Hálózatialközpont-sirató - kérdésfelvetéssel megtekintése

Teljes szövegt

(1)

TMT 3 7 . évf. 1 9 9 0 . 7. 8 1 .

A s z a k f o l y ó i r a t o k f r a n c i a k ö z p o n t i k a t a l ó g u s á n a k m á r a t e r v e z é s i f á z i s á t ó l k e z d v e á l l a n d ó a n n a p i r e n ­ d e n volt a k é r d é s : m i k é n t tehet az a d a t b á z i s t a l e h e t ő l e g n a g y o b b h a t á s f o k k a l a k ö z ö n s é g s z á m á r a is h a s z ­ n á l h a t ó v á t e n n i . E c é l e l é r é s e é r d e k é b e n a r e n d s z e r t b e k a p c s o l t á k az e g é s z o r s z á g o t á t f o g ó M i n i t e l v i d e o - tex h á l ó z a t b a : e z e n k e r e s z t ü l az o n l i n e k a t a l ó g u s t i n g y e n e s e n k é r d e z h e t i k le a m a g á n e m b e r e k a l e g t ö b b l a k á s b a n m á r m e g l é v ő M i n i t e l k é s z ü l é k e k e n . T e r m é s z e t é é n ez az " i n g y e n e s s é g " c s a k a f e l h a s z ­ n á l ó o l d a l á r ó l j e l e n t t é r í t é s m e n t e s s é g e t , a s z o l g á l ­ t a t á s igen m a g a s k ö l t s é g e i t az á l l a m h á z t a r t á s n a k kell v i s e l n i e .

A k ö z p o n t i k a t a l ó g u s t o v á b b i f e j l e s z t é s e két, e g y m á s t ó l e l t é r ő ú t o n h a l a d h a t o t t v o l n a t o v á b b : vagy a M i n i t e l r e n d s z e r , vagy a f e l f u t ó b a n l é v ő új i n f o r m á ­ c i ó h o r d o z ó , a C D - R O M i r á n y á b a . M i v e l e z u t ó b b i ellen e g y e d ü l a f e l h a s z n á l ó t t e r h e l ő m a g a s k ö l t s é g szólt (a t e l j e s k o n f i g u r á c i ó ára 3 0 0 0 0 f r a n k , a ( e m e ­ zek e l ő f i z e t é s e p e d i g évi 6 0 0 0 f r a n k k ö r ü l l e s z ) , a f r a n c i a k ö n y v t á r i - i n f o r m á c i ó s s z a k b i z o t t s á g a j e l e n ­ leg l e g k o r s z e r ű b b t e c h n o l ó g i á t , a l é z e r l e m e z e s m e g o l d á s t v á l a s z t o t t a . V é g ü l is a f r a n c i a k ö z p o n t i k a t a l ó g u s k ü l ö n b ö z ő v e r z i ó i n e m k o n k u r á l n a k e g y ­ m á s s a l : az o n l i n e r e n d s z e r t e l s ő s o r b a n a r e n d s z e r t s z i n t e á l l a n d ó a n l e k é r d e z ő h i v a t á s o s f e l h a s z n á l ó k , a m i k r o f i l m e s k a t a l ó g u s t a k e v e s e b b k é r d é s t f ö l t e v ö e l ő f i z e t ő k h a s z n á l n á k , a C D - R O M verziót a k ö n y v ­ t á r a k n y i l v á n o s t á j é k o z t a t ó r é s z l e g é b e n h e l y e z n é k el s z a b a d h o z z á f é r é s s e l , a M i n i t e l v á l t o z a t p e d i g to­

v á b b r a is a l a k o s s á g i i g é n y e k k i e l é g í t é s é t s z o l g á l n á . 1 9 8 6 - b a n F r a n c i a o r s z á g b a n m é g k e v é s o l y a n c é g volt, a m e l y a l k a l m a s lett v o l n a egy k ö n y v t á r i c é l ú C D - R O M s z o f t v e r k i d o l g o z á s á r a : így e s e t t a v á l a s z t á s

az a m e r i k a i JOUVE Societyra. Ez a t á r s a s á g t ö b b s z o f t v e r t e r m é k k i p r ó b á l á s a u t á n a Brodard Automa- tion c é g LE PAC p r o g r a m c s o m a g j á t t a l á l t a a l e g a l k a l ­ m a s a b b n a k - e l s ő s o r b a n e g y s z e r ű m e g o l d á s a i é s az a d d i g r a F r a n c i a o r s z á g b a n m á r s z é l e s k ö r b e n m e g i s m e r t M i n i t e l r e n d s z e r h e z v a l ó h a s o n l a t o s s á g a miatt.

A MYRIADE 0 v e r z i ó j á h o z a L E P A C r e n d s z e r 4 - e s v á l t o z a t á t a d a p t á l t á k . Az e m l í t e t t e l s ő k í s é r l e t i s z a ­ k a s z t a p a s z t a l a t a i t f e l h a s z n á l v a k é s z ü l t el e g y ú j a b b verzió, a m e l y e i 1 9 8 8 d e c e m b e r é b e n t o v á b b i 9 0 e g y e ­ t e m i k ö n y v t á r i r é s z l e g n e k a d t a k á t t e s z t e l é s r e . M i n d e z e n k í s é r l e t e k t a p a s z t a l a t a i t ú j r a e l e m e z t é k , m a j d az e b b ő l n y e r t e r e d m é n y e k e t ö t v ö z t é k a L E PAC i d ő k ö z b e n e l k é s z ü l t 5- ö s v e r z i ó j á v a l , a m e l y m á r a B o o l e - a l g e b r a i o p e r á t o r o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k e t is l e h e t ő v é t e s z i . Ez a v á l t o z a t k e r ü l t MYRIADE 1 n é v e n , 2 0 0 p é l d á n y b a n 1 9 8 9 v é g é n k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m ­ b a .

Az e l ő f i z e t ő k s z á m á r a a l e m e z e k e t é v e n t e k é t s z e r f o g j á k c s e r é l n i . A t ö b b m i n t 2 8 0 0 k ö n y v t á r 1 9 0 0 0 0 l e l ő h e l y a d a t á t é s a k ö z e l 8 0 0 0 0 0 b i b l i o g r á f i a i leírást t a r t a l m a z ó l e m e z e k e t j e l e n t ő s á r e n g e d m é n n y e l b o ­ c s á t j á k a k ö z p o n t i k a t a l ó g u s é p í t é s é h e z s z ü k s é g e s a d a t o k a t s z o l g á l t a t ó k ö n y v t á r a k r e n d e l k e z é s é r e . A f r a n c i a k u l t u r á l i s k o r m á n y z a t 1 9 9 0 v é g é i g t e r v e z i a m i n t e g y 2 0 0 e g y e t e m i - f ő i s k o l a i k ö n y v t á r f ö l s z e ­ r e l é s é t a C D - R O M a d a t b á z i s h a s z n á l a t á h o z s z ü k ­ s é g e s k o n f i g u r á c i ó v a l .

T ó s z e g i Z s u z s a ( O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r )

A TMT azért közli e rövid dolgozatot, mert

• szimptomatikus az összes régi "ereszték-elengedését" illetően;

• "esetleg önerőből történő" kiutat keres;

• szívesen venné, ha észrevételeket kapna rá.

Vajha, ezek az észrevételek nem újabb "siratók" lennének, hanem "itt és most" megvalósítható javaslatok.

Sz.P.

Hálózatialközpont-sirató - kérdésfelvetéssel

Ü l ö k a s z o b á m b a n é s e l g o n d o l k o z o m . M e g e l e v e ­ n e d i k e l ő t t e m a m ú l t , l á t o m e g y j ó ö t l e t s z ü l e t é s é t ( e g y i k e t a s o k k ö z ü l ) . M i is v o l t ? Az, h o g y a m e g y e ­ s z é k h e l y e k e n m ű k ö d ő j e l e n t ő s e b b m ű s z a k i k ö n y v ­ t á r a k ( i n f o r m a t i k a i a l k ö z p o n t o k ) s e g í t s é k a m e g y é k n á l u k s o k k a l k i s e b b , r o s s z a b b a n y a g i h e l y z e t b e n lévő, k o r s z e r ű f e l s z e r e l é s s e l n e m r e n d e l k e z ő , m o d e r n i n f o r m á c i ó s t e c h n i k á t n e m i s m e r ő m ű s z a k i k i s k ö n y v t á r a i t . L e g y e n e k e z e k az a l k ö z p o n t o k - f o g a l m a z ó d o t t m e g a k k o r , o l y a n " a t y á k " , a k i k h e z

" g y e r m e k e i k " m i n d i g b í z v á s t f o r d u l h a t n a k s e g í t s é ­

gért, t a n á c s é r t , ha b a j u k , g o n d j u k v a n . " . . . é s l á m p á s t adott k e z e m b e az Úr!" - n o s , e n n e k j e g y é b e n m i n d e n i l y e n a l k ö z p o n t e g y - e g y a l d r i c h i l á m p á s t vélt a k e z é b e v e n n i , h o g y e z á l t a l e l ő s e g í t s e az i n f o r m á c i ó ­ ra é h e s s z a k e m b e r e k i n f o r m á c i ó h o z j u t t a t á s á t .

E b b ő l az e l g o n d o l á s b ó l jött létre e g y k o r á b b i h á l ó z a t i k o n s t r u k c i ó f e l v á l t á s a k é n t a m a g a a l k ö z ­ p o n t j a i v a l az ipari s z a k k ö n y v t á r i hálózat, a m e l y c s a k ­ n e m hat é v i g r e n d e l t e t é s s z e r ű e n m ű k ö d ö t t : ha kellett, ö s s z e f o g o t t , s z e r v e z e t t , i r á n y í t o t t , t a r t á c s o t a d o t t , a n y a g i g o n d o k a t o r v o s o l t , ha n e m , c s e n d e s e n a

2 9 3

(2)

Beszámolók, szemlék, referátumok h á t t é r b e n m a r a d t . R u g a l m a s , l á t h a t a t l a n volt, m é g i s

élő é s l ü k t e t ő . B á r n e m vitt v é g b e v i l á g r a s z ó l ó c s e l e ­ k e d e t e k e t , a k ö n y v t á r o s k o l l é g á k , az i n f o r m a t i k a i s z a k e m b e r e k e n n e k e l l e n é r e is s z e r e t t é k , i g é n y e l t é k s e g í t s é g é t , s z o l g á l a t á t .

V a l ó b a n i g é n y e l t é k ? V a l ó b a n . M o s t , a m i k o r ez év j a n u á r e l e j é n a hálózat e g é s z é v e l e g y ü t t a l k ö z p o n t ­ j a i n a k j ö v ő j e is k i l á t á s t a l a n n á vált, s o k a n h i t e t l e n k e d ­ n e k , és k é r d e z i k : miért s z ü n t e t i k m e g ő k e t ? H i s z e n i g a z á b a n m é g c s a k e z u t á n b o n t a k o z o t t volna k i , e z u t á n s z ö k k e n t v o l n a s z á r b a m e g s z e r v e z é s ü k s o k f é l e e r ő f e s z í t é s e .

A m e g s z ű n é s o k a r o p p a n t e g y s z e r ű : az a n y a g i a k , a p é n z h i á n y a . Ezt el k e l l f o g a d n u n k . D e v a j o n a h á l ó z a t é s a l k ö z p o n t j a i n a k " m e g m e n t é s é r e " n i n c s - e

v a l a m i m á s ( e s e t l e g ö n e r ő b ő l t ö r t é n ő ) m e g o l d á s ? M e r t n e m k i n c s az, a m i n i n c s ! S m e r t a " g y e r e k e k " a mi a l k ö z p o n t u n k e s e t é b e n s e m h a j l a n d ó k e l f o g a d n i , hogy g y á m o l í t ó j u k , g o n d v i s e l ő j ü k n i n c s t ö b b é " h i v a ­ t a l b a n " . M o s t is é p p e n úgy j ö n n e k , m i n t e d d i g , k é r ­ d e z n e k , k é r n e k , k e z ü k e t n y ú j t j á k f e l é n k . M i u g y a n m e g f o g j u k k i n y ú j t o t t k e z ü k e t , s e g í t ü n k is, ha t e h e t ­ j ü k , d e a n y a g i g o n d j a i k o n már nem t u d u n k úrrá l e n n i . A k i k d o l g o z t a k e b b e n a m o z g a l o m b a n , é s e l o l ­ v a s s á k ezt a pár s o r t , k é r e m - k é r j ü k : g o n d o l k o z z a n a k . H á t h a v a l a h o g y ki lehet m ó d o l n i , hogy az a l k ö z p o n t o k s e g í t s é g n y ú j t á s a i s m é t teljes l e g y e n .

D ó s a I s t v á n ( B I O G A L G y ó g y s z e r g y á r )

A Nemzetközi Online Információs Konferenciák 12 éve

A z o n l i n e i n f o r m á c i ó k e r e s é s az 1 9 7 0 - e s é v e k k ö z e p é n vált á l t a l á n o s s á . Az e l s ő N e m z e t k ö z i O n l i n e I n f o r m á c i ó s K o n f e r e n c i á t (International Online Infor­

mation Meeting = IOLIM) 1 9 7 7 - b e n r e n d e z t é k a l o n ­ d o n i T a r a H o t e l b e n . Ezen 2 0 - 3 0 k i á l l í t ó é s n é h á n y száz k ü l d ö t t vett részt, 2 7 e l ő a d á s h a n g z o t t e l ; n a g y o n új volt m i n d e n . Az e g y év m ú l v a r e n d e z e t t m á s o d i k l o n d o n i l O L I M - o n m á r k ü l ö n k e l l e t t v á l a s z ­ tani a k o n f e r e n c i á t é s a kiállítást, m e r t a T a r a H o t e l s z ű k n e k b i z o n y u l t . 1 9 7 9 - b e n már a n n y i r é s z t v e v ő é s kiállító g y ű l t ö s s z e , h o g y új h e l y s z i n t k e l l e t t t a l á l n i : a l o n d o n i N o v o t e l S z á l l ó e g y f e d é l alatt 9 é v i g a d o t t ott­

h o n t az l O L I M - k o n f e r e n c i á k n a k é s k i á l l í t á s o k n a k . Az 1 9 8 8 . é v i 1 2 . I O L I M - e l s ő s o r b a n a n a g y s z á m ú kiállító m i a t t - ezt is k i n ő t t e , h e l y s z í n e a l o n d o n i O l y m p i a k i á l l í t ó - é s k o n f e r e n c i a c s a r n o k b a k e r ü l t át.

A z 1 9 8 7 . d e c e m b e r i k o n f e r e n c i á n (az l O L I M - o k r a m i n d i g d e c e m b e r 2. h e t é n e k h á r o m k ö z é p s ő m u n k a ­ n a p j á n k e r ü l sor) k ö z e l 6 0 0 0 k ü l d ö t t vett részt 4 0 or­

s z á g b ó l . A n n y i t e r m é k b e m u t a t ó t , d e m o n s t r á c i ó t tar­

t o t t a k s z á m o s k i s e b b - n a g y o b b h e l y i s é g b e n , a kiállí­

t á s i s t a n d o k a n n y i r a s z é t s z ó r t a n v o l t a k e l h e l y e z v e , h o g y az é r d e k l ő d ö k alig t a l á l t á k m e g a z o k a t , d e m é g a kiállítók is p a n a s z k o d t a k az e l h e l y e z é s r e . V é g ü l is a N o v o t e l t fel k e l l e t t a d n i . 1 9 8 8 - b a n a z O l y m p i á b a n az e l ő z ő é v i n é l 1 6 % - k a l t ö b b r é s z t v e v ő s o k k a l k é n y e l m e ­ s e b b e n t e k i n t h e t t e m e g a 1 4 2 k i á l l í t á s i s t a n d o t a k é t s z e r n a g y o b b k i á l l í t á s i t e r ü l e t e n .

A K O N F E R E N C I Á K C É L J A

A z l O L I M - o k r a az a l á b b i o k o k miatt v a n s z ü k s é g :

• A z i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k n a g y o b b k ö z ö n s é g előtt i s m e r t e t h e t i k a r e n d s z e r e k e t , s z o l g á l t a t á s a i ­ kat.

• Az e l ő á l l í t ó k é s s z o l g á l t a t ó k k i á l l í t h a t j á k , d e m o n s t ­ r á l h a t j á k é s m e g v i t a t h a t j á k t e r m é k e i k e t , a m e l y e k e t az i n f o r m á c i ó s k ö z ö s s é g így k ö z v e t l e n ü l is m e g i s ­ m e r h e t .

• A r é s z t v e v ő k i n f o r m á l i s a n , s z e m é l y e s k a p c s o l a t ú t j á n k o m m u n i k á l h a t n a k e g y m á s s a l .

Az i l y e n , h á r o m n a p o n át i n t e n z í v e n f o l y ó t a p a s z t a ­ l a t c s e r e e g y b e n az o n l i n e i n f o r m á c i ó s ipar n ö v e k e d é ­ s é n e k , f e j l ő d é s é n e k é s é r e t t s é g é n e k is j ó m ű s z e r e lehet.

Az l O L I M - o k a t m e g e l ő z ő é v e k b e n h a s o n l ó á t f o g ó k o n f e r e n c i á k n e m v o l t a k . A F I D - , I F L A - é s m á s k o n f e ­ r e n c i á k n e m a d t a k igazi f ó r u m o t a f e j l ő d ő o n l i n e ipar p r o b l é m á i n a k . Ezért b i z o n y o s k o c k á z a t t a l j á r t 1 9 7 7 - b e n az e l s ő I O L I M é l e t r e h i v á s a - f ő l e g az ú t t ö r ő k i á l l í t ó k s z á m á r a - , m e r t n e m l e h e t e t t t u d n i , h o g y e l e g e n d ő é r d e m i é r d e k l ő d ő t f o g - e v o n z a n i .

Az I O L I M - o k s z e k c i ó i b a n h a g y o m á n y o s é s új t é m á k a t e g y a r á n t m e g t á r g y a l t a k az é v e k h o s s z ú s o r á n . A z e l ő a d á s o k , a t e r m é k e k é s az e m b e r e k is t ü k r ö z t é k az o n l i n e ipar f e l m e n ő é s l e m e n ő ágait a p i a c o n . A v á l l a l a t o k rájöttek, h o g y új t e r m é k e i k e t az l O L I M - o k o n b o c s á t h a t j á k l e g c é l s z e r ű b b e n ú t j u k r a . A l e g u t ó b b i é v e k b e n az l O L I M - o n k e r ü l t e k e l ő s z ö r p i a c r a új t e r m é k e k : S T N E x p r e s s , M o l k i c k s z o f t v e r , PAIS C D - R O M a d a t b á z i s , C u r r e n t C o n t e n t s C o n n e c - tion s z o l g á l t a t á s é s m á s o k .

A z o n l i n e t e c h n i k a b i z o n y o s f o k ú i d e n t i t á s v á l s á ­ g o n m e g y át. N e m l e h e t p o n t o s a n l á t n i a h a t á r a i t , mi t a r t o z i k b e l e , mi n e m . A m i k o r a v l d e o t e x m e g j e l e n t , e l ő s z ö r a z o n l i n e i p a r h o z t a r t o z ó n a k é r e z t e m a g á t . K i d e r ü l t a z o n b a n , h o g y az I O L I M n e m az igazi f ó r u m a a v i d e o t e x n e k , e z é r t s a j á t k o n f e r e n c i á i t k e z d t e m e g ­ r e n d e z n i . H a s o n l ó a n j á r t az e l e k t r o n i k u s p u b l i k á l á s . K e z d e t b e n a C D - R O M t e c h n i k a s e m talált m a g á n a k j o b b f ó r u m o t , m i n t az I O L I M , m i v e l a z a d a t b á z i s o k j ó

2 9 4

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :