• Nem Talált Eredményt

INPADOC, a szabadalmi dokumentáció nemzetközi központja megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "INPADOC, a szabadalmi dokumentáció nemzetközi központja megtekintése"

Copied!
13
0
0

Teljes szövegt

(1)

INPADOC, A SZABADALMI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETKÖZI KÖZPONTJA

Kincses István

Országos Találmányi Hivatal

1 . A z IWFAJOO l é t r e h o z á s á n a k e l ő z m é n y e i

A s z a b a d a l m i dokumentáció" nemzetközi k ö z p o n t j á n a k /INPADOC - I n - t e r n a t i o n a l e s P a t e n t d o k u m e n t a t i o n s z e n t r u m / l é t r e h o z á s á h o z k é t i r á n y ­ b ó l , a z i p a r és a s z a b a d a l m i h a t ó s á g o k f e l ő l v e z e t e t t a z u t . A k u t a ­ t ó é s f e j l e s z t ő i n t é z e t e k , v a l a m i n t a k u t a t á s s a l i 3 f o g l a l k o z ó i p a r ­ v á l l a l a t o k , de maguk a z e g y e s f e l t a l á l ó k o l d a l á r ó l i s már r é g e n j e ­ l e n t k e z e t t a z i g é n y e g y o l y a n v i l á g m é r e t ű a d a t b a n k r a , a m e l y a s z a b a ­ d a l m i i n f o r m á c i ó k e r e s é s h e z b i z t o n s á g o s f e l t é t e l e k e t t e r e m t , éa e z á l ­ t a l h a t h a t ó s s e g í t s é g e t t u d n y ú j t a n i . U g y a n i g y a s z a b a d a l m i i n f o r m á ­ c i ó k e r e s é s t megkönnyitó e s z k ö z ö k / o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e k , s z a b a d a l ­ mi n y i l v á n t a r t á s o k , k a t a l ó g u s o k , mutatók, téma s z e r i n t i b i b l i o g r á f i a i Ö s s z e á l l í t á s o k s t b . / i r á n t i s f o k o z ó d o t t a z é r d e k l ő d é s a z e l m ú l t é v t i ­ z e d e k b e n , m i n t h o g y a s z a b a d a l m a k számszerű g y a r a p o d á s á n a k f e l g y o r s u l t üteme a k e r e s é s t e g y r e nehezebbé t e t t e . A z u j d o n s á g v i z s g á l a t o t i s f o l y t a t ó s z a b a d a l m i h a t ó s á g o k m i n d e n n a p o s munkájuk s o r á n s z i n t é n a r r a k é n y s z e r ü l t e k , h o g y a s o k m i l l i ó s s z a b a d a l m i l e i r á s g y ü j t e m é n y e k á t n é ­ z é s é t r e n d s z e r e s e n , v i s z o n y l a g k e v é s s e g é d e s z k ö z b i r t o k á b a n v é g e z z é k .

A v i l á g m é r e t ű s z a b a d a l m i a d a t b a n k l é t e s í t é s é n e k , i l l e t v e a k e r e ­ s é s t megkönnyítő eszközöknek k é r d é s é v e l e l s ő i z b e n a z I p a r j o g v é d e l m i U n i ó 1 9 5 0 . é v i P á r i z s i K o n g r e s s z u s a f o g l a l k o z o t t , majd a k é r d é s t 1 9 5 2 - b e n a B é c s i K o n g r e s s z u s o n ú j b ó l m e g v i t a t t á k . A z u j d o n s á g v i z s g á l a t o t f o l y t a t ó s z a b a d a l m i h i v a t a l o k nemzetközi b i z o t t s á g o t l é t e s í t e t t e k , a ¬ m e l y 1 9 6 4- b e n g e n f i ü l é s é n f o g l a l k o z o t t e g y u n . a n a l ó g s z a b a d a l m i / a z o ­ n o s t a l á l m á n y r a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n e n g e d é l y e z e t t s z a b a d a l m a k / é s egy a n a l ó g b e j e l e n t é s i / a z o n o s t a l á l m á n y r a v o n a t k o z ó a n k ü l ö n b ö z ő o r ­ s z á g o k b a n t e t t s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s e k / i n d e x k i a d á s á n a k k é r d é s é v e l . E z e k a t ö r e k v é s e k t ö b b é - k e v é s b é o d a i l l e t t e k a z o k közé a t e n d e n c i á k k ö ­ z é , a m e l y e k 1 9 7 0 - b e n a P C T néven i s m e r t t é v á l t S z a b a d a l m i Együttműkö­

d é s i S z e r z ő d é s / P a t e n t C o o p e r a t i o n T r e a t y / t e r v e z e t é n e k e l f o g a d á s á h o z

2 6 6

(2)

TMT 2 2 , é v f . 4 .s z á m 1 9 7 5 . á p r i l i s

v e z e t t e k . E z a m e g á l l a p o d á s , a m e l y e t t ö b b é v e s e l ő k é s z í t ő munka u t á n a W l P O - b a n / W o r l d I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y O r g a n i z a t l o n • S z e l l e m i T u l a j ­ d o n V i l á g s z e r v e z e t e / t ö m ö r ü l t s z a b a d a l m i h a t ó s á g o k á l l í t o t t a k Ö s s z e , e g y e b e k k ö z ö t t a r r a i s h i v a t v a v a n , h o g y a s z a b a d a l m i h a t ó s á g o k n a k a t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s e k u j d o n s á g v i z s g á l a t a s o r á n e l ő f o r d u l ó p á r h u z a ­ mos t e v é k e n y s é g e i t k i k ü s z ö b ö l j e v a g y l e g a l á b b i s m e n n y i s é g ü k e t c s ö k ­ k e n t s e ,

A s z e r z ő d é s a z u j d o n s á g v i z s g á l a t i 1 1 1 , k u t a t á s i f e l a d a t o k e l l á ­ t á s á r a u n . n e m z e t k ö z i k u t a t ó és v i z s g á l ó h a t ó s á g o k f e l á l l í t á s á t i r á ­ n y o z z a e l ő . A z á l t a l , h o g y e g y u n . n e m z e t k ö z i b e j e l e n t é s v i z s g á l a t é t n a g y o b b számú n e m z e t i s z a b a d a l m i h a t ó s á g s z á m á r a e g y i l y e n n e m z e t k ö ­

z i h a t ó s á g v é g e z n é e l , a párhuzamosságok j ó r é s z t k i k ü s z ö b ö l h e t ő k l e n ­ n é n e k . U g y a n e k k o r n a g y o n t e r m é s z e t e s , h o g y i g e n s z i g o r ú k ö v e t e l m é n y e ­ k e t k e l l t á m a s z t a n i a n e m z e t k ö z i k u t a t ó és v i z s g á l ó h a t ó s á g o k munká­

j á v a l s z e m b e n , s z i g o r ú a n megszabván a s z a b a d a l m i és n e m - s z a b a d a l m i d o k u m e n t u m o k n a k a z t a k ö r é t , a m e l y e t f e l t é t l e n ü l b e k e l l v o n n i u k a k u t a t á s b a . E n e m z e t k ö z i h a t ó s á g o k munkájának m e g b í z h a t ó s á g á t v i s z o n t c s a k u g y l e h e t e l é r n i , h a p o n t o s n y i l v á n t a r t á s s a l r e n d e l k e z n e k a r r ó l , h o g y e g y - e g y t á r g y k ö r b e n m i l y e n dokumentumok j e l e n t e k m e g . M i n t h o g y a s z a b a d a l m i h a t ó s á g o k ma már s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l a l k a l m a z z á k a z á l t á l u k k i b o c s á t o t t dokumentumokon a z NSZO / N e m z e t k ö z i S z a b a d a l m i O s z t á ­ l y o z á s / j e l z e t e i t , i g y a n y i l v á n t a r t á s o k a l a p j á u l c é l s z e r ű e n e z e k e t a j e l z e t e k e t l e h e t f e l h a s z n á l n i . E z t e h á t a z t j e l e n t i , h o g y a k u t a t ó h a ^ t ó s á g o k n a k o l y a n n y i l v á n t a r t á s o k r a v a n s z ü k s é g ü k , a m e l y e k b ő l e g y é r t e l ­ műen m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y e g y a d o t t N S Z O - j e l z e t a l a t t m e l y s z a b a d a l m i dokumentumok j e l e n t e k meg a z e d d i g i e k s o r á n .

J e l e n t ő s mértékben k ö n n y í t h e t i meg a k u t a t ó h a t ó s á g o k munkáját e g y o l y a n n y i l v á n t a r t á s i s , a m e l y a z a n a l ó g s z a b a d a l m a k r ó l t á j é k o z ­ t a t , ügy i l y e n n y i l v á n t a r t á s b i r t o k á b a n u g y a n i s a v i z s g á l a t i a n y a g ­ m e n n y i s é g e t j e l e n t ő s mértékben r e d u k á l n i l e h e t , k i z á r v á n a z a z o n o s t a l á l m á n y r a más-má3 o r s z á g o k b a n e n g e d é l y e z e t t s z a b a d a l m a k l e í r á s a i t , csupán e g y e t t a r t v a meg a z a n a l ó g l e í r á s o k k ö z ü l , v a g y i s a z u n . s z a ­ b a d a l o m c s a l á d b ó l . A n e m z e t k ö z i k u t a t ó és v i z s g á l ó h a t ó s á g o k m e l l e t t m i n d e n u j d o n s á g v i z s g á l a t o t f o l y t a t ó n e m z e t i s z a b a d a l m i h a t ó s á g n a k i s j e l e n t ő s é r d e k e f ű z ő d i k t e h á t a h h o z , h o g y r e n d e l k e z z é k a z a n a l ó g s z a ­ b a d a l m a k , a s z a b a d a l o m c s a l á d o k n y i l v á n t a r t á s á v a l . B e c s l é s s z e r i n t a z ö s s z e s s z a b a d a l m i dokumentumok v i z s g á l a t i a n y a g a m i n t e g y 409&-ára l e n ­ n e c s ö k k e n t h e t ő , h a a v i z s g á l a t b a a s z a b a d a l o m c s a l á d n a k m i n d i g C3ak e g y t a g j á t v o n n a k b e .

Nem k i s e b b a z o n b a n a z i p a r é r d e k e l t s é g e s e m a z i l y e n s z a b a d a l o m ­ c s a l á d n y i l v á n t a r t á s o k i r á n t . A k u t a t á s i a n y a g r e d u k á l h a t ó s á g á v a l j á ­ r ó e l ő n y ö k ö n k i v ü l a z i p a r s z e m p o n t j á b ó l a z i s i g e n f o n t o s i s m e r e t e t j e l e n t , h o g y a k o n k u r r e n s v á l l a l a t o k b i z o n y o s t a l á l m á n y a i k a t h o l , m e l y o r s z á g o k b a n v é d i k s z a b a d a l m i o l t a l o m m a l . E r r e s z i n t é n k é s z f e l e ­

l e t e t ad a s z a b a d a l o m c s a l á d o k n y i l v á n t a r t á s a . Az e d d i g i e k f o l y a m á n - e l t e k i n t v e néhány r é s z t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó , f ő k é n t s a j á t h a s z n á l a t r a k é s z í t e t t i l y e n n y i l v á n t a r t á s t ó l / C h e m i c a l A b s t r a c t s , D e r w e n t s t f c . / s e h o l a v i l á g o n még nem k é s s ü l t á t f o g ó , k ö z p o n t i n y i l v á n t a r t á s a z a n a l ó g s z a b a d a l m a k r ó l , s z a b a d a l o m c s a l á d o k r ó l .

A WIPO a P C T - s z e r z ő d é s e l ő k é s z í t ő m u n k á l a t a i közben f e l i s m e r t e a z i s m e r t e t e t t k é t f é l e á t f o g ó n y i l v á n t a r t á s r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g á t ,

2 6 7

(3)

K I N C S E S I , | INPADOC

s ő t n é l k ü l ö z h e t e t l e n s é g é t mind a s z a b a d a l m i h a t ó s á g o k , m i n d a z i p a r s z e m p o n t j á b ó l , és a j á n l a t o t k é r t

a s z a b a d a l o m c s a l á d o k r a v o n a t k o z ó , a l e g s z é l e s e b b k ö r r e k i t e r j e ­ dő k ö z p o n t i n y i l v á n t a r t á s r a ;

a z NS20 j e l z e t e i s z e r i n t i , a l e g s z é l e s e b b k ö r r e k i t e r j e d ő s z a b a ­ d a l m i n y i l v á n t a r t á s r a ;

a s z a b a d a l m i dokumentum-másólatok i r á n t i i g é n y e k e t k i e l é g í t ő , a l e g s z é l e s e b b k ö r r e k i t e r j e d d s z o l g á l t a t á s r a .

Az a j á n l a t i f e l h í v á s r a b e é r k e z e t t három a j á n l a t / N e m z e t k ö z i sza_ b a d a l m i I n t é z e t - I S B , H á g a ; D e r v e n t , L o n d o n ; A u s z t r i a kormánya, Bécs, k ö z ü l a WIPO a z o s z t r á k kormány a j á n l a t á t f o g a d t a e l . E n n e k eredménye­

képpen j ö t t l é t r e a z egyezmény B é c s b e n 1 9 7 2 . május 2 - é n a k é t f é l k ö ­ z ö t t , m e l y e t A u s z t r i a i p a r - és k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r e és a WIPO v e z é r i g a z g a t ó j a i r t a l á .

A 2 egyezmény megkötése u t á n a z o s z t r á k kormány 1 m i l l i ó s c h i l ­ l i n g t ő k é v e l m e g a l a p í t o t t a a z INPADOC k f t . - o t , a m e l y n e k t e l j e s m e g n e ­ v e z é s e : G e s e l l s c h a f t z u r E r r l c h t u n g u n d zum B e t r i e b d e e I n t e r n a t i o n a - l e n P a t e n t d o k u m e n t a t i o n s z e n t r u m s , s t u l a j d o n o s a a z o s z t r á k kormány. A v á l l a l a t h a t t a g ú i g a z g a t ó i t a n á c s á b a n a WIPO k é t t a g g a l v a n k é p v i s e l ­ v e . A WIPO s e g i t s é g e t n y ú j t a z I N P A D O C - n a k a b b a n , h o g y a s z a b a d a l m i h a t ó s á g o k a d a t o k s z o l g á l t a t á s á v a l h o z z á j á r u l j a n a k a z INPADOC a d a t b a n k ­ j á n a k l é t r e h o z á s á h o z és f o l y a m a t o s k i e g é s z ü l é s é h e z .

2 . Az a d a t o k b e s z e r z é s e a z I N P A D O C - a d a t b a n k r é s z é r e

A h h o z , h o g y a z INPADOC eredményesen t u d j o n működni, r e n d e l k e z n i e k e l l a z e g é s z v i l á g r a k i t e r j e d ő e n m a g u k k a l a n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t s z a b a d a l m i d o k u m e n t u m o k k a l és a z a z o k r a v o n a t k o z ó f o n t o s a b b b i b l i o g r á f i a i a d a t o k k a l . Az a d a t b a n k a b i b l i o g r á f i a i a d a t á l l o m á n y t t ú l n y o m ó ­ r é s z t g é p p e l o l v a s h a t ó formában / m á g n e s s z a l a g o n v a g y l y u k k á r t y á n / k a p j a meg a s z a b a d a l m i h a t ó s á g o k t ó l r ö v i d d e l a z u t á n , h o g y a h i v a t a l o k k ö z l ö n y e i b e n n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n n e k u g y a n e z e k a z a d a t o k .

Néhány o r s z á g s z a b a d a l m i k ö z l ö n y e i b ő l / A u s z t r i a , D á n i a , E g y e s ü l t Á l l a m o k , F i n n o r s z á g , N o r v é g i a , S v é d o r s z á g / a s z ü k s é g e s b i b l i o g r á f i a i a d a t o k k i g y ű j t é s é t maga a z LUPA.DOC v é g z i e l . A K G S T - t a g o r s z á g o k b i b l i o g r á f i a i a d a t t ö m e g é t a S z o v j e t u n i ó T a l á l m á n y i h i v a t a l a v i s z i f e l mág­

n e s s z a l a g r a a t á r s o r s z á g o k t ó l e r e d ő a d a t s z o l t á l t a t á s a l a p j á n , és t o ­ v á b b í t j a s a j á t a d a t a i v a l e g y ü t t a z I N P A D O C - n a k . K a s o n l ó k é p p e n a H á g á ­ b a n működő Nemzetközi S z a b a d a l m i I n t é z ő t / I I B / i s t ö b b o r s z á g / A n g ­ l i a , B e l g i u m , H o l l a n d i a , L u x e m b u r g , S v á j c / s z a b a d a l m i d o k u m e n t u m a i ­ n a k b i b l i o g r á f i a i a d a t a i t s z o l g á l t a t j a m á g n e s s z a l a g o n . Az INPADOC s z e r z ő d é s t k ö t ö t t a j a u s z t r á l , f r a n c i a , j a p á n és n y u g a t - n e m e t s z a b a ­ d a l m i h i v a t a l l a l i s e b i b l i o g r á f i a i a d a t o k m e g s z e r z é s é r e , é s v á r h a t ó , h o g y a k é s ő b b i e k folyamán a k a n a d a i , o l a s z és s p a n y o l s z a b a d a l m i d o ­ kumentumok b i b l i o g r á f i a i a d a t a i i s b e é r k e z n e k m a j d a z INPADOC a d a t ­ b a n k j á b a .

(4)

TMT 22.évf. 4.Bzáin 1 9 7 5 .á p r i l i s

Az INPADOC a r e n d k í v ü l n a g y mennyiségű a d a t f e l d o l g o z á s á t é s t á ­ r o l á s á t s z á m i t ó g ó p e s r e n d s z e r b e n v é g z i . K e v é s s e l m e g a l a k u l á s á t k ö v e t ő ­ e n s z e r z ő d é s t k ö t ö t t a S i e m e n s A . G . Ö s t e r r e i c h c é g g e l , a e n n e k a l a p ­ j á n a z INPADOC f e l ü g y e l e t e m e l l e t t a S i e m e n s c é g v é g z i a s z á m i t ó g é p i p r o g r a m o z á s t és a g é p i m ü v e l e t e k e t .

3 . A z INPADOC a d a t b a n k j á t a l k o t ó dokumentumok és a d a t o k

Az INPADOC a d a t b a n k j á n a k m é r e t e i r ő l f o g a l m a t a l k o t h a t u n k a z a ¬ l á b b i ö e s z e á l l i t á s b d l , a m e l y a z a d a t b a n k b a b e l é p ő é v e n k é n t i v á r h a t ó d o k u m e n t u m - s z a p o r u l a t o t t ü n t e t i f e l :

A u s z t r á l i a kb

. 27 000

L e n g y e l o r s z á g k b .

12

600

A u s z t r i a

9 ooo

L u x e m b u r g

2 000

B e l g i u m

17 000

M a g y a r o r s z á g

2 750

B u l g á r i a

1 000

M o n g ó l i a 50

C s e h s z l o v á k i a

5 000

N a g y - B r i t a n n i a

42 000

D á n i a

7 000

SDK

8 000

E g y e s ü l t Államok

75 000

NSZK

121 000

F i n n o r s z á g

1 530

N o r v é g i a

6

000

F r a n c i a o r s z á g

74 000

O l a s z o r s z á g / t e r v b e v é v e / 37 500

H o l l a n d i a

26 000

Románia

600

J a p á n

190 000

S v á j c

16 500

K a n a d a / t e r v b e v é v e /

30 000

S v é d o r s z á g

11 200

K u b a

50

S z o v j e t u n i ó

46 000

A t e l j e s s é g k e d v é é r t m e g e m l í t h e t ő , h o g y a f e n t i d o k u m e n t u m - m e n y - n y i s é g e k e g y e s e s e t e k b e n m e g e g y e z n e k a z a d o t t o r s z á g b a n é v e n k é n t e n ­

g e d é l y e z e t t s z a b a d a l m a k s z á m á v a l , más e s e t e k b e n a z e n g e d é l y e z e t t s z a ­ b a d a l m a k é v i m e n n y i s é g é t j e l e n t Ő B m é r t é k b e n , o l y k o r t ö b b s z ö r ö s e n m e g ­ h a l a d j á k . E z u t ó b b i h e l y z e t a z o l y a n o r s z á g o k n á l a d ó d i k e l ő , a h o l n e m c s a k a z e n g e d é l y e z e t t s z a b a d a l m a k , hanem a k ö z z é t e t t b e j e l e n t é s e k

i s m e g j e l e n n e k n y o m t a t o t t v a g y nyomdaszerüen s o k s z o r o s í t o t t d o k u m e n ­ t u m o k a l a k j á b a n .

A s z a b a d a l m i dokumentumok b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k ö z ü l a k ö v e t k e ­ ző t i z k e r ü l b e f e l t é t l e n ü l a z INPADOC a d a t b a n k j á b a :

a dokumentumot p u b l i k á l ó o r s z á g k ó d j a ;

a dokumentum t i p u s a / k ö z z é t e t t b e j e l e n t é s , s z a b a d a l m i l e i r á s / ; a dokumentum a z o n o s í t ó száma / l a j s t r o m e z á m / i

a s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s ü g y i r a t s z á m a ;

269

(5)

K I N C S E S I . : INPADOC

a s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s n a p j a ;

a k ö z z é t é t e l n a p j a - v a g y b a i l y e n a d a t nem á l l r e n d e l k e z é s r e , e z t h e l y e t t e s í t ő e g y é r t e l m ű h i v a t k o z á s / p l . a s z a b a d a l m i k ö z l ö n y é v ­ f o l y a m á r a és s z á m á r a / ;

a z NSZO j e l z e t e i / j a p á n e s e t é b e n e z a z a d a t e g y k b . 2 éves á t m e ­ n e t i i d ő s z a k b a n h i á n y z i k / ;

e l s ő b b s é g i o r s z á g k ő d j a ;

a z e l s ő b b s é g i b e j e l e n t é s ü g y i r a t s z á m a ; a z e l s ő b b s é g i b e j e l e n t é s n a p j a .

Az INPADOC a r r a t ö r e k s z i k , h o g y a d a t b a n k j a a f e l s o r o l t t i z a d a ­ t o n k i v ü l t o v á b b i f o n t o s b i b l i o g r á f i a i a d a t o k a t i s t á r o l j o n a j ö v ő ­ b e n , é s p e d i g :

a b e j e l e n t ő , a s z a b a d a l m a s v a g y j o g u t ó d j u k n e v é t ; a f e l t a l á l ó n e v é t ;

a t a l á l m á n y cimét a n g o l v a g y német n y e l v e n .

E z e k n e k a z a d a t o k n a k a m e g s z e r z é s e és t á r o l á s a j e l e n t f i s t ö b b l e t ­ r á f o r d í t á s s a l f o g j á r n i , h i s z e n a t á r o l a n d ó k a r a k t e r e k száma e g y - e g y dokumentumnál i s m a g a s . J e l e n l e g a z a d a t b a n k A u s z t r á l i a , A u s z t r i a , a z E g y e s ü l t Államok és a z NSZK s z a b a d a l m i d o k u m e n t u m a i n a k e három b i b ­ l i o g r á f i a i a d a t á t i s t á r o l j a , n i g D á n i a , F i n n o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g , N o r v é g i a , S v é d o r s z á g e s e t é b e n c s a k a k é t e l s ő a d a t o t t á r o l j á k , a t a ­ l á l m á n y cimét j e l e n l e g még n e m .

i. A b e é r k e z e t t a d a t o k ö s s z e s í t é s e

Az INPADOC a m e g s z e r z e t t a d a t o k b i r t o k á b a n a k k u m u l á l t , s z a b v á ­ n y o s í t o t t a d a t s z a l a g o k a t /ASD/T - A c c u m u l a t e d S t a n d a r d i z e d D a t a T a p e / k é s z í t . E z a z I N P A D O C - k a l együttműködő á l l a m o k b ó l e r e d ő v a l a m e n n y i ú j o n n a n n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t s z a b a d a l m i dokumentumnak t i z b i b l i o g r á ­ f i a i a d a t á t f o g l a l j a magéban. A b e n n e f o g l a l t a d a t e l e m e k e g y s é g e s f o r ­ mátumban, s z a b v á n y o s í t v a v a n n a k f e l v é v e . A s z a b v á n y o k t e k i n t e t b e v e ­ s z i k a z I S O és a z I U I R E P A T / a S z e l l e m i T u l a j d o n V i l á g s z e r v e z e t é n e k e ¬ g y i k b i z o t t s á g a / i d e v á g ó e r e d m é n y e i t .

Az a d a t h o r d o z ó e g y a n e m z e t k ö z i szabványoknak m e g f e l e l ő 1 / 2 " mág­

n e s s z a l a g , E c C D I C k ó d d a l és 8 0 0 b p i f e l í r á s i s ű r ű s é g g e l .

A b i b l i o g r á f i a i a d a t o k a k ö v e t k e z ő adatmezőkbe v a n n a k c s o p o r t o ­ s í t v a :

n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l i a d a t o k / p u b l i k á l ó o r s z á g , a dokumentum

(6)

TMT 22.évi. 4 .s z á m 1 9 7 5 . á p r i l i s

t i p u e a , a n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l i d e j e , a dokumentum a z o n o s í t ó száma/;

b e j e l e n t é s i a d a t o k ;

e l s ő b b s é g i a d a t o k / o r s z á g , i d ő p o n t , b e j e l e n t é s i f a j t a , a z o n o s í t ó szám/;

o s z t á l y o z á s i a d a t o k / N S Z O / .

Az a d a t o k f e l v i t e l é n é l a l k a l m a z o t t formátum m e g f e l e l a z I S O

" B i b l i o g r á f i a i i n f o r m á c i ó c s e r e formátuma m á g n e s s z a l a g e s e t é n " cirnii s z a b v á n y á n a k .

E g y e s o l y a n s z a b a d a l m i h a t ó s á g o k , a m e l y e k k ö z v e t l e n ü l e g y ü t t m ű ­ ködnek a z I N P A D O C - k a l , s a j á t a d a t s z o l g á l t a t á s a i k é r t c s e r é b e n m e g k a p ­

j á k a z a k k u m u l á l t , s z a b v á n y o s í t o t t a d a t s z a l a g e g y p é l d á n y á t . I l y e n mó­

don a K G S T - t a g o r s z á g o k a d a t a i t a z I N P A D O C - h o z e l j u t t a t ó S z o v j e t T a ­ l á l m á n y i H i v a t a l i s m e g k a p j a a z ö s s z e s í t ő m á g n e s s z a l a g o t , s í g y s z á ­ m i t ó g é p f e l h a s z n á l á s á v a l módja n y i l i k a l e g k ü l ö n b ö z ő b b a d a t v á l o g a t á ­ s o k r a , r e n d e z é s e k r e , 1 1 1 . k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t o k s z e r i n t r e n d e z e t t j e g y ­ zékek k i í r a t á s á r a . A r é s z b e n e z e k r e f e l é p í t e t t u . n . A S Z B A - r e n d s z e r k i ­ a d v á n y a i t a z O r s z á g o s T a l á l m á n y i H i v a t a l i s m e g k a p j a .

5 . Az INPADOC s z o l g á l t a t á s a i

A Z 1 9 7 4 . é v r e a z INPADOC a z a l á b b i a k b a n r é s z l e t e z e t t s z o l g á l t a t á ­ s o k m e g i n d í t á s á t i r á n y o z t a e l ő . E z e k k ö r é t a z INPADOC a j ö v ő b e n b ő v í ­ t e n i k í v á n j a , e l s ő s o r b a n b e j e l e n t ő i n é v j e g y z é k e k ö s s z e á l l í t á s a r é v é n .

5 . 1 E l ő f i z e t é s e s r e n d s z e r ű , i d ő s z a k o s s z o l g á l t a t á s o k

J e l e n l e g k é t f é l e , s z a b á l y o s i d ő k ö z ö n k é n t m e g j e l e n ő s z o l g á l t a t á s f i z e t h e t ő e l ő .

5 . 1 1 S z a b a d a l o m c s a l á d s z o l g á l a t / P P S - P a t e n t P a m l l y S e r v i c e /

E n n e k k e r e t é b e n a z INPADOC ö s s z e á l l í t á s t s z o l g á l t a t a z a z o n o s e l s ő b b s é g i ü g y i r a t s z á m u s z a b a d a l m i dokumentumokról. A r e n d e z é s a z e l ­ s ő b b s é g i o r s z á g o k s z e r i n t t ö r t é n i k , e a z o k o n b e l ü l a z e l s ő b b s é g i b e ­ j e l e n t é s e k i d ő p o n t j a i n a k s o r r e n d j é t k ö v e t i . T a l á n nem l e s z f e l e s l e g e s e z t a s z o l g á l t a t á s t e g y p é l d á v a l m e g v i l á g í t a n i . Vegyük p é l d a k é p p a z INPADOC e g y i k 1 9 7 4 m á j u s i k e l t ű ö s s z e á l l í t á s á t , a m e l y a m a g y a r o r s z á ­ g i e l s ő b b s é g ű d o k u m e n t u m o k a t g y ű j t i ö s s z e .

1 9 7 1 . s z e p t e m b e r 5 - 1 e l s ő b b s é g i b e j e l e n t é s e v a n a z I N P A D O C - j e g y - zék s z e r i n t a R i c h t e r G e d e o n V e g y é s z e t i Gyár R t . - n a k ; e b e j e l e n t é s

2 7 1

(7)

K I N C S E S I . j INPADOC

ü g y i r a t s z á m a a z O r s z á g o s T a l á l m á n y i H i v a t a l n á l R I- 4 4 4 v o l t . E z z e l k a p ­ c s o l a t b a n a z INPADOC j e g y z é k e e l s ő h e l y e n a z t k ö z l i , h o g y H o l l a n d i á ­ b a n n y i l v á n o s s á g r a h o z t á k 7 2 1 1 9 6 6 számmal a R I- 4 4 4 e l s ő b b s é g i ü g y - i r a t s z á m u t a l á l m á n y h o l l a n d i a i b e j e l e n t é s é n e k s z ö v e g é t / a m i r e H o l l a n ­ d i á b a n még nem e n g e d é l y e z t e k s z a b a d a l m a t / } a dokumentum b e o s z t á l y o z á - s a a z A 6 1 k 2 7 / 0 0 N S Z O - j e l z e t t e l t ö r t é n t .

A j e g y z é k a r r ó l számol be második h e l y e n , h o g y M a g y a r o r s z á g o n 1 9 7 3 . s z e p t e m b e r 2 7 - é n k ö z l é s j e l e n t meg a R I- 4 4 4 ü g y i r a t s z á m u t a l á l ­ mányi b e j e l e n t é s s e l k a p c s o l a t b a n a 1 6 3 608 s z . s z a b a d a l o m e n g e d é l y e ­

z é s é r ő l , s e n n e k b e s o r o l á s a a C o 7 c 9 3 / 1 6 , C o 7 c 6 9 / 1 2 , C o 7 c 6 9/ 7 8 , Co7d 7/ 4 2 , Co7d 7/44, Co7d 2 9 / 1 0 o s z t á l y j e l z e t e k k e l t ö r t é n t .

H a r m a d i k h e l y e n a r r ó l ad h i r t a z I N P A D O C - j e g y z é k , h o g y a z NDK- b a n 1973. d e c e m b e r 1 2 - é n k ö z l é s j e l e n t meg a R I- 4 4 4 e l s ő b b s é g i ü g y ­ i r a t s z á m u s z a b a d a l m i b e j e l e n t é s r ő l : e s z e r i n t a z NDK-ban 1 9 7 2 . a u g u s z ­ t u s 2 9 - é n b e j e l e n t e t t t a l á l m á n y r a 1 6 5 299 l a j s t r o m s z á m m a l s z a b a d a l m a t e n g e d é l y e z t e k , b e s o r o l á s a p e d i g a C o 7 c 9 3 / 2 0 , Co7d 2 9 / 1 0 , Co7d 2 9 / 3 8 , Co7d 5 1 / 7 2 o s z t á l y j e l z e t e k k e l t ö r t é n t .

N e g y e d i k h e l y e n a z t k ö z l i a j e g y z é k , h o g y A u s z t r i á b a n 1 9 7 4 . már­

c i u s 7- e n k ö z z é t e t t é k a R I- 4 4 4 e l s ő b b s é g i ü g y i r a t s z á m u , A u s z t r i á b a n 1 9 7 2 . s z e p t e m b e r 1- é n b e j e l e n t e t t , 46 2 2 1 / 7 2 o s z t r á k ü g y i r a t s z á m u t a ­ l á l m á n y t , és e z t a z A 6 1 k 2 7 / 0 0 , C o 7 c 9 3 / 0 4 , C o 7 c 9 3 / 0 6 , Co7d 2 9 / 1 0 , C o 7 d 5 1/ 7 0 , Co7d 8 7 / 2 2 s z a b a d a l m i o s z t á l y j e l z e t e k k e l s o r o l t á k b e .

V é g ü l ö t ö d i k h e l y e n a r r ó l t u d ó s í t a z I N P A D O C - j e g y z é k , h o g y F r a n ­ c i a o r s z á g b a n 1 9 7 3 . május 11-én k ö z z é t e t t é k a 2 1 5 4 4 5 5 l a j s t r o m s z á m ú dokumentumot a R I- 4 4 4 e l s ő b b s é g i ü g y i r a t s z á m u , i T a n c i a o r s z é g b a n 1 9 7 2 . s z e p t e m b e r 1- é n b e n y ú j t o t t 7 2 / 3 1 1 9 4 számú b e j e l e n t ő s r ő l , és e z t a z A61k 2 7 / 0 0 és C o 7 c 9 3 / 0 0 N S Z O - j e l z e t e k k e l s o r o l t á k b e .

Az 1 9 7 4 májusában k i a d o t t INPADOC-jegyzék t e h á t a R i c h t e r Gyár H I- 4 4 4 e l s ő b b s é g i ü g y i r a t s z á m u / " E l j á r á s g y ó g y á a z a t i l a g h a t á s o s , u j a m i n ő a l k o h o l é s z t e r e k és s ó i k e l ő á l l í t á s á r a " cimü/ t a l á l m á n y á n a k m a ­ g y a r o r s z á g i , h o l l a n d i a i , N D K - b e l i , a u s z t r i a i és f r a n c i a o r s z á g i s z a b a ­ d a l m i h e l y z e t é r ő l t á j é k o z t a t .

5 . 1 2 S z a b a d a l m i o s z t á l y o z á s o n a l a p u l ó s z o l g á l a t / P C S - P a t e n t C l a s - s l f i c a t i o n S e r v i o e /

Az e s z o l g á l a t k e r e t é b e n k é s z í t e t t ö s s z e á l l í t á s o k o r s z á g o n k é n t , a z o k o n b e l ü l p e d i g a z i.SZO j e l z e t e i s z e r i n t r e n d e z v e k ö z l i k a s z a b a ­ d a l m i dokumentumok k i v á l a s z t o t t b i b l i o g r á f i a i a d a t a i t . A j e g y z é k t a ­ g o l á s a t e h á t a z i.SZO t a g o l á s é n a k f e l e l meg; a s z e k c i ó k A - t ó l H - i g k ö ­ v e t i k e g y m á s t , a z o k o n b e l ü l o s z t á l y o k , a l o s z t á l y o k , f ő c s o p o r t o k é s

c s o p o r t o k k ö v e t i k egymást s z o r o s b e t ű - , i l l . s s á m r e n d b e n .

(8)

M I 22.évi. 4 .s z á m 1 9 7 5 . á p r i l i s

5 . 2 E s e t i k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s a

I d ő s z a k o s s z o l g á l t a t á s a i m e l l e t t a z INPADOC e s e t e n k é n t i i n f o r m á ­ c i ó s z o l g á l t a t á s t i s v á l l a l , a m i r e s z i n t é n a d a t b a n k j a és s z á m í t ó g é p ­ p r o g r a m j a i a d n a k l e h e t ő s é g e t .

5 . 2 1 S z a b a d a l m i o s z t á l y o z á s r a a l a p o z o t t v á l a s z a d á s / I R C - I n d i v i d u a l I - e ^ u e s t f o r C l a s s i . : i c a t i o r , / "

E z a s z o l g á l t a t á s a r r a ad l e h e t ő s é g e t , h o g y a z a d a t b a n k b a n t á ­ r o l t a d a t m e n n y i s é g b ő l a k é r d é s t f e l t e v ő ü g y f é l t á j é k o z t a t á s t k a p j o n e g y á l t a l a m e g j e l ö l t témába / á l t a l a m e g j e l ö l t s z a b a d a l m a i o s z t á l y j e l ­ z e t a l á / t a r t o z ó s z a b a d a l m i dokumentumokról. H a p é l d á u l v a l a k i a z t k i v á n j a m e g t u d n i , m i l y e n s z a b a d a l m i dokumentumok f o g l a l k o z n a k a g á z ­ t u r b i n á k h ó - v a g y z a j s z i g e t e l é s é v e l , a k é r d é s t a z NSZO n y e l v é n k e l l m e g f o j - a l m a s n i a , v a g y i s k é r n i e k e l l a z P o 2 c 7 / 2 4 s z a b a d a l m i o s z t á l y - j e l z e t ü s z a b a d a l m i dokumentumok j e g y z é k é t . Az INPADOC a v á l a s z t j e g y ­ zék a l a k j á b a n k ö z l i a m e g b í z ó v a l . E z a s z o l g á l t a t á s a n n á l é r t é k e s e b b l e s z , m i n é l t o v á b b b ó v ü l a z INPADOC a d a t b a n k j a . A m e g i n d u l á s é v e i b e n a v i s z o n y l a g k e v é s a d a t o t t a r t a l m a z ó a d a t b a n k c s a k a l e g f r i s s e b b s z a ­ b a d a l m a k r ó l t u d t á j é k o z t a t n i .

5 . 2 2 M e g j e l ö l t s z a b a d a l m i c s a l á d o k r a v o n a t k o z ó v á l a s z a d á s / I R P - I n d i v i d u a l H e q u e s t f o r F a m i l y /

O l y a n e s e t e k b e n , a m i k o r a z ü g y f é l é r d e k l ő d é s e e g y b i z o n y o s t a ­ l á l m á n y r a v o n a t k o z ó , k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n t e t t b e j e l e n t é s e k r e , i l l . e n g e d é l y e z e t t s z a b a d a l m a k r a i r á n y u l , a z I N P A D O C - k a l a t a l á l m á n y e l ­ s ő b b s é g i a d a t a i t / e l s ő b b s é g i o r s z á g , ü g y i r a t s z á m , b e j e l e n t é s i n a p / k e l l k ö z ö l n i e , m i r e a s z á m í t ó g é p a m e m ó r i á j á b a n t á r o l t a d a t o k b ó l k i ­ v á l o g a t j a a s z a b a d a l o m c s a l á d h o z t a r t o z ó d o k u m e n t u m o k a t , és j e g y z é k b e f o g l a l j a a z o k b i b l i o g r á f i a i a d a t a i t , á l t a l á b a n a b e j e l e n t ő n e v é v e l e g y ü t t . A s z o l g á l t a t á s é r t é k é n e k f o k o z a t o s n ö v e k e d é s é r e u g y a n a z v o ­ n a t k o z i k , a m i a z 5 . 2 1 a l a t t i s z o l g á l t a t á s é r a .

5 . 3 F i g y e l ő s z o l g á l a t o k

Az INPADOC f o l y a m a t o s - s z o l g á l t a t á s j e l l e g ű f i g y e l é s s e l i s m e g ­ b í z h a t ó k é t k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t n a k m e g f e l e l ő e n .

2 7 3

(9)

K I N C S E S I . r INPADOC

5 . 3 1 S z a b a d a l o m c s a l á d o k t a g j a i r a v o n a t k o z ó p u b l i k á c i ó k f i g y e l é s e / I S ? - I n d i v i d u a l S u x v e y f o r F a m i l y /

£ f i g y e l ő s z o l g á l a t k e r e t é b e n a z INPADOC v á l l a l j a , h o g y a m e g b í ­ z á s t k ö v e t ő e n f i g y e l i v a l a m e l y s z a b a d a l o m c s a l á d u j a b b t a g j a i n a k m e g ­ j e l e n é s é t , é s a f i g y e l é s eredményét k ö z l i a m e g b í z ó v a l . E h h e z " t e r ­ m é s z e t e s e n a z INPADOC r e n d e l k e z é s é r e k e l l b o c s á t a n i a t a l á l m á n y r a v o ­ n a t k o z ó e l s ő b b s é g i b e j e l e n t é s i a d a t o k a t / e l s ő b b s é g i o r s z á g , ü g y i r a t ­ szám, b e j e l e n t é s i n a p / .

5 . 5 2 U g y a n a z o n o r s z á g o n b e l ü l i t o v á b b i p u b l i k á l á s i f o k o z a t o k f i g y e ­ l é s e / I S ? " ^ ' i n d i v i d u a l 3 u r v e y f o r b ' t a t u s _ o f P u b l i c a t l o n /

H a a z INPADOC I l y e n m e g b i z á s t v á l l a l , f i g y e l é s e a r r a i r á n y u l , hogy u g y a n a n n a k a t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s n e k e l s ő n y i l v á n o s s á g r a h o z a ­ t a l á t k ö v e t ő e n f i g y e l j e a t o v á b b i f e j l e m é n y e k e t , és e z e k r ő l é r t e s í ­ t é s t a d j o n a m e g b i z ó n a k . I l y e n f i g y e l é s r e t e r m é s z e t e s e n nem m i n d e n o r ­ s z á g e s e t é b e n v a n s z ü k s é g , 1 1 1 , l e h e t ő s é g / e g y e s o r s z á g o k b a n c s a k a már e n g e d é l y e z e t t s z a b a d a l m a t h o z z á k n y i l v á n o s s á g r a , t e h á t n i n c s t ö b b s z ő r i p u b l i k á l á s / . T a l á n nem l e s z f e l e s l e g e s e g y p é l d á v a l m e g v i l á g í t a ­ n u n k e z t a s z o l g á l t a t á s t .

Az NSZK s z a b a d a l m i h a t ó s á g a e g y - e g y t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s t 1 8 h ő - n a p l e t e l t é v e l a z érdemi v i z s g á l a t l e f o l y t a t á s a n é l k ü l n y i l v á n o s s á g r a h o z / u n . O f f e n l e g u n g / . E g y i l y e n , már p u b l i k á l t b e j e l e n t é s s e l k a p c s o ­ l a t b a n a z INPADOC m e g b í z h a t ó a z z a l , h o g y f i g y e l j e , m i k o r k e r ü l s o r a z érdemi v i z s g á l a t u t á n i k ö z z é t é t e l r e / u n . B e k a n n t m a c h u n g / , és m i k o r j e l e n i k meg közlemény a s z ó b a n f o r g ó t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s s e l k a p c s o l a t b a n a s z a b a d a l o m e n g e d é l y e z é s é r ő l / E r t e i l u n g / .

5.4 M á s o l a t o k s z o l g á l t a t á s a

Az INPADOC a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó s z a b a d a l m i dokumentumállomány­

b ó l m e g r e n d e l é s r e

p a p í r m á s o l a t o k a t / C S P - C o p y S e r v i c e f o r P a p e r C o p i e s / v a g y m i k r o f i l m m á s o l a t o k a t /CSM - C o p y ü e r v i c e f o r l í i c r o f i l m / s z o l g á l t a t . A r e n d e l h e t ő m i k r o f i l m k ó p i a 1 6 mm-es t e k e r c s f i l m . Az InPADOC s z a b a d a l m i dokumentum-gyűjtemény - e l l e n t é t b e n b i b l i o g r á f i a i a d a t b a n k j á v a l - n e m c s a k a l e g f r i s s e b b s z a b a d a l m a k a t ö l e l i f e l .

2 7 4

(10)

TMT 2 2 . é r t . 4 . s z á m 1 9 7 5 . á p r i l i s

6 . A s z o l g á l t a t á s o k t e c h n i k a i v o n a t k o z á s a i

Az INPADOC a z t t ű z t e c é l u l maga e l é , h o g y é v e n k é n t m i n t e g y 7 0 0 e z e r s z a b a d a l m i dokumentum a d a t a i t g y ű j t s e ö s s z e és t á r o l j a , s e r r e a f o l y t o n n ö v e k v ő a d a t b a n k r a t á m a s z k o d v a n y ú j t s o n s o k r é t ű s z o l g á l t a t á s o ­ k a t , A b e é r k e z ő b i b l i o g r á f i a i a d a t o k évenként v á r h a t ó l a g m i n t e g y 3 5 e z e r k ö n y v o l d a l t t e n n é n e k k i , a m i t é s s z e r ű e n c s a k mágneses a d a t h o r d o ­ z ó n , p é l d á u l m á g n e s s z a l a g o n l e h e t t á r o l n i , k ü l ö n ö s e n h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k , h o g y a z a d a t o k még s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s r a k e r ü l n e k . A k ü ­ l ö n b ö z ő szempontú a d a t r e n d e z é s e k /NSZO s z e r i n t i , s z a b a d a l o m c s a l á d o k s z e r i n t i / e r e d m é n y e i t a s z ü k s é g e s n a g y p é l d á n y s z á m b a n t e r m é s z e t e s e n nem l e h e t n e ú j r a és ú j r a k i í r a t n i a s z á m i t ó g é p s o r n y o m t a t ó j á v a l . E z é r t a z u n . COü / C o m p u t e r O u t p u t on i l i c r o f i l m a S z á m i t ó g é p e s a d a t k i v i t e l m i k r o f i l m e n / m ó d s z e r t a l k a l m a z z á k a z e l ő f i z e t é s e s r e n d s z e r ű , i d ő s z a ­ k o s s z o l g á l t a t á s o k e l ő k é s z í t é s e k o r . E z a n n y i t j e l e n t , h o g y a s z á m i t ó ­ gép a z e r e d m é n y ü l k i a d ó d ó j e g y z é k e k e t k ö z v e t l e n ü l 1 : 4 2 k i c s i n y í t é s b e n f i l m r e v e s z i , és 2 0 7 o l d a l n y i a d a t m e n n y i s é g e t h e l y s z e l e g y o l y a n m i k ­ r o f i l m l a p o n , a m e l y n e k m é r e t e 1 4 8 x 1 0 4 mm. A m i k r o f i l m l a p o k t á r o l á s á h o z s z ü k s é g e s h e l y ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l k i s e b b , m i n t a p a p i r r a n y o m t a ­ t o t t j e g y z é k e k t á r o l á s á h o z : 1 g r s u l y u m i k r o f i l m l a p 1 , 4 k g p a p i r r a i r t j e g y z é k i n f o r m á c i ó m e n n y i s é g é t f o g l a l j a magában.

A m i k r o f i l m l a p o k o l v a s á s á h o z a K o d a k COM 1 5 0 o l v a s ó b e r e n d e z é s h a s z n á l a t á t a j á n l j á k . E n n é l a b e h e l y e z h e t ő m i k r o f i l m l a p m a x i m á l i s mé­

r e t e 1 0 5 x 1 8 7 mm, a v á l a s z t h a t ó n a g y í t á s p e d i g 1 8 - , 2 4 - , 3 2 - , 4 2 - s z e - r e s l e b e t . A k é p e r n y ő v i s s z a v e r ő d é s m e n t e s , m é r e t e 2 8 0 x 2 1 5 mm. C s a t l a ­ k o z á s a 2 2 0 / 2 4 0 V , 50 H z . V e t í t ő l á m p á j a 24 V f e s z ü l t s é g ű , 1 5 0 * t e l j e ­ s í t m é n y ű h a l o g é n l á m p a . Az o l v a s ó k é s z ü l é k s u l y 13>5 k g , m a g a s s á g a 4 2 0 mm, s z é l e s s é g e 350 mm, m é l y s é g e 500 mm, A k é p k i v á l a s z t á s g y o r s a n , e g y s z e r ű e n , p o n t o s a n t ö r t é n i k . A k i v á n t m i k r o f i l m - f e l v é t e l t k é p k i v á - l a s z t ő k a r r a l l e h e t b e á l l í t a n i , a m i b a l k é z z e l m ű k ö d t e t h e t ő , i g y a j o b b kéz s z a b a d o n m a r a d a j e g y z e t e l é s h e z .

A s z á m i t ó g é p f e l z e t t e l i s e l l á t j a a m i k r o f i l m l a p o t . é s a k ö v e t k e ­ z ő , s z a b a d s z e m m e l o l v a s h a t ó a d a t o k a t j e g y z i f e l a m i k r o f i l m l a p r a :

a z a d o t t I N P A D O C - s z o l g á l t a t é s k ó d j a / p l . a s z a b a d a l o m c s a l á d s z o l ­ g á l a t k e r e t é b e n k é s z ü l t m i k r o f i l m l a p r ó l P P S / j

a z INPADOC á l t a l v á l a s z t o t t f e l d o l g o z á s i i d ő s z a k k é t h a t á r n a p j a ; a k i v á l o g a t á s a l a p j á t k é p e z ő f o g a l o m a l s ó és f e l s ő h a t á r a / a z NSZO s z e r i n t i r e n d e z é s n é l p é l d á u l a z a k é t s z a b a d a l m i o s z t á l y j e l z e t , a m e l y e k közé e s ő j e l z e t e k a z a d o t t m i k r o f i l m l a p o n m e g t a l á l h a t ó k / ;

a z a d o t t k i a d v á n y s o r s z á m a ;

i n d e x : a m i k r o f i l m l a p o n 2 0 8 . o l d a l k é n t e l h e l y e z e t t i n d e x o l d a l a z a d o t t m i k r o f i l m l a p o n t a l á l h a t ó e g y e s o l d a l a k f e l s o r o l á s á t t a r t a l ­ m a z z a , a k i v á l o g a t á s a l a p j á t k é p e z ő f o g a l o m a l s ó h a t á r á n a k k ö z l é s é ­ v e l .

A m i k r o f i l m l a p h a s z n á l a t a t e r m é s z e t e s e n nem m i n d e n INPADOC s z o l ­ g á l t a t á s r a j e l l e m z ő . E r r e c s a k a n a g y t e r j e d e l m ű és n a g y p é l d á n y -

2 7 5

(11)

K I N C S E S I . J I N P A D O C

számban e l ő á l l í t a n d ó j e g y z é k e k n é l , v a g y i s a z e l ő f i z e t é s e s r e n d s z e r ű s z o l g á l t a t á s o k / P F S é s P C S / e s e t é b e n v a n s z ü k s é g .

K i z á r ó l a g p a p í r f o r m á t a l k a l m a z n a k a z o s z t á l y o z á s i j e l z e t e k e n a ¬ l a p u l ó e g y s z e r i v á l a s z a d á s n á l / I S C / ,

V á l a s z t á s s z e r i n t t e l e x e n , t e l e f o n o n v a g y p a p í r f o r m á b a n k ö z l i a v á l a s z t a z liiPADOC a s z a n a d a l o m c s a l á d o k r a v o n a t k o z ó e g y s z e r i v á l a s z ­ a d á s / I R P / és a k é t f é l e f i g y e l ő s z o l g á l a t / 1 S F , I S P / e s e t é n .

Az INPADOC m á s o l a t i s z o l g á l a t á t ó l p e d i g - m i n t már t ö r t é n t r á u ¬ t a l á s - 1 6 mm-es m i k r o f i l m v a g y p a p í r m á s o l a t r e n d e l h e t ő . Nagyobb s z a ­ b a d a l m i dokumentum-menny i s é ^ e k m i k r o f i l m j e i t a z INPADOC 3 0 m h o s s z ú , k b . 2 7 0 0 / M formátumú/ o l d a l f i l m k o c k á j á t t a r t a l m a z ó d i a z o n e g a t í v f i l m e n s z o l g á l t a t j a . A f i l m e k 2 . g e n e r á c i ó s a k .

K l r i C b B S I . : IKPAIiOC, a s z a b a d a l m i dokumentáció n e m z e t k ö z i k ö z ­ pont,i a

V i l á g m é r e t ű s z a b a d a l m i a d a t b a n k l é t e s í t é s é n e k g o n d o l a t a e l ő s z ö r 1 9 5 0 - b e n m e r ü l t f e l , a l é t r e h o z á s á r a h o z o t t n e m z e t k ö z i egyezményt 1 9 7 2 - b e n i r t á k a l á B é c s b e n .

Az INPADOC a működéséhez s z ü k s é g e s b i b l i o g r á f i a i a d a t o k _ t ú l n y o ­ mó r é s z é t g é p p e l o l v a s h a t ó formában k a p j a raec a t a g o r s z á g o k t ó l . A

n y i l v á n t a r t á s á b a k e r ü l ő s z a b a d a l m i d o k u m e n t u n o k S 2^ m a á l t a l á b a n m e g ­ e g y e z i k a r é s z t v e v ő o r s z á g o k b a n évenként e n g e d é l y e z e t t s z a b a d a l m a k s z á m á v a l . Az a d a t b a n k s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r é b e a s z a b a d a l m i d o k u m e n ­ tumok 1 0 l e g f o n t o s a b b b i b l i o g r á f i a i a d a t a

kerül.

E r r e a z a d a t b a n k r a és a s z a b a d a l m i d o k u m e n t u m o k r a é p ü l n e k az INPADOC s o k r é t ű s z o l g á l t a ­ t á s a i : e l ő f i z e t é s e k ; e s e t i k é r d é s e k r e a d o t t v á l a s z o k ; t é m a f i g y e l é s e k ; m á s o l a t o k s z o l g á l t a t á s a .

Az INPADOC á l t a l s z o l g á l t a t o t t i n f o r m á c i ó k k ü l ö n f é l e h o r d o z ó k ­ r a : m á g n e s s z a l a g r a , 1 6 mm-es m i k r o f i l m r e , p a p i r r a k e r ü l n e k . B i z o n y o s s z o l g á l t a t á s o k n á l s z ü k s é g e s s é v á l t a m i k r o f i l m l a p h a s z n á l a t a i s .

2 7 6

(12)

TMI 22.ért. 4 . s z á m 1 9 7 5 . á p r i l i s

K I N C S E S . I . : INPADOC, t h e i n t e r n a t i o n a l c e n t r e o f p a t e n t d o c u - m e n t a t i o n

T h e i d e a o f a w o r l d - w i d e d a t a b a n k o n p a t e n t s h a d a r i s e d f i r a t i n 1 9 5 0 , t h e I n t e r n a t i o n a l a g r e e m e n t o n i t s e s t a b l i s h m e n t w a a s i g n e d i n V i e n n a I n 1 9 7 2 .

Most member c o u n t r i e s a r e p r o v i d i n g b i b l i o g r a p h i c a l d a t a i n m a - c h i n e r e a d a b l e f ö n n f o r INPADOC. O s u a l l y t h e n u m b e r o f p a t e n t d o o u - m e n t a r e g i s t e r e d c o r r e s p o n d s t o t h e n u m b e r o f p a t e n t s i s s u e d b y t h e p a r t i c i p a t i n g c o u n t r i e s . T e n o f t h e most i m p o r t a n t b i b l i o g r a p h i c a l d a t a a r e p r o c e s s e d b y t h e c o m p u t e r i z e d s y s t e m o f INPADOC. V a r i o u a s e r v i c e s a r e b a s e d o n t h e d a t a b a n k : e u b s o r i p t i o n s e r v i c e s , i n f o r m a ¬ t i o n r e t r i e v a l , S D I a n d c o p y i n g s e r v i c e s .

I n f o r m a t i o n i s s u p p l i e d b y INPADOC o n v a r i o u e m é d i a : m a g n e t i c t a p e s , 1 6 mm m i c r o f i l m , p a p e r c o p i e s . Ü i c r o f i c h e s a r e a l s ó u s e d f o r c e r t a i n s e r v i c e s .

KHHVEIJ. H . : IUPADOC - n e* g y H a p o a H M a U O H T P n a T e n r H O f M m S o p M a t i a n

Kaen 5 . T S a ^ K a I E - H Í Í o n a r e H T a x s o a c e m i p n o u d a c m r a e e B O S - HHKJia a n e p a u e s 1 9 5 o r o n y , a i i e K i y H a p o j i H o e o o r j t a n e m i e o e r o o o a i a m H ÖHJIO noxnacaHo B 1 9 7 2 r o a y a 8 e n e .

E o j i b m H H C T B O 0 ' H Ö J i n o r p a l M v e c K n x I S H H K I C, H e o ö' x o x K M H x H J I R c s o e í p a - 6O T H , It.'PAEOC n o ^ y v a e r O T c T p a H - v a e H O B B Mamanovnr .qewo5 C o p u e . IBCJÍO n a T e H T H H i n o K y w e n T o s , eepymifxeii H a y t e r , M K ű p a B H J i o , c o s n a s a e r c V H - C J I O U n a TS H T O B , n p m * w x s O T a c & f c n a x o T p a H a x - y i a c T H H t i a x 3 a r o j . 9 > u -

< j n o j z T e j i t n y B c n c T e M. v ö a H K a l a n m i i B B O J J I T C J I l o B a n H e f i m i x ö K Ö J j B o r p a i f r r - i e o K K x a a H t r a x n a T e n T K u i a o s y w e n T O B . M n o r o o T o p o H r a e o j i y x 6 n M P A D O C o r p o - H T C H n a S T O M S a n K e J I B H H U X : n o a n H C t c a , o r a e r a R a p a s o B u e 3 a n p o o n , H 3 Ö H - p a T e ^ b H o e p a c r r p o c r p a H e K n e nHí>opuaunn, n p e j o c T a B J i e w i e K o n n f t .

JTwJopMauaji, n p e a o c T a B J i e H H a f l INPADOC, strxoaiiT n a paamnc H O C H T O - a a x : K a r H R T H u x nentax, uHKpon^eTiKax ampiiHoit 1 6 U M, Ö y i i a r e . npn Heico- T o p u x cxy*.6ax c : a . i o H e o C x o i m m M K o n o j i b a o s a H z e x n a u B K p O K a p T .

277

(13)

K I N C S E S I . i INPADOC

K I N C S E S . I . i D a s I n t e r n a t i o n a l e P a t e n t d o k u m e n t a t i o n s z e n t r u m INPADOC

D e r G e d a n k e , e i n e w e l t u m f a s s e n d e D a t e n b a n k v o n P a t e n t e n z u e r - r i c h t e n , t a u c h t e z u e r a t 1 9 5 0 a u f . D a s i n t e r n a t i o n a l e Abkommen ü b e r d i e E r r i c h t u n g d e r s e l b e n v.urde 1 9 7 2 i n Wien u n t e r z e i c h n e t .

INPADOC e r h a l t d e n ü b e r w i e g e n d e n T e i l d e r z u s e i n e r T a t i g k e i t e r f o r d e r l i c h e n b i b l i o g r a p h i s c h e n A n g a b e n a u s d e n k a p i t a l i s t i s c h e n L a n d e r n i n vom C o m p u t e r l e s b a r e r P o r m . D i e Z a h l d e r i n E v i d e n z g e n o m - ménen P a t e n t d o k u m e n t e s t i m m t i m a l l g e m e i n e n m i t d e r Z a h l d e r i n d e n T e i l n e h m e r l a n d e r n j a h r l i c h e r t e i l t e n P a t e n t e n i i b e r e i n . I n d a s Compu- t e r s y a t e m d e r D a t e n b a n k w e r d e n d i e 10 v. i c h t i g s t e n b i b l i o g r a p h i s c h e n A n g a b e n d e r P a t e n t d o k u m e n t e aufgenommen. A u f d e r D a t e n b a n k b e r u h e n d i e m a n n i g f a l t i g e n D l e n s t l e i s t u n g e n de3 INPADOC; A b o n n e m e n t s ; R e c h e r - c h e n j T h e m e n d o k u m e n t a t i o n ; L i e f e r u n g v o n K o p i e n .

INPADOC l i e f e r t I n f o r m a t i o n e n a u f v e r s o h i e d e n e n T r a g e r n : M a g n e t - b a n d , 1 6 mm M i k r o f i l m , P a p i e r . Pür g e w i s s e D i e n s t l e i s t u n g e n w e r d e n M c r o f i c h e v e r w e n d e t .

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

tatás telefon- vagy telexvonalon érhető el. A számitógép online kapcsolatban van a Japio PATOLIS nevű japán szabadalmi adatbázisával. Megrendelésre az INPADOC

3. § A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő

a) szabadalmi ügyekben szabadalmi bejelentés, európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak közzétételére irányuló kérelem, európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak

Az Osztrák Szabadalmi Hivatal (Österreichisches Patentamt) kutatásokkal segiti a fejlődő országokat, hogy megmutassa, az információ és dokumentáció használatából

nal Chemical Information (Japán Nemzetközi Kémiai Információs Társaság) lett átmenetileg a hálózat japán központja. Az egyes részt vevő központok be­. táplálják

ciaország, Hollandia, Izrael, Japán, Norvégia, az NSZK és Svédország szabadalmi leírásai mellett az ott közzétett szabadalmi bejelentések leírásairól szintén az adatbázisba

Úgy lehet tehát fogalmazni, hogy a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben az Országos Széchényi Könyvtár adminisztratív központja a külföldre irányuló és

A SAJÁT SZÜKSÉGLETRE KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ /EGYÉNI DOKUMENTÁCIÓ/ NÉHÁNY KÉRDÉSE!.