• Nem Talált Eredményt

Gépelemek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Gépelemek"

Copied!
219
0
0

Teljes szövegt

(1)GÉPELEMEK 1. FEJEZET KÖTÉSEK, BIZTOSÍTÁSOK Varga-Simon Erika Adjunktus Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet Műszaki menedzser BsC hallgatók, Élelmiszermérnök BsC hallgatók számára. A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 pályázat támogatásával készült..

(2) GÉPELEMEK ÁTTEKINTÉS 1. Kötések: NEM OLDHATÓ: hegesztés, forrasztás, ragasztás; szegecselés OLDHATÓ: csavar, csapszeg, retesz és ék, bordástengely 2. Tengelyek 3. Tengelykapcsolók 4. Csapágyak: Sikló és gördülő csapágyak 5. Hajtóművek: fogaskerék, csiga, szíj, lánc... 6. Csőelemek 7. Tartályok, nyomástartó edénynek.

(3) ALKATRÉSZEK IGÉNYBE VÉTELEI. •. •. Igénybevételek jellege: • Statikus, időben állandó • Lüktető, időben periodikus • Lengő, időben periodikus. Igénybevételek fajtái: LSD.+: + le-/ kihajlás + szögelfordulás. •. Anyagminőség és megengedett feszültségi határértékek: • •. Folyáshatár Biztonsági tényező. • Húzó • N yom ó • H ajlító* • C savaró* • Nyíró • Felületi nyom ás • P alástnyom ás* • Ö sszetett.

(4) KÖTÉSEK FORMÁI, SZEGECSKÖTÉS. 1.. 2.. Nem oldható kötések: a. Hegesztés b. Forrasztás c. Ragasztás d. Szegecselés Oldható kötések: a. Csavar b. Csapszeg c. Retesz és ék d. bordástengely.

(5) • • •. • • • •. Erőzáró-melegalakítással:pl. kazán-, hídgyártás Alakzáró-hidegalakítás Ott is érdemes használni, ahol nem lehet hegeszteni (kristályszerkezet megváltozása, különböző anyagminőségek összekötése miatt) Manapság: daru, híd: vékonyfalú könnyűfém szerkezetek és acélszerkezet gyártás; bőrszíj rögzítés... Zárófej készítés: kézi: kalapács, fejező; gépi: automatával Fejformák eltérőek. •. E g y -. é s. k é ts o ro s. á tla p o lt, •. h e v e d e re s. k ö té s. S z e g e c s ly u k a k k iv á g á s s a l v a g y. fú rá s s a l. k é s z ü ln e k #. A. ly u k a k. é s. a. s z e g e c s. m é r e té t s z ilá r d s á g i s z á m ítá s o k E g y. é s. a d já k .. k é t o ld a lr ó l. s z e r e lh e tő.

(6) Néhány szegecsfajta: a. Húzószegecs (tüske a szárban marad) b. Egyoldalról szerelhető (Chobert) c. Robbanó- v. termo szegecs. Könnyűfém anyagú szegecs zárófejezése. Sík felületet biztosító szegecskötések.

(7) CSAVAR - CSAVARKÖTÉS. Méretek: • Átmérők (d1-magátmérő, d2-középátmérő, dnévleges átmérő) • menetemelkedés ( az ábrán h) és • Menetszög (következő ábrán a ) definiál egy fajta menetet. Csavarkötésben kisbetűvel csavarorsó; nagybetűvel csavaranya / furat jelölendő. Gyártás: • Forgácsolással, • hideghengerlés, • sajtolás Csavar anyaga: pl. 5.6: 5: az anyag névleges szakító szilárdság 100-ad része MPa-ban 6: anyag névleges folyáshatár és a névleges szakító szilárdság hányadosának 10-szerese MPa-ban Csavaranya anyaga: pl. 8.

(8) CSAVAR- CSAVARKÖTÉS. Kis menetemelkedésű (P) meneteknél önzárás jön létre, tehát ez kötőcsavaroknál fontos. A nagy menetemelkedés mozgató csavarorsós szerkezetek esetén használatos, ahol a cél az egyenes vonalú és forgó mozgások egymásba történő átalakítása. Ezek a sokszor többbekezdésű menetek általában nem önzáróak; esetleges rögzítésről gondoskodni kell.. cseKöiy onzároképesség vagy egyáltalán nem onzaro.

(9) CSAVARKÖTÉS. Menetek fajtái: a. lapos, b. éles (normál és finom méter), c. trapéz, d. fűrész, e. zsinór.

(10) CSAVARBIZTOSÍTÁSOK ellenanyás csavar biztosítás sasszeg koronás anya hornyolt csapágyanya. a. b. c. d. e. f.. nyers rugós orros rugós belső fogazású külső fogazású fogazott.

(11) SZEGEK, CSAPSZEGEK. Rudak, hevederek, lánctagok, vonórudak csuklós kötései Futókerekek, görgők, emelőkarok tengelye Hengeres szegek: szilárd illesztéssel beütik a helyére-végük lemunkált a. szerszámgépekhez b. általános célú c. rögzítő szeg d. hasított illesztő hüvely Kúpos szegek kedvező helyzetbiztosítás és sokszori oldás, DE furat kimunkálása igényes: alkalmazásuk drága. a. egyszerű b. menetes c. belső menetes d. biztosítómenetes.

(12) •. Hasított szegek: 120°-ra hengerelt vagy sajtolt hosszanti hasíték. •. Beütik vagy besajtolják a furatba. •. Rögzítő-, biztosító és illesztő szegként. •. Csuklókarok, emelőkarok,forgattyúkarok rögzítésére. •. Anyaguk: acél (6.8). •. Szeg méretezése nyírásra. ábrák Tochtermann / Zsáry Sajtolás előtt és után.

(13) C S APSZE GE K •. R u d a k, h e v e d er e k, l á n ct a g o k, v o n ór u d a k c s u kl ó s k öt é s ér e h a s z n ál at o s. •. F ut ó k er e k e k, g ör g ő k é s e m el ő k ar o k t e n g el y e k é nt. •. P al á st n y o m á s, n yír á s, h ajlít á s l e h et a z i g é n y b e v ét el ü k. •. A n y a g u k ált al á b a n a c él. a. ___. .. _. ■* >. C s a p s z e g f ur at n el k u e s a s a s s z e g r e s z er e f ur att al Ki sf ei ü c s a p s z e g f ur at n él k ül é s a s a s s z e g r é s z ér e f ur att al F ej e s c s a p s z e g f ur at n él k ül é s a s a s s z e g r é s z ér e f ur att al M e n et e s. cs a psz e g. S ull y e s zt ettf ej u orr o s c s a p s z e g f ur at n él k ül e s a s a s s z e g r e s z er e f ur att al.

(14) BIZTOSÍTÓ ELEMEK. • Axiális elmozdulás gátlása • Tengelyre vagy furatba kerülnek • Agyak, gyűrűk, csapágyak, karok, tárcsák rögzítése a cél • Sasszeg: csapszeg kicsúszása, koronás anya elfordulása ellen • Seeger gyűrű= rögzítő gyűrű. Sasszeg. Állitógyurü nehézsorozat Állítógyürü könnyűsorozat. Rögzitogyürü tengelyhez Rögzitogyürü furathoz. Széles, bordás rögzitogyürü tengelyhez Széles, bordás rögzitogyürü furathoz. Rögzitőlemez tengelyhez.

(15) • • • • • •. Lejtésük van: 1:100; felületek közt nyomóerő jön létre, erőzáró Hosszirányban beverik a helyére, szerelést az orr könnyíti Nem mindig van horonykialakítás (tengelyre „görbülő” felület) Tengelyhorony marással, agyhorony véséssel készül Ékek széle és a horony is lekerekített - kifáradás, törés miatt Az ék párhuzamossági eltérést okoz ez a kötés!.

(16) RETESZKÖTÉS • • • • • • • •. Alakzáró, a kötendő alkatrészekbe horony készül A retesz oldalai felfekszenek a horonyban, mely erőátviteli felület A horony gyengíti a tengely szilárdságát Anyaga: húzott acél Párosával 180°-ra is elhelyezhető Könnyen cserélhető, megbízható kötés Általában axiális rögzítés kell mellé Méretezés: palástnyomás, nyírás Főbb méretek: dt: tengely átmérője b: retesz szélessége h: retesz magassága t1: horonymélység a tengelyben t2:horonymélység az agyban T: csavaró nyomaték.

(17) RETESZKÖTÉS. Hornyos Fészkes Félfészkes íves. Íves retesz: rövid agyrésznél és kisebb nyomatékátvitelre alkalmas.

(18) RETESZ BEÉPÍTÉSI PÉLDÁK eltolási. távolság. k o r m o s kapcsolófel. Fészkes retesz fix agyrészekhez. Sikló retesz elcsúsztatható agyrészekhez.

(19) FELHASZNÁLT FORRÁSOK. • • • •. Tochtermann-Bodenstein: Gépelemek 1-2. Digitális tankönyvtár: www.tankonyvtar.hu Slide Player: www.slideplayer.hu Dr. Zsáry Árpád: Gépelemek I-II.. A diákon szereplő tudásanyag a teljes tananyag elsajátítását valamint jegyzetelésének megkönnyítését szolgálja a fenti források felhasználásával..

(20) B 4. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!.

(21) GÉPELEMEK 2. FEJEZET TENGELYEK. Műszaki menedzser BsC hallgatók, Élelmiszermérnök BsC hallgatók számára A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 pályázat támogatásával készült.. B 4. Varga-Simon Erika Adjunktus Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet.

(22) T E N G E L Y E K F Ő B B TÍ P U S AI. W. I g é m b e v é t el. m' ________________ W. M. H a jlí t á s. a "J =. a. F. T T‘ !. ~. A. N yí r á s. II. n y o m ás. í ». Csavarás. H úzás vagy. H ajlít á s n ál h a s o nl ó k é p p e n, c s a k. d. F e s z ült s é g. *. 1. L é p c s ő s / v áll a s 2. B or d á s 3. B üt y k ö s 4. F or g att y ú s 5. K ö zl ő m ű 6. Cs ő 7. H ajl é k o n y T e n g el y e k l e g g y a k ori b b i g é n y b e v ét el e a h ajlít á s é s a c s a v ar á s; ill et v e mi n d k ett őt fi g y el e m b e v e v ő ö s s z et ett i g é n y b e v ét el. E z e k al a pj á n a d h at ó m e g a m e gf el el ő t e h er vi s el ő k er e s zt m et s z et. C s a v ar ó i g é n y b e v ét el n él:.

(23) LÉPCSŐS TENGELY Vállak alkatrészek rögzítéséhez, felütköztetésére szolgálnak. Végcsap és nyakcsap: alá-, megtámasztást; a csapágyak fogadását szolgálja. Anyagminőség acél; pl.: E335 jelű acél. Szakaszonként állandó keresztmetszet a tengelyszakasz igénybevétele alapján számítható ki. Leggyakoribb tengely típus.. Csapágy Tengelyvég. Váll Végcsap —Fogaskerék. Nyakcsap.

(24) LÉPCSŐS TENGELY.

(25) BORDÁSTENGELY. Nagyobb nyomatékok átvitelére és emellett tengelyirányú elcsúsztatás megvalósítására használható. Előnye: • A nyomatékátvitel közel egyenletes a kerület mentén • Keskeny kerékkel nagy nyomaték közvetíthető. Hátránya, hogy a bordák feszültséggyűjtő hatása jelentős, ám így is kedvezőbb lehet a retesz vagy ékkötésnél. Főbb alkalmazási területek: • emelőgépek, • szerszámgyártás, • forgácsoló gépek, • kamionok, traktorok és autók hajtóműveiben, bolygóműveiben és sebességváltóműveiben..

(26) BORDÁSTENGELY • • • • 1. 2.. Nagy radiális nyomatékátvitelre A bordák lineáris irányú megvezetést és elcsúsztatási lehetőséget adnak A felületek ekkor folytonos kenést igényelnek. Fix kötésnél axiális rögzítés szükséges. Bordás tengely Bordás agyú tárcsa.

(27) BORDÁSTENGELYEK.

(28) BÜTYKÖS TENGELY. • • •. pl: Belsőégésű motoroknál szelepvezérlése Egy állandó átmérőjű tengelyen, több, egymástól meghatározott távolságban lévő, bütyök; azaz alakos tárcsa helyezkednek el. A bütykök más alkatrészek kényszermozgását, működését hozzák létre. (szelepek vezérlése nyitásrazárásra). Szelep Gyújtógyertya Hengerfej Dugattyú Hengertömb Hajtórúd Forg. teng. Olajteknő. Vezérműteng..

(29) BÜTYKÖS TENGELY.

(30) FORGATTYUS TENGELY • • •. Négyhengeres motor forgattyús tengelye A dugattyúk tömege miatt a forgó tengely nagy lengő igénybevételt kap, ezért A tengely ellenoldalán ennek kiegyensúlyozására ellensúlyok kapnak helyet. (lsd. Következő ábra). Dugattyú. Hajtórúd Csapágy. Forg. tengely.

(31) FORGATTYÚS TENGELY Törtvonalú tengely. Feladata egyenes vonalú mozgás átalakítása forgó mozgássá és fordítva. Példa: belsőégésű motorok, dugattyús kompresszor, dugattyús homogenizátor (rostos üdítő, tej).. horgattyúcsap. Forgattyukar Olajfurat Kiegyensúlyozófurat Tengelycsap. Ellensúly.

(32) FORGATTYÚS TENGELY.

(33) BÜTYKÖS ÉS FORGATTYÚS TENGELY.

(34) 100 ezer loeros tankerhajo forgattyús tengelye.

(35) 5. KOZLOMU TENGELY Közlőmű tengely ^Csapágy. Tengelykapcsoló Villanymotor A hajtó és a hajtott gép távol van egymástól. Viszonylag hosszú, gyakorlatilag állandó keresztmetszetű tengelykapcsolatot ad..

(36) KÖZLŐMŰTENGELY. Jeles képviselői voltak a közlőműtengelyek alkalmazásának a transzmissziós tengelyek, melyek egy gőzgép és több munkagép összekötését szolgálták. (szövőgépek,esztergák...) A villamosgépek elterjedésével háttérbe szorultak ezek a tengelyek..

(37) CSŐ- ES HAJLÉKONYTENGELY. •. Csőtengely (pl. MTZ traktorok): tömegkönnyítés, egyéb meghajtás csatlakozása Hajlékony tengely (gáz, kuplung motorokban és autókban): rugalmas, görbeívű, kis helyigényű és kis teljesítményt továbbító tengelytípus..

(38) FLEXIBILS TENGELY Speciálisan a húsiparban alkalmazott berendezés. Fej felett függesztve található a meghajtó motor, melytől a körkésig hajlékony tengely fut és adja át a forgó mozgást. kúpkcrék. késvezeiő. zstrzó. rögzttőcsavar. tartóvi a motor. késperem hajlékony tengely. markolat. lengelyvég. ■r W.

(39) FELHASZNÁLT FORRÁSOK. • • • • • • • • • • • • •. Tochtermann-Bodenstein: Gépelemek 1-2. Dr. Zsáry Árpád: Gépelemek I-II. Berszán Gábor: Húsipari gépek Digitális tankönyvtár: www.tankonyvtar.hu Slide Player: www.slideplayer.hu www.autoszektor.hu www.keletagro.hu www.wikiwand.com www.rapidagro.hu www.trinexus.hu www.motorosoknak.hu www.banki-sos.hu www.modulgreen.hu. A diákon szereplő tudásanyag a teljes tananyag elsajátítását valamint jegyzetelésének megkönnyítését szolgálja a fenti források felhasználásával..

(40) B 4. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!.

(41) GÉPELEMEK 3. FEJEZET TENGELYKAPCSOLÓK Varga-Simon Erika Adjunktus Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet. E u ró p a i U nió. A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 pályázat támogatásával készült.. B 4. SZECHENY. Műszaki menedzser BsC hallgatók, Élelmiszermérnök BsC hallgatók számára. Európai Szociális Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. B EFEK TETÉS A JO VO BE.

(42) TENGELYKAPCSOLOK Két forgó mozgásban lévő tengelyvég összekapcsolása, nyomatékátvitel a feladatuk. A nyomaték átvitel megvalósulhat: • mechanikusan, • alak- vagy erőzárással, • hidraulikusan • elektronikusan. Járulékos funkciók: Tengelyek relatív helyzethibáinak kiegyenlítése. Nyomatéklökések csökkentése Rezgéscsillapítás. Zajcsökkentés. Időlegesen megszüntessük, illetve biztosítsuk a tengelyek kapcsolatát. Felépítés szerint: - Merev: erőzáró, alakzáró (tokos, tárcsás) - Kiegyenlítő: radiális, axiális, szög~ (körmös, kardáncsuklós) - Rugalmas: acél- vagy gumielemes (gumidugós) - Dörzs (tárcsás súrlódó) - Oldható: körmös, fogazott, különleges (hidrodinamikus) Működés szerint: Állandó kapcsolatú -Merev -Kiegyenlítő -Rugalmas. Kapcsolható -Önműködő -Külső erővel kapcsolható -Csak kikapcsolható -Ki- és bekapcsolható.

(43) TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ Egyszerű, merev tengelykapcsoló. Kisebb nyomaték átvitelére alkalmas. Szegek nyírásra méretezendők. (a) f Reteszkötéses változatnál a hernyócsavar 1 p z biztosít axiális rögzítést. (b) { '\ Cső falvastagság: Q r----------K ) K s=0,3-0,35 dt Csőhossz: L=1,5-3 dt ------- ------Alkalmazásuk legfőbb feltétele az egytengelyűség és az azonos tengelyátmérő. Jelképes jelölése:. p. ' 7 7 Z. Z. Z. \. ’. f. §. 2. J. *. , F 7. Z. T x. Z. i di. IZ E. b|.

(44) HÉJAS TGK. Tokos tengelykapcsoló alváltozata. Hosszú tengelyek összekötésére jó (pl. közlőmű tengely) Kisebb nyomatékok adhatók csak át Szabványos kivitelűek. Tokfelek anyaga általában öntvény Csavarok pozíciója váltott: forgás közbeni tömegkiegyensúlyozás miatt. A tokfelek nem érnek össze, a csavarok meghúzásakor 2-3mm-re vannak egymástól, így Erőzáró kapcsolatot ad. A tengelyek és tárcsák között retesz viszi át a nyomatékot. A tengelykapcsolót érdemes lemezburkolattal ellátni a kiálló csavarvégek miatt. Jelképes jelölése:.

(45) TÁRCSÁS TENGELYKAPCSOLÓ Merev kapcsolat Kicsi és nagy nyomatékátvitelre Illesztett szárú vagy laza csavarkötéssel Tárcsák tengelyirányú rögzítése tengelyvállhoz ütköztetés és menetes anya a másik oldalon. Peremes vagy nélküli. Kapcsolófelek központosítási módjai: • Ki-, és beugró váll a tárcsákon. • Belső központosító gyűrű. • Átmérő mentén osztott gyűrű. • Illesztőcsavar, illesztőpersely.

(46) TÁRCSÁS TENGELYKAPCSOLÓ. a. Illesztő perselyes, védőperemes b. erőzáró védőperemes c. d. e. f. nagy nyomaték átvitelre, perem nélkül.

(47) KÖRMÖS TENGELYKAPCSOLÓ • Axiális kiegyenlítő • Alakzáró, fix vagy oldható kivitel • Hőtáguláskor fellépő hosszváltozás kiegyenlítésre. • Kapcsolófelek, tárcsák homlokfelületén fogak vannak, melyek az ellenoldali tárcsával egymásba illenek. • A tengely és tárcsa között retesz viszi át a nyomatékot. • Kapcsolófelek anyaga ált. öntvény (acél, aluminium) • Rugalmas kivitelben is készül, ekkor egy rugalmas, csillag alakú betét kerül a tárcsák közé. • Jelképes jelölése:.

(48) RUGALMAS KÖRMÖS TENGELYKAPCSOLÓ.

(49) OLDHAM TENGELYKAPCSOLÓ • • • • • • • •. •. Radiális,azaz egytengelyűségi kiegyenlítő Két tárcsa között vezető elem (korong, tuskó, tárcsa) Kis fordulatszámoknál használható a vezetőelemen fellépő centrifugális erő miatt. A korong forgás közben bolygó mozgást végez, a lécek csúsznak a tárcsák hornyaiban. Felületek kenése fontos. Tárcsák anyaga ált. ötvözött acél, Vezetőelem anyaga: fém, keménygumi, műanyag Vezetőelem laza illesztéssel tud a horonyban mozogni. Nagyobb radiális tengelyeltérések esetén kardán csukót alkalmaznak..

(50) OLDHAM TENGELYKAPCSOLÓ.

(51) OLDHAM TENGELYKAPCSOLÓ.

(52) KARDÁNCSUKLÓ • Mechanikus, forgatónyomatékot átvivő alkatrész, amely forgó tengelyeket köt össze. • egymással szöget bezáró tengelyek összekötésére alkalmas. • Rugalmas tengelykapcsoló. • Lengések, dinamikus hatások csillapítására is jó. • Kis tengely és szerelési hibát kompenzál. • Anyaga ált. öntvény tárcsa és 6.8 acél csap.

(53) KARDÁNCSUKLÓ.

(54) GUMIDUGÓS TENGELYKAPCSOLÓ. Rugalmas tengelykapcsoló Nagy nyomatékátvitelre alkalmas Lengések, dinamikus hatások , rezgések csillapítására is jó Kis tengely és szerelési hibát kompenzál Anyaga ált. öntvény tárcsa és 6.8 acél csap.

(55) GUMIDUGÓS TENGELYKAPCSOLÓ.

(56) GUMIABRONCSOS TENGELYKAPCSOLÓ (PERIFLEX) • • • • • •. Kapcsolófelek közé rugalmas abroncsot építenek. Egyszerű felépítésű Könnyebb szerelhetőség miatt egy helyen radadiálisan hasított az abroncs. 8mm-axiális, 4mm radiális és 4° eltérést fel tud venni..

(57) GUMITÁRCSÁS TENGELYKAPCSOLÓ (HARDY TÁRCSA). 2 db 3-ágú agyrész, közötte rugalmas tárcsa, Felváltva csatlakoznak a tárcsák koronás anyás csavarkötéssel Gépjárműiparban kis mértékű szögeltérést tolerál (max.3°). Kisebb axiális kiegyenlítésre is jó, de radiális irányú kompenzációra nem! Egyszerű szerkezet, karbantartást nem igényel. Olcsó. Jó rezgéscsillapító hatása van. Kicsi a terhelhetősége.. _________ r ~. -V —.

(58) GUMITÁRCSÁS TENGELYKAPCSOLÓ.

(59) ACELSZALAGOS TENGELYKAPCSOLÓ (BIBBY) Nehéz üzemviszonyokra, nagy nyomatékátvitelre. Radiális, szög és axiális tengelyhibák is kiegyenlíthetők vele. Mindkét tárcsán fogazat és közte lapos acélból rugó van, mely több szegmensből áll. Külső tok: meggátolja a rugók kirepülését. A tok osztott kivitelű: könnyebb szerelni és a kenőanyagnak zárt teret biztosít. Terhelt állapotban a rugók felfekszenek a fogakon; a felületeken súrlódás ébred, így elmeinek kenése fontos! Lökésszerű terheléseknél is jó. •. Jelképes jelölése:.

(60) ACÉLSZALAGOS TENGELYKAPCSOLÓ (BIBBY). Terheletlen állapot. Terhelt állapot.

(61) FELHASZNÁLT FORRÁSOK. • • • • • • • • • • • •. Tochtermann-Bodenstein: Gépelemek 1-2. Digitális tankönyvtár: www.tankonyvtar.hu Slide Player: www.slideplayer.hu Dr. Zsáry Árpád: Gépelemek MI. www.huco.com www.kepzesevolucioia.hu www.banki-sos.hu www.docplaver.hu www.cromax.hu www.kek-kamion.hu www.lezo.hu www.sze.hu. •. A diákon szereplő alap tudásanyag a teljes tananyag elsajátítását valamint jegyzetelésének megkönnyítését szolgálja a fenti források felhasználásával..

(62) B 4. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!.

(63) GÉPELEMEK 4. FEJEZET SIKLÓ CSAPÁGYAZÁS. Műszaki menedzser BsC hallgatók, Élelmiszermérnök BsC hallgatók számára A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 pályázat támogatásával készült.. B 4. Varga-Simon Erika Adjunktus Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet.

(64) ALTALABAN. A csapágyak olyan gépelemek, melyeket egymáshoz képest elforduló alkatrészek közé építünk be, hogy az elforgás minél kisebb ellenállásba ütközzön. Járulékos feladatok : Az alkatrészek relatív helyzetének biztosítása (a forgást megengedve).Terhek közvetítése. 1. Csoportosítása a súrlódás csökkentésének módja szerint: •. Gördülő. •. Sikló. 2. Csoportosítás terhelés iránya szerint: Csak radiálisan terhelhető (pl. hengergörgős csapágy). Csak axiálisan terhelhető (axiális golyóscsapágy). Radax: Radiálisan és axiálisan is terhelhető (pl. mélyhornyú golyóscsapágy). 3. Csoportosítás a szögelfordulás lehetősége szerint: merev: j kicsi Önbeálló: j nagy.

(65) SIKLÓÁGYAZÁS Egymáson elmozduló vagy forgó gépalkatrészek a köztük lévő kenőanyagon csúszó-súrlódással siklanak. Két csoport: • Vezetékek (alternáló mozgást végző elemcsoport), • Csapágyazás: Siklócsapágy: forgó mozgást végző géprészek ágyazása A súrlódást csökkentjük a tengely és a gép váza közé épített persellyel, amely: •. speciális anyagú, általában a tengely anyagánál puhább anyag,. •. finom felületi megmunkálású,. •. általában kent.. Esztergagép késszán szerkezete csúszó vezetéken mozog..

(66) SIKLÓCSAPÁGY SÚRLÓDÁSI VISZONYOK ÉS STRIBECK DIAGRAM A tengelycsapot csapágypersely veszi körül és közéjük általában kenőanyagot_vezetünk. A kenőanyag biztosítja a felületek között ébredő súrlódás csökkentését, valamint a keletkező hő elvezetését. Háromféle súrlódási állapotot különböztetünk meg: a) Száraz súrlódást, b) vegyes súrlódást (részleges folyadéksúrlódást), c) folyadék súrlódást. A felrajzolt görbe egy adott csapágyterhelésre, azaz felületi nyomásra vonatkozik. A tengely helyzete a perselyhez képest folyadéksúrlódás esetén: A tengely szivattyúként működik. A homlokfelületen a kenőolaj lassan elfolyik Ezért olaj utánpótlásról kell gondoskodni kell. A Stribeck diagram a csapágy üzemi paraméterei és a kenőolaj paraméterei között teremt kapcsolatot..

(67) TENGELYCSAP ES PERSELY HELYZETEI • • • • • • • •. Induláskor a csap a persely felületén felgördül, majd Megcsúszva vegyes súrlódás alakul ki. A csap a fordulatszám növekedéssel egyre több olajat hord az ék alakú résbe; lassan megszűnik a fémes érintkezés és A csap lassan visszacsúszik. További fordulatszám emelésnél a fémes érintkezés teljesen megszűnik és A kenőfilmben létrejövő nyomás a csapot az ellenkező oldalra áttolja. Ekkor a legkisebb a rés a csap és persely között. (ho) Még nagyobb fordulatszámnál növekszik a két elem közötti rés (h) Végtelen nagy fordulatszámot feltéve, a két elem egymáshoz képest elméletileg koncentrikusan helyezkedik el. (n=M).

(68) STRIBECK DIAGRAM ÉS SIKLÓCSAPÁGYAK • • • • • •. Induláskor a tengely és persely fémes felülete egymáson felfekszik; száraz súrlódás jön létre. A fordulatszám növekedésével a csap olajat hord maga alá, a fémes súrlódás csökken. A fordulat további növelésekor bizonyos fordulatnál a tengelycsap és persely fémes érintkezése megszűnik, A létrejött olajfilm lebegve tartja a csapot. A msúrlódási tényező ekkor a legkisebb. További fordulatszám növeléssel a súrlódási tényező értéke lassan emelkedik a folyadék belső súrlódása miatt. A görbék ua. csapágy különböző csapágyterheléséhez tartoznak (p1 és p2).. Az üzemi állapot súrlódási jellege szerint a siklócsapágyak: -. Szárazon futó (A). -. Vegyes súrlódású (B). -. Hidrodinamikus (folyadéksúrlódású). Induláskor. Üzemben.

(69) SIKLÓCSAPÁGYAK Feladatuk szerint: • Hordozó csapágy (szemcsapágy) • Támasztó csapágy • Pajzscsapágy Felépítésük szerint 1. Osztott siklócsapágy: • két részből áll: fedél, törzs • csak radiálisan szerelhető • A felső és alsó csapágy részt szorítócsavarok fogják össze • Hajlított tengelyek és nyakcsapok alátámasztására is jó • Kopás utánállítható (osztatlannál nem) • Perselyek bronzból vagy öntvényből készülnek Az osztott csapágyak fajtái: a) merev perselyű álló csapágy, b) merev perselyű kenőgyürüs csapágy, c) beálló perselyű (Sellers) csapágy, d) motorok és vasúti kocsik csapágyai 2. • •. Osztatlan siklócsapágy: Csak tengely irányból szerelhető Nem állítható után (kopáskor). Példák siklócsapágy választásra • Nagy tengelyátmérő és folytonos nagy fordulatszám (generátor, turbina csapágyai) • Akadályozott axiális szerelés ( pl. forgattyús tengelyek dugattyúszáránál) • Poros, szennyezett üzemvitelnél • Ezekben az esetekben gazdaságosabb a siklócsapágy, mint a gördülő..

(70) OSZTATLAN ÉS OSZTOTT SIKLÓCSAPÁGY. Csapágy te dél. OsKtíatlaii. persely Alátét. Csüpágyház. Csapágy fedél Osztott persely Alátét Csapágyház.

(71) OSZTATLAN HAZU, MEREV RADIÁLIS SIKLOCSAPAGY.

(72) OSZTOTT SZEMCSAPÁGY. 72.

(73) SIKLÓCSAPÁGYAK PERSELYE. • • •. •. A legegyszerűbb csapágy egy persely, melyet a gépváz furatába besajtolnak. Kis kerületi sebességnél olajnyomásos rendszer kell, mely így költségesebb és bonyolultabb. Kis fordulatszámú, közepes terhelés, gyakori forgásirány váltás esetén (csuklós mechanizmusok földmunkagépekben, anyagmozgató gépek), a kenőanyagot a csap furatán keresztül juttatják be. Persely anyaga lehet: bronz, szinterfém, műanyag, kompozit.. Sima persely (rad. terhelés). Peremes persely (rad.+ax. terhelés).

(74) SIKLÓCSAPÁGY ELEMEINEK ANYAGMINŐSE Tengely anyaga : acél, edzett acél (finom felületi megmunkálással). Perselyek anyaga 1. különféle bronzok (a bronzok réz alapú ötvözetek, réztartalom legalább 60%). pl.: cu-sn, cu-pb, cu-al (réztartalom 90% körül). 2. vörösötvözet (cu-sn-zn, réztartalom 90% körül). 3. fehérfém (ón alapú ötvözet, 80-90% sn, a többi cu, pb, sb). vékony rétegben a persely bélelésére használják, mert kis szilárdságú. 4. sárgaréz (réz alapú ötvözet, réztartalom legalább 50% és a fő ötvöző cink). 5. műanyagok: pl. poliamid, teflon (bélésként) 6. Kompozitok 7. Szinterfémek.

(75) KENÉST NEM IGÉNYLŐ SIKLÓCSAPÁGYAK Siklócsapágyakat építenek be olyan helyekre, ahol nincs lehetőség vagy nem szükséges a súrlódó felületek kenésére, mert: • kenőanyag nem áll rendelkezésre, vagy a környezetet szennyezné, • túl magas vagy túl alacsony a hőmérséklet, így a kenőanyag nem látná el feladatát jól, • a környező közeg korróziót okoz, és kedvezőtlenül befolyásolja a kenőanyag viselkedését, • karbantartásmentes ágyazásra van szükség, • nagyon kicsi a terhelés és a sebesség, nincs szükség kenésre Kenés nélkül a siklócsapágyak egyik működési korlátja a hőmérséklet. Ha üzemi hőmérsékletük nem haladja meg az anyagokra megengedhető értéket, és a tengely-persely anyagpár között kicsi az adhézió, akkor a súrlódáskor erős adhéziós kapcsolat, anyagátvitel, berágódás nem alakulhat ki. Ebben az esetben az acéltengelyhez műanyag, műszén, kerámia-, fém-, műanyag kompozit vagy egyéb különleges anyagokból készült elemeket párosítanak. műanyag siklócsapágyak előnyei: • könnyűek, korrózióállók, vegyszerállók, • szennyezésre, élen futásra kevésbé érzékenyek, • villamos szigetelők, jó rezgéscsillapítók, • egyszerűen és olcsón gyárthatók a bonyolult alakú darabok is, de hátrányuk: • a kis szilárdság, kis merevség, • a vetemedés, kúszás, • a rossz hővezető képesség, • a nagy hőtágulás és hőmérsékleti felső határuk alacsony.

(76) K E NEST NE MI GÉ NYL Ő M Ű A NY A G CS AP A GY A K T ul aj d o n s á g. M ű a n y ag. üt é s áll ó, k o p á s áll ó, n a g y. P c li a m i d, P A. s zil á r d s á g ú, j ó l c sill a pít, ol c s ó, j ó l ö nt h et ő s z á r a z o n n a g y a s ú d ó d á s. vi z et v e s z f el, d u z z a d P d i a c e t i l, ? O M. P c 1 i c ti l e n t e r e f t a. I ái,. P E T P. F el h a s z n ál á s. üt é s á ll ó c s a p á g y a k, c s u kl ó k, r a K Úti j á r m ű v e k, m c z ó g aí d a s á g: gé pe k. P A- n ál k e m é n y e b b, n a g y. m ű s z e r e k,. s zil á r d s á g ú, üt é s r e é r z é k e n y e b b, ki s e b b k o p á s áll ó s á g é, m é r ett a rt ó, s a v a k k a l s z e m b e n n e m ell e n áll ó. ir o d a g é p-c s a p á g y a k. P A- n ál k e m é n y e b b, ti e 7 0 ° C. k i s m é r e t ű c s a p á g y a k , v í z a l a t ti. f e l e t t e r e s e n l á g y u l, k i s s ú r l ó d á s. c s a| 3 á g v a k. é s k o p á s, m é r e t t a r t ó,. h á z t a r t á s i g é p e k,. i d ő á ll ó. c s a k 7 0 ° C al a tt h a s z n á l h a t ó U lt r a n a g y. s űr űség ű. p o li e t il é n, U H M. W P E. ü t é s á ll ó, k i s s ú r l ó d á s é s k o p á s,. v e g y i p a r i, m e z ő g a z d a s á g i. g é p,. j ó b e á g y a z ó k é p e s s é g, m é r e t t a r t ó,. é pít ői p a ri g é p c s a p á g y a i n a k. k i s s z i l á r d s á g, n a g y 1 ö t á g ú á s. a l a c s o n y' h ő m é r s é k l e t ű csa p ágyazása. P elii mi d. Pí. k e m é n y,. h ő áll ó, k o p á s áll ó, n a g y t e h e r bí r á s, m é r ett a rt ó, n a g y s ú rl ó d á s. al a g út k e m e n c e- c s a p á g y a k. P tlil e n all u oi etil é n, P TFE. ki s l eii ei bí r á s, ki s s ú d ó d á s, m a g a s és al a c s o n y h ő m é r s é kl et e n i s j ó, ki s k o p á s áll ó s á g, a mi e r ő s ít ő a n y a g o k k al. v e g y i [j d i i g é p- c s a p á g y a k, al a c s o n y é s m a g a s h ő m é r s é kl et ű cs a p á g y az ás. n a g y m é rt e k b e r n ö v el h et ő.

(77)

(78) SIKLÓCSAPÁGYAK KIALAKÍTÁSA Beálló perselyű (Sellers) csapágy: • az egyenletes felfekvést (beállást) úgy biztosítják, hogy a perselyfeleken gömbfelületet képeznek ki, amelynek középpontja a tengely középpontjában és a csapágy szimmetriasíkjában van. • Változó terhelésű vagy hosszú tengelyek esetén alkalmazzák. • Tengely behajláskor elkerülhető így a befeszülés .. Talpcsapágy: • Legegyszerűbb, egyirányú axiális terhelés felvételére alkalmas támasztó siklócsapágy a talpcsapágy. • Ha kicsi a tengely fordulatszáma, zsírkenés és bronz persely kell a vegyes súrlódás miatt. • Kenőanyag elosztást segíti, hogy horony vagy lejtős bemarások vannak a perselyben. • Alkalmazható pl. daruk csapágyaként.

(79) TALPCSAPÁGY ÉS PAJZSCSAPÁGY P e r s e ly. Pajzscsapágy • perselye osztatlan • a csappal érintkező felületét általában jó siklási tulajdonságú anyaggal öntik ki. • gyakran alkalmaznak elektromos motorokban, generátorokban.. O /o jzó. Ö löm.

(80) SIKLÓCSAPÁGYAK FŐBB ADATAI. J =D- d. J: játék y : relatív játék ¥. =. D- d d. h0'. Minimális résméret e: excentricitás. e = A r - h0. s : relatíveexcentricitás xm ^dás g = e Ar b: a csap hossza D,R: : a furat átmérője, sugara d, r: a csap átmérője, sugara. s=. 2e D- d.

(81) SI KL O CS AP A GY KE N Ő A NY A G SZ Ü KSÉ GLETE A f el s z a b a d ul ó s úrl ó d á si h ő:. P, = F, ■v, „. P, = m F - r r n. A c s a p á g y k ül s ő f el ül et é n elt á v o z ó h ő: Q. E n er gi a m e g m ar a d á s s al a f e nti e k k el: M e g a d h at ó a c s a p á g y ü z e mi h ő m ér s é kl et e:. A c s a p á g y s z él ei n, h o ml o kf el ül et ei n ki ár a ml ó k e n ő a n y a g m e n n yi s é g e: A k é pl et e k b e n n é h á n y m e n n yi s é g m e g a d á s á h o z s z a kir o d al mi di a gr a m, a d at ki k er e s é s e / m e g h at ár o z á s a s z ü k s é g e s: • F: f el h ajt ó er ő • F: s o m m erfi el d c s a p á g y s z á m • :m C s a p s úrl ó d á si t é n y e z őj e • I: át ár a ml á si s z á m • C: c s a p á g y s úrl ó d á si s z á m • p: k e n ő a n y a g g al éri nt ett átf o g á si s z ö g. =. Q =. <* ■ A ,. p. ,. ■( <, -. '. .).

(82) Sikló csá. Gördülő csá. Terhelhetőség. Anyag és fordulatszám függő. Anyag és geometria függő. Fordulatszám. Tág határok, alsó fordulatszámkorlát. Tág határok, felső fordulatszámkorlát. Élettartam. Tiszta folyadéksúrlódásnál végtelen, amúgy terhelésfüggő. Kopás, anyagkifáradás előírás. Előny. Gyártás, javítás olcsó, nagy futáspontosság, túlterhelést bír, dinamikus terhelést bír, zajmentes, jó rezgéscsillapító, szennyeződésre nem érzékeny. Kis indulási ellenállás, felügyeletet nem igényel, kevés kenőanyag igény, könnyű csere. Hátrány. Kis fordulatszámon nagy súrlódás, állandó gondozást igényel, kenőanyag ellátást mindig biztosítani kell. Nagy méreteknél költségesebb legyártani, dinamikus terhelésre és szennyezésre érzékeny, rezgéskeltő emiatt zajosabb.

(83) FELHASZNÁLT FORRÁSOK. • • • • • • • • •. Tochtermann-Bodenstein: Gépelemek 1-2. Digitális tankönyvtár: www.tankonyvtar.hu Slide Player: www.slideplayer.hu Dr. Zsáry Árpád: Gépelemek MI. www.substech.com www. lokodiauto. hu DrTerplán Zénó: Gépelemek 11/1. (Szabaczky Károly, Szota György; Tankönyvkiadó,1970, kézirat) www.norelem.hu www.igus.hu. A diákon szereplő tudásanyag a teljes tananyag elsajátítását valamint jegyzetelésének megkönnyítését szolgálja a fenti források felhasználásával.

(84) B 4. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!.

(85) GÉPELEMEK 5. FEJEZET GÖRDÜLŐ CSAPÁGYAK Varga-Simon Erika Adjunktus Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet. E u ró p a i U nió. A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 pályázat támogatásával készült.. B 4. SZECHENY. Műszaki menedzser BsC hallgatók, Élelmiszermérnök BsC hallgatók számára. Európai Szociális Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. B EFEK TETÉS A JO VO BE.

(86) GÖRDÜLŐ CSAPÁGYAK Gördülő elemeket tartalmazó csapágyak. A gördülési ellenállás nagyságrendekkel kisebb, mint a száraz súrlódás ellenállása, ezért a csatlakozó alkatrészek könnyen elfordulhatnak. Főbb részei: • Gördülőelemek • Gyűrűs vagy tárcsás kialakítás • Kosárszerkezet Jellegzetes típusai felvett erőhatás szerint (ábrák): • Axiális • Radiális • Radiax Szerkezeti felépítés szerint: • Merev • beálló.

(87) GÖRDÜLŐELEMEK TÍPUSAI Gördülő elem: Gömb Henger hordó Kúp Tű. Golyó. Asszimmetrikus Hordógörgő hordógörgő. mmma r r. mm. rr. Tugorgő.

(88) CSAPÁGY KOSARAK Feladatuk • a gördülőelemek futópályán tartása. • Gördülőelemek egyenletes szétosztása • Gördülőelemek érintkezésének akadályozása Lemezkosár típusok: • Kivágással, sajtolással készül • Kisebb beépítési méret esetén.. Tömör kosárszerkezetek: • Egy vagy több darabból áll; • Szegecselés, csavarozás, hegesztés, forrasztás rögzíti az elemeit • Nagyobb méretű és terhelésű csapágyakban..

(89) GÖRDÜLŐ CSAPÁGYAK JELÖLÉSE !. A csapágyak főbb típusát, méretét és kialakítását szabvány rögzíti. Egy csapágy azonosításra szám és betűkombináció szolgál, melyet minden gyártó alkalmaz. A beazonosításhoz segítséget nyújtanak az ábrák.. J. l___ 1______. I. -------------------D --------- ------------. csapágy. Csapágytípusok. n n. Axiális csapágyak. Radiális csapágyak Szélesség (B, T). röi m. [2. 3. 4. 5. Magasság (H). □ Külső átmérő (D). Méretsorozatok. Csapágysorozatok. Csapagyméret H/5. 11. cm. cm.

(90) G Y Ű R ŰS G Ö R D ÜL Ő CS AP Á GY A K. G ol y ó s c s a p á g y a k • E g y s z er ű f el é pít é s ű • Ol c s ó, n e m ér z é k e n y ü z e m vit eli é s k ar b a nt art á s s z e m p o nt b ól • M él y h or n y ú tí p u s j el e nt ő s a xi áli s er ő k f el v ét el ér e al k al m a s • K ét s or o s f ajt ái k e v é s b é ér z é k e n y e k a r e z g é s k elt ő h at á s o kr a • A c), d), e) tí p u s o k n ál r a di áli s é s a xi áli s er ő k i s d ol g o z n a k • V áll c s a p á g y a k at ki s m ér et b e n é s ki s t er h el é sr e g y árt a n a k • A z ö n b e áll ó tí p u s s z ö g el h ajl á st, s z er el é si p o nt atl a n s á g ot v a g y t e n g el yl e h ajl á st e g y e nlít ki.. r n él y h o r r r yíj. f e r d e - h a t á S Y o n aí u. n e g y p o rtéri nt k e z é s u. v áií c s a p á g y. ö n b e áll ó.

(91) RADIÁLIS GOLYÓS CSAPÁGY A kenőanyag csapágyban tartása miatt, vagy a külső szennyeződések bejutásának elkerülésére porvédő gumi illetve fém zárólemez kerül a külső és a belső tárcsa közé. Nyitott csapágyak kenőanyaggal feltöltött helyre, pl. hajtóműházba építhetők be, a hajtóműolaj keni őket..

(92) HENGERGÖRGŐS CSAPÁGY. Legtöbb típusa egysoros. A két gyűrű tengely irányban kicsit eltolódhat, így üzemközben hőtágulást lehetővé téve Szétszedhetőek, azaz az egyik gyűrű a másik, gördülő elemekkel összerögzített gyűrűtől külön van, ezzel könnyebb a szétés összeszerelés Nagyobb a terhelhetőségük azonos beépítési méretek mellett, mint a golyós csapágyaké Van kétsoros típusa; nagy futáspontosságú, rezgésre nem érzékeny, maga kevéssé lelt rezgést, nagy a terhelhetősége.

(93) HENGERGÖRGŐS CSAPÁGY. e r.

(94) TŰGÖRGŐS CSAPÁGY. A hengergörgős csapágyak egyik különleges esete, ahol a gördülő elem átmérője kicsi, hossza ehhez képest nagy. Az átmérő 5 mm-nál kisebb, míg a hossz az átmérő 2,5-szerese. • Igen nagy fordulatszámon járathatók • Igen nagy statikus terhelést tud felvenni • Igen kis építési magasságú, így kis radiális helyszükséglethez használható; akár futógyűrűk nélkül is! • Befeszülésre hajlamos • Magában axiális erő felvételére nem ajánlott. Alkalmazzák pl.: • Hajtóműtengelyek ágyazására • Csapok, emelőkarok megtámasztására lengő mozgásnál (pl.: kardánkereszt).

(95) KÚPGÖRGŐS CSAPÁGY Kúp alakú görgő Belső és külső futógyűrű belül kúpos futófelülettel rendelkezik Radiális terhelés mellett Jelentős, egyirányú axiális erőt tud felvenni Terhelhetőségéhez képest a legolcsóbb típus Szétszedhető; a belső gyűrű egy egységet alkot a kosárban lévő görgősorral, a külső gyűrű róluk lehúzható. Kerékcsapágyazások, szerszámgépek és hajtóművek kedvelt csapágytípusa.

(96) HORDÓGÖRGŐS CSAPÁGY • • •. Beálló görgős csapágyak jeles képviselői Egy és kétsoros kivitelűek Tengely lehajlásnak ad beállási lehetőséget 2-3°-ig • Az egysoros kivitel kicsi, míg a kétsoros nagy axiális erőt tud felvenni a radiális terhelésen felül. • Azonos méretek mellett a legnagyobb terhelhetőségű csapágy • Igen nagy dinamikus terhelésnél is jó • Nehezebb üzemviteli körülményekre is alkalmazható. Példák: • Emelőgépek • Hengerművek • Papírgyártó gépek • Szállítógépek.

(97) GOLYÓSCSAPÁGY BEÉPÍTÉSI PÉLDA. Tengelyváll+ rögzítő gyűrű. tengelyváll+ csavar+alátét lemez.

(98) TÁRCSÁS CSAPÁGYAK Gördülőelemek: • Golyó • Henger • kúpos hordó Főbb részei: • Alsó és felső tárcsa • Kosár • Gördülőelemek Egyfelé ható axiális tárcsás golyóscsapágy: A tengelytárcsa a tengellyel együtt forog, míg a fészektárcsa ágyazott és átmérője a tengelyétől kicsit nagyobb. Beálló mozgásra nem alkalmas. Kétfelé ható típusnál a középső a tengelytárcsa, mely a tengellyel forog; míg a két szélső a nagyobb belső átmérőjű fészektárcsa. Beálló tárcsával szerelten szerelési pontatlanságok és tengelybehajlás kiegyenlíthető. Nagy terhelések felvételére jók..

(99) D£ÛJppt3Z$Sj^. I. ------ j. p £ 2 J p y fif$ ß U d 2 n s jjû p ia z s a j. AOVdVSO S0À109 svsoavi / / / /.

(100) TÁRCSÁS GÖRDÜLŐ CSAPÁGYAK. Beálló tárcsás csapágyban kúpos hordó alakú gördülő elemek vannak, tengelyük 45°-ot zár be a tengellyel. • A fészektárcsa futópályája gömbfelület; ez adja a beállási lehetőséget. • Nagy axiális mellett kicsi radiális erőt is fel tud venni. • Kenése nagyon fontos. • Nagy fordulatszámok esetén is jó • Pl: daruk támcsapágya Kúp és hengergörgős tárcsás csapágyak nem beállóak. A kúpos görgők kicsi radiális erőt felvehetnek. Hengergörgők egy, két és több sorban helyezkednek el a méretnövekedés miatti kerületi sebesség és súrlódási viszonyok változása miatt..

(101) TÁRCSÁS CSAPÁGYAK.

(102) GÖRDÜLŐ CSAPÁGYAK TULAJDONSÁGAI Előnyök: • A kis gördülési ellenállás fordulatszámtól gyakorlatilag független (siklócsapágyaknál ez nem így van). • Forgásirány váltást jól bírja. • Egyszerű kenés (általában zsírkenés) és tömítés. Csekély kenőanyag fogyasztás. • Kis beépítési hossz. • Van olyan csapágy, amely radiális és axiális terhelést is fel tud venni. • Élettartam számítható. • Kereskedelmi áru. Hátrányok: Lökésszerű, dinamikus hatásra érzékeny. Szennyeződésekre érzékeny. Pontos szerelést igényel. Nincsen osztott kivitel, szerelés csak tengelyirányú elmozdítással lehetséges. Fordulatszám felső határa adott. Zajosabb, mint a siklócsapágy.. 102.

(103) VEZETOCSAPAGYAS AGYAZAS Mindkét irányú axiális terhet az egyik megtámasztás veszi fel. A másik megtámasztásnál axiális elmozdulási lehetőség van (csapágyházban, vagy csapágyon belül). Hosszabb tengelyeknél a hőtágulásból adódó befeszülés elkerülhető.. / /ezetö csapát. / 'bed csaoái.

(104) CSAPÁGYAK SZEREPE 1. 2. 3.. Fogaskerék Egysoros mélyhornyú golyóscsapágy tengely. 1.

(105) FELHASZNÁLT FORRÁSOK. • • • • • • • • •. Tochtermann-Bodenstein: Gépelemek 2. Dr. Zsáry Árpád: Gépelemek I-II. Digitális tankönyvtár: www.tankonyvtar.hu Slide Player: www.slideplayer.hu DrTerplán Zénó: Gépelemek II/1. (Szabaczky Károly, Szota György; Tankönyvkiadó,1970, kézirat) www.csapagy.hu www.szerszamcsapagy.hu www.skf.hu www.confidenza.hu. A diákon szereplő tudásanyag a teljes tananyag elsajátítását valamint jegyzetelésének megkönnyítését szolgálja a fenti források felhasználásával.

(106) B 4. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!.

(107) Varga-Simon Erika Adjunktus Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet. Műszaki menedzser BsC hallgatók, Élelmiszermérnök BsC hallgatók számára A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 pályázat támogatásával készült.. B 4. GÉPELEMEK 6. FEJEZET FOGASKERÉKHAJTÁS KÚPKERÉK HAJTÁS CSIGAHAJTÁS.

(108) HAJTÓMŰVEK Olyan átalakító szerkezetek, melyek fordulatszámot, nyomatékot, erőt, vagy sebességet általában állandó áttétellel módosítják. Áttétel vagy módosítás: hajtó és hajtott tengely fordulatszámából számolható. Erőátvitel szerint: • erőzáró • Alakzáró Mozgás jellege szerint: • Forgó mozgást létrehozó hajtómű • Egyenes vonlaú mozgást létrehozó • Önirányváltós hajtóművek Hajtóenergia szerint: • Mechanikus • hidraulikus • Villamos, elektronikus Beállítható fordulatszám szerint: • Fokozatos • fokozatmentes Tengelyek szerint: • Párhuzamos tengelyű (fogaskerékhajtás) • Metsző tengelyű (kúpkerék hajtás) • Kitérő tengelyű (csavarhajtás, csigahajtás).

(109) FO G A S K E R É K H AJT Ó M Ű V E K Al a k z ár á s o s k é n y s z er k a p c s ol att al vi s zi k át a n y o m at é k ot; f or g ó m o z g á st k ét e g y m á s h o z k ö z el l é v ő t e n g el y k ö zt. A t e n g el y e k v é g é n f o g a z ott t ár c s á k e g y m á s b a k a p c s ol ó d n a k.. F o g a z at o k El e m i f o g a z at. F ő b b m ér et e k : • O s zt ó k ör d o; • L á b k ör dl • F ej k ör df • M o d ul m: ért é k ei s z a b v á n y b ól v ál a s zt h at ó k [ m m] • M o d ul: m = d o/ z; a h ol: z-f o g s z á m; d o - o s zt ó k öri át m ér ő • A k a p c s ol ó d ó f o g a s k er e k e k m o d ulj a mi n di g e g y e nl ő. • A z o s zt ó k ör a f o g a s k er é k a d at ai n a k m e g h at ár o z á s ár a s z ol g ál. • A f o g a z at e v ol v e n s pr ofill al r e n d el k e zi k.. F o g a k al a kj a l e h et: • E gy e n es • F er d e • N yíl. F ej k or-\ O s zt ó k or L o b k or.

(110) FOGASKERÉK HAJTÓMŰVEK. Fogazatok kimunkálásakor a szerszám éle a fogaskerék alapkörén belülre érhet, ezzel a fogtő kialakítását, szilárdságát rontja. Túlzott mértékű pozitív profileltolás esetén a szerszám nem a fog tövét, hanem a fogtetőt kezdi el káros mértékben kimunkálni, elvékonyítani, amit fogkihegyesedésnek nevezünk. A fogazathelyesbítéskor az alámetszés és az interferenciák elkerülése, a csúszások kiegyenlítése és a fogazat teherbírásának növelése a cél, melyet profileltolással lehet létrehozni. A határfogszám, az a minimális fogszám, melynél elkerülhető az alámetszés: 17. Ferde fogazat esetén csökken a fogkihegyesedés és a határfogszám is kisebb lehet: 13. Kompenzált fogazat: késkihúzás a kiskeréknél és Késbetolása nagykerék gyártásnál, így a tengelytáv marad a régi..

(111) FO G A S K E R É K H AJT Ó M Ű V E K F o g h el y e s z eri nt: K ül s ő f o g a z at b el s ő f o g a z at ( a z o n o s f or g á sir á n y) - f o g a sl é c. H e n g er es f o g as k er e k e k F o g a z atf ajt á k E g y e n e sf o g a z at. F e r d ef o g a z at. J o b b b ail a s. .. i. B al h ajl a s. N yílf o g a z a t. [ N yilf o g a z at k ö z é p h o r o n n y al.

(112) FO G A S K E R É K H AJT Ó M Ű. S z e r k e z eti ki al a kít á s o k T ár c s á s k e r é k. T ö m ö r k er é k K üls ő. f o g a z at u f o g a s k o sz o r ú. K üll ő s k e r e k. B el s ő. w. m. m. f o g a z at u f o g as k o sz o r u. O s zt ott k ült ö s k e r é k.

(113) FOGASKERÉK HAJTÓMŰ •. Homlokkerekek ütésszerűen kapcsolódnak, alacsonyabb ford. számon is zajosabbak. Ferde fogazat előnye: • egyszerre több fog kapcsolódik. • a fog terhelése nem hirtelen lép fel, hanem fokozatosan • nagyobb teherbírást és • nyugodtabb járást biztosít Ferde fogazat hátrány: • axiális erők is fellépnek: • csapágy választás vagy • nyíl fogazattal az axiális terhelés elkerülhető, ám ennek gyártása bonyolultabb.

(114) FOGASKEREKEK TÍPUSAI.

(115) FO G A S K E R É K H AJT Ó M Ű. • • •. Ki s h el y e n t e n g el yr e i s k é s zít h et ő f o g a z at; s z ár a s é s t e n g el y e s f o g a s k er é k k é nt . A n y a gt a k ar é k o s s á g: e g y el e m b ől c s o p ort k er é k g y árt á s a ( elt ér ő f o g a z at i s l e h et) I k er k er é k: h el y é s a n y a gt a k ar é k o s. S z á r a s. fo g as k er é k. T e n g el y e s. fo g as k er é k.

(116) FOGASKERÉK HAJTÓMŰ.

(117) FERDEFOGAZATÚ KEREKEK KAPCSOLÓDÁSA.

(118) KÚPKERÉK ÉS CSAVARKERÉK HAJTÁS. Szög alatt álló tengelyek összekapcsolása, nyomaték átvitele. A csavarhajtás kis áttételhez és kis terhelés átvitelére alkalmas. Kúpkeréknél az ívelt fogalak kedvelt; tengelyek szöge ált. 90°, kúpkerekeket csak párban cserélik (összejáratás-jó kapcsolódás); jelentős axiális erő ébred. Mindkét hajtás előnye: üzemi zajszint kicsi, de fontos a megfelelő kenőanyag biztosítása..

(119) KÚPKERÉK HAJTÁS Fogak alakja lehet: • Egyenes • Ferde • nyíl • Ívelt A ferde és ívelt fogazat csendesebb hajtást biztosít, a fogak kapcsolódása zökkenő mentesebb. Alkalmazzák kéziszerszám gépektől a járműiparban számos helyen (autók, traktorok...).

(120) KÚPKERÉKHAJTÁS.

(121) C SI G A H A J T Ó M Ű • • • • • • • • •. K ét kit ér ő t e n g el y m o z g á s é s t elj e sít m é n y át vit el ér e h a s z n álj á k Ált al á b a n a kit ér é s s z ö g e: 9 0° Éri nt k e z ő f el ül et e k n a g y c s ú s z á s s al k a p c s ol ó d n a k, í g y N a g y a s úrl ó d á s b ól a d ó d ó h őf ejl ő d é s, e mi att h űt é s k ell G o n d o s k e n é s s z ü k s é g e s a c s ú s z á s, h őf ejl ő d é s mi att h at á sf o k a h = 6 0- 9 0 % E g y f o k o z at b a n m e g v al ó s ul ó l a s sít á s 1 0 0, g y or sít á s 1 5. N a g y o b b m ó d o sít á s n ál f o g a s k er é k h ajt ó m ű v el j ól k o m bi n ál h at ó N y u g o dt, c s e n d e s j ár á s ú. Csigahajtás. al s ó c si g á s el r e n d e z é s s el. C si g a h aj t a s f el s o c si g a s el r e n d e z e s s e!.

(122) C SI G A K E R É K É S T E N G E L Y A L A K J A. C si g a é s c si g a k er é k al a kj a, k a p c s ol ó d á s a : • H e n g er e s c si g a é s h e n g er e s k er é k: k a p c s ol ó d ó f el ül et ki c si, r o s s z a b b h at á sf o k • H e n g er e s c si g a é s gl o b oi d k er é k e s et é n n a g y o b b k a p c s ol ó d á si f el ül et; t e n g el y g y árt á s a e g y s z er ű b b. • Gl o b oi d t e n g el y h e z gl o b oi d c si g a k a p c s ol ó di k; t e n g el y m e g m u n k ál á s a b o n y ol ult, k ül ö nl e g e s s z er s z á m ot i g é n y el • C si g a h ajt á s n ál mi n d e n k or m e gj el e ni k a z a xi áli s t er h el é s, m el y a t e n g el y e k v é g ér e v ál a s zt a n d ó c s a p á g y a z á st b ef ol y á s olj a. C si g a h ajt á s H e n geres. c si g a. G l o b oi d c si g a.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

•Célom, hogy tudatosan megéljem a saját érzéseimet a tevékenység egyes fázisai során.. Hangsúlyok

jegyzett fesztiváldíjjal sem tüntették ki, s az életmű-Oscart tőle megtagadó Akadémia díjkiosztó ünnepségén Steven Spielberg, a tömegfilm mágusa búcsúztatta az

A nyelvi rendszer részlegesen mindig nyitott (nem teljesen zárt), történetileg változik, a mindennapi nyelvi interakciók alkotó módon alakítják, kihasználva a rend-

Szólalj meg, mondd, hogy még mindig itt vagy, látni akarom, hogy élsz, nem pedig csak figyelni az emelkedő mellkasod, és arra várni, mikor hagyod abba a levegővételt.. Hiányzol,

Hangsúlyozza, hogy még soha sem létezett ennyire elterjedt és következményeiben ilyen kevéssé kikísérletezett gyógyszer. Minden ilyenfajta készítményt évtizedekig sorozatosan

A nehézségek ellenére a statisztikai adatok tükrében megalapozottan kijelenthető, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság Szabálysértési Csoportjában magas

Az elakadás másik lehetõsége, ha olyan feltételeket szab a környezet kimondottan vagy ki- mondatlanul, melyben a serdülõ gúzsba kötve érzi magát, nem reméli, hogy megtalálja

Az írónő, mint ahogy az a kötet előszavában is megfogalmazódik, megérti szülei Magyar- ország felé sugárzó szeretetét, tisztában van azzal, hogy Mexikó számukra mindig

Barna és pesti barátai a falu virtuális leképezésének segít- ségével elhitetik a székelyekkel, hogy veszély fenyegeti a valahogy Ámerikába átkerült fa- lut, így

A szövetség csapatai azonban, amelyek Konstantinápoly elfoglalására indultak, 970 őszén súlyos vereséget szenvedtek a bazileosz (a bizánci uralkodó) seregétől.

Mérhető pórusok Nyitott, elég nagy Nyitott és zárt, bármilyen kicsi. Mérési idő

Mérhető pórusok Nyitott, elég nagy Nyitott és zárt, bármilyen kicsi. Mérési idő

– egyensúlyhoz vezető folyamatokat befolyásoló tényezők Kölcsönhatások az anyag energiaállapotainak átalakulása

Ha csak azokra a koncessziókra tekintünk, amelyeket a mező- gazdasági kivitelünk fokozása érdekében kereskedelmi szerződéseinkben számos országnak tettünk, akkor lát-

• Még a magas nem-lineáris rendszerek is közelíthetőek alacsonyabb rendű együtthatójú lineáris modellel.

Ha tehát egy könyvtár heti öt napos nyitva tartással bír, és két napon van zárva (a vasárnap mellett szombaton, vagy valamely egyéb munkanapon), ak- kor elvileg a lehetséges

dulhatnak - nem merül fel a kérdés, hogy fair dolog-e továbbadni az információt vagy sem, mert az értékesítés is munka, amit meg kell fizetni.. Bevált

Hiszen ide, a „design mint hálózattervezés” körébe tartozik a Julier által design- kritikai mérföldkőként említett The New Domestic Landscape kiállí- tás is (MOMA,

A bíróság a tájékozta- tást már az első idézés kibocsátásakor megteheti, de megteheti azt követően is, hogy a vádlott az előző tárgyaláson szabályszerű idézés

d) milyen irányú lépéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy a fiatalok többet olvassanak kedvtelésből, fejlesztendő olvasás-szövegértési képességüket, és

További újdonság, hogy a munkások körében is igen elterjedtnek vélte a hisztériát (kemény és megterhelő fizikai munkát, illetve örökletes degenerációt sejtett

Harmadszor megmutatjuk, hogy az angolhoz hasonlóan a magyar esetén is igaz az, hogy a konstituens treebanken tanított elemző kimenetét függőségi elemzésre konvertálva

Ezért kezdtem először kutatni, hogy a betyárok a valóságban milyen emberek voltak, hogyan éltek, és csak azután tértem rá arra, hogy mi- lyen elképzelés született