• Nem Talált Eredményt

AKADÉMIAI É E T E S Í TŐ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "AKADÉMIAI É E T E S Í TŐ"

Copied!
682
0
0

Teljes szövegt

(1)

AKADÉMIAI

É E T E S Í T Ő

A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL

SZERKESZTI

HEINRICH GUSZTÁV

F Ő T I T K Á R

' ' ' Y ч Л г Л /

BUSZONN YOLCZADIK KÖTET. 1917. ÉVFOLYAM.

3 2 5 - 3 3 6 . F Ü Z E T .

K I A D J A A

BUDAPEST

M A G Y A R T U D O M Á N Y O S 1 9 1 7 .

A K A D É M I A

(2)

HORNYÁNSZKY V. CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA

(3)

T A R T A L O M .

I. Előadások és czikkek.

Oldal

Веке Manó : Differentiál- és integrálszámítás 100 Berzeviczy Albert : Arany János emlékezete. Elnöki megnyitó-

beszéd 425 Buday László: Népünk halandósági viszonyai 5

Császár Elemér : Toldy Ferencz kritikai munkássága . . . . 359 Domanovszky Sándor: Jelentés a Gorove-jutalomról . . . . 298 Fejér Lipót : Jelentés a Lukács Krisztina-alapítványból hirde-

tett nyilt pályázatról 325 Fellner Frigyes : Jelentés az Ullmann-pályázatról 295

Ferenczi Zoltán: Zrínyi és Busbequius 34 Jelentés a gróf Teleki-pályázatról 169

— — Egy elfeledett regényről 470 Fest Sándor : Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi

István fellépéséig 378 Földes Béla : Jelentés a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank

jutalmáról 304 Gaal Jenő: Jelentés a Kautz—Schreiber-pályázatról . . . . 301

Grosschmid Béni: Az intestât örökösödési rend Solon törvényeiben 521 Heinrich Gusztáv: Jelentés az 1916-iki Kóczán-pályázatról . . 163

— — Jelentés a Wodianer-jutalmakról 373

— — Arany J á n o s és az Akadémia. Főtitkári jelentés . . . 432

— — Arany J á n o s és az Akadémia (adatok) 554 Horváth Géza : A görög-latin állatnevek magyar ragozásáról 580

Irk Albert : A büntetőjogi okozatiság kritikája 55 Istvánff"y Gyula : Jelentés a Marczibánvi-mellékjutalom odaíté-

lése ügyében 290 Jánosi Béla : A lélektani aesthetika úttörői Magyarországon 13

— — Jelentés a Halmos Izor-pályázatról 376 Károlyi Árpád: A bécsi békét megerősítő királyi oklevél meg-

hamisítása 145 Kemény Lajos : Kazinczy Ferencz levelezéséhez . . . . 381, 583

Kozma Andor : Jelentés az Ormódy Amelie-jutalomról . . . . 369

(4)

VI Tartalom.

Oldal

Lukinich Imre : Erdély a speyeri szerződés után 480 Lux Kálmán : A budai vár Mátyás király korában 192 Mahler Ede: Naptárunk újjáalakítása és a husvétkérdés . . . 18

Méhelij Lajos: Megjegyzések az Akadémia Helyesírási Bizott-

ságának 1915. évi javaslatára 485 Melich János : Jelentés a Sámuel-díjról 294 Mészöly Gedeon : Zsoldos Ignácz és gr. Széchenyi István I. . . 58

„ » . » . II. . . 106 . » » „ Hl. . . 397 Moldován Gergely : Egy román szemle magyar irodalmi anyaga 540 Négyesy László : Jelentés a Magyar Mondattan czimíí pályamű

befejezéséről 65

— — Jelentés a Farkas-Raskó-pályázatról 96 Arany művészete és elmélete 438 Némethy Géza : Újabb szövegjavítások Fiímicus Maternus astro-

logiájához 345 Rexa Dezső: Ki írta az „Arandó és Miranda"-t 552

Schafarzik Ferencz : Jelentés a Nagyjutalom odaítélése ügyében 287

Schmidt József: Buddha az Avestâban 81 Szentkláray Jenő: Újabb részletek a délmagyarországi török

hódoltság történetéből 354 Szinnyei Ferencz : Jelentés az 1916. évi Vojnits-jutalomról . . 90

gróf Teleki Pál: A földrajzi gondolat története 154 Tolnai Vilmos : Jelentés a Marczibányi-pályázatról 291

Arany nyelvmíívészetéri'il 458 Wallentinyi Dezsőné: Kazinczy Gábor hat levele Tompa Mihályhoz 386

II. Jelentés a pályázatokról.

Bük-pályázat (Történelmi Bizottság) 297 Egyetemi hallgatók részére kitűzött jutalmak 328

Farkas-Kaskó-pályázat (Négyesy László) 96 Gorove-jutalom (Domanovszky Sándor) 298 Halmos Izor-pályázat (Jánosi Béla) 376 Kautz—Schreiber-pályázat (Gaal Jenő) 301 Kóczán-pályázat. 1916 (Heinrich Gusztáv) . . . . . . . . 163

Lukács Krisztina-pályázat (Fejér Lipót) 325 Magyar Mondattan czimű pályamű befejezése (Négyesy László) 65

Marczibányi-pályázat (Tolnai Vilmos) 291 Nagyjutalom és Marczibányi-mellékjutalom (Schafarzik Ferencz

és Istvánffy Gyula) • . . 287

Ormódy Amelie-jutalom (Kozma Andor) 369 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank jutalma (Földes Béla) . . . 304

Rózsay-pályázat 325

(5)

Tartalom. VII

O l d a l

Sámuel-díj (Melich János) 294 Teleki-pályázat (Ferenczi Zoltán) 169 Vojnits-jutalom (Szinnyei Ferenczj 90 Ullmarin-pályázat (Fellner Frigyes) 295 Wodianer-jutalmak (Heinrich Gusztáv) 373

III. Akadémiai ügyek.

A M. Tud. Akadémia belső tagjai 1917 január 1-én 1

Beérkezett pályaművek 66 Belső tagok irodalmi munkássága 617

Arany János emlékezete. Elnöki megnyitó beszéd, Berzeviczy

Albert elnöktől 425 Arany János és az Akadémia. Főtitkári jelentés. Heinrich

Gusztáv főtitkártól 432 Jelentés az Akadémia 1916. évi munkásságáról :

I. Ülések ' . . . 253

II. Állandó bizottságok . 2 3 6 III. Az 1916-ik évben eldöntött pályázatok 264

IV. A M. Tud. Akadémia könyvkiadásai í 916-ban . . . 266 V. A M. Tud. Akadémia megbízásából és segélyével meg-

jelent munkák és folyóiratok 269 VI. Hazai intézetek, melyek az Akadémia kiadványait

átalány fejében kapják 269 VII. Hazai és külföldi intézetek, melyeknek egyes akadémiai

kiadványok hivatalból küldetnek 275 VIII. A M. Tud. Akadémia könyvtára 280

IX. A M. Tud. Akadémia pénztárának állása 1916-ban . 283 X. A M. Tud. Akadémia halottjai 1916/17-ben . . . . 286 t

Jelentés a pályázatok eldöntéséről 287 Jelentés az akadémiai választásokról 329 A M. Tud. Akadémia jutalomtételei 330

Pályázási szabályok 343 Jegyzökönyvek :

I. osztály . . . 75, 136, 203, 408, 420, 515, 603, 604, 611 II. osztály . . . 75, 137, 203, 408, 420, 515, 603, 607, 614 III. osztály . . . 76, 137, 203, 409, 421, 516, 604, 607, 614 Összes ülés . . . 76,138, 204,409, 421, 516, 602, 605, 611, 614 Igazgató-Tanács 206, 418, 608 Nagygyűlés 411, 416 Trefort Ágoston emlékezetére rendkívüli összes ülés . . 136

Pályázati hirdetés • 80

Körlevél a nagygyűlés ügyében 232 A M. Tud Akadémia pénztári számadása 1916-ról és költség-

vetése 1917-re 209

(6)

VIII Tartalom.

IV. Folyóiratok szemléje.

Oldal

Budapesti Szemle 116, 502, 589 Egyetemes Philol. Közlöny 117, 197, 404, 507, 593

Ethnographia 121 Irodalomtörténeti Közlemények 128, 199, 406, 598

Közgazdasági Szemle 69, 130, 201, 509

V. Nekrologok.

Hegedűs István beszéde Ponori Thewrewk Emil tt. ravatalánál 1917

február 26-án 140 Horváth Géza beszéde Lőrenthey Imre ravatalánál 520

Hutyra Ferencz beszéde Rátz István 1. t. ravatalánál 1917 márczius 2-án az Állatorvosi Főiskola aulájában . . . 142 Rados Gusztáv beszéde Zemplén Győző ravatalánál . . . . 519

Szentes Károly 1836—1917 422

(7)

TÁRGYMUTATÓ.

A *-gal jelölt számok a jegyzőkönyvben foglaltakra utalnak.

A d a m a n t i n o m a eredetéről és szöveti s z e r k e z e t é r ő l , KROMPECHER ÖDÖN-ÍŐI

*138.

Adóreform, SZENDE PÁi.-tól, a K e r e s k . l i a n k j u t a l m á r ó l szóló jelentésben 321.

A e s t h e t i k a , Lélektani — úttörői, JÁNOSI BÉLÁ-IÓI 1 3 .

Agybarázdálódási folyamat stb., SCHAF- FER KÁROLY-tÓl * 6 0 4 .

Agyvelő barázdálódásáról, SCHAFFER KÁROLY-tÓl * 7 6 .

Alapítványok á l l á s a 1916-ban 284.

Albrecht főiig, a l a p í t v á n y á n a k k a m a t a befolyt »609.

ÁLDÁST ANTAL a T ö r t . Biz. e l ő a d ó j a 2 3 8 .

— megbízatik Csorna József fölött em- lékbeszéd t a r t á s á v a l "410.

— : Csorna József emlékezete -516.

— előterjeszti Károlyi Árpád értekezé- ; sét *137.

— : Zsigmond császár koronázása és a német városok '"515..

— .irodalmi m u n k á s s á g a 617.

ALEXANDER BERNÁT: S p i n o z a e t h i k á j a

*420.

— f ö l k é r e t i k L i a r d L a j o s fölött emlék- beszéd t a r t á s á r a *616.

Á l l a t b i z t o s í t á s f e j l ő d é s e , KOVÁCS JÓZSEF tői, a Keresk. Bank j u t a l m á r ó l szóló jelentésben 323.

Állattenyésztési k a r c z o l a t o k , k ü l f ö l d i , RÁCZ MIHÁLV-tól. A K e r e s k . Bank j u t a l m á r ó l szóló jelentésben 323.

ALVXNCZY MIHÁLY: A t ö b b t e r m e l é s r ő l a Keresk. Bank j u t a l m á r ó l szóló jelentésben 323.

AMBRUS ZOLTÁN K ó c z á n - b í r á l ó * 7 7 ,

*138, (1918) *613-

A m m i a n u s M a r c e l l i n u s - f o r d í t á s I . k i v a n nyomtatva 237.

— 11. kötet szedésben 237.

Analogiai hatások a népköltésben VIKÁR BÉLÁ-tól *515.

ANDOR JÓZSEF: Boldog otthon, Péczely- pályamfi 66.

G r ó f A ndrássy Dénes-alapítvány k a m a - t a i *207.

— hagyatékában osztályegyezség *418. j AKAD. ÉRT. XXVIII. K.

Angol irodalmi hatások, FEST SÁNDOR- tól 378, ' 1 0 8 .

ANGYAL DÁVID a B e z e r é d j - é l e t r a j z b í - rálója "121.

— Gorove-bíráló «78, 3 0 ! , "413.

— r. taggá választatik 329, >;116, *417.

ANGYAL PÁL i r o d a l m i m u n k á s s á g a 6 1 7 . ANTAL GÉZA f o r d í t j a F r u i n E . müvét 246.

Anthropologiai vizsgálatokra BARTCCZ LAJOS a Bózsay pályázaton megbízást nyer 328, *415

APÁTIIY ISTVÁN b í r á l j a a G e l e i . J ó z s e f Г A chromosomák párosodása ez. dol- gozatot 245.

G r . APPONYI ALBERT k u l t u s z m i n i s z t e r az A k a d é m i a támogatását k é r i *602.

APPONYI BALÁZS l a t i n z s o l t á r k ö n y v e , HEGEDŰS ISTVÁN-tói * 6 0 3 .

Arany J á n o s emlékezete, BERZEVICZY Ai.BERT-től * 4 1 l , 125.

— é s a z A k a d é m i a . HEINRICH GIISZTÁV- tól »411, 432, 554. a

— m ű v é s z e t e é s e l m é l e t e , NÉGYESY LÁSZLÓ-től «412, 438.

— n y e l v m ű v é s z e t é r ő l , T O L N A I V I L M O S - tól *412, 458.

— emlékiinnepélyreiNagyszalonta 'meg- h í v ó * 139.

— emlékünnepély (Nagyszalonta) el- halasztása *139.

— - T á r s a s á g (Temesvár) T o m p a ü n n e - pére meghívó -613.

Aranyban fizetendő jutalmak ü. j a v a s l a t

*208.

. Archaeolí igiai Bizottságból MAHLER EDE.

kilép *78.

—- ú j t a g j a i G I E S S W E I N S A N D O B é s D O M A - NOVSZKY SÁNDOR * 7 8 .

— működése 1916-ban 242.

Árva László király. HERCZEG FERENCZ- től »412, «421.

Arzela-féle tétel. VERES PÁL-tól * 6 0 4 . ASBÓTH OSZKÁR S á m u e l - b í r á l ó « 7 7 , 2 9 5 »

* 112, (1918) »613.

— szerkeszti a Nyelvtudományt 236.

— irodalmi m u n k á s s á g a 618.

Atalányfizetők 26«.

Avestában, Buddha az — SCHMIDT JózsEF-től 81, «136.

II

(8)

X Tárgymutató. X

B A D I C S F E R E N C Z : G y ö n g y ö s y I s t v á n m u n k á i II. Sajtó a l a t t 237.

— a Halmos Izor-féle pályázat bírálója

*77, *412.

B A J Z A J Ó Z S E F a K e l e t i - B i z o t t s . t a g j a * 7 8 . B a l a t o n k ö r n y é k é n e k geologiája, írta

L Ó C Z Y L A J O S , a N a g y j u t a l o m b a n r é - szesül 289, *412.

B a l k á n - f é l s z i g e t - p á l y á z a t r a érkezett pá- l y a m ü v e k 68, 247.

B a l k á n i pályaművek b í r á l ó i *77, *78.

Balkán-]iályázat h i r d e t é s e 331, *412.

s z ó t á r a k pályázata m e d d ő *415.

B A L K Á N Y I BÉLA : M u n k a n é l k ü l i s é g s t b . a K e r e s k . B a n k j u t a l m á r ó l szóló jelentésben 308.

B A L L A G I A L A D Á R : X I I . K á r o l y s v é d k i r á l y Magyarországon *607.

B a n k és Tőzsde. MARTOS SÁNDOR-tól és BERKOVICS JENÖ-től, A Keresk. Bank j u t a l m á r ó l szóló jelentésben 323.

B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F P é c z e l y - b í r á l ú * 7 7 .

— : J e l e n t é s a Péczely-regény-jutalom- ról *611.

— Karátsonyi-bíráló C1918) *208.

B Á S S Z K Y J Á N O S a j u t a l m a k ü . k i k ü l d ö t t bizottság t a g j a * - 0 8 .

— ügyészi jelentései *419, 609.

Bányászati-Kohászati-Egyesiiletközgyű- )lésére megliívó *613.

B á r t f a város l e v é l t á r a I I . k. k i a d á s r a elfogadva 240.

BART irez LAJOS : A n a g y k u n o k anthro- pologiájáról Rózsay-pályamü 68,326.

— megbízást nyer 328, *415.

B a s s a r a b i t s S á n d o r n é h a g y o m á n y a w518,

*610.

Batsányi J á n o s és n e j e sírja *613.

h g . BATTHYÁXY-STRATTMANN-LÁSZLÓ t . t a g g á választatik 330, *416, *417.

— kimenti magát az Igazgató-Tanács üléséről -418.

B A U E R G U S Z T Á V : N y i l v á n o s s z á m a d á s r a kötelezett v á l l a l a t o k etc. p á h á z i k a Keresk. Bank j u t a l á i á r a 67, *305.

B A U E R M I H Á L Y : \ i z s g á l a t o k a z a l g e b r a i számtest d i s c r i m i n a n s á r ó l *421.

Bécsi békét megerősítő királyi oklevél m e g h a m i s í t á s a K Á R O L Y I AIIRÁU-tól

«187, 145.

B e é r k e z e t t p á l y a m ű v e k 66.

В Е К Е М Л Х Ь : D i f f e r e n t i a l - é s i n t e g r á l - számítás *76, 100.

— a L u k á c s Krisztina-Bizottság t a g j a

*78, 325, *414.

BÉKEEI RÉMIG b. H o r n i g Károlv teme- tésén *139, *206.

— irodalmi m u n k á s s á g a 618.

Bélbor völgyében h a d i e m l é k t á b l a latin szövege *517.

Belső tagok 1917 j a n u á r 1-én 1.

B e l v á r u s i T a k a r é k p é u z t á r részvényeinek elővételi j o g a . é r t é k e s í t t e t i k . *608.

BENIGNY- GYULA : A z ó - é s ú j - i r á n i nyelvek szórendjéről dicséretet nyer 295, *412.

B E Ö T H Y ZSOLT a j u t a l m a k k i a d á s a ü .

*205.

— Péczely-bíráló *77, *611.

— Ormódy-bíráló *77, *410.

— a Könyvkiadó Biz. t a g j a *416.

— indítványa T o m p a mellszobraü.*607.

— Bródy-bíráló (1918) *613.

— Gorove-bíráló (1918) *613.

— a Prot. I r o d a l m i Társ. j u b i l á r i s ünnepén az A k a d é m i a képviseleté- b e n »613.

BEJSCZIK Á R P Á D T e l e k i - b í r á l ó * 7 7 , * 2 0 4 , (1918) *613. _

Berecz Károlyné k é r v é n y e *207.

BERKOVICS J E N Ő 1. M a r t o s S á n d o r . B e r l i n i egyetem hallgatóinak könyv-

jutalom *517.

Berlini M a g y a r T u d o m á n y o s l n t é z e t * 6 1 2 . Berlini Magyar S e m i n a r i u m részére

k i a d v á n y a i n k d í j t a l a n u l k ü l d e t n e k

*612.

B E R N Á T ISTVÁN a K e r e s k . B a n k - j u t a l o m bíráló b i z o t t s á g á n a k t a g j a *205, 324,

*414.

— Schreiber K a u t z - b í r á l ó *78, 303,414.

B E R T A L A N J Ó Z S E F : P e r o x y d o k s z e r e p e k i a d á s r a elfogadva 245.

BERZEVICZY- A L B E R T j e l e n t i , h o g y Ö Felsége köszönettel t u d o m á s u l vette az A k a d é m i á n a k I. F e r e n c z József h a l á l a a l k a l m á b ó l kifejezett részvétét й7 6 .

— az Akadémia hódolatát b e m u t a t t a IV. Károly előtt *77.

— Trefort Ágost emlékezete *137.

— a jutalmak k i a d á s a ti. *205.

— a Wodianer-bizottság elnöke 374.

— á t a d j a a W o d i a n e r - j u t a l m a k a t *409.

— : Arany J á n o s emlékezete *411, 425.

— megnyitó b e s z é d e a nyári szünet u t á n *601.

— a Tompa-emlék-ülésen. *605.

— a Prot. I r o d a l m i Társ. j u b i l á r i s ünnepén az A a d é m i a képviseletében

*613.

— beszéde a Kitaibel-ülésen *615.

— irodalmi m u n k á s s á g a 618.

Bésán-pályázat h i r d e t é s e 341, *415.

Bezerédj-eletrajz b í r á l ó i «421.

BEZERÉDJ PÁL t. t a g g á választatik 329.

*416, *417.

B Í B E L J Á N O S a K i a i b e l - s z o b o r h o z m á r - ványanyagot adományoz *615.

Bírálók a pályázatokhoz *77.

B Í R Ó E N D R E : T ö r l e s z t é s e s k ö l c s ö n , a Keresk. B a n k j u t a l m á r ó l szóló jelen- tésben 323.

Birtokpolitika, POLÓNYI GÉzÁ-tól, a Keresk. B a n k j u t a l m á r ó l szóló jelen- tésben 319.

BLEYEK J A K A B B r ó d y - b i r á l ó ( 1 9 1 8 ) * 6 1 3 . BODENSTEIN k i a d j a H e r b e r s t e i n A d á m

konstantinápolyi útinaplóját 240.

B Ó D I S S J U S Z T I N i r o d a l m i m u n k á s s á g a 619.

BODOLA L A J O S f ö l k é r e t i k H e l m e r t F r i -

(9)

Tárgymutató. XI gves fölötti emlékbeszéd t a r t á s á r a

*612.

B O H Á T S KÁLMÁN v é g r e n d e l e t e * 4 1 9 . BÓKA Y ÁKPÁD A K i t a i b e l - i i l é s e n k é p v i -

seli a bp. egyetem orvosi karát *615.

BOROSS M I H Á L Y : М о е b a r l a n g j a , P é c z e l y - pályamű 66.

— A kék hattyú, Péczejy-pályamű 66.

Borsmonostori a p á t s á g Árpád-kori ok- l e v e l e i , S Z E N T P É T E K Y IMRÉ-ÍŐI, m e g - jelent 240.

Borsod-Miskolezi Gőzmalom részvényei- nek elővételi joga értékesíttetik*6' 8.

BÓZSINO F A N N Y : R o z m a r i n g h e r c z e g n ô , Péczely-pályamű 66.

Bölcseleti. t á r s a d a l m i és történeti tudo- mányok osztályának tagjai 2.

BÖLCSHÁZY B A R N A : A v a s é s k e r e s k e - delme, a K e r e s k . Bank j u t a l m á r ó l szóló jelentésben 323.

B R A U N J Ó Z S E F k ö z r e m ű k ö d é s e A h a d i - foglyok tanulmányozásában 236.

B R E I T J Ó Z S E F t á b o r n o k k á l é p e t t e l ő 2 1 1 . BRÓDY IMRE: E g y a t o m o s ideális gázak

ohemiai e o n s t a n s a »644.

Bródy-jutalom '1У181 bírálói »613.

Bródy-pályázat h i r d e t é s e 331, *412._

BUCHBÖCKGUSZTÁV K a z a y E n d r e : F é l i g áteresztő szilikáthártyák cz. dolgo- zatát bírálja 211.

Bnda védelmére vonatkozó török h a d - tört okmányok bírálat alatt 241.

Budai basák levelezése II. k. k i a d á s a későbbre h a l a s z t a t i k 240.

Budai kir. vár M á t y á s korában, L u x KÁi.MÁN-tól 192,'*203.

Budapest. A meddő —. MADZSAR JÓ- zsEr-től, a K e r e s k . Bank j u t a l m á r ó l szóló jelentésben 317.

Budapesti Szemlel 16.117,502,503—505, 589—593.

B U D A Y G Y U L A : A f u v a r o z ó f e l e l ő s s é g e I.pálvázik a K e r e s k . Bank j u t a l m á r a 67, 3115.

B U D A Y L Á S Z L Ó : N é p ü n k h a l a n d ó s á g i viszonvai 5.

— az Ullmann-p. b í r á l ó j a -78,297, ' 4 1 3 .

— a Nemzetgazd. biz. előadójává vá- lasztatik -'612.

B u d d h a a z A v e s t á b a n SCHMIDT J Ó Z S E F - től 81, *136.

BDGARSZKY ISTVÁN Kazay E n d r e : F é l i g áteresztő s z i l i k á t h á r t v a c z dolgozatát bírálja 211.

Bulvovszkv-pálvázat birdetése332,*413.

— -bírálói (1918) «613.

Busbequins. Zrinyi és — FERENCZI Z o L T Á N - t ó l 3 1 .

Bük-pályázatra é r k e z e t t pályaművek 67, pálvázat megbírálásáról a Tört. Biz.

gondoskodik *78.

pályázatról j e l e n t é s 297, *-il3.

— m e g b í z á s a i : M Á R K I SÁNDOR, M A R - CZAI.I H E N R I K 2 9 8 , s 113.

Büntetőjogi okozatiság kritikája, IRK Ai.BEHT-tei 55.

CARATHÉODORY CONSTANTIN e g y é r t e - kezése a Fourier-sorról * 109.

Ceratium h i r u n d i n e l l a osztódásáról, ifj.

ENTZ GÉzÁ-tól *604.

CHOLNOKY JENŐ b í r á l j a Márton Béla:

A Balkán félsziget cz. müvét *78.

Chyzer Kornél feletti emlékbeszéd tar- t á s á r a K E R T É S Z K Á L M Á N t o l k é r e t i k

*421.

C i c e r o d e O r a t o r e , R Á B O L D G D S Z T Á V - tól. sajtóra kész 237.

Classica-Philologiai Bizottság 1916-iki munkássága *236.

Codex-forrástamilmányaim eredményei, V A R G H A D A M . I Á N - t ó l * 5 1 5 . CONCHA GYŐZŐ a j u t a l m a k ü . k i k ü l d ö t t

bizottság t a g j a *2i'8.

— a Wodianer-bizottság tagja 374.

— : Szabó Béla elfeledett közjogászunk

*614.

g r . CSÁKY K Á R O L Y k ö z r e m ű k ö d é s e a hadifoglyok tanulmányozásában 236.

CSÁNKI DEZSŐ A T ö r t . B i z . e l n ö k e 2 3 8 .

— : Hi n.vadiak k o r á r a vonatkozó levél- tári k u t a t á s a i 210.

CSÁSZÁR E L E M É R V o j n i t s - b í r á l ó * 7 7 .

— a jeligés levelek elhamvasztója *138.

— : Toldv F e r e n c z k r i t i k a i m u n k á s s á g a 354,'*408.

— a könyvkiadó t a g j a -416.

— Bitlvovszky-bíráló Ю18> *613.

— irodalmi m u n k á s s á g a 619.

CSÁSZÁR M I H Á L Y : A t ö r ö k u r a l k o d á s története. Bük-pályamű 67.

CSKNIÍERI J Á N O S l e f o r d í t j a E u r i p i d e s töredékeit 237

— : Euripides I I I . k i a d á s a előkészület- ben 216

— m e g b í a t i k P . Thewrewk Emil fölött emlékbeszéd t a r t á s á v a l *410.

— irodalmi m u n k á s s á g a 620.

CSERMELY G Y U L A : A t o p r i n i n á s z P é c z e l y - p á b a m f i 67.

CSO.MA ..IÓZSEF m e g n a l t * 2 0 5 , - — r ő l ALOÁSV A N T A L f o g e m l é k b e s z é d e t

tartani *41i>,

— e m l é k e z e t e , Á L D Á S T ANTAL-ÍÓI * 5 1 6 . CSON IOSI J Á N O S : M á t y á s k i r á l y k ö n y v -

t á r á n a k exlibrisei cz. előadás el- marad 8

CSÜKI BÁLINT A S z ó t á r i B i z . g y ű j t ő j e2 4 5 . CZÉTTLEIÍ J F . N Ő : A b e l s ő t e l e p í t é s t ö r -

ténete. sajti) a l a t t 213.

— M. Mezőgazdasági socialpolitika a Keresk: Bank j u t a l m á r ó l szóló jelen- tésben 308.

— a jutalom felében részesül 324, *414.

Czintula Mihály hagyatéka *610.

D A D A Y E U G E N : M o n o g r a p h i e s y s t é m a - tique des phyllopodes anostracés, pályázik a n á g y j u t a l o m r a 67.

— i lie feiisswasser-Mikrofau na Deutsch- Ost-Afrikas, pályázik a nagvjutalom- ra 67.

II*

(10)

XII Tárgymutató.

D Á N I E L A R N O L D : A t ö b b t e r m e l é s r ő l , a K e r e s k . Bank j u t a l m á r ó l szóló jelen- t é s b e n 323.

D A R H O U X J E A N GASTON m e g h a l t * 2 0 5 .

— fölötti emlékbeszéd t a r t á s á r a FEJÉK L I P Ó T f ö l k é r e t i k " 1 2 2 .

D A R K Ó J E N Ő i r o d a l m i m u n k á s s á g a 6 2 1 . DÁVID ISTVÁN Holló B a r n a b á s s / o b r a i

ügyében *2u8.

D E B R K C Z E N I S Á N D O R : J e g y b a n k p o l i t i k a , a K e r e s k . Bank j u t a l m á r ó l szóló je- l e n t é s b e n 310.

D e b r e c z e n i l u d o m á n y - E g y e t e m meg- hívója tanévnvifó-iinnepélyére *602.

D É C H Y M Ó R m e g h a l t * 1 3 9 .

— fölötti emlékbeszéd t a r t á s á r a SCHA- F A R Z I K F E B E N C Z k é r e t i k f ö l * 2 0 5 . Délszláv A k a d é m i a f ö n n á l l á s á n a k 50

éves j u b i l e u m a *602.

Differenciál- és integrálszámítás, ВЕКЕ M A N Ó - t o l * 7 6 , 1 0 0 .

D i p l o m a t a r i n m o k , melyek 1916-ban vé- t e t t e k 282.

DOMANOVSZKY SÁNDOR a z A r e h a e o l o g . Biz. t a g j a *78.

— Gorove-bíráló *78, 301, ® t l 3 .

— a h a r m i n c z a d v á m k u t a t á s á h o z se- gélyben részesül 240.

— a Könyvkiadó Biz. t a g j a *416.

DOMÁNY G Y U L A : A p é n z ü g y i h a d v i s e - lés, pályázik a Keresk B a n k jutal- m á r a 67, 305.

Dóra-pályázat, hirdetése 337, *414.

D Ó S A M I H Á L Y : K í s é r l e t t e r v e z e t A s z é n megolvasztására a Rózsay-pályáza- ton 68. 326.

D Ü P T Z A F E B E N C Z : O s z t a t l a n k ö z ö s l e - gelflk, a Keresk. B a n k j u t a l m á r ó l szóló jelentésben 323.

DI SSACI) : Az aegaei k u l t ú r a . F o r d . ÉBF.R L Á S Z L Ó e l ő k é s z ü l e t b e n 2 4 6 .

К ПЕК LÁSZLÓ fordítja D u s s a u d művét 246.

E C S E R I L A . I O S : A s z e g é n y e m b e r r ő l , a K e r e s k . B a n k j u t a l m á r ó l szóló je- l e n t é s b e n 310.

É g h a j l a t h a t á s a az Alföld mezőgazd.

termelésére, HKGEDCS IsTVÁx-túl, a K e r e s k . B a n k j u t a l m á r ó l szóló je- l e n t é s b e n 315.

E g y e s ü l t Budap. Főv. T a k a r é k p é n z t á r - pályázat hirdetése 339.

E g y e t e m e s Pliilologiai Közlöny 117, 197, 104, 507, 5УЗ—598.

Egyetemi hallgatók k ö n y v j u t a l m á n a k h i r d e t é s e 336.

E g v e t e m i hallgatók könyvjutalmáról je- lentés 328, »415.

Elektromágnességi e n e r g i a á r a m l á s a f é n y e l m é l e t b e n . F R Ö H L I C H I z m o R - t ó l

*204.

E l e k t r o m o s condensator impulsiv és I c o r p u s c n l a r i s s u g á r z á s á r ó l , MIKOLA SÁNDOB-tÓl *76.

E l e k t r o m o s s á g a mezőgazdaságban, í r t a Z A C H A R A L A J O S , p á l v á z i k A K e r e s k . B a n k j u t a l m á r a 67, 307.

Elnökség 1.

E l s ő B u d a p e s t i Gőzmalom részvénvei- n e k elővételi joga értékesíttetik *6(i8.

E m l é k b e s z é d e k :

— Medveczky Frigyes r. tagról *77.

— Csoma József r. tagról *516.

— S c h v a r c z G y u l a r. tagról *601.

— T r e f o r t Ágoston elnökről *137.

E N D R E I ZALÁN : A n é v t e l e n j e g y z ő . O r - módy Amélie-pályamő 67.

E N D R Ö D I SÁNDOR B u l y o v s z k y - b í r á l ó (1918) *613.

— F a r k a s - R a s k ó - b í r á l ó *77, *1S8.

i d . E N T Z G É Z A b e t e g s é g e * 2 0 4 .

— i n d í t v á n y a d r . L E N D I , A D O L F : A p ó - kok izomrendszere k i a d á s a ügyében 2 4 4 .

— a Rózsay-biz. tagja 326

— a Wodianer-bizottság t a g j a *374.

i f j . E N T Z G É Z A : a C e r a t i u m h i n i n d i - nella osztódásáról *604.

— irodalmi m u n k á s s á g a 621.

Eötvös-alap köszönete a t e r e m é r t *139.

EÖTVÖS IDA : Ó-Budán j á r t a m . Ormódy Amélie-pályamő 67.

b . E Ö T V Ö S L O R Á N D a s z á m a d á s o k f e l ü l - v i z s g á l á s á r a fölkéretik *2o7.

n a k a számadások felülvizsgálatáért köszönet *418.

E r d é l v a speyeri szerződés u t á n , LUKI- N I C H i M R É - t ő l *420, 480.

E R D É L Y I L Á S Z L Ó i r o d a l m i m u n k á s s á g a 621.

Erzsébet k i r á l y n é szobra *208.

E S T Y J Á N O S N É f o r d í t j a L i c h t e n b e r g e r W a g n e r ez. művét 246.

E t h n o g r a p l i i a 121.

E u r i p i d e s t ö r e d é k e i n e k f o r d í t á s a kéz- i r a t b a n 237.

— I I I . F o r d . C S E N O E R I J Á N O S 2 4 6 .

P A R K A S B K I A : A f o l y a m i r á k b á r z s i n g - j á n a k . . . szövettana ez. dolgozat se- gélyezése 244.

FARKAS'GYULA irodalmi m u n k á s s á g a 622.

F a r k a s - R a s k ó - p á l y á z a t hirdetése 333,

* 113.

pályázatra érkezett pályaművek 67.

Bizottság »77.

p á l y á z a t r ó l jelentés 96, *138.

- - p á l y á z a t (1918) bírálói - 6 1 3 . F a u s t I I . részéből a h a r m a d i k fölvonás

görög Jelenetei KOZ.MЛ ANDOR-tól *75.

FÁY ANDRÁS: Attila. Péczelv-pályamű 66.

— Attila ez. regénye Péezely-jutalmat nyer *611.

Fáy-pályázat hirdetése (nyelvészet) 336.

— ( k ö z g a z d a s á g i 338.

F E H É R K R I S Z T I N : A b o l d o g s á g á r a . P é - czely-pályamű 66.

(11)

Tárgymutató. XIII

F E J É R L I P Ó T a L u k á c s K r i s z t i n a - b i z o t t - ság t a g j a *78, 325, *414.

— C a r a t h é o d o r v Constantin egy érte- kezése a Fonrier-sorról »409.

— f ö l k é r e t i k a Darboux .János Gaston fölötti emlékbeszéd t a r t á s á r a »422.

— a jeligés levelek elhamvasztója »415.

— irodaimi munkássága 622.

F E J É R P A T A K Y LÁSZLÓ a W o d i a n e r - bizottság t a g j a 374.

F E L L N E R F R I G Y E S : M a g y a r o r s z á g é s A u s z t r i a nemzeti vagyona a K e r e s k . B a n k j u t a l m á r ó l szóló j e l e n t é s b e n 311.

— Magyarország és Ausztria nemzeti jövedelme a Keresk. B a n k j u t a l m á - ról szóló jelentésben 311.

— a f é l j u t a l o m b a n részesül 324, »414.

— a K e r e s k . Bank j u t a l m á n a k b í r á l ó j a

*77.

— a Pesti M . Keresk. B a n k bíráló- bizottságából kilép »139.

— az Ullmann-bizottság t a g j a »139,297,

»413.

•— f ö l k é r e t i k a Philippovich J e n ő fö- lötti emlékbeszéd t a r t á s á r a »612.

— irodalmi m u n k á s s á g a 622.

Felolvasási engedély

— L U K I H I C H IMRE r é s z é r e » 4 1 0 .

•— L u x K Á L M Á N r é s z é r e » 7 8 .

— N É M E T H J Ó Z S E F r é s z é r e » 4 2 1 .

— S E B E S T Y É N KÁROLY r é s z é r e » 7 8 . F E L S Z E G H Y B É L A : M a g y a r f ö l d k ö z ö s -

ségek. Pályázik a Keresk. B a n k ju- t a l m á r a 67, 306.

F é m e k , Ferromágneses — F a r a d a y - etfectusa, tervezet POGÁNY BÉLÁ-tól, a Ilózsay-pályázaton m e g b í z á s t nyer 3 2 6 , » 1 1 4 .

F É N Y I G Y U L A s z é k e t f o g l a l » 7 6 .

— A n a p légkörének p h y s i k á j a »76.

F E R E N C Z I I M R E : M u n k a n é l k ü l i s é g é s nemzetközi m u n k á s v á n d o r l á s o k a K e r e s k . Bank jutalmáról szóló je- lentésben 313.

F E R E N C Z I Z O L T Á N T e l e k i - b í r á l ó » 7 7 .

— J e l e n t é s a gróf Teleki-pályázatról 169, »204.

— Egy e l f e l e d e t t regényről »420, 470. -

— széket f o g l a l »420, 470.

— r. t a g ç à választatik ЗЯ9, »415, »417.

— i n d í t v á n y a a jutalmak ii. »205.

•— Zrinyi é s Busbequius 34.

- T e l e k i - b í r á l ó (1918) »613.

— irodalmi munkássága 623.

I. F e r e n c z József szobra »208.

F e r i d u n - b e y a l a p k a m a t a i n a k tőkésí- tése »207.

FEST SÁNDOR: Angol irodalmi h a t á s o k ОТО Х-4Г. О

F i L A R S z k Y NÁNDOR 1. t a g g á v á l a s z t a t i k 330, »416, »417.

— i r o d a l m i munkássága 626.

FINACZYERNÖ irodalmi m u n k á s s á g a 628.

F I N K E Y F E R E N C Z i r o d a l m i m u n k á s s á g a 6 28.

Finn j e l z ő s szerkezetek, írta SEBESTYÉN IRÉN, Sámuel-díjat nyer 294, »412.

F i r m i c u s M a t e r n u s astrologiája, NÉ- METHIT GÉzÁ-tól 345.

FODOR LAJOS: List Frigyes viszonya M a g y a r o r s z á g h o z Schreiber-Kautz- p á l y a m ű 68.

— a Kautz-Schreiber-pályázaton meg- b í z á s t n y e r 303, »414.

F Ó G E L J Ó Z S E F G o r o v e - j u t a l m a t n y e r

» 4 1 4 .

Fogszií h a j d a n és most, LENHOSSÉK M I H Á L Y - t ó l » 2 0 4 .

FOKOS D Á V I D a N y e l v t u d . K ö z l e m é n y e k m u n k a t á r s a 236.

— 1. F u c h s a. is.

F o l y ó i r a t o k szemléje 69, 116, 197, 404, 5 0 2 , 5 8 9 .

F o r n o s i i n g a t l a n o k eladása »208.

— I. S z e r n y e mocsár a. is.

F o r s t e r - p á l y á z a t hirdetése 341, »415.

b . F Ö R S T E R G Y U L A a z A r c h . B i z . e l - n ö k e 242.

— a t ö r t bizottság tagja 238.

— a g o n d n o k i és széphalmi s z á m a d á - sok föliilvizsgálására f ö l k é r e t i k »207.

— a s z á m a d á s o k felülvizsgálatáért kö- szönet »418.

F O U R N I E R A . : N a p o l e o n I . F o r d . S U P K A GÉZA. Megjelent 246.

F Ö L D E S A R T H U R : A k e g y e l m e s h a m u - p i p ő k e cz. pályaműve 68.

FÖLDES BÉLA a Keresk. B a n k jutal- m á n a k b í r á l ó j a »77.

— a K e r e s k . Bank jutalmi-biz. e l n ö k e 3 2 4 , » 4 1 4 .

— j e l e n t é s - s z e r z ő j e 324, »414.

— l e m o n d a Nemzetgazd.-bizottság elő- adói tisztéről »612.

F ö l d k ö z ö s s é g e k , Magyar — i g a z g a t á s a , í r t a F E L S Z E G H Y BÉLA, p á l y á z i k a K e r e s k . Bank jutalmára 67, 305.

Földrajzi gondolat története g r . TELEKI P Á L - t ó i » 1 3 7 , 1 5 4 .

F ő t i t k á r i j e l e n t é s »411, 432.

F R A K N Ó I V I L M O S : A H a b s b u r g - h á z e l s ő é r i n t k e z é s e i Magyarországgal »75.

FRENREISZ PÁL közreműködése a badi- toglyok tanulmányozásában 236.

F R Ö H L I C H IZIDOR b e m u t a t j a M i k o l a S á n d o r értekezését »76.

— Az elektromágnességi e n e r g i a - á r a m - lás a fényelméletben »204.

— a Rózsay-bizottság tagja 326.

— a Wodianer-bizottság t a g j a J 7 4 .

— b e m u t a t j a POGÁNY B É L A é r t e k e z é - sét » 5 1 6 .

— b e m u t a t j a FRÖHLICH PÁL értekezé- sét » 5 1 6 .

e l ő t e r j e s z t i Büóey I:.:r.E é r t e k e z é s é t

» 6 0 4 .

— e l ő t e r j e s z t i VERES PÁL é r t e k e z é s é t

» 6 0 4 .

— G ö m b h u l l á m o k k i a l a k u l á s a stb.

» 6 0 7 .

FRÖHLICH PÁL : Újabb észleletek a tel-

(12)

XIV Tárgymutató.

j e s fényvisszaverődésnél megtört su- g á r polárosságáról »516.

FRUIN R . : T í z év a n é m e t a l f ö l d i sza- b a d s á g h a r c á b ó l 1. F o r d . ANTAL GÉZA.

Megjelent '246.

FUCHS DÁVID a h a d i f o g l y o k a t t a n u l - mányozza 236.

— 1. F o k o s a. is.

F u v a r o z ó felelőssége, írta BUDA Y GYULA, pályázik a K e r e s k . Bank j u t a l m á r a 67, 305.

FÜREDI GÉZA: P o t i f á r n é , O r m ó d y A m é - lie-pályatnü 67.

G A A L JENŐ A B e z e r é d j - é l e t r a j z b í r á l ó j a

»421.

— Schreiber-Kautz-bíráló*78,303 *414.

— a Széchenyi-életrajz bírálója «78.

— irodalmi m u n k á s s á g a 62У.

GABÁNYI JÁNOS ő r n a g v g y á l é p e t t e l ő 241.

Gázok, Egyatómos ideális — chemiai c o n s t a n s a , BRÓDY buiÉ-től *6Q4.

Gazdaságtört. Szemle újbiíl megindítá- s á n a k k é r d é s e 243.

GELEI JÓZSEF: A c h r o m o s o m á k h o s z - szanti párosodása cz. dolgozat segé- lyezése 244, 245.

— m u n k á j a k i a d á s á n a k átengedését k é r i 244.

GERGELY SÁMUEL g y ű j t ö t t e a d a t o k m e g - v á s á r l á s a 240.

G e r t r u d i s , TOLNAI ViLMOs-tól *611.

G I E S S W E I N SÁNDOR a z A r c h a e o l . B i z . t a g j a »78.

— Keresztény socialis törekvések, a K e r e s k . B a n k j u t a l m á r ó l szóló jelen- tésben 314.

•— irodalmi m u n k á s s á g a 629.

Goethe érmek, SPITZER MÓR a j á n d é k a

»517.

G O L D Z I H E R IGNÁCZ a W o d i a n e r - b i z o t t s á g t a g j a 374.

Golyvaendémiás, Magyarország — fész- k e i , t e r v e z e t , K A Z A I ENDRÉ-WH, a Rnzsav-pályázaton 326.

G o m b á k 1. Szarvasgombaféléi.

G o n d n o k i s z á m a d á s o k foliilvizsgálása

»207.

GOPOSA LÁSZLÓ A K i t a i b e l - s z o b o r l e l e p - lezésén »615.

Gorove-Bizottság »78.

— -jutalomról jelentés 298, »413.

—- - j u t a l m a t FÓGEL JÓZSEF n y e r i e l » 4 1 4 . - - p á l y á z a t (1918) bírálói »613.

pályázat h i r d e t é s e (stilus) 336.

— (történeti 338.

— (ethika) 337, 340.

pályázatra (történelem) érkezett pá- lyamüvek 68.

— (paedagogia; é r k e z e t t pályaművek 68.

Gömbhullámok k i a l a k u l á s a stb. FRÖH- LICH IziDOR-tól » 6 0 7 .

GRAGGER RÓBERT k é r i a k ö n y v j u t a l m a t a berlini egyetem részére »517.

G R A G G E R RÓBERT f á r a d o z á s a e g y b e r - lini magyar t u d o m á n y o s intézet lé- tesítésén *612.

— kérelméről vélemény a közoktatás- ügyi m i n i s z t é r i u m n a k »612.

— az egyetemi h a l l g a t ó k könyvjutalma a berlini e g y e t e m n e k *612.

GROSSCHMID B É N I : A Z i n t e s t a t ö r ö k ö s ö - dési rendről Solon törvényeiben*515, 5 2 2 .

— széket foglal »515.

GROSSCHMID L A J O S : E g y L a g r a n g e - f é l e tétel á l t a l á n o s í t á s a *607.

GYALOKAY JENÜ t i i z é r ő r n a g y g y á l é p e t t elő 211.

G Y E N E S LÁSZLÓ T e l e k i - b í r á l ó * 7 7 .

— a Teleki-bizottság t a g j a *2(I4.

Gyermekegészségügyi Társaság köszö- n e t e a teremért "411.

GYOMI.AY GYUI.A i r o d a l m i m u n k á s s á g a 6 3 1 .

GYÖNGYÜSY ISTVÁN Ö s s z e s m u n k á i I I . sajtó alatt 237

GYÖNGYÖSI ROZÁLIA k ö n y v j u t a l m a t n v e r 3 2 9 , * 115.

GYÖRGY ENDRE a K e r e s k . Bank jutalmá- n a k bírálója «77, 324, 414.

H a b s b u r g - h á z első érintkezései Magyar- o r s z á g g a l , FRAKNÓI ViLMOs-tól * 7 5 . H A C K E R E R V I N : A r a b m u n k á r ó l . A

Keresk. Bank j u t a l m á r ó l szóló jelen- tésben 323.

H a d i k i á l l í t á s r a meghívó »602.

H a d i k ö l c s ö n r e (VI-ik) 200,000 korona jegyzés *118.

— I Víl-ik) 200,000 k o r . jegyzés »608.

H a d t ö r t é n e l m i Bizottság működése 1916- b a n 241.

— dotatiójának e m e l é s e 241.

— Bizottságnak utólagos megtérítés*608.

— Múzeum ügyében tárgyalások 242.

H a j d ú n á n á s a l a p í t v á n y á n a k kamata be- folyt *609.

H a l m o s Izor-pályázatra érkezett pálya- művek 67.

Bizottság »77.

— -pályázatról j e l e n t é s 376, *412.

pályázat ú j r a h i r d e t e n d ő »412.

pályázat h i r d e t é s e 334, »413.

H á l ó , À — , LAMPÉRTH GÉZA p á l y a m ű v e , Kóczán-pályadíjat nyer »138.

H a l o t t a k 1916—1917-ben 236.

H a l o t t a k :

Csoma József »205.

Darboux J . G a s t o n »205.

Déchy Mór *139.

Helmert F r i g y e s »602.

b. Hornig K á r o l y »138.

L i a r d Lajos »602.

Lörenthey I m r e »602.

Philippovich J e n ő »516.

R á ez István »205.

Saleman Károly »77.

Schmoller G u s z t á v »602.

(13)

Tárgymutató. XV H a l o t t a k :

P . T h e w r e w k Emil *139.

V i l i a r i P a s q u a l e *616._

H a n g k é p z é s , A mesterséges — és be s z é d r ó l , ÓNODI ADOLF-UH * 1 3 8 . HANTOS ELEMÉR: A m o n a r c h i a harc/.-

készültsége a K e r e s k . B a n k jutalmá- ról szóló jelentésben 314.

HARASZTI EMII.: W a g n e r R i c h a r d Ma- gyarországon 246.

HARASZTI GYULA N á d a s d y - b í r á l ó (1918)

*613.

b . HARKÁNYI BÉLA b e m u t a t j a F é n y i G y u l a székfoglaló é r t e k e z é s é t *76.

HÁRSING ISTVÁN A S z ó t á r i B i z o t t s á g gyűjtője 245.

НАГОН BÉLA : Végre m é g i s , Péczely- pályamű 67.

HAVAS ALISZ: Szent B o r b á l a képe, Péczely-pályamű 66.

HAVAS MÓR : Vámközösségstb. a Keresk.

Bank jutalmáról szóló jelentésben 323.

Héderváry-család o k l e v é l t á r a II., ZA- VODSZKY LEVENTÉ-ÍŐI, s a j t ó a l a t t 241.

HEGEDŰS ISTVÁN a z O r m ó d y A m é l i e - Bizottság tagja *77, *410.

— P . T h e w r e w k Emil r a v a t a l á n á l *139, 140.

— Apponyi Balázs l a t i n zsoltárkönyve

*6"3. '

— Nádasdy-bíráló (1918) *613.

— a Prot. Irodalmi T á r s . j u b i l á r i s ünne- pén az Akadémia képviseletében *613.

D r . HEGEDŰS ISTVÁN : A z é g h a j l a t h a t á s a az Alföld me/őgazd. termelésére, a K e r e s k . Bank j u t a l m á r ó l szóló jelen- t é s b e n 315.

HEGEDŰS LÓRÁNT: A m a g y a r s á g j ö v ő j e , a K e r e s k . B a n k j u t a l m á r ó l szóló jelen- t é s b e n 316.

H E I N R I C H GUSZTÁV K ó e z á n - b í r á l ó * 7 7 ,

*138.

— J e l e n t é s a Kóezán-pályázatról *138, 163.

— Kóczán-bíráló (1918) *613.

— a j u t a l m a k k i a d á s a ü. *205.

— k i a d j a Kazinczy T i i b i n g a i pályaművét 237.

— a R. M. KTárban megjelent kiadása tiszteletdíjáról lemond 237.

— J e l e n t é s a W o d i a n e r - j u t a l m a k r ó l 373.

— a Tudomány - E g y e t e m (Budapest) közgyűlésén"*422.

— Teleki-bíráló *204.

— Ormódy-bíráló »410.

— Arany J á n o s és az A k a d é m i a *411, 432.

— F ő t i t k á r i jelentés 432. _

— a Műegyetem tanévnyitó ünnepélyén

* 6 0 2 .

— irodalmi m n n k á s s á g a 632.

HELLEIIRANT ÁRPÁD k i r á l y i t a n á c s o s i czímet nyer *410.

— j e l e n t é s e a k ö n y v r a k t á r rendezésé- ről *6Ü9.

H K L M E R T F R I G Y E S Á G O S T h a l á l a * 6 0 2 .

— fölötti emlékbeszéd t a r t á s á r a BODOLA LAJOS kéretik föl :-612. % TE.

H e l y e s í r á s i Bizottság j a v a s l a t a *78.

— j a v a s l a t r a megjegyzések, MÉHELY LAJOS-tól 485.

H E R B E R S T E I N ÁDÁM k o n s t a n t i n á p o l y i útinaplója 240.

HKRCZEG FERENCZ : Á r v a László király

*412, *421.

— Кarátsonvi-bíráló (1918) *613.

— Péczely-bíráló *77, *611.

— Péczely-bíráló (1918) *613.

HETTNER: Anglia v i l á g h a t a l m a , ford.

SZÁNTHÓ G V M . A . e l ő k é s z ü l e t b e n 2 4 6 . H i b a i g a z í t á s *208.

H i t e l , A belföldi h i t e l függetlenítése, KOVÁTS LipÖT-tól, a Keresk. Bank jutalmáról szóló j e l e n t é s b e n 316.

H i v a t a l b ó l kapják k i a d v á n y a i n k a t 275.

HODINKA ANTAL b a l k á n i p á l y a m ű - b í r á l ó

*77.

— a Tört. Biz. t a g j a 238.

— Az orosz évkönyvek m a g y a r vonat- kozásai megjelent 240.

HOLLENDONNER F E R E N C Z : A f e n y í f é l é k f á j á n a k összehasonlító szövettana pályázik a nag* j u t a l o m r a 67.

HOLLÓ BARNABÁS s z o b r a i * 2 0 8 .

— meghalt *613.

H O L L Ó S LÁSZLÓ a M a r c z i b á n y i - m e l l é k - j u t a l o m nvertese 291, »412.

— h a g y a t é k a *610.

HÓMAN BÁLINT a T ö r t . Biz. s. t a g j a 238.

— Magyar Pénztörténet megjelent 240.

Honvédelmi minisztérium a Hadtört.

Biz. évi dotatióját emeli 241.

b. HORNIG KAROLY m e g h a l t *i38, «206.

— t e m e t é s é n BÉKEFI RF.MIG »139. *206.

HORNYÁNSZKY GYULA : A t ö m e g s z e r e p e a görög történetben — előkészületben 246.

— Schvarcz Gyula e m l é k e z e t e *601.

HORVÁTH CYRILL a H a l m o s I z o r - f é l e pálvázat bírálója * 7 7 , *412.

— R. M. Költők T á r a I. sajtó alatt 237.

— F a r k a s - R a s k ó - b í r á l ó (1918) *613.

H O R V Á T H GÉZA a N a g y j u t a l m i - B i z o t t s á g tagi a *78.

— a Nagyjutalmi-Biz. e l n ö k e 287, *412.

— a Könyvkiadó-Bizottság tagja *41 fi.

— beszéde Lörenthey I m r e ravatalánál 520.

— Görög-latin á l l a t n e v e k ragozása 580.

— irodalmi m u n k á s s á g a 632.

HORVÁTH JENŐ: A b a l k á n i kérdés törté- n e t e ez. pályaműve 68, 248.

— A balkáni kérdés t ö r t é n e t e bírálói

*77.

HORVÁTH ZOLTÁN : A v i r á g o s n ö v é n y e k magfejlődéáe cz. Rózsay-pályamöve 68, *78, 326.

H u s s z i t a uralom Magyarországon, TÓTII SZABÓ PÁi.-tól, s a j t ó a l a t t 241. t ; H u s v é t k é r d é s , N a p t á r u n k újjáalakítása

é s a — MAHLER E ü É - t ő l 18.

(14)

XVI Tárgymutató.

HUTYRA FERENCZ beszéde Rátz István ravatalánál 142, »205.

— tolkéretik Rátz István felett emlék- beszéd tartására -421.

Igazgató-Tanács tagjai 1.

— ülései 1916-ban 262.

I L L G E R KÁROLYXK, B E N E D E K I R É N : A jelen és a jövő asszonya, Péczely- pálvamű 66.

ILOSVAY LA.IOS m á s o d e l n ö k A T r e f o r t - ' emlékülésen elnököl »136.

— a Math, és Term. l u d . Biz. elnöke 244.

— a Wodianer-Hizottság tagja 374.

— Déehy Mór könyvtára ii. »419.

— összes ülésen elnököl »516.

— Kelety Gusztáv síremlékének lelep- lezésén »614.

— irodalmi munkássága 632 INCZE BÉNI : Plinius leveleinek fordítása

sajtóra kész 237.

Intestat örökösödési rendről Solon törvé- KB nveiben, GROSSCHMID BÉNi-től *515,

5 2 1 .

I p o l y i - j u t a l o m VARGHA ÜAMjÁN-nak ki- fizetendő »410.

— -pályázat hirdetése 337.

— (szerémi püspökség) meddő »415.

Iráni nyelvek szórendjéről, irta BENIGNY GYULA, dicséretet nyer 295, »412.

IRK ALBERT: A büntetőjogi okozatiság kritikája 55.

Irodalmi munkásság »617.

Irodalomtörténeti Bizottság 1916-iki munkássága :':236.

— Közlemém ek 128.199,406,598—600.

Irodalomtörténetem befejezése, PINTÉR JENÖ-től " 6 0 4 .

ISTVÁNFFY GYUI.A a N a g y j u t a i m i Bizott- ság tagja »78.

— előadója 291, »412.

— a Rózsay-bizottság tagja 326.

— irodalmi munkássága 633.

IVÁNYI BÉLA a T ö r t . Biz. s. t a g j a 238,

— Bártfa város levéltára II. köt. ki- adásra elfogadva 240.

Izmoknak más szövetekkel összekötte- téséről »109.

J AGIC W R ATISLA W r é s z v é t i r a t a P . T h e w - rewk E . halála alkalmából »205.

JANCSÓ BENEDEK bírálja Sebes Gyula Románia c,z. művét »78.

— a Keleti-Bizottság tagjává választatik

»422.

.IANKOVICH B É L A k ö s z ö n e t e * 5 1 7 . JÁNOSI B É L A : A l é l e k t a n i a e s t h e t i k a

úttörői 13.

— a Halmos Izor-féle pályázat bírálója

»77.

— Jelentés a Halmos Izor-pályázatról 376, »412.

— Gorove-bírálo (1918) »613.

J e g y b a n k p o l i t i k a , D E B R E C Z E N I SÁNDOR- tól, a Keresk. Bank jutalmáról szóló jelentésben 310.

Jelentés az Akadémia 1916. évi munkás- ságáról 233.

— a Bük-pályázatról 297, »413.

— azegyetemi hallgatók részére kitűzött jutalmakról 328, »415.

— a Farkas-Raskó-pályázatról 06, »138.

— a Gorove-jutalomról 298. »413.

— a Halmos Izor-pályázatról 376, »412.

— a Kantz-Schreiber-jutalomról 301,

»414.

— a Keresk. Bank jutalmáról 304, »414.

— a Kóczán-pályázatról »138, 163.

— a L u k á c s Krisztina-alapítványból hirdetett nyilt mathematikai pályá- zatról 325. »114.

— a Marczibányi-pályázatról (nyelv- tudomány) 291, »412.

— a Magyar Mondattan ez. pályamű befejezéséről 65.

— a Nagyjutalomról és a Marczibányi mellékjutalomrnl 287, 412.

— az Ormódy-jutalomról 369, »410.

— a pályázatok eldöntéséről 287.

— a Péczelv-regény jutalomról »611.

— a Rózsay-pályázatról 325, »414.

— a Sámuel-díjról 294, »412.

— a gróf Teleki-pályázatról 169,'»20 4

— az Ullmann-pályázatról 295, »413.

— a Vojnits-jntalomról »77, 90.

— a Wodianer-jntalmakról »204, 373.

Jeligés levelek elliamvasztása»l 38,*2u4.

JENDRASSIK EKNÖ b í r á l j a d r . V e r e s s E l e m é r : Az izomnak merevedéséről ez. dolgozatot 241.

— irodalmi munkássága 633.

Jogi monographia-segélyből pályázat hirdetése 338.

JÓZSEF FÜIIERCZEG t. t a g g á v á l a s z t a t i k 329, »416, »117.

II. József-féle népszámlálás, kiadásra tervbe véve 243.

József-Műegyetem I. Ferencz József- gvászünnepére meghívó »205.

J u t a l m a k ii. FERENCZI ZOLTÁN i n d í t - ványa »205.

J u t a l m a k . 1916;ban kiadott — 264.

— k i a d á s a ügyében javaslat »208.

— bizottság »208.

Jutalomtételek, Új — 330.

IVAKUZO-OKAKURA: A Kelet eszményei.

F o r d . F E L V I N C Z I T A K Á C S ZOLTÁN — előkészületben 246.

KARÁCSONYI JÁNOS i r o d a l m i m u n k á s - sága 633.

Karátsonyi-pályázat hirdetése 335.

— -pályázat (1918) bírálói »613.

pályázatra (1918) érkezett pálya- művek 68.

XII. Károly svéd király Magyarországon, BALL AGI ALADÁR-tól » 6 0 7 . KÁROLYI ÁRPÁD f ö l k é r e t i k T h a l l ó c z y

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Károly, Balla Gyula, Balla László, Balla Teréz, Bartha Gusztáv, Cséka György, Dupka György, Ferenczi Tihamér, Fodor Géza, Horváth Sándor, Kecskés Béla, Kovács

Bárd Miklós í Vetélykedés. Dalmady Győző : Csak magyarok legyünk! .MM. Hangay Sándor : Tündérsz erelem. Kozma Andor : Én .őseim. Madách Imre : Szegény legény ciala. Sas Ede

Over the decades defining person- alities of the 20 th century including Mihály Károlyi, Béla Kun, István Bethlen, Imre Nagy, Géza Losonczy, Miklós Kozma, János Kádár,

Over the decades defining person- alities of the 20 th century including Mihály Károlyi, Béla Kun, István Bethlen, Imre Nagy, Géza Losonczy, Miklós Kozma, János Kádár,

Arany János, Zrínyi Miklós, Benedek Elek, Vö- rösmarty Mihály, Arany László, Garay János, Csáti Demeter, Juhász Gyula, Tóth Kálmán versei szere- pelnek

színkép főleg ultravörös vonalainak Zmwaw-felbontásairól» (Mat. 1934) és «Az Argon I, Krypton I, és Xenon I színképek vonalainak Zeeman-felbontásairól» (Mat. 1935),

Rendes tagok : Badics Ferenc Ferenczi Zoltán Négyesy László Csengery János Császár Elemér Voinovich Géza Dézsi Lajos 8..

évi november hó 6-án kelt beadványában az Akadémiának bérleti alapon átengedett 89 darab izzólámpáját 400 (négyszáz) koronáért hajlandó az Akadémia tulajdonába