Nos Maria Theresiae divina favente [...] universis, et singulis generali nostro locumtenenti

Teljes szövegt

(1)

mr m

WÈËmjÊ^^^

" « M M

(2)

Niverfis, & fingulis Generali N o f t r o L o c u m t e n e n t i , C a m - pi- Marefchallis, Generalibus Equitatüs, fupremis Rei T o r - mentariie Prasfe&is, Marefchalli Locumtenentibus, fupre- mis Campi-Vigiliarum Prasfe&is, Tribunis, eorümque Lo- cumtenentibus, fupremis Vigiliarum Prasfe&is, Capitaneis, . Eorümque Locumtenentibus, Vexilliferis, Decurionibus, l <r i 0 r^ M a g i f t r i s ,&a I i i s quocunque militari officio fungentibus, cu-

Nationis, Status, Gradüs, Ordinis, Dignitatis, & Prominentias ja^;Pr«fentes Noftras vifuris, Iefturis, auc legi audituris, falutem, &

' HLla ' — i ^ u i i i « - » T j ——- »-¿j- j lutuikiu , VJC Via ^ ° ^r a m Regiam, & omne bonum. Vobis benigne fignificantes, pras-

^ ^ a t e r n s folicitudinis Noftra: curam eó maximé intentameíTe, utau- V concredita Nobis Regna, & Provinciie nulla non occafione, cumpri.

rAncrikiifirtnie nr<p(larinne. Quantum ílatŰS Noftri miliraric r«*:-

y wi iVl WV4I*** ' v/i^«^ » o / ——

^"e r°incontributionis praeftatione, quantum ftatus Noftri militaris ratio V ^ ^ e x i g e n t i a , n e c n o n confervanda: publica:, privataeque tranquilljc a c is

W t a s 3dmittit,pronum affeftum, & Clementiam Noftram experiantur,

l n finem quoque chanflimo Nobis Hungari* R e g n o , pofthabicis

A rii

OS MARIA THERE-

S I A Diviná favente Clementiá Roma- norum Imperatrix , ac Regina Germa- niae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, & Sclavoniae, Archi-Dux Au- ftriae, Dux Burgundiáé ,Brabantiae, Sty- , & Carnioliae, Comes Habfpurgi, Flan- , & Goritiae, Nupta D u x Lotharingiae, &

> Magna D u x Hetruriae, & c . & c .

« a * • »

(3)

it fi!

rii N o f t r i , aliisque rarionibus i n contribution* re, & modo,

p r s i c n t i hac intertention/s n o r m a apparet.benigne conceffimus^" c3.

& íubievamen ¡ta, u t obfervata a q u a r c p a . t / t i o n i s p r o p o r t i o n ^ " ^

enus incumbens baud graviter ferré poflit, cum & contraven^' ¿ ceíí,bus, aut gravammibus m e d i ó lhbilicndx, c o n f a v w d ^ J ^ úücipimx múimis obviari dcbcrchifcc c i e m e n t e r ílatuimus, & ^

m orfl- A / m á A d in/l/tuendum Gcneralis Militix dislocation* ^ ^ n e m , p o i l e a q u á m N o s i n R e g n o Nollro Hungxrix

d e n o m i n a v e n m u s , & C o n f i l i u m N o i t r u m Regium L o c u r t f » ^ frbf g a n c u m circa eas per D i f t r i f t u s , & Comitatu? pr^faci R t f * ?f l j b ^ f y i d e n d a s , & dislocandas, m e n t e m , & opinionem f u a *

deíuperque ulterior benigna refolutio Noilra data,

rico Loci,mtenentiaii C o n i d i o intimara exíliterit , ^

divifas Legiones ad ilativa m e d i ó íubordinati ñbi ofh«i ^ ^ Proyincialis ailignaverit, tunc ufquedum Militia N ^ L o ^ i ^ reíolutiones Noítras f u ó tempore in Cafarmas ex I a p i # Jo^'^Lo, bus intra Comitatus , quibus itá vifum fuerit, erigendas, gubtn ^ c o u s q u e , ac impoilerum etiam nulh T r i b u n o , feu C o l o f ¿s M'l^ij in

& iupremo Vigiliarum P r a f e a o Equeílris, vei Pedeítris J ^ .

tra: cujuscunque Nationis iicitum fit, H y e m a l e m h' b o c , v e l i l l o C o m i t a t u , Civitate, aut D i i l r i d u

d e m f c i t u , & c o n f c n f u variare, a b o v e transferrer ^ turn etiam C e n t u r i o n e s , Locumtenentes, 3c Signify ^ 0\go

ris gradiis, feu fub ílatu L e g i o n u m , ncmpe Staab, feu 7 o nd i < L Prima Plana, comprehenfis cujuscunque ilemmatis,

. b b u s , &- Gregariis, nec n o n rei tormentaria ,

curruli quacunque fub qualitate a d f c r i p t i s , i i s , q ^ / P ^

Civitatibus juxta aptitudinem , & commodiratem J ^ ' ^ V j ! x i o r u m attnbuentur ibidem de domibus c o n t r i b u c n t i u n j ^ f . ^ i c o n c i v i u m reperibili meliori habitatióne,contenti

adverfione commutare a u f i n t , fi quid autem

ces Jocorum charatteri eorundem militari, q u a n t u m C natam c o m m o d i t a t e m reparan cupcrcnt, P ^ P ^ ' S , P ^ A tur r Prefcztím vero c u m N o s C u r i a s , D o m o s ^ T h t ^ p ^

& Teloniales, Scholas,ac M o l e n d i n a , nec n o r l A ' ^ j l A ,

cilla ab o m n i Quarterio penitus immunia , & libe» in p r o p n o arbitrio pro fua habitatione occupare, ' f ^ V 3 1 ' t o r e s , feu Fourerii, aut alii fimiiia taxare, fub u C r3m

íilatorúmque d a m n o r u m refufione praTumat; f .u c nd i s

ailignandis e domibus contribuentium , v c l fifeXl ¿ c ^ K ^ o * , tatibus, quám & ipfi militares in p r e t é n d e n o s , ^ ^ in ^

f e > ^ a c c o m m o d a r e fe ipfos f c i a n t , obfervan«* J i c e C P

* N o v e m b r i s fafta deíuper calis diípoficio, uC

(4)

P í o uno. Colonelío tria Cubicula pro fe, de pneterea dúo feparata pro familia Cubicula , iníimul vero Cubicula N° - S".

Pro Vice-Collonello tria Cubicula pro fe , de unum pro familia,

adeocjue Cubicula 4.

Pro fupremo Vigiliarum Prasfe&o asqué totidem, adeoque - 4.

Pro uno Capitaneo dúo Cubicula pro f e , de unum pro familia, iníimul - - -

Pro uno Locumtenente unum Cubiculum pro f e , 3c alterum pro

. familia , adeoque 2.

I r Pro uno Vexillifero totidem - 2.

niuper prater fpecificatas commoditates cuilibet príedeclaratorum Oífícia- 'um una camera pro confervandis rebus f u i s , de una feparata culina,

abula etiam unicuique juxta proportionem regulamentaliter conceílorum Quorum , quó minori íieri poterit pretió erigenda dabuntur , additó e ó : ,

1 fi babitationes illas in cafu, ubi pneferipta ordinaria Quartería non habe-

fentur , ¿ domibus contribuentium in uno íolo fundo , ac fíe ordine con-

^guó non invenirentur,in aliis convicinis per Oífíciales comitatenfes , de

£,vitatenfes defígnandis feparatis fundís, etiam adjacentibus commoditati-

Us contententur, nec ullatenus novas commoditates pro majori fuo com-

"jodo exílrui curare , vel tituló redemptionis ad privaras cum communita- 'bus conventiones condefcendere prtefumant 5 Quod fi autem circa confti- b'tionem competentium u n i , de alteri commoditatum inter Oífíciales Mili- , arcs i de regnícolas diíferentiffi evenirent, tales cum interventu bellici, de

Provincialis Commiífariatüs íubalternorum adjuftanda:, sícque tollendas e-

^ : In Civitatibus tamen , de Cafarmis modus ordinandorum Quarterio- ha&enus prafticatus ultro quoque obíervetur , eó fuperadditó : N e , S^oadufque aedificia Regia pro Milicia prafidiaria exftrufta juxta pramifíam

°nipetentiam fuífíciunt, onus praeftandorum Quarteriorum fupra CiVitates

^e rivetur, multó minus Commendantes Prasfidiorum talismodi asdificia , ibuscunqs fub pasna bonificationis Qi¿arterii, exarendare, aut clocare , pro propria fuperflua neceífitate applicare prasfumant. Si qui autem /•0tnitatuum Militiam in fuo gremio dislocatam ad aliqua loca intrá C o - 7?iratus, quibus itá vifum fuerit, contraherc defideraverint, obfervatis

^ krvandis, hoc eít cum prasfeitu, de annuentia Confilii Noftri Aulas

> nec nonRegii Noftri Hungarici Locumtententialis Confilii libere id

|?Ccre poífínt, defignatísque huncin finem per Comitatus aptis, de confue- j^.Pro more requifitis neceífítatibus, & commoditatibus, id eft Oífícialiuiri Jjib'tari Chara&eri (üt praemififum eft) correfpondentibus habitationibus , j focó , fe u ¡gne ab infra declarató * Gregario Militi vero competentibus

> feu ftratis, de cum hofpite communi íumfnis, & ignis u f u , nec n o n ffi > icem macellis de educillis, ac etiam né pro comparandis efcukntis

poculentis in remotiora exire , verum ex proximioribus locis fimilia inl

cerri> vendí que de juftó, proportionatóque pretió emi poífínt 5 Eapropter

°nfticutis foris, ac denique pro regulamentaliter affignacis equis, ftabulis,

A * hyC"

(5)

hyctnalíquc p a b l ] J

hxc ,n Z P r ! h P r ° " f c . ac L a Z>US def<&» etiamfcená, muflí?«;

" eclucnubus puñal , ? ' ' loCÍS> M , l i«3 c o n K n w ¡ debCX' Quoad Gencnliutrt

veri o

3 Mriús patcbunt.

Z ' r " fuas P ^ Z T n ? ^ ? " 3 ' * « « continuó pt'

^ c n e c e f f i " C a f ü m ' " « « m itáfcm, guá Tribunisdu-

s á f S s s s S r ^ t s á A ? ?

P k a Z d r m ú c Suprcm v ; rn c r a l e s ú c Tribuni, hi *ucem

S r m S

h a b c h " Z c ^ ' a r T

Prsfeai >

Menique in f C J , doncm ' akér™ > Z m T T 0 d m o ™ > « c "llatcnus « i # * U r m n n P r a v t ó íiinupj- G o m m c n d a n s legionis, u t o

2 ¡ Z ' r y a m P'3«o didocitus,

Z U T r k i > & G e n e f e ° n C m C o n f f l» N o t o R c g ó f f ^ ' !

cum apud Comicatus ?c!*.Gornm¡irariatüs arqué S o ü U & f " .

a b ' f 3 oppofcun, Schem, r i S ' W m « Cali DíMautH 0 .

. • £ t , í c « qu/dem c W u r - -

l n , , d k s eódem r Z , m " Pre«um ekvaremr, « f X e o K f debeant, „ ' d u o r u m crucifcrorum p/ f f

C.U m k « « o r í p r í Z p Z a W n P a ? t n ™ u r a o f t e i e f t x *

diobus c r ^ ^ ™ » < ? U O a d nUignacas orales ta ta?

Z Z l P K u » Z Z Z d Z ^ ncceptarc t c n e a n t U ' J ^ t u m ilh alitnoniam fíbiL ' P o n d e r e vahan t , & ' " í f , ^

a n [ k l p a n d ° P n c Z Z e a T b U n C P I X C Í S é *

J » Z n Z T p í Z í T r * * * « « *

feoita* scCiricacum f f % p < ° C - 'CXCdl,C3s >P ztiace menttruacim e x f o l v f d ^ L n c t " a t i ° Z r0'> a h f n Z ' k < r h r J r a n d i s> & comprobana.

<"* C ' f b c sZ m C 0 ñ i c i 3' « quidem candelas, f d ,

P r ° * d c l C n h l d t n i n a a ° n e m culta?juxtaSchcW'**

m W g e r Z ' " na?r* Prendere adeoquc/olf ' ecP[xfcncibus, multo minús abíen"^

(6)

<j0ncligna animadverfionelicitum efto) vel ubi defe&us lignorum eflet, ibi-

e*nfecundúm Jocorum ufum arundines, aut ítramen proporcionare, Gre- p r i i v e r ó cum tefto etiam ftratum, feule&um, communéquecum hofpicc

U í r , e n> & f o c u m , feuignemhabebunt, & prarcer ha:c fub quocunquepra;- Jextu, nihiíaliudpríBtendere, aut plus exigere, & fi quos qualitercunque c Viianerio,ctiamíicommendatosipfos abelíe contigerit, pro ejusmodi abfen-

t,íE tempore in recompenfationem falgami, aut fervice nequidquam prcefu-

m antaccipere, quáíic obfervatá difpoíitione, fingulíe exaftiones, Vexas, de PríEÍertim conventiones quomodocunque emergibiles, quas, in quantum

^ l a m e n t o huic contraria erunt, pro caífatis, de mortilicatis habebun-

Ur> abfolute , ac ferió vetantur, & idcirco contravenientes ea , qua ul-

tJ"a competens fíbi ratum fors extorquere auíi fuiífent, vel faltem venta fí- J1 1" particular!" conventione obtinuiífent, pretió forenfi omnirnodé refun- . ere obligabuntur , imó infuper demeritara animadveríionem , de poenarrí

,rremiílibiliter incurrcnt, cujus intuitu pro ampliori contribuentium fccuri-

tatc > de prompto magis refuíionis remedio , doñee totius anni ratiocinia

c°nfe£ta , & omnia eatenus complanata fuerint(üt pramiíTum eft) fubfidio-

n ahs integri Quanti una rata fextaíitas pro menfibus aftivalibus retinebitur.

Ad hac etiam, ut in cafu exceífuum quócunque modo patrandorum pinícolas Juítitia eó promptior adminiftrari queat, qualiumcunque eorum,

1 privatim non accommodabuntur, fed ad querimoniam , vel contradi&o- Jum pervenerint, proba, de examen in loco inftituatur, de ad demonítran?

a am omnem Regnicolis benevolentiam , prabendámque in docendis fuis pavaminibus facilitatem , ea pracer competentes Oficiales militares pra- ,5nte Commifiario fuperiore , vel Ordinario bellico , Se Provinciale ibidem

L,Pcriore Commiífario, aut illorum Subalternis, nec non admiífo Comita- uno, vel altero O/Hciali impartialiter, de fumarie examinentur , ftri-

eque in rem inquiratur i attciiata á Comitatuum , vel Civitatum Magi-

ratualibus eatenus extradata acceptentur, defupérque licét in judicando J^modi atteftatis folis fimpliciter ftandum non foret, condigna ramen fíat

c"exio, ac compertá, edo&áque excefsíis veritate, illico aqua impenda- fatisfaftio $ In cafu contrarietatis opinionum autem , vel fi alia ex ra-

^l0íie controverfía in talí congreífu complanan , de determinan nequirct, Sualibet parte ad Inítantiam íuam nempe Confilium Noítrum AuIíe Belli- Jl t t í > de Confilium asqué Noítrum Hungaricum Locumtenentialc Regium,

? P.er hoc ad Auiam genuina rei informatio cum ómnibus adtis pro íinali

Ccifione transmittatur.

Miles denique per Hungariam tranfiens, de in modo fato quoque Re- r ° fubfiftens, ejufdémque Oííicialcs, tamprítmilía, quám & fubfequentia

°ttinibus quám exadtiilime obfervandum habebit,per confequens in H u n - p ' a non aliad pretendere , ac tanto minus exigere audebit, quám quo<j

r bellicum CommiíTariatum pro eo eft pravie defignatum, de per P r o v in.

t aífignatum, de hoc in defalcationem Quanti fubfidionalis femper ac-

^ b i t u r , refiduum vero cotum pro exceíTu reputandum, 5c ab excedente A i con-

(7)

erir Q!

l

°

d

condigno

prctió ipil

damnificato immcdiate boniücanduni c > ^ autem hoc privacim faftum non fuerit, talismodi exceiíus pr ^ ^ ji-

co impartiali eorundem examine , li dubii lint, manifem

a u t t a n t 0

, quafl- Jo, retencione eciam ftipendii excedenci milici competencis m ^ ^ a t u ^ tum nempe Summa iníinuatorum exceíTuum conftituit,

C

* ^ ^

c0

m- tancifper & doñee ejusmodi excefTuum Summa , ve!

b

%

yl

°

s

í

c

qiied

cííl

. planaca , vel vero decifio idcirco fubfecuta fueric, admifla >

eX

£

e

¡f

u

s co^' realiter, ac etfe&ivé Comicacui, vel Civitati, ubi nimirum ¿ncol*

f

' miíTus fuic, per hanc vero, aut illum in parciculari

fundí debebunt, irá, quód non nifi tune, ubi Beíiici cum

Iflftant

ias p' CommiíTariis difierentis idcirco íensüs fuerinc, ad alnores -

vio modo praferiptus íiec recurfus; Officiales autem

m

!

m

^ ga Nobiles Perfonas graviüs excedentes , pro rei, &

a l C U

tenus intercedentium exigentia privacione etiam O/Hcii, def^fi milicaris punientur * Legiones tándem in Hungaria fubíiite ^ e t ^ r mitatus dislócate, non tantüm cum nacurali ¿ n t e r t e n d o n e ^ ^ ( ¿ ^ pecuniario , quod iis competir, ítipendio, in quantum i i" ^ a l c r f ^ - tum Regni Hungariíe fuíFecerit, per beíiici Commiílariatu^.^^ „ d íignabuntur , óc per Provincialem CommiíTariatum ad Lo

nent, allignabuntur, refto ordine id ipfum exigente. .

f l t e f

v A ^ ' Subalterni tándem Provincialis Commiíláriatüs cum^ ^

corum , fi quipiam iníinuantur, incomplanate

relidi e x e e*ü üt f i 1

jjjifj meftralibus, fed ctiam bimeílralibus ad requifitionem Con^ ¡ ^ Y ^ computibus, quatenus talismodi etiam

e x c e í f u s

celenus .

5

Cxtcrum

fubalterni Generalis beíiici CommiíTadatus un ^ cum Comitatibus, Civitatibus, & locis feparacas

penitus habitud íunt ad agendum, veium totum

m c d l ü

\

Q

á f ' miííariatús fubalternorum ad ipfos Comitatüs, Civitat ;

íhi&us feparatas portas habentes pervenire debec.

S C H E M a . í n p l 3n o j f i i

Demonftrans, qualemnam infrá ferip" h & ^ J ^ /

tam hybernalibus , quám íeRivalibus menfibus f obtingentiam, unumquodque fruítum ligni á orgia*

11

neníis, quíe eadem cft, ac Pofonienfis, íingulam

v

^

utan

do,

unius orgia: jeque Pofonienfis, feu Vicnneníis

C0Í

"P pene

5

^

fl

ullU(y

pofita conditione, quod ligna íicca eíTe debeanf,

f u

*

S

¿ p ¡ ^

1

tes 3. Majores O/ficialcs, ut Capitanei apud CoW*aifc

pSJeiC

,

exigere poílinc, penes centuriam tamen corpo

fa eX

¿gere ^ cumtenens ad inftar aliorum Cencurionum ligj» . ^ in p ' ^ J t l ligna autem Officialibus ad locum Quarterii de** ^

á ¡ 0

i u ^ ra , in hyeme autem in medietate dura , in alt

:

^ b u ^ ¿ p P

ra prseftari poíTint, ac prarterea in locis , ubi ^ ^ ^ plañe non haberet, horum locó femialteram

ligni quotam adhuc fupperaddere teneatur-

(8)

Secundum Officiorum gtadus apud itatum Legionis tam refpe-

$ive pedeftris, quam

& cqueftris ordinis*

OrgU Lignorum.

' Iulods,ubiduraligna'^^^£e°;l Inlods,ubi nulla dura, fedtantüna

quc in aeftate talia, Maligna reperiuntur.

ex his, & altera med.a quota de levior __

danda eft.

Tn Hyeme.

• CT neri. fingulö menfe.

Tribuno

Pro-Tribuno - Aggregato -

Supr. Vigil. Prasfe&o Aggregato

Ugionis Caftrorum Metatori -

Auditori Sc Secret.

Capellano

^roftati

AnnoniE Praefetto Aurigario

hegionis Chyrurgo ÜUus Socii commu-

nem cum hofpice focum participant, lympanotribaj - Agminis Coa&ori

^ovigiliisftabalibus Secundum Officiorum

£radus apud cohor- equitum , vel Py- robolariorum.

^enturioni velequi iumMagiftro - Aggregato

*-°cumtenenti -

Aggregato

Vexilli. vel Signifero Aggregato

Aimiduaori vel vi- giliarumMagiftro

^°ipitiorum defi- .gnatori

1 vigiiiis ad vexilla 1 i o

8

6

7

Ter 6.1 fing"10

merries < menfe.

SO

48

36

42

30

4 3 3 3 i 11 i 1** i 17

2 4 3

f

4 4 3 4

3

¿4

18 18

iS if if if

f 4

3 3; i 2-I

I-r ir 1 i 7 i

i ; i

K i K i

30 z4

18

21

i f

U 9

9 9 i

7 ; 7 i 7 : 1

O b t i n - gentia

anni-alis in Orgiis-

90 71

63 4*

fingulo

menfe-

I f

12 9 ' 10-;

71 i

¡>er t menfes.

PO 71

f 4 63 4*

fingulo ) pa 6 anirualis ,.r. (menfe

menfe, | menfes.

7i I 4*

ill Orgiis.

I3f

12

14 14 - 1 1 5 6 ö . ! 3 °

>8\ l a I 9 1 > 7 1

6 11

36

27 1 7 1 7 i

H i i HI i 11,

47 i

18

36

39

1 7

4-

4i >7 3; «

3-11 » 3;1 » i

3 6

18

36

1 a 1

30 If 4f s

77 4*

141 a 1 12 36 6 36 14 2 12 36 6 3*

18 r

K 9 17 47 17 14 2 12 30 6 3*

18 i

11 9 17 4; 17 i 12 I 6 18 3 18

6 18 3 18 13

13 I I 0

A 4

18 1 5 18

6 30 10S 41 17 t 8r r. 31-1 94l 3i n i Ö77 3 18 f 4

1 13: 4 ° i i 137 40:

r r

131 407 11 7 i

»4 33f if 1

»1 337 1;

r

337

IT i 1

17 3 18 f 4

>1 i n i l 4or

34 s 22M 677 3 18 I f 4

3 l8 5*4 n i 137 40j

3 l8 f 4 1 131 407 II r 9 17

II 1 9 1 7 Ii 9 ^^

2t O l A X -

1

(9)

tu Z l Z bobpite. Ö « adGrcgarios inclußvi common»

Z n c T J '

S " aucenj

cquiles encnßve quoquc pro ^ I n f c l l d

'

U t n l s

fel-Ö

m n d 0 u n ' v e ' ß m "*«« a i h a a > K t C ö T ' 3 V m s > & o a o T n , d C m

f

o / b

« ,

quod

ide/n eft,

ru l " C u m g^minis Z amm,

'

s

man/pu/is & in

dcfcdu mamfu'o-

Z t '

f n f m U Z T

r d ä f

Z L 'g, 'n i S ' h o r t e i r r r' a u c f o r j o c o p n m ^

p c t e u ' Z ' J f l r P d C * i n o n «*»» panid. Penn*

C v ? ^ « e n n , , ^ , f « ™ temen J n ^ „ t u m , & ubiin W *

* Z r P ° T n e ^ Z n Z ' r r hobminiihandum acccptccut,

£ f 3 3 hyb™*Hbus, quam M u s

O l " ' e C o n c« & , ; „ £ t p r o * » * « avcna Sc focno boW

to.n m

m

' GregarW,

m

' ^ M e m non e x — W >

' « ' f e ' i Z h c u Z e n l l U ? folucionclm nunc, quatn^

S r • & " f c » h Z Z r u Z a t d p K C i ö hungere: ciTc l ^ C -

femen verd tec Z r "

9

^

U n d £ m f u b

P ~ &

Z ,

iefoue 1 ' n

m p ' S ' i n fy'visprocrcatum,

r*

'

y b u s

e qu i s c Z Z j Z

'm

aS o£io

> av-ena L i n q u a n ^ ^

i " c a feuj adjcm c n Z A b i t u r , per crucigeros

Pfees equos i n t e C «* fi p,Wr r c g t e r n c l m ^ f I h m e r t ,

conficcrem 3Ut c x g ^ ß n e feenum , quod nun

confea, fet-n,

p r o

^ mtmendo

fuperßuorum cqulrum, f L *

'»"dem d c t r a h a c u r Z f n Z P U t e t W ' & oomplunbus cx >

; '

t u m

fernen « w

Z Z 3 n a , m P K C ' o forenßimputetur, *>»

> f

d o

'

oonrnbucnrlZ t r

i'

m um

'

us

feeni pret/ö

menßru^ U g

n o r : » " e

9u/s

pafeua fiiP S . on'bcabitur: ß

verd

« g pramVam u n Ä ' *

5 ,oc

°n-m defignare vei/ent, iffl-

P ^ u r r e Z l r a Z e m m e n l ^ a m bonißcaüoncm

prsdiQa pafeua n g r a m e n oonculcenc, & inut/ie r e d d a n r , /

u t bsdcm cqui frui 'J" <

?

Uantun

' fe/poteft , in ricinia, &

^ Un Ä r ' '"cote ad eußodiamhoruf f ^

? c P"m* planx Z r t a m Pcr'°cibus , quam

jofeunque n a Z n f s U n ä Gmgariis equieibus, c f : r c « J ™ « O f c n 0 n n" 'n ü s Officialibus, UUC

fors

ßhc d e ß i Z Z ann°™™m , feu veduras C d * * [ eß

Z » ° ™ Z P r r c ' n Z S j u x t a fchema, * ' f Z Z r u * t ycxi>bferum O/SrZr U C a Pom°nc Grcgariocum , Po i f( C .

l w . panico ' y J i f " * ' """¿yctbil* P ^ J v e i

mftio, Kerum bom, #

v t

(10)

Ügine, vel mixto cum filigine pifti, vel fi regulamentale precium ex«

cedens cariftia f u e r i t , tali etiam , quali íncola utitur , ului humano aptij, in prafato pondere ab hofpite praftcntur, m o d o jam premifsa imputando, qui pro refidua alimonia ex caíTa parato aere modo pre- vio in y. & 3. crucigeris contentationem fuam habicuri font, quodfi vero ejusmodi anticipatio in tempore fieri non poller, eo in cafo ab íncola contribuente Oificiales 5-. Gregarii 3. crucígeros dietim íecundum aflignationem Gomitatuum percipere valeant, ad rationem Quanti pa- lter imputandos.

s c h e m a .

IUiui, quod Legionibus Nollris, tarn equeftris

quim

pedeftns

Ordinis omnium N a t i o n u m , nec non ltatus o » bisque militaribus perfonis juxta pradens ProjeOum Commiilanaticum

ufquedum aliud idcirco abhinc difpofitum fuerit, pro fingulo menfe bybernali pro intertentione competit.

fegioni pedeftri ex

22 Centuriis , &

3000. capitibus conftanti.

Statui Legionis.

Jñbuno

Pro-Tribuno - Supremo VigiUa-

tum Praefefto begiotiis Caftro-

r^mMetatori - Auditori & Secre

tario.

^apellano

^ftrua.Legionum A-unoiiiE Praefefto

^tigario

^byrurgoLegionis

& tredecim lo- chs, ieu Chyrur- gís ordinariis - Agminis Coa&ori,

^um fuis

H» Capitibus -

tortiones

Orales, Equiles.

a \ a \ a

t 4.A. 4-H.Í

h

A*

13 5°

m 12

8

5

-

6

4

*

3

0« 4 21 i 1

2 m

2

2

2 2

>

43 «1 3

4 I33Í

<m

iTrl

FariutU titn.

Ex quibns aifignantur.

Pcrtiotia.

Orilcs

in pan«.

Equiles in nitu-

ra.

à fl. jx^fl'}?'

fl

*

H » im- portant per men- fem in pa- rato sere.

Reftant i't- que pro complemen- to toiius in pecunia ex*

I iolven- di.

fl.

X,

fl.

23 6

76

38

16

34 16 H

14

181

25' 67*1 "

m

12 36

-

200

-

8

24

52

m 6 18 - 20 m

3 9

m 1 6

4

12 -

22 2 6

- I C

m 2

6

10 m 2

6

- 8

«m 2

6

8

-

3 9

m 172

-

3 9

- 16

m

47 141

-

534

X.

AS Pyre*

Í

(11)

Pyrobolariorum Centuriae.

Centurioni

Locumten.primar Locumten. fecund.

Armidu&ori - Hofpitiorum Defi

gnatori

4. Decurionibus 2. Submctatoribusj

hofpitiorum - 2 Tympaniitis - I 87. Pyrobolariis

100.Capitibus -

Centuriae ordina-

rise 140. capitum. - Portion?s.

/ . 1 Centurioni

Locumtenenti - Vexillifero - Armidu&ori - Prolignano - Hofpitiorum Defi-

gnatori

6. Decurionibus 2. Submetatoribus

hofpitiorum - | 4.Tympaniftis - 12. Militibusdupli

ciariis

n o . Gregariis - 1 110 j 14O. Capitibus - J 180 j

H r H l T / ^ -

j f I - I 3 I 6 o i 7 / — 1

a

/Ex quibus I ft* /'.;>«

i Fac/unt la/iignanrur i*Por' L«»1'''

mentlrua. leant p" V dm. Ionic, I EguiksjmeofaD I

I in pine In m tu-'/fl pfltfC' J i - ^ T A b t A , „ a I fl. I *}

/ ^ . H » « " ' s » '

J*" S 1 r ^ ' equicum Magittro, n r J C h ^ " 1 1 exPonionibus ortlibus r d ° £ cy S u L XpK',h™ P>o mtenemiont/o,.

£7£/# 7b/T9 /UXW

/<*"; mi

' t ' d e y e c u n [ . £ * » > ^ i m qua c q J m M s g i ^ c o n Z Z J a n > i - p Z 0 n u m ulcra iUud « * ? >

' ex'°lvcndum venial,

(12)

Legioni Cataphra-j dorumé i6.Centu- | his ordinariis, &

üna Catapultario-

*um ini428.capiti-

bus 8t totidem e- quisconftatiti.

Statui Legionis.

Tribuno

Tro-Tribuno - Supremo Vig'dia-

rum Prsefedo CaftrorumMeta-

tori - -

Auditori & Secre- tario.

Japellano Troftati

Annonae Prasfe&°

Autigario

t h y r u r g o L e g i o n i s

Se 8. íociis, ^u Chyrurgis ordi*

Uaiiis - - | TympanotribaeLe-

gionis

Agminis Coa&ori, .^um luis

2°« Capitibur *

^uiCohortiCata- Pultariorum, feu

Sclopetariorum

^uitum Magiftro focumtenenti . primario - hocumtenenti

fecundatio

Vlgiliarum Magi- itio. - hofpitiorum De-

v hgnatori -

¿ubicini beliario - -

\ Tabro ferrario - J* Decurionibus

Catapultar iis ftu fclopetarus

¿quitibus

apitibw*

E X q u i p u s 1

aífignantur.

PoYticnes. I

I R c i t a n t ¡ta-

H * i m - l Pr o

portan» I complement

ru , t | t o t o n u s in

per men- •„ a d. fern in p a - 1 hue e x t o l -

I J:

881

i ^ i - i «

i

(13)

Uni Cohorti ordi- naria Equitum.

Equitum Magiitro Locumtenenti - Signífero - - Vigiliarum Magi-

itro - - Hofpitiorum De-

iignatori Tubicini Sellario - - Fabro ferrario - 3. Decurionibus 72. Catahpradis

cquitibus -

83. Capitibus*

Legioni Dima char.é 16. Cencur.

ordinär. & 1. Py robolariorum in

I428.capitibus,&

totidem equis.

Statui Legionis Tribuno

Pro-Tribuno - Supremo Vigilia-

rum Prafedo Caítrorum Meta-

tori

Auditori & Secre- tario

Capellano Proftati

A ñ o n a Prafedo Aurigario

Chyrurgo Legio- nis & 8. foeiis, feu Chyrurgis ordi-

nariis.

Agminis Coadori cum fuis -

Port iones *

Orales• ¿qui- tes.

a * J L I J - ik A wrrrr"

Á -fl. 4 :.fl. y.fl. 3 ¿

I J - ik A wrrrr"

Á 3 ¿

19 - - 6

7 - - 4

5 - - - 3

i - - 3

2 tm _ - 2 2 m - - 1

m 1 - 1

[ir 1 1

- - 6 6

- - 72 - _7_2_

381 - 1 8o| T | 99

i g . Capitibus l i g

50 13

$

4

2 5

3 3 2

28

4

- -

faciunc menilrua.

tina.

fl.

X quib«s

laflignantur

Portio

"ÉquüíS

in ll4tu'

impor-H«

tará Per menfe«1 , in parat.

a>re.

qaep10*

pW'h

> ' 1

17 10

8

4 2 5 3 3 2

11 J

68

9 4 4° 29

21 14 I i 8 48 8

576 8491 "

2*1 82 44 28 35 21 14 21 14

14*

25 689

i7 10

8 4

2 3 3 2

51

i5

j í *1 3?

204I j0

I*

A Ä -

CO' J>>

(14)

Cohorti Pyrobo- kriorum ex 100

Capitibus, & toti- deru e^uis

Ejufdem Stratego Locumtenenti

primario - Locumtenenti íecundario VigiliarumPraefc-

ao.

Hofpitiorum De- íignatori - Tympaniftae -

Sellario - - labro ferrario - 4« Decurionibus 88.Pyrobolariis

*Oo,Capitibuí» - UniDimacharum Cohorti ordina íise ex*83« eapiti Ws,&totidem c-

quisconftanti.

fcjusdem Stratego Locumtenenti Signífero - - VigiliarumPraefc-

u 0

"oCpitiorum De- íignatori Tympaniftae

|ellario - - Fabro ferrario -

Ldecurionibus 7 Dimachis e-

quitibus

PoYtioncs

Ex quibus alltgnantur.

Portion'.!- 1

Orales | E q u i l e s in natu-

Hae im- portant per men- fem in P*

rato * r e .

R t f t a n t ini- q u e pro

c o m p l e m e n - t o toiius i n

pecunia ad- hue e x l o l - v e n d i .

Capitibui. 1 3a'

^ T ^ ü T 7 " ^ : ! 98 !377l3ol444l3o

Legioni

I

1

(15)

Legioni Equitum Hungaro- rum ex iooo. capitibus & looo.

equis inio.Centunis conftanti.

Portioncs

O r a l c i

Scatui Legionis.

Ad normám C a f . Germanica Cataphradorum Legionis,fed tantüm penes LegionisChyrur.

gum cum quinqué Sociis feu Chyrurgis ordinariis.

E q u i - les

~.ñ ¡2 ñ.

II2

Summa per f e .

Uní Cohorti ex 100. capitibus

& totidem equis conftanti.

Equitum Magiftro Locumtenenti Signífero

Vigiliarum Magiftro

Hoipitiorum Deíignatori - Tubicini

Sellario - - Fabro ferrario

4. D-curionibus

88 EquitibusGregariis

67

Faciunt menítrua-

tiin.

ñ. \x.

E x quibus

alTígnantur

lñ. ¡3-d-

649

1 0 0 Capitibu:,

)

16 5 79

5

4 32 -

4

3 25 -

3

3 21 -

2 2 14 - 2 i i f - i 1 7 - 1 i 7 - 8 8 56 - 88 8S 6-6 I 3 ° l 116 868 -

Hse faP01"'

tant Pe r

mení"ein

0.

67 201

se

di"' ¡ti cot

1,1 0 qoepr0

><d

P « " " r

V*f

í I*

2

2 1

I I 6

J t i o i

5 4

3

2 3 i i 8 i 8* _

l i ó If 12 H 9

8

4 4 4 3o

3 f l

449

61

a

>

á

Statui Generali. s,

Quandoquidem hujuscc Status Generális tam

ríores partes, vcl membra , út Cancellaria: Bellies , ^ ^ &

item Campeftrium , ceu CommiflariatusBelbci, Ann^ a Ofticiales ( utpotc, e quorum numero tantum ^ ¡ ^ natu

contributionali Regni H u n g á r i a perfolvuntur) 11111 b u S e x i n ^ ' ^ F &

t i o n e m feu pro oralibus, feu pro equilibus portion1

Ca/Ta prafentem folurionem pecuniariam ^c c iPm n% J e 3 6 ¡ f

c o r u n d e m compecens menílruale buic ichetnati mis^túsP$í[i0

m e n in c a f u m , fi fors impofterum aliqus Genera f0iu f

fonsc in m o d ö ditto R e g n o aflignandai venirent> • p

niens Quantum hic apponere piacúit.

ÁÍ

Ceeíareo Locumtenenti Generali Campi Mareíchalo cum Proftate Supremo Equitatűs Magiftro

Supremo reí Tormentaria Praefefto Campi Marfchali Locumtenenti Generali Campi Vigiliarum Prsefc&o Generali Caftrorum Metatori

Patri Supcríori cum Socio

Prím. Pia*, feu Status GcneralisQuart. Magium

I i

II .a r

4> r

(16)

Generalis Caftrenfis Metatoris Locumtenenti

BelUducis Proftati vulgo Gen. armor, Adjuc, - Proto-Medico Caftrenfi

Medico Caftrenfi " I Similiter uni alteri - *

Chyrurgo Prcetorii, feu Status General« -

Supremo Aurigario * Ejusdem Locumtenenti "

Pharmacopaeo Campeft" * "

Praeíedo Veredariorum Caftrenfi

Homerodromo feu Curfori Caftrenfi ' P r i o r i , fe u Status General« Q j t a . M ^ ® »

Primario v i * monftratori vulgo C a p i t a l d c Uuiae^

Suprcmi Caftrenfis Praetoris Locumtenenti Actuario Caftrenfi ; Officii Praetorii Caftrenfis Sateluti

Supremo Agminis Coadlori Bjusdem Locumtenenti Carnifici

Lidori - r

Apud Cancelkriam Bellicam C a f t r e n f e m . Secretario Bellico Caftrenfi -

Begiftratori

Concipiftae "

Antigraphco feu Cancellift®

Acceififtae

Cancell. & ejus confervationc

ApudCommijrariatÜsBellici O j f o u n t . Gcnerali Belli Commiífario

Jjusdem Officii Diredori gjusdem Officii Secretario Mgiftratori

Mgiftratoris A d j u n t o Apologiftae feu Supputatori

Musdem Adjunfto '

>UgrPapheo feu Cancellift* :

Acceififtae

Oancdlariae miniftro .

OancelUtiae Calefattoti -

juperiori Belli CotntmUa110

^ l i c o Commiftario . n rj in 6 ri o - .

Jftsssss332* conf T ne *

AmdOfdumannonariumCampeJlre.

S e r i o r i Annon* Commifta*10

^ o n a Coramilfario

I

(17)

Reí Annonariœ Apologiffie feu Suppiitatori Camp. - Ordinario Supputât, rci annonanae

Annonae Prafe&o - -

Officiali : - -

Pro uno curru Cancellarias & ejus confervatione

Apud O f f i c i u m Qucejloratûs C a m f e ß r i Arcario feu Numerario

Orficiali

Scribae Officii - Pro curru Cancellariœ

floren 122 57

55

75 54J

Oí'

¿0

i n t r o S Ä " U n C m 0 í , a , l t a t : c pro Milite przfcnte, «i-

n T b Z . g e n s Pro oral/bus in p a n e , ¿ equilibus in m e c o Ï Ï Â ' » 6 - r e t u r n e x Caifa bab/turus,

™ ™ a b f e n n* ( e x c e p t ó tamen c a f u , ubi ab S ä ° r C ? d a t 0 " " O m e n t a & ftmulfctam fuum in

I " , ™ 'c , 1 (îu l s ' n , anteceíTum transmite/oportet«)

Dore r o n u ' l m «¡ml/bus reguiamema/i pret/S ad Quantum*«

p o t e c o t n p u t u s u n p u t a n d o , contentus cife debet. . ^ * N e vero OihcaJes N o t o beii/ci tarn in hybernis, V m, _

£ jjf 4 v» M l V u 4 ^

a d m i t i o s , ' e qu i s ¿ ¡ ¡ ' L f ? nollris complunbus pnecer reguw;: ^ .

rerteneri p

r

¿

e n )

j

s CUf

n

a ug m e n t o e a p r o p t e r et/am

fiW^L»,

* t e ñ o jubemus, ü t n , . I i ° n e r ' ' au r

gravamini Une, benigno• ¡quo- rum , boum ,

&

'J"

oad

"umerum hujusmodi teñóte cottcéo^i«*

M N o t o á dchmsZZ??:manaC° í™ o U m o r d / n í' m u s nonnu/ios O t ñ Z ' Z ? m o s g e r a t u r ; & guon/am

« u m n u m e r u m t ® P ' o pecoribus Z regulatnen^f lJ

tem pro nientouaí bovis^í

S

^

ratu

'

n c e r t f f l d o n

¿ere ,

c id ipfum

boc f ,b "

i a ^ p r o p o n i o n a t a m b o n f ^ f

" ukra n u J m Z Z t T n C X ° k í i ó ^ r d i d m u s ,

mum nominis, & l f r t T ' c<?uos > reí alia jumenta, ^ V V commodatione V m e , a u t adiate tenerent, P r o j l y t dam, neque Z Z " ° " e Í n C o h s n e 1 a e a d l " T

gravamen

WundZ r '

eri«enda

Oabula ¡digere p o f ' ¿

f

propriis Z T Z Í T d e , ^ ?

cedenda íncoi.c

ohlZ

debeant, íedSdem

ñeque ad palcuatao ^ . f t ' a

Pro excefítbu l t ' Z T ' ,

d i m n

' ^ ' ^

®9ue m natura a /%na " ° > & exfo/urio . j ü s f t i c i i -

"ones a G o Z % Z Ü Ci p c c u n Í 3 a/iter pd *

J , s GommtZl C° m m , í r a r i 3 c ú s M í a Oífício, &

r e m Z Í T C m a n a t a s • & á fubalternis Cbtnm'%IS o b í f f qu¿ Z ' f f quacunque contravcntione,aut ' m ??eaüs> f i *

V g n o ' y e l Comitacibus m principio cujuscunqu'

(18)

aRqua a u d i o , vel defedus alendorum fefe monftraverit, extradentur, nec

n° n jufta proportions ratio refpedu quanti per dccurfum anni, in quan- tum fieri poterit complanandi, ad evitandas omnes prorfus fupcrerogatio- pes i n aflignationibus commifiariaticis habeatur* quod ut accuratius ób- Lrvetur, legionum pariter Commendantes menftruales tabellas fuas tcmpeftiye ad C o m miliarios N o l l ros bellicos expedient, hi vero nudas, J* ad íolos CommilTarios Provinciales fonantes defignationes, feu projeda

m e Comitatuum , & Civitatum denominatione confident, 6c ea ad ini-

t l d t 1 1 cujuslibec menfisdidis Commiflfariis Provincialibus mittent, ubi vero Su°dcunque impedimentum Legiones tabellas fuas fubmittere non pof-

c n t > iidem camen CommifTarii noftri bellici in conformitate prion's mcn-

15 projeda fua conficient, 6c Provincialibus deiignabunt, hi dcmum ex his, Comitacus, & Civitates formatas reales aflignationes fuas tam ipfis Lornmiflfanis bellicis dabunt, quatenus eas militia ad prafentandum co-

i am Comitatu, 6c pratendendum id, quod ipfis competit, mittere poffint, 3U am 6c Commitatibus, 6c Civitatibus, ut quid milicia dandum fit, pravié Lire q u e a n t , mature transmittant, ea autem, q u a , 6c qaaliter militia pra- Lndere, Comitatus, 6c Civitates vero p a i t a r e debeant, in conformitate Lhematis in tertio p u n d o pofiti, 6c ad finem ejus adnexa uberioris expli-

^tionis idem Commiflarius Provincialis praattada afiignationi tam per

^ommiflarium bellicum ipfi miíitiíe exhibenda, quám 6c Comitatibus, ac Li vita ti bus transmittenda, uti pramifium, bono, ac diítindó ordine inferat,

^ cum militia noftra in Regno Hungaria illocata intertentionem fuam tam pycmalem , quám aftivalem ex fundo contributionali Regni, in quantum

e cxtenderit, afiignatam habere deberet, hinc etiam conveniens , imó in- ppenfabilc e f t , ut de pradida intertentione non m o d o quoad naturalia,

etiam paratam pecuniam ufque ad complementum portionum omnium

^odalitate p u n d ó fecundó appofitá menftruatim folvatur.

f

Quinto

L i g n u m , feu ignis una cum lumine fit militi inferioris claflis

uperius expreiTo communis usüs cum hofpite , qui eidem etiam ftratum , l e d u m fubminiftrare debet j ica tamen , ut illud pro fervis Ofiicialium

e*igere non Iiceat, 6c neque ipfi militi prater domum hofpitii, tanto mi- j!Us ad vigilias eunti, pretendere, 6c accipere integrum fit, 6c hac fubmini-

tratione miles contentus efie debeat. Oificialibus autem fal, 6c candela ex pLrio n o f t r o , pro foco vero , 6c vigiliis juxta fchema fuperius annexum,

"gha, vel in horum defedu arundo, aut ftramen proportionate, aut mode- s t é pr o fO C O j & yjgiins erga difpofitionem utriusque CommiiTariatus, vel Comitatus focus, ut fuprá , moderate adminiftretur. Quoniam vero in for-

*ajitiis excubantes centuria , 6c commendati falgamo , feu fervice cum ho- jpite communi potiri nequeant, praterea iisdem Prafidiariis commendanti-

b u s Oificialibus, 6c Gregariis falgamum * feu fervice fibi competens una

C um crucifero pro carne antea ordinato, jam fub quanto comprehenfis

p e r ejusdem Anno 1729. fa ¿ t a n i audionem redemptum ex cafia cum fuo

t dM u o ftipendio, ligna v e r o , 6c candela ex araria Noftro compenfabun-

B — cur,

t

(19)

r c t a í í ^ P ^ d b a p u d hofpicem illocatiécnt, tutnhK i n h U r Z ' J " 8 T ? K Pr o P ^ d i o , f e u in particular, pro ft < „

ligna, M s f l n £ C a b nec á QVirace, f e dn e q u ea

^ ^ u i ^ u S m o S f a í Í a U ? a , V U d Pondere p o i b m f f , o p i n i o q u a l i t c r c u n f S ' ^ W c « f ® * ? 3 ' *

c o m p t o b a r u m fi,-r,> ? c n c> e o m c a f u

Hud, quod remow*

ccifu m i p u ^ d S ^ C " f e f u n d e n d u m v d

q » W p i a S i r ? n r l ^ " » " S - n i h i l i n f u p e r pro P « n e p e r G t f f ' J .

Led

X " Z f ^iUbus, q u a m , quod vigore

e x c e l T u s f a r i o n ' ? ?0 r< Ju c' e ' ¡ c e t, to o m n e s in contrarian. ^ tan, in . S ^ * ™ ' 1 . « ¿ & privata. convention« « « »

* f u oS

q ^ a r r ? f s in ,ocís < ac ^ ^ c rSH

c i a l e s i » r ,m £ í ' < iu o a d G r e g a r i o s q u i d e j n i n p r o x . m i , « ^ j l i - Q u o s ^ w f , ? ' ^ . « m p u t f l J w c f a i ,

exccpcis

t a n r e n » J >

f u p e Z Z n T l m o n , ' v d 3 , 1 0 c o m m e n d r i c o n i i g i t , r e f p ^ ^ o a p o C u b " r ó P n r Ú S n o n r e'e v a t , sL e g i o n i d e f a / c a t i o a n y " V p e r i t i s d e t e r m i n e " / % <íu 3 n t u n' ' m p u c a t i o n e adbibenda, *

torc anin r ( P " Per ' c g ' o n e m utpote priman.

f e d n e c c u m r ' &Lh

"

shaio

) ¡"evmbiii poena iatOgafgi*.?

e t i a m L T w ' v d C.Vitatibus, Domini/sque '

« 5 d i f o e Z n T 0 / ! , C'a b b u s ' ' « >

& privilegié oppidisW'U*

a u t e a d n " b . f P £ f c o n t r i b" e ^ s p L r t a n d i s fub J

flrumS-Bel¡SrSÍ? feat> p r o u t ¥

um 1 Przfidiorum . Lcgionúmque

^ » . » V W V I J M W V l l W V U b J » í ttíTlIB

.-Bellicum , Pradidiorum , Legionúmque l o fcBt a p r a c i p i e t u r , & pro cafuum diverfitate > ,¿¡¡¡»1, troncé ferió p r a c i p i e t u r , & pro cafuum diverftate J ^ menti N o l l r i Regii tenorem execution! irremifliMl t cr m

„ ,

Séptimo

Non fn/i',«.

ftus g m i i , n v e a d Z Z J o n e s Perfonarum itinerante«

r u m9 u e p e n e s / c ' Prodcifcenrium pecorum, item *

nundinarum p e r " e C n o n L ^ g ^ p t ^ f í f Pinter pnCu f r f ' ™ Gregarios Prkdiaríos, « M f g v t f á

J y W c o , Vago S ' ' " » » ' ® , a c rationum taxanonesf ^ R e t No/Ira: L m e Z í í n T P ^ ' i b u s , fed etem eduf>

fanntia absque C ? * O A c« ' ' t > u s i n foreaJ/f/rS Í dornurn A r m í Z Z ™ ° W s eó pertinentibuf, v« « ¿ > A f

g ' t e t u i i o c , v e S r ' r T ^ '6 e n t i b u s> & n o n exportante*. f

* ¡d genus

a t e f ' f

0 c°*petunC) 3(que terreñrium, a c b i t dcaírLproventuum, &

fur'°nis m i ¿ a a t u m Pe rge re n c , exererta f u "

m f a ' e m prorfus tl ' ,UC Cond'g"a «nimadverf.one q « ^ t W p e K , ,

P'° *h°hte h T Z MUR> & totems etiam e r c ^ f l „ , u J , babeantur, econtra ben.gné c o n i i d / m «5'a C K

„ t ^ caí"'

(20)

caro, & vinum , quám c*tera ad viftum , 3c hauftum neceflfaria quotidia- ns vidualia in bona qualitate 6c moderato , quo miles noíter fubfiífere po£>

1C> pretio, sícque non inufitato, minus excellivo vendantur, miles aucenj uiud fine tergiverfatione forenfi preció perfolvere ceneatur.

Praterea á Gregariis quoque, decurionibus, 6c fub Oificialibus Status, ac minoris prima p l a n a , id eft, ufque ad Vexilliferum exclufive venatio- n s * auc aucupia nulló modo , aliis autem Oificialibus univerfis cujuscunquc tandem charaderis, 3c ftemmatis fuerint, aliqualis duntaxat recreation is,

no n continui, velut nonnulli eo dediti funt, exercitii, minus quaftüs causa, auc in pagiseatenus inftituend* condefcenfionis eorundem Officialium, fuique amulitii intercentjones, aut apphcatá eó canum multitudine, yel plane con- gtegatis ilium in finem incolis adícitáque eorum affiftentia , fed neque in agencia fui medió venatorum , aut hominum fuorum eum in finem exmif-

°rum, ídque non nifi in Campis, 3c interjacentibus Dumetis, in iiídém- Sue folum territoriis, ubi perfonale quarterium haberent, Dominique Ter- teitres in iisdem locis non refiderent, tanto minus extra Comitatum ilium,

, n quoillocati efient, permiffa funto ; Eadem fiquidem Terricoria, ubi ipii- L'ec Domini Terreftres refiderent, prout 3c univerfos m o n t e s , f y l v a s , In- uias,nemora, &Dumetaiisdem advicinantia , five eorundem Domini Ter- Litres in locis eorundem, ad qua: pertinent, refideant, five non,per totum,

e x *ncegro vetita efie volumus• quemadmodum in illis quoque Terrico- nriis, ubi í y l v * e x i g u * , aut plane nulla: darentur , beneficiúmque hoc na-

U r a per arundineta 3c Dumeta fupplcvitfec, 3c compensafiet, ralia arundine-

a> & D u m e t a ¿is vetita haberentur: Phafianos autem, 3c perdices nullibi ca- jLre Ijcebit $ & quia jam modo premifsó eadem venacio reftrida eííet, ut

anto melius inhibido ejufdem obfervari valeat, omnes, 3c finguli Officiates Bellici,ne per fuos canes Anglicos, Venáticos, Chiens courants nuncu- pates vinetis, auc fegetibus minimum damnum , quod alias firida *ilima-

l°ne refarciendum f o r e t , inferri caveant, tempus rihilominus f*nficatio- Ats ferarum etiam in campis , 3c interjacentibus Dumetis modo fuprá de- l a t ó perm iífis obfervandum veniet, 3c quidem cervorum mafculorum á

, r. Septembris ufque ad Vigiliam Pentecolles, f*mellarum vero , five vac-

CarUm á Fefto SS. trium Regum ufque ad Feftum S. Barcholom*i, Aprorum Sylveftrium á feilo Purificationis B Mari* Virginis, ufque ad Feilum

•Galli in 16. Odobris incidens, damarum denique femelarum á i Marcii, JySn ad finem M a j i , quo tempore premiflarum ferarum venatio in pre- c i s qU Oqu c campis, & Dumetis vetita erit. Hifce , quivis ex militia fjoftra, ac ut fe pari racione , acque moderatione in pifcatu ( quern Nos in

^'noribus fluviis, rivis 3c ftagnis, feu etiam per aqu* derivationem cuivis

^folute interdidum h i fee volumus) contineac, ferió admonecur, 3c inhi-

t t t U r- Si quis porro huic regulation!', benign*que inhibition! Noitre c o n ,

cravenire attentaveric, pr*ter trajed* fere, aut vecicarum volucrum , Vel

raj?torum pifcium , in computibus apponendam, 3c compenfandam pretii

u iionem, ob transgrellionem benign* hujus lnhibitionis poenam a Con-

B 1 filio

1

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :