• Nem Talált Eredményt

Nos Maria Theresiae divina favente [...] universis, et singulis generali nostro locumtenenti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Nos Maria Theresiae divina favente [...] universis, et singulis generali nostro locumtenenti"

Copied!
30
45
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

mr m

WÈËmjÊ^^^

" « M M

(2)

Niverfis, & fingulis Generali N o f t r o L o c u m t e n e n t i , C a m - pi- Marefchallis, Generalibus Equitatüs, fupremis Rei T o r - mentariie Prasfe&is, Marefchalli Locumtenentibus, fupre- mis Campi-Vigiliarum Prasfe&is, Tribunis, eorümque Lo- cumtenentibus, fupremis Vigiliarum Prasfe&is, Capitaneis, . Eorümque Locumtenentibus, Vexilliferis, Decurionibus, l <r i 0 r^ M a g i f t r i s ,&a I i i s quocunque militari officio fungentibus, cu-

Nationis, Status, Gradüs, Ordinis, Dignitatis, & Prominentias ja^;Pr«fentes Noftras vifuris, Iefturis, auc legi audituris, falutem, &

' HLla ' — i ^ u i i i « - » T j ——- »-¿j- j lutuikiu , VJC Via ^ ° ^r a m Regiam, & omne bonum. Vobis benigne fignificantes, pras-

^ ^ a t e r n s folicitudinis Noftra: curam eó maximé intentameíTe, utau- V concredita Nobis Regna, & Provinciie nulla non occafione, cumpri.

rAncrikiifirtnie nr<p(larinne. Quantum ílatŰS Noftri miliraric r«*:-

y wi iVl WV4I*** ' v/i^«^ » o / ——

^"e r°incontributionis praeftatione, quantum ftatus Noftri militaris ratio V ^ ^ e x i g e n t i a , n e c n o n confervanda: publica:, privataeque tranquilljc a c is

W t a s 3dmittit,pronum affeftum, & Clementiam Noftram experiantur,

l n finem quoque chanflimo Nobis Hungari* R e g n o , pofthabicis

A rii

OS MARIA THERE-

S I A Diviná favente Clementiá Roma- norum Imperatrix , ac Regina Germa- niae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, & Sclavoniae, Archi-Dux Au- ftriae, Dux Burgundiáé ,Brabantiae, Sty- , & Carnioliae, Comes Habfpurgi, Flan- , & Goritiae, Nupta D u x Lotharingiae, &

> Magna D u x Hetruriae, & c . & c .

« a * • »

(3)

it fi!

rii N o f t r i , aliisque rarionibus i n contribution* re, & modo,

p r s i c n t i hac intertention/s n o r m a apparet.benigne conceffimus^" c3.

& íubievamen ¡ta, u t obfervata a q u a r c p a . t / t i o n i s p r o p o r t i o n ^ " ^

enus incumbens baud graviter ferré poflit, cum & contraven^' ¿ ceíí,bus, aut gravammibus m e d i ó lhbilicndx, c o n f a v w d ^ J ^ úücipimx múimis obviari dcbcrchifcc c i e m e n t e r ílatuimus, & ^

m orfl- A / m á A d in/l/tuendum Gcneralis Militix dislocation* ^ ^ n e m , p o i l e a q u á m N o s i n R e g n o Nollro Hungxrix

d e n o m i n a v e n m u s , & C o n f i l i u m N o i t r u m Regium L o c u r t f » ^ frbf g a n c u m circa eas per D i f t r i f t u s , & Comitatu? pr^faci R t f * ?f l j b ^ f y i d e n d a s , & dislocandas, m e n t e m , & opinionem f u a *

deíuperque ulterior benigna refolutio Noilra data,

rico Loci,mtenentiaii C o n i d i o intimara exíliterit , ^

divifas Legiones ad ilativa m e d i ó íubordinati ñbi ofh«i ^ ^ Proyincialis ailignaverit, tunc ufquedum Militia N ^ L o ^ i ^ reíolutiones Noítras f u ó tempore in Cafarmas ex I a p i # Jo^'^Lo, bus intra Comitatus , quibus itá vifum fuerit, erigendas, gubtn ^ c o u s q u e , ac impoilerum etiam nulh T r i b u n o , feu C o l o f ¿s M'l^ij in

& iupremo Vigiliarum P r a f e a o Equeílris, vei Pedeítris J ^ .

tra: cujuscunque Nationis iicitum fit, H y e m a l e m h' b o c , v e l i l l o C o m i t a t u , Civitate, aut D i i l r i d u

d e m f c i t u , & c o n f c n f u variare, a b o v e transferrer ^ turn etiam C e n t u r i o n e s , Locumtenentes, 3c Signify ^ 0\go

ris gradiis, feu fub ílatu L e g i o n u m , ncmpe Staab, feu 7 o nd i < L Prima Plana, comprehenfis cujuscunque ilemmatis,

. b b u s , &- Gregariis, nec n o n rei tormentaria ,

curruli quacunque fub qualitate a d f c r i p t i s , i i s , q ^ / P ^

Civitatibus juxta aptitudinem , & commodiratem J ^ ' ^ V j ! x i o r u m attnbuentur ibidem de domibus c o n t r i b u c n t i u n j ^ f . ^ i c o n c i v i u m reperibili meliori habitatióne,contenti

adverfione commutare a u f i n t , fi quid autem

ces Jocorum charatteri eorundem militari, q u a n t u m C natam c o m m o d i t a t e m reparan cupcrcnt, P ^ P ^ ' S , P ^ A tur r Prefcztím vero c u m N o s C u r i a s , D o m o s ^ T h t ^ p ^

& Teloniales, Scholas,ac M o l e n d i n a , nec n o r l A ' ^ j l A ,

cilla ab o m n i Quarterio penitus immunia , & libe» in p r o p n o arbitrio pro fua habitatione occupare, ' f ^ V 3 1 ' t o r e s , feu Fourerii, aut alii fimiiia taxare, fub u C r3m

íilatorúmque d a m n o r u m refufione praTumat; f .u c nd i s

ailignandis e domibus contribuentium , v c l fifeXl ¿ c ^ K ^ o * , tatibus, quám & ipfi militares in p r e t é n d e n o s , ^ ^ in ^

f e > ^ a c c o m m o d a r e fe ipfos f c i a n t , obfervan«* J i c e C P

* N o v e m b r i s fafta deíuper calis diípoficio, uC

(4)

P í o uno. Colonelío tria Cubicula pro fe, de pneterea dúo feparata pro familia Cubicula , iníimul vero Cubicula N° - S".

Pro Vice-Collonello tria Cubicula pro fe , de unum pro familia,

adeocjue Cubicula 4.

Pro fupremo Vigiliarum Prasfe&o asqué totidem, adeoque - 4.

Pro uno Capitaneo dúo Cubicula pro f e , de unum pro familia, iníimul - - -

Pro uno Locumtenente unum Cubiculum pro f e , 3c alterum pro

. familia , adeoque 2.

I r Pro uno Vexillifero totidem - 2.

niuper prater fpecificatas commoditates cuilibet príedeclaratorum Oífícia- 'um una camera pro confervandis rebus f u i s , de una feparata culina,

abula etiam unicuique juxta proportionem regulamentaliter conceílorum Quorum , quó minori íieri poterit pretió erigenda dabuntur , additó e ó : ,

1 fi babitationes illas in cafu, ubi pneferipta ordinaria Quartería non habe-

fentur , ¿ domibus contribuentium in uno íolo fundo , ac fíe ordine con-

^guó non invenirentur,in aliis convicinis per Oífíciales comitatenfes , de

£,vitatenfes defígnandis feparatis fundís, etiam adjacentibus commoditati-

Us contententur, nec ullatenus novas commoditates pro majori fuo com-

"jodo exílrui curare , vel tituló redemptionis ad privaras cum communita- 'bus conventiones condefcendere prtefumant 5 Quod fi autem circa confti- b'tionem competentium u n i , de alteri commoditatum inter Oífíciales Mili- , arcs i de regnícolas diíferentiffi evenirent, tales cum interventu bellici, de

Provincialis Commiífariatüs íubalternorum adjuftanda:, sícque tollendas e-

^ : In Civitatibus tamen , de Cafarmis modus ordinandorum Quarterio- ha&enus prafticatus ultro quoque obíervetur , eó fuperadditó : N e , S^oadufque aedificia Regia pro Milicia prafidiaria exftrufta juxta pramifíam

°nipetentiam fuífíciunt, onus praeftandorum Quarteriorum fupra CiVitates

^e rivetur, multó minus Commendantes Prasfidiorum talismodi asdificia , ibuscunqs fub pasna bonificationis Qi¿arterii, exarendare, aut clocare , pro propria fuperflua neceífitate applicare prasfumant. Si qui autem /•0tnitatuum Militiam in fuo gremio dislocatam ad aliqua loca intrá C o - 7?iratus, quibus itá vifum fuerit, contraherc defideraverint, obfervatis

^ krvandis, hoc eít cum prasfeitu, de annuentia Confilii Noftri Aulas

> nec nonRegii Noftri Hungarici Locumtententialis Confilii libere id

|?Ccre poífínt, defignatísque huncin finem per Comitatus aptis, de confue- j^.Pro more requifitis neceífítatibus, & commoditatibus, id eft Oífícialiuiri Jjib'tari Chara&eri (üt praemififum eft) correfpondentibus habitationibus , j focó , fe u ¡gne ab infra declarató * Gregario Militi vero competentibus

> feu ftratis, de cum hofpite communi íumfnis, & ignis u f u , nec n o n ffi > icem macellis de educillis, ac etiam né pro comparandis efcukntis

poculentis in remotiora exire , verum ex proximioribus locis fimilia inl

cerri> vendí que de juftó, proportionatóque pretió emi poífínt 5 Eapropter

°nfticutis foris, ac denique pro regulamentaliter affignacis equis, ftabulis,

A * hyC"

(5)

hyctnalíquc p a b l ] J

hxc ,n Z P r ! h P r ° " f c . ac L a Z>US def<&» etiamfcená, muflí?«;

" eclucnubus puñal , ? ' ' loCÍS> M , l i«3 c o n K n w ¡ debCX' Quoad Gencnliutrt

veri o

3 Mriús patcbunt.

Z ' r " fuas P ^ Z T n ? ^ ? " 3 ' * « « continuó pt'

^ c n e c e f f i " C a f ü m ' " « « m itáfcm, guá Tribunisdu-

s á f S s s s S r ^ t s á A ? ?

P k a Z d r m ú c Suprcm v ; rn c r a l e s ú c Tribuni, hi *ucem

S r m S

h a b c h " Z c ^ ' a r T

Prsfeai >

Menique in f C J , doncm ' akér™ > Z m T T 0 d m o ™ > « c "llatcnus « i # * U r m n n P r a v t ó íiinupj- G o m m c n d a n s legionis, u t o

2 ¡ Z ' r y a m P'3«o didocitus,

Z U T r k i > & G e n e f e ° n C m C o n f f l» N o t o R c g ó f f ^ ' !

cum apud Comicatus ?c!*.Gornm¡irariatüs arqué S o ü U & f " .

a b ' f 3 oppofcun, Schem, r i S ' W m « Cali DíMautH 0 .

. • £ t , í c « qu/dem c W u r - -

l n , , d k s eódem r Z , m " Pre«um ekvaremr, « f X e o K f debeant, „ ' d u o r u m crucifcrorum p/ f f

C.U m k « « o r í p r í Z p Z a W n P a ? t n ™ u r a o f t e i e f t x *

diobus c r ^ ^ ™ » < ? U O a d nUignacas orales ta ta?

Z Z l P K u » Z Z Z d Z ^ ncceptarc t c n e a n t U ' J ^ t u m ilh alitnoniam fíbiL ' P o n d e r e vahan t , & ' " í f , ^

a n [ k l p a n d ° P n c Z Z e a T b U n C P I X C Í S é *

J » Z n Z T p í Z í T r * * * « « *

feoita* scCiricacum f f % p < ° C - 'CXCdl,C3s >P ztiace menttruacim e x f o l v f d ^ L n c t " a t i ° Z r0'> a h f n Z ' k < r h r J r a n d i s> & comprobana.

<"* C ' f b c sZ m C 0 ñ i c i 3' « quidem candelas, f d ,

P r ° * d c l C n h l d t n i n a a ° n e m culta?juxtaSchcW'**

m W g e r Z ' " na?r* Prendere adeoquc/olf ' ecP[xfcncibus, multo minús abíen"^

(6)

<j0ncligna animadverfionelicitum efto) vel ubi defe&us lignorum eflet, ibi-

e*nfecundúm Jocorum ufum arundines, aut ítramen proporcionare, Gre- p r i i v e r ó cum tefto etiam ftratum, feule&um, communéquecum hofpicc

U í r , e n> & f o c u m , feuignemhabebunt, & prarcer ha:c fub quocunquepra;- Jextu, nihiíaliudpríBtendere, aut plus exigere, & fi quos qualitercunque c Viianerio,ctiamíicommendatosipfos abelíe contigerit, pro ejusmodi abfen-

t,íE tempore in recompenfationem falgami, aut fervice nequidquam prcefu-

m antaccipere, quáíic obfervatá difpoíitione, fingulíe exaftiones, Vexas, de PríEÍertim conventiones quomodocunque emergibiles, quas, in quantum

^ l a m e n t o huic contraria erunt, pro caífatis, de mortilicatis habebun-

Ur> abfolute , ac ferió vetantur, & idcirco contravenientes ea , qua ul-

tJ"a competens fíbi ratum fors extorquere auíi fuiífent, vel faltem venta fí- J1 1" particular!" conventione obtinuiífent, pretió forenfi omnirnodé refun- . ere obligabuntur , imó infuper demeritara animadveríionem , de poenarrí

,rremiílibiliter incurrcnt, cujus intuitu pro ampliori contribuentium fccuri-

tatc > de prompto magis refuíionis remedio , doñee totius anni ratiocinia

c°nfe£ta , & omnia eatenus complanata fuerint(üt pramiíTum eft) fubfidio-

n ahs integri Quanti una rata fextaíitas pro menfibus aftivalibus retinebitur.

Ad hac etiam, ut in cafu exceífuum quócunque modo patrandorum pinícolas Juítitia eó promptior adminiftrari queat, qualiumcunque eorum,

1 privatim non accommodabuntur, fed ad querimoniam , vel contradi&o- Jum pervenerint, proba, de examen in loco inftituatur, de ad demonítran?

a am omnem Regnicolis benevolentiam , prabendámque in docendis fuis pavaminibus facilitatem , ea pracer competentes Oficiales militares pra- ,5nte Commifiario fuperiore , vel Ordinario bellico , Se Provinciale ibidem

L,Pcriore Commiífario, aut illorum Subalternis, nec non admiífo Comita- uno, vel altero O/Hciali impartialiter, de fumarie examinentur , ftri-

eque in rem inquiratur i attciiata á Comitatuum , vel Civitatum Magi-

ratualibus eatenus extradata acceptentur, defupérque licét in judicando J^modi atteftatis folis fimpliciter ftandum non foret, condigna ramen fíat

c"exio, ac compertá, edo&áque excefsíis veritate, illico aqua impenda- fatisfaftio $ In cafu contrarietatis opinionum autem , vel fi alia ex ra-

^l0íie controverfía in talí congreífu complanan , de determinan nequirct, Sualibet parte ad Inítantiam íuam nempe Confilium Noítrum AuIíe Belli- Jl t t í > de Confilium asqué Noítrum Hungaricum Locumtenentialc Regium,

? P.er hoc ad Auiam genuina rei informatio cum ómnibus adtis pro íinali

Ccifione transmittatur.

Miles denique per Hungariam tranfiens, de in modo fato quoque Re- r ° fubfiftens, ejufdémque Oííicialcs, tamprítmilía, quám & fubfequentia

°ttinibus quám exadtiilime obfervandum habebit,per confequens in H u n - p ' a non aliad pretendere , ac tanto minus exigere audebit, quám quo<j

r bellicum CommiíTariatum pro eo eft pravie defignatum, de per P r o v in.

t aífignatum, de hoc in defalcationem Quanti fubfidionalis femper ac-

^ b i t u r , refiduum vero cotum pro exceíTu reputandum, 5c ab excedente A i con-

(7)

erir Q!

l

°

d

condigno

prctió ipil

damnificato immcdiate boniücanduni c > ^ autem hoc privacim faftum non fuerit, talismodi exceiíus pr ^ ^ ji-

co impartiali eorundem examine , li dubii lint, manifem

a u t t a n t 0

, quafl- Jo, retencione eciam ftipendii excedenci milici competencis m ^ ^ a t u ^ tum nempe Summa iníinuatorum exceíTuum conftituit,

C

* ^ ^

c0

m- tancifper & doñee ejusmodi excefTuum Summa , ve!

b

%

yl

°

s

í

c

qiied

cííl

. planaca , vel vero decifio idcirco fubfecuta fueric, admifla >

eX

£

e

¡f

u

s co^' realiter, ac etfe&ivé Comicacui, vel Civitati, ubi nimirum ¿ncol*

f

' miíTus fuic, per hanc vero, aut illum in parciculari

fundí debebunt, irá, quód non nifi tune, ubi Beíiici cum

Iflftant

ias p' CommiíTariis difierentis idcirco íensüs fuerinc, ad alnores -

vio modo praferiptus íiec recurfus; Officiales autem

m

!

m

^ ga Nobiles Perfonas graviüs excedentes , pro rei, &

a l C U

tenus intercedentium exigentia privacione etiam O/Hcii, def^fi milicaris punientur * Legiones tándem in Hungaria fubíiite ^ e t ^ r mitatus dislócate, non tantüm cum nacurali ¿ n t e r t e n d o n e ^ ^ ( ¿ ^ pecuniario , quod iis competir, ítipendio, in quantum i i" ^ a l c r f ^ - tum Regni Hungariíe fuíFecerit, per beíiici Commiílariatu^.^^ „ d íignabuntur , óc per Provincialem CommiíTariatum ad Lo

nent, allignabuntur, refto ordine id ipfum exigente. .

f l t e f

v A ^ ' Subalterni tándem Provincialis Commiíláriatüs cum^ ^

corum , fi quipiam iníinuantur, incomplanate

relidi e x e e*ü üt f i 1

jjjifj meftralibus, fed ctiam bimeílralibus ad requifitionem Con^ ¡ ^ Y ^ computibus, quatenus talismodi etiam

e x c e í f u s

celenus .

5

Cxtcrum

fubalterni Generalis beíiici CommiíTadatus un ^ cum Comitatibus, Civitatibus, & locis feparacas

penitus habitud íunt ad agendum, veium totum

m c d l ü

\

Q

á f ' miííariatús fubalternorum ad ipfos Comitatüs, Civitat ;

íhi&us feparatas portas habentes pervenire debec.

S C H E M a . í n p l 3n o j f i i

Demonftrans, qualemnam infrá ferip" h & ^ J ^ /

tam hybernalibus , quám íeRivalibus menfibus f obtingentiam, unumquodque fruítum ligni á orgia*

11

neníis, quíe eadem cft, ac Pofonienfis, íingulam

v

^

utan

do,

unius orgia: jeque Pofonienfis, feu Vicnneníis

C0Í

"P pene

5

^

fl

ullU(y

pofita conditione, quod ligna íicca eíTe debeanf,

f u

*

S

¿ p ¡ ^

1

tes 3. Majores O/ficialcs, ut Capitanei apud CoW*aifc

pSJeiC

,

exigere poílinc, penes centuriam tamen corpo

fa eX

¿gere ^ cumtenens ad inftar aliorum Cencurionum ligj» . ^ in p ' ^ J t l ligna autem Officialibus ad locum Quarterii de** ^

á ¡ 0

i u ^ ra , in hyeme autem in medietate dura , in alt

:

^ b u ^ ¿ p P

ra prseftari poíTint, ac prarterea in locis , ubi ^ ^ ^ plañe non haberet, horum locó femialteram

ligni quotam adhuc fupperaddere teneatur-

(8)

Secundum Officiorum gtadus apud itatum Legionis tam refpe-

$ive pedeftris, quam

& cqueftris ordinis*

OrgU Lignorum.

' Iulods,ubiduraligna'^^^£e°;l Inlods,ubi nulla dura, fedtantüna

quc in aeftate talia, Maligna reperiuntur.

ex his, & altera med.a quota de levior __

danda eft.

Tn Hyeme.

• CT neri. fingulö menfe.

Tribuno

Pro-Tribuno - Aggregato -

Supr. Vigil. Prasfe&o Aggregato

Ugionis Caftrorum Metatori -

Auditori Sc Secret.

Capellano

^roftati

AnnoniE Praefetto Aurigario

hegionis Chyrurgo ÜUus Socii commu-

nem cum hofpice focum participant, lympanotribaj - Agminis Coa&ori

^ovigiliisftabalibus Secundum Officiorum

£radus apud cohor- equitum , vel Py- robolariorum.

^enturioni velequi iumMagiftro - Aggregato

*-°cumtenenti -

Aggregato

Vexilli. vel Signifero Aggregato

Aimiduaori vel vi- giliarumMagiftro

^°ipitiorum defi- .gnatori

1 vigiiiis ad vexilla 1 i o

8

6

7

Ter 6.1 fing"10

merries < menfe.

SO

48

36

42

30

4 3 3 3 i 11 i 1** i 17

2 4 3

f

4 4 3 4

3

¿4

18 18

iS if if if

f 4

3 3; i 2-I

I-r ir 1 i 7 i

i ; i

K i K i

30 z4

18

21

i f

U 9

9 9 i

7 ; 7 i 7 : 1

O b t i n - gentia

anni-alis in Orgiis-

90 71

63 4*

fingulo

menfe-

I f

12 9 ' 10-;

71 i

¡>er t menfes.

PO 71

f 4 63 4*

fingulo ) pa 6 anirualis ,.r. (menfe

menfe, | menfes.

7i I 4*

ill Orgiis.

I3f

12

14 14 - 1 1 5 6 ö . ! 3 °

>8\ l a I 9 1 > 7 1

6 11

36

27 1 7 1 7 i

H i i HI i 11,

47 i

18

36

39

1 7

4-

4i >7 3; «

3-11 » 3;1 » i

3 6

18

36

1 a 1

30 If 4f s

77 4*

141 a 1 12 36 6 36 14 2 12 36 6 3*

18 r

K 9 17 47 17 14 2 12 30 6 3*

18 i

11 9 17 4; 17 i 12 I 6 18 3 18

6 18 3 18 13

13 I I 0

A 4

18 1 5 18

6 30 10S 41 17 t 8r r. 31-1 94l 3i n i Ö77 3 18 f 4

1 13: 4 ° i i 137 40:

r r

131 407 11 7 i

»4 33f if 1

»1 337 1;

r

337

IT i 1

17 3 18 f 4

>1 i n i l 4or

34 s 22M 677 3 18 I f 4

3 l8 5*4 n i 137 40j

3 l8 f 4 1 131 407 II r 9 17

II 1 9 1 7 Ii 9 ^^

2t O l A X -

1

(9)

tu Z l Z bobpite. Ö « adGrcgarios inclußvi common»

Z n c T J '

S " aucenj

cquiles encnßve quoquc pro ^ I n f c l l d

'

U t n l s

fel-Ö

m n d 0 u n ' v e ' ß m "*«« a i h a a > K t C ö T ' 3 V m s > & o a o T n , d C m

f

o / b

« ,

quod

ide/n eft,

ru l " C u m g^minis Z amm,

'

s

man/pu/is & in

dcfcdu mamfu'o-

Z t '

f n f m U Z T

r d ä f

Z L 'g, 'n i S ' h o r t e i r r r' a u c f o r j o c o p n m ^

p c t e u ' Z ' J f l r P d C * i n o n «*»» panid. Penn*

C v ? ^ « e n n , , ^ , f « ™ temen J n ^ „ t u m , & ubiin W *

* Z r P ° T n e ^ Z n Z ' r r hobminiihandum acccptccut,

£ f 3 3 hyb™*Hbus, quam M u s

O l " ' e C o n c« & , ; „ £ t p r o * » * « avcna Sc focno boW

to.n m

m

' GregarW,

m

' ^ M e m non e x — W >

' « ' f e ' i Z h c u Z e n l l U ? folucionclm nunc, quatn^

S r • & " f c » h Z Z r u Z a t d p K C i ö hungere: ciTc l ^ C -

femen verd tec Z r "

9

^

U n d £ m f u b

P ~ &

Z ,

iefoue 1 ' n

m p ' S ' i n fy'visprocrcatum,

r*

'

y b u s

e qu i s c Z Z j Z

'm

aS o£io

> av-ena L i n q u a n ^ ^

i " c a feuj adjcm c n Z A b i t u r , per crucigeros

Pfees equos i n t e C «* fi p,Wr r c g t e r n c l m ^ f I h m e r t ,

conficcrem 3Ut c x g ^ ß n e feenum , quod nun

confea, fet-n,

p r o

^ mtmendo

fuperßuorum cqulrum, f L *

'»"dem d c t r a h a c u r Z f n Z P U t e t W ' & oomplunbus cx >

; '

t u m

fernen « w

Z Z 3 n a , m P K C ' o forenßimputetur, *>»

> f

d o

'

oonrnbucnrlZ t r

i'

m um

'

us

feeni pret/ö

menßru^ U g

n o r : » " e

9u/s

pafeua fiiP S . on'bcabitur: ß

verd

« g pramVam u n Ä ' *

5 ,oc

°n-m defignare vei/ent, iffl-

P ^ u r r e Z l r a Z e m m e n l ^ a m bonißcaüoncm

prsdiQa pafeua n g r a m e n oonculcenc, & inut/ie r e d d a n r , /

u t bsdcm cqui frui 'J" <

?

Uantun

' fe/poteft , in ricinia, &

^ Un Ä r ' '"cote ad eußodiamhoruf f ^

? c P"m* planx Z r t a m Pcr'°cibus , quam

jofeunque n a Z n f s U n ä Gmgariis equieibus, c f : r c « J ™ « O f c n 0 n n" 'n ü s Officialibus, UUC

fors

ßhc d e ß i Z Z ann°™™m , feu veduras C d * * [ eß

Z » ° ™ Z P r r c ' n Z S j u x t a fchema, * ' f Z Z r u * t ycxi>bferum O/SrZr U C a Pom°nc Grcgariocum , Po i f( C .

l w . panico ' y J i f " * ' """¿yctbil* P ^ J v e i

mftio, Kerum bom, #

v t

(10)

Ügine, vel mixto cum filigine pifti, vel fi regulamentale precium ex«

cedens cariftia f u e r i t , tali etiam , quali íncola utitur , ului humano aptij, in prafato pondere ab hofpite praftcntur, m o d o jam premifsa imputando, qui pro refidua alimonia ex caíTa parato aere modo pre- vio in y. & 3. crucigeris contentationem fuam habicuri font, quodfi vero ejusmodi anticipatio in tempore fieri non poller, eo in cafo ab íncola contribuente Oificiales 5-. Gregarii 3. crucígeros dietim íecundum aflignationem Gomitatuum percipere valeant, ad rationem Quanti pa- lter imputandos.

s c h e m a .

IUiui, quod Legionibus Nollris, tarn equeftris

quim

pedeftns

Ordinis omnium N a t i o n u m , nec non ltatus o » bisque militaribus perfonis juxta pradens ProjeOum Commiilanaticum

ufquedum aliud idcirco abhinc difpofitum fuerit, pro fingulo menfe bybernali pro intertentione competit.

fegioni pedeftri ex

22 Centuriis , &

3000. capitibus conftanti.

Statui Legionis.

Jñbuno

Pro-Tribuno - Supremo VigiUa-

tum Praefefto begiotiis Caftro-

r^mMetatori - Auditori & Secre

tario.

^apellano

^ftrua.Legionum A-unoiiiE Praefefto

^tigario

^byrurgoLegionis

& tredecim lo- chs, ieu Chyrur- gís ordinariis - Agminis Coa&ori,

^um fuis

H» Capitibus -

tortiones

Orales, Equiles.

a \ a \ a

t 4.A. 4-H.Í

h

A*

13 5°

m 12

8

5

-

6

4

*

3

0« 4 21 i 1

2 m

2

2

2 2

>

43 «1 3

4 I33Í

<m

iTrl

FariutU titn.

Ex quibns aifignantur.

Pcrtiotia.

Orilcs

in pan«.

Equiles in nitu-

ra.

à fl. jx^fl'}?'

fl

*

H » im- portant per men- fem in pa- rato sere.

Reftant i't- que pro complemen- to toiius in pecunia ex*

I iolven- di.

fl.

X,

fl.

23 6

76

38

16

34 16 H

14

181

25' 67*1 "

m

12 36

-

200

-

8

24

52

m 6 18 - 20 m

3 9

m 1 6

4

12 -

22 2 6

- I C

m 2

6

10 m 2

6

- 8

«m 2

6

8

-

3 9

m 172

-

3 9

- 16

m

47 141

-

534

X.

AS Pyre*

Í

(11)

Pyrobolariorum Centuriae.

Centurioni

Locumten.primar Locumten. fecund.

Armidu&ori - Hofpitiorum Defi

gnatori

4. Decurionibus 2. Submctatoribusj

hofpitiorum - 2 Tympaniitis - I 87. Pyrobolariis

100.Capitibus -

Centuriae ordina-

rise 140. capitum. - Portion?s.

/ . 1 Centurioni

Locumtenenti - Vexillifero - Armidu&ori - Prolignano - Hofpitiorum Defi-

gnatori

6. Decurionibus 2. Submetatoribus

hofpitiorum - | 4.Tympaniftis - 12. Militibusdupli

ciariis

n o . Gregariis - 1 110 j 14O. Capitibus - J 180 j

H r H l T / ^ -

j f I - I 3 I 6 o i 7 / — 1

a

/Ex quibus I ft* /'.;>«

i Fac/unt la/iignanrur i*Por' L«»1'''

mentlrua. leant p" V dm. Ionic, I EguiksjmeofaD I

I in pine In m tu-'/fl pfltfC' J i - ^ T A b t A , „ a I fl. I *}

/ ^ . H » « " ' s » '

J*" S 1 r ^ ' equicum Magittro, n r J C h ^ " 1 1 exPonionibus ortlibus r d ° £ cy S u L XpK',h™ P>o mtenemiont/o,.

£7£/# 7b/T9 /UXW

/<*"; mi

' t ' d e y e c u n [ . £ * » > ^ i m qua c q J m M s g i ^ c o n Z Z J a n > i - p Z 0 n u m ulcra iUud « * ? >

' ex'°lvcndum venial,

(12)

Legioni Cataphra-j dorumé i6.Centu- | his ordinariis, &

üna Catapultario-

*um ini428.capiti-

bus 8t totidem e- quisconftatiti.

Statui Legionis.

Tribuno

Tro-Tribuno - Supremo Vig'dia-

rum Prsefedo CaftrorumMeta-

tori - -

Auditori & Secre- tario.

Japellano Troftati

Annonae Prasfe&°

Autigario

t h y r u r g o L e g i o n i s

Se 8. íociis, ^u Chyrurgis ordi*

Uaiiis - - | TympanotribaeLe-

gionis

Agminis Coa&ori, .^um luis

2°« Capitibur *

^uiCohortiCata- Pultariorum, feu

Sclopetariorum

^uitum Magiftro focumtenenti . primario - hocumtenenti

fecundatio

Vlgiliarum Magi- itio. - hofpitiorum De-

v hgnatori -

¿ubicini beliario - -

\ Tabro ferrario - J* Decurionibus

Catapultar iis ftu fclopetarus

¿quitibus

apitibw*

E X q u i p u s 1

aífignantur.

PoYticnes. I

I R c i t a n t ¡ta-

H * i m - l Pr o

portan» I complement

ru , t | t o t o n u s in

per men- •„ a d. fern in p a - 1 hue e x t o l -

I J:

881

i ^ i - i «

i

(13)

Uni Cohorti ordi- naria Equitum.

Equitum Magiitro Locumtenenti - Signífero - - Vigiliarum Magi-

itro - - Hofpitiorum De-

iignatori Tubicini Sellario - - Fabro ferrario - 3. Decurionibus 72. Catahpradis

cquitibus -

83. Capitibus*

Legioni Dima char.é 16. Cencur.

ordinär. & 1. Py robolariorum in

I428.capitibus,&

totidem equis.

Statui Legionis Tribuno

Pro-Tribuno - Supremo Vigilia-

rum Prafedo Caítrorum Meta-

tori

Auditori & Secre- tario

Capellano Proftati

A ñ o n a Prafedo Aurigario

Chyrurgo Legio- nis & 8. foeiis, feu Chyrurgis ordi-

nariis.

Agminis Coadori cum fuis -

Port iones *

Orales• ¿qui- tes.

a * J L I J - ik A wrrrr"

Á -fl. 4 :.fl. y.fl. 3 ¿

I J - ik A wrrrr"

Á 3 ¿

19 - - 6

7 - - 4

5 - - - 3

i - - 3

2 tm _ - 2 2 m - - 1

m 1 - 1

[ir 1 1

- - 6 6

- - 72 - _7_2_

381 - 1 8o| T | 99

i g . Capitibus l i g

50 13

$

4

2 5

3 3 2

28

4

- -

faciunc menilrua.

tina.

fl.

X quib«s

laflignantur

Portio

"ÉquüíS

in ll4tu'

impor-H«

tará Per menfe«1 , in parat.

a>re.

qaep10*

pW'h

> ' 1

17 10

8

4 2 5 3 3 2

11 J

68

9 4 4° 29

21 14 I i 8 48 8

576 8491 "

2*1 82 44 28 35 21 14 21 14

14*

25 689

i7 10

8 4

2 3 3 2

51

i5

j í *1 3?

204I j0

I*

A Ä -

CO' J>>

(14)

Cohorti Pyrobo- kriorum ex 100

Capitibus, & toti- deru e^uis

Ejufdem Stratego Locumtenenti

primario - Locumtenenti íecundario VigiliarumPraefc-

ao.

Hofpitiorum De- íignatori - Tympaniftae -

Sellario - - labro ferrario - 4« Decurionibus 88.Pyrobolariis

*Oo,Capitibuí» - UniDimacharum Cohorti ordina íise ex*83« eapiti Ws,&totidem c-

quisconftanti.

fcjusdem Stratego Locumtenenti Signífero - - VigiliarumPraefc-

u 0

"oCpitiorum De- íignatori Tympaniftae

|ellario - - Fabro ferrario -

Ldecurionibus 7 Dimachis e-

quitibus

PoYtioncs

Ex quibus alltgnantur.

Portion'.!- 1

Orales | E q u i l e s in natu-

Hae im- portant per men- fem in P*

rato * r e .

R t f t a n t ini- q u e pro

c o m p l e m e n - t o toiius i n

pecunia ad- hue e x l o l - v e n d i .

Capitibui. 1 3a'

^ T ^ ü T 7 " ^ : ! 98 !377l3ol444l3o

Legioni

I

1

(15)

Legioni Equitum Hungaro- rum ex iooo. capitibus & looo.

equis inio.Centunis conftanti.

Portioncs

O r a l c i

Scatui Legionis.

Ad normám C a f . Germanica Cataphradorum Legionis,fed tantüm penes LegionisChyrur.

gum cum quinqué Sociis feu Chyrurgis ordinariis.

E q u i - les

~.ñ ¡2 ñ.

II2

Summa per f e .

Uní Cohorti ex 100. capitibus

& totidem equis conftanti.

Equitum Magiftro Locumtenenti Signífero

Vigiliarum Magiftro

Hoipitiorum Deíignatori - Tubicini

Sellario - - Fabro ferrario

4. D-curionibus

88 EquitibusGregariis

67

Faciunt menítrua-

tiin.

ñ. \x.

E x quibus

alTígnantur

lñ. ¡3-d-

649

1 0 0 Capitibu:,

)

16 5 79

5

4 32 -

4

3 25 -

3

3 21 -

2 2 14 - 2 i i f - i 1 7 - 1 i 7 - 8 8 56 - 88 8S 6-6 I 3 ° l 116 868 -

Hse faP01"'

tant Pe r

mení"ein

0.

67 201

se

di"' ¡ti cot

1,1 0 qoepr0

><d

P « " " r

V*f

í I*

2

2 1

I I 6

J t i o i

5 4

3

2 3 i i 8 i 8* _

l i ó If 12 H 9

8

4 4 4 3o

3 f l

449

61

a

>

á

Statui Generali. s,

Quandoquidem hujuscc Status Generális tam

ríores partes, vcl membra , út Cancellaria: Bellies , ^ ^ &

item Campeftrium , ceu CommiflariatusBelbci, Ann^ a Ofticiales ( utpotc, e quorum numero tantum ^ ¡ ^ natu

contributionali Regni H u n g á r i a perfolvuntur) 11111 b u S e x i n ^ ' ^ F &

t i o n e m feu pro oralibus, feu pro equilibus portion1

Ca/Ta prafentem folurionem pecuniariam ^c c iPm n% J e 3 6 ¡ f

c o r u n d e m compecens menílruale buic ichetnati mis^túsP$í[i0

m e n in c a f u m , fi fors impofterum aliqus Genera f0iu f

fonsc in m o d ö ditto R e g n o aflignandai venirent> • p

niens Quantum hic apponere piacúit.

ÁÍ

Ceeíareo Locumtenenti Generali Campi Mareíchalo cum Proftate Supremo Equitatűs Magiftro

Supremo reí Tormentaria Praefefto Campi Marfchali Locumtenenti Generali Campi Vigiliarum Prsefc&o Generali Caftrorum Metatori

Patri Supcríori cum Socio

Prím. Pia*, feu Status GcneralisQuart. Magium

I i

II .a r

4> r

(16)

Generalis Caftrenfis Metatoris Locumtenenti

BelUducis Proftati vulgo Gen. armor, Adjuc, - Proto-Medico Caftrenfi

Medico Caftrenfi " I Similiter uni alteri - *

Chyrurgo Prcetorii, feu Status General« -

Supremo Aurigario * Ejusdem Locumtenenti "

Pharmacopaeo Campeft" * "

Praeíedo Veredariorum Caftrenfi

Homerodromo feu Curfori Caftrenfi ' P r i o r i , fe u Status General« Q j t a . M ^ ® »

Primario v i * monftratori vulgo C a p i t a l d c Uuiae^

Suprcmi Caftrenfis Praetoris Locumtenenti Actuario Caftrenfi ; Officii Praetorii Caftrenfis Sateluti

Supremo Agminis Coadlori Bjusdem Locumtenenti Carnifici

Lidori - r

Apud Cancelkriam Bellicam C a f t r e n f e m . Secretario Bellico Caftrenfi -

Begiftratori

Concipiftae "

Antigraphco feu Cancellift®

Acceififtae

Cancell. & ejus confervationc

ApudCommijrariatÜsBellici O j f o u n t . Gcnerali Belli Commiífario

Jjusdem Officii Diredori gjusdem Officii Secretario Mgiftratori

Mgiftratoris A d j u n t o Apologiftae feu Supputatori

Musdem Adjunfto '

>UgrPapheo feu Cancellift* :

Acceififtae

Oancdlariae miniftro .

OancelUtiae Calefattoti -

juperiori Belli CotntmUa110

^ l i c o Commiftario . n rj in 6 ri o - .

Jftsssss332* conf T ne *

AmdOfdumannonariumCampeJlre.

S e r i o r i Annon* Commifta*10

^ o n a Coramilfario

I

(17)

Reí Annonariœ Apologiffie feu Suppiitatori Camp. - Ordinario Supputât, rci annonanae

Annonae Prafe&o - -

Officiali : - -

Pro uno curru Cancellarias & ejus confervatione

Apud O f f i c i u m Qucejloratûs C a m f e ß r i Arcario feu Numerario

Orficiali

Scribae Officii - Pro curru Cancellariœ

floren 122 57

55

75 54J

Oí'

¿0

i n t r o S Ä " U n C m 0 í , a , l t a t : c pro Milite przfcnte, «i-

n T b Z . g e n s Pro oral/bus in p a n e , ¿ equilibus in m e c o Ï Ï Â ' » 6 - r e t u r n e x Caifa bab/turus,

™ ™ a b f e n n* ( e x c e p t ó tamen c a f u , ubi ab S ä ° r C ? d a t 0 " " O m e n t a & ftmulfctam fuum in

I " , ™ 'c , 1 (îu l s ' n , anteceíTum transmite/oportet«)

Dore r o n u ' l m «¡ml/bus reguiamema/i pret/S ad Quantum*«

p o t e c o t n p u t u s u n p u t a n d o , contentus cife debet. . ^ * N e vero OihcaJes N o t o beii/ci tarn in hybernis, V m, _

£ jjf 4 v» M l V u 4 ^

a d m i t i o s , ' e qu i s ¿ ¡ ¡ ' L f ? nollris complunbus pnecer reguw;: ^ .

rerteneri p

r

¿

e n )

j

s CUf

n

a ug m e n t o e a p r o p t e r et/am

fiW^L»,

* t e ñ o jubemus, ü t n , . I i ° n e r ' ' au r

gravamini Une, benigno• ¡quo- rum , boum ,

&

'J"

oad

"umerum hujusmodi teñóte cottcéo^i«*

M N o t o á dchmsZZ??:manaC° í™ o U m o r d / n í' m u s nonnu/ios O t ñ Z ' Z ? m o s g e r a t u r ; & guon/am

« u m n u m e r u m t ® P ' o pecoribus Z regulatnen^f lJ

tem pro nientouaí bovis^í

S

^

ratu

'

n c e r t f f l d o n

¿ere ,

c id ipfum

boc f ,b "

i a ^ p r o p o n i o n a t a m b o n f ^ f

" ukra n u J m Z Z t T n C X ° k í i ó ^ r d i d m u s ,

mum nominis, & l f r t T ' c<?uos > reí alia jumenta, ^ V V commodatione V m e , a u t adiate tenerent, P r o j l y t dam, neque Z Z " ° " e Í n C o h s n e 1 a e a d l " T

gravamen

WundZ r '

eri«enda

Oabula ¡digere p o f ' ¿

f

propriis Z T Z Í T d e , ^ ?

cedenda íncoi.c

ohlZ

debeant, íedSdem

ñeque ad palcuatao ^ . f t ' a

Pro excefítbu l t ' Z T ' ,

d i m n

' ^ ' ^

®9ue m natura a /%na " ° > & exfo/urio . j ü s f t i c i i -

"ones a G o Z % Z Ü Ci p c c u n Í 3 a/iter pd *

J , s GommtZl C° m m , í r a r i 3 c ú s M í a Oífício, &

r e m Z Í T C m a n a t a s • & á fubalternis Cbtnm'%IS o b í f f qu¿ Z ' f f quacunque contravcntione,aut ' m ??eaüs> f i *

V g n o ' y e l Comitacibus m principio cujuscunqu'

(18)

aRqua a u d i o , vel defedus alendorum fefe monftraverit, extradentur, nec

n° n jufta proportions ratio refpedu quanti per dccurfum anni, in quan- tum fieri poterit complanandi, ad evitandas omnes prorfus fupcrerogatio- pes i n aflignationibus commifiariaticis habeatur* quod ut accuratius ób- Lrvetur, legionum pariter Commendantes menftruales tabellas fuas tcmpeftiye ad C o m miliarios N o l l ros bellicos expedient, hi vero nudas, J* ad íolos CommilTarios Provinciales fonantes defignationes, feu projeda

m e Comitatuum , & Civitatum denominatione confident, 6c ea ad ini-

t l d t 1 1 cujuslibec menfisdidis Commiflfariis Provincialibus mittent, ubi vero Su°dcunque impedimentum Legiones tabellas fuas fubmittere non pof-

c n t > iidem camen CommifTarii noftri bellici in conformitate prion's mcn-

15 projeda fua conficient, 6c Provincialibus deiignabunt, hi dcmum ex his, Comitacus, & Civitates formatas reales aflignationes fuas tam ipfis Lornmiflfanis bellicis dabunt, quatenus eas militia ad prafentandum co-

i am Comitatu, 6c pratendendum id, quod ipfis competit, mittere poffint, 3U am 6c Commitatibus, 6c Civitatibus, ut quid milicia dandum fit, pravié Lire q u e a n t , mature transmittant, ea autem, q u a , 6c qaaliter militia pra- Lndere, Comitatus, 6c Civitates vero p a i t a r e debeant, in conformitate Lhematis in tertio p u n d o pofiti, 6c ad finem ejus adnexa uberioris expli-

^tionis idem Commiflarius Provincialis praattada afiignationi tam per

^ommiflarium bellicum ipfi miíitiíe exhibenda, quám 6c Comitatibus, ac Li vita ti bus transmittenda, uti pramifium, bono, ac diítindó ordine inferat,

^ cum militia noftra in Regno Hungaria illocata intertentionem fuam tam pycmalem , quám aftivalem ex fundo contributionali Regni, in quantum

e cxtenderit, afiignatam habere deberet, hinc etiam conveniens , imó in- ppenfabilc e f t , ut de pradida intertentione non m o d o quoad naturalia,

etiam paratam pecuniam ufque ad complementum portionum omnium

^odalitate p u n d ó fecundó appofitá menftruatim folvatur.

f

Quinto

L i g n u m , feu ignis una cum lumine fit militi inferioris claflis

uperius expreiTo communis usüs cum hofpite , qui eidem etiam ftratum , l e d u m fubminiftrare debet j ica tamen , ut illud pro fervis Ofiicialium

e*igere non Iiceat, 6c neque ipfi militi prater domum hofpitii, tanto mi- j!Us ad vigilias eunti, pretendere, 6c accipere integrum fit, 6c hac fubmini-

tratione miles contentus efie debeat. Oificialibus autem fal, 6c candela ex pLrio n o f t r o , pro foco vero , 6c vigiliis juxta fchema fuperius annexum,

"gha, vel in horum defedu arundo, aut ftramen proportionate, aut mode- s t é pr o fO C O j & yjgiins erga difpofitionem utriusque CommiiTariatus, vel Comitatus focus, ut fuprá , moderate adminiftretur. Quoniam vero in for-

*ajitiis excubantes centuria , 6c commendati falgamo , feu fervice cum ho- jpite communi potiri nequeant, praterea iisdem Prafidiariis commendanti-

b u s Oificialibus, 6c Gregariis falgamum * feu fervice fibi competens una

C um crucifero pro carne antea ordinato, jam fub quanto comprehenfis

p e r ejusdem Anno 1729. fa ¿ t a n i audionem redemptum ex cafia cum fuo

t dM u o ftipendio, ligna v e r o , 6c candela ex araria Noftro compenfabun-

B — cur,

t

(19)

r c t a í í ^ P ^ d b a p u d hofpicem illocatiécnt, tutnhK i n h U r Z ' J " 8 T ? K Pr o P ^ d i o , f e u in particular, pro ft < „

ligna, M s f l n £ C a b nec á QVirace, f e dn e q u ea

^ ^ u i ^ u S m o S f a í Í a U ? a , V U d Pondere p o i b m f f , o p i n i o q u a l i t c r c u n f S ' ^ W c « f ® * ? 3 ' *

c o m p t o b a r u m fi,-r,> ? c n c> e o m c a f u

Hud, quod remow*

ccifu m i p u ^ d S ^ C " f e f u n d e n d u m v d

q » W p i a S i r ? n r l ^ " » " S - n i h i l i n f u p e r pro P « n e p e r G t f f ' J .

Led

X " Z f ^iUbus, q u a m , quod vigore

e x c e l T u s f a r i o n ' ? ?0 r< Ju c' e ' ¡ c e t, to o m n e s in contrarian. ^ tan, in . S ^ * ™ ' 1 . « ¿ & privata. convention« « « »

* f u oS

q ^ a r r ? f s in ,ocís < ac ^ ^ c rSH

c i a l e s i » r ,m £ í ' < iu o a d G r e g a r i o s q u i d e j n i n p r o x . m i , « ^ j l i - Q u o s ^ w f , ? ' ^ . « m p u t f l J w c f a i ,

exccpcis

t a n r e n » J >

f u p e Z Z n T l m o n , ' v d 3 , 1 0 c o m m e n d r i c o n i i g i t , r e f p ^ ^ o a p o C u b " r ó P n r Ú S n o n r e'e v a t , sL e g i o n i d e f a / c a t i o a n y " V p e r i t i s d e t e r m i n e " / % <íu 3 n t u n' ' m p u c a t i o n e adbibenda, *

torc anin r ( P " Per ' c g ' o n e m utpote priman.

f e d n e c c u m r ' &Lh

"

shaio

) ¡"evmbiii poena iatOgafgi*.?

e t i a m L T w ' v d C.Vitatibus, Domini/sque '

« 5 d i f o e Z n T 0 / ! , C'a b b u s ' ' « >

& privilegié oppidisW'U*

a u t e a d n " b . f P £ f c o n t r i b" e ^ s p L r t a n d i s fub J

flrumS-Bel¡SrSÍ? feat> p r o u t ¥

um 1 Przfidiorum . Lcgionúmque

^ » . » V W V I J M W V l l W V U b J » í ttíTlIB

.-Bellicum , Pradidiorum , Legionúmque l o fcBt a p r a c i p i e t u r , & pro cafuum diverfitate > ,¿¡¡¡»1, troncé ferió p r a c i p i e t u r , & pro cafuum diverftate J ^ menti N o l l r i Regii tenorem execution! irremifliMl t cr m

„ ,

Séptimo

Non fn/i',«.

ftus g m i i , n v e a d Z Z J o n e s Perfonarum itinerante«

r u m9 u e p e n e s / c ' Prodcifcenrium pecorum, item *

nundinarum p e r " e C n o n L ^ g ^ p t ^ f í f Pinter pnCu f r f ' ™ Gregarios Prkdiaríos, « M f g v t f á

J y W c o , Vago S ' ' " » » ' ® , a c rationum taxanonesf ^ R e t No/Ira: L m e Z í í n T P ^ ' i b u s , fed etem eduf>

fanntia absque C ? * O A c« ' ' t > u s i n foreaJ/f/rS Í dornurn A r m í Z Z ™ ° W s eó pertinentibuf, v« « ¿ > A f

g ' t e t u i i o c , v e S r ' r T ^ '6 e n t i b u s> & n o n exportante*. f

* ¡d genus

a t e f ' f

0 c°*petunC) 3(que terreñrium, a c b i t dcaírLproventuum, &

fur'°nis m i ¿ a a t u m Pe rge re n c , exererta f u "

m f a ' e m prorfus tl ' ,UC Cond'g"a «nimadverf.one q « ^ t W p e K , ,

P'° *h°hte h T Z MUR> & totems etiam e r c ^ f l „ , u J , babeantur, econtra ben.gné c o n i i d / m «5'a C K

„ t ^ caí"'

(20)

caro, & vinum , quám c*tera ad viftum , 3c hauftum neceflfaria quotidia- ns vidualia in bona qualitate 6c moderato , quo miles noíter fubfiífere po£>

1C> pretio, sícque non inufitato, minus excellivo vendantur, miles aucenj uiud fine tergiverfatione forenfi preció perfolvere ceneatur.

Praterea á Gregariis quoque, decurionibus, 6c fub Oificialibus Status, ac minoris prima p l a n a , id eft, ufque ad Vexilliferum exclufive venatio- n s * auc aucupia nulló modo , aliis autem Oificialibus univerfis cujuscunquc tandem charaderis, 3c ftemmatis fuerint, aliqualis duntaxat recreation is,

no n continui, velut nonnulli eo dediti funt, exercitii, minus quaftüs causa, auc in pagiseatenus inftituend* condefcenfionis eorundem Officialium, fuique amulitii intercentjones, aut apphcatá eó canum multitudine, yel plane con- gtegatis ilium in finem incolis adícitáque eorum affiftentia , fed neque in agencia fui medió venatorum , aut hominum fuorum eum in finem exmif-

°rum, ídque non nifi in Campis, 3c interjacentibus Dumetis, in iiídém- Sue folum territoriis, ubi perfonale quarterium haberent, Dominique Ter- teitres in iisdem locis non refiderent, tanto minus extra Comitatum ilium,

, n quoillocati efient, permiffa funto ; Eadem fiquidem Terricoria, ubi ipii- L'ec Domini Terreftres refiderent, prout 3c univerfos m o n t e s , f y l v a s , In- uias,nemora, &Dumetaiisdem advicinantia , five eorundem Domini Ter- Litres in locis eorundem, ad qua: pertinent, refideant, five non,per totum,

e x *ncegro vetita efie volumus• quemadmodum in illis quoque Terrico- nriis, ubi í y l v * e x i g u * , aut plane nulla: darentur , beneficiúmque hoc na-

U r a per arundineta 3c Dumeta fupplcvitfec, 3c compensafiet, ralia arundine-

a> & D u m e t a ¿is vetita haberentur: Phafianos autem, 3c perdices nullibi ca- jLre Ijcebit $ & quia jam modo premifsó eadem venacio reftrida eííet, ut

anto melius inhibido ejufdem obfervari valeat, omnes, 3c finguli Officiates Bellici,ne per fuos canes Anglicos, Venáticos, Chiens courants nuncu- pates vinetis, auc fegetibus minimum damnum , quod alias firida *ilima-

l°ne refarciendum f o r e t , inferri caveant, tempus rihilominus f*nficatio- Ats ferarum etiam in campis , 3c interjacentibus Dumetis modo fuprá de- l a t ó perm iífis obfervandum veniet, 3c quidem cervorum mafculorum á

, r. Septembris ufque ad Vigiliam Pentecolles, f*mellarum vero , five vac-

CarUm á Fefto SS. trium Regum ufque ad Feftum S. Barcholom*i, Aprorum Sylveftrium á feilo Purificationis B Mari* Virginis, ufque ad Feilum

•Galli in 16. Odobris incidens, damarum denique femelarum á i Marcii, JySn ad finem M a j i , quo tempore premiflarum ferarum venatio in pre- c i s qU Oqu c campis, & Dumetis vetita erit. Hifce , quivis ex militia fjoftra, ac ut fe pari racione , acque moderatione in pifcatu ( quern Nos in

^'noribus fluviis, rivis 3c ftagnis, feu etiam per aqu* derivationem cuivis

^folute interdidum h i fee volumus) contineac, ferió admonecur, 3c inhi-

t t t U r- Si quis porro huic regulation!', benign*que inhibition! Noitre c o n ,

cravenire attentaveric, pr*ter trajed* fere, aut vecicarum volucrum , Vel

raj?torum pifcium , in computibus apponendam, 3c compenfandam pretii

u iionem, ob transgrellionem benign* hujus lnhibitionis poenam a Con-

B 1 filio

1

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

In authores vero invasionis dictae civitatis, in uno certo et brevi termino, brevi pro- cessu mediante dictante iuris ordine, animadvertatur, cuius executio s t a t i m et de

The picture received of the views of the teacher educators is problematic with respect to the two markedly different ideal images of a teacher. It is indispensable for the success

this is precisely the proposal Davidson excluded in Solution 1: a semantic theory cannot just be based on true facts of the world that are unrelated to the content of

') Itt a dominationem ismétlődik.. Gratias itaque agimus vestrae domination! egre- giae, domino vero fratri nostro, domino comiti Thomae in sempiternum volumus reservire, quod nos

Atque ita Andreas Cardinalis in loco sanctissimo , pari tempore, pientissime ad viam aeternitatis accinctus in ma- nibus Christi Vicarii (quod paucis forsitan, aut

Matris integritatem non minuit, sed sacravit. Hinc est, quod cantatur ad laudes virginis cum integritate parientis: Sicut sidus radium profert virgo filium pari

Codex magnus constans ff 102 antiphonarium pro horis diurnis est, notis musicis instructum et scriptum in usum fratrum M in oru m ; uti picturae pulchrae libri

norum, et presertim. quod se offerunt stare juri coram Majes- tate Regia prefata. Respondentes vobis cum nostro Consilio Rogatorum, dicimus, quod pro satisfaciendo desiderio

sentare: Nos tamen considerantes, quod in partibus illis, in quibus est flagitium perpetratum, magis sufficiens instructio fieri, et melius facti et circumstantiarum eiusdem ueritas,

Quamvis Conventus Posoniensis, omnium Provinciae S. Mariae Conventuum antiquissimus, et una felicissimus existat, qui Divina Providentia favente , usque praesentem

quid, si depositum aut negassem aut dilapidassem. Postulabat homo impudens, ut certa pecunia, quantam mihi dedisset, sibi redderetur, quod eius summis precibus susceperam,

9 „Latro ille multos annos haec agitavit ét praeterque, quod Lutheranam doctrinam docuit, blasphemas dixit in sacramentum ac pontificem romanum et nos maximis contumeliis et

Szauder József igen pontos elemzéséhez legfeljebb csak azt érdemes hozzátenni, hogy Csokonai önképzőköri választása bármennyire is esetleges volt, de a század

quod, nos tum ad humilliine supplicationis instantiam nonnullorum fidelium nostrorum per eos pro parte universo- íuni populornm et iobagionum nostrorum in possessione Jassena ad

in puncto hujusmodi contributionis (et non aliorum regni negotiorum) deliberare et decernere possint. De generali regni capitaneatu. Annuente sua majestate deeretum est: quod ubi

Keywords: curriculum development, joint Master’s programme, competence-based programme development, international curriculum, market orientation, needs analysis, competence

52 „Relatum est Capitulo generali quod monasteria nostri Ordinis in regno Hungariae constituta tam in temporalium administratione quam in spiritualium observentia plurimim

memorie commendamus tenore presentium quibus expedit universis, quod nostre maiestatis adeundo presentiam egregius Johannes Lemmel comes Cibiniensis aule nostre miles fidelis

Noveritis, quod nobis in festo nativitatis beatissimae virginis Mariae proxime praeterito, 1 una- cum nonnullis dominis praelatis, baronibus, magistrisque pro- thonotariis et

Neither the Hungarian Civil Code, 61 nor the Recommendations of the Budapest Stock exchange for Corporate Governance of Public Company Limited by Shares 2012, contain

Nos Lodouicus dei gratia rex Hungarie memorie commendamus tenore presentium significantes quibus expedit universis, quod quia fideles nostri dilecti milites magistri Johannes

vt probationes, quae in arte funt, con- ftantque rebus ad faciendam fidem idoneis, aut omnino negligant, aut leuifiime attingant, liue, quod argumenta, velut horrida

The future of urban services (local public utilities, communal services) in the CEE countries raise even more specific problems than the transformation of the utility sector.