• Nem Talált Eredményt

[Itt voltam-e még…?]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "[Itt voltam-e még…?] "

Copied!
6
0
0

Teljes szövegt

(1)

C SORBA G YÕZÕ

Utóidény *

I

A kései vendégek is mint a kései levelek: ritkák és této- vák már. A hibátlan szépségű ősz (ily tömény gyönyö- rűséggel a pusztulás ajándék) csak fokozza bizonytalan- ságukat. Nem bújnak, nem menekülnek – állnak és bámészkodnak, csupán ha egy-egy árnyék csapódik rá- juk, vagy szél suhan el mellettük, gyorsítják meg moz- gásukat, válnak céltudatosabbá.

II

Lesem a nőket. Úgy választottam figyelőhelyet, hogy ne sokáig lássam őket, csak rövid szakasznyi úton, melyen járásuk tiszta, céltalan. A kanyar után házak vannak, boltok, busz-megálló és ezek ellenségeim. Addig viszont odamennek, ahova én akarom, s valamennyien értem andalognak a ritkuló tetejű sétányon. Árnyékban s hű- vös széllegyintésben értem melegszik meg szemük.

III

Öregek, gyerekek, szerelmesek. Betegek, szórakozók, kí- váncsiak. Fájdalom és unalom űzöttjei. Ezer embernyi ősanya a táj. Mindenki a maga tejét szívhatja belőle. Ez a délután ezer szín alatt megy széjjel a világba, s nem lesz kéz, mely – varázslóé akár – egyszerűségét össze- rakja ismét.

* A költő Hátrahagyott versek című, a Pro Pannónia Kiadónál megjelenő kötetéből.

(2)

IV

Rangrejtve járok. Csupa szem, fül, orr vagyok, kétlábú érzék, érzékelés. A csonka ág is szép, a vízbe hulló test otromba csobbanása az egyetlen, bontatlan kék búra fönt, s az égő kerti gaz fanyar szaga. Szép, mert valóság, valóság. Melegszik a didergő lélek. Talán az üdvösség is az, hogy a határolt lény visszatalál és elvegyül. Mily győzhetetlen, aki már föld!

V

Rangrejtve fekszem idegen ház idegen ágyában. Fél sza- badulás. Részrehajlás nélkül várom, jöhetnek tilos ven- dégeim megint.

1964. VII. 11.

Meghalt Hamvas Béla

Segítenek a felhők s az eső gyászolni megsiratni holott ő fény volt

s amihez hozzáért ragyogni kezdett lett légyen az a kínai

filozófia vagy az absztrakt művészet vagy a bor vagy a sonka vagy a káposzta vagy a répa a szentendrei kertben

Egyenrangú minden hatalmasokkal:

a Lélek a Szerelem az Igazság a Szépség a Halál s az Élet egy asztalnál ültek vele ó áldott oligarchia

(3)

A Halál is – Fölösleges tehát gyászolni és siratni hiszen egyéb se történt

csak annyi hogy a Halál félrehívta mert hosszabban kívánt vele beszélgetni…

1968. XI. 15-16.

Kórterem

I

Távolodó téli tömeg – Krákogások és köhögések

fogyadoznak majd végre csönd lesz:

Rideg idegen befagyott tó csak olykor csattan rajta át vad rianás: pár ferde jajszó

II

Lassan meghalni nagy hiba legtöbbnek itt kár várnia Ki egyszer dúsan bőven élt

így megalázni ó miért

III

Nemsokára róluk pedig csak csontvázuk árulkodik

(4)

IV

Emlékek gúzsába kötve emlékekkel összefogva emlékekkel etetődve emlékekkel megitatva

egy nap tíz nap harminchárom nem mindegy már vén barátom?

V

Megszelídült az ember: sereg vonul föl érte legyen akármilyen-kórtól-támadt szegényke Megszelídült az ember? – Minél többet bír ölni annál nagyobb plecsnit fognak a mellére bökni

VI

Azért itt is a halál-mezsgyén halkan

végig-muzsikál rózsákon zengvén egy dallam

A falon át is és ha van szív s rezdül

meleg borzong az ízein keresztül

VII

Hát persze hogy a csonka-bonka az épnek nem lehet bolondja Ránéz előbb részvét szemében aztán fondor

undor

terem helyében

VIII

Alighanem kimerültek poklok poklába lemerültek

(5)

csöndes szuszogás fon át mindent-bíró éjszakát padló alatt összetörve alszik a jaj mindörökre

IX

Erre ifjabb ott egy vénebb új beteg került közibétek Riadt nagy szemeit kimereszti alvását már előre veszti Mi lesz az éjjel? Ti meg tőle ti is ketten féltek előre

X Kórház kór és ház

pedig ez nem a kór háza inkább a kór pusztulása hogy ahány van elszaladjon még írmagja se maradjon

XI

Tudós orvosok kaparásznak bennem kifordítani szeretnének engem hogy elég legyen néhány pillanat s fölismerjék nyomorúságomat Dehát ez nem megy így aztán tovább kopogtatnak szurkálnak át meg át világítják mellem tüdőm agyam s gyógyszert tanácsot adnak boldogan 1988. II. 10–12.

(6)

[Itt voltam-e még…?]

Itt voltam-e még vagy a másik parton?

Lélegzetem ki-bejárt

S érzéketlen érzékeim kitartón érzékelték a hold-bársony homályt.

Maradtam volna ott túl (ha valóban) gyűretlen semmiség!

De csalt a gyűrött föld hívogatóan és visszajöttem ezt azt tenni még 1986. I. 28.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

5 A KSH működőnek tekinti azokat a vállalkozásokat, amelyek a tárgyévben, illetve az előző év során adóbevallást nyúj- tottak be, illetve a tárgyévben vagy az azt

MJV Mar ku sovsz ky Kór ház Egye te mi Ok ta tó kór ház Dr. Vas Me gye és Szom bat hely MJV Mar ku sovsz ky Kór ház Egye te mi Ok ta tó kór ház Dr. Vas Me gye és Szom

BAZ Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház Gyer mek egész ség ügyi Köz pont Mis kolc Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Tü dõ-és Szív kór há za

A fia- tal, középiskol|s-korú színészek (olyan személyek, akik még nem éltek az előző Vatrotehna idején) az előad|s kezdetén – mintegy fociz|s közben –

együtt vagyunk, lovunk sörénye széllel vegyül, az ég alatt, lovunk sörénye, sóhajunkra elszálló, súlyos szárny felel, hattyúink torka szélbe tátva, búcsúra,

Persze túl- zásnak tűnik az a szó, hogy szenvedés, de én azt hiszem, ha ez a szeretet nem lett volna, akkor nagyon sokan beleroppantunk volna, én magam is.. Tehát nagyon

A glutamát excitotoxikus hatása általánosan elfogadott tény, és a gerincvelői sérülés mellett számos gyakori betegség, például az Alzheimer-kór, Parkinson-kór

Ebből a gondolatmenetből nem csak az következett, hogy a Zalán futása azért elhibázott mű, mert nincs főszereplője, 14 vagy mert mitológiája nem eléggé kidolgozott, 15