• Nem Talált Eredményt

"Hogy a tudomány ne legyen mostohagyermek."

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg ""Hogy a tudomány ne legyen mostohagyermek.""

Copied!
7
0
0

Teljes szövegt

(1)

"Hogy a tudomány ne legyen mostohagyermek." 1

Szent-Györgyi Albert és a szovjetek

Tasiné Csúcs Ildikó

A Szent-Györgyi életműnek egyik legérdekesebb aspektusa a Nobel-díjas tudós viszonya a szov- jet h a t a l o m h o z . Életrajzírója, R a l p h W. Moss könyvében a Kaviár reggelire címet adta a n n a k a fejezetnek, amelyik Szent-Györgyi szovjetekhez f ű z ő d ő k a p c s o l a t á t t á r g y a l j a ( M o s s 2 0 0 3 , 165-183). Az érdekes címmel Moss utalni a k a r t arra a kivételes b á n á s m ó d r a , amelyben 1945- ös moszkvai látogatása alkalmával, illetve még előtte h a z á n k b a n is részesítette Szent-Györgyit a szovjethatalom.

Természetesen a Szent-Györgyi szakirodal- m a t foglalkoztatta korábban is a téma, a m i n e k eredményeit m u n k á m b a n hivatkozom (PALLÓ 1993),2 de j ó m a g a m alapvetően m á s aspektusra helyezném a hangsúlyt. Szeretném bebizonyí- tani, hogy a tudós gondolkodásában és közéleti aktivitásában a legfontosabb szempont mindvégig az ország tudományos, kulturális felzárkózta- tása volt, és ehhez - az adott geopolitikai hely- zetben - követhető p é l d á n a k tartotta a szovjet t u d o m á n y o s modellt.

Sajnos, életrajzírója sem realizálta azt az egy- szerű tényt, hogy Szent-Györgyinek m á r régebbről is voltak tapasztalatai a Szovjetunióról. Nemcsak 1945-ben, h a n e m 10 évvel korábban, 1935-ben is járt ott egy - m é g Pavlov kezdeményezésére összehívott - élettani konferencia résztvevőjeként.

Ennek, a Moszkvában és Leningrádban rendezett, 15. Nemzetközi Élettani Konferenciának nagyon kedvező visszhangja volt a tudományos sajtóban.

1 Részlet Bay Zoltán visszaemlékezéséből (BAY 1990,138).

2 A szerző Szent-Györgyi szovjetekhez fűződő jó kap- csolatát három okkal magyarázzail. a szovjetek a szövetségesek oldalán harcoltak; 2. a bolsevizmus a hitlerizmus ellentétének tűnt; 3. a nemzetiségek helyzete megnyugtatónak tűnt a Szovjetunióban, ami reményt adhatott arra, hogy hazánkkal is hasonlóan bánik majd a nagyhatalom.

Egy korabeli a m e r i k a i t u d ó s í t ó is m e g e m l í t i a konferencia szervezettségét (IVY 1935),3 pazar v e n d é g l á t á s á t és k ü l ö n l e g e s s é g k é n t kiemeli, hogy a korábban nagyon elmaradott országban, a t u d o m á n y óriási t á r s a d a l m i elismertséget él- vez, és magas állami támogatottságban részesül.

Ugyanezeket tapasztalta Szent-Györgyi is, elisme- rését egy példával illusztrálta: „Az experimentális biológiai intézetnek, mely a biológiai k u t a t ó k a t fogja össze m á r akkor több mint 10 000 tagja volt és a t u d o m á n y o s a k a d é m i a a k ö z p o n t o k egész sorában működött."(SzENT-GYŐRGYl 1947). Ez a látogatás m i n d e n bizonnyal kellemes benyo- m á s o k a t jelentett Szent-Györgyinek a tudomá- nyok s z o v j e t u n i ó b e l i helyzetét illetően, hisz 1942-ben a hozzá tisztelgő látogatásra érkező Kállai Gyulának is pozitívan nyilatkozik a szovjet t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l .4

K ö z t u d o m á s ú , h o g y a Nobel-díjas t u d ó s t Budapest ostromakor a Vörös Hadsereg szemé- lyesen Molotov utasítására, Malinovszkij marsall parancsával kimenekítette a veszélyes zónából, és biztonságos helyen, a marsall főhadiszállásán védelemben és m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t ellátásban r é s z e s í t e t t e . A t u d ó s n a k s z i n t e m i n d e n kí- v á n s á g á t teljesítették, ezek egyike volt, hogy s z e r e t n e e l l á t o g a t n i a S z o v j e t u n i ó b a .5 M i n t természettudóst a t u d o m á n y o s kutatás érdekli elsősorban a Szovjetunióban, e x p e r i m e n t á l i s kutatóként személyes tapasztalatokat szeretne 3 http://link.springer.com/article/10.1007%2FB-

F03000983#page (Letöltés ideje: 2016.10. 28.) 4 "Atudományraottisszükséglesz.HallomaSzovjetunióban

milyen nagy szerepe van." idézet Szent-Györgyitől

( K Á L L A I 1 9 8 0 , 1 3 6 - 1 4 0 ) .

5 7. Az Ungváry Krisztián történész által nemrég fellelt Malinovszkij marsallhoz címzett német nyelvű levelében elsősorban tudóstársai kimenekítéséhez kér szovjet segítséget, de megemlíti a szovjetunióbeli látogatást

is. (UNGVÁRY 2 0 1 6 , 2 6 - 2 7 ) .

(2)

szerezni. Nem hanyagolható el az a tény sem, hogy az i z o m f i z i o l ó g i a i k u t a t á s o k épp ebben az időben vettek új fordulatot a szovjet kutatók:

V. A. Engelhardt és M. N. Ljubimova új felfede- zéseinek k ö v e t k e z t é b e n , a m i t Szent-Györgyi és szegedi m u n k a t á r s a i fejlesztettek t o v á b b (SZENT-GYÖRGYI 1947,164-167; Moss 2003,139).

M á s o d i k látogatására 1945 t a v a s z á n kerül sor, a m i k o r a Szovjet Tudományos A k a d é m i a m e g a l a k u l á s a 220. é v f o r d u l ó j á n a k ünnepsé- geire k a p o t t m e g h í v á s t n é g y t u d ó s t á r s á v a l együtt.6 De Szent-Györgyi előbb indult ú t n a k , így közel két h ó n a p o t töltött feleségével együtt a Szovjetunióban. Hazánk Hitler utolsó csatlósa- ként vett részt a háborúban, mégis Szent-Györgyi az elsők k ö z ö t t volt, aki á t l é p h e t t e a szovjet h a t á r t , m i k ö z b e n a Vörös Hadsereg m é g nem tért vissza a frontról (BAY 1990,140). Második látogatása kapcsán tovább erősödnek a korábbi pozitív benyomások: a kutató intézetek számának emelkedése, az ezekben folyó magas színvonalú k u t a t ó m u n k a , a k u t a t á s k ö z p o n t i , a Szovjet T u d o m á n y o s A k a d é m i a á l t a l i szervezettsége meggyőzi őt. Érzékeli a k u t a t á s magas á l l a m i finanszírozottságát: a n e m z e t i jövedelem egy s z á z a l é k á t fordítják erre a célra, a t u d o m á n y t á r s a d a l m i elismertségét. T a p a s z t a l a t a i t így összegzi: "...modern virágzó államot a t u d o m á n y segítsége nélkül építeni lehetetlen, s m a az egész társadalom, a termelés, az életnek szinte m i n d e n fázisa a modern természettudomány eredményein nyugszik" (SZENT-GYÖRGYI 1947,167). A szovjet szakirodalomból tudjuk, hogy a természettudo- m á n y felfejlesztése a Szovjetunióban a kommu- nista stratégia része volt (VAVILOV 1950): először az újjáépítésben, majd a Szovjetunió világhatalmi vezető szerepének elérésében volt kiemelkedő je- lentősége a természettudományoknak, különösen az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k n a k . Szent-Györgyi 6 A küldöttség tagjai voltak Szent-Györgyin kívül Szekfű Gyula, Sántha Kálmán, Domanovszky Sándor, Marton Géza. Lásd Teleki Géza vallás- és közoktatásügyi miniszter levele a külügyminiszterhez a magyar egyetemi tanárok moszkvai meghívása ügyében az Orosz Tudományos Akadémia fennállásának 220 éves évfordulója alkalmá- ból. In : Dokumentumok Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak történelméből 1945-1948.

Összeállította Gönyei Antal. (Források a magyar népi demokrácia történetéhez VIII. kötet) Új Magyar Központi Levéltár 1988, 61. dokumentum 183.

természetesen mindenben tájékozódni szeretne, érdekli a kisebbségek helyzete a Szovjetunióban és az Országos Köznevelési Tanács elnökeként a nevelés problémája. Ezért két tagköztársaságba, Örményországba és Grúziába is ellátogat, valamint mindenféle iskolatípust megtekint. íróbarátjának, Zilahy Lajosnak így számol be élményeiről: „Mélyen meg vagyok győződve, hogy a m i o r s z á g u n k a t is u g y a n a z o k k a l az a l a p v e t ő elvekkel t u d j u k i s m é t t a l p r a á l l í t a n i , melyek ezt az o r s z á g o t felemelték."7 A két fő alapelvet, amelyet az or- szág újjáépítésében a legfontosabbnak t a r t o t t Bay Z o l t á n k o n k r e t i z á l j a m e m o á r j á b a n (BAY 1990,138-139). Ezek a következők: a t u d o m á n y s z á m á r a megfelelő pozíciót kiharcolni hazánk- b a n és a neveléssel megteremteni a t u d o m á n y t és művészetet kedvelő, demokratikusan gondol- kodni képes új nemzedéket. A két feladat k ö z ü l az utóbbit tartotta előbbre valónak, a nevelésben a t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s m e g t a n í t á s á b a n látta a legnagyobb perspektívát. A t u d o m á n y o s gondolkodás fő jellemvonása az, hogy problé- m á j á h o z „hideg fejjel, érzelmi közönnyel, m i n t problémához közeledik".8 A természettudományos g o n d o l k o d á s m ó d terjedését a béke legnagyobb b i z t o s í t é k á n a k látja. A t á r s a d a l m i p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n is a t á r g y i l a g o s s á g r a helyez- te a h a n g s ú l y t , a p o l i t i k á b a n m e g n y i l v á n u l ó nemzeti kapzsiság, féltékenység vagy gyűlölet kiküszöbölése érdekében a t u d o m á n y o s gondol- k o d á s m ó d t a n í t á s á t tartja fontosnak. A szovjet p é l d á t á l l í t j a k ö v e t e n d ő n e k : o t t a p o l i t i k u s generáció képzésébe a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s képzést, természettudományos gondolkodásmód elsajátítását is bevonják.9 Az ember nevelésé- ben természetesen a h u m á n t u d o m á n y o k n a k is n a g y szerepet szán, a h o g y egyik c i k k é b e n írja: t e r m é s z e t t u d o m á n y o s világnézet, m o r á l és h u m a n i z m u s legyen a jövendő generáció leg- főbb jellemzője.10 Különösen fontosnak t a r t o t t a 7 Szent-Györgyi Albert levele Moszkvából Zilahy Lajoshoz.

Szabadság 1945. június 16.(1. évf. 123.sz.) 1.

8 Szent-Györgyi A\bert:A tudomány. Irodalom-Tudomány 1. szám (1945.december) 96-101.

9 Szent-Györgyi Albert: Nem Mátyás király, hanem Bolyai!

A tudomány és a nevelés világa. Új Magyarország 1946.

(1. évf.) március 21.1-2.

10 Szent-Györgyi Albert: Természettudományos világnézet, morál és humanizmus. Irodalom-Tudomány 6 .szám (1946. augusztus) 97-102.

(3)

a tehetségek felkarolását, a z o n b a n ebben nem talált követőkre a m u n k a t á r s a k között, ahogy erre önéletrajzi írásában is panaszkodik.1 1 Külön értekezés tárgyát képezhetné a nevelés területén végzett közéleti tevékenysége.

A Szovjetunióból hazaérkezve azonnal hozzáfog a m a g y a r t u d o m á n y o s rendszer megreformálá- sához. Helyzete jobb, m i n t a h á b o r ú előtt volt, hisz 1945. j ú n i u s 19-től Budapesten a P á z m á n y Péter Tudományegyetem orvosvegy tani tanszé- kének kinevezett nyilvános rendes t a n á r a lett.12

Korábbi mellőzöttségéről ő maga nyilatkozott a N é p s z a b a d s á g n a k így: „Emlékszem, miután a Nobel-díjat megkaptam felkeresett a labora- tóriumomban Hóman Bálint miniszter, akivel én sosem voltam jó viszonyban. Azt mondta: »Hallom Albert, hogy az, amit te csinálsz, a C-vitamin, egy nagy svindli. De nem baj, azért csak csináld, leg- alább több paprikát fogunk eladni külföldön«. És Horthy is ilyen volt. Amikor egyszer kaptam valami érdemjelet, és meg kellett köszönni, Horthy az egész audiencián csak a lovakról beszélt. Mondta is ne- kem a szárnysegédje: úgy látom afőméltóságú úr összetévesztette a következővel. Az ugyanis egy lókereskedő volt. Amire én azt feleltem a szár- nysegédnek: nem baj a lovakhoz én értek, de mit fog a lókereskedő mondani, ha a főméltóságú úr

vitaminokról kérdezi."13

Közismert a szakirodalomból, hogy az 1940-es évekbeli szegedi egyetemi vezetői működését nem jó szemmel nézte a fővárosi keresztény szocialista sajtó. Budapesten a Függetlenség és az Egyedül vagyunk című újság hasábjain intézkedéseit erősen támadták14 (vö. MIKLÓS 2011, 109-122) és tanít- ványi visszaemlékezésekből is tudjuk, hogy még a Pesti Hírlap híreiben is némi tartózkodást lehetett

11 Szent-Györgyi Albert: On scientific creativity. Perspectives in Biology and Medicine. Vol. 5. N. 4. pp. 173-178.

(1962.winter) A saját egyéniség hitelessége. Szent- Györgyi Albert a tudományos kreativitásról. Közreadta és magyarázatokkal ellátta Tasiné Csúcs 1 ldikó és Tasi Domonkos Attila. Szeged, a város folyóirata. 28. évf.

4.sz. (2016. április) 26-30.

12 Kinevezését Teleki Géza vallás-és közoktatásügyi minisz- tertől kapta. Szent-Györgyi Albert kinevezése Budapestre.

( S Z A B Ó - Z A L L Á R 1 9 8 9 , 3 2 6 , 2 0 5 . s z . d o k u m e n t u m ) .

13 Vajda Péter: Szükséges a barátság a Szovjetunióval.

Szent-Györgyi Albert nyilatkozik a Népszabadságnak.

Népszabadság 1984. augusztus 19. 7.

14 Függetlenség 1941. március 6. és 23. és Egyedül vagyunk 1944. ápr. 21,

tapasztalni vele kapcsolatban (VARGA 2008).

A kutatásból ismert, hogy kultúrpolitikai tevé- kenységet szívesen folytatott volna Budapesten, hisz közvetlenül a Nobel-díj elnyerése után 1938 tavaszán közvetítő útján kapcsolatba lépett Bethlen István volt kormányfővel, "de a gróf nagy on bizalmatlan volt vele".13 A demokratikus politikai ellenzék felkérésére, nemzetmentési szándékkal vállalta fel az isztambuli küldetést16 is, hogy elősegítse

hazánk mielőbbi kilépését a háborúból. Nem rajta múlott,17 hogy ez nem sikerült, sőt személye ezek után a német titkosszolgálat látókörébe került és a háború végéig fokozott életveszélyben volt.

Mindezen előzmények ismeretében kézenfekvő volt, hogy a szovjet megszállás idején felfokozódik közéleti aktivitása, hisz maga mögött tudhatta a szovjetek támogatását is. 1945 februárjában a szovjetek közvetítésével személyes beszélge- téstfolytat Rákosival, aki megígéri neki, hogy létrehozzák az Országos Köznevelési Tanácsot, ami a kultuszminisztérium felett álló szerv lesz és ennek a tudós lesz az elnöke (BAY 1990,139).

Külön felkérésre18 vállalta el az 1945. június 9-án alakuló Magyar-Szovjet Művelődési Társaság tiszteleti elnöki címét. Az alakuló közgyűlésen19 még részt venni sem tudott, mert éppen Moszkvában volt az említett akadémiai ünnepségeken.

A második szovjet útról visszatérve a tudomá- nyos rendszer reformját rendhagyó módon azzal folytatja, hogy Bay Zoltán biztatására létrehoz egy

saját akadémiát, a Magyar Természettudományi Akadémia névvel. Az 1945. szeptember 6-i ese-

ményről és az akadémia küldetéséről a Zilahy val közösen szerkesztett Irodalom-Tudomány c. folyó- irat számol be a legrészletesebben. A történelmi 15 Szent-Györgyi a gróf tudomására hozta, hogy szíve-

sen vállalna kultuszminiszteri tárcát egy új nemzeti kormányban. „ Húsz év kulturmunka után látja a hi- ányokat és lehetőségeket."- mondta, de kérése nem talált meghallgatásra (Id. M I K L Ó S 2011,118).

16 1943. február 7-én Kállay miniszterelnök tudtával tárgyalt a szövetségesekkel (JUHÁSZ 1978, 35).

17 A brit nagykövet komornyikja Cicero fedőnévvel a Gestapo kémje volt ( L A K I 1 9 8 8 , 2 9 1 . valamint BAZNA 1 9 6 4 ) .

18 Bay Zoltán visszaemlékezéséből tudjuk, hogy ennek a felvállalását attól tette függővé, hogy szűnjenek meg az orosz hadsereg atrocitásai a civil lakossággal szemben (BAY 1990,139).

19 MNL OL. P.2148 1945-54.1 tétel Jegyzőkönyvek (ve- zetőségi, elnökségi ülések, országos értekezletek, kongresszusok) sz. n. 1. d.

(4)

bevezetőben kiemelve az orosz a k a d é m i a pél- dáját, fájdalmasan állapítja meg a szerző, hogy h a z á n k b a n „Klebelsberg K u n ó k o r á t k i v é v e szinte s e m m i t sem törődtek a természettudo- m á n y o k k a l és vajm(i) keveset a szellemtudo- mányokkal".2 0 Az e u r ó p a i elődöket is s z á m b a véve ( A c a d e m i c Francaise, Royal Society of London) a szerző megállapítja, hogy Nagy Péter a k a d é m i á j á r a és a m o d e r n orosz t u d o m á n y o s a k a d é m i á r a emlékeztet legjobban a kezdemé- nyezés. A t u d o m á n y k i e m e l t f o n t o s s á g á n a k g o n d o l a t a Szent-Györgyinél v i s s z a v e z e t h e t ő arra a klebelsbergi elképzelésre, hogy egy kis nemzetet nem a lélekszáma tehet naggyá, ha- nem szellemi teljesítménye. Ha az ország Hitler utolsó csatlósaként fejezte be a h á b o r ú t , a k k o r b e c s ü l e t ü n k e t szellemi m u n k á l k o d á s u n k k a l t u d j u k a leginkább visszaszerezni.

A Magyar Tudományos Akadémiával párhuza- mosan létrehozott intézmény 40 kiemelkedő hazai és külföldi tudóst tudhatott a tagjai között. Közülük a leghíresebbek az alábbiak voltak. Matematikusok:

Fejér Lipót, Riesz Frigyes, fizikusok: Bay Zoltán, Békésy György, Gombás Pál, vegyészek: Bruckner Győző, Laki Kálmán, Straub F. Brúnó, Erdey-Grúz Tibor, Náray-Szabó István, Issekutz Béla , bio- lógusok: Beznák Aladár, Jancsó Miklós, Sántha K á l m á n , Szent-Györgyi Albert. Külföldi tagok:

Hevesy György, K á r m á n Tódor, N e u m a n n János, Wigner Jenő, Verzár Frigyes. Az akadémia tiszti- kara a következőkből állott: Szent-Györgyi Albert elnök, Bay Zoltán alelnök, Ráth István gazdasági igazgató, Gombás Pál főtitkár, Cavallier Józseftitkár.

Küzdelmeiben mindig mellette álltak közeli barátai: Bay Zoltán fizikus és Zilahy Lajos író. Ez utóbbi már korábban is élesen tiltakozott József főherceg MTA elnökké való kinevezése ellen.21

20 A kéttudománycsoport munkássága sohasem történhet az egyik kárára vagy bármelyik előnyére (CAVALLIER 1945,117-123; vö. PÁL 2014, 201-216).

21 „rossz szolgálatot tetteka magyar szellemi élet ügyének azok, akik Őfenségét felkérték. A magyar akadémia élén nem állhat Habsburg, továbbá a főherceg tekintélye nem szaktudományi eredetű és nem írói kvalitásokra épül."- nyilatkozta Zilahy a Magyarország c. lapban 1936. március 10-én. (Tilkovszky 1975, 349-361).

Később Szent-Györgyi is érvként hozta fel, hogy a vezetőjét józsef főhercegben megtaláló akadémia képtelen a megújulásra, mert így nem képvisel szellemi függetlenséget. (Szent-Györyi Albert: "Az akadémia

Közös céljaikat, lelkesedésüket és a kezdeti ne- hézségeket a Népszavában megjelent tudósítás mutatja be a legjobban:

„Magyarország a természettudományok nélkül egy lépést sem tehet, hisz az egész modern ipar ezen alapszik. Súlyos nehézségek előtt állunk, vegyszerellátásunk, műszerkérdésünk és a tudo- mányos kiadványok kérdése egyelőre megoldha- tatlan. Az ifjabb tudományos nemzedék és a kezdő tudósok felkarolása az Akadémia első feladata.

M u n k á n k mégis kedvező kilátásokkal indul [...]

az Egyesült Izzó22 egy millió pengő értékű üveget hajlandó ingyen m e g f ú v a t n i és rádiócsöveket is felajánlott, a Servita Gyógyszer és Vegyipari RT23 i n g y e n ad vegyszert k u t a t á s i célra. [...]

R e m é l j ü k , h o g y a m a g y a r á l l a m is felismeri a t u d o m á n y fontosságát és ezentúl sem fordul az elő, hogy »véletlenül« m i n d i g akkor nem futja a költségvetésből, a m i k o r a t u d o m á n y r a kerül a sor. Az A k a d é m i a tagjai Magyarország aktív természettudósai lesznek, akik az élő t u d o m á n y t képviselik. Zászlónkra a tudományos igazságkere- sést írjuk. Természetesen nagy gondot fordítunk a t u d o m á n y közvetlen ipari alkalmazására is."24

A Magyar Tudományos Akadémia szerkezete is jól t ü k r ö z t e a v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i időszak- b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m e l l ő z ö t t s é g é t h a z á n k b a n : a testületben két osztály képviselte a szellemtudományokat, s mindössze egy a ter- m é s z e t t u d o m á n y o k a t . Az o r s z á g ú j j á é p í t é s e m e g k í v á n t a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k segítsé- gét, k ü l ö n ö s e n az a l k a l m a z o t t , ezen belül is a m ű s z a k i t u d o m á n y o k é t . Tehát a t á r s a d a l m i k o n s t e l l á c i ó segítette Szent-Györgyiék küz- delmeit, de a feudális jellegű, a r i s z t o k r a t i k u s zárkózottságú testület pozíciójukat féltő tudósai erősen ellenálltak. Á t t ö r é s t jelentett a Tildy- k o r m á n y vallás- és közoktatási miniszterének kinevezése. Keresztury Dezső t á m o g a t á s á v a l nagy mértékben felelős nemzeti katasztrófánkért"

A haladó magyar tudósok reformokat és tagrevíziót követelnek. Szabad Nép 3. dec. 6.1945.)

22 A gyár vezérigazgatója Bay Zoltán volt.

23 Az első bejegyzésekben Servita laborként szereplő cég egyikalapítója Ráth István vállalkozó volt. A részvénytár- saságnak Szent-Györgyi is tagja, illetve elnök-igazgatója lett (ld. DOBSON - DOBSON V. 2010,9-16).

24 Szent-Györgyi Albert elnökletével megalakulta Magyar Természettudományi Akadémia. Népszava 73. évf. 154.

sz. (1945. aug. 1.) 2.

(5)

és k o m p r o m i s s z u m k e r e s ő e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l sikerült áttörést elérni a reformok terén.1946.

j ú l i u s elsejével Szent-Györgyi a k a d é m i á j á n a k m i n d e n tagját bevonták az MTA III. osztályának tagjai közé. Eközben a III. osztályt két részre osztották úgy, hogy az ú j o n n a n létrejött IV. osz- t á l y b a n az élő t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a Ill-ban az élettelen természettudományok kaptak helyet.

A t o v á b b i a k b a n ezen két t e r m é s z e t t u d o m á n y i osztály együttes taglétszáma megegyezetta másik kettő t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osztály együttes taglétszámával. Az „új", megújult akadémia elnöke Kodály Zoltán lett, Szent-Györgyi m á s o d e l n ö k , Bay Zoltán pedig a III. osztály elnöke lett.

Az a k a d é m i a szervezeti á t a l a k í t á s a u t á n , következő lépésként Szent-Györgyiék a finan- szírozás p r o b l é m á j á r a helyezték a h a n g s ú l y t .

„Az A k a d é m i a t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k szabadságát csak vagyoni függetlensége tudja biztosítani." - h a n g o z t a t t a Szent-Györgyi.

Eközben a sajtóban is megfogalmazza, hogy m e n n y i r e k é t s é g b e e j t ő a m a g y a r t u d o m á n y és k u l t ú r a helyzete. A Magyar Nemzetgyűléshez c í m z e t t nyílt levelében n e h e z m é n y e z i a h a d i célokra fordított kiadásokat és kéri a törvény- h o z ó k a t , hogy k a t o n a i é p ü l e t e k e t a d j a n a k át felsőoktatási használatra.2 5

A t u d o m á n y állami finanszírozásának megva- lósulása érdekében a k o r m á n y á l l a n d ó támoga- tását szerették volna elérni. Ezért Szent-Györgyi m á s o d e l n ö k k é n t az a k a d é m i a i Igazgatótanács 1 9 4 6 . o k t ó b e r 10-i ü l é s é r e m e g h í v t a N a g y Ferenc m i n i s z t e r e l n ö k ö t , R á k o s i M á t y á s mi- niszterelnök-helyettest, Keresztury Dezső kul- t u s z m i n i s z t e r t , R á t z Jenő p é n z ü g y m i n i s z t e r t , Mistéth Imre újjáépítési minisztert, és ismertetve a k a d é m i a i terveiket az é p ü l e t felújításán t ú l legalább félmillió forintos évi (tehát rendszeres) á l l a m i segély k i u t a l á s á t szerették volna elérni.

Biztató ígéreteket ugyan kaptak, de a Gazdasági 25 Miközben a „tudósok lábáról levásik a cipő, testéről lefoszlik a ruha", addig az utcán „új cipőben, új ruhá- ban feszengő katonatiszteket" lehet látni -, írja. Kéri a nemzetgyűlést, hogy az üllői úti Ludovika épületét a Pázmány Péter Tudományegyetemnek, a pécsi Zrínyi hadapródiskolát pedig a pécsi egyetem orvosi karának adják át. (Szent-Györgyi Albert: Magyarország jövője a kultúrával áll vagy bukik. Szent-Györgyi Albert nyílt levele a Magyar Nemzetgyűléshez. Új Magyarország 1946.(1. évf.) aug. 20.8.)

Főtanács 1947. februári döntése alapján, az ország helyzetére hivatkozva az a k a d é m i a az á l l a n d ó állami támogatást nem kapta meg (TILLKOVSZKY 1975, 358). E z u t á n Szent-Györgyi személyesen tárgyalt a miniszterelnök-helyettessel, feltárta előtte a „magyar t u d o m á n y rettenetes helyzetét, s a tudósok fokozatos elkedvetlenedését". ígéretet kapott arra, hogy 400 000 Ft egyszeri segélyt kap az akadémia a k o r m á n y t ó l természettudományi kutatásra. Ennek felhasználásáról az 1947. évi j ú n i u s 18-i Szent-Györgyi elnökletével t a r t o t t ülés d ö n t ö t t , egyelőre t e r m é s z e t t u d o m á n y i acták k i a d á s á n a k költségeit fedezték belőle.26

M i n t l á t h a t ó Szent-Györgyi t u d o m á n y o s küzdelmei, a m o d e r n tudományosságot t ü k r ö z ő a k a d é m i a i szerkezet á t a l a k í t á s á r a sikeresek voltak. Eközben kapcsolata a szovjetekkel végig kiegyensúlyozott volt. Amikor 1945 februárjában a szovjet k ü l ö n í t m é n y megtalálta őt, a z n a p este közös ú t j u k a zuglói f r o n t r á d i ó épületébe veze- tett, ahol a tudós a következő szavakkal biztatta honfitársait: „nemsokára vége a szenvedésnek, hozzá kell látni, érdemes lesz hozzálátni a munká- hoz". 27 További közszereplését is vitathatatlanul az ország újjáépítéséért, k u l t u r á l i s és tudomá- nyos felemelkedésért való küzdelem jellemezte.

Reálpolitikai józansággal számolt a Szovjetunió földrajzi közelségével és gazdasági befolyásoló szerepével. A Szovjetunióba kétszer is ellátogatva voltak pozitív tapasztalatai a t u d o m á n y o t t a n i előretöréséről, támogatottságáról. H a z á n k szá- m á r a is - Klebelsberg g o n d o l a t a i n a k jegyében - a továbblépést a t u d o m á n y o k fejlesztésében, a természettudományok szerepének növelésében látta. Itteni erőfeszítéseit a S z o v j e t u n i ó b a n is figyelemmel kísérhették, mert a kulturális kapcso- latok lanyhulása idején, a szovjetek éppen Szent- Györgyi T e r m é s z e t t u d o m á n y i A k a d é m i á j á n a k elérhetősége felől é r d e k l ő d t e k Szekfű Gyula 26 Az a nap, amelyen az ülés lezajlott, a Szent-Györgyi emigrációját közvetlenül megelőző napok valamelyike volt. Az emigráció pontos dátumát nem tudjuk, csak azt, hogy 1947. június végén már Svájcban tartózko- dott, ahova követte később felesége és barátja Ráth István is. Júliusban Angliában tartott előadásokat és 1947. augusztusában lépett be az Egyesült Államok területére ( Moss 2003,180,184).

27 Csatár Imre: Találkozás Szent-Györgyi Alberttel.

Földes Jenő a „kedves tolmács" emlékezik. Magyar Hírek 23. évf. 5.szám. (1970.03.07.) 9.

(6)

nagykövetnél.2 8 1947 tavaszán beválasztották a Szovjet Tudományos A k a d é m i a tagjai közé.2 9

A szovjet t u d o m á n y o s példa követése, illetve h a z a i v i s z o n y o k r a v a l ó a d a p t á l á s a s z á m á r a egyáltalán nem politikai elköteleződést jelentett, hanem a szellemi továbblépés legmegvalósítha- t ó b b lehetőségét. Számvetést a tényekkel, mert

„hitt a tények fontossági sorrendjében" - ahogy egyik t a n í t v á n y a nyilatkozta.3 0

A szovjet t u d o m á n y o s modell teljes átvételét az előretörő k o m m u n i s t a hatalom m á r a Nobel- díjas t u d ó s nélkül hajtotta végre és alakította saját elképzelése szerint. Ő 1947 augusztus má- sodikán belépett az Egyesült Államok területére és 26 évig nem tért vissza szülőhazájába.

28 Dokumentumok Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak történelméből 1945-1948. 69/B. do- kumentum. 200.

29 Moss 2003,180, valamint internetes adatbázis:

h t t p : / / b i o g r a f i c h e s k i y _ s l o v a r . a c a d e m i c . ru/6052/%D0%Al%D0%B5%D0%BD%Dl%82-%

D 0 % 9 4 % D1 % 8 C % D1 % 91 % D1 % 8 0 % D 0 % B 4 % D1 % 8C%D0%B8_%D0%90. (Letöltés ideje:2016.11.01.) 30 Bíró Endre nyilatkozik így. Ld. Guba, Ferenc.:,,Szent-

Györgyi Albert és az anyag élő állapota". Biokémia 1987 (11.2.), 83-87. (Hozzáférés ideje: 2016. 06. 23)

(7)

Irodalom

BAY 1990 Bay Zoltán: Az életerősebb.Csokonai- Püski, Debrecen-Budapest, 1990.

BAZNA 1964 Bazna, Elyesa: I was Cicero. Dell, New York, 1964.

CAVALLIER 1945 Cavallier József: A Magyar Természettudományi Akadémia. Irodalom- Túdomány l.szám (1945. december) 117-123.

DOBSON - DOBSON V. 2010 Dobson Szabolcs - Dobson V. Anna: Magyar gyógyszertörté- nelem 3. Az 1940-es évek máig forgalomban lévő gyógyszerei valamint a magyarországi antibiotikumpiac és gyártás születésének körülményei. Gyógyszereink - OGYI köz- lemények 60. évf. 1. sz. (2010. február) 9-16. Internetcíme: http://www.ogyei.

gov.hu/dynamic/Gyogyszereink2010_l.

pdf (Letöltés ideje: 2016.10. 04.)

I n t e r n e t c í m e : h t t p s : / / w w w . u s z e g e d . h u / d o w n l o a d . p h p ? d o c I D = 1 5 6 4 4 h t t p : / / www.sulinet.hu/oroksegtar/data/tele- pulesek_ertekei/szeged/a_szegedi_bol- cseszkar_radnoti_miklos_diakeveiben/

pages/011_szent_gyorgyi_albert_politi- kai_szerepvallalasa.htm

IVY 1935 Ivy, A. C.: The Fifteenth International Physiological Congress, Leningrad and Moscow, august. 8-18. 1935. The American Journal of Digestive diseases Vol. 2 Iss. 11. (1935.

November) 692-695. http://link.springer.

com/article/10.1007%2FBF03000983#page (Letöltés ideje: 2016. 10. 28.)

JUHÁSZ 1978 Magyar-brittitkostárgyalások1943-ban.

Összeáll. Juhász Gyula. Budapest, 1978.35.

KÁLLAI 1980 Kállai Gyula: Életem törvénye.

Második kötet. Magvető, Budapest, 1980.

Látogatás Szent-Györgyinél. 136-140.

LAKI 1988 Laki Kálmán: Visszaemlékezés a Szent- Györgyi Alberttel töltött évekre. In: Szent- Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok.

Budapest, 1988. 291.

MIKLÓS 2011 Miklós Péter: Szent-Györgyi Albert politikai szerepvállalása. In: U. ő.: A szege- di bölcsészkar Radnóti Miklós éveiben.

R a d n ó t i Szegedi Öröksége Alapítvány, Szeged, 2011,109-122.

Moss 2003 Moss, Ralph W.: Szent-Györgyi Albert.

Typotex, Budapest, 2003.

PÁL 2014 Pál József: Az élet egységétől a tudat- formák egyenrangúságáig. Szent-Györgyi

aggodalmai háborús időkben. In: Szegedi Egyetemi Tudástár 1. Szent-Györgyi Albert szellemi öröksége. 201-216.

PALLÓ 1993 Palló Gábor: Szent-Györgyi Albert és a szovjet kapcsolat. Magyar Tudomány

1993.10. sz. 1262-1272.

SZABÓ - ZALLÁR 1989 Szabó Tibor- Zallár Andor:

Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent- Györgyi Gyűjtemény. Tanulmányok Csongrád megye Történetéből XV., Szeged 1989.

SZENT-GYÖRGYI 1947 Szent-Györgyi A l b e r t : Élményeimaszovjettermészettudománnyal kapcsolatban. In: A harmincéves Szovjetunió 1917-1947. Corvina, Budapest, 164-167.

TILLKOVSZKY 1975 Tilkovszky Lóránt: A Magyar Túdományos Akadémia a felszabadulás után 1945-1948. In.: A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-1875.

Főszerk: Pach Zsigmond Pál. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1975.

UNGVÁRY 2016 Ungváry Krisztián: Távoli hazafi.

Magyar Nemzet, Hétvége 2016. j ú n i u s 25-26. (79.évf. 148.sz.) 26-27.

VARGA 2008 Varga László: Kiválóság és jellem:

Szent-Györgyi Albert, az ember. Magyar Tudomány 2008/7.

VAVILOV 1950 Vavilov, Sz. L.: A Tudományos Akadémia szerepe a hazai tudomány fej- lődésében. In: A t u d o m á n y o k történe- te a Szovjetunióban. A k a d é m i a i Kiadó, Budapest, 1950. 33-48.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

anyagán folytatott elemzések alapján nem jelenthető ki biztosan, hogy az MNSz2 személyes alkorpuszában talált hogy kötőszós függetlenedett mellékmondat- típusok

In 2007, a question of the doctoral dissertation of author was that how the employees with family commitment were judged on the Hungarian labor mar- ket: there were positive

A már jól bevált tematikus rendbe szedett szócikkek a történelmi adalékokon kívül számos praktikus információt tartalmaznak. A vastag betűvel kiemelt kifejezések

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

Bónus Tibor jó érzékkel mutatott rá arra, hogy az „aranysár- kány”-nak (mint jelképnek) „nincs rögzített értelme”; 6 már talán nem csupán azért, mert egyfelől

Ahogy a fürdőszobaszekrényt kinyitottam most az előbb, láttam, ott a pohár – ilyesképp jöttem rá, hogy álmom, gyötört kis mozzanat, becsapott, a' vagy épp boldogított

Volt abban valami kísérteties, hogy 1991-ben ugyanolyan módon ugyanoda menekültek az emberek, mint az előző két háború során; azok az ösvények most is ugyanarra kanyarodnak..

De a bizonyos levéltári anyagok, a számtalan szemtanú vallomása, akik a táborokban és kórházakban voltak, teljesen ele- gendőek annak megállapításához, hogy több