megérdemlik, hogy nyilvántartásba vegyék őket;

feldolgozásukat indokolja az is, hogy a legtöbbjük, rövid életük és kevésbé ismert voltuk miatt nehezen hozzáférhető a kutatóknak,,

Jelen munka az Irodalmi Értesitő /1874-75«/) a Múzeumi és Könyv­

tári Értesitő /19o7-1908./, a Magyar Könyvészet /19O5T/, AZ Irodalom /19I0-II./, a Könyvtári Szemle /1913-1918//és 1934-1935./, a Magyar Bibliofil Szemle /1924-1925/ és a Könyvbarátok Lapja /1928/ anyagát dolgozza fel.

Az első magyar könyvészeti szaklap, az Irodalmi Értesitő 1874- ben indult, tehát két évvel a Magyar Könyvszemle megindulása előtt.

Megszületésének és fennállásának körülményeit a szerkesztő, Márki Sándor maga ismertette a Magyar Bibliofil Szemle hasábjain,, /Márki Sándor: Egy magyar bibliofil lap ötven év előtt. MBSZ. 1924 13-18. 1./

A Pesti Napló 1873. július lo.-i száma egyik névtelen cikke sürgette hogy az egyetemen állitsanak tanszéket a könyvészetnek. Pár nappal e cikk megjelenése után a Pesti Napló abt a hirt közölte, hogy újévre könyvészeti folyóirat van megszületőben, melynek szerkesztését Márki Sándor, az egyetemi olvasókör titkára fogja ellátni. Márki Sámdor meglepetéssel értesült a hirről, mert arról mit sem tudott. 1873. no­

vember 27.-én azonban a más-csinálta szerkesztőhöz kiadó is jelentke­

zett Kókai Lajos könyvkereskedő személyében. így született tehát meg az első magyar bibliográfiai folyóirat. Az Irodalmi Értesitő 1874.- ben indult, havilapként, számonkénti 16 oldal terjedelemmel. Az első számot még teljes egészében maga a szerkesztő irta. Az első szám u- tán azonban jelentkeztek a munkatársak is, akik közül Kerékgyártó Árpád, Thallóczy Lajos /eredeti családnevén, Strominer Lajos "nevem/

Findura Imre, Ballagi Aladár voltak a jelentősebbek. A későbbi szá­

mokban a száraz bibliográfiai felsorolások mellett már könyv és könyv­

tártörténeti cikkeket, szakbibiiggráfiai összeállításokat is találha­

tunk. Az Irodalmi Értesitő úttörő létére olyan hatást keltett, hogy

(3)

azonban minden sikere ellenére is csak két éves élt meg. /1874- 1875./ Megszűnését a kiadó az 1875. évi 12.számban jelentette be és megszűnése okául a közönség közönyét hozta fel. Bár mennyire is pártolták a szakemberek és a sajtó a kis folyóiratot, anyagi­

lag nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket és ebben a kiadók megállapítása szerint, főleg a könyvkereskedőket terhelte a fele­

lősség. A magyar könyvkereskedők, érdekeik ellenére, nem törődöm- ségükkel tüntették ki a folyóiratot, az Oesterr. Buchhändler Correspondenz azonban a megszűnéskor a legteljesebb elismerés

hangján szólt róla. Az előfizetők oly szép számmal jelentkeztek a harmadik évfolyamra is, hogy Kókai - előzetes bejelentésétől el-

térőleg - hajlandó lett volna továbbra is fenntartani, Márki Sán­

dor azonban személyi okok miatt a szerkesztésre nem vállalkozhatott, így szűnt tehát meg az első magyar könyvészeti szakfolyóirat, hogy nemsokára helyet adjon a Magyar Könyvszemlének.

A Múzeumi és Könyvtári Értesitőt a Muzeumok és Könyvtárak Or­

szágos Tanácsa és Főfelügyelősége hivta életre, fennállásának tize­

dik évfordulóján, 19o7-bene Célját a hazai Múzeum és könyvtárügy szolgálatában jelölte meg. Elsősorban a szakintézetek szempontjait tartotta szeme előtt és elsőrendű célját a közgyűjtemények ismerte­

tésében, valamint a szakmai, elméleti és gyakorlati problémák meg­

oldását elősegitő cikkek közzétételében látta. Mint a neve is mu­

tatja és mint ahogyan a kiadó-testülete céljából kitűnik, egyfor­

mán szolgálta a muzeologia és könyvtártan ügyét. Könyvtárügyi cik­

kei azonban - főleg Gulyás Pálnak a magyar és külföldi népkönyvtá­

rak szervezetével stb. foglalkozói cikkei révén — komoly értékei a magyar szakirodalomnak. Szerkesztését megindulásától megszűné­

séig Mihalik József múzeumi és könyvtári főfelügyelő látta el. E folyóirat 19o7-től 1918-ig, tehát 12 évfolyamot élt és megjelené­

sének a vesztett első világháború vége vetett véget.

Székely Dávid könyvkereskedő 19o5-ben inditotta meg Magyar Könyvészet /:Bibligráphia Hungáriáé :/ c. foüyóiratát, saját szer­

kesztésében és kiadásában. Mindössze öt szám jelent meg belőle; a kiadó szerkesztő nem tudott tovább megküzdeni a folyóirattal szem­

ben megnyilvánult közönnyel, amelyet a lap meg is érdemelt. Egy-két jelentéktelen cikken kivül a folyóévi magyar és külföldi könyvtér- mést kivánta bibliográfiai részében bemutatni, ez a célja azonban koránt sem sikerült. A magyar rész is erősen hiányos, a külföldi részről pedig, amely innen-onnan összeszedett ötletszerűen egymás-

(4)

mellé dobált könyvcimekből állt, jobb nem beszélni.

Kiszlingstein Sándor könyvkereskedő, a "Magyar Könyvészet

1876-1885." c. munka összeállítója Kiszlingstein Gusztávval együtt 191o-ben "Az Irodalom" cimmel inditott könyvészeti folyóiratot. Ki­

adása költségeit hol a szerkesztők, hol egyes könyvkereskedők vi­

selték. /I.évf.2.szám: Tisza Testvérek, Il.évf.1.sz,Gallia könyvke­

reskedés. Il.évf,3.szám: Grill könyvkereskedés, Il.évf.6-7.sz. Né­

meth József könyvkereskedés/ A kis folyóirat 16 oldal terjedelmben jelent meg és I. évfolyamában /191o/ két számot, II. évfolyamában /1911/ 7 számot eredményezett. .Főrészét az újonnan megjelent köny­

vek szakok szerinti felsorolása tette ki, ez az összeéllitás azon­

ban hiányai miatt minden volt, csak nem kurrens bibliográfia. A könyvészeti rész mellett számonként pár könyvkereskedelmi érdekeket

szolgáló jelentéktelen könyvismertetés szerepelt az egyes számokban, elméleti, vagy tudományos-gyakorlati cikk semmi. A kis folyóiratnak Szabó Ervin cikke, pár magyar folyóiratnak a szerkesztők által a-

dott ismertetése /Ignotus: Nyugat, Herczeg Ferenc: Magyar Figyelő, Vámbéry Husztem: Huszadik Század stb0/ minden értéke. Jelentősége a magyar bibliográfiai peridodica-irodalom szempontjából alig vala­

mi, feldolgozása csak a viszonylagos teljesség miatt történt.

A kisebb bibliográfiai folyóiratok közül - az Irodalmi Érte­

sitő úttörő jelentőségének érintetlenül hagyásával - szakmai szem­

pontból a Könyvtári Szemle egyike a legjelentősebbeknek. 1913-ban indult, Lantos Adolf könyvkereskedő-kiadásában, Kőhalmi Béla szer­

kesztősége mellett. Indulásakor félő volt hogy a kiadó, aki egyéb­

ként egyike volt a legképzettebb magyar antikváriusoknak, a folyó­

iratot elsősorban a saját üzeli céljaira fogja felhasználni. Sze­

rencsére nem igy történt, a magyar könyvtártani irodalom hasznára és a kiadó dicséretére.

Kőhalmi Bélának, a Könyvtári Szemle szerkesztőjének fő cél kitűzése a modern könyvtári mozgalmak regisztrálása, a könyvről va-

lő ismeret terjesztése és a szakirodalom szemmel tartása volt. Cél kitűzését indulásakor a legkitűnőbb magyar könyvtéri szakemberek /: Ferenczi Zoltán, Gulyás Pál, Gádonyi Albert stb„:/ is örömmel üdvözölték.

A Könyváári Szemle két hetenként Ígérte megjelenését, azonban a I. évfolyamban /1913/ mindössze csak 12 számott hozott. A I. év­

folyam 1-3 száma számónként újra kezdődő lapszámozást használt, a 4. számiból kezdve azonban a lapszámozás folyamatos. Az I. évfolyam 4 formátumát a II. évfolyamtól kezdve a praktikusabb 8° váltotta fel. Ez a formátum maradt azután meg 1918-ig, a Könyvtári Szemle

(5)

irat megjelenése hosszú időre szünetelt. A kiadó ^antos Adolf csak 1934-ben gondol a Könyvtári Szemle újból való feltámasztá­

sára. A szerkesztéssel Asztalos Miklós az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosát bizta meg. A Könyvtári Szemle második pefi- ódusának irányvonala ugyan az volt mint az elsőé, azzal a különb­

séggel, hogy mig Kőhalmi Béla az 1913-1918 évi szakasz alatt első­

sorban a Fővárosi Könyvtár szakembereire támaszkodott, addig Asz­

talos Miklós munkatársainak java a Magyar ^emzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára könyvtáros-gárdájából került ki első sorban.

A szerkesztést két számban /1934-1935.évi 5. és 13. szám/ Aszta­

los Miklós akadályoztatása miatt Gronovszky Iván látta el. A Könyvtári Szemle uj szakasza azonban nem volt hosszú életű. Az I0 évfolyam /1934. szeptember 2o - 1935. június 2o./ 2o számot, a II.

évfolyam /1935.szeptember 25 - 1935. december 25./ 6. számot ho­

zott. Ezzel a folyóirat végleg eltűnt a szakfolyóiratok sorából.

A Könyvtári Szemle megszűnése bizonyos ürt hagyott magaután.

Ez a felsimerés vezette Lantos Adolf könyvkereskedőt a Magyar Bib­

liofil Szemle meginditására. /1924./ Negyedévi megjelenés mellett elsősorban a bibliofilia célját kivánta szolgálni és a komoly szak­

emberektől hozott tanulmányokat elsőrendű reprodukciós anyaggal tet­

te változatossá. Szerkesztését.az I„évfolyam /1924./ l-2.számában Dézsi Lajos, a magyar irodalom és a magyar könyv nagy értője látta el, a szerkesztői tisztet tőle Sikabonyi Antal vette át0 Dézsi La­

jos beköszöntő cikkében a régi magyarok könyv szeretetéből kindtid- va a folyóirat célját a magyar könyv szeretet művelődés történeti szempontból is jelentős emlékeinek összegyűjtésében és bibliofilek valamint a bibliofil gyűjtők, kereskedők és kiadók közötti össze­

köttetés megteremtésében jelölte meg. Nagy helyet biztositott a külföld Magyarországról szóló könyveinek bemutatására is. Prog-

rammját rövid fennállása alatt /1924-1925./ csak-részben val ósit- hatta meg, de igy is jelentős dokumentuma a magyar bibliofilia szakirodalmának.

A Könyvbarátok Lapja c, főleg bibliofiliával foglalkozó év­

negyedes folyóirat a Singer és V/olfner könyvkiadó vállalat áldozat­

készségének köszönhette a megjelenését. Szerkesztését Sikabonyi An­

tal látta el, aki a Magyar Bibliofil Szemlének is szerkesztője volt.

A folyóirat szempontjai majd nem azonosak voltak a Magyar Bibliofil Szemle szempontjaival. 1928-ban indult és sajnálatosan mindössze

(6)

egy évig élte 4 számában érdekes és értékes cikkei, szép reprocuk- ciós anyaga nagy örömöt keltettettek a magyar bibliofilek egyre szaporodó gárdájában, a kiadó azonban nem találta meg vele kapcso­

latos anyagi számitásait és igy a folyóirat 1 évi fennállás után megszűnt. Bibliofiliai szakcikkei mellett a kurrens szépirodalmat

is bemutatta, jó tollakból származó magvas kritikákban.

A kisebb könyvészeti folyóiratok közül azok, amelyek jelen feldolgozásban nem szerepelnek részben kérész-életük, részben je- lentéktelenségük miatt maradtak ki. Sebestyén Károly "A Könyv" c.

folyóirata /19oo»/ mindössze 2 számban jelent meg, 8-8 oldalon. A folyóirat második száma az OSZK.-ból is hiányzik. Jelentősége semmi.

Ugyanigy jelentéktelen Sebestyén Ede "Könytári Szemle"c folyóira­

ta is /:19o2./, amelyből az OSZK. hirlaptára csak a második számot birja. Petrik Géza "Irodalmi Közlemények" ce folyóirata /1876./

pusztán könyvkereskedői kereset-kinálat árjegyzék és mint kizárólag üzleti célokat szolgáló nyomtatvány, nem illik jelen feldolgozás keretébe.

Összeállításom módszerében a "Magyar Könyvszemle" feldolgo­

zásának módszerét követi. Két fő részre oszlik. Első része a folyó­

iratok szignált cikkeinek íróit sorolja fel betűrendbe, az egyes irő alatt Írásaik időrendi közlésével és igy indexet pótol, másik része pedig az anyagok szakok szerint rendezve mutatja be. A tema­

tikus rész 5 fejezetre oszlik'. Az első fejezet a könyvészeti folyó­

iratok ismertetését, valamint á bibliográfusokra, könyvtárosokra vonatkozó irodalmat adja, a második fejezet a bibliográfiai vonat­

kozású anyagot.* a harmadik fejezet a könygtörténeti anyagot, a ne­

gyedik fejezet pedig a könyvtártani anyagot dolgozza fel, a lehető legrészletesebb alosztályozással, mindenütt külön választva a hazai vonatkozású anyagot a külfölditől, az önálló tanulmányokat és ada­

lékokat a szakirodalmi ismertetésektől. Az ötödik fejezet az idegen szakterületekre vonatkozó anyagot nyújtja.

A feldolgozott folyóiratoknak a munkában használt rövidítései a következők:

IÉ. = Irodalmi Értesitő. /1874-1875/

IRo = Az Irodalom. /191o-1911./

KL. = Könyvbarátok Lapja /1928./

KSZ. = Könyvtári Szemle. /1913-18 és 1934-35./

MBSZ. = Magyar Bibliofil Szemle. /1924-1925./

MKE. = Múzeumi és Könyvtári Értesitő. /19o7-1918./

MK. = Magyar Könyvészet. /19ó5./

o - o - e - o - o - o

(7)

A

K i s e b b m a g y a r k ö n y v é s z e t i f o l y ó ­ i r a t o k i r ó i .

(8)

-7- A.

A. : Szabónó Illéssy Piroska : Kis gazdaasszony. IR. 1911.

1« sz. 5. 1.

A. Gy. : Jókai városa és Jókai könyvei. MBSZ. 1924. 237"1.

A - i. : Szomory : Ünnep a Dühöngőn és egyéb szerelmek. IR.

1911. 1. sz. 4. 1.'

Akantiaz Viktor : A Magyar Bibliofil Szemle könyvdiszitése- iről. MBSZ. 1925. 103-104. 1.

" : A szemle könyvdiszitéséről. MBSZ. 1925«

175-176. 1.

" : A Magyar Bibliofil Szemle 1925. évi folya­

mának könyvdiszitéséről. MBSZ. 1985. 262- 263. 1.

Alapi Gyula : A Muzeumok és Könyvtárák Orsz. Főfelügyelősége 2-ik régészeti szaktanfolyama. MKÉ. 1908.

224-229,. 1.

11 : A Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelő­

ségének harmadik archaeologiai tanfolyama.

MKE. 1911. 239-265. 1.

" : A környei római sirlelet, MKE.. 1913. 36-40. 1.

" : A Komáromi Kultúrház. MKE. 1914. 1-15. 1.

" : A komáromi nyilvános közkönyvtár. KSZ. 1914.

119. 1.

" : A szőnyi hamis csontrégiségek. MKÉ. 1915. 29~

40. 1.

Alapy Gyula : Jókai kéziratok és relikviák a komáromi Jókai- emlékkiállitáson. MBSZ. 1925. 95-97. 1.

" : A Cseh Akadémia és egy magyar könyvtár Comeni- us könyvei. MBSZ. 1925. 174-175. 1.

" : Szlovenszkó irodalmi élete. KL. 1928. 91-95. 1.

" : Szlovenszkói könyvek. KL. 1928. 251-253. 1.

" : Magyar porszemek. Jankovics Marcelltől. KL.

1928. 304. 1.

" : Nyomdatörténeti kiállitás Komáromban. KL. 1928.

313-314. 1.

Am M. : Egy érdekes március 15-iki nyomtatvány 1849-bői.

KSZ. 1934-35. 93-94. 1.

Ambrus Zoltán : A könyv és az üzlet. KL. 1928, 108-117, 188- 196. 1.

" : Anatole France' és kritikusa, Jean-Jacques.

KL. 1928. 285-289. 1.

Angyal Dávid : Fraknói Vilmos. MBSZ. 1924. 129-130. 1.

" : A Figyelmező története. /1849-1850./ MBSZ.

1925. 113-115. 1.

" : A bethleni gróf Bethlen család története. Irta Dr, Lukinich Imre. KL. 1928. 139^140. 1.

Arahold Nándor : A Pécsi Városi Múzeum ormánysági gyűjteményé­

nek néhány felvétele. MKÉ. 1909. 28-32. 1.

A - s M - s : "Magyar Térjséptár". KSZ. 1934-35. 143-144. 1.

Asztalos Miklós : A Könyvtári Szemle programmja. KSZ, 1934- 35. 1. 1.

" : A könyvtárös-képzés kérdéséhez. KSZ. 1934- 35. 9-10. 1.

" : A kolozsvári Szent Mihály templom XVI. szá­

zadi könyvtára. KSZ. 1934-35. 41-42. 1.

'• : Uj év - régi feladatok. KSZ. 1934-35. 59- 60. 1.

(9)

Bay Ferenc : Győri könyvtárstatisztikai tanulságok. KSZ, 1934-35. 77-78. 1.

" i -A- győri magánkönyvtárak statisztikai megvilá­

gításban. KSZ. 1935. 4-5. 1.

B. E. : A könyvgyűjtés. KSZ. 1913. 3. sz. 3. 1. ,

Bella Lajos : Torzrajzos római párkányostégla. MKE. 1914.

63-64. 1.

Benze Adolf : Scientific management a könyvtárban. KSZ.

1913. 78-79. 1.

Berkeszi István : A Dólmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Temesvárott. MKE. 1908. 198-212. 1.

Berzeviczy Albert : Időszaki sajtónk az ötvenes években.

MBSZ. 1925. 4-7. 1.

Bibliográfus : A magyar bibliográfia kérdése. KSZ. 1913.

28-29. 1.

Bierbauer Virgil : Magyarország művészeti emlékei. Divald Kornéltól. EL. 1928. 152-153. 1.

" : Az Országos Szépművészeti Múzeum Évköny­

vei IV. KL. 1928. 309-310. 1.

Björkman, Edwin : Ramlles with Anatole France. KL. 1928.

153. 1.

Bod János : Mártonfalvi /Tóth György/ irodalmi működése, IÉ. 1874. 174-176, 184-186. 1.

Bonkáló Sándor : A könyv a mai Oroszországban. KL. 1928.

214-218. 1.

Bottai, Giuseppe : Olasz levél. KL. 1928. 248-249. 1.

B. R. : Magyar Asszonyok Könyvtára. MBSZ. 1924. 65-68. 1, B. R. : Egy angol antikvárius negyvenéves visszaemlékezései.

/Walter F. Spencer : Forty years in my books- hpp./ MBSZ. 1924. 106-110. 1.

B. R. : Egy könyvkereskedő hatvanéves visszaemlékezései.

/Josepn Shaylor : Sixty years a bookman./MBSZ, 1924. 110-111. 1.

B. R. : Körülvágott, vagy körülvágatkan könyv. MBSZ. 1924.

122. 1.

B. R. : Az Angol írók Egyesületének tanácsai irók és kiadók számára. MBSZ. 1924. 243-245. 1.

B. R. : Rognés ou nog. rognés? MBSZ. 1924. 245. 1.

B. R. : Harc a rémregények ellen Skóciában. MBSZ. 1924. 245- 246. 1,

B« R. : Erkölcsi tisztesség a sajtóban. MBSZ. 1924. 246- 247. 1.

B. R. : Az a kiadó, akit a könyvkereskedő is ideálisnak tart. MBSZ. 1924. 247. 1.

B. R, : Veteres, migrate coloni! MBSZ. 1924. 247. 1,

B. R, : Nemzeti Könyvtanács Angolországban. MBSZ• 1925. 102^- 103. 1.

B. R. : A német könyvipar hanyatlása. MBSZ. 1925. 174. 1.

/B. R./ : A bőr használata a könyvkötészetben. MBSZ. 1924.

58. 1.

Braun Róbert : Szerkesztőségi könyvtárak Amerikában. KSZ.

1913. 2. sz. 1-5, 3. sz. 1-2. 1.

" : A gazíaságosség elve a könyvtárban, KSZ. 1913.

85-86. 1.

" : Információk, KSZ. 1914. 26-30. 1.

" : Magyar szerkesztőségi könyvtárak. KSZ. 1914.

93-97. 1.

" : A régi magyar és román könyvtermelés számokban.

KL. 1928, 255-258. 1.

(10)

-10-

B. SZ. L. : A Magyar Tudoraányos Akadémia könyvtárának éle­

te. MBSZ. 1924. 228. 1.

Buday György : Az illusztrált könyv. KSZ. 1934-35. 37. 1.

Bunker Rajnárd : A nemeskéri ezüst kanna. MKE. 1913. 183- 189. 1.

" : A haéfalvi bronztárgy. MKÉ. 1914. 105-113.1.

B. Z. : Pótlás a magyarországi francia nyelvű hirlar>irodalom­

hoz. KSZ. 1913. 105. 1.

C . "

- ch - r. : A drezdai múzeumi állapotok, MKÉ. 1908. 167- 168. 1.

11 : Az amerikai muzeumok. MKÉ. 1908, 168-169. 1.

" : A stuttgartiba eset. MKÉ. 1908. 169-170. 1.

11 : Vallástörténeti múzeum. MKÉ. 1908. 170. 1.

" : Apró múzeumi hirek a külföldről. MKÉ. 1908. 170.1.

Clauser Mihály : Az első török nyomda magyar vonatkozásai.

KSZ. 1934-35. 94. 1.

" : Régi köznemesi könyvtáraink. KSZ. 1935. 2- 3. 1.

Csányi Károly : A kehelykiállitás tanulságai. MKÉ. 1913.

123-132. 1.

" : Végh-Layer : Tapis turc de Transsylvanie»

MBSZ. 1925. 72. 1.

Csekey István : Jókai a rokonnépek irodalmában. MBSZ. 1925.

131-133. 1.

" : Jókai az orosz, lett és litván irodalomban.

MBSZ, 1925. 261-262. 1.

Cserni Béla : Satyr-szobrocska Apulumból. MKÉ. 1909» 43-44.1.

" : Mell-övet felkötő Aphrodite Apulumból. MKÉ.

1909. 140-141. 1.

" : A római "terra sigillata" titka. MKÉ. 1909»

233-236. 1.

" : Jelentés a Colonia Apulensis területén végzett ásatásokról. MKÉ. 1912. 106-114. 1. 1912.

257-283. 1.

Csiki Ernő : A vidéki muzeumok természetrajzi gyűjteményei­

ről. MKÉ. 1907. 94-96. 1.

Csillag Gyula : Ais berni munkáscsarnok könyvtára. MKÉ. 1910.

52. 1.

Czakó Elemér : Muzeális jegyzetek. MKÉ. 1907» 216-220. 1.

" i Jegyzetek a muzeális alapelvekről. MKÉ. 1908»

157-160. 1.

" : Múzeumi séták. MKÉ. 1918. 1-21. 1»

11 : Az sikolás gyermek első könyve. /3 mell./

MBSZ. 1924. 143-147. 1.

" : Nyomdatörténeti kiállitás. /Kir. M. Egyetemi Nyomda./ KL. 1928. 173-175. 1.

D .

D. : Conrad J. : Grundriss zum Studium der politischen Oeko- nomie. KSZ. 1913. 49. 1.

D. : Deutscher Journal-Katalog für 1913. KSZ. 1913. 49. 1.

D. : Edlefsen, Sophus : Deutsohes Zoll und Steuer Wörter­

buch. KSZ• 1913. 49. 1.

(11)

D. : Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 1911«. Bd.

1-2. KSZ. 1913. 49. 1.

D. : Kaffka Miklós : A pánzváltás kézikönyve. LSZ. 1913.

49. 1.

D. : Margalits Ede : Sententiae Hm. classicis latinis. KSZ.

1913. 49. 1.

D. : Nelson's Enciclopaedia Year-book 1 9 1 2- 1 3 . KSZ. 1913.

49-50. 1.

D. :'The new international year-book 1912. KSZ. 1913. 150.1.

D. : Die Philosophie der Gegenwart. Eine internationale bib­

liographische Jahresbericht. Bd. 3. Literatur 1911. KSZ. 1913. 50. 1.

D. : Politisches Konversation-Lexikon 1913. /Könyvism,/ KSZ.

1913. 50. 1.

Do : Volkswirtschaftlich-statistisches Tasehenbuch» Berab.

von Hugo Bonikovszky 1913. KSZ• 1913. 50. 1.

D. : Hortzschansky, Adalbert : Bibliographie des Bibliotkeks und Buchwesens. 9. Jahrgang. 1911. KSZ. 1913.

62. 1.

D. : Jahrbuch der Bucherpreise 1911-1912. KSZ, 1913. 62. 1 D. : NederlandsKhe Bibliotheekgids. /Könyvism./ KSZ. 1913.

62. 1.

D. : Annuaire du parlement année 1911-1912. ^Könyvism./

KSZ. 1913. 74. 1.

D. : Annuaire de la ^Legislation du travail 1911. /Könyvism./

KSZ• 1913. 74. .1.

D. : Handlexikon der Naturwissenschaften und Medizin. /Könyv­

ism./ KSZ. 1913. 74. 1.

D. : Jahrbuch des Völkerrechts. Hrsg. von Th. Niemeyer.

KSZ. 1913. 74. 1.

Do : Jahrbuch der Fürsorge, Prof. Dr. Kündler. KSZ. 1913.

74. 1.

D. : Die Kultur der' Gegenwart. Hrsg. von Paul Hinneberg.

KSZ. 1913. 74. 1.

D. : Szabó Miklós : Technikai zsebszótár. I, Német-magyar és magyar-német rész. KSZ. 1913. 75. 1.

D. : La vie politique les deux mondes. 1911-1912. KSZ. 1913.

75. 1.

D. : Wörterbuch des deutschen Staats und Verwaltungsrecht.

Eon K. Stengel. KSZ. 1913. 75. 1.

D , : Marées-Társaság. KSZ. 1918. 93-94. 1.

Darnay Kálmán : Hogyan tárjuk fel az őskori urnasirokat?

MKÉ. 1908. 48-51. 1.

" : A halom és veremsirok feltárása. MKÉ. 1908.

142-145. 1.

" : Szalacskai római leletek. MKÉ. 1910, 26-31.1,

11 : Tapasztalatok a veremsirok feltárása körül, MKÉ, 1912. 5-9. 1.

Darnay Kálmán - Mihalik József : Néhány szó a vidéki műtör­

ténet! kiállításokról, MKÉ, 1912, 283-287. 1.

Dercsényi Dezső : Könyvtáraink feladata a magyar képkutatás terén. KSZ. 1934-35. 146-147. 1.

Dézsi Lajos : Beköszöntő. /Magyar Bibliofil Szemle,/ MBSZ, 1924. 1-3. 1.

" : A magyar haláltáncokról. MBSZ. 1924. 19-27. 1.

11 : Látogatás gróf Apponyi Sándornál. MBSZ. 1924. . 28-36. 1.

11 : A száz legjobb könyv. MBSZ. 1924. 87-101, 1,

" : Gr, Apponyi Sándor "Hungarica"-ja, KL. 1928, 69-72. 1.

(12)

-12-

Dézsi'Laios : Régi magyar prospektus. KI. 1928. 177-178. 1.

» : Byron és a bibliofillá, KL. 1928. 200-203 1.

" : Egy ritka XVIII. századbeli nyomtatvány. KL.

1928. 324-, 1. „ Diamant Izsó : Előadások az exlibrisről. KSZ• 1916. 92-99.1.

Dienes László : Allen, Fawcett : An atlas on commercial ge- ography, KSZ, 1913. 80, 1. /

•I • Budapesti tudományegyetem Államtudományi sze­

minárium könyvtárának szak és bet-rendes kata­

lógusa. Összeállították Krisztics Sándor és Weiss István. KSZ. 1913. 80. 1,

" : Buch der" Erfindungen. Bearb. von Wilhelm Berdrow. KSZ. 1913. 80. 1.

» : Deckert, Emil : Nordamerika. KSZ. 1913. 80. 1.

» : HelmolVs Weltgeschichte. KSZ• 1913. 8I&. 1.

" : Jahrbuch der Allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe beruhenden'deutschen Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften 1912. KSZ. 1913.

81. 1.

" : Kogutowicz-Littke : Világatlasz. KSZ. 1913.

81. 1.

" : Kürschner's Staats-Hof und Kommunalhandbuch.

Hrsg. von Wilhelm Girr. KSZ. 1913. 81. 1.

" : The Daily Mail Year-book for 1914. KSZ• 1913.

106. 1.

" : Dannemann, Friedrich : Die Naturwissenschaf­

ten in ihren Entwicklung und in ihrem Zusam­

menhange. KSZ. 1913. 106. 1.

" : Eisler, Rudolf : Handwörterbuch der Philo­

sophie. KSZ. 1913. 106. 1,

" : An Enciciopaedia of agriculture. /Könyvism./

KSZ. 1913. 106-107. 1.

11 : The year book of social progress for 1913- 14. KSZ. 1913. 107. 1.

" : Ploss, heinrich - Bartels, Max : Das Weib in der Natur und Völkerkunde. KSZ, 1913, 107. 1.

" : Almanach Hachette 1914, KSZ, 1914. 30. 1.

" : Adress-buch für den Buch-, Kunst-, Musikali­

enhandel... des österreichisch-ungarischen Monarchie. /Könyvism./ KSZ, 1914. 31. 1.

11 : Olegg, James : The international directory of booksellers and bibliophiles manual 1914.

KSZ. 1914. 31. 1.

11 : Gothaischer genealogischer Hofkalender 1914, KSZ. 1914. 31. 1.

" : The Literary year-book 1914. KSZ. 1914. 31- 32. 1.

" ' Rábel László : Hivatalos nyelvünk, KSZ.1914.

32. 1, ^

" • Zsebatlasz naptárral és statidztikai adatok­

kal az 1914. évre. Szerk. : Kogutovicz Károly és Hermann Győző. KSZ. 1914. 32. 1.

" : The writers and artists year book 1914, KSZ. 1914. 32, 1.

" : Année sociologique, Publiée sous la directi- on de Emile Dürkheim, Tome XII. /1909-1912./

KSZ. 1914. 56. 1. ' '

(13)

livres de droit et de jurisprudence. 1913»

/Könyvism./ KSZ. 1914. 56. 1.

: Compass. Finanzielles Jahrtaich für Öster- reich-Ungarn Bd. 1-3. 1913. /Könyvism./

KSZ. 1914. 56-57. 1.

" : Magyarország orvosainak évkönyve és cimtára.

Szerk. Pesti Alfréd. 1914. /Könyvism./ KSZ.

1914. 57. 1.

" : Masqueray, Paul : Bibliographie pratique de la littérature grecque des orágines á la fin de la periode romaine. KSZ. 1914. 57. 1.

"» : Weith, Gottfried : Wörterbuch für die Deut- schen aller Länder. KSZ. 1914. 57-58. 1.

: Wer ist's? 1914. /Könyvism./ KSZ. 1914. 58.1.

" : The literal year-book 1914. /Könyvism./ KSZ.

1914. 86. 1.

11 : The NewEncyclopaedia. Ed. by H.C. O'Neill.

/Könyvism./KSZ. 1914. 86-87. 1.

" : Scientific American reference book 1914.

/Könyvism./ KSZ. 1914. 87-88. 1.

" : A lipcsei nemzetközi könyvipari kiállitás.

KSZ. 1914. 194-204. 1.

" : Lipcse, a könyvkereskedelem központja, /Roth, Paul : Leipzig, der Mittelpunkt des Buchhan-

dels./ KSZ. 1915. 28-30. 1.

" : Egy gyermek olvasószoba története. /A Fort Wayn Public library gyermekkönyvtára./ KSZ.

1915. 30-32. 1.

" : A Düterbund két uj röpirata. KSZ. 1915. 32.1.

11 : Császár Mihály : Az Academia Istrapolitana.

Mátyás király egyeteme. Oklevéltárral. KSZ.

1915. 33-35. 1.

11 : A budapesti könyvtárak orvosi és terméstettu- dományi folyóiratainak együttes katalógusa és egyéb kooperációs kérdések, KSZ. 1915.

89-92. 1.

" : A könyvtárak és a békemozgalom. KS£, 1915.

95-96. 1.

" : Magyar Minerva 1912-13. /Könyvism./ KSZ.1915.

101-102, 1.

" : A Központi Statisztikai Hivatal nyilvánás könyvtárának könyvjegyzéke I. KSZ. 1915.

102-105. 1.

" : Bostwick, A.E. : The ralationship between the library and the public school. KSZ.1915.

109. 1.

" : Révai Nagy Lexikona 12. kötet. KSZ. 1915.

110. 1.

" : Walter Hoffmann könyvtári törekvései. KSZ.

1915. 129-166. 1.

" : Mi tesz egy regényt erkölcstelenné? KSZ. 1916.

20-24. 1.

" : Gulyás Pál : Mátyás király könyvtára. KSZ.

1916. 33. 1.

" : A nemzetgazdasági statisztikai szeminárium könyvtárának katalógusa a budapesti i, kir.

magyar tudományegyetemen. Szerk, Krisztics Sándor és Márku Hugó. KSZ. 1916. 33. 1.

" : A főiskolai oktatás bibliográfiája. /Pastei- ner Iván : Adalékok a magyar főiskolai okta­

tás bibliográfiájához./ KSZ. 1916. 33-34. 1.

(14)

-14-

Dienes László : Die kleine Peldbücherei. Praktischer Ratge­

ber für Private... KSZ. 1916. 34-35. 1.

" : Csonka müvek bibliográfiája. KSZ. 1916. 70- 74. 1.

" : A lipcsei könyvtárosiskola. KSZ. 1916. 122- 127. 1.

Dienes László - Kőhalmi Néla : Ujabb könyvtári szakirodalom.

/Catalogue-tarif á pr^x forts et nets des joürneaux, - revues etc. 1914« KSZ. 1914. 47- 50. 1.

» : Ujabb könyvtári szakirodalom.

/Der goldene Schnitt. Eine deutsche Bücher- Liste./ KSZ. 1914. 47-50. 1.

: Ujabb könyvtári szakirodalom.

/Green, Sam. Swett : The public library move­

ment in the Inited States é853-1893./ KSZ.

1914. 47-50. 1.

" : Ujabb könyvtári szakirodalom.

/Haraszti Károly : A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem múltjából./ KSZ. 1914.

47-50. 1.

" : Ujabb könyvtári szakirodalom.

/Rae* W.S.C. : Public library administration./

KSZ• 1914. 47-50. 1.

" : Ujabb könyvtári szakirodalom.

/Sayers, Berwick W. C. : A short course in practical Classification./ KSZ. 1914» 47-

50. 1.

" : Ujabb könyvtári szakirodalom.

/Standard books vol. 4. Index./ KSZ. 1914.

47-50. 1.

Divald Kornél : Archaeologiai kutatások. MKÉ. 1907. 19-24. 1.

" : Árvamegyei kutatások. MKÉ, 1907. 87-94. 1.

" : Liptómegyei kutatások. MKÉ. 1907. 173-179. 1.

11 : Néprajzi jegyzetek Sáros vármegyéből. MKÉ.

67-73. 1.

M : Besztercebányai kályhák. MKÉ.. 1908. 220-223.1.

" : Zólyommefeyei kutatások. MKÉ, 1909. 80-87. 1.

M : A besztercebányai múzeum. MKÉ. 1909. 210- 223. 1.

" : Néprajzi jegyzetek Zólyom vármegyéből. MKÉ.

7-13. 1.

" : Egy aukció tanulságai. MKÉ. 1911. 39-45. 1.

" : Bars és Hont vármegyei kutatások. MKÉ. 1911.

162-165. 1.

" : Turócz vármegyei kutatások. MKÉ. 1912. 10- 14. 1.

" : Trencsénmegyei kutatások. MKÉ, 1912., 239- 250. 1.

" : A máriatölgyesi kastély és régiségei. MKÉ.

1912, 306-307. 1.

" : A Besztercebányai Múzeum gyarapodása. MKÉ.

1913. 228-235. 1.

" : Gömörmegyei kutatások, MKÉ, 1914. 42-51. 1,

• " : A háború emlékei és múzeumaink. MKÉ. 1915.

166-170. 1.

" : Múzeumaink a háború után. MKÉ. 1917. 36- 39. 1.

" : Dr. Lechner Jenő : Renaissance épitési emlé­

kek Szamosujvárott. MKÉ, 1917. 52. 1.

11 : Az eperjesi háborús müfciállitás. MKÉ. 1917.

116-120. 1.

(15)

illuminált kéziratai Hoffmann Edithtől.

KL. 1928. 306. 1.

/ d. 1. / Zentralhlatt für Bibliothekswesen. 1923. XL. Jahr­

gang. MBSZ. 1924. 111-119. 1.

D. L. : A Königliche Bibliothek történetéhez. KSZ. 1915.

23-25. 1.

D. L. : Az uj Balassa-kiadásról. MBSZ. 1924. 123-124. 1.

D - 1. : Föld és társadalom. Dániel Arnold szociológiai munkája. IR. 1911. 4. sz, 1-2. 1.

Domonkos János : A gyularemetei zabla. MKÉ. 1910. 48-50. 1.

" : A gyulavarsándi nyakpeeec MKÉ. 1910. 50.1.

11 : A gyulavarsándi Laposhalom tárgyairól. MKÉ»

1912. 19-25. 1.

Dornyay Béla : A balatonkövesdi római feliratos sirlelet.

MKÉ. 1917. 253-256. 1.

d, p. : A kéziratgyüjtés mint műremek, /Stefan Zweig kézi- ratgyüjteménye,/ KSZ. 1914» 65. 1.

Drescher Pál : A magyar bibliofilia válsága. KSZ. 1934-35.

4. 1.

Dr. G« : Dr, Pruzsinszky János : A párisi iskolaegészségü­

gyi kongresszus, IR, 1911. 4. sz, $-5. 1.

Dr. H, : Hitelemzési vezérkönyv. /Gosztonyi Dezső./ IR. 1911.

3. sz. 9. 1.

Dr. H. : Tanuló ifjúság zsebkönyve. IR. 1911. 3. sz. 9. 1.

Dr, R. : Dr. Vaday László könyve. IR. 1911. 2. sz, 4. 1.

E ,

^Egy régi könyvtáros : Szövetségünk közgyűléséhez, KSZ, 1913, 45-46. 1,

Ehrenhaftné Heller Margit : A német ifjúsági irodalom törté­

nete. KSZ. 1915. 202-206. 1.

" : Mit és hogyan olvasson az ifjú­

ság? KSZ. 1917. 26-34. 1.

Elek Artúr : Fáy Dezső, a könyvillusztrátor. /3. mell./

MBSZ. 1925. 202-205. 1.

" : Ujabb francia könyvillusztrálókról, MBSZ.1925.

252Í252 1.

" : Zichy Mihály a könyvillusztrátor. /3. mell,/

KL. 1928, 118-126. 1,

" : Dürer. KL, 1928, 185-188, 1,

" : Courbet magyar vonatkozású rajzai. / 2, mell,/

KL. 1928. 2 7 7- 2 7 9 . 1.

Enywári Jenő : A Fővárosi Könyvtár utolsó két évéről. KL.

1928. 318-319. 1.

11 : A szép könyv idősierü kérdéseiről, KSZ. 1934- 35. 25-26, 1.

F .

- f. : Dr. Reuter Camillo könyvtára. KSZ. 1934-35. 53-54. 1.

- f. - : Gróf Klebelsberg Kunó, mint olvasó. KSZ. 1934-35.

11-12, 1.

(16)

-16-

- f - : Kis magyar ex-libris bibliográfia. KSZ. 1934-35.

44-45. 1.

/ - f - / : A Jakabhegyi Remeteház könyvtára. KSZ. 1934-35.

5. 1.

Faragó Józsefné : Egységes tankönyvekét! KSZ. 1916. 81-83.1.

Farkas József : Válasz a birálatra. /Aa?adi Közm. Int. Könyv­

tára./ MKE. 1915. 136-139. 1.

" : A könyvtári problémáról. MKÉ. 1918, 183- 191. 1.

Fejérváry Géza Gyula : Az ősember elődei. /Az ősállatok./

Lambrecht Kálmántól. KL. 1928. 308-309. 1.

Ferenczi Zoltán : Az encyklopédiákról. MK. 1905. 65-69. 1.

" : A nép és városi közkönyvtárakról. MKÉ, 1907. 13-18, 1.

" : Az olvasásról a köz és népkönyvtárakkal kapcsolatban. MKÉ. 1907. 72-80. 1.

11 : A népkönyvtárak nemei. MKÉ, 1907. 155- 163. 1.

" : Könyvtárak^ mint a nemzeti művelődés eszkö­

zei, MKÉ, 1909. 188-196. 1,

" : Pár szó a könyvtárakról. KSZ, 1913. 1. sz.

3-5. 1.

11 : Magyarország bibliográfiája. KSZ. 1914. 37- 39. 1.

" : List of the works of Jókai translated into foreign languages. MBSZ, 1925. 177-187, 265-283. 1.

Feszty Árpádné : Pár szó Jókai könyvtáráról. MBSZ. 1924. 197- 199. 1.

Fevret, André : A Bibliothéque Nationale kiállitásai. KL.

1928. 165-166. 1,

11 : Párisi levél. A francia irodalom a Bibliothé­

que Nationale-ban. KL. 1928, 311. 1.

Figyelő : Magyar könyvek sorsa a Felvidéken. MBSZ. 1924* 235- 237. 1.

Findura Imre : Adatok a cim-névtárak történetéhez. IÉ, 1874.

90-92. 1.

" : A "legelső" magyar Shakespeare. IÉ, 1875. 31- 32. 1.

Pitz József : Rara et curiosa gróf Appoiiyi Sándor gyűjteményé­

ből. Közli Végh Gyula, MBSZ, 1925. 245-246,1,

" : Az Egyetemi Könyvtár. MBSZ. 1925. 257-258, 1.

" : A könyvtáros-képzés kérdéséhez. KSZ. 1934-35.

17-18. 1.

" : A könyvtári duplumok értékesitése. KSZ. 1934-35.

68-69. 1.

" : A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesü­

letének célkitűzései. KSZ. 1935. 1-2. 1.

F. J. : Az Egyetemi Könyvtárban. MBSZ, 1924. 227-228. 1.

F. J. : Adalékok a könyvtárosképzés magyar bibliográfiájához.

KSZ• 1934-35. 18. 1.

/F. J./ : Bibliotheca Corfeina, MBSZ, 1924. 56, 1,

Flachbart Ernő : A szlovenszkói magyar kultúráról. KL. 1928.

311-313. 1.

Fógel József : Ismeretlen Corvin-kódexek a bécsi National- bibliothekban. MBSZ. 1924. 8-12. 1.

" : A de Hevesy : La bibliothéque du roi Matthias Corvin. MBSZ. 1924. 206-208. 1,

(17)

Fraknói Vilmos : Visszatekintés egy évtized munkásságára.

/1898-1907./ MKE. 1907. 121-137. 1.

•i : Egy amerikai közkönyvtár. MKE. 1912. 97- 105. 1.

ii : A Bibliotheca Corviniana és a neoplatonizmus divata. MBSZ. 1924. 133-135. 1.

France, Anatole : /Önarckép./ IR. 1911. 5. sz. 2-3. 1.

Fülep Lajos : Egy és más a könyvaukciókról. KSZ. 1916. 1- 7. 1.

" : Petronius és kora. Irta Révay József. KL.

1928. 74-76. 1.

" : A világ képekben. /Lambrech Kálmán : Emberek, népek, nemzetek. - Bárczy István : Budapest/

KL. 1928. 84-85. 1.

" : A világ vallásai. Irta Szimonidesz Lajos. KL.

1928. 144-148. 1.

" : Leonardo da Vinci.. Irta Hekler Antal. KL.1928.

156-157. 1.

" : A kételkedő kritikus. Kárpáti Aurél tanulmányai és kritikái. KI. 1928. 230-231. 1.

" : Az angol regény mesterei. Irta Kundt Ernő.

KL. 1928, 232-233. 1.

" : Szintézis. Tanulmányok a szellemi tudományok köréből. Szerkesztette Nagy Sándor. KL.

1928. 237-238. 1.

" : Pusztai harangszó. Történelmi regény. Irta Vá- czy József. KL. 1928. 244. 1.

" : Kelet nagy gondolkodói. Irta Mester János, KL. 1928. 247. 1.

" : Az érzetek elemzése. E. Mach müve magyarul.

KL. 1928. 294-295. 1.

G ,

Gamma : Népkönyvtáraink háborús veszteségeitől. MKE. 1916.

163. 1.

Gárdonyi Albert : Könyvtárügyünk és a törvényhozás negyven év előtt. KSZ. 1913. 2. sz. 3-4. 1.

" : A magyar folyóirat és hirlapirodalom bibli­

ográfiája. KSZ. 1913. 33-34. 1.

" : Az első budai nyomda terve az 1686 évi visszafoglalás után. KSZ. 1914. 145-147. 1.

" : Könyveenzura és ritka könyvek. KSZ. 1915.

49-57. 1. 1916. 49-57. 1.

" : A hirlapirás ketdetei Budán és Pesten.

KSZ. 1917. 55-65. 1.

" : Könyvértékelési előitáletek. MBSZ. 1925.

51-54. 1.

Gáspár Imre : Ifjú könyvgyüjtőknek. IÉ. 1894. 30-31. 1.

Gasparetz Géza Elemér : Uj eljárás fából készült műemlékek konzerválására. MKÉ. 1913. 1-8. 1.

Gaussel, Georges : Uj Stendhal-kiadványok. KL. 1928. 249- 251. 1.

G - b. : Nádai Pál : Könyv a gyermekről. IR. 1911. 1. sz.

3. 1.

G - b. : Gozsíu Elek : A karrier. IR. 1911. 2. sz. 4. 1.

G - b. : /Ráth Mór 10 levele Gyulai Pálhoz,/ IR. 1911. 3,sz.

3. 1.

G - b. : Dante Magyarországon. Irta Kapossi József. IR.1911.

(18)

-17- 3. sz. 4. 1.

G- - b. : Allah Akbar. Irta Gerenday László. IR. 1911. 3.sz.

Geh; : Tervbe vett muzeumok. MKE. 1909. 51. 1*

Geh. : Az uj járendezett vatikáni képtár. MKÉ. 1909. 156- 157. 1.

Geh. : Firenzei várostörténeti múzeum. MKE, 1909* 157. 1.

Geh. : A veronai városi múzeum. MKÉ. 1909. 157-158. 1.

Geh. : Olasz állami könyvtárak kéziratok használatára és reprodukciójára vonatkozó szabályzata. MKÉ.

1909. 158^159. 1.

Geh. : A westfáliai múzeum. MKÉ. 1909. 159. 1.

Geh. : Uj városi múzeum Heidelbergben. MKÉ. 1909« 159- 160. 1.

Geh. : A madridi Prado-Muzeum. MKÉ. 1909. 160. 1.

Geh. : A newyorki Metropolitain-Muzeum. MKÉ. 1909» 160. 1.

Geh. : Angliából. MKÉ. 1909. 160-161. 1.

Geh. : Uj muzeumok. MKÉ. 1909» 161. 1.

Geh» : Tervbe vett muzeumok. MKÉ. 1909. 161, 1.

, Geh. : Személyi változások. MKÉ. 1909. 161-162. 1.

Geh, : A művészeti emlékek leltározása Ausztriában. MKÉ.

1909. 165-167. 1.

Geh. : Uj muzeumok. MKÉ. 1910. 171. 1.

G - ch : A berlini National-Galerie. MKÉ. 1909. 48. 1.

G - eh : A frankfurti Siädelsches Institut, MKÉ. 1909. 48- 49. 1.

G - ch : A messinai egyetemi könyvtár, MKÉ. 1909. 49-50. 1.

G - ch : A vatikáni képtár újrarendezése. MKÉ. 1909. 50. 1.

G - ch : Külügyi múzeum. MKÉ. 1909. 50. 1.

G - ch : A firenzei könyvtárak 1907. évi statisztikája. MKÉ.

1909. 50-51. 1.

G - ch : Uj muzeumok,. MKÉ. 1909. 51. 1.

G - ch : A Louvre. MKÉ. 1909. 51. 1.

G - ch : A százéves Brera. MKÉ. 1910. 39-40. 1.

G - ch : Az Ambrosiana jubilált. MKÉ. 1910. 40-41. 1.

G - ch : A Museuminsel. MKÉ. 1910. 41-42. 1.

G - ch : A kibővitett South-Kensington-Muzeum. MKÉ. 1910.

42-43. 1.

G - ch : A képek árfolyamáról. MKÉ. 1910. 43-45. 1.

G - ch : A müncheni Schack-Galerie. MKÉ. 1910. 45-46. 1.

G - ch : A templomi emlékek védelme. MKÉ. 1910, 46. 1,

G - ch : A franciaországi műkincsek védelme, MKÉ, 1910, 46.1.

G - ch : A Deutscher Werkbund. MKÉ. 1910. 46. 1,

G - ch : Georg Salting és L. Mond. /Műgyűjtők./ MKÉ. 1910.

46, 1.

G - ch : Különös muzeumok. MKÉ. 1910. 46-47. 1.

G - ch : A bécsi művészeti akadémia gipszgyűjteményének is­

mertetése. MKÉ. 1910. 164-166. 1.

G - ch : Firenzei muzeumok, MKÉ. 1910. 166-167. 1.

G - ch : A Louvre. MKÉ. 1910. 167-168. 1.

G - ch : Kari Woermann, MKÉ. 1910. 168-169. 1.

G - ch : A kasseli és schwerini képtár uj igazgatói. MKÉ, 1910. 169. 1.

G - ch : Német központi műszaki múzeum terve. MKÉ. 1910, 169-170. 1,

G - ch : A kegnagyobb Manet-gyüjtemény. MKÉ, 1910, 170, 1, G - ch : Paganini hagyatéka. MKE, 1910» 170, 1,

G - ch : Rekord-árak. MKÉ, 1910. 170, 1.

«

(19)

G - ch : Tervbe vett muzeumok, MKÉ, 1910. 170-171. 1, G - ch : A haarlemi városi múzeum. MKÉ. 1910, 231. 1.

G - ch : A velencei képtár átalakítása, MKÉ, 1910. 231- 232. 1.

G - ch : A drzedai szász királyi gyűjtemények, MKÉ. 1910.

232, 1.

G - ch : A francia állami muzeumok, MKÉ. 1910. 232-233. 1.

G - ch : Bécs. MKÉ. 1910. 2 3 3 . 1.

G - ch : A római császárkori pénzek hamisításáról. MKE,1910.

233-234. 1.

G - ch : A cseh országos múzeum. MKE. 1910. 234. 1.

Genthon István : Buday György fametszetei, KSZ. 1934-35.

104. 1.

* Gerecze Péter : A pécsi székesegyház építészeti és szobrásza­

ti emlékei. MKÉ. 1907. 96-102. 1.

Gerevich T. : Franuesco Malagazzi-Valeri : I disegni della R» Pinacoteca di Brera. MKÉ. 1909. 154-155.1.

" : Handbuch der orientalischen Teppichkunde. Von Rudolf Neugebauer und Julius Orendi. MKÉ.

1909. 224-225. 1.

11 : Die Kunst der Jahrhunderte. Von Dr. Anton Ki- sa. MKÉ, 1909. 225. 1.

" : Reallexikon der prähistorischen, klassischen und früchchristlichen Altertümer. /Könyv­

ism./ MKÉ, 1909. 225-226. 1.

11 : Bericht über das Muesum des Königreiches Böh­

men für das Jahr 1908. /Könyvism./ MKÉ.

1909. 226. 1.

" : Österreichische Kunsttópographie. Bd.III. MKÉ.

1910. 3 2- 3 % 1.

" : Ernst Basserman-Jordan : Der Schumck. MKÉ.1910.

33-34. 1.

" : Sammlung Oscar Huldschinsky, Herausgegeben von Wilhelm Bode, MKÉ, 1910. 34-35. 1.

" : A Rassegna d'Arte tiz évfolyama. MKÉ, 1910. 35- 36. 1.

11 : Baron Bruckenthal is che s Museum in Hermannstadt.

Von M. Csáki. MKÉ. 1910. 36. 1.

" : Báró Forster Gyula : Olaszorcszág legújabb tör­

vényhozási intézkedései a műemlékek védelme körül. /Könyvism./ MKÉ. 1910. 172. 1,

" : Königliche Museen zu Berlin. /Folyóiratismert./

MKÉ. 1910. 172-173. 1.

" : Alte Innenrätfuae österreichischer Schlösser, Pa­

läste und Wohnhäuser von Josef Folnesics.

MKÉ. 1910. 173-174. 1.

" : Erdélyi Múzeum, MKÉ, 1910, 174-175. 1.

" : A "Pécs-baranyamegyei Múzeum-Egyesület" értesí­

tője. MKÉ, 1910, 176-177. 1.

" : A Báss-Bogrogvármegyei Történelmi Társulat év­

könyve 1909. MKE. 1910. 176-177. 1.

" : Három nagy művészeti aukció. MKÉ. 1912. 212- 213. 1.

(20)

-19-

Gerevich T. : A földrengések és a muzeumok. MKÉ. 1912»

213-214. 1.

»» : A német muzeumok a modern művészetért. MKÉ.

1912. 214-215. 1.

» : A firenzei Pitti kéntár. MKÉ. 1912, 215-216.1.

" : A milanói Brera. MKE. 1912. 216. 1.

" : A Louvre-ban. MKÉ. 1912. 216. 1.

Gerevich Tibor : A régi umbriai iparművészet a perugiai ki­

állításon. MKÉ. 1908. 21-30. 1.

" : A fénykép a múzeum szolgálatában. MKÉ, 1908.

188-191. 1.

" : Az újjászületett "Utolsó vacsora". MKÉ.

1908. 231-233. 1.

" : Ludovico Seitz. MKÉ. 1908, 233. 1.

" : Az olasz könyvtárak uj kölcsönzési szabály­

zata. MKÉ. 1908. 233-234. 1.

" : Ujjárendezés alá került külföldi muzeumok.

MKÉ. 1908. 234. 1.

" : Uj muzeumok. MKÉ. 1908. 234. 1.

" : Tervbe vett muzeumok. MKÉ. 1908. 234. 1.

" : Gyarapodások. MKÉ. 1908. 234. 1.

" : Pederigo Argnaui : II rinascimento delle ceramiche maiolicate in Paenza. MKÉ. 1909.

153-154. 1.

" : Tragor Ignác : Vác története 1848-49-ben.

MKÉ. 1910. 234-236. 1.

" : Österreichische Privatsammlungen Bd. I.

MKÉ. 1910. 236-237. 1.

" : Ludwig Diehl : Der" Altertümer-Sammler. MKÉ.

1910. 236-239. 1.

" : Paul Schubrig : Hilfsbuch zur Kunsgeschich- te. MKÉ. 1910. 239-240. 1.

" : Beda Kleinschmidt : Lehrbuch der christli­

chen Kunstgeschichte. MKÉ. 1910. 240-241. 1.

" : Topographie der historischen und Kunsdenk- male in Königreich Böhmen XXVII. MKÉ. 1910.

241-242, 1,

" : L*Amministrazinne delle antichita e belle arti. /Könyvism,/ MKÉ. 1911. 202-206. 1.

" : Theodor Volbehr : Die aiunft der deutschen Museen. /Könyvism./ MKÉ. 1911. 206-207. 1.

" : Camille Jtfilart : Le Musée de Sculpture Com- parée du Trócadero. /Könyvism,/ MKÉ. 1911. 208-

210. 1.

" : A berlini Nationalgalerieban végzett átala­

kítások, MKÉ, 1911. 211. 1.

" : Az iparművészet nemzetközi védelme. MKÉ.

1911. 211. 1.

" : Veit Stoss-Muzeu, Krakóban. MKÉ. 1911.212.1.

" : A francia festészet és a német képtárak.

MKÉ. 1911. 212. 1.

" : Az uj városi múzeum Drezdában. MKÉ. 1911.

212-214. 1.

" : A Drezdai Képzár. MKÉ. 1911. 214. 1.

" : Olaszaizág legnagyobb könyvtára. MKÉ. 1911.

214-216, 1,

" : Franciaország művészi budgetje, MKÉ, 1911.

216. 1,

(21)

Gerevich Tibor : A velencei áll. képtár. MKÉ. 1911. 216- 217. 1.

" : H. Mireur : Dictionnaire des ventes d'art faites en France et áx l'étranger pendant les XVIII-me et XIX-me siécle, Tomes I- VII. MKÉ. 1913. 199-201. 1.

" : Theodor v. Frimmel : Lexicon der Wiener Gemäldesammlungen. MKÉ. 1913. 201-203. 1.

" : Az olasz műemléki ós ásatási felügyelők I»

összejövetele. MKÉ. 1913. 205-210. 1.

" : A firenzei Galleria d'Arte Moderna. MKÉ.

1913. 210. 1.

" : Julie Vogelstan : Van franzősicher Buchma­

lerei. MKÉ. 1914. 218-219. 1.

11 : Königliche Museen zu Berlin. /Folyóiratism./

MKÉ. 1914. 219-220. 1.

" : Die Entwicklung der Kunst in der Schweiz.

/Könyvism./ MKE. 1914. 220-221. 1.

" : Lippmann, Friedrich : Der Kupferstich. MKE»

1914. 221. 1.

" : Schuette Marie : Alte Spitzen» MKÉ. 1914.

221-222. 1»

" : Alfonso Rubbiani + MKE» 1914» 223-224. 1.

" : Az uj francia műemléki törvény. MKE» 1914»

224-225. 1.

" : Az elberfeldi városi múzeum. MKÉ. 1914* 225- 226. 1»

11 : A drezdai múzeum. MKÉ. 1914. 226. 1.

" : A veéencei páiriárka a templomi műkincsek védelmében. MKÉ. 1914. 226-227. 1.

11 : A firenzei Uffizi önarckép-gyűjteménye.MKÉ.

1914. 227. 1.

" : Spelloban muzeumot létesitenek. MKÉ. 1914.

227. 1.

" : Az Assisi S. Francescoban létesitett Museo Frahcescano. MKÉ. 1914. 227. 1.

" : A római hamis Ruisdael. MKÉ. 1914. 227. 1.

" : ílumizmatikai gyűjtemények gyarapodása kül­

földön. MKÉ. 1914. 227. 1.

G - i. : Molnár Ferenc : Hétágú eip. IR. 1911. 3. sz. 4-5.1.

Gogolák Lajos : Prága könyvesboltjai. KSZ. 1935. 34-36. 1.

Gombó István : Filippo Sacchi : Citta. /Könyvism./ MBSZ.1924.

208-209. 1.

" : Reóée Dunán : Le brigand Hongre. MBSZ. 1924.

209-211. 1.

" : Lionel W. Lyde : The continent oi Europe. MBSZ.

1925. 74-77. 1*

Goriupp Alisz : Az első magyar újság előfizetői. MBSZ. 1925.

98. 1.

" : Egy ismeretlen német újság a XVIII. század­

ból. /Pester Wochenblatt./ KL. 1928. 322- 323. 1.

" : Az Adrema jelentősége a könyvtári üzemben.

KSZ. 1935. 11-13. 1.

G. P. : Spanyol vándorkönyvtárak. MKÉ. 1914. 64. 1.

G. B. © A népkönyvtárö&y Belgiumban. MKÉ, 1914. 64-65. 1*.

G« P. : A nagyváradi nyilvános könyvtár kiadványai. 5. Név és tárgymutató a városi nyilvános könyvtár szépirodalmi szakcsoportjához. MKÉ. 1916.

210-211. 1.

(22)

-21-

G. P. : Buch und Bucheinband. /Könyvism./ MBSZ, 1924. 214- 216. 1,

Gronovszky Iván : A fényképezés a könyvtárakban. KSZ. 1934- 35. 62. 1.

" : Könyvljultura a modern Kinában. KSZ. 1934- 35. 80-81. 1.

" : Olcsó kézirat és könyvfényképezés. KSZ.

1934-35. 94-95. 1.

" : A bibliográfia és szempontjai. KSZ. 1934- 35. 120-122. 1.

" : Fényképezés a könyvtár szolgálatában.

KSZ. 1934-35. 152-153. 1.

" : A könyv és az olvasó. KSZ. 1935. 45-47. 1.

P. Gulácsy Irén : Nászrepülés. Kádár Imre regénye. KL. 1928.

153-154. 1.

Gulyás József : A sárospataki főiskolai nagykönyvtár részé­

re tett ujabb adományok. KSZ. 1934-35.

81. 1.

" : A sárospataki főiskolai nagykönyvtár legu­

tóbbi félszázadának története. KSZ. 1935.

19. 1.

" : A sárospataki főiskolai nagykönyvtár legu­

tóbbi félszázadának története. /Folyt./

KSZ. 1935. 28-29. 1.

Gulyás Pál : A könyvtári anyag kiselejtezése. MKE. 1907. 40- 42. 1.

" : A Jgamburgi népkönyvtári intézmények. MKÉ.1907.

81-87, 170-173. 1.

" : A berlini és charlottenburgi népkönyvtárak.

MKÉ, 1908. 145-152. 1.

" : Népkönyvtári intézmények Parisban. MKÉ. 1909.

10-19. 1.

11 : A londoni községi népkönyvtárak. MKÉ, 1909.

87-103. 1.

" : Az olasz népkönyvtárügy fejlődése és jelen ál­

lása. MKÉ. 1910. 203-212, 1. 1911. 15- 22. 1,

" : A hazai néükönyvtárügy kialakulása és mai hely­

zete. MKÉ. 1911. 65-84. 1.

" : A németalföldi könyvesházak és velük rokon in­

tézmények. MKÉ. 1913. 41-56, 1.

" : Törvényjavaslat az olasz népkönyvtárügy dolgá­

ban. MKÉ. 1914. 212-214. 1.

" : Menés László : Watter Hoffmann .könyvtári törek­

vései. MKÉ. 1916. 165-167. 1.

" : Jóakaratú emberek figyelmébe! /"Könyvtári Füze­

tek",/ MKÉ. 1916. 202. 1.

" : Városi Nyilvános Könyvtár Budapest. 1. sz, fi­

ók könyvjegyzéke. II, Ifjúsági könyvek el­

ső sorozat, - A Százados-uti fiókkönyvtár könyvjegyzéke, II, Ifjúsági könyvek. Első sorozat. MKÉ, 1916. 211-212, 1.

" : Könyvtári problémák. MKÉ. 1917. 9-36, 120-141.1.

" : Adalék a Magyar Minerva V. kötetéhez. MKÉ.1917.

47-51. 1.

(23)

Gulyás Pál : A Muzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa 1914- . 1917. évi működése. MKÉ. 1918. 81-9% 1.

" : A világ legrégibb bibliofilje. MBSZ. 1924.

153-158. 1.

" : Kazinczy és a magyar könyvművészet, MBSZ. 1925.

37-40. 1.

" : Nagyszeben vagy Kisszeben? KL. 1928. 323-324.1.

Gyárfás Tihamér : Hann Sebestyém kelyhe Brassóban. MKÉ.

1909. 137-138. 1.

" : Kultúrpalota Brassóban. MKÉ. 1909. 138- 139. 1.

" : Román feszület Brassóban. MKÉ. 1909. 139- 140, 1.

" : Régi ostyasütők. MKÉ, 1910, 50-52. 1.

" : Hazai ö±vöscéhek régi pecsétéi. MKÉ. 1911.

287-289. 1.

Gyergyai Albert : Liber amicorum. Emlékalbum Romain Rolland hatvanadik születésnapjára. /Könyvism./ MBSZ.

1925. 249-250. 1.

11 : Bar y anyai Zoltán : H.P. Ami el, traducteur de Petőfi. KL. 1928. 82-83. 1.

" : A Berzsenyi dinasztia. Irta Ambrus Zoltán.

KL, 1928. 300-301. 1.

" : Émile Henriot : Ancie Brun. KL. 1928, 303- 304. 1.

Gyöngyösy László : A magyar költői stilus magalakulása. MK.

1905. 2-6. 1.

György Aladár : Népirodalmunk. IÉ. 1874. 88-90. 1.

H .

Haigh, Frank : Milyen lesz a könyvtár száz év múlva? KSZ.

1913. 34-36. 1.

Hajnal István : Ki nem adott könyvek az 1849-es emigráció első idejéből. MBSZ, 1924. 169-174. 1.

Haraszti Károly : Az első könyvaukció Magyarországon, KSZ. e 1913. 58-59.' 1.

" : A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem a mult század első felében, /Adalékok./KSZ.

1914. 76-81, 105-114, 139-144. 1.

" i Pesti nyomdák a 19. század első felében, /Adalékok,/ KSZ, 1915. 70-85. 1.

Harsányi István : A sárpspataki ref, főiskola metszetgyűjte­

ménye. MKE, 1908, 133-142, 212-219, 1909.

32-40, 111-123, 206-209. 1.

11 : A sárospataki ref, főiskola régi térké­

pei, MKÉ, 1910. 219-225, 25-30 1.

" : A debreceni városi nyomda története 1561- 1911» Irta Dr. Csűrös Ferenc, MKÉ, 1*911.

293-298. 1.

" : Becses ajándék a sárospataki ref, fősiko- lai könyvtárnak. MKÉ. 1911. 298. 1.

11 : A sárospataki ref. főiskolai könyvtár ed­

dig ismeretlen passionalisa. MKÉ. 1912. 63- 65. 1.

" : Dávid Ferenc : "Rövid magyarázat..." Az e- redeti fac-similéjével. /Könyvism./ MKÉ, 1912, 217-218. 1. -

(24)

-23-

Harsányi István : Dr. Kiss Ernő : Dávid Ferenc. MKÉ. 1912.

218-219. 1.

: I. Rákóczi György sárospataki bibliája.

MLÉ. 1912. 250-256. 1.

" : A budapesti ref. theologiai akadémia Rá­

day könyvtárának múltja és jelene. írták Pruzsinszky Pál és Hamar István. MKÉ.

1913. 267-268, 1,

" : A miskolci ref. főgimnázium könyvtárának szakkatalógusa. Összeállította Vértesy Sándor. MKÉ. 1913. 268-270. 1.

" : Luthetnak a sárospataki főiskolában őrzött könyvei. MKÉ. 1914. 208-212. 1,

" : Arad szab, kir. város Közművelődési Inté­

zete könyvtárának címjegyzéke. Összeállí­

totta Farkas József dr. MKÉ. 1915. 132-136.1

" ; Viszontválasz Farkas J. urnák. /Aradi Közm.

Intézet könyvtára címjegyzéke./ MKÉ. 1915»

139-140. 1.

11 : A miskolci ref, főgimnázium könyvtárának szakkatalógusa. Összeállította Vértesy Sándor. MKE. 1915. 140-141. 1.

» : Heltai Gáspár : Háló. MKE. 1915. 182-183-.1.

Havrán Dániel : Haebler Konrád : Deutsche Bibliophilen des 16, Jahrhunderts, die Fürsten von Anhalt, ihre Bücher und ihre Bucheinbande. MBSZ.

1925. 159-160. 1.

Hekler Antal : Archaeologiai jegyzetek vidéki múzeumaink­

ból. MKÉ. 1909. 196-205. 1. 1910. 14- 22. 1."

Hellebrant Árpád : Levele. /Magyar irodalomtörténeti bibli­

ográfia,/ KSZ. 1914.156. 1,

/Heller Margit/ : A könyvtári munka szervezéséről. KSZ. 1913.

97. 1.

Henriot, Émile : A könyvkedvelés dicsérete. Fordította Gyer- gyai Albert. MBSZ. 1925. 193-197. 1.

" : Régi és uj kéziratok. KL. 1928. 23-27. 1.

" : A könyvkedvelők kalauzai. KL, 1928. 197- 199. 1.

Herczeg Ferenc : Magyar Figyelőről. IR. 1911. 5. sz. 1-2. 1.

" : Az én könyvtáram. KL. 1928. 265-266. 1.

Herepei János : Csáktornvai János debreceni nyomdász halála.

KSZ. 1935. 18. 1.

Hevesi Sándor : Das alte Theater von Karl Benyovszky. KL.

1928. 157-158. 1.

H.G.A. : Séta bábái Bay Sándor könyvtárában. KSZ. 1934-35.

20. 1.

H. Gy. : Amerika és Anglia. MBSZ. 1924. 224-225. 1.

H. L. : A könyvnap után. KSZ. 1934-35. 151-152. 1.

H. L. : "Többszörösen kedvezőbb". /Árverési Csarnok./ KSZ.

1935. 15-16. 1.

Hoffmann Edith : Nagylucsei Orbán könyvtárának maradványai.

/ 3. mell,/ MBSZ. 1924. 166-169. 1.

" : Pálóczy György esztergomi érsek két könyvé­

ről. /2. mell./ MBSZ. 1925. 32-36. 1.

" : Váradi Péter kalocsai érsek könyvtárának maradványai. MBSZ. 1925. 215-218. 1.

" : Az olasz könyv. Kiállítás a Bibliothéque Nationale és a Musée des Arts Décoratiíe helyiségében. KL. 1928. 100-101. 1.

(25)

Hoffmann Edith : Flamand miniatűrök kiállitása Brugesben.

KE. 1928. 175-176. 1.

Hoffmann, Walther : A könyvkölcsönzés hét parancsolata. KSZ, 1915. 167-169. 1.

Hóman Bálint : A magyar történelmi bibliográfia tervéhez, KSZ. 1914. 39-42, 1.

Horváth Géza : A newyorki természetrajzi múzeum, MKE. 1907.

147-154. 1.

Horváth Jenő : Apponyi Albert gróf könyvtára. MBSZ» 1925.

67-68. 1.

" : Malbone W. Graham : New governements of Cent- ral-Europe. MBSZ. 1925. 72-74. 1.

11 : Hayes, H.I. : A political and social history of modern Europe 1500-1924. MBSZ. 1925.

156-157. 1.

" : George A. Birmingham : A wayfarer in Hungary.

MBSZ. 1925. 247. 1.

Horváth Margit : Mátyás Flórián könyvtára. KSZ. 1934-35.

116-117. 1.

Hunyady József ; Magyarország ősnyomtatványai. KSZ. 1934-35.

19. 1.

. . ^

I .

Ignotus : "Nyugat"-ról, IR, 1911. 3. sz. 1-2. 1.

I. K. : Magyar Könyvszemle, MBSZ. 1925. 253. 1.

I. K. :»Monatshefte für Bücherfreunde und Graphiksammler.

1925. 7-10. MBSZ. 1925. 253-254. 1.

- i. - r, : Magyarorsz, latin történetiróiról a XVII, szá­

zadban, Toldy Ferenc nyomán, IÉ. 1874. 28- 30, 45-48. 1.

- i, - r. : Vidéki lapjaink. IÉ. 1874. 150-153, 172-174, 1.

é i. - r, : A pannonhalmi könyvtár. IÉ. 1874. 186-187. 1.

Isoz Kálmán : Liszt Ferenc a silhouette-müvész. MKÉ, 1913«

210-211 1.

" : Néhány németországi hangszergyüjteményről.

MKÉ. 1914. 16-24. 1.

" : A hangszerek rendszerezése és a Magyar Nemzeti Múzeum régi hangszerei. MKÉ. 1914. 241-

244. 1.

" : Régi Budapest hangjegyeken, /l.mell./ MBSZ.

1924. 175-177. 1.

" : G.A.EoBogeng : Die grossen Bibliophilen. MBSZ.

1925. 78-80. 1.

" : Kacsóh Pongrác hagyatékának átverése. MBSZ.

1925. 97-98. 1.

" : A lipcsei Musikbibliothek Peters. MBSZ. 1925.

173-174. 1.

" : Wagner három partitúrájának verses ajánlása Liszthez. KL. 1928. 57-59. 1.

" : Operaismertetők. 1-7. szám, KL. 1928. 240- 241. 1.

" : A Lantos Rt. hatodik aukciója. KL. 1928. 258- 259. 1.

" : Schubert Galoppeja mint kiadói jogsérelem Pes­

ten 1826-ban. KL. 1928. 324-325. 1.

" : Magyar kottagyüjtői szempontok. KSZ. 1934-35«

12-13. 1.

(26)

-25-

Iványi Béla : Eperjes középkori festői. MKÉ. 1917.

88-116. 1.

ii • Eperjes középkori kőfaragói és szobrá­

szai. MKÉ. 1917. 236-252. 1. 1918. 22- 36. 1.

•» . Eperjes város középkori épitkezései és épitészei. MKÉ. 1918. 112-127. 1.

J .

/ j , A./ : Könyvkötészeti kiállitás Budapesten. KSZ.

1913. 2. sz. 7. 1.

Jamberkovich László : A nagy-apponyi Apponyi könyv­

tár. MBSZ. 1925. 116-120. 1.

" : Gróf Apponyi Sándor ex liioris- terve. MBSZ. 1925. 260-261. 1.

" : Egy magyar könywándorlásról.

KL. 1928. 59-63. 1.

Jancsó Elemér : Ami Gyulai Pál könyvtárából megmaradt.

KSZ. 1934-35. 67-68. 1.

" : Bölöni Parkas Sándor könyvtára. KSZ.

1934-35. 84-85. 1. -

" : A román kötelespáldány-törvény. KSZ.

1934-35. 111. 1.

" : Brassai Sámuel könyvtára. KSZ. 1935»

5-6. 1.

Jaschik Álmos : Magyar könyvkötőmüvészet. /4. mell./

•KSZ. 1914. 134-139. 1.

, : Két magyar kiadóról és kiadványaikról.

KSZ. 1917. 10-26. 1.

" .: Háborús könyvművészet. KSZ, 1918,24- 30. 1,

" : A könyvek ellenségei, KSZ, 1918. 74- 81, 1,

" : A könyvillusztrálás művészete. /Mell,/

KL, 1928, 35-41, 133-138, 1,

" ; Az illusztrációról. KSZ, 1934-35. 36.1.

Jászi Oszkár : "Huszadik Század". IR. 1911, 2, sz. 1- 2. 1.

Jäger Gusztáv : Külföldi irodalom. MK. 1905. 25-28, 59-64, 86-87. 1.

J - i : Molnár Béla : Feltalálók könyve. IR. 1911.

5. sz. 7. 1.

Joó Tibor : A magyar protestáns időszaki sajtó. KSZ.

1934-35. 78-79. 1.

" : Pár szó a vidéki könyvtárak feladatairól.

KSZ. 1934-35. 144-146. 1.

" : A budapesti könyvtárakba 1935-ben járó folyóiratok címjegyzéke. KSZ. 1935.

14. 1.

Jósa András : Hallstadti vagy "nyiri" gultura. MKÉ.

1910. 109-117. 1.

" : A gávai gót lelet. MKÉ. 1910. 226- 230. 1.

" : Honfoglaláskori temető Micskepusztán.

MKÉ. 1914. 201-206, 1,

" : A nyiregyházi múzeumról és egyébről.

MKÉ. 1917. 257-258, 1,

Jurista : Halász Aladár : A Munkásbiztositás kézi­

könyve. MKÉ, 1916, 209. 1.

(27)

K .

K. : Jahrbuch derNaturwissenschaften 1912-1913. KSZ. 1913.

61. 1,

K. : Kürschner*s Deutscher Literatur-Kalender auf das Jahr 1913. KSZ. 1913. 61. 1.

K. : Richardson, E.C. : Classification theoretical and prac- tical. KSZ. 1913. 62-63. 1.

K. : Sayers, W.C and Stewart, J.D. : The card catalogue.

KSZ. 1913. 63. 1.

K* : Mintajegyzék városi nyilvános könyvtárak számára, ösz- szeállitotta Dr. Madzsar József. KSZ. 1913.

90. 1.

K - A : Az elemi oktatás enciklopédmája. /Könyvism./ IR.1911.

4, sz. 3. 1.

Kacziány G-éza :< Könyvtár és könyvkupac. KSZ• 1913.-3. sz.

3-4. 1.

• » : Editio'princeps. KSZ. 1913. 39. 1.

11 : A magyar memoire-irodalom. KSZ. 1913. 71- 73, 77-78, 94-96, 1914.. 7-16, 43-45. 1.

11 : Könyvtáraink károsodása 1849-ben. KSZ. 1915.

20. 1.

11 : A magyar memoire-irodalomhoz. KSZ. 1915.

181-185. 1.

" : Az én 100 könyvem. KSZ. 1918. 70-73. 1.

Kállay Miklós : Egy ember élete. Kassák Lajostól. KL. 1928.

154-156. 1.

" : Regényes életrajzok. KL. 1928. 233-234. 1.

Karácsonyi János : Kísérletek nagyváradi nyilvános-könyvtá­

rak létesítésére. MKÉ. 1911. 289-293. 1.

Kardos Tibor : Hol van Faludi Ferenc könyvtára? KSZ. 1934- 35. 34. 1.

" : Humanizmus és biblíofilia. KSZ. 1934-35.

50. 1.

" : Régi könyvjegyzetékből. A Nyirkállói-kódex széljegyzetei, avagy itinerarium animae re- nascentis. KSZ. 1934-35. 85-86. 1,

" : Régi könyvjegyzetekből. Utóárat Pierio Valeri- anohoz, avagy magyar literátorok öröksége.

KSZ. 1934-35. 100-101. 1.

" : Régi könyvjegyzetékből. Zrinyi széljegyzetei avagy "moderátor Hungáriáé". KSZ. 1934-35.

141-143. 1.

Kárpáti Aurél : Rákosi Jenő könyvtára. MBSZ. 1924. 199-201. 1.

" : Urak és emberek. Hatvány Lajos regénye. KL.

1928. 76-78. 1.

" * : Nagy Napoleon. Supka Gézától. KL. 1928. 85.1.

" : Éjféli vallomás. Duhamel regénye. KL. 1928.

161-162. 1.

" : Harsányi Kálmán összegyűjtött munkái. I-IV.

KL. 1928. 289-291. 1.

k. b. : Decimális szeregszemle. KSZ. 1916. 127-128, 1.

k. b. : Ex librisek. /Szigeti István : Ex libris. Rajzos könyv Karinthy Frigyes előszavával./ KSZ.

1917. 44. 1.

/k.b./ : Inditvány. /Könyvkereskedelmi szalon./ KSZ. 1913.

2. sz. 4. 1.

(28)

- 2 7 -

/k.b./ : Strófák a kiadók budapesti nemzetközi kongresszusa alkalmából. KSZ. 1913. 2. sz. 5-6. 1.

/k.b./ : + id. Szinnyei József. /18^0-1913./ KSZ. 1913. 37.1.

/k.b./ : Enek a magyar könyvkiadók Általános Könyvjegyzéké­

ről. KSZ. 1914. 22-23. 1.

/k.b./ : Bécsi bibliofilek kalendáriuma 1915-re. /Könyvism./

KSZ. 1915. 32-33. 1.

/Kb./ : Rövid előadás a könyvkereskedelemről. KSZ. 1914. 16- 19. 1.

K. B. : Bulletin de la Bibliophilie et du Bibliothécaire.

1924. MBSZ. 1924. 223-224. 1 . ~"

K. B« : Bulletin du Bibliophilie et du Bibliothécaire 1925.

MBSZ. 1925. 85. 1.

K. B. : Le Correspondant 1925. MBSZ. 1925. 85. 1.

K. B. : Bibliothéque Universelle et Revue de Genéve 1925.

MBSZ. 1925. 85-86. 1.

K. B. : Bulletin du Bibliophilie,et du Bibliothécaire 1925.

MBSZ. 1925. 164. 1.

K. B. : Revue des Beux Mondes 1925. MBSZ. 1925. 165. 1.

K. B. T Le Correspondant 1925. MBSZ. 1925.. 165. 1.

K. B. : Bulletin du Bibliophilie et du Bibliothécaire 1925.

MBSZ, 1925. 254-255. 1.

K. D. : A Fővárosi Könyvtár. MBSZ, 1924. 229. 1.

Kéky Lajos : Beöthy Zsolt könyvtára. MBSZ. 1925. 64-67. 1.

11 : Gárdonyi Géza könyvtára. MBSZ. 1925. 148-151. 1.

" : A .magyar szépliteratura virágoskertje. MBSZ.

1 9 2 5 . 170-171. 1.

" : A Nemzeti Szinház sugókönyvei. /l.mell./ MBSZ.

1925. 197-201. 1.

" : Ravasz László könyvtára. MBSZ. 1925. 237-239. 1.

»' : A Kisfaludy-Társaság ereklyetára, /l. mell,/

KL.1928. 52-56. 1.

" : Fekete vőlegények. P. Gálácsy Irén regénye. KL.

1928. 67-68. 1.

" : Leányok, anyák, nagyanyák, Csathó Kálmán regény­

sorozata. ICL. 1928. 73-74. 1. -

11 : A vén diák. Kosáryné Réz Lola regénye. KL. 1928.

79-80. 1.

11 : Azx idegen leány. Komáromi János regénye, KL, 1928. 83-84. 1.

" : Ördögszekér. Makkai Sándor regénye. KL. 1928.

141-142. 1.

" : Elbeszélések. Farkas Páltól. KL. 1928. 151-152.1.

11 : Dr. Brassai Sámuel élete. Dr. Boros Györgytől.

KL, 1928. 160. 1.

" : Uj lexikonok. 1. Magyar irodalmi lexikon, 2. Nap­

kelet lexikona. KL. 1928. 162-163. 1.

" : A Milói Vénusz karja, Herczeg Ferenc regénye.

KL. 1928, 226-227. 1.

" : Emberek... árnyékok, Voinovich Gézától. KL. 1928.

229-230. 1,

11 : Csathó Kálmán ujabb müvei, KL, 1928, 235-236, 1,

" : A nagyságis ur és az asszony. Kosáryné Réz Lolá­

tól. KL. 1928, 239-240. 1.

" : Noé bárkája. Surányi Miklós regénye, KL, 1928, 293-294. 1.

" : Hamueső. P. Gulácsy Irén regénye, KL. 1928, 298- 299. 1 .

Figure

Updating...

References

Related subjects :