• Nem Talált Eredményt

Befejezés

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Befejezés"

Copied!
8
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

IX. B e f e j e z é s.

A költészet egy széles terét átvándoroltuk és mindenütt müveive találtuk az elegiát. A héberek gyászdalaitól fogva egészen le a legújabb kor „vi-

lágfájdalmáig« a fölindult költői kedély örvendetes és bánatos szemlélődése minden népeknél oly költe- ményekben nyilvánult, melyeket az irodalmi szokás

„elegiáknak" nevez. Mindenütt iparkodtunk az ele- giát rokon műfajoktól elválasztani; ez lévén Lessing szerint az aesthetikus feladata. Hátra marad te- hát, a tanulmányunk számos helyein szét szórva el- mondottak rövid összevonása, hogy az elegia lényege annál világosabban és határozottabban kitűnjék.

Hajdanában az elegia az emberi érzés és gon- dolkozás egész nagy terét karolta á t : megdalolta a lakoma és társasági élet vidám örömeit, és a szere-

lem gyönyörét és fájdalmát; buzdított a hazáért való küzdelemre, és tanított a bölcsesóg egyes mondatain;

szeretett holtakat gyászolt és megénekló a természet örök szépségeit. Ily sokoldalulag és gazdagon fejlő- dött az elegia hellen földön, midőn a művészet és iro- dalom virágzása tetőpontján állott. A görög élet hanyatlásával megszűkültek határai: a panasz, még pedig főleg a szerelmi panasz lön leglényegesb tar- talma, és . ezen formában vették át és tökélesbitették a rómaiak, kiknek elegiái ezen műfaj örök remekei közé tartoznak.

Láttuk, hogy Jóniában az eposztól mikép vált el az elegia, és -hogy mily nehezére esett a

') Hamburgische Dramaturgié. I. 384.

(2)

görög szellemnek számára a megfelelő tért megtalál- ni, melyet a rómaiak később oly öntudatosan és m ű - vészien müveitek. Láttuk továbbá, hogy mind a két népnél a distichon volt az elegia egyedüli for- mája, és hogy mikép érte az el Rómában a t ö k é l y legmagasb fokát.

Az ríjabbak az elegia müvelésénél más ösvényen baladtak. Ok a distichonnak elegiai rajzokra igen alkalmas, de a modern nyelvek szellemeinek csak korlátoltabb mértékben megfelelő formáját félre lök- ték és elegiai költemények számára igen gyakran a tartalom követelése szerint különféle más, többnyire rimes modern versmértéket választottak. Habár a distichon nagy előnyeit az elegiai költészetre nézve nem tagadjuk, mint ezt a liellen elegiáról szólva bő- vebben tárgyaltuk is, — mégis el kell ismernünk,, hogy az ujabb költészet rímje és strophai szerkezete az elegiai költészet lényegének igen megfelel; mert a stropliai szerkezet kitűnő eszközül szolgálhat a köl- tőnek, hogy a kedély azon tárgyához és önmagához újra és újra visszatérését, melyet a. szemlélődő k ö l - tészet követel, már külformájában is föltüntetheti.

Az elegia kompositiója szintén uagy változáson:

ment keresztül. Már az ókor az elegiától, a szem- lélődés gyakran megszakított és újra fölvett fonalát követelte és láttuk, hogy az antik elegiai művészetnek, legjelesebb müvei ezen követelményt mily magas mér- tékben teljesiték. Az előadás szemlélődés és leirás, érzelem kifakadások és festések közt nyugtalanul, de művésziesen ingadozott. A reflexió megkezdett fona- la megszakittatott, hogy a költemény folyamatában líjra fölvétessék. A tárgyalás baladása hasonlított tehát a hullámok hömpölygéséhez, a melyben az örö- kös esés és emelkedés, előre és hátra hullámzás a szemet tovavonzza és még is lebilincseli. De ezen hullámzásnak nem szabad megtörnie vagy zárhang- gal végződnie, — fölindult kedélye előadásában

(3)

kell, hogy a költö nyugalmát lelje; a költeménynek az összeütköző érzelmek és gondolatok azon kiegyen- lítésével kell végződnie, mely nélkül minden költői mü eltéveszti célját, mint egy zenedarab, ha előadása közben a hangszer húijai szétrepednek, — mint zu- hatag, ha nem ezüst folyóként zöld réteken vagy

erdőkön keresztül folynék tovább, hanem rögtön és váratlanul nagy magasságból feneketlen mélységbe esnék le és eltűnnék.

Az elegia ezen reflektáló jellemét az újkor ki- fejté és tovább fejleszté. Ugyanazon mértékben, mint a látkör mindinkább tágult, mint a világ nézlet mind- inkább mélyebbé lön, — a reflektáló költészet is az ember minden gondolat- és érzésköreit át karolta.

Részint a dal -, részint pedig a philosopbiai, azaz didaktikai költészet által körülhatárolva, azon végte- len tért foglalja el, mely e kettő közt fekszik. Mig a dal a szív egyszerű s közvetlen érzelmének találó, zárt és zenei kifejezést ád; mig az óda a lelkesülés szárnyain csak magas gondolatok és képek után nyúl és azokat merész és nagy vonásokban vázolja: — addig az elegia csendes, habár gyakran megszakadt folyammal oly sokkal bővebb és szabadabb formában ömlik, mely sem az éneket, sem a határozott és merész kifejezést különösen számba venni nem tartozik. Sőt az elegia a gondolatok és érzelmek szélesebb és tel- jesebb áradatát követeli, hogy ez, a műfaj lényegé- nél fogva, a leirás által gyakran föltartóztatva ne legyen és maga is, ugy szólván, bizonytalanul ne ingadozzék.

' Mert ez az elegia kompositiójára nézve a leg- lényegesebb kellék. A görögöktől nem birunk annyi- val, hogy e tekintetben teljes és meghatározó ítéletet hozhatnánk. D e a rómaiak legjobb példáiból látjuk, hogy ezen jellemvonás már az ókorban e műfaj leg- lényegesbjei közé számíttatott. Es ez tulajdonkópen már a szemlélődő költészet legegyszerűbb fogalmában

(4)

154

rejlik: az ember a külvilággal bizonyos viszonyba lép, vagy olyanban már találja magát; tekintete és gondolata nyugtalanul szállong ide s tova, majd a világra, majd önön belsejébe; kimondja, bogy mi hatotta meg öt és azután ezen meghatottság lénye- gét igyekezik kifejteni. Mintaszerű e tekintetben, mint láttuk, Schiller »Sétá«-ja. A mily sokfélekép érintetik a szem a külvilág képei által útközben a me- zők, erdők és emberi lakások között, oly különféle- kép hatnak azok a fogékony kedélyre. Harmonikai egymásutánban változnak igy kép és gondolat és a költő művészete által egy egésszé kerekíttetnek ki.

A k ü l - é s belvilágra való ezen váltakozó tekintet magában a költő érzéseiben is bizonyos fel és alá hullámzást, az öröm és fájdalom közt bizonyos ingás- bingást eredményez; mert a külvilág mindenkor kü- lönféle oldalokról s a színezés örökös változásában mutatkozik, és minden más alakban az alanyra más- képen hat. A szerelem számtalan mozzanatainak p. o.

csak egyikét emeli ki a dalköltő: most szeretője ke- csét, majd hűségét vagy hűtlenségét, vagy hogy meg- emlékszik-e még róla, vagy pedig az elválás fájdal- mát stb. szóval: mindig csak egy jelenetet dalol meg.

Máskép az elegikusnál. Előtte ezen egyes vonások egymásután, a mint emlékezetében ébrednek, a mint reflexiója azokat fölkelti, — tűnnek föl és azáltal oly költeményt alkot, mely benseje ingadozó voltát

visszatükrözi. · A történet fonalán igyekeztünk kimutatni, bogy

az elegia a p a n a s z d a l jellemét nem követeli múl- hatatlanul. D e dacára ennek mégsem történt minden ok nélkül az, hogy a szemlélődő költészet épen azon gyászt és biít tette magáévá, a mely közönségesen legjellemzőbb elemének tartatik. Ezen körülmény a reflektáló költészet lényegében rejlik; mert a dol- gok szemlélésénél a gondolkozó előtt annyi gyarló- ság és hiány ötlik föl, annyi, mi hajdanta szebb volt,

(5)

vagy a mi óhajtása szerint, szebb lehetne: — hogy szivében bizonyos elégedetlenség támad, mely a tár- gyakat némi bánat könnyű fátyolával borítja. Ezen gyöngéd bánat a hangos panasznál inkább megfelel a szemlélődésnek. Es csakugyan legjelesebb azon elegiai költemény, melyben a gyász hangja a refle- xiót csak gyöngén rezgi át, mint ezt tanulmányunk folyamában több helyütt meg is emiitettük. Még Goethe római elegiáinak is, a szerelmi boldogság ezen legderültebb ós legkecsesebb képeinek, Róma nagyszerű múltja és az egykori dicsőség omladékai szolgálnak háttérül. í g y továbbá Mimnermos az ifjú- ság . és szépség dicsőítésében annak múlandóságára emlékeztet és ily formán az életkedv vidor képeit búval elárnyalja. Az elegia ilyformán lágy s olva- dozó alaphangot nyert: az események az emberen, ki odaadólag elmereng rajtok, és a dolgok s saját keble közti viszonyába elmélyed.

H a azon számos egyes vonásokat, miket eddig fölsoroltunk, itt végül újra egybefoglaljuk, — úgy az elegia meghatározásául azon már most félre nem érthető rövid eredményhez jutunk, hogy az e l e g i a r e f l e k t á l ó , t ú l n y o m ó l a g b á n a t o s s z í n e z e t ű k ö l t e m é n y .

Ezen két tulajdonság által: a reflexió és a bánatos színezet által, az elegia minden rokonaitól ha- tározottan meg van különböztetve. A d a l , a tárgy tekintetbevétele nélkül, a sziv pillanatnyi érzelmeit rövid, énekelhető formákban fejezi k i ; lényege kizár minden szemlélődést, mert az által az érzelemkifakadás közvetlensége elvesznék. Sokkal inkább megközelíti az elegiai határt az ó d a , de ezt soha lényeges hát- ránya nélkül nem teheti. Lelkesiilésének szárnya- lata a reflexió ingadozása alatt szükségképen szen- vednie kell és gondolat és nyelvbeli merészsége reflektáló elemek bevegyülése által nagy részt kárba vész. Az elegia és idyll egymás mellé állitása

(6)

156

Schiller') által, a két műfaj könnyen üsszetévesztethet- nék. Azonban merőben különböznek egymástól. H o g y az i d y 11 elegiai elemeket tartalmaz, az mélyen rej- lik ezen műfaj lényegében. Az idyll oly állapotokat fest, melyeknek a természet és műveltség egy rég eltűnt

— ha egyátalán létezett — egysége szolgál alapul.

Edeni állapotok ezek, gazdagok b é k e - és megelége- dettségben, és a jelennek megváltozására minden kí- vánat és vágyódás nélkül. Az ártatlan élet ezen rajzaiba a költő szándéka nélkül is a bánat bizo- nyos vonása, azon boldog idők eltűntéből eredő gyász bizonyos árnyéka bévegyül. Az idylli kép azonban, egészen tárgyilagos előadás mellett is, fölgerjeszti emez elegiai hangulatot; mert az ő békesége az olvasót a hajdan és jelen összehasonlítására készti, mely összehasonlítás mindig a jelenkor hátrányára íit ki. Ennyiből áll a két műfaj rokonsága. Távol fekszik azonban az idylltöl minden reflexió, a mely zavaró ziirliang gyanánt rontaná meg amaz arkadiai állapotok képét.'-) Az idyll azonkívül e p i k a i köl- temény, mert elbeszélés nélkül üres leirássá sülyedne.

A mi a h e r é i d e t illeti, az egészen a k ö l t ő i l e v é l teréhez tartozik, és ettől csak abban különbö- zik, hogy itt a költö saját nevében szól, holott a heróidban történeti személyt szólaltat meg. Mind a két műfaj lyrai - epikai monolog. E z közös jellemük;

általában abban külömböznek, Iiogy az epistola tan- szerüvé válhatik és akkor egészen a tanköltemény körébe tartozik, és továbbá, liogy satyrikus szint is ölthet, — a heróid azonban e két térbe soha át nem

') Sämmtliche Werke (in 2 Bänden) n . p. 642.

2) Legújabb időben pl. a német költő H a r t m a n n M ó r „Adam und Evau cimii idylljét reflektáló elemek beve- gyiilése által a közönséges rímelt falusi beszélyek („Dorfge- schichten") színvonala fölé emelni igyekezett. Hanem épen azáltal, a mfí számos szépségei dacára teljesen hajótörést szenvedett.

(7)

csaphat. Ebben egy történeti személy más történeti személyhez irt levélben körülményei képét festi; — a heréid fölvehet tehát epikai elemeket, sőt a leg- több esetben kényszerítve van reá. A beróid azon személynek csupán kedélyállapotját is festheti ugyan, és lia az szomorú, úgy az elegiához igen hasonlóvá válbatik. Dacára ennek azonban alig lehetséges a két műfaj összetévesztése, mert a heróidba a szemlé- lődő jellem mindig csak erőszakosan lesz beoltható.

Az elegia és d i d a k t i k a i költészet viszonyát történelmi nyomozásaink alkalmával gyakran megérin- tettük. A reflexió túlnyomósága által az elegia kön- nyen megközelíti a tanköltemény határait, de ezen esetben jelleméből egészen kivetkezik. A két műfaj ellentéte azonban oly nagy, határvonaluk oly szigorú, hogy pontos meghatározás mindig lehetséges nem is volna. A tanköltemény nem egyéb mint rímbe sze- dett értekezés; — és mily nagy a lépés ezen költé- szeti kuriosumtól az elegia művészies kompositiójához, a mint azt előbb · kifejteni igyekeztünk! —

Az elegia oly műfaj, mely csak akkor virúlhat igazán, ha valamely korszak műveltsége legmagasabb virágzását elérte; mert ezen műveltségen alapszik az. Perikies korszaka, az Augusztusi Róma, a 18-dik, és a 19-dik század első fele kedvezők voltak reá nézve. Az elegia mindenfelé sokféleképen, és nagy szorgalommal műveltetett, — ha nem is mindig sze- rencsével, mert sikerüléséhez sem lágy érzés, sem pedig szellemes reflexió egyedül nem elégséges; ha- nem csak e két elem szoros összeköttetése és át meg áthatása által válhatik az elegia örök remekművé.

(8)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Ez teljesen legitim témaválasztás, de világossá kellett volna tenni, különösen annak fényében, hogy némileg ellentmond a kötet másik, közpolitikát meg-

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

8 Az első hullámos ökoszocializmus részben magáévá tette a zöldeknek (benne a mélyökológiának) azt a kritikáját, mely szerint Marx egy olyan „prométheuszi”

A faji sajátosságot azzal adjuk meg, hogy rámutatunk arra, hogy itt három egyenes oldal által határolt síkidomról van szó.. Ezzel elhatároljuk a háromszöget a nemfogalom

Elég baj az, hogy eddigelé majdnem kizárólag a földrajz tanára használta, ritkán a természetrajzé, mikor egy-két állatot akart bemutatni nagyobb biologiai vonatkozásukban, de

A könyvnek, sainos, az ára olyan magas volt (35 pengő), hogy terjedése ezen oknál fogva nem igen látszott rózsásnak. Kemenes Oszkár adta ki, aki mint társszerkesztő is

„Amint ugyanis hazád véneitől tudhatod, Magyarországot, a Szent Római Egyház tulajdonát István király Szent Péternek hajdan minden joggal és hatalommal együtt felkínálta

Sendo comparado o atlas praguense com as amostras da cartografia portu- guesa antiga12 pode deduzir-se que o autor das cartas é o destacado cartógrafo português da primeira metade

Az „Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel” címû hároméves Európa tanácsi program célkitûzése az, hogy megvalósuljon a gyermekek jogainak tiszteletben

talágok utasításai s hatáskörének elvei a hivatalnokok fizetései szintén közzé tétettek. Az országbani számadásokat is eikezdé ellenőrzeni. 18-kán Császár ö felségét

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

This research paper questions the impact of communal land systems on to the distribution of wealth. Socioeconomic studies of land inequality often remain primarily focussed on

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

Az a tény, hogy Vörös Mátyás itt prépostságot nyert, úgy látszik befolyással volt irodalmi működésére, vagy talán épen írói működése, melynek nyomai

Bár az a körülmény, hogy Madách barátjának hosszú távolmaradása miatt bocsátkozik levelezésbe, megnyugtató: valószínűnek látszik hogy mindketten inkább az

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára "múzeumot" jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy "ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

Ez egy szemlélődő gyakorlat volt, amely lehetővé tette számunkra, hogy egy pillanatra meg- álljunk és időt töltsünk a tervvel, mielőtt a koncepcióból az építkezés