PALYAZAT"K MAGYAR

Teljes szövegt

(1)

I i

J / ' /' .

/ V '

Építészha liga tók tervkiállítása.

MAGYAR

PALYAZAT"K

-. -1907 -.-

SZERKESZTIK:

flJÉR:LAJOSes RITTER·IGNACZ

ÉPITÉSZEK=

v. évf. ••• l. szám

~-- KIADJA:

----.l

FÚHRER MIKLÓS

ÉPITÉSZ ELŐFIZETÉSI

AR

EGY ÉVRE 20 K

EGYES FÜZET ÁRA 2 IC

(2)

-

- l

Telefon: 96-09 .

.u/f l it

Építészhall~ ga - o ~ 'k teÍv

A mult év őszén első ízben léptek a nyilvánosság elé a kir. József-műegyetem építészhallgatói, hogy munkásságuk ered- ményét az érdeklődők elé tárják.

Öt napon át voltak az Eszterházy-utcai rajztermek megnyitva és úgy a szakkörök, mint a nagyközönség soraiból is számosan mutattak élénk érdeklődést.

Meg kell jegyezni, hogy e rögtönzött kiállítás túlnyomó részben csak az önálló tervezése ket, nem pedig az egész tanul- mányi anyagot ölelte fel. Csak kismértékben tartalmazta tehát mindazon rajzokat, melyek minta utáni egyszerű másolást tüntetnek fel, alapismeretek elsajátítására szolgálnak és úgy az ókori, közép- kori és renaissance-styl elemeivel ismertetik meg a tanulót. Tárgy·

talanná válik tehát mindazon birálat, mely ezen alapvető stílus- tanulmányok hiányát véli föIfedezni a műegyetemi oktatási rendben, éppen az ezen kiállításon bemutatott anyagából kifolyólag.

BERÉNYI GYULA ÉS TÁRSA

aszfalt- és aszfaltlemez

tetőfedési vállalata

Budapest, VII., Rózsa-u 27.

= Telefon 59-Z8. =

Eszközöl kifogástalanul: burkoló és falszárító n1Un- kákat aszfalttal, aszfalt tető-lemez és faczément-

fődéseket hosszabb jótállássa!. Szállít kitünőnek

bizonyult aszfaltelszlgetelő-Iemezt, carbolineu- mot és mindenféle anyagot a fenti munkákhoz. Fel- világosítások és ,,~ltségvetések készséggel adatnak

d íj l1lelltesen.

ANTONV E 's LUX

ácsmesterek • BUDAPEST

IX. KER., IPAR-UTCA 15-21.

KULCSÁR SÁNDOR

bronzárú és csillárgyára, BUDAPEST,

I

Vl., Dessewffy-utca ll. Telefon 25-44.

I

K l e

i

n é s C z e l d e r n é

pala-és cserépfedő vállalk0zók A cs. és kir. hadsereg szállítói. - Telefon 98-54. Budapest, IX., Erkel-u. 18.

IFELLNER LEO műszaki papirgyára ~Jfl.>::~~Tsix;iá~~~~t I

I

Sürgönyeim : \If Fénymásolatok, .ufogr.fiák gyors és pontos készítése. Sürgős esetekben

I

Pozitiv, Budapest. 'If f é II Y m á s o l a t o k az esti órákban is villanyfény mellett készülnek.

(3)

- 2 -

A hallgatók rendszeres oktatásban részesülnek a történeti stílusok megismerésében és alkalmazásában, emellett azonban a már önálló tervezése knél a megkötöttség megszünik, a tervező

egyénisége bizonyos határok között érvényesülhet. A tervezést

vezető tanárok irányító, túlzásoktól visszatart6 befolyása egészséges, j6zan mederben tartja a haladást, biztosítja a tanulmányok ered- ményének gyakorlati értékét és művészi színvonalát.

Az idők jeIének tekinthető, hogy a középkori stílusban tartott tervezetek a szabadabban kezelt román stílust kultiválják, mely a modern irányzat szellemének a legmesszebb menő engedménye- ket teszi.

Azon körülmény, hogy e kiállításon inkább akadémikus jel-

legű feladatokat láttunk megoldva és a gyakorlatiakat, mint bérház, üzletház stb. tervezeteket nélkülöztünk, szintén a kiállítás rögtön- zött voltának tudhat6 be, mivel éppen csak a rendelkezésre áll6 rajzok voltak kiállíthatók. A rendes évközi tervezése k azonban programmjaikban mindezeket felölelik, a legegyszerűbbtől a leg- bonyolultabb alaprajzi és szerkezeti megoldást igénylő gyakorlati épületig. A harmad- és negyedéves hallgatók tervezési feladatai között találjuk a következőket: egyszerű munkáslakóház, kettős

munkáslak6ház, családi lakóház, nyaral 6, kisebb és nagyobb városi lak6- és üzletház, vasúti felvételi épület, fürdő, kórház, szálloda, gy6gyterem, menhely, óvoda és különböző iskolaépületek, tűzoltó­

sági laktanya, vendéglő stb. Ezek az akadémikus jellegű feladatok

R ÁKOS

MANÓ szobrász BUDAPEST,

~~~'~~oo;::~f~le~2~~~'1

@ Készít: mindennemíi gipsz-, kő-, műkő-, stuccatur-, Rabitz- és műmárvány-munkákat.

E esu' gy "lt Pa k t r egyara ' k R Ta' sa' .- r sag

(Vigszinházmellett).Telefon46-28. Budape&t, v., Báró-Atzél-utca 3.

- Legjobb minöségü padolati munkák vállalata. -

es , Novák Krisztián

szobrászok Telefon 80-00. műterem:

I Budapest, VI., Kmetty-utcza 20.

Ajánlják magukat homlokzat, teremdí- szítmények és ipar- müvészetí tárgyak kivitelére minden stylnemben. =~~

R EITZER FERENC

FESTŐ

ÉS MÁZOLO

BUDAPEST, VII., RÓZSA-UTCA 32. - - TELEFON-SZÁM 11-81.

H ERZL L M

épület üvegezési vállalat, BUDAPEST,

• • VII. kerUlet, Károly-körút 7. szám.

(4)

- 3 -

mellett, minők pl.: múzeum, képtár, kiállítási csarnok, kilátó- to'rony, nagyszabású síremlék, pantheon, diadalkapu, emlék- csarnok stb. kellőképen biztosítják a sokoldalú, úgy művészi,

mint gyakorlati szempontokból egyensúlyban levő kiképzést.

Jelen kiállításon az építészhallgatók tanulmányának nagy és fontos részét kitevő szerkezettani rajzokat nélkülöztük, így a tanul- mányok ezen részére vonatkozólag a kiállítás tájékozást nem is nyújtott. E kiállítás ugyanis a törekvő hallgatóság kezdeményezé-

séből keletkezett és főcélja a művészi téren való munkásság ered- ményének bemutatása volt.

A rendes évközi tervezése k meHett nagyszámban láttunk pályaterveket, melyeket az iparkodóbb hallgatók az egyes tanárok által a karácsonyi vagy évközi nagy szünidőkben kiírt pályázatok alkalmából készítettek.

A kiállítás külső sikere a szakkörök és a nagyközönség körében is mutatkozó élénk érdeklődés által biztosítva volt. Belső

értéke és sikere azonban éppen abban mutatkozik, hogy a nagy- közönséget, mely a képzőművészeteknek előtte legkevésbbé nép-

szerű, általa legkevésbbé ismert és megértett ága, az építészet iránt nálunk eddig csodálatos közönyt mutatott, ennek hatás- körébe vonja.

Fontos motívum a kiállítás által elért serkentő hatás, melyet ez a halIgatóságra, annak munkakedvére, nemes ambíciójára gyakorolt.

,

, RADO I

vízvezetéki-, légszesz- és csatornázási-, closetek, fürdö- szobák, mind~nnemű fíítések és szellöztetések, valamint

épület- és horganydíszitményií bádogosmunkák vállalata.

BUDAPEST, VII" Valero-u. 12., Király-u. sarok. L:I Telefon 55-15.

, Épí.tészeti tervek passepartour~zá;át. és cac.hi~o-

Furmann Gy , ula, Budapest,

zasat a legnagyobb gonddal es Izlessel keszI t : - VII. ker., Dob-utca 14. szám_ -

"

M U" L L E R R E Z S

O"

KŐF~R~GÓMESTER

BUDAPEST, IX. KER.,

I

, V AG OHID-UTCA 18. SZ. O Telefon 84-87.

I

'VÖGERL ALAJOS

SZOBRÁSZ, VIII., TAVASZMEZÖ- UTCA 22ja. - TELEfON 50-21.

N E U M A N N M A

V

RTO N

tel'Vl'ajz szinező. a magyal' épitő- , müvészek szállitója ,BUDAPEST, VII:, KERTÉSZ-UTCA 25, szám. - - ÁI'ajánlatok dijtalanul. - - Telefonszám 24- 21',

(5)

- 4 -

Remélhető és kívánatos, hogy e kezdeményezés után a kir.

J

ózsef-műegyetem építészeti tanulmányainak vezetősége meg fogja találni a módot és eszközöket arra, hogy e hatásában üdvös, de éppen kisérleti jellegénél fogva talán nem egés~en tökéletes és teljes kiállítás a jövőben évenként megismételtessék.

Nagyobb előkészület mellett az összes építészi tanulmányokat

felölelő rendes évi kiállítások rendezése, a műegyetem égisze alatt és annak hathatós támogatásával értékes tanulságok levonására fognak alkalmat nyujtani nemcsak a szakköröknek, hanem a tanul- mányokat vezető kitünőségeknek is.

Hozzá fognak járulni az építőművészet népszerűsítéséhez,

a nagyközönségnek e téren való kioktatásához, kimlíveléséhez.

Az ifjúságban nemes versengést fognak kelteni, a munkakedvet és ambiciót fokozni fogíák és ezekkel emelkedni fog a munkásság eredményének színvonala is.

Amúgy is szegény kulturális életünk pedig egy hathatós

tényezővel gyarapodnék.

*

*

*

A kiállítás anyagát a következőkben ismertetett tantárgyak

köréből vett rajzok és tervek képezték :

1. Ókori alaktan. (L éves építészek részére. Nagy Virgil tanár.

Heti 1 óra előadás és 4 óra gyakorlat.) Bevezetés az általános építészi alaktaJ1 ba. Részletes ismertetése a görög és római alak- tannak. Minták utáni rajzolása az alaktani elemeknek és a görög

RO' NA E' S DAJKOVITS

a Magyar Építőmíívészek fényképészet Budapest, IV., Erzsébet-tér 7., a Bécsi-u. sarkán. Telefon 16-29.

TEMESVÁR, Záoolya-u. 5, Telefon 7R3. Este és borus időben felvételek villanyfénynél. j

I SZABO' ANTAL

SZOBRÁSZ VÁROSLIGETI-FASOR 39

=

VII. ker .• -41.

I

FORGO ÉSTÁRSA

- - üvegezési vállalat

Bpest, VII., Dohány-u.

l6-ls.1

Elvállal mindenféle épületüvegezést.

::= ~~WJ~~~~: BRUCHSTEINER GÉZA

bádogból, fából, vala-

mint üvegcímfestészet

BUDAPESTI VILI DAMJANICH-U. 19.

(6)

- 5 -

Ó-kori alaktan _ Györgyi Dénes, II. éves.

(7)

- ö -

(8)

A kápolna alaprajza,

['l"

--._iíf!ro<'

"J,:._~I

'<

r:;~

'~~' ' . '

f..:- ..

,

"

Q I

Csorna, III. éves.

r;'~. ~~

~

_ i V '

. ~ I

A

/

-.J

Temetkezési kápolna.

(9)

8

,::

<fl

'-' .,,;

'-' "" u ~ E

;..,

!:l

QJ 'o 'o

Q) QJ

Oá) :;::

E 'o ~

~. d)

w N

, <fl

Q) ....

;;

i" ~ Q)

(10)

j;it - .

tiit

l--

i

t=il l-j

(11)

- 12 -

I. em. alaprajz.

Schönjózsej, IV. éves. főuri kastély.

'Kozma Lajos, IV. éves. Búcsujáró templom.

(12)

- 13 -

... . ....

;:::

...

:1:. : ei:

c :: I

Ung .. ..

,n~

. ... sih eei

i a i' .1 • i

....

~~ ~~

f: ~i

Janszlry Béla, IV. éves. Vadászkastély .

(13)

- 14 -

(14)

15

Lechner Lóránd, IV. éves, szigorlati terv. I. em. alaprajz.

Tátray Lajos, IV. éves, szigorlati terv. fejedelmi sír.

(15)

.- 16 -

(16)

17 -

(17)

- 18 -

/

(18)

19

Bossányijózsej, IV. éves, szigorlati terv. Múzeum.

(19)

- 20 -

(20)

21 -

Schölljózsej, IV.) szigorlati terv. Hangverseny-terem.

(21)

- 22 -

Andrelti Károly, IV. éves, szigorlati terv.

,,-:.~

I

Kastély.

(22)

23

(23)

- 24 -

~.

(24)

- 27 -

7. Köz- és magánépülefek tervezése. (IV. éves építészek részére.

Tanárok választás szerint Hauszmann A., Nagy V. és Schulek f.

Heti 15 óra gyakorlat.) Nagyobb szabású épületek programmjai- nak megoldása. (Városház, muzeum, könyvtár, templom, fürdő,

kiállítási csarnok, nagyobb bér- és áruház stb.) Vázlatterv, tervezet és részletrajz.

8. Szigorlati tervek. Az építészi szigorlat előfeltétele a teljesen önállóan, megadott nagyszabású programm alapján kidolgozott szigorlati terv. A vázlatterv zárt helyen, 12 óra alatt készítendő el, a tervezet megrajzolására pedig 30 nap áll a szigorló építész rendelkezésére.

9. Pályázatok. Az év folyamán, a tanárok áldozatkészségéből,

a karácsonyi szünet idejére és az évközi nagy szünidőre terv- pályázatok kiírása szokásos. Ezen pályázatokon a hallgatók az évfolyamuknak megfelelő munkakörből vett feladato k megoldásával teljesen önállóan, stílus tekintetében teljes szabadsággal vesznek részt.

A fenti munkaprogramm alapján készült és az ezen kiállításon résztvett tervek közül mutat be jelen füzetünk néhány rajzot és tervet.

D D D O

"SA TO RIN"-K Ő HABARCS-ANYAG

olcsóbb a mésznél, fagymentes, színtartó, kőkemény, plasztikus.

;:~~tj~i:DbeD

Sátori-gyár Budapest, IX., Dandár-u. 25.

Ors

za~

' wO S

U"

vea.feste' et

~ll

SZ

Waltberr Gida, Budal)est, VII., Horánszky. (Zerge).u.13.

KO " RTING B E

BUDAPEST, vm. KER., KISFALUDY-UTCA 11.

ÉS

K?zp'on~i fűtési-, ~zellöztetési-. ~s "eqész.

• seguoy. berendezesek. - Gyarl futesek.

(25)

- 28 -

III III

Tervpályázati eredmények.

A beregszászi törvénykezési épület terveire 19 pályamű érkezett be. Ezek közül az első, 2000 koronás díjat jablonszky Ferenc, a 2-ik, 1400 koronás díjat Rainer Károly, a harmadik, 1000 koronás díjat Orth Ambrus és Somló Emil építészek terveinek ítélte oda a bíráló-bizottság. Megvételre ajánlották jakabffy Zoltán, Császár Ferenc, Haasz és Málnai építészek terveit. (Legközelebbi szdmunkban közöljü/t.)

A szabadkai városház tervpályázatára II terv érkezett be. A 2400 korOllás

első díjat Komor és ja/wb, az 1200 koronás második díjat Bálint és jdmbor budapesti, a harmadik 1000 koronás díjat Raichl j. Ferenc szabadkai építészek nyerték. Megvételre ajánlották a "Homo NOVilS és "Szent Istváll" jeligéj ű

terveket. (Közöljük.)

A "Magyar Pályázatok" 1907. évi, V -ik évfolyamában, többek között a beregszászi törvényszéki palota, a szabadkai városháza, a földmívelésügyi minisztérium palotája, a hágai békepalota, a szentesi városháza, a brassói kórház, a zemplénmegyei székház és a pozsonyi városház átalakítási pályatervei kerülnek közlésre.

C D

D D

HOffMANN MIKLÓS

MAGÁNMÉRNÖK BUDAPEST, VI. Teréz-kömt 35. Telefon 96-96.

Hyginikus központi légfűtés egycsaládos házak számára. Vízvezeték, világítás.

WAGNER HERMAN, Budapest, IV.,

Sütő-u.

6. sz.

Fényképészeti cikkek legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrása.

Nedves falak, gyökeres kiszárítása, istálló-mennyezetek tökéletes pára- mentesítése "KOSMOS" hornyolt asphalt-lemez alkalmazásával. =

GREIF ANTAL

okl. mérnök mílszakl irodája

Budapest, YIIl., Salétrom-utca tO.

w.-- TELEFON 89- 24. ~

R Ó Z S A I K Á L M Á N ÉPŰLET- ÉS PORTÁ.LASZTALOS, BUDA- PEST, VII. KER., OVODA·UTCA 14. sz.

l,.ak- és kastélyberendezések, modern munkák stylszerü és pontos kivitelben adott terv szerint.

Epiilet-, portál- és boltberendezések legszebb kiv,telben. Költségvetés dijtalan. Telefon 62-13.

SzltnTó lIDOlrl!

szobafestő és mázoló Budapest, YI., Szív-utca 35.

(26)

- 29 -

Bedő Béla úr honvédutcai bérpalotája.

Tervezte: Vidor Emil műépítész.

A telek szűk menű voltának megfelelőleg az alaprajzi programm olyképpen állapíttatott meg, hogy a főlépcsőtől kezdődőleg a homlokzati kettős traktuson végig és a jobb oldali udvari traktusban egy-egy nagyobb lakás, kijáróval a hátsó lépcsőre, a főlépcsőház másik oldalán pedig ugyancsak végződéssel a hátsólépcső felé egy-egy legénylakás helyeztessék el. A tervező oly módon oldotta meg a feladatot, hogya két- karu főlépcső közbenső pihenő iről adott közvetlen bejáratokat a hátsó lakásokhoz, lehetővé tévén ilyesformán a nagy lakásokban udvar felőli télikertek alakítását, egy ötödik emeleti gan;onlakás létesítését és elkerülvén a szokásos függő folyosókat.

A legnagyobb sikert elért legolcsóbb fűtörendszer a szabadalm.

REFORM

~~ fatűzeléses cserépkályhánk, melylyel a

" legegészségesebb és legtisztább meleg

érhető el.

Hardtmuth

L.

és

C.

~~~.z~z~~lí~~; Budapest, VI., Andrássy-út 6.

NEUSLOSZ ÖDÖN és MARCZEL

Pozsonyi-út . - 2J-23.

=

Gőzfűrész, faárú és parkeltgyár. Ács és asztalos-iizlet. Epitési vallalat. - - . . . és c,:ment,,?-unkákat. Stuccmenyezeteket,

KARL és FARKAS szobrászok Készitenek mindennemü gypsz-, kő-, mükő-I

I

Budapesten, VIII., Sarkany-utca 5. szam. ugymlDt teljes teremdlsz1téseket, kész "agy Telefon 88 37. saját terveink szerint legjobb kivitelben.

RÁKOSI J.

Bup.APEST, VIII., SZUZ-UTCA 5. sz.

Elvállal bádogos-, légszesz-, vízvezeték, dosetek. és fiirdőberendezéseket

csatornázásokat és villámhárító-berendezéseket. Valódi Auer-égők, izzó~

testek és iivegárÚ. nlindennemű légszesz-csiIlárok olcsón kaphatók.- Elfogad minden e szakba vágó javításokat és házak évi rendbentartását.

(27)

- 30 -

A hátulsó lépcső emeleten ként kétszer fordul és minden fél- emeleten egy-egy, tehát összesen kilenc poroló folyosóra nyilik.

Az udvar alá van pincézve, a mosókonyha és vasaló a jobboldali udvari traktus ötödik emeletén van elhelyezve.

A homlokzat részben az első, részben a második emeletig

kőburkolattal, többi részeiben kőporos vakolattal van ellátva,

díszítő elemei pedig színes majolikában kerültek kivitelre. A be- járó és főlépcsőház színes csempe burkolatot nyertek; az egész épület előkelően van felszerelve, elsőrendű padló- és faburko- latok, tervszerinti falfestmények, színes üvegezések és csiszolt üvegek gazdag alkalmazásával.

Az építkezésnél résztvett iparosok közül a kőfaragó munkát Miiller Rezső, az asztalos munkát Malomsoky J6zsef, lakatos munkát Hochmann Laios, mázoló munkát özv. Vanek Károlyné, üveges munkát Herzl L. M., szobafestő munkát Bobits

o.,

bádogos munkát Fuchs Mihály, vízvezeték berendezést Harsányi Testvérek, a fel- vonógépet Kovács és Szalai, a villanyfeIszerelést Orosz és Kállai készítették.

* * *

A múlt számunkban közölt dob-utcai és őrnagy-utcai iskolák üveges munkáit Forgó és társa, a vízvezetéki és closet berende- zéseket Bogdány és társa készítették.

D D D D

GLÜCK JOZSEF

szobafestő, szobakárpitozó és mázoló ARAD, ]ÓZSEF-FŐHERCEG-UT 7.

BOGDÁNY ÉS TÁRSA VIZMŰGYÁR ~~~~~;~~~ I

I K () N YA G Y Ö R G Y épülot- és mill~ S Z E G E D

I

I

OROSSMANN A· RMIN B

KÁRPITOS ÉS DISZITŐ UDAPEST, V., Hapmincad-utca 4. sz.

Elvállal díszítő-munkát valamint teljes lakberendezéseket. Raktár legujabb francia szővetekből

és művészi kivitelű bútorokból, úgy klasszikus, mint modern kivitelben. ~&".,&&&&&&...,

MARO I TTA I O NA ' C

mázoló ~ester. Budapes~en,

VII., Dohany-utca 34. sz am.

Ifj. MECHLOVITS TIVADAR

caimtá.lacyár = V., Váczi-körút 55. szám.

Címtáblák és betük. bádo~, fa, fém vagy üvegből minden klyitelben.

- K1lltségvetések díjtalanul. -

BOBITSCH A-RTHUR

diszítő-festő, VIII. ker. Vig·utca 6. sz. Budapest,

I

(28)

- 31

Főhomlokzat.

Bedő Béla úr honvédutcai bérpalotája. Tervezte: Vidor Emil.

(29)

Hall.

Bedő Béla úr honvédutcai bérpalotája. Tervezte; Vidor Emil.

to; Iv

(30)

33

Q)

N Q)

> f-~

(31)

- 34 -

Téli kert.

[Bedő Béla úr honv~dutcJi bérpalotája. Tervezte: Vidor Emil.

(32)

- 35 -

III III

Tervpályázati határidők.

1907. febr. 15. Erzsébetvárosi törvényszéki épület. Igazságügyminisztérium segédhivatali főigazgatójánál. I. díj 2600 K., II. 1800 K, III. 1000 K Meg- vétel 600 K

1907. febr. 15. Hungária r.-t. ernyőgyára, Alsólendván. 500 K

1907. febr. /5. Szikszói izr. templom. Hitközségnél. .1. díj 600 K. II. 400 K 1907. febr. 15. Besztercei pénzügyigazgatóság. Városi tanácsnál. I. díj 500 K.

II. díj 300 K

1907. feb. 26. Szabadságharczszobor. Székesfőváros tanácsánál. I. díj 12,000, II. 8000, III. .6000, IV. 4000, V. 3000 K

1907. márc. 15. Kossuth-szobor. Arad polgármesterénél. I. díj 2000, II. 1000, nl. 500 K

1907. márc. 30. Szentesi városháza. Polgármesteri hivatalban. I. díj 2000 K, II. díj 1000 K, megvételi díj 500 K

A Magyar Pályázatok 1905. és 1906. évi gyííjtő borítékjai darabonként l kor.

60 fill., vidékre küldve 1 kor. 80 fillérért kaphatók.

D D D D

ID R I ED E R OTTO '

Hatóságilag engedélyezett villamfelszerelési I

és műszaki intézet. Villamos világitás és erő

átviteli szerelések a legújabb biztonsági szabályok szerint; telefon, villámháritók, villamos óráJ<, tűz- és vizjelzök szakszerü berendezése. - MindennelDü elektrotechnikai czikke 'c és készülékek.

BUDAPEST, IV., Irányi-utca 20. sz.

(Király-bazá!'.)

VK ill O g J. I fi! R E

Budapest,

VI.

ker" POdmaniczky· utca 6.

Épűletbádogos, légszesz- és vizvezetékbel'endezö. ""''''''''''''''''''''' Telefonszám 46-96.

I F I S C H E R J AN O S FIAI

kőfaragó-mesterek

l

_BUDAPEST, Baross-tér lD. sz. - Telefon 62- 55. - SZEGED, Kálvária-utca 3. sz.

Epítkezési kőfaragó-munkák. - Siremlékek. - Burkoló- és bútor-márványlapok.

Hézagmentes, labmeleg, I'U-

K b 't" b t . d ' dIo'

ganyos, könnyen tisztítható "

ar orI as es sve pa

FÓNAGY és TÁRSA, Budapesten, I. ker., Retek-utca 46. sz.

SOMLÓ JENŐ MŰASZTALOS

BUDAPEST. VII. kerület. A:rnaxon-utca 6. sxá:rn.

(33)

- 36 -

III III

359-1907. szám. Szentes vdros tandcsától.

Városházépítési tervpályázat.

Szentes rendezett tanácsú város nyilvános pályázatot hirdet

városházépítési tervek

elkészítésére, kizárólag magyar honos tervezők részére.

Apályatervek benyujt:isi határideje 1907. év március hó 30-ika. I-ső díj 2000 kor., II-ik díj 1000 kOL, további tervek 500 koronájával megvehetők.

A részletes pályázati feltételeket, a tervezési programmot és helyszínrajzot kivánatra díjtalanul küldi meg a polgármesteri hivatal.

Szentesen, 1907. évi január hó IS-én.

Dr. Mátéffy ferenc.

Ehrlich L. Ferenc

Budapest, VII. ker., Dohány-utca 12. szám.

Legjobb fűtési szerkezet minden fűtési anyagra

Kályha és tű.zhely.

- - - Árjegyzék és költségvetés díjtalan. - - -

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :