A MINITEX elektronikus üzenettovábbító és postafiókrendszer megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Berkes Jenő

PLEASE Adatátviteli Szolgáltató K i t .

A MINITEX elektronikus üzenettovábbító és postafiókrendszer

A mmitexrendszer felhasználói - amellett, hogy egymás postafiókjába üzenhetnek - telexezési és faxozási lehetőséghez jutnak bármely telefonkészülékről. A minltex megfelelő kommunikációs eszköz mindazok számára, akik munkájuk során gyakran változtatják helyüket, akik időben kötet­

len munkát végeznek, vagy akiknek nem éri meg önálló telex- vagy telefaxkészüléket üzemeltetni.

A rendszer szolgáltatásai hordozható, tolltartó méretű miniatűr terminállal vagy IBM-kompatibilis mikroszámítógéppel egyaránt igénybe vehetők.

A MINITEX sajátos elektronikus üzenetközvetítő és postafiókrertdszer. amely nem tartozik sem az e l ­ terjedt, sem a szabványos elektronikus levelező (E-MAIL) rendszerek sorába.* Az általa nyújtott újszerű üzenési lehetőségek azonban hasonlóak a nagy rendszerek szolgáltatásaihoz, igy a minitex akár a hazai nyilvános üzenetkezelő rendszer előhírnö­

kének is tekinthető.

A minitex a következő (ékezet nélküli) üzenési lehetőségeket nyújtja:

• a bejegyzett (elhasználók üzenetet küldhetnek telexállomásoknak,

• a bejegyzett felhasználók szöveges üzenetet k ü l d ­ hetnek telefaxállomásoknak,

• a bejegyzett felhasználók üzenetet hagyhatnak egymás elektronikus postafiókjában. Bármely fel­

használó tetszőleges időpontban lekérheti posta­

fiókja tartalmát,

• a telexállomások üzenetet h a g y h

& I

" k bármelyik bejegyzett felhasználó postafiókjában.

A minitexszolgáltatást 1989. február 1-jén nyitotta meg a Magyar Távközlési Vállalat Távíró és Adatátvi­

teli Igazgatósága. 1 9 9 1 . október 1-jétől a szolgál­

tatást a PLEASE Adatátviteli Szolgáltató Kft. vette át.

A rendszer felépítése az 1. ábrán látható. A mini­

tex köz pont öt vonallal csatlakozik a távbeszélő­

hálózathoz. A vonalak PBX-sorozatba vannak kötve, azaz a bejövő hívásoknál a telefonközpont az első szabad vonalat kapcsolja. A telexhálózathoz három kimenő és két bejövő vonallal csatlakozik, végül van három (kimenő) telefaxcsatlakozása is.

A minitexközponttal kommunikálók két csoportba oszthatók: a bejegyzett felhasználók, vagyis az elekt­

ronikus postafiókok bérlői, továbbá a telex- és tele­

faxállomások - a rendszerben külön be nem jegyzett - tábora. A telexállomások adhatnak és vehetnek üzenetet, míg a telefaxkapcsolat természetesen

• Az elektronikus levelezésről a Könyvtári Figyelőben ol­

vashatnak (37. köt. 4. í z 1991). Nagy Miklós: Az ELLA elektronikus levelező rendszer (p. 5 3 6 - 591.); Kokas

Károly: A könyvtáros elektronikus környezete (p.

5 7 7 - 586.).

egyirányú, vagyis a központ képes a postafiókbérlők által feladott szöveges üzeneteket telefax formátumra átalakítva elküldeni, telefaxállomásról azonban nem lehet dokumentumokat beadni a rendszerbe.

A rendszer alapsejtje az e l e k t r o n i k u s postafiók, amelynek élete akkor kezdődik, amikor a "rendszer- operátor"-nak nevezett kezelő az előfizetőt bejegyzi a minitexközpontban. A bejegyzéskor megadják a pos­

tafiók nevét és jelszavát, továbbá a hozzá rendelt jogokat (pl. telexküldési vagy f a x k ü l d é s i jog) és egyéb jellemzőket. A név nyilvános, hiszen ennek alapján kaphat üzenetet, a jelszót viszont csak a pos­

tafiók bérlője ismeri, és a titkosság megőrzése érdekében azt bármikor meg is változtathatja.

A minitex egyszerűen megtanulható, k ö n n y e n használható parancsok révén számos szolgáltatást nyújt, amelyeket az alábbiakban mutatunk be.

Üzenetküldés

Egy postafiókbérlő üzenelet küldhet másik posta­

fiókba, telexállomásra vagy telefaxállomásra; u g y a n ­ azt az üzenetet egyszerre több címre is e l k ü l d h e t i . Szükség esetén 1-től 255-ig megadható az őrzési napok száma is (hiányában ezt a rendszer 3 0 - n a k veszi). Ha ugyanis egy üzenetet az utolsó címzett is elolvasott, akkor a rendszer két nap ráhagyással törli, egyébként addig marad meg, amíg az őrzési napok száma le nem telik.

Az üzeneteket a központ egyedi sorszámmal azo­

nosítja, amelyet az üzenet elfogadását jelző válaszá­

ban közöl a feladóval.

A telexre vagy telefaxra küldött üzeneteket a mini­

tex központ meghatározott stratégia szerint próbálja továbbítani, sikertelenség esetén ismétel. Ha a kéz­

besítés megtörtént, vagy lezajlott az utolsó kísérlet is, a telex- vagy a faxküldésről nyugta készül, amelyet a rendszer elhelyez a feladó postafiókjában. A nyugta - amely a közönséges üzenetekkel megegyező módon kérhető le - tartalmazza a sikeresség vagy a sikertelenség tényét, sikeresség esetén a kézbesítés dátumát és időpontját, továbbá a hívás időtartamát, sikertelenség esetén pedig az ok megjelölését.

3 5

(2)

Berkes J . : A MINITEX elektronikus üzenettovábbító..

Külföld Magyarország Külföld

PX-terminá PXPí.0 nyomtaró

Telexállomás

PC-s minirex

1 ábra A mlnitexrendszer felépítése

Telexállomásról közönséges telexhívással adható be a postafiókba üzenet, mindössze a telex szövegé­

ben kell elhelyezni egy kulcsszót és a címzett posta­

fiók nevét. Helytelen címzés esetén a rendszernyom­

tatóra kerül az üzenet, amit az operátorok megpróbál­

nak manuálisan irányítani.

Informálódás az elküldött üzenetekről A feladó informálódhat az általa küldött üzene­

tekről, hogy a címzett elolvasta-e, és mikor.

Informálódás az kapott üzenetekről

A postafiókban összegyűlt üzenetekről a posta­

fiókbérlő szelektív módon informálódhat. Érdeklődhet az új, még le nem kért üzenetekről; a legrégebbi, még le nem kért üzenetről; és valamennyi - a postafiók­

ban lévő - üzenetről. Válaszként a központ megadja a kérdéses üzenetek feladóját, hosszát, a feladás dátumát ós időpontját.

Üzenetek lekérése

A postafiókban összegyűlt üzenetek lekérése is szelektív módon végezhető. A választás lehetőségei itt a következők; új üzenetek, a legrégebbi, még le nem kért üzenet, az új és az utolsó órában lekért üzenetek (mentőparancs terminálhibák, ügyetlen használat esetére), az összes benn lévő üzenet, továbbá egy vagy több üzenet a sorszám alapján.

Üzenet másolása, törlése

A feladott vagy kapott üzeneteket az arra j o g o s u l ­ tak, tehát a címzett vagy a feladó a sorszám alapján utólag más címzetteknek is átadhatja a n é l k ü l , hogy magát az üzenet szövegét újra beküldenék.

A feladó törölheti az általa beadott üzeneteket.

Informálódás a felhasználókról

A minitex szolgáltatásai közt beépített "elektro­

nikus minltexnévsor" is szerepel. Tól-ig határok közé fogva szelektíven lekérhetők a postafiókok nevei és felhasználóik megnevezése.

36

(3)

TMT39. évt. 1992.1. »z.

Szövegfájlok lekérése

A r e n d s z e r k ü l ö n f é l e k ö z h a s z n ú s z ö v e g f á j l o k a t t a r t a l m a z , p é l d á u l a p a r a n c s o k g y ű j t e m é n y é t ( L E I R A S ) . E z e k n e k l i s t á j á r ó l a f e l h a s z n á l ó k i n f o r m á ­ l ó d h a t n a k , III. b á r m e l y i k s z ö v e g e t l e k é r h e t i k .

A minitex e l s ő s o r b a n a s p e c i á l i s a n e r r e a c é l r a k i f e j l e s z t e t t P X 1 0 0 0 vagy a P X 2 0 0 0 t í p u s ú m i n i a t ű r t e r m i n á l o k k a l h a s z n á l h a t ó l a f e l h a s z n á l ó k t ö b b s é g é ­ n e k e g y e l ő r e i l y e n v a n ) . A s z o l g á l t a t á s m e g n y i t á s a óta a z o n b a n t ö b b új m e g o l d á s t is k i f e j l e s z t e t t e k , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k , hogy P X - t e r m i n á l n é l k ü l , k ö z v e t l e n ü l I B M - k o m p a t í b i l i s m i k r o s z á m í t ó g é p p e l i s h a s z n á l n i l e h e s s e n a r e n d s z e r t . A z o k s z á m á r a p e d i g , a k i k n e k v a n P X - ( e r m i n á l j u k , d e P C - t is h a s z n á l n a k , k é s z ü l t e g y p r o g r a m , a m e l y k é n y e l m e s s é t e s z i a m i k - r o g é p é s a P X - t e r m i n á l közötti m i n d k é t i r á n y ú s z ö v e g á t v i t e l t .

A k ö v e t k e z ő p é l d á n - P X 1 0 0 0 - e s k é s z ü l é k e t f e l t é t e l e z v e - á t t e k i n t j ü k , m e n n y i r e e g y s z e r ű a mini­

tex h a s z n á l a t a . A f e l h a s z n á l ó b e l é p e g y ü r e s s z ö v e g ­ b l o k k b a , é s b e í r j a a m e g f e l e l ő p a r a n c s o t , p l . :

R E C E 1 V E N E W ,

a m i n e k j e l e n t é s e : k é r e m a z új ü z e n e t e i m e t . A p a r a n c s a k e z d ő b e t ű v e l is r ö v i d í t h e t ő , t e h á t e g y s z e ­ r ű e n "R N" i s i r h a t ó . E z e k u t á n - h a a t e r m i n á l m e g ­ f e l e l ő e n b e v a n állítva - n e m kell m á s t t e n n i , mint m e g n y o m n i e g y n y o m ó g o m b o t , é s l e c s u k n i a k é s z ü l é k f e d e l é t , majd f e l t á r c s á z n i a m i n i t e x k ö z p o n t t e l e f o n s z á m á t . A k ö z p o n t a t e l e f a x o k n á l i s jól i s m e r t k é t m á s o d p e r c e s sípoló h a n g g a l j e l e n t k e z i k . A h a n g m e g s z ű n é s e után a k é s z ü l é k alján lévő a k u s z t i k u s c s a t o l ó t s z o r o s a n o d a kell i l l e s z t e n i a z e l ő z ő n y o m ó ­ gombot. A t e r m i n á l a d n i k e z d , m e l y e t a n y o m ó g o m b melletti p i r o s l á m p a v i l l o g á s a is j e l e ? . A z a d á s b e f e ­ j e z t é v e l a k ö z p o n t f e l d o l g o z z a a p a r a n c s o t , é s e l k é ­ szíti a m e g f e l e l ő v á l a s z t ( k b . tíz m á s o d p e r c ) . E z a l a t t a z a k u s z t i k u s c s a t o l ó t át kell h e l y e z n i a k é z i b e s z é l ő h a l l g a t ó j á r a . A v é t e l b e f e j e z t é l a l á m p a k i a l v á s a j e l z i . E z u t á n f e l n y i t h a t ó a t e r m i n á l f e d e l e . B é r m e l y i k b i l l e n ­ t y ű l e n y o m á s á r a előjön a vett s z ö v e g , p é l d á n k b a n a l e i h a s z n á l ó ú j , m é g l e k é r e t l e n ü z e n e t e i , a n n a k híján a N O M E S S A G E S ( n i n c s új ü z e n e t e ) s z ö v e g . A k ö z p o n t v á l a s z a i a n g o l é s m a g y a r n y e l v e n e g y a r á n t r e n d e l k e z é s r e á l l n a k (a v á l a s z o k n y e l v é t a f e l h a s z ­ n á l ó v á l a s z t j a m e g a z i g é n y l é s k o r ) .

M i n d a P X 1 0 0 0 , m i n d a P X 2 0 0 0 t e r m i n á l e g y - e g y S p e c i á l i s f e l a d a t k ö r r e k i a l a k í t o t t m i k r o s z á m í t ó g é p , s o k e g y s z e r ű k i v i t e l ű p e r i f é r i á v a l . A b e é p í t e t t p e r i ­ f é r i á k : a b i l l e n t y ű z e t , a z L C D - k i j e l z ö é s a z a k u s z t i k u s m o d e m . K ü l s ő p e r i f é r i a k é n t a t e r m i n á l o k s o r o s port­

j a i n k e r e s z t ü l e l s ő s o r b a n n y o m t a t ó v a g y P C c s a t l a ­ k o z t a t h a t ó . A PX1 O O O - h e z k a p h a t ó e g y k ö z v e t l e n ü l i l ­ l e s z t h e t ő P X P 4 0 t í p u s ú z s e b n y o m t a t ó .

A P X - z s e b t e r m i n á l o k b a b e é p í t e t t é s a m i n i t e x k ö z ­ pont á l t a l k e z e l t k o m m u n i k á c i ó s f o r m a I B M - k o m p a t i b i l i s P C - v e l t ö r t é n ő e m u l á l á s á r a a k ö v e t k e z ő m e g o l d á s o k s z ü l e t t e k :

R S I T P - C M A I L programcsomag

A p r o g r a m c s o m a g h o z b e k e l l s z e r e z n i e g y k ü l s ő m o d e m e t , a m e l y a P C s o r o s p o r t j á n c s a t l a k o z i k .

V I T E X - P C

A V I T E X - P C , a m e l y e g y e r r e a c é l r a k i f e j l e s z t e t t s p e c i á l i s m o d e m k á r t y a é s a m e n ü s v e z é r l ő p r o g r a m e g y ü t t e s é b ő l á l l , k o m p l e t t m i n i t e x m e g o l d á s t n y ú j t , mivel m á s k i e g é s z í t é s r e n i n c s s z ü k s é g a P C - h e z . A hívást a u t o m a t i k u s a n f e l é p í t i .

C O H P S E R V MINITEX ( C M T X )

A C M T X e g y m e g f e l e l ő e n á t a l a k í t o t t D i s c o v e r y m o d e m b ő l é s a m e n ü s v e z é r l ő p r o g r a m b ó l á l l . A hívást a u t o m a t i k u s a n f e l é p í t i . S z é l e s körű s z o l g á l ­ t a t á s k é s z l e t é v e l u n i v e r z á l i s m e g o l d á s t a d .

A minitex díjai r e n d k í v ü l k e d v e z ő e k . 2 0 0 0 Ft e g y ­ s z e r i b e l é p é s i díj mellett a h a v i fix díj 8 0 0 F t . A t e l e x - é s t e l e f a x t o v á b b i t á s é r t a n o r m á l díj mellett s i k e r e s t o v á b b í t á s k é n t 5 Ft h á l ó z a t á t m e n e t i díjat kell fizetni.

V é g ü l a t á r o l á s i díj n a p o n t a , m e g k e z d e t t 1 0 0 0 k a r a k ­ t e r e n k é n t 4 F t .

A z ü z e m b e h e l y e z é s é s a s z o l g á l t a t á s m e g n y i t á s a óta a f e l h a s z n á l ó i i g é n y e k h e z i g a z o d v a a k ö z p o n t k ü l ö n f é l e m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i b ő v í t é s e n é s t o ­ v á b b f e j l e s z t é s e n m e n t k e r e s z t ü l ( l e g u t ó b b a t e l e f a x r a ü z e n é s l e h e t ő s é g é v e l ) . A minitex k e z d e t b e n n a g y n é p s z e r ű s é g n e k ö r v e n d e t t , é s a f e l h a s z n á l ó k s z á m a g y o r s a n nőtt, k é s ő b b a z o n b a n m e g t o r p a n t . J e l e n l e g k b . 4 3 0 p o s t a f i ó k v a n b e j e g y e z v e . A t e l e f a x r a ü z e n é s l e h e t ő s é g e v á r h a t ó a n ú j r a m e g fogja n ö v e l n i a m i n i t e x - e l ö f i z e t ő k s z á m á t . A j e l e n l e g ü z e m e l ő k ö z p o n t k b . 1 0 0 0 p o s t a f i ó k o t tud k i s z o l g á l n i , a m i a z t j e l e n t i , hogy k a p a c i t á s a m é g félig s i n c s l e k ö t v e .

A t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a minitex n é p s z e r ű é s jól h a s z n á l h a t ó r e n d s z e r . R e n d k í v ü l i m o b i l i t á s t n y ú j t ó t e r m i n á l j a i r é v é n jó k o m m u n i k á c i ó s e s z k ö z m i n d ­ a z o k n a k , a k i k m u n k á j u k s o r á n g y a k r a n v á l t o z t a t j á k h e l y ü k e t , a k i k i d ő b e n k ö t e t l e n m u n k á t v é g e z n e k , v a g y a k i k e g y é b m ó d o n n e m t u d n á k e l é r n i e g y m á s t . A k i k p e d i g n e m igénylik a mobil t e r m i n á l t , a z o k s z á m á r a r e n d e l k e z é s r e á l l n a k a f e n t e b b e m l í t e t t P C - s m e g o l d á s o k .

3 7

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :