Az ECHO adatbázis-használat és a CCL parancsnyelv oktatóprogramja megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Kovács Lászlóné

OSZK-KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Az ECHO adatbázis-használat és a C C L parancsnyelv oktatóprogramja

Az ECHO szolgáltatóközpont CCL-TRAIN demonstrációs lemezét mutatfa be azzal a szándékkal, hogy az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi Szakkönyvtára által beszerzett angol és német nyelvű változat használatára biztassa a könyvtárosokat és a könyvtároshallgatókat. Nem csupán az ECHO adatbázisok potenciális használóinak ajánlják fel a szakkönyvtár gépén a gya­

korlás lehetőségét, hanem mint információkereső rendszert oktató programra hívják fel rá min­

denki figyelmét. A használóbarát és játékos program a számitógép-használatban teljesen kezdőket Is képes bevezetni a gépi információkeresés rejtelmeibe.

Az ECHO (European Commission Host Organisa- tion) az Európai Közösség (EK) Bizottságának adatbázis-szolgáltató központja, amelyet 1 9 8 0 - b a n hoztak létre a következő célokkal:

• oktatással é s akcióprogramok szervezésével támogassa az elektronikus információs rendszerek használatát;

• a piacot tegye láthatóvá a felhasználók számára különféle címtárak, nyilvántartások, adatbázisok készitésével és forgalmazásával;

• minden információtechnikai szolgáltatási kérdés­

ben nyújtson segítséget.

E célok érdekében az ECHO szolgáltatóközpont a mintegy 9 0 0 európai adatbázishoz való hozzáférés biztosításán kívül maga is épít adatbázisokat, ame­

lyek elsősorban információs ügynökök/intézmények, K+ F feladatok, adatbázisok stb. adatait tartalmazzák.

(Részletesebb ismertetésüket lásd Könyvtári Figyelő.

35. köt. 5 - 6. sz. 1989. p. 5 5 5 - 562.)

CCL

Az ECHO adatbázisok legtöbbjének hozzáférési nyelve a Common Command Language (CCL), amely szabványosított parancsnyelv. A CCL-t a kölni DIMDI adatbázis-szolgáltató központtól vette át 1977-ben az EK Bizottsága azzal a szándékkal, hogy a különböző szolgáltatók eltérő parancsnyelveit egyet­

len, könnyen elsajátítható, használóbarát nyelvvel váltsák fel. A CCL várhatóan nemzetközi s z a b v á n n y á fog válni, ami feltehetőleg több szolgáltatóközpontot fog motiválni a használatára.

Az ECHO központtal kapcsolatba lépők a TRAIN parancs változataival angol (TRAINE), francia (TRAINF) vagy német (TRAIND) nyelven kaphatnak ingyenes oktatást. Pénzbe kerül viszont a telekommu­

nikációs kapcsolati idő, aminek puszta tudata soka­

kat zavarhat, rontva ezáltal az oktatás hatékonyságát.

Ennek kiküszöbölésére adott ki 1989 végén az ECHO egy oktatóprogramot hajlékonylemezen fi. ábra.)

Of f l i n e - T r a i n i n g - D i s k e t t e p r o v i d e d by

ECHO E u r o p e a n Commission Host O r g a n i s a t i o n

Tr d i n i n g

ECHO t r a i n i n g d i s k e t t e - E n g l i s h v e r s i o n 1.0 P l e a s e p r e s s —' ( t h e E n t e r - k e y ) t o c o n t i n u e

1. ábra

4 1 4

(2)

TMT37. évf. 1990.10. sz.

A számítógép-kezelésben abszolút kezdők számá­

ra is jól használható oktatólemezről van szó, amely általánosságban információkereső rendszert tanító programként is kitűnő oktatási anyag, függetlenül attól, hogy valaki ECHO adatbázis-használó-e vagy sem.

A programcsomagban a lemezen kívül egy 11 olda­

las füzet is található mindazoknak a billentyűknek és kijelzéseknek a magyarázatával, amelyekre a h a s z n á ­ lat közben szükség van. A füzet gondos áttanul­

mányozásával a kezdők is elsajátíthatják a legszük­

s é g e s e b b tudnivalókat. Többféle segítő (HELP) prog­

ram a gépen menet közben az F2, F2 és F3 funkcióbil­

lentyűkkel hívható be, ami ugyancsak segítséget jelent.

A program főmenüje a 2. ábrán látható. Az egyes sorok egy-egy fájl címei, amelyek vagy sorszámuk, vagy kezdőbetűjük alapján, illetve a kurzor moz­

gatásával kérhetők. A választást a továbbiakban o p ­ ciónak nevezzük.

CCL

A 8. opció szerinti szöveges fájl (3. ábra) az ECHO adatbázisokra vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

Külön-külön mindegyik adatbázis használatába terje­

delmi okok miatt nem tud betekintést nyújtani a prog­

ram, részletesebben csak a két legnépszerűbbet (BROKERSGUIDE és TED) tanulmányozhatjuk.

Ezekről később még szólunk. A többiről olyan mélységű leírást ad a rendszer, mint amilyen a 4.

ábrán az E U R E K A - r ó l látható. Az egyes adatbázisok struktúrája természetesen más és más, attól függően, hogy milyen természetű adatokat tartalmaz­

nak.

A használat kétféle üzemmódban lehetséges:

demonstrációs és demonstráción kívüli (lásd 2. ábra 14. opció). Demonstrációs üzemmódban a h a s z n á l ó ­ nak csak az ENTER billentyűt kell nyomogatnia, a kívánt válaszokat a rendszer önmaga adja meg. Az F2 funkcióbillentyűvel hívhatók elő, ill. tüntethetők el a szükséges magyarázatok. E r e d m é n y e s természete­

sen csak ú g y lesz a tanulás, ha a használó aktív, és maga kísérel meg válaszokat adni, sőt az esetleges hibákból is hajlandó tanulni. Ez utóbbi demonstráción kívüli üzemmódban lehetséges.

A főmenüben négyféle fájl szerepel: szöveges, oktató, Boole-operátor használói és vizsgáztató.

A s z ö v e g e s fájlok általános tudnivalókat tartalmaz­

nak. Ezekben jól követhető módon, didaktikusán mondják el az ECHO-val és a lemezhasználattal k a p ­ csolatos ö s s z e s tudnivalót. Megismerhetjük az E C H O - k ö z p o n t t a l való online kapcsolat műszaki és adminisztratív teltételeit.

Az oktatólájlok használatakor a képernyő jobb felső sarkában levő ablakban előbb bevezető magyarázatot kapunk, majd egy feladatot. Ha a használó nem kívánja vagy nem tudja azt megvála­

szolni, az ENTER billentyű háromszori lenyomásával a rendszer maga írja ki a helyes választ, c s u p á n jóvá kell hagyni (ismét az ENTER billentyűvel). Ha viszont a használó válaszol, és a megadott válasz rossz, azt a program kijelzi a k é p e r n y ő n , és újabb, átgondoltabb válaszra vár. Ha a második válasszal sincs megelé­

gedve, akkor önmaga adja meg a helyes választ, a használónak az ENTER-rel mindössze hitelesítenie kell.

DEMQECHO - D e m o n s t r a t i o n and T r a i n i n g f o r CCL

About t h i s d i s k e t t e 1

On CCL and o n l i n e d a t a b a s e s

-

2 How t o c o n t a c t and c o n t r a c t ECHO = 3 D e m o n s t r a t i o n o f a s e s s i o n 4 CCL f o r b e g i n n e r s = 5 BROKERSGUIDE and f i e l d - s e a r c h

-

6 TED - T e n d e r e E l e c t r o n i c D a i l y 7

The ECHO-Databases 8

CCL on o t h e r h o s t s 9

CCL f o r more e x p e r i e n c e d u s e r s 10 P r a c t i c a l a d v i c e = 11 B o o l e a n t r a i n i n g

-

12

CCL e x a m i n a t i o n 13

D é m o n á t r a t i o n o n / o f £ 14 C o n t i n u e l a s t l e s a o n 15

B a u d r a t e i s 4800 16

P r i n t o r d e r - s h e e t 17

Q u i t

-

18

F I = H e l p

C o p y r i g h t ( C ) L e x p e r t GmbH 1987-1989 / EEC - Commission 1989 2.áOra

(3)

Kovács L.-né: A i ECHO adatbázis-használat...

DEMOECHO - D e m o n s t r a t i o n and T r a i n i n g f o r CCL About t h i s d i s k e t t e = 1 On CCL and o n l i n e d a t a b a s e s = 2 How t o c o n t a c t and c o n t r a c t ECHO = 3 D e m o n s t r a t i o n o f a s e s s i o n = 4 CCL f o r b e g i n n e r s = 5 BROKERSGUIDE and f i e l d - s e a r c h = 6

The ECHO-Databases = 8 C C L - T r a i n

CCL on o t h e r h o s t s = 9 A r c o m é CCL f o r more e x p e r i e n c e d u s e r s = 1 B r o k e r s g u i d e P r a c t i c a l a d v i c e = 1 B i o r e p B o o l e a n t r a i n i n g = 1 D i a n e g u i d e

CCL e x a m i n a t i o n = 1 Domis

D e m o n s t r a t i o n o n / o f f - 1 D u n d i s C o n t i n u e l a s t l e s a o n = 1 E a b s B a u d r a t e i s 4800 = 1 E l i s e P r i n t o r d e r - s h e e t = 1 K u r e k a

Q u i t = 1 E u r i s t o t e

E u r o d i c a u t o m E u r o d i c a u t o m F I = H e l p J u s l e t t e r

M i s e p

il C o p y r i g h t ( C ) L e x p e r t GmbH 1987-1989 / E E C - Commission 1989

3. ábra

f f=LF3-Search]=

[EUREKA]

=[ DE1.1 ]=

The EUREKA d a t a b a s e p r o v i d e s d e t a i l s o f t h e d i f f e r e n t p r o j e c t s f i n a n c e d under t h e EUREKA Program. I t c o n t a i n s i n f o r m a t i o n on b o t h announced and proposed EUREKA p r o j e c t s , a c c o r d i n g t o t h e o r i g i n á l p r o j e c t d e s c r i p t i o n s s u p p l i e d by t h e p a r t i c i p a n t s t h e m s e l v e e .

The EUREKA p r o j e c t i n f o r m a t i o n h a s been i n t e g r a t e d i n t h e ECHO d a t a s t r u c t u r e , w i t h t h e a d d i t i o n o f t h e f l e l d G I , G e n e r a l I n f o r m a t i o n The d a t a f i e l d GI i s u s e d to p r o v i d e g e n e r á l i n f o r m a t i o n

r e l a t i n g t o :

Q u a l i f i c a t i o n s o f p a r t i c i p a n t s

S h a r i n g o f p r o j e c t f i n á n c é among t h e p a r t i c i p a n t s S t a t u s o f agreement between p a r t i c i p a n t s

L o c a t i o n o f work

DATABASE PRODUCER: EUREKA S e c r e t a r i a t e i n c o l l a b o r a t i o n w i t h n a t i o n a l p r o j e c t c o o r d i n a t o r s .

COVERAGE: C o n t a i n s a p p r o x i m a t e l y 250 p r o j e c t r e c o r d s . R e g u l a r u p d a t i n g COSTS: T h i s d a t a b a s e i s c u r r e n t l y f r e e o f c h a r g e .

4. ábra A 4. opció szerinti programmal egy online kapcso­

lat menetrendjét szimulálja a rendszer, miközben részletes magyarázatot ad minden lépésről. Ennek a programnak a begyakorlásával elkerülhető, hogy egy majdani online kapcsolatnál zavarba kerüljön a használó, é s a drága kapcsolati idő alatt tanácstalan- kodjon.

Az adatbázis-használatot oktató fájlokban olyan adatbázisokat mutálnak be, amelyek használata egy­

felől tipikus, másfelől a többinél nagyobb jelentősé­

gűek. A 6. opció szerinti BROKERSGUIDE az informá­

ciós ügynökök/intézmények adatait tartalmazza. Ez jelenleg az egyetlen olyan európai online adatbázis, amelyben információközvetítők adatairól lehet tájé-

4 1 6

(4)

TMT 37.évf. 1990. 10. sí.

kozódni. Hasonlóan hasznos forrás a TED (Tenders Electronic Daily) nevü adatbázis, amely az Offíclal Journal of the European Communities című folyóirat

"S" kiegészitö sorozatának gépi változata (5. ábra).

Azokat a nyilvános tenderfelhívásokat tartalmazza, amelyeket több mint 80 országban hirdettek meg.

Mivel a használó már a dokumentum megjelenésének napján megtalálja a gépi adatbázisban a tender­

kiírást, a postai átfutás miatt lényeges időelőnyhöz juthat a nyomtatott formát használókhoz képest.

A Boote-operátorok gyakorlására kitalált 12. opció (6. ábra) segítségével játékosan sajátítható el a minden információkeresés alapját képező É S , VAGY, DE NEM (AND, OR, NOT) Boole-operátorok vala­

mennyi kombinációjára adandó válasz. A kombiná­

ciók száma zárójelek segítségével még növelhető. A használó a kérdéseire gondolatban megjelöli a gra­

fikus ábrán a helyes válasz szerinti területet, majd e l ­ lenőrzi magát. Az ENTER billentyű lenyomására éles fehér fénnyel rajzolódik ki a három halmazból az ak­

tuális terület.

0:43:29

3 ? G

TED - T e n d e r s E l e c t r o n i c D a i l y

TED ( T e n d e r s E l e c t r o n i c D a i l y ) i s the o n l i n e v e r s i o n o f the "S" Supplement o f the O f f i c i a l J o u r n a l o f the E u r o p e a n Communities and c o n t a i n s p u b l i c c a l l s f o r t e n d e r o f f é r e d by more than 80 c o u n t r i e s . Documents a r e a v a i l a b l e on the morning o f t h e i r p u b l i c a t i o n thua p r o v i d i n g the u s e r w i t h a

o o n s i d e r a b l e t i m e a d v a n t a g e o v e r h i s c o m p e t i t o r s . U s e r s can s a v e e v e n more t inie by b e i n g a b l e t o go d i r e c t l y to documents r e l a t i n g s p é c i f i c a l l y t o t h e i r own a r e a s o f i n t e r e s t by means o f s u b j e c t and c o u n t r y c o d e s e t c . TED t h e r e f o r e c o n s t i t u t e s the b e a t a v a i l a b l e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n on p u b l i c i n a r k e t s . The d a t a b a s e p r o d u c e r i s the O f f i c e f o r O f f i c i a l P u b l i c a t i o n s o f the E u r o p e a n C o m m u n i t i e s , Luxembourg. C o v e r e d a r e C a l l s f o r t e n d e r s f o r p u b l i c w o r k s and s u p p l y c o n t r a c t s , u p d a t e d d a i l y .

T h i s t r a i n i n g f i l e g i v e s the b a s i c s o f s e a r c h i n g t h e TED - d a t a b a s e . P l e a s e s i g n on t o the TED d a t a b a s e u s i n g the base t e d command.

If 2 = 0 n / 0 f f J 5. ábra

00:22:44 B o o l e a n E x e r c i s e s F3=

s e a r c h term 1 ( 2 3 0 ) s e a r c h term 2 ( 1 2 7 ) s e a r c h term 3 ( 1 0 0 )

R=l=

I n p u t : ( I a n d 2 ) n 3 T r i e s : 0 M i s t a k e c : 0

P l e a s e p r e a s any key (End=ESC)

(5)

Kovács L.-né: Az ECHO adatbázis-használat..

A CCL-vizsga (13. opció) 13 kérdésből áll. A kérdésekben vagy valamelyik parancs begépelését kérik, vagy több felelet közül a helyesnek a kiválasz­

tását. A "vizsgáztató" értékeli a kapott válaszokat (a jókat dicséret nélkül tudomásul veszi, mint a rossz pedagógus), a hibásakat helyesbíti (7. ábra). V é g e ­ zetül pontszámmal és százalékosan is minősíti a tudásszintet (8. ábra).

Az egész oktatás olyan szórakoztató, hogy sokkal inkább érezheti játéknak a használó, semmint kép­

zésnek. A teljes lemez egyszeri áttanulmányozására 4 - 5 órára van szükség, de a tényleges elsajátításhoz nem elég egyszer átvenni az anyagot. A program módot nyújt arra is, hogy a 1 5 . opció segítségével folytatólagosan foglalkozzanak az anyaggal. A rend­

szer használóbarátságát tanúsítja az is, hogy gondol­

tak a nem túl gyakorlottak téves billentyűzésére is.

Ha az oktatófájlokban a program során leggyakrab­

ban használt E S C - b i l l e n t y ű t nyomja le valaki téve­

désből, akkor a rendszer visszakérdez, hogy valóban abba akarja-e hagyni a munkát. Tehát semlegesítheti az utasítást, és nem kell ismét elölről kezdenie a gyakorlást.

Az utolsó, 1 7 - e s opció (elsorolja mindazokat az E C H O - k i a d v á n y o k a t és videoanyagokat, amelyekből térítésmentesen, illetve térítés ellenében igényelhet­

nek; kívánságra postázásra közvetlenül alkalmas formában nyomtatást is készít belőle '3. ábra).

Az oktatólemez MS-DOS 2.1 vagy magasabb és PS/2 operációs rendszerekkel működő személyi számítógépek hajlékonylemez-meghajtóiról közvetle­

nül használható. C é l s z e r ű azonban még az első hasz-

00:27:31 No : 6 M u l t i p l e C h o i c e H i t s : 5 P o i n t s : 2 A l i p o i n t s : 8

Which d a t a b a s e c o n t a i n s i n f o r m a t i o n on d a t a b a s e s ?

1 - TED = 1

2 - EABS = 2

3 - DIANEGUIDE - 3 4 - BROKERSGUIDE = 4

5 - ENREP = 5

P l e a s e s e l e c t t h e c o r r e c t answer

*

U n f o r t u n a t e l y wrong ! C o r r e c t i s : DIANEGUIDE 7. ábra

01:03:21

Number o f q u e s t i o n s C o r r e c t a n s w e r s i n p e r c e n t P o i n t s o b t a i n e d

13 8 61 %

6 / 40 = 40

8. ábra

4 1 8

(6)

T M T 3 7 . é v l . 1990. 10. sz.

ECHO

177 r o u t e d ' E s c h B.P. 2373

L-1023 LUXEMBOURG

O r d e r s h e e t

] h e r e w i t h o r d e r t h e f o l l o w i n g E C H O - m a t e r i a l f r e e o f c h a r g e :

1. . . . ECHO f o l d e r ( 9 l a n g u a g e s )

2. . . . ECHO D a t a b a s e s a n d S e r v i c e s ( 9 l a n g u a g e s ) 3. . . . ECHO D i r e c t o r y f o r I n f o r m a t i o n S e r v i c e s

(9 l a n g u a g e s )

4. . . . ECHO A c c e s s t o i n f o r m a t i o n by V i d e o t e x t and M i c r o c o m p u t e r ( 9 l a n g u a g e s )

5. . . . ECHO P o c k e t G u i d e ( 9 l a n g u a g e s )

6. . . . ECHO I n t r o d u c t i o n t o O n l i n e ( 9 l a n g u a g e s ) 7. . . . ECHO CCL T r a i n M a n u á l ( 9 language

( h e l p f o r t h e t r a i n d a t a b a s e )

Ö . . . . ECHO CCL t r a i n i n g d i s k e t t e ( 9 l a n g u a g e s )

Language

I h e r e w i t h o r d e r t h e f o l l o w i n g E C H O - m a t e r i a l a g a i n s t prepayment by cheque i n ECU:

9 . . . . ECHO CCL U s e r m a n u á l E n g l i s h o r F r e n c h a g a i n s t cheque o f 10 ECU p e r m a n u á l 10 ECHO V i d e ó s :

a g a i n s t cheque o f 15 ECU p e r v i e d e o . P l e a s e mark t h e v i d e ó s y s t e m PAL / SECAM

a ) . . . ECHO s h o r t ( p r e s e n t a t i o n o f ECHO)

( l a n g u a g e s : DE, EN, E S , F R , 1T ) b) . . . ECHO l o n g ( p r e s e n t a t i o n o f ECHO

and s h o r t i n t r o d u c t i o n t o C C L

( l a n g u a g e s : DE, EN, E S , F R , I T ) a ) . . . TED ( d e s c r i p t i o n o f t h e TED d a t a b a s e )

( l a n g u a g e s : DE, EN, E S , F R , I T )

The m a t é r i á i s h a l l be serit t o F a m i l y Name;

Name:

O r g a n i z a t i o n : S t r e e t : C o u n t r y : Town:

T e l e p h o n é :

D a t e : S i g n a t u r e 9. ábra

nálat előtt átjátszani keménylemezre (winchester), ahol simábban é s gyorsabban fut a program. A s e b e s s é g növelhető még a 16. opció segítségével is.

A program beindításához mindössze a DEMOECHO parancsot keil begépelni.

A lemezt az E C H O - k ö z p o n t terjeszti, é s az Európai K ö z ö s s é g valamennyi tagországának nyelvein (angol, dán, francia, görög, holland, német, olasz, por­

tugál, spanyol) hozzátérhető.

Az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárá­

ban az angol é s német nyelvű változat található meg, amellyel az olvasók helyben, a könyvtár olvasótermi számitógépén tetszés szerint gyakorolhatnak.

Érdemes azonban saját gépen való használatra is megszerezni a lemezt, hogy minél többen és többször profitálhassanak belőle.

Beérkezeti: 1990. II. 21-én.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :