• Nem Talált Eredményt

Nyelvtudományi döntések az állattenyésztésben megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Nyelvtudományi döntések az állattenyésztésben megtekintése"

Copied!
10
0
0

Teljes szövegt

(1)

1\HOYWXGRPiQ\LG|QWpVHND]iOODWWHQ\pV]WpVEHQ

%RGy,

)iELiQ3

+ Q\L(

-iYRUND/

1Szent István Egyetem,Állatorvos-tudományi Kar, 1400 Budapest, Pf. 2.

2MTA Magyar Nyelvi Bizottsága, 1051 Budapest, Roosvelt tér 9.

g66=()2*/$/È6

0RWWy³ D Q\HOYP YHO V]HPOpOHWQHN LV PHJ NHOO YiOWR]QLD $] HQJHGpNHQ\ D My V]iQGpNEDQEt]yWDQiFVDGiVUDV]RUtWNR]yQ\HOYP YHOpVKDWiVWDODQQDNEL]RQ\XOWDKRJ\

QHP OHKHW KiUVIDWHiYDO OHN]GHQL D WG YpV]W $ Q\HOYURQWiV XJ\DQLV D Q\HOY P N|GpVpEH W|UWpQW VRUR]DWRV EHDYDWNR]iV HUHGPpQ\H $ Q\HOY QHPURPOLN, hanem URQWMiN 6]iQGpNWDODQXO WDOiQ HVHWHQNpQW MyKLV]HP HQ GH PLQGLJ HPEHUL EHDYDWNR]iVVDO(]HOOHQFVDNKDVRQOyPpUHW pVKDWiV~EHDYDWNR]iVKDV]QiOKDW´

/iQJ*,VNRODNXOW~UD±7iUVDGDORPWXGRPiQ\

Amint a jobbító szándékú politikai határozatok, úgy a tudomány eredményei alapján KR]RWW G|QWpVHN VHP YiOQDN PiUyO KROQDSUD YDOyViJJi (]HN KHO\HVVpJpU O PHJ NHOO J\ ]QL D] pULQWHWW HPEHUHNHW PpJSHGLJNHOO PyGV]HUUHO $ PHJJ\ ]KHW VpJ D]RQEDQ IJJDIRJpNRQ\ViJWyOD]SHGLJDWWyOKRJ\DQpVPLLUiQWLIRJpNRQ\ViJUDQHYHOWpN NHW a föltétlen engedelmességre, a jó szabályok betartására, a jó keresésére vagy az önálló gondolkodásra és cselekvésre. E gondolatok jegyében és az alábbiakban részletesen LVPHUWHWHWW NpQ\V]HUtW WpQ\H] N KDWiViUD IRJWDN |VV]H EHQ D] iOODWWHQ\pV]W N D VHJtWVpJO KtYRWW Q\HOYpV]HNNHO $] ÈOODWWHQ\pV]W 3URIHVV]RURN .OXEMiQDN megbízásából ekkor készült el az állatfajták nevének helyesírásáról szóló szabályzat, amelyet a Magyar Tudományos Akadémiának mind az Állattenyésztési és Takarmányozási, mind a Magyar Nyelvi Bizottsága elfogadott. Az Állattenyésztési és Takarmányozási Tudományos Bizottság egyben határozatot hozott a V~O\ szó KDJ\RPiQ\RVN|]Q\HOYLD]6,YHOHOOHQWpWHVpUWHOP KDV]QiODWiQDNYLVV]DiOOtWiViUyOD]

állattenyésztési szaknyelvben, szakirodalomban, adatszolgáltatásban és törzskönyvezésben. Az állásfoglalásokat és azok magyarázatát ugyan már megjelentette az ÈOODWWHQ\pV]WpVpV7DNDUPiQ\R]iVV]iPiEDQGHWiMpNR]WDWiVXODV]pOHVN|U KR]]iIpUKHW VpJ pV V]tYHV WXGRPiVXOYpWHO FpOMiEyO D V]HU] N PRVW D]$FWD $JUDULD .DSRVYiULHQVLV V]HUNHV]W VpJpW LV IHONpUWpN H]HN N|]OpVpUH KRJ\ D] iOODWWHQ\pV]WpVW P YHO LUiQ\tWy NXWDWy pV RNWDWy V]DNHPEHUHN D EHQQH IRJODOWDNDW PXQNiMXN VRUiQ figyelembe vehessék és alkalmazhassák, de az állattenyésztést még csak tanuló, V]DNHPEHUQHNNpV]O WHKiWpUWHOPLVpJLSiO\iWYiODV]WyILDWDORNLVPHJLVPHUKHVVpNpV LO\HQ PLQ VpJNEHQ ± QHPFVDN iOODWIDMWiLQNQDN KDQHP ± V]DNQ\HOYNQHN V HEE O HUHG HQDQ\DQ\HOYQNQHNLVK iSROyLpVYpG LOHJ\HQHN

A cikk eredeti változata az „Állattenyésztés és Takarmányozás” 1995. 5. számában University of Kaposvár, Faculty of Animal Science, Kaposvár

(2)

,$=È//$7)$-7È.1(9e1(.+(/<(6Ë5È6,6=$%È/<$,

%(9(=(7e6

A szaknyelvek helyesírásának alakulásában közös vonás, hogy a kezdeti sokféleséget, tarkaságot az egységes írásmódra való törekvés váltja föl. A magyar állatfajtanevek egységes írásmódjának kidolgozására az igény már régóta élt a szakmai körökben, de a munkálatok elkezdésére az elhatározó lökést a Magyar nagylexikon szerkesztésének PHJLQGXOiVDDGWDPHJDOH[LNRQEDQPLQWHJ\VpJHVP EHQHJ\VpJHVtUiVPyGQDNNHOOHWW érvényesülnie az állatfajták nevének írásában is.

$UHQGH]pVPXQNiMiQDNWDOiQOHJQDJ\REEHOYLQHKp]VpJHD]D±V]DNHPEHUHNHO WW jól ismert – körülmény volt, hogy a fajta fogalmának definíciója nem mindig problémamentes. Ezért úgy kellett dönteni, hogy a jelen szabályzat fajtán a tenyésztett állatok bizonyos körét érti, és nem különbözteti meg a fajtakör, a fajta, a válfajta (fajtaváltozat), a tájfajta, az alfajta, a fajakonstrukció és ebben az értelemben a típus, valamint a törzs és a mutáció fogalmát. Ezek némelyikét ugyanis a szakírók esetenként PiVPiVPyGRQpUWHOPH]LNH]HQNtYOHJ\HJ\SRSXOiFLyD]LG IRO\DPiQiWNHUOKHWD]

egyik kategóriából a másikba. Nem szerepelnek a szabályzatban azok a hibridek, amelyek írásmódjuk tekintetében a névadótól rögzített formát követik, s esetükben még HJ\pQLHVNHG V WEL]DUUtUiVNpSHNLVHO IRUGXOKDWQDN

$MHOHQV]DEiO\]DWDODSMiWHJ\W|EEPLQWH]HUV]DYDVV]yJ\ MWHPpQ\NpSH]L(QQHN DGDWDLRO\DQNLDGYiQ\RNEyOYDOyNDPHO\HNDV]i]DGHOHMpLJYLVV]DPHQ HQUHSUH]HQWiOMiN a szakírók fajtanévadási felfogását. Az ötvenet meghaladó számú kötet között V]DNN|Q\YNp]LN|Q\YWDQN|Q\YHQFLNORSpGLDHJ\HWHPLMHJ\]HWpYN|Q\YQpSV]HU VtW kiadvány, lexikon, szótár egyaránt megtalálható. A heterogén halmazban egy-egy IDMWDQpYWHUPpV]HWHVHQLVPpWHOWHQHO IRUGXOWHOWpU YDJ\PHJHJ\H] tUiVPyGGDO$EEyOD FpOEyO KRJ\ D PDL NRU t]OpVpQHN pV V]DNPDL HOYiUiVDLQDN PHJIHOHO WiUJ\DOiVL DQ\DJ iOOMRQUHQGHONH]pVUHDEHW UHQGEHVRUROWV]yKDOPD]WHO V]|UD]07$ÈOODWWHQ\pV]WpVLpV Takarmányozási Tudományos Bizottsága kapta meg azzal a kéréssel, hogy a bizottsági WDJRN D V]DNPD N|YHWHOPpQ\HLQHN PHJIHOHO HQ MHO|OMpN PHJ D W ON KHO\HVQHN WDUWRWW írásmódot mindegyik fajtanév esetében. A szabálytervezet kidolgozásakor tehát már egy homogénebb listára lehetett támaszkodni.

$V]HUNHV]W N-iYRUND/HYHQWH, Állatorvos-tudományi Egyetem, Állattenyésztési Tanszék; )iELiQ 3iO és + Q\L (GH, MTA Magyar Nyelvi Bizottság) szigorú következetességgel arra törekedtek, hogy a jelen szabályzat ajánlásai összhangban legyenek A magyar helyesírás szabályai 11. (1984. évi) kiadásának rendelkezéseivel, az ÈOODWRUYRVL pUWHOPH] V]yWiUQDN pV KHO\HVtUiVL )JJHOpNpQHN IHOIRJiViYDO továbbá tekintetbe vették más tudományterületek helyesírási szokásrendszerét is (Priszter Szaniszló: A magyar növénynevek helyesírási szabályai. 1985.; Gozmány László: A magyar állatnevek helyesírási szabályai. 1994.).

Az így kikristályosodott elvekre épített szabályrendszert az MTA-nak mind Állattenyésztési és Takarmányozási Tudományos Bizottsága, mind Magyar Nyelvi Bizottsága elfogadta.

Budapest, 1995. június 19.

Dr. Dohy János Dr. Fábián Pál

az MTA Állattenyésztési és Takarmányozási az MTA Magyar Nyelvi Tudományos Bizottságának elnöke Bizottságának elnöke

(3)

6=$%È/<2.

1. 0LQGHQ IDMWDQHYHW NLVEHW YHO NH]GQN DNiU N|]QpYL DNiU WXODMGRQQpYLHUHGHW NRPRQGRU UDFND WN|USRQW\ YHUVHQ\SRVWD DQJRO DJiU ERQ\KiGL PDJ\DU WDUND WLUROLV]UNHPDUKDVDLQWJHUPDLQLYL]VOD V]HUHPOH\ W\~NRUORY Oy VDQWD JHUWUXGLV PDUKD stb

2. A fajtanevek két alakban használatosak.

a) A teljes fajtanév az a forma, amelyben a fajnév is szerepel:

NRPRQGRUNXW\D FKDURODLVPDUKD PDQJDOLFDVHUWpV FKDURODLVMXK KRUWREiJ\LQyQLXV]Oy FKDURODLVOystb.

V]HUHPOH\W\~Nstb.

Megjegyzés:

$WHOMHVIDMWDQpYEHQV]HUHSO MHO] EL]RQ\RVHVHWHNEHQIDMQpYYpYiOKDW PHULQyMXK ~ PHULQyQpPHWK~VPHULQy

sKRUWKRUQPDUKD ~ sKRUWKRUQK~VVKRUWKRUQ V]HWWHUNXW\D ~ V]HWWHUtUV]HWWHU stb.

b) A rövid fajtanév az a forma, amelyben a fajnév nem szerepel:

NRPRQGRU FKDURODLV(lehet több faj neve is) stb.

PDQJDOLFD

KRUWREiJ\LQyQLXV]

V]HUHPOH\stb.

Megjegyzés:

a) A jelen szabályzatban a továbbiakban a rövid fajtanév után – szükség esetén, eligazító szövegkörnyezet hiányában – zárójelben szerepel a fajnév:NRPRQGRU (kutya), KRUWREiJ\LQyQLXV] (ló), V]HUHPOH\ (tyúk), FLJiMD(juh) stb.

b) Több esetben – a szakmai hagyományok szerint vagy a szövegkörnyezetet ILJ\HOHPEHYpYH±FVDNDWHOMHVIDMWDQpYLOOHW OHJFVDNDU|YLGIDMWDQpYKDV]QiODWRV 3. A rövid fajtanév lehet:

a) HJ\HOHP HJ\V]HU V]yKHUHIRUG (marha), OLSLFDL (ló) stb.

b) egybeírt összetett szó: J\|QJ\SODWLQD(róka), URQJ\EDED (macska), Y|U|VWDUND (marha), WpOLNpN (nyérc), ILQRPSRV]WyJ\DSMDV (juh), KDYDQQDUH[ (macska), JU|QODQGNpN(róka), EDMNiORQW~OL (juh),KLPDOiMDMHOOHJ (macska) stb.

c) NO|QtUW HJ\V]HU V]DYDNEyO iOOy W|EEHOHP kapcsolat: WHMHO PDJ\DU EDUQD (marha), ERQ\KiGLPDJ\DUWDUND(marha), IHKpUNpNEHOJD (marha) stb.

d) HJ\EHtUW |VV]HWHWW V]DYDNEyO iOOy W|EEHOHP NDSFVRODWNRYiFVROWNpN W\~NWDUND (galamb) stb.

e) HJ\PiVWyONO|QtUWHJ\V]HU pV|VV]HWHWWV]DYDNEyOiOOyYegyes kapcsolat: EDUQD NRYiFVROW PDJ\DU W\~NWDUND(galamb), PDJ\DU KLGHJYpU (ló), N|]pSQDJ\ IHKpU DQJRO(sertés) stb.

Megjegyzés:

5|YLG IDMWDQHYHN ~J\ LV NHOHWNH]KHWQHN KRJ\ D IDMWDQpYEHQ V]HUHSO MHO] YDJ\ D MHO] NN|] OYDODPHO\LNHOPDUDGDQJROWHOLYpU(ló) ~ WHOLYpU(ló), VKHWODQGLSyQLOya VKHWODQGL (ló)ERQ\KiGLPDJ\DUWDUND(marha) ~ ERQ\KiGL(marha) stb.

4. $U|YLGIDMWDQHYHNMHOHQW VUpV]H±W|EEQ\LUHHJ\V]HU V]DYDNEyOiOOy±PHOOpNQHYHN kapcsolatából áll. E szókapcsolatok tagjait egymástól különírjuk: VYiMFL EDUQD (marha) EpFVL NpN(nyúl), NpN EHOJD(marha), WHMHO PDJ\DU EDUQD(marha) stb.;

(4)

hasonlóképpen: NiUSiWL ERU]GHUHV(marha), KROODQG Y|U|VWDUND (marha), IHKpU IHM XNUiQ(marha), NRYiFVROWNpNPDJ\DUW\~NWDUND(galamb) stb. [Vö. 3. c),d),e).]

5. $WHOMHVIDMWDQHYHNHJ\UpV]HYDJ\MHOHQWpVW|PE|VtW YDJ\MHOHQWpVW|P|UtW |VV]HWHWW szó. Ezeknek elemeit– a közszói helyesírás szabályait követve – egybeírjuk.

a) Jelentéstömbösítés révén úgy keletkeznek fajtanevek, hogy két, eredetileg különírt szó együttes jelentése más, mint a kapcsolatot alkotó elemek értelmének összege: JHW Oy (ló, amely üget); de: JHW Oy(fajtanév); hasonlóképpen:

WHMHO PDUKDYRQWDWyNXW\DIXWyNDFVDKiWDVOy stb.

b) Jelentéstömörítés révén úgy keletkeznek fajtanevek, hogy többszavas szerkezetek pUWHOPHV U V|GLNHJ\HWOHQV]yEDDWN|UIpQ\HVVpJpKH]KDVRQOyE U SRQW\= WN|USRQW\; hasonlóképpen: VSRUWOy ODSiO\PDUKD SDORWDNXW\D PiMOLED YLDGRUW\~N SiYDJDODPE WHPSORPPDFVND KDQJDMXK Up]SXO\ND H]VWUyND SRUFHOiQNRSyJ\|QJ\SODWLQDUyNDDQJyUDNHFVNHstb.

Megjegyzés:

a) $ V]tQEHOL KDVRQOyViJUD XWDOy I QHYHNHW D] E pont alapján írjuk egybe a fajnevekkel: NREDOWQ\pUF = (a) NREDOWKR]KDVRQOyDQNpNHVV] U Q\pUF; stb.

b) $WXODMGRQQHYHNpVN|]V]yNHJ\EHIRUUiViEyONHOHWNH]HWWMHOHQWpVW|P|UtW IDMWDQHYHN alkotóelemeit az 5. bpont alapján egybeírjuk: DODV]NDNpN= $ODV]ND (egéhez, tengeréhez hasonlóan) NpN; stb.

6. $WXODMGRQQHYHNE ONHOHWNH]HWWIDMWDQHYHNHWDN|YHWNH] NpSSHQtUMXN

a) $] HJ\HOHP PDJ\DU WXODMGRQQHYHNE O OHWW IDMWDQHYHNHW HUHGHWL tUiVPyGMXNDW PHJWDUWYDGHNLVNH]G EHW YHOtUMXN

Szeremley V]HUHPOH\(tyúk)

Tanganyika stb. WDQJDQ\LND(marha) stb.

b) $ODWLQEHW VtUiV~HJ\HOHP LGHJHQWXODMGRQQHYHNE OOHWWIDMWDQHYHNEHQD]iWDGy Q\HOYtUiVPyGMiWPHJWDUWMXNGHNLVEHW YHONH]GYHtUMXN NHW

Bombay ERPED\(macska)

Galloway JDOORZD\(marha)

Berkshire EHUNVKLUH(sertés) Dobermann stb. GREHUPDQQ(kutya) stb.

c) $ ODWLQ EHW V tUiV~ W|EEHOHP LGHJHQ WXODMGRQQHYHNE O OHWW IDMWDQHYHNEHQ D]

LGHJHQtUiVPyGRWFVXSDNLVEHW YHOtUYDWDUWMXNPHJ Santa Gertrudis VDQWDJHUWUXGLV(marha) New Hampshire QHZKDPSVKLUH(tyúk) Costeno con Cuerno FRVWHQRFRQFXHUQR(kutya) blonde d’Aquitaine stb. EORQGHG¶DTXLWDLQH(marha) stb.

d) $ ODWLQ EHW V tUiV~ W|EEHOHP N|W MHOOHO NDSFVROW LGHJHQ WXODMGRQQHYHNE O OHWW IDMWDQHYHNEHQD]LGHJHQtUiVPyGRWFVXSDNLVEHW YHOtUYDDN|W MHOHOKDJ\iViYDO tartjuk meg:

Romney-Marsh URPQH\PDUVK(juh) Maine-Anjou PDLQHDQMRX(marha) Ile-de-France stb. LOHGHIUDQFH (juh) stb.

H$KDJ\RPiQ\RVDQPDJ\DURVDQtUWLGHJHQHUHGHW WXODMGRQQHYHNDIDMWDQHYHNEHQLV PHJWDUWMiNPDJ\DURVtUiVPyGMXNDWGHNLVEHW YHONH]GYHtUMXN NHW

Alaszka DODV]NDNpN(róka)

Grönland JU|QODQGNpN(róka)

Havanna KDYDQQD(macska)

Kohinoor stb. NRKLQRRU(nyérc) stb.

(5)

7. A teljHVIDMWDQHYHNEHQDIDMQpYW ONO|QtUMXN

Da mellékneveket:WDUNDPDUKDFLUPRVPDFVNDSLUHQHXVLKHJ\LNXW\DY|U|VWDUND PDUKD H]VWSHWW\HV PDFVND NRYiFVROWNpN JDODPE EpFVL NpN Q\~O GiQ Y|U|V PDUKDKRUWREiJ\LQyQLXV]Oystb.

ED I QpYL MHO] NHWNRPRQGRU NXW\D PDQJDOLFD VHUWpV FLJiMD MXK JLGUiQ Oy QyQLXV]Oystb.

F az idegen elemeket: FKDURODLVPDUKDFRUQLVKW\~NJLU]HEXstb.

$ PHOOpUHQGHO V]yNDSFVRODWRNEyO NHOHWNH]HWW IDMWDQHYHNEHQ D] HJ\PiVQDN PHOOpUHQGHOW WDJRNDW N|W MHOOHO NDSFVROMXN |VV]H GLVKOH\PHULQy(juh), GXURFMHUVH\

(sertés), KROVWHLQIUt] (marha), DEHUGHHQDQJXV (marha), IXULRVRQRUWK VWDU (ló);

PDUHPPDQRDEEUX]]HVHSiV]WRUNXW\D; stb.

Megjegyzés:

$] LO\HQ N|W MHOHV NDSFVRODWRNEyO DODNXOW MHO] NHW VRKDVHP tUMXN HJ\EH VHP D fajnevekkel, sem más szavakkal, tehát: GLVKOH\PHULQy MXK(nem dishley-merinójuh);

DKDOWHNLQ Oy (nem ahal-tekinló); DEHUGHHQDQJXV WHQ\pV]W (nem aberdeen- DQJXVWHQ\pV]W VWE

$I|OGUDM]LQHYHNE OLNpS] YHODODNXOWIDMWDQHYHNHWNLVEHW YHONH]GMNpV±WHNLQWHW nélkül az alpforma eredeti tagoltságára – mindig egybeírjuk. Egyéb vonatkozásokban azonban megtartjuk az alapforma írásmódját.

a) (J\HOHP QHYHNE OOHWWIDMWDQHYHN

Nápoly nápolyi QiSRO\L(sertés)

Poitou poitou-i SRLWRXL(szamár)

Róma stb. római stb. UyPDL(galamb) stb.

b) (J\EHtUWI|OGUDM]LQHYHNE OOHWWIDMWDQHYHN

Bajorország bajorországi EDMRURUV]iJL(ló) Muraköz stb. muraközi stb. PXUDN|]L(ló) stb.

c) .|W MHOHVI|OGUDM]LQHYHNE OOHWWIDMWDQHYHN

Rajna-vidék Rajna-vidéki UDMQDYLGpNL(tyúk) Kras-medence Kras-medencei NUDVPHGHQFHL(kutya) Szent Bernát-hegy Szent Bernát-hegyi EHUQiWKHJ\L(kutya) Man-sziget Man-szigeti PDQV]LJHWL(macska) Kelet-Poroszország kelet-poroszországi NHOHWSRURV]RUV]iJL(ló) Észak-Schleswig észak-schleswigi pV]DNVFKOHVZLJL(marha) Saint-Germain saint-germaini VDLQWJHUPDLQL vizsla (kutya) Tien-san stb. tien-sani stb. WLHQVDQL(juh) stb.

d) KülöníUWI|OGUDM]LQHYHNE OOHWWIDMWDQHYHN

Moson megye Moson megyei PRVRQPHJ\HL(marha) Ipoly mente Ipoly menti LSRO\PHQWL (marha) Berry vidéke Berry vidéki EHUU\YLGpNL(juh) Don melléke Don melléki GRQPHOOpNL (kecske) Száva völgye Száva völgyi V]iYDY|OJ\Lkopó (kutya) Serre de Aires stb. Serre de Aires-i stb. VHUUHGHDLUHVLMXKiV]NXW\Dstb.

Megjegyzés:

Az egymásnak mellérendelt LNpS] VI|OGUDM]LQHYHNE OOHWWIDMWDQHYHNHWD]RQEDQD pont szerint írjuk:

Murnau+Werdenfels murnau-werdenfelsi PXUQDXZHUGHQIHOVL (marha) Hannover+Braunschweig hannover-braunschweigiKDQQRYHUEUDXQVFKZHLJL (sertés) Tolna+Baranya stb. tolna-baranyai stb. WROQDEDUDQ\DL (juh) stb.

(6)

10. Ha egyébként idegen írásmódú szavak vagy tulajdonnevek fajtanévvé válva teljesen PHJKRQRVXOWDNPDJ\DURVDQtUMXN NHW

a) Idegen közszavakból magyar fajtanevek:

merino PHULQy(juh)

karakul NDUDNO(juh)

electoral stb. HOHNWRUiO(juh) stb.

b) ,GHJHQWXODMGRQQHYHNE OPDJ\DUIDMWDQHYHN

Noricum QyUL(ló)

Simmental V]LPHQWiOL(marha)

Saanental V]iQHQWiOL(kecske)

Velsum YHOV]XPL (tyúk)

Lipizza OLSLFDL(ló)

Ankara DQJyUDQ\~O

Nonius QyQLXV](ló)

Gidran stb. JLGUiQ(ló) stb.

11.,GHJHQ KHO\HVtUiVRN PHOOpNMHOHV EHW L KHO\HWW iOWDOiEDQ D PHOOpNMHO QpONOL PDJ\DU DODSEHW NHWKDV]QiOMXN

Mocanita PRFDQLWD (marha)

þHVNêIRXVHN FHVN\IRXVHN (kutya) VORYHQVNêþXYDþ VORYHQVN\FXYDF (kutya) cao da terra da Estrella FDRGDWHUUDGDHVWUHOOD(kutya) ROdt Dansk Malkekvoeg stb. URGWGDQVNPDONHNYRHJ(marha) stb.

12.$QHPODWLQEHW VtUiV~Q\HOYHNE OiWYHWWIDMWDQHYHNHWPDJ\DUosan írjuk:

Besztuzsev EHV]WX]VHY(marha)

Orlov RUORY(ló)

Bugyonnij stb. EXJ\RQQLM(ló) stb.

chowchow FVDXFVDX(kutya) stb.

(7)

,,1<(/9(5Ï=,Ï(//(1$6=$9$.6Ò/<È9$/

PRWWy

$V]DNQ\HOYpO RUJDQLNXVNpS] GPpQ\DPLE ON|YHWNH]LNKRJ\HJ\QyPHQNODW~UDL UHIRUP PpJRO\ UDFLRQiOLVQDN W Q MDYDVODWDLW VHP OHKHW PLQGHQNL V]iPiUD N|WHOH] HQ HO tUQL´

.DVVDL70DJ\DUÈOODWRUYRVRN/DSMD PRWWy

HALVE FERKSNER I LET SUKKERLAGE )(/(=(77 6=,%$5$&.6=,583%$1*g5g*

Ingredienser: Ferskner, vand, sukker/Összetétel: Öszibarack, Viz, Cukor 1HWWRY JW7|OW|V~O\J±'U QHWY JW7|OW W|PHJJ

Produktlonsdato: Se dasens/Gyártási id $GRER]WHWHMpQ Mindst holdbar til og med: 1995/Eltarthatóság:1995 végéig Fremstillet i Gra kenland af/Gyártja/(Görögország): PR. PAVLIDES S.A.

Importeret af/importálja és forgalmazza: Topp Group Foreign Trade Company LtD., Bp.

PRWWy

,VWHQPDOPDLODVVDQ U|OQHNLG QNpQW~J\W QLNPLQWKDYLVV]DIHOpMiUQiQDN

Az MTA Állattenyésztési és Takarmányozási Tudományos Bizottsága 1995 áprilisában NpWQ\HOYLNpUGpVEHQIRJODOWiOOiVW$]HOV ±HJ\pEPiUOpWH] V]DNQ\HOYLV]DEiO\RNKR]

hasonló formában – az állatfajták nevének helyesírását szabályozza. Ez esetben a nyelvészeti szakmával való összefogásra volt szükség (amelyet az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága képviselt), hogy megszülessen az eredmény, amely minden bizonnyal

|U|PpUH V]ROJiO D V]DNPDL LJpQ\HVVpJJHO EtUy RNWDWyQDN J\DNRUODWL WHQ\pV]W QHN kutatónak, igazgatási és felügyeleti feladatot ellátó kollégának, újságírónak. Míg e kérdés több száz vagy inkább több ezer szó írásmódját érinti, a második csupán egy döntésre vonatkozik: kívánunk-e külön kifejezést használni arra, hogy az állat PLO\HQ QHKp], és arra, hogy PLO\HQ WHUMHGHOPHV" ( G|QWpV D] iOODW V~O\iW pV W|PHJpW NLIHMH]

fogalomra, illetve szakkifejezésre vonatkozik, mely szerint az Állattenyésztési és Takarmányozási Tudományos Bizottság ezek hagyományos, köznyelvi, de az SI WHUPLQROyJLiMiYDO QHP HJ\H] KDV]QiODWiW WDUWMD KHO\HVQHN LOOHWYH NpUL D] DUUD YDOy YLVV]DWpUpVW +D D] HOV iOOiVIRJODOiV UHDOL]iOiViKR] HJ\ PiVLN DNDGpPLDL WXGRPiQ\RV bizottsággal való összefogásra volt szükség, a második esetben nehezebb a helyzet, mert D]RNDWDV]DNHPEHUHNHWNROOpJiNDWNHOO|VV]HIRJQLDNLNPiUEHOHW|U GWHNDEEDKRJ\D szaknyelv szegényebb lett egy szakkifejezéssel. Ha szabad e folyóirat hasábjain nem szakmai fejtegetésekbe bocsátkozni, úgy azt kell mondani: e kívánalom megvalósítása nem szakmai, hanem politikai ügy, hiszen valójában a polgári engedetlenség IRJDORPN|UpEH WDUWR]LN ,O\HQ pUWHOHPEHQ SHGLJ FVDN V]pOHVN|U |VV]HIRJiVVDO V nyelvünk iránt érzett szeretettel érünk el eredményt. De ezt diktálja az érdekünk is: ha igaz az, hogy a szakember számára a nyelv munkaeszköz, akkor ezt az eszközt nem szabad gyöngíteni, az eszköztárat egyetlen szóval sem szabad csökkenteni.

Ez volt az elv, amely alapján az Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottság PHJKR]WDG|QWpVpWGHHQQHNRNiWV]NVpJHVQHNWDUWMXNNLVVpE YHEEHQPHJPDJ\DUi]QL

)L]LNDL pUWHOHPEHQ D V~O\ D] D] HU DPHOO\HO D )|OG D WHVWHNHW YRQ]]D GH D közéletben a súlyt a testek tömegének mérésére használják; a tömeg valamely test DQ\DJiQDN|VV]HVVpJHGHXJ\DQD]RQDKHO\HQDWHVWW|PHJHDUiQ\RVDV~O\iYDO(O UH kell bocsátani, hogy a bizottság nem a fizikai törvényeket kívánja megcáfolni, még csak

(8)

nem is az SI-t óhajtja kifogásolni, netán elvetni, hanem csupán nem tartja szükségesnek az állatok súlyának különbségtételét a gravitáció függvényében, vagyis HOKDQ\DJROKDWyQDN WDUWMD D V]pOHVVpJL N|U|QNpQWL V~O\Q|YHNHGpVW D] HJ\HQOtW W O D VDUNRNLJ OHJDOiEELV D] LO\HQ PpUWpN SRQWRVViJJDO V]HU]HWW KDV]QRW QHP WDUWMD DUiQ\RVQDN D V]DNQ\HOY PpJRO\ FVHNpO\ PpUWpN HOV]HJpQ\HGpVpYHO FVXSiQ D]

állattenyésztés-tudomány szaknyelvét kívánja megvédeni az eróziótól, amennyiben kiáll amellett, hogy területének szakkifejezéseit az eredeti értelmükben kell használni.

+RJ\ OiVVXN D WHQ\pV]W L V]DNQ\HOYEHQ PLW LV WDNDU H NpW NLIHMH]pV QpKiQ\

példával megvilágítjuk, hogy szakíróink hagyományosan milyen értelemben használták a súly és a tömeg szót . HANKÓ (1954) a V]LPPHQWiOLPDUKiYDO kapcsolatban: $WHVW W|PHJHN|]pSPDJDVV]pOHVPpO\pVGRQJiV$WHKHQHNV~O\DN|]pSpUWpNEHQNJ NAGY és PAP (1957): .pWHU VELYDO\|N|UIHMHQNpQWNJRVpO V~O\EDQD V]HNpUV~O\iQNtYOPi]ViVWHUWNO|Q|VPHJHU OWHWpVQpONOV]iOOtWÈOWDOiEDQ DQDJ\REEWHVWW|PHJJHOD]LJiViOODWQDJ\REEHU WWXGDMiURPEDIHNWHWQLeSSHQH]pUW DQHPHVtWpVVRUiQDELYDO\WHVWW|PHJpQHNEL]RQ\RVQ|YHOpVpUHLVW|UHNHGQLNHOOPHUWtJ\

DWHMKR]DPpULQWpVHQpONOVLNHUOKHWNHGYH] EEYiJyV~O\RNDWLVHOpUQL ÓCSAG (1960) szerint: $ PH] KHJ\HVL IpOYpU LJHQ W|PHJHVVp IHMO G|WW 1DJ\ WHVWW|PHJH V]LOiUG QDJ\W|PHJ FVRQWR]DWDSHGLJDONDOPDVViWHV]LDPH] JD]GDViJLPXQNiUD6~O\DNJ

$ PDJ\DU Oy W|PHJpQHN MDYtWiViUD KLYDWRWW IDMWD KELEMÉRI (1967) a relatív tejtermeléssel kapcsolatban megállapítja, hogy D] pO V~O\ D WHKpQ WHVWW|PHJpQHN QHP PLQGLJK NLIHMH] MHDPLD]pUWOpQ\HJHVPHUWYDOyMiEDQQHPDNLVpO V~O\~VRYiQ\

UHV J\RPU~ QHP YHPKHV KDQHP D NLV pO W|PHJ iOODW WHUPHO JD]GDViJRVDEEDQ HORN és DOHY (1970) DV]DUYDVPDUKDRSWLPiOLVWHVWW|PHJpWLOOHWYHWHVWQDJ\ViJiW a N|YHWNH] DGDWRNNDO MHOOHP]L PDUPDJDVViJ |YPpUHW pO V~O\ Közlik a WHVWW|PHJ LQGH[pW is, melyet úgy számítunk ki, hogy D] |YPpUHW V]i]V]RURViW RV]WMXN D PDUPDJDVViJJDO Ugyanezen az oldalon: $ WHVWV~O\ PHJiOODStWiVD. $] pO V~O\

PHJiOODStWiViUD PLQGHQ RO\DQ PpUOHJ DONDOPDV DPHO\QHN PpU ODSMiUD D] iOODW Q\XJRGWDQ UiiOOKDW. A fenti idézeteket az elrendelt szóhasználattal képtelenség értelmezni és megértetni. (Az erdészeti szakirodalomban például a tömeggyarapodás az HUG Q|YHNHGpVpWMHOHQWLW|P|UN|EPpWHUHNEHQNLIHMH]YH

Hogyan agitál ezek után a MÉM INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA 1979-ben? +D HJ\HV V]DNHPEHUHN HOOHQH YDQQDN YDODPHO\LN 6,HJ\VpJ KDV]QiODWiQDN H]]HO D W|EEL RUV]iJRWQHPWXGMiNYLVV]DWDUWDQLDEHYH]HWpVW OKRVV]~WiYRQ|QPDJXNDWYDJ\KD]DL V]DNWHUOHWNHWV]LJHWHOLNHODWHFKQLNDLIHMO GpVW OpVDYLOiJSLDFWyO$IHMOHWWRUV]iJRN W|EEVpJH KDWiUR]RWW LQWp]NHGpVHNHW WHWW D EHYH]HWpVUH |VV]KDQJEDQ D QHP]HWN|]L V]HUYH]HWHN.*67(*.KDWiUR]DWDLYDO Mint cseppben a tenger mutatkozik meg itt egy szó történetében emberi mentalitásunk: könnyen elhisszük, hogy igazán újat, jobbat, NRUV]HU EEHW D UpJL HODYXOW pUWpNHN V]pWURPEROiViYDO WHUHPWKHWQN KRJ\ D]WiQ H]HNHWXQRNiLQNVHOiWKDVViN1HOiWKDVViNKRJ\QHOHJ\HQPyGMXNHOG|QWHQL NPLW választanának. Esetünkben a Minisztertanács hitt, mert hinni akart a szaktanácsadóinak, mi pedig elhittük a Miniszertanácsnak, hogy csak akkor nem szigeteljük el magunkat a világpiactól (csak úgy csatlakozhatunk Európához – mondanánk ma), ha elfogadjuk az új mértékrendszert.

Az egy másik kérdés, hogy megnézheti magát az Amerikai Egyesült Államok, amiért nem alkalmazkodott a mi rendszerünkhöz, és még mindig fontban méri a súlyt és mérföldben a távolságot – köztünk és közte. Mi döntöttünk a tizedes rendszer mellett, majd fölzárkóznak hozzánk, ha eljön az ideje. Az is más kérdés, hogy az ember könnyebben számol mázsában és dekában, mint tonnában és grammban, mert ezek kívül esnek érzékelésünk határain: egy tonnát nem tudunk megmozdítani, egy grammot nem

(9)

érzünk meg a tenyerünkben. Lelkünk rajta, hogy megfosztottuk unokáinkat a természetes pU]pNHOpVpOPpQ\pW OKLJJ\HQHN NFVDNDPpUOHJQHNDP V]HUQHN

A kérdéses szakkifejezéshez és az állattenyésztés szakterületéhez visszatérve megállapíthatjuk, mindnyájan elhittük, hogy ami történt: fátum. S ha már a sors így hozta, miért ne legyünk mi a nyelvújítók, s miért ne legyünk könnyen nyelvújítók, hiszen LWWYDQNp]QpOHJ\NLIHMH]pVQNDPHO\HW~J\VHPGHILQLiOWVRKDVHQNLHJ\V]HU HQFVDN használtuk szaknyelvünk színesebbé tétele érdekében. Ez volt a W|PHJD]pO W|PHJD]

állatok tömeges mivolta, megjelenése. Írhattunk volna helyette többek között méreteset, nagyot, terjedelmeset, esetleg szivacsosat, még súlyosat is. Követve azonban "állami vezetésünk" útmutatását, és hívén technokrata szaktanácsadóinak, föláldoztuk e V]DYXQNDW pV PHJDONRWWXN D] pO W|PHJHW D WHVWW|PHJHW D] pO W|PHJJ\DUDSRGiVW V W pO WHVWW|PHJJ\DUDSRGiVW pV WiUVDLW %L]RQ\iUD EHOHERU]RQJWXQN YDJ\ D NHOOHPHWOHQ érzésbe, hogy kénytelenek vagyunk ezeket leírni, vagy a büszkeségbe, hogy mi vagyunk D] HOV N DNLN YDODPLO\HQ |VV]HIJJpVEHQ HO V]|U OHtUKDWWiN H]W D V]yW PLQGDQQ\LV]RU újra megölve nemcsak a betiltott V~O\W KDQHP D UpJL pUWHOP PpUHWHVVpJHW NLIHMH]

W|PHJHWis. Vagy mint lektor átjavíthattuk – mert ez volt a kötelességünk – kollégánk, WDQtWYiQ\XQNtUiViEDQDV~O\WW|PHJUHDNLKDPDURVDQEHOHW|U G|WWDEEDKRJ\DOHNWRU úgyis átjavítja, tehát meg sem kísérelte a súly szót használni.

)RO\WDWYD D] LGp]HWHNHW Qp]]N PHJ H]HN XWiQ KRJ\ I KDWyViJXQN PLO\HQ példamutató módon szolgálta az új rendszert, miközben a szükségesnek vélt mértékben SpOGiWQ\~MWDÄV]pS´PDJ\DUQ\HOYKDV]QiODWiUDLVDN|YHWNH] NLUDJDGRWWPRQGDWRNEDQ )0%,2/Ï*,$,$/$32.) 26=7È/<$$QHP]HWN|]LEDURPILK~VSLDFRQ HJ\UH LQNiEE IRNR]yGRWW D NHUHVOHW D SXO\NDK~V LUiQW PLQW WRYiEE IHOGROJR]iVUD DONDOPDV K~V DODSDQ\DJ LUiQW D NHUHVNHGHOHPEHQ IpONpV] pV NRQ\KDNpV] iOODSRWEDQ PHJMHOHQ WHUPpNUH.HUHVNHGHOPLLJpQ\V]HULQWPHJKDWiUR]yDJULOOW|PHJpVH]HQEHOO D FVRQW pV E U QpONOL PHOO pV IHOV FRPE W|PHJ ,O\HQ HOYiUiVRN PLDWW JLJDQW SXO\ND DUiQ\D D] HOP~OW pYHNEHQ D RW LV HOpUWH KD]iQNEDQ $ OHJIRQWRVDEE pUWpNPpU NEHQJULOOW|PHJFVDNPHOOE UpVFVRQWQpONOLW|PHJHNERVMDYXOiVW pUWHNHODWHQ\pV]W NDYiJiVLNLWHUPHOpVEHQJULOOW|PHJD]pO W|PHJEDQRV

$] pUWpNHV K~VUpV]HN DUiQ\D D] pO W|PHJEDQ LV N|UOL pUWpNNHO NHGYH] EE A N|YHWNH] SpOGD HJ\ ÄYROW´ Q\XJDWL WHKiW IHMOHWW RUV]iJ NLDGYiQ\iEyO YDOy Szakkifejezések a rostocki Wilhelm Pieck Egyetemen készült dolgozatból (BAUMGARTL, 1986): 6FKODFKWKRIPDVVH(LQVWDOOXQJVPDVVH/HEHQGPDVVHHQWZLFNOXQJ /HEHQGPDVVH]XQDKPH YDJ\LV YiJyW|PHJ Kt]yEDiOOtWiVL W|PHJ pO W|PHJQ|YHNHGpV pO W|PHJJ\DUDSRGiV$N|YHWNH] SpOGDHJ\PpJPLQGLJOpWH] V WD]HO EELRUV]iJRW is magába foglaló országból való. A Bajor Állami Állattenyésztési Intézet kiadványában -$+5(6%(5,&+7 D N|YHWNH] NLIHMH]pVHN ROYDVKDWyN (LQVWHOOJHZLFKW 6WDOOHQGJHZLFKW .|USHUJHZLFKW (LJHZLFKW (LPDVVH (vagyis: beállítási súly, végsúly, testsúly; tojássúly, tojástömeg: ez utóbbi az egy tojóciklus alatt tojt tojások összsúlyát MHOHQWLDQpPHWEDURPILWHQ\pV]W NN|UpEHQ$QpJ\Q\HOY VYiMFLELNDNDWDOyJXV.6:

6&+:,7=(5/$1' D N|YHWNH] NLIHMH]pVHNHW KDV]QiOMD *HZLFKW (QWZ|KQXQJVJHZLFKW0RQDWH*HZLFKW3RLGV3RLGVDXVHYUDJH3RLGVDPRLV 3HVR3HVRDOGLVDYH]DPHQWR3HVRDOPHVL3HVR3HVRDOVHYUDJH3HVRDOPHVHV YDJ\LVV~O\YiODV]WiVLV~O\KyQDSRVV~O\$%XOOHWLQGHO¶(OHYDJHIUDQoDLVFtP iOODWWHQ\pV]WpVL V]DNIRO\yLUDW 1ƒ D] pV]DNDUGHQQL OyUyO D N|YHWNH] W tUMDOH SRLGVDGXOWHGHNJSRXUOHVPkOHV(vagyis: a kifejlett mén súlya 1000 kg. A FAO IRO\yLUDWiEDQ$1,0$/*(1(7,&5(6285&(6,1)250$7,21DN|YHWNH]

kifejezések olvashatók: 0DWXUHZHLJKWNJ%LUWKZHLJKWNJ (vagyis: kifejlett kori súly, NJV]OHWpVLV~O\NJ$QHP]HWN|]LKtUQHY EDURPILWHQ\pV]W &5$:)25'EHQ

(10)

megjelent, és Hollandiában, Angliában, az USA-ban és Japánban kiadott könyvében a N|YHWNH] NLIHMH]pVHNHWKDV]QiOMDERG\ZHLJKWHJJZHLJKWHLJKWZHHNZHLJKW (vagyis:

WHVWV~O\ WRMiVV~O\ Q\ROFKHWHV V~O\ $] ÈOODWWHQ\pV]WpV pV 7DNDUPiQ\R]iV FtP PDJ\DURUV]iJL V]DNIRO\yLUDWEDQ -$.6$ D VHUWpVHN pUWpNPpU WXODMGRQViJDLYDO NDSFVRODWRVDQDN|YHWNH] NLIHMH]pVHNHWKDV]QiOMDpO V~O\V~O\IHOYpWHOV~O\J\DUDSRGiV DV]tQK~VV~O\DDEDOIpOKLGHJV~O\DD]pUpWNHVK~VUpV]V~O\DYDJ\LVQDJ\V]HU pU]pV hogy ezt már nem fordításból, hanem eredetiben idézhetjük).

(QpKiQ\GHDYDOyViJRWK HQWNU|] SpOGDHOROYDViViYDON|QQ\HEEHQG|QWKHWMN el, hogy melyik szó használata esetén "szigeteljük el magunkat igazán a fejlett országoktól".

Ezek után az MTA Állattenyésztési és Takarmányozási Tudományos Bizottsága QHYpEHQ NpUQN PLQGHQ iOODWWHQ\pV]W W iOODWWHQ\pV]WpVL V]DNtUyW KRJ\ pUH]]H V]tYJ\pQHN±DPDJDKHO\pQ±HJ\V]yPHJ U]pVpWLVQ\HOYQNEHQPHUWH]DNNRUVHP HOYHV]HWWJ\KDLG N|]EHQV]iPRVV]DNN|Q\YpVWDQN|Q\YD]HO tUWV]yKDV]QiODWWDOpOW Ezt azzal a tudattal kell tennünk, hogy áldozatot hozunk az utódainkért: az is, aki ebben QHKH]HQpUWHJ\HWGHD]LVDNLVHJtWPHJJ\ ]QLDQHKH]HQHJ\HWpUW NHW

,52'$/20

Animal Genetic Resources Information. (1992). United Nations Enviroment Programme, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. 10.

Baumgartl, M. (1986). Ergebnisse der Prüfung von Fleischrindbullen aus der Kombinationskreuzung auf ihre Eignung zur Masthybridproduktion. Inaugural- Diss. Wielhelm-Pieck-Universität, Rostock.

Bayerische Landesanstalt für Tierzucht (1994). Jahresbericht. Grub.

Bulletin de l’Elevage français. L’élevage. (1984). 17.

Crawford, R. D. (1990). Poultry Breeding and Genetics. Elsevier. Amsterdam - Oxford - New York – Tokyo.

)0 %LROyJLDL $ODSRN )HMOHV]WpVL ) RV]WiO\D $ KD]DL JHQHWLNDL DODSRN pV fejlesztésük iránya. III. Állattenyésztés.

+DQNy%$PDJ\DUKi]LiOODWRNW|UWpQHWH VLG NW OPiLJ0 YHOW1pS.NLDGy Budapest

Horn A., Dohy J. (1970). A világ szarvasmarhafajtái értékelésük és nemesítésük.

0H] JD]GDViJL.LDGy%XGDSHVW

-DNVD (PLOLD $] HOWpU LQWHQ]LWiV~ WDNDUPiQ\R]iV KDWiVD D VHUWpVHN teljesítményére. Állattenyésztés és Takarmányozás. 43. 4.

.HOHPpUL*$WHKpQpO V~O\DUHODWtYpVDEV]ROXWWHMWHUPHOpVHN|]|WWLNRUUHOiFLyN YL]VJiODWD'LVV]HUWiFLy7pPDYH]HW 'RK\-ÈOODWRUYRVWXG(J\HWHP7QV]NYH]

Horn A. Budapest.

KSV Switzerland. (1992). Livestock, Semen, Embryos. The official and leading company for the swiss export.

MÉM Információs Központja (1979). Tájékoztató a mértékegységek használatáról.

Budapest.

1DJ\03DS,%LYDO\WHQ\pV]WpV0H] JD]GDViJLpV(UGpV]HWLÈOODPL.NLDGy Bukarest.

Ócsag I. (1960). Lótenyésztés. In: Állattenyésztési enciklopédia. Szerk.: Horn A.

0H] JD]GDViJL.LDGy%XGDSHVW

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

$] iOWDODP NLGROJR]RWW VWUHVV]WHV]W VHJtWVpJpYHO Qp]WHP D Q\DNV]tMMDO pV PĦWpWWHO JiWROW YDODPLQW D QHP JiWROW OHYHJĘQ\HOĘ pV NRQWURO ORYDN VWUHVV]NH]HOpVL VWUDWpJLDEHOL

QDJ\PpUYĦ V]yUW VXJiU]iVW HUHGPpQ\H]]HQHN (QQHN N|YHWNH]PpQ\H D] KRJ\ D JHULQF mellkasi sza NDV]iQ QDJ\ NO|QEVpJHN YDQQDN D NO|QE|]Ę LUiQ\~

$] HOLVPHUWVpJ D]W MHOHQWL KRJ\ PDJDV V]tQYRQDO~ D NpS]pV NLYiOyDN D] HOKHO\H]- NHGpVL OHKHWĘVpJHN D] LWW V]HU]HWW GLSORPi- YDOLOOHWYHKRJ\D]LQWp]PpQ\DPXQNDDGyN N|UpEHQ LV

˜VV]HJH]YH D Q\HOY«V]HWL NXWDW£VRNDW WHK£W HOPRQGKDWµ KRJ\ D KXPRU

«V NLGROJR]RWW Q\HOYKDV]Q£ODW¼ £PGH KL£Q\RV IHOHOHWHW SURGXN£Oµ WDQXOµQ£O YROWMHOOHP]ēDNLUēOV]LJQLȴN£QVDQSQDJ\REEDU£Q\EDQIHOW«WHOH]W«N KRJ\ V]HUHWL D Q\HOYWDQ W£UJ\DW PLQW

(]HQ DGDWRN DODSM£Q WHK£W D KLSRW«]LV PLV]HULQW D EHV]«OēN D] DQ\D

$ GROJR]DWRP D V]i]DGIRUGXOy N|UQ\pNL HJUL LQJDWODQRN WXODMGR QRVDLQDN pV EpUOĘLQHN YL]VJiODWiYDO IRJODONR]LN LOOHWYH D NO|QE|]Ę

$N|UQ\H]HWLMHOHQWpVNLDGiVDPiU|QPDJiEDQLVSR]LWtYDQpUWpNHOKHW KLV]HQDYiOODODWH]]HO Q\LW D Q\LOYiQRVViJ pV D WiUVDGDOPL FVRSRUWRN LUiQ\iED $ MHOHQWpVHNQHN D]RQEDQ VRNNDO QDJ\REE