Budapest, 1 9 2 6 s z e p t e m b e r 26.

Teljes szövegt

(1)

Budapest, 1 9 2 6 s z e p t e m b e r 26.

3 0 . s z á m .

F A L I I

ALAPÍTOTTA: NAGYATÁDI SZABÓ ISTVÁN

Sserkeaztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII., Dohány-utca 84. ssám.

T e l e f o n J ó z s e f 124—76.

P o s t a i c s e k k s z á m l a : 4 5 . 3 2 4 . Megjelenik minden vasárnap.

POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP L a p v e z é r : G Ö M B Ö S G Y U L A

Előfizetési árak:

S g é B z é v r e — — F é l é v r e „ . N e g y e d é v r e — E g y e s s z á m á r a

_ _ 120.000 kor 6 0 . 0 0 0 k o r . 3 0 . 0 0 0 k o r . _ _ _ 3 . 0 0 0 k o r .

A f a j v é d ő

gondolat.

Irta : Anka János.

Az Úristen azzal tetőzte be a teremtést, hogy a hatodik napon megteremtette a világosságot. A nagy mindenség örök épületére a Napot, a csillagokat rakta ég- boltnak. Az élet a világosság megteremtésével kezdődött el a Földön. A Nap világosságából, tü- zéből fakadt a magyar föld élet- ereje, természetvilága is. Földbe vetett napszikra a magyar búza.

Cseppfolyós napfény a magyar bor. Kivirágzott napcsók az árva- lányhaj a magyar legény kalap- jában. A magyarok pedig a Nap fiai.

A felkelő Napra mindig év- ezredes sejtelmek, gyönyörűséges álmok érzésével nézünk. Keletről a felkelő Nap első sugarainak lát- határából jöttünk erre a földre.

A magyar ember nem tudja, de ösztönszerűen érzi, hogy napgon- öolatot, napszerelmet hordoz tu- ráni lelkében. Áhitatszerű érzés gyullad benne, m i k o r a reggeli napsugár arannyal szórja tele a mezőt, a templomtornyot.

Mi, a magyar falu fényszomjas fiai, ebből a napvilágosságból

nézünk szét az ezeréves magyar tájon. Napkeleti fénynek, turáni gondolatnak hajnalhasadásában látjuk a szendergő, ébredező ma- gyar világot. Messzire nézünk, a jövendőt fürkésszük. Keletre gondolunk, Keletre fordulunk. Ma még verejtékkel, könnyel szánt- juk a magyar ugart, de eljön az idő, amikor a kurucének szavait gyönggyel boronáljuk.

Ez a lélek szólalt meg Gömbös Gyula ajakán, mikor vasárnap, az újpesti fajvédő nagygyűlésen azt mondotta, hogy Nyugat a magyar- számára mindig "csak ve- szedelmet, erkölcsrombolást ho- zott. Valóban. Nyugat nem a mi világunk. Nyugat kifosztotta, el- tiporta a magyar életet. Százado- kon át védtük vérünk hullásával, de mikor eljött a balvégzet ideje, keresztüldöfte szívünket, elra- bolta országunkat. Kifosztott, meggyalázott hála fejében. Hosz- szú időn keresztül mérgezte, rom- bolta a magyar lelket, hogv el- veszítse önmagát és azután el- veszítse Attila, Árpád öröksé- gét is.

Gömbös Gyula messzehangzó szavával arra intett, hogy fordul- junk el a Nyugattól és szabadítsuk fel a romboló nyugati hatások alól a magyar lelket. Évezredek ősereje, világhódító nagy embe- rek lelke szunnyad a szendergő, ébredező fajmagyarságban. Új vi- lág, új mindenség támadhat" be- lőle. Akarjátok-e? Akkor a faj- védő gondolatot kell Napnak tenni a magyar égboltra . . .

S z o m o r ú szüret.

A szüreti öröm és vígság is úgylátszik elpártol tőlünk. Az idén az emberek, a szőlőművelő magyarok szomorúan fognak szüretelni.

Az idén alig van mit szüretelni a legtöbb helyen. Különböző szőlő- betegségek, időjárási viszontagságok elpusztították szőlőtermésünket.

Az a kevés, ami megmaradt, csak kicsiny része a régi bőségnek.

Mégis, mégis szüretre készül a szőlővidékek népe. A régi szüretek fényénél melegedik fel újra a lelke. Hiszi rendületlenül, hogy eljön egyszer a jobb jövő. Mi is mondjuk, hirdetjük, hogy eljön, eljön.

Lesz még boldog szüretje a magyar népnek . . .

H É T R Ő L - H É T R E .

Az ember tragédiájában, a vi- lághírű magyar költeményben, az emberiség kepviselője : Ádám a sok csalódástól, harctól a végén kétségbeesik és le akar ugrani a szikláról a mélységbe. Véget akar vetni életének. Akkor a magas- ságból felhangzik az Úr szava :

— Hol vagy Ádám? !

Ez a kérdés hangzik fel mos- tanában sűrűn. A mostani Ádám, akit ezelőtt Auspitznek hívtak, az első szóra rögtön jelentkezett.

— Itt vagyok kegyelmes Úr !

— Mit kívánsz kedves teremt- ményem, akit én teremtettelek liberális szívemből és helyeztelek a magyar paradicsomba. Teljesí- tem minden kívánságodat, csak épen ne ugrálj, mint ama másik Ádám, aki az ördöggel kooperált !

— Egyetemi tanárság kell ne- kem, mert különben fittyet há- nyok minden tilalomfának !

"— Máris megvan, kedves hí- vünk, még ki sem mondottad és itt a kinevezésed. Mi is a semmi- ből szoktunk boldogságot terem- teni.

— Értem kegyelmes Uram, ér- tem ! Hála liberális gondviselé- sednek, de mi lesz akkor, ha az egyetem, mint olyan, tiltakozik és nem veszi figyelembe magas végzéseidet? !

— Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál !

Ádám azóta rendületlenül bí- zik, sőt a bizalmi férfi szerepét játsza . . .

A polgármesteri választások izgalmai fokozódnak. A kormány

minden áron Ripka Ferencet akarja a polgármesteri szébe ül- tetni. A helyzet azonban ebből a szempontból nagyon bizony- talan. Az, akit a kormány támo- gat, nem kell a magyaroknak.

Sőt az a legfőbb hibája Ripkának, hogy a kormány mindenáron tá- mogatja. A kormány épolyan nép- szerű, mint a polgármester-je- löltje. Egyesült erővel fognak megbukni a polgármesterválasz- táson, hacsak nem történik va- lami csoda. Az pedig Magyar- országon többször történt már, csak épen pénzbe szokott kerülni.

Ez az oka annak, hogy az isten- tagadó vörösök is hinni kezdenek a csodában . . .

A népjóléti politika szép eredményeket ér el mostanában.

Annakidején felszabadította a vi- déken a lakásokat és arra meg- kezdődött a konszolidáció gőz- erővel. A lakókat több helyen kitették az utcára. Hajléktalanok verték fel az utcák csendjét a csillagos éjszakában. Erre meg- mozdult a népjóléti politika, hogy tető alá juttassa a lakásépítést és a hajléktalanokat. Százezer

akciót indított. Ezúttal kifeje- zetten csak a hajléktalanoknak épít. Lám, lám, milyen lelemé- nyes a népjóléti polirika Magyar- országon. Soha sem nyilik neki alkalma erre az épületes dologra, ha a lakók a régi fedél alatt ma- radnak. Előbb kitették az utcára, hogy építeni lehessen.

mi csaKugyan, eje vagy ott for- T"

italgőzös, vérhá- , yákon, vagy ott \ J (

Az új magyar közműve- iödés útjai.

I r t a : t f r . H e g y a l j a i - K i s s G é z a .

i .

örvendetes dolog, hogy nálunk a nagy nemzeti szerencsétlenségek mindig együttjárnak a nemzet szellemi, erkölcsi és anyagi erejé- nek az újjászületésével. Mohács népe vagyunk mi csakugyan, amelynek az ereje

gácsolódik el az

borgásos tivornyákon,

bontakozik ki teljes fenségében valami szörnyű égés, gátszakadás vagy áradás rettentő válságaiban.

Mintha reánk terülne olykor-oly- kor valami fergeteges végzet azzal a fenyegetéssel, hogy: No most mindennek befellegzett! . . . és mi- kor azt hisszük, hogy minden életet magába ölt a halál fojtó fe- ketesége — kürtök rivallnak fel ismeretlen mélységekből, tüzek szikráznak fel hallgatag berkek- ből, egekig viharzik fel erőnk, amit a napsütés örömében nem ériünk rá felismerni s mire a ma gyarság óriás tüdeje nagyot, mé- lyet lélekzik az ú j idők harmatos, hímporos légáramlataiból, szét- oszolva és foszlányokra nyilazva enyészik el a borulat az új haj- nal vakító fényességében.

A gazdasági élet mezején még vízmosások, szakadékok állják út- ját a teljes menetű munkának; az erkölcsi élet berkeiben még mo- csárgázos ködök gomolyognak, de a szellemi térségeken tavaszi hevű sugarakban ontja értékeit az ős nemzeti lélek. Szinte megdöb- bentően nagyszabású az a munka, amely körülbelül 1920 óta nem- csak a magyar földön, hanem azonkívül is megindult, hogy meg- tegyen mindent, ami egy öblös mellű, erős fejlődésű nemzetnek a lelki szükségletei kielégítésére a multak mulasztásait pótolva, a jövő ígéreteit magasra emelve meg keli tennie. A művelődéstör- téneti könyvekben közhellyé vált az a megállapítás, hogy az embe- riség történetében páratlan az, ' hogy egy nemzet olyan óriás lé- péssel hatoljon ki az elmaradott- ságból, mint a magyar a XlX-dik században. Én nem mondom, hogy az a lendület, amellyel szel- lemi erőnk kibontakoztatására megindultunk, lesz olyan nagy, mint. amivel a XlX-dik század kö- zépső évtizedeiben feltűntünk, de méltó kiegészítése lesz annak.

Ha az ember kezébe vesz egy magyar újságot, kétségbe esik, hogy mennyi dulakodás, marako- dás, vádaskodás, rágalmazás fo- lyik olyan körökben, melyeknek bizony vezetni kellene a társadal- mat a felemelkedésben. De aki sok évi figyeléssel, utazással, el-

mélyedéssel és mindeneknél szé-

/I

(2)

lesebb látókörrel veszi szemügyre szellemi életünk egész területét, az látni fogja, hogy Magyarország azon az úton van, amelyen ugyan még évekig keserülni fogja ré- gebbi idők embereinek rövidlátá- sát, tapasztalatlanságát, mulasz- tásait, de amelyen a művelődés vezéreinek sorában vívhat ki ma- gának elsőrangúan előkelő helyet.

Régebben talán több volt a világot bámulatba ejtő lángeszünk, de ma amellett, hogy végképen ilyenek- ben sem szűkölködünk, ügyeseb- bek és szemesebbek lettünk abban, hogy bánni tudjunk a szellemi értékeinkkel. Nem merí- tem ki mindazt, amit. erre nézve mondani szeretnék, ha ezt hozom fel példának, hogy amíg például a legutóbbi évtizedekig jóformán csak Jókai, Petőfi s még egy-kettő volt az, akinek műveit a külföld ismerte esetleg olvasta, addig ma több kisebb hírnevű író is meg- éri, hogy külföldről fordul felé az érdeklődés fényszórója.

A legnagyszerűbb a fejlődés mai menetében az, hogy nem egyes kiválóságok előretolására van berendezkedve, hanem — mintha egy hatalmas folyam- kotró-készülék munkája lenne méltó a dicséretre — általános tér van nyilóban a nemzet sok-

fajta erejének érvényesítésére.

Ez a munka kettős irányban lát- szik folyni egyszerre. Egyfelől a világ minden népei közül össze- gyűjteni igyekszik mindazt, ami a nemzetet érdekli, • a nemzetet illeti, a nemzet múltjához tarto- zik s a nemzet jövőjére hasznos.

E munka révén, mintegy a kí- vülről hazahozott értékes isme- retekkel belsőleg segíti elő a nemzet önkifejlödését. Másfelől az itthon felfedezett értékeknek a külföld előtt való megismerte- tésével nemcsak azt a homályt igyekszik eloszlatni, amiben a külföldi nemzetek szemében mi leiedzettünk, de a belső fejlődést teszi szélesebbé, terebélyesebbé, nagyobb lehetőségeit nyitva meg az értéknövekedésnek, mint ami- lyenre az eddigi körülmények között lehetett kilátás.

(Folytatjuk.)

Magyarországi

AZOFORM R.-T.

Budapest, V., Bank-utca 5.

az első természetes (baktérium) vető- magoltóanyag, jelentősen növeli a ter- méshozamot. Számos uradalom, inté- zet és kisgazdák által kipróbálva. — Rendelhető a következő őszi vetések- hez : búza. rozs, 8szi borsó, őszi bükköny, szöszös bükköny, biborhere, lucernához.

Az egész o r s z á g területén k é p v i s e l ő k e t k e r e s ő n k . Kérjen k ö l t s é g m e n t e s ismertetőt!

A N É P I S K O L Á J A

Gazdasági főiskola Pallagpusztán.

Nagy Magyarországnak igen célszerű beosztása volt a gazda- sági tanítás részére, mert az or- szág fekvésének megfelelőleg, minden gazdasági területnek meg volt a viszonyaihoz alkalmazkodó és megfelelő tanintézete.

gató, a Magyar Falu érdemes rovatvezető munkatársa. A du- nántúli belterjes gazdálkodás vi- szonyait a magyaróvári és keszt- helyi gazdasági akadémiákon ta- nulták és végül a homokos vidé- kek óriási területeire Pallagpusz-

A különleges erdélyi gazdálko- dáshoz a kolozsmonostori gazda- sági akadémia nevelte a gazda- tiszteket, okleveles gazdákat Ko- lozsvár mellett. A Felvidékre a kassai gazdasági akadémia ké- pezte ki a szakerőket és ennek évtizedeken át volt vezető igaz- gatója Kooácsy Béla ny. igaz-

tán,f Debrecen mellett nevelték a rátermett szakembereket. >]

i Amikor bemutatunk a pallag- pusztai gazdasági főiskola épü- letei közül egy részt, trianoni bánattal gondolunk a tőlünk el- ragadott ésj!megsemmisített in- tézményeinkre, gazdasági életünk hiányzó részeire.

Egy határszéli község érzékeny búcsúja tanítójától. A kultusz- miniszter Frimmel Róbert állami tanítót csonka-Abauj Büttös köz- ségéből a kisvárdai állami iskolá- hoz helyezte át. A népnek ra- jongva szeretett tanítója most hurcolkodott át új állomáshelyére A falusiak virágcsokrokkal "hal- mozták él, s a kis'község apraja- nagyja sírva vettjbúcsút a^szere- tetben állott derékfnépneveiőtől.

Kitüntető elismerés egy tanító- nak. Érdemes szövetkezeti har- cost jutalmazott a méltó elisme- rés Magyarbánhegyesen, amidőn Ludvigh Béla nyugalmazott ál- lami tanítót a Gazdaszövetség elismerő díszoklevéllel tüntette ki. A Magyar Gazdaszövetség, amelynek alapítója és vezető lelke" Bernát István dr., a szö- vetkezeti és szociális ügyek apos- tola, immár több mint negyedszá- zad óta buzdítja a nemes cél érdekében munkálkodókat dísz- oklevelek adásával. A Ludvigh Béla kitüntetése annál nagyobb értékkel bír, mert benne a falu igazi népnevelőjének harminc esztendős szakadatlanul fára- dozó, lelkes munkását érte ez a

szép kitüntetés. fi A néptanító élete össze'van

forrva a nemzeti létünkkel. A ma- gyar szellemet, a magyar zengő nyelvet, az ősturáni érzést a nép- tanító őrizi meg a nemzetnek és jólesik őszintén, nyíltan beval- lani, hogv Ludvigh Béla szemé- lyében az érdemet tüntette ki az érem, a díszoklevél.

Jól tudjuk mi azt, hogy a há- ború utáni fiatalság ereje csök- kent, a tudása háborús irányú, a munkája félig?léleknélküli és tudjuk, hogy a nemes, a jó pél- dákra szükség van, a Ludvigh

Bélák életvilágító fáklya az ifjú nemzedék részére és a Magyar- bánhegvesnek jutott díszoklevél sziveket rezgető fényt vet a köz- érdekért dolgozó, a magyarság boldogulásáért fáradó ifjú szi- vekre.

i p u i í t k í i n i i h f n n ) MOSÓ- f ö l d -PAL I* K&FÖZÓ

'KOSYVfcHI

v í í m t t t ö u ö k , k o n y á i fóió- i i sz-

egények pjkmaroy é- RENDELÉSRE

S A J T É S T E J Ü S T Ö K E T .

telefon:

.józsef 128-50-,

VÁVtí JÓZ$EF

R É K 1 H Ü Y E S fel* d a p e s t ®>"~v- V I I. N J t b Y D I Ó F A V. 9 .

Baranyamegyei gazdák figyelmébe!

HOFFHERR-SCHRÁNTZ- CLAYTON-SHUTTLEWORTH

gazdasági és malomászati gépgyár í.-t.

nagy raktára és kizárólagos kép- viselete

MOLNÁR JÓZSEF

P É C S , R á k ó c z i - ú t 29. s z á m alatt van.

A 'Magyar Falu» kedves mun- katársát üdvözli a kitüntetett Ludvigh Bélában és az ő ünnep- ségén örömmel csatlakozunk Ma- gyarbánhegyes lelkes ünnepéhez.

Magyarország hősi halottai. A világháború most megjelent sta- tisztikája fájdalmas adatot közöl arról, hogy a különböző fronto- kon 250.000 magyar katona esett el. Ugyanez a statisztika mutatja ki, hogy legkevesebb hősi ha- lottja van Csehországnak. Ügy látszik, hogy ott nagyon gyors^

lábú legények vannak .. .

„A jósággal telített szív Isten ajtaján kopogtat és az az ember, ki az igazságot hű szívvel szol- gálja, immár küszöbre lépett."

(Zaj ti.) Zarathustra.

L E V E N T E - S P O R T

Járási leventeverseny Körmén den. Körmend nagyközség testne- velési bizottsága mint a mult év- ben, úgy ezidén is járási levente- versenyt rendez október hó 3-án, kedvezőtlen idő esetén október 10-én. A nagyarányúnak Ígérkező verseny programmjában, közös svédgyakorlatok, zenés szabad- gyakorlatok, az atlétikának ösz- szes számai és céllövészet, vala- mint lóverseny is szerepelt.

Levente és I

sport egyletek

s p o r t f e l s z e r e l é s ü k e t

Macher Rezső és Társánál,

Budapest,Vl„ Podmanicky-u. 45. sz.

s z e r z i k b e .

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Tenniszütök hurozását és javí- tását személyesen e s z k ö z lik.

Solingeni borotvát,^»; I

legjobb minőségben és legolcsóbban csak az 55 év óta fennálló cégemnél vásárolhat. Haj- nyirógépek és POLLART-borotvák a legfino- mabb solingeni acélból készítve, m á r 60 ezer K-tól kezdve kaphatók. Mindennemű késes áruk állandó raktára. Mészáros kések külön- legességeim egyedül állók I Német- és francia- országi tanulmányaim alapján újonnan beren- dezett míhelyeimben mindennemű köszörülés és javítás a legtökéletesebben lesznek el- készítve. Borotva köszörülése 18 ezer K, haj- ' ' ' i köszörülése 20 ezer K és olló

iöszöriilése 7 ezer K-től feljebb.

D l g 7 0 C Vk é z m ű v e s és mű- D L n L Ö L k köszörűs üzeme.

Finom soiligeoi, shefficídi és eskllslinaí acélárak állaodű nagy raktára.

A l p p . 1 8 7 1 - b e n . 1 7 é r e m m e l k i t ü n t e t v e . F ó ü z i e t : Budapest, IV., Kecskeméti-u. 1.

F i ó k ü z l e t : » VII., Rákóczi-út 56. sz.

M ű h e l y t e l e p : » IX., Rákos-utca 15. sz.

Figyeieifi! Mindenki iehet sofffőr! Viktória-Soffőriskola vezet! Figyelem!

Maevarorszázon eavetlen szakiskola van, melyet felelősség mellett ajánlhatunk, mert legmodernebbül felszerelt autójavitómühelyben növendékek gépészmér- n ö ^ k s ™ e r f T t a t á s a m e n e t t J a i t ó k a í szétszedik* beállltjáküzemhehelyezik, azonkívül a vállalat legmodernebb saját Mereedea-, Ben*, önindító»

autóival történik a vezetési gyakorlat és m i n d e n t a n í t v á n y a d d i g v e z e t , a m í g t ö k é l e t e s e n n e m t u d , h ogy a hatóság elött mkereson levTZsgázhas- son. Nappali és esti tanfolyamok. Tandíj r é s z l e t e k b e n fizetke fi Levizsgázott n» « n d e k e k e ^ y e z e s é t elősegítjük. Mielőtt b t ó o l érdeklődne, forduljon d i j t a 1 a n f e l v i l á g o s í t á s é r t V i k t ó r i a a u t ó s z a k i s k o l a v á r o s i I r o d á j á h o z , V ö r ó s m a r t y - u t o a 5 3 . T e l e f o n 13-90.

Vegye meg a vállalat kiadásában megjelent « A U T Ó V E Z E T Ő K K É Z I K Ö N Y V É T » mely nélkülözhetetlen mindenki számára.

(3)

1926 szeptember 12.

M A G Y A R F A L U

63

Mi újság a potitikában?

A kultuszminiszter rendeletet adott ki a numerus-klauzus ellen. Nagy izgalmak az egyetemen. Bethlen Budapesten. Mikor hívják össze

a Házat?

A héten a politikai életben látszólag nem történtek fonto- sabb események, de azért nagy izgalmak hullámoztak különböző kérdések körül. A kormánypárt értekezletén a falusi kislakások ügye keltett izgalmakat, amely ügy a párthatározat szerint, csak a miniszterelnök visszatérte után fog elintézést nyerni. Ezenkívül gróf Klebelsberg Kunó kultusz- miniszternek a numerus-klauzus (egyetemi zártszám) ügyében ki- adott rendelete, valamint dr.

Ádám (Auspitz) Lajos zsidó or- vosnak egyetemi tanári kineve- zése foglalkoztatja állandóan a nyilvánosságot.

A miniszteri rendelet a poli- tikusok és a szakemberek véle- ménye szerint teljesen felfor- gatja a vonatkozó törvényt, amellyel az ellentétben van. A miniszter rendeletében azt a libe- rális elvét akarja érvényesíteni, hogy a zsidó nem faj, hanem felekezet. A rendelet szerint a kikeresztelkedett zsidókat ke- resztény magyaroknak kell te- kinteni. Ennek a célja az, hogy több zsidó jusson az egyetemre, mint amennyit a törvény értel- mében felvenni szabad.

Akormányállásfoglalásaegyéb- ként politikai célokat szolgál. A kormány a keresztény magyar társadalom védelmére hozott tör- vény feláldozásával akarja meg- nyerni a magyar számára a zsi- dóságot. Főképen Kállay Tibor, szomorú emlékű volt pénzügy- miniszternek Budapesten indí- tott liberális pártszervezését igyekszik alátámasztani. Ugyan- ilyen okokból történt Ádám Lajos kinevezése is, aki abból az alkalomból lett híres, hogy gróf Bethlen Istvánon vakbéloperá- ciót végzett.

Az egyetemi ijíúság tüntetése.

Természetesen mind a két eset erős tiltakozást váltott ki a nem- zeti közvéleményben, főképen az egyetemi tanárok és az ifjúság körében. Ádám kinevezése az egyetem autonómiájának meg- sértésével történt, ami miatt az orvosi kar a miniszternek át- adott memurandummal egyhan- gúlag iill aközött. Az ifjúság pedig az izgalmak hatása alatt ezrekre menő tömeggel tüntetett Ádám lakása előtt. A tüntetés miatt rendőrcsapatok vonultak ki.

Sem az egyik, sem a másik ügy még nem nyert befejezést, sőt a jelek szerint, ezután fog csak megindulni a nagy harc a kor- mány szabálytalan intézkedései ellen. A tanári kar és az ifjúság is erős ellenállásra készül, ami a végén az egyetemek bezárására fog vezetni. A nemzeti közvéle- mény minden erejével az egye- tem és a törvény védelmét támo- gatja.

A Házelnök nyilatkozata.

Ezek a kérdések úgylátszik a miniszterelnököt is gondolkozóba hozták, mert az egyik napon váratlanul a fővárosban termett

és minisztertársaival tanácskozá- sokat folytatott. Említésreméltó még, hogy Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke háromnapi tartózkodásra Budapestre érke- zett. A Ház elnöke a nemzet- gyűlés összehívására vonatko- zóan közölte a sajtóval, hogy az egybehívás napját illetően nem történt megállapodás. Feltétlen bizonyos azonban, hogy négy héten belül összeül a Ház. A nem-

zetgyűlés munkarendj ében az elnök Szerint a felsőházi javas- latok letárgyalása fog kiemelkedő szerepet játszani. A választások- kall kapcsolatban kijelentette az elnök, hogy a mandátumok meg- hosszabbításáról beszélni nem lehet.

Valkó Lajos a ^fenfi tárgyalá- sokról visszaérkezett és minisz- tertanácson fog beszámolni. A tolnai és a pilisvörösvári kerüle- tekben halálozás folytán új vá- lasztások lesznek. A pilisvörös- vári kerületben föllépett Buda- vári) László volt képviselő, az ÉME alelnöke, akit a falvak népe nagy lelkesedéssel fogadott.

A f a j v é d ő g o n d o l a t diadalnapja Ú j p e s t e n .

A vörösök gyűlési sem tudtak tartani. — Ezrekre menő tömeg előtt ismertette Gömbös Gyula a politikai helyzetet.

Az elmúlt vasárnap diadalmas napja volt a fajvédő gondolat- nak. Újpesten ezrekre menő tö- meg ünnepelte nagygyűlés kere- tében Gömbös Gyulát, a Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt ve- zérét, aki nagyjelentőségű poli- tikai beszédet mondott. Az ese- mény politikai súlyát, sőt orszá- gos jelentőségét az a körülmény emeü ki, hogy Újpesten, a liberá- lis vörös politika egykori fészké- ben történt a fajvédő gondolat hatalmas térhódítása. A keresz- tény és nemzeti irány oly nagy- arányú hódítást tett, hogy ma már Újpesten a politikai közvéle- mény teljesen megváltozott. A fajvédő gondolat magával ra- gadja a munkásságot is. Ezt a tényt főképen az a páratlan eset bizonyítja, hogy a fajvédő gyű- léssel egyidőben a szociáldemo- kraták is gyűlést hirdettek, de gyűlésüket nem tudták megtar- tani részvétlenség miatt. Csak tíz-tizenöt ember ment el a vörös gyűlésre.

Az újpesti nagygyűlés sikere egyébként nemcsak a fajvédő politika népszerűségének bizo- nyítéka, hanem a tervszerű, cél- tudatos, áldozatkész szervezés- nek, agitációnak is. Újpest meg- hódításában maradandó érdeme van Csintalan Andor helyi párt- elnöknek, a lei a lelkes pártvezető- ségi tagok segítségével verhetet- len sereget toborzott Gömbös Gyula táborába. A gyűlést ez- rekre menő tömeg jelenlétében Csintalan Andor elnök nyitotta meg lelkes, tartalmas beszéddel.

Utána Anka János mondott hatásos beszédet, amelyet a kö- zönség állandó tetszéssel fogadott.

Az ő beszéde alatt érkezett meg Gömbös Gyula a központi párt- vezetőség több kiváló tagjának kíséretében. A többek között Bakó László, dr. Szemere Béla, Szörtsey 'József, Andrássy Béla is résztvett a gyűlésen. Gömböst felállva ünnepelte percekig a tö- meg, amelyben ott volt Újpest társadalmának szine-java. Anka János folytatta beszédét, amely- ben azt fejtegette, hogy a keresz- tény hit csak akkor lesz életerő valóban, ha abban magyar hit lángol. Ezután viharos éljenzés között Gömbös Gyula állott fel.

Gömbös Gyula nagyszabású be- szédében a többek között ezeket mondotta:

— Mióta itt jártunk, azóta a külpolitikában lényeges változás

állott be. Mohácsnál a koimányzó úr őfőméltósága a jugoszláv nem- zet felé mutatott. Örömmel álla- pítom meg, hogy ez azt jelenti, hogy a magyar külpolitika irá- nyát a reálpolitika diktálja. Ez volt az az eszme, amit mi hirdet- tünk és ami magyar életet, ma- gyar haladást jelent.

— A mi államunknak függet- lennek kell lenme és ezzel meg- mondtam azt, hogy sohasem fo- gom megkísérelni a régi monarchia visszaállítását. Ezerszer inkább a balkáni államok felé nézek, mert így Magyarország lehet a kultúra közvetítője és elfoglal- hatja az őt megillető pozíciót, míg nyugat felé nézve, csak esz- köz lehet Magyarország. Nyugat- ról mi csak erkölcsrombolást kap- tunk.

Azután a hibákat ostorozta.

— A pipázó polgár helyett ön- érzetes polgártipus megteremtése a célunk. Önérzetes, tudatos, ke- mény harcrakész polgárok Ju 1L - nek, nem pipázó magyarok, akik csak néznek, néznek és tűrnek és akik nézték, nézték és tűrték 1918 október 28-át. Sok mulasz- tás történt a múltban.

— Az ifjúságról szólok még.

A lelkükoe kell ültetnünk az esz- mét, hogy öntudatos hittel, har- cos akarással menjenek az úton, amelyiken mi elindultunk és sze- rezzék vissza azt, amit pipogya őseinktől és tőlünk az idegenek elvettek.

Azután Ulain Ferenc beszélt.

Három pontban csúcsosodik ki politikai célunk — mondotta. — Először: vissza kell szerezni a zsidóságtól azt, amit elvesztett- tünk ; másodszor : vissza kell szerezni a magyar munkásságot;

harmadszor : harcot kell hirdetni a jelenlegi kormányzat ellen, mert támogatja elnyomóinkat. Minden kérdést félretéve, mi vagyunk a többség és a többség jogán élni akarunk. Nincsen-e jogunk dik- tálni, amikor mindenhez, ami körülöttünk van, a munkát ,mi adtuk, amikor a nemzet vesze- delemben volt, a mi vérünk hul- lott, nincs-e jogunk tehát úgy berendezni a sorsunkat, ahogy mi akarjuk? Hogy védekeznünk kell a zsidóság ellen, azt mi sem bizo- nyítja jobban, minthogy a hatal- mas amerika is védekezik az ide- gen fajok ellen. Miért róják fel nekünk tehát bűnül, nekünk, ma- gyaroknak, hogy védekezni aka- runk a zsidóság ellen? És én azt

mondom, hogy a numerus clau- sust, amit a jelenlegi kormányzat már kikezdett, nem megszorítani, hanem kiterjeszteni kellene a ke- reskedelem és ipar terére is.

A gyűlés befejezéseképen Bakó László, a Nemzeti Színház tagja, a ma élő művészek legkiválóbbja elszavalta a nemzeti imádságot.

Oly megrázó erővel mondotta el a Hymnuszt, hogy minden szem- ben könny csillogott. . .

A gazdák adósérelmei. • A gazdatársadalom adósérel- meit még mindig nem intézte el a kormány.Ezt szóvátették a kor- mánypárt értekezletén is. A pénz- ügyminiszter július havában ren- deletet adott ki a mezőgazdasági ingatlanok jövedelmi adója tár- gyában. Sajnos, a rendelet végre- hajtásánál a pénzügyi közegek nem szívlelik meg a rendeletben foglaltakat. A vidéki adóhivata- lokban hozzá nem értő emberek végzik a mezőgazdasági jövedel- mek értékelését. Utasítani kell a pénzügyigazgatókat arra, hogy vegyék revízió alá a jövedelmi adókivetéseket. Sok a panasz a forgalmi adó és kereseti adó kive- tése körül is. A pénzügyminiszter- nek az a terve, hogy az illetékeket leszállítja. Elsősorban az örökö- södési illetéket kell leszállítani.

Foglalkozni kell az adómérséklés kérdésével is. Komoly takarékos- sági politikát kell csinálni és akkor meg lesz a lehetőség az adók mér- séklésére.

Az Országos Katholikus Nagy- gyűlés az idén október 9—12.

napjain fog tartatni Budapesten.

iiliiHimiimiiimiiiaiiiiiiiHiiiiimmiiifitmimililin.

A főiskolások |

régi szabója

PEKOVÍIS JÁNOS 1

Budapest, IX., Ráday-u. 21. f

. akinél teljes tandíját m e g t a k a r í t h a t j a s s a nála rendelt ruhaszükségletén. §

| Közvetlen a n g o l s z ö v e t behozatal. |

O E L E J

h w 4

o ff

O z o n d ú s á s v á n y i s o k , k é n , v a s e s s z é n - s a v t a r t a l o m m a l .

K ö s z v é n y , c s ú z , r h e u m a , i d e g g y e n g e - s e g , f á r a d t s á g , t e s t i f á j d a l m a k a t i . ellen.

E g y n a g y c s o m a g á r a h a s z n á - l a t i u t a s í t á s s a l 2 0 . 0 0 0 k o r o n a .

K a p h a t ó :

patikában, dogériátaan

FÓRAK'SÁR:

SZLÁVIK LEÓ GYÓGYSZERÉSZ

Budapest, VIII., Szeszgyár-utca I. sz.

Telefon • József 81—71.

Egyedül a „ D e l e j - s ó " v?lódi, patkó v é d j e g g y e l !

Ó v a k o d j u n k a s i l á n y u t á n z a t o k t ó l .

Fegyvereket és töltényeket=Knébl Ferenc £

\

(4)

K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A

A világpolitikában lassan-las- san fontos változások érlelődnek.

A napokban Németország, mint egyenrangú fél, belépett a nép- szövetségbe és most annak nyo- mán német-francia közeledésről beszélnek. Erre mutat a francia és a német külügyminiszterek bi- zalmas tanácskozása. A genfi ölelkezés ntán Stresemann és Briand a svájci határ közelében, de már francia területen levő Thoiry község kis vendéglőjében jött össze villásreggelire. A két politikus szinte lopva autózott el a kis községbe, hogy lerázzák magukról a kiváncsi újságírók nemzetközi hadát s a thoiry-i vendéglő asztala mellett több órán keresztül fontos kérdéseket tárgyaltak meg. Hogy miről tár- gyaltak, arról nem nyilatkoz- tak. Bizonyosnak tartják azon- ban, hogy a két államférfiú a Rajna-vidék kiürítéséről, a kato- nai ellenőrzés megszüntetéséről és a békeszerződésben Belgium- nak juttatott Eupen és Malmedy visszaadásának kérdéséről tár- gyalt. Kiszivárgott hírek szerint a két államférfiú teljes megegye- zésre jutott s ezzel hatalmas lé-

pést tettek előre a francia-német béke felé.

A Mussolini ellen elkövetett merénylet nyomán támadt olasz és francia eilentét hullámai még nem ültek el. Római jelentések szerint az olasz sajtó további franciaellenes támadásaiból arra következtetnek, hogy Olaszország nem hajlandó engedni az emig- ránsok üzelmeinek megakadályo- zására irányuló követeléseiből.

Fokozza az izgalmat, hogy a sza- badkőművesek nyíltan a hangu- lat kiélesítésén dolgoznak. így a szabadkőműves nagypáholy a francia kormánytól követeli, hogy Mussolini követeléseit kereken utasítsa vissza. A nyugtalanságot növelik azok a hírek, hogy a fa- siszták egyéni akcióval is fellép- nének, ha a kormány hivatalos eljárása nem járna sikerrel.

*

Az oláh miniszterelnök a na- pokban Rómában járt, ahol Mus- solinivei tanácskozásokat folyta- tott. A találkozás nyomán az a hír terjedt el a világsajtóban, hogy Olaszország Romániával úgynevezett barátsági szerződést kötött.

Amerikában borzalmas orkán pusztított.

Szombaton éjjel rettenetes cik- lon pusztította el Florida part- vidéki helységeit. A katasztrófá- nak áldozatul estek Amerika leg- fényüzőbb fürdőhelyei, Miami és Palm-Beach. Éjjel kezdett dü- höngeni a ciklon, mely még va- sárnap reggel is töretlen erővel pusztított. A szél hazakat döntött össze és Miamiban több mint 2000 épületet, közöttük egy húszeme- letes újságpalotát, a hatalmas szállodai épületeket és a milliár- dosok páratlan fényűzéssel be- rendezett villáit is megsemmisí- tette.

A tengerből óriási víztölcsérek zúdultak a szárazföldre. A tom- boló hullámok emberek százait sodorták a tengerbe.

Azok, akiket nem zúztak ha- lálra a szörnyű robajjal össze- roskadó épületek téglái, a száraz- földet ellepő tenger áldozatai let- tek. A partvidéken horgonyzó összes hajókat, a luxusgőzösöket és vitorlásokat egyaránt kisodorta a kikötőből az áradat és a hajók mind elmerültek.

Egy vonatot és többszáz auto- mobilt szintén magukkal ragad- tak a ciklon által felkorbácsolt forgószél örvények.

Banditák fosztogatnak a romok között és kirabolják a milliárdo- sok hulláit és a sebesülteket. Az ostromállapotot Florida állam te- rületére kihirdette az amerikai Egyesült-Államok kormánya.

Nagyszabású mentési munkála- tok folynak, de a hajókat a forgó bábaszél felkapta és a parti há- zakhoz csapta oly erővel, hogy a paloták összedűltek tőle. A ten- geri forgószél a tenger vizével el- öntötte a floridai félszigetet úgy, hogy az orkán elvonulása után nincs út, nincs vasút, csak.repülő- gépeken lehet megközelíteni Mia- mit és Florida déli partvidékét, mert a vasútvonalak elpusztul- tak. A repülőgépek lehetőleg ala- csonyra ereszkednek, hogy közel- ről figyeljék meg a pusztulást, egyesek le is szállottak. A mentő- expediciók hajókon mentek a katasztrófa színhelyére, főképen kötszereket vittek, de egész hajó- rakományokkal eleséget is, mert félő, hogy az elpusztult helysé- gekben éhínség fog kitörni.

A rettenetes tengeri forgószél tovább dühöng az amerikai szá- razföld felett. így a legközelebbi Nebraska államnak elpusztította egész gabonatermését.

«Fűbe-fába teremtette Isten az orvosságot» — mondja méltán a régi közmondás, mert a magyar ember népies gyógyszereinek legnagyobb részét mindig a gyógynövények képezték. Ennek a

közmondásnak aztán komoly tudományos értéket adott napjaink- ban több világhírű tudós számtalan tapasztalaton felépült meg- állapítása és hitvallása. Évezredes tapasztalatok s a világ leghíre- sebb gyógynövényszakértőinek tapasztalatai nyomán néhány olyan teakeveréket állítottam össze, melyek a legáltalánosabb bántalmak- nál biztos sikert eredményeznek s melyeknek előnyei, hogy gyor- san és biztosan hatnak, ártalmatlanok, a gyomrot és beleket nem izgatják, állandóak, huzamosabb időn át való használatuk a többi szervre semmiféle káros mellékhatással nincsen.

Számtalan hálairat igazolja, hogy az

ERDÉLYI TULIPÁN TEA: egyedüli biztos hatású szer a rendszeres bélműködés helyreállítására. Használata elősegíti az emésztést és mint enyhe és ártalmatlan hashajtó megtisztítja a szerve- zetet azoktól a káros anyagoktól, melyeknek jelenléte külö- nösen fejfájásban, szédülésben, a testen mutatkozó kiütések- ben, majd általános kedélylehangoltságban nyilvánul meg. Huza- mosabb időn át való használata megszünteti az arcbőrön mu- tatkozó kiütéseket, pattanásokat, a szervezetet felfrissíti, a látás megtisztul.

ERDÉLYI JÁCINT TEA: a benne foglalt aromás gyógynövények folytán olyan hatást gyakorol a gyomorban levő mirigyekre, melynek eredményeképen egyrészt étvágyat gerjeszt, másrészt az emésztést megkönnyíti, előmozdítja és az ú. n. gyomornyo- mást, savanyú felböfögést (gyomorsavtúltengést) a legrövidebb időn belül megszünteti.

ERDÉLYI RÓZSA TEA: a légesőutak és tüdő hurútos megbetege- déseinél igen hatásos gyógytea. Leválasztja a hurutos váladé- kot, a köhögést csillapítja, illetve megszünteti annak dacára, hogy bódító anyagokatjnem tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt adható. Asztma, légcső- hurut, szárazköhögésnél nélkülözhetetlen háziszer.

ERDÉLYI NÖVÉNY KRÉM: aromás gyógynövények kivonatából készült, természetes illatú, rendkívül finom szépítő és bőrápoló arckenőcs. A bőrt puhává, bársonyszerű tapintatúvá teszi, 10—12 nap alatt nyomtalanul eltünteti a szeplőket, májfoltot és egyéb bőrtisztátalanságot.

ERDÉLYI NÖVÉNY SZAPPAN: a legmodernebb tudományos eljá- rással közönbösítelt, tisztán növényi anyagokból előállított ártalmatlan, lúgmentes pipereszappan, kellemes illatú, kitűnően habzik. Minthogy teljesen közönbösített, továbbá üdítőhatású gyógynövények kivonatát tartalmazza, tartós és kellemes illa- tával minden más hasonló gyártmányt felülmúl.

ERDÉLYI CÉDRUS TEA: igen rövid idő alatt fejti csodálatos sová- nyító hatását anélkül, hogy a szívre, vagy bármely szervre a leg-

csekélyebb káros hatással lenne. Heti félkilogramm az a súly- csökkenés," mely a Cédrus-tea állandó használata mellett bekövet- kezik anélkül, hogy a legcsekélyebb kellemetlenséget vagy rossz közérzetet okozná.

ERDÉLYI HÓVIRÁG TEA: A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a nem fertőző eredetű fehérfolyás a vér rendellenes összetételével, illetve az úgynevezett vérszegénységben keresendő. A Hóvirág- Tea szaporítja a vörös vérsejteket, erősíti a szervezetet meg- szünteti az étvágytalanságot, szédülést és általános gyengeséget.

ERDÉLYI CSARAFÜ TEA: Fehérfolyásnál hüvelyöblítésre és tam- ponálásra kitűnő fertőtlenítő és összehúzó keverék. A hüvely fertőző baktériumait elpusztítja és az ezen betegséggel járó kellemetlen szagot és váladékot azonnal megszünteti.

ERDÉLYI SZÁSZORSZÉP TEA: használata által a gyermekek a leg- egyszerűbb ételeket is a legnagyobb étvággyal fogyasztják el.

Súlyban gyarapodnak sápadt arcszínük pirospozsgássá változik s szervezetük sikeresen áll ellen a különféle ragályos és egyéb betegségeknek.

ERDÉLYI NEFELEJTS TEA: igen erős vizelethajtó hatásánál fogva a vesék működését serkenti, ami által a hasüregben és végtagok- ban elhalmozódott vízmennyiséget a veséken át a legrövidebb időn belül eltávolítja a daganatokat, püffedtséget megszünteti.

ERDÉLYI NÁRCISZ TEA : Elsorolhatatlan az a sok panaszos tünet, amelyben az idegesség megnyilvánul, mint pl. álmatlanság, ki- merülés, ingerlékenység, bágyadtság, ideges fej- és arejáfás.

melyek a szervezet munkaképességét, életkedvét lassanként teljesen aláássák. — A Nárcisz-Tea nagyfokú megnyugtató hatásánál fogva ezeket a panaszokat a legrövidebb idő alatt megszünteti.

ERDÉLYI GYOPÁR TEA: a legrövidebb idő alatt megszünteti a rheumás bántalmakat, és használata különösen azon esetekben indokolt, mikor a betegnek egyszersmind fennálló szívbaja vagy arra hajlama van. Gyors és erélyes hatása nanak köszön- hető, hogy a rheumatikus (köszvénv, csúz) fájdalmakat okozó es a szervezetben lerakodó különféle húgysvas sókat és más savakat feloldja és leválasztja.

ERDÉLYI GYOPÁRBALZSAM: ' sokoldalú gyógyhatású nélkülöz- hetetlen haziszer. Belsőleg alkalmazva: nyomban megszünteti a görcsöket, gyomornyomást, rosszullétet, hasmenést, ha cukorra 15—20 cseppet cseppentve, kevés vízzel azt lenyeljük. Külsőleg gyors es csodalatos enyhülést érünk el, ha egy kis mennyiséget puha ruhara öntve, azzal a beteg testrészt bedörzsöljük : reu- más fájdalmak, szaggatások, izmok és inak megmerevedése, fejfájás es egyeb meghűlésektől származó bajnál. A hajhullást, korpakepzodest megszünteti és a hajat eredeti színében tartja meg. A mosdovizbe cseppentve ártalmatlan és biztos szer az arc tisztatalansaga ellen, pattanásokat, hámlást megszüntet.

Az ERDÉLYI virágteák csak ezen védjeggyel valódiak és kaphatók kizárólag a készítőnél-

ARANY K E R E S Z T GYÓGYSZERTÁR, BUDAPEST, V., NÁDOR-UTCA 24.

az ár előzetes beküldése mellett vagy postai utánvéttel.

Egy eredeti csomag 30.000 kor.

Egy eredeti csomag Erdélyi Növénykrém ... 20.000 kor.

3 csomag vételénél díjtalan csomagolás és szétküldés, -jscj

Egy eredeti csomag Erdélyi Növényszappan 15.000 kor.

Egy eredeti üveg Erdélyii Gyoplrbalzsam ... IS OOO kor.

í * r 3 csomag vételénél díjtalan csomagolás é s szétküldés.

(5)

1926 sze ptember 1 2 .

MAGYAR F A L U 63 Cs. Csutak Pista a kislakások dórjában.

Tisztölt Magyarfalu, hát mi lessz azokkal A régestül igért nagy kislakásokkal, Mejek a kisember termetéhöl szabva Fölépíttetnének mán födi alakba ?

Hallom, hogy odafönt töri magát száz fej, Mér is nem épül be a falusi házhej ? Az a sok telekhez juttatóit kisember

Föcskemadár módra hajlékot mér nem ver ? Hát baj is az, hogy a kisember nem szárnyas : Menten béfogadná az ereszi árnyas ;

Ennél is nyomósabb öreg baj azomba',

Hogy házhejbül a ház nem nyől, mint a gomba.

Mer, ha a kislakás úgy nyőlne magátúl, Nem ázna kobakunk tető híjján mátúl S a sok pesti nagyfej se törné kobakját, Hogyan építse meg a kisember lakját.

No, de óvásom a múlthetes lapokban, Kerülkőzötl mán egy okos zsidó ottan, Ki megcsinyálja a vaskarikát fábúl : Cserepes kislakást szökkenlve tufábúl.

Tuggya a kik csuda, hogy mi az a tufa ! Ám annyit sejdítek : a fele se trufa ; Hogyha zsidó méri, képviselő kéri : Az államnak pézit csakigen megéri.

Ammán béviláglik elmémbe egészen : Az a tufa hummi úri vájog lészen, Ojan finom, omlós, porlós, mállás vájog, Kit odafönt vernek a héber cigányok.

Kinek ibercíger hejelt jó a guba : Jó a kisembernek tégla hejelt iufa, Naccerün rakódik abbúl a kislakás, Akár a zsidónál a bankói rakás.

No lássa, tésuram, ez köll nékünk épen, Még meg is köszönjük azonfölül szépen, Hogy megkaptuk végül, ami dukált, nagyban : Mit a tapasztásért Bugyi kapott hajdan.

Telés a kislakás, csecsés a formája, De rá is szavadzunk a magos kormányra, Csak kirukkójjon a választási listán ! A hejségnek bölcse, Csóré Csutak István.

Szemlélődés a mezőkőn.

A termés piacrahozatalának máris mutatkozik némi hatása.

Augusztus hó folyamán ugyanis a pénzintézeti betétek kereken 30 millió aranykoronával szapo- rodtak. Ez a 30 millió aranyko- rona — ami 435 milliárd papir- koronának felel meg — mind- össze 5.4 százaléka annak az 57.46 millió aranykoronának, amit a Postatakarékpénztár és a 13 legnagyobb budapesti pénz- intézet" gyümölcsöztet. A kisebb és a vidéki pénzintézeteknél ter- mészetesen szintén szaporodott a betétállomány, erről azonban nincs megbízható számszerű ada- tunk. Attól persze még messze vagyunk, hogy a békebeli álla- potot elérjük, mert például a mostani takarékbetétek mind- össze 20.7 százalékát, a folyó- számlabetétek pedig 53.3 száza- lékát teszik annak a betét-állo- mánynak, amit a legnagyobb pénzintézetek 1913-ban kezeltek.

A kedvezőtlen helyzetnek nem egyedüli oka gazdasági viszo- nyaink mostohasága, de az is, hogy a nagy pénzromlás idején és a vagyondézsmák korszaká- ban bizony különösen a kis- emberek nagyon elidegenkedtek a bankoktól és takarékpénztá- raktól. Talán idővel, ha majd sikerül bizonyos valorizációt, a régebbi betétek értékkiegyenlíté- sét elérni, visszatér a bizalom és megmozdul a ládafiókban kama- tozatlanul heverő pénz is. Ami- kor végleg áttérünk a pengő- számításra, amúgy is ki kell cse- rélni minden nagy- és kisbankot, arany- és ezüstpénzt, különben károsodás érné azokat, akik hi- vatalos felszólításra sem cserélik új pénzre a régit, — bizonyosan úrrá lesz a jobb belátás és min- penki felkeresi a megbízható

pénzintézeteket, elsősorban is az altruista szövetkezeteket, mert bizony a pénz csak úgy ér vala- mit, ha hasznot hajt ha —, magyarán mondva — fiadzik, szaporodik.

*

Megérkeztek a svájci bikák.

A földmívelésügyi minisztérium tudvalevőleg néhány évvel az- előtt csak úgy tudta búzafeles- legünket igen kedvező áron Svájcban eladni, hogy kötele- zettséget vállalt, miszerint a vé- telár egy hányadáért ott tenyész- állatokat vásárol. Ezekre külön- ben is vérfelfrissítés céljából úgy az uradalmaknak, mint a köz- tenyésztésnek nagy szüksége van.

A kormány szakemberei a nem- régiben tartott nagy svájci bika- vásárok alkalmával be is szerez- ték a szükségletet. Összesen 34 bikát és 4 üszőt sikerült besze- rezni. 16 darabot az uradalmak megbízásából vásároltak, 18 da- rabot pedig a köztenyésztés cél- jaira szántak. Ez ptóbbiaknak szeptember hó 15-én árverés út- ján bocsátották eladásra. Az ár- verésen 15 bika el is kelt 22—34 millió koronás árakon. 3 darabot majd a kormány szabadkézből ad el a községeknek. Az üszők mind elkeltek. Az uradalmak részére bevásárolt bikák természetesen jóval drágábbak voltak. Egy pl.

a zirci apátságnak egy remek 6000 svájci frankba kerülő bika jutott, ami körülbelül 82% mil- lió papírkorona értéknek felel meg. A kormány kiküldött szak- embereinek a nézete szerint az idei svájci tenyészállatvásárok anyaga meglehetős gyenge volt, úgyhogy nem is lehetett annyi apaállatot venni, amennyit akar- tunk s amennyire szükség volt.

(Cs. 0.)

G Y E R M E K E K N E K

Oreg tanító.

Fikkom adta! Mit csináltok?

Vagy álmodom, vagy nem látok!

Szemüvegem rosszul mutat, Gyönge szemem keres, kutat, Mégsem látlak benneteket Hogy ki lármáz ? Hogy ki nevet ? Megvénültem, Elgyöngiil'em, Negyven éve, hogy leültem.

Hej! de volt egy kis M a r i k á m , Jó tanuló, béres kislány,

Szorgalmatos, szófogadó,

Ha pajkos volt, — nem tagadó,,.

Babos volt a kis szoknyája, Kék pántlika a hajába,,,

Ha kérdeztem — mindent tudott, Az volt ám a csuda dolog!...

Fikkom adta, — mintha látnám, Itt,'előttem az asztalkán...

Csendesebben lármázzatok,

— Beírom az osztályzatot,

p W J

m i

Cserkész parancs.

— Amikor én azt kiáltom:

oszolj .' !, akkor ketten három felé szaladjatok!

— Nem értem . . .

F e j t ö r ő k .

i.

Ö körme zg

Beküldötte Rácz Viktor, Böszörmény.

II.

A Magyar Falu 37. számában közölt fejtörők megfejtése:

I. Sivít a malac a réten át.

II. Beiratás.

III. Papiros.

— Mert nem tudod a szigorú cserkész parancsot! Hát ott legel három liba és ketten —• három felé szaladtok ! . . .

Helyesen fejtették meg: ifj.

Bontovics Imre, Csekő Mariska, Kovács Albert, csikdelnei Incze Antika, ifj. Hornyák András, Fe- kete Antal, Joó Mariska, Melha Ida, Szekeres R. János, Mátray Mária, Fehér Margit, Fekecs Ju- eika, Bencsik Margit és Ida, Asz- talos Márton, Frencsik Juliska, Nagy István, Korsós László, Vö- rös János, Varga Mihály, Trenk István, Szabó F. János.

A sorshúzásnál Joó Mariska (Gyula) nevét húztuk ki elsőnek és jutalmul egy szép regényköte- tet küldött a Magyar Falu szer- kesztősége és kiadóhivatala.

Ki tudja? A kis Kohn Móricka megkérdezi a papáját:

— Tata, mikor volt a mohácsi vész?

— Kérdezd meg a mamát, ő még biztosan emlékszik rá.

Hirdetőinket ajánljuk olva- sóink figyelmébe T

(6)

SZÖVETKEZETI ELET

Rovatvezető: C s c r u a y Ö l ö n , a Hangya ny. szerkesztőtitkára.

A szövetkezeti értékesítés kérdése.

I r t a : C s e r i i a y Ö d ö n .

Olvasom egyik lapban, hogy Németországban a birodalmi bank 240 millió aranymárkát, vagyis mintegy 280—300 millió arany- koronát folyósított a terményér- tékesítő szövetkezetek központ- jának, amely összeg kizárólag arra szolgál, hogy a gazdák az értékesítő szövetkezetekben el- raktározott gabonájukra kölcsönt kapjanak nem is nagy kamatra, mindössze 7%%-ra.

Még érdekesebb dolog az, hogy a porosz kormány egyenesen lehe- tetlenné tette, miszerint a meg- szorult gazda potom pénzen ad- j on túl a termésén, mert az ottani gabonaraktár szövetkezetek a ne- kik eladott gabona értékének 60 %-át azonnal kifizetik kamat- mentes kölcsönképen. A teljes árat természetesen akkor kapja meg, amikor a terményt a lehető legkedvezőbben értékesítették már a szövetkezetek.

így csinálnak egy ipari állam- ban. Ugyanekkor a mezőgazda- sági jellegű Magyarországon való- ságos háború üt ki a kereskedők jóvoltából, mert a kormány a

pénztári fölöslegekből három- millió aranykoronát folyósított forgótőke gyanánt a hitelszövet- kezeteknek a gabonaértékesítés megszervezése céljából. Német- ország tehát százszorta jobban megbecsüli földmívflő polgárait, mint a földmívelőnek kikiáltott Magyarország.

Sírni kell itt, vagy nevetni?

Egyiket sem, cselekedni kell!

Évtizedek óta mindig bődült hangzavar tört ki a kereskedők táborában, amikor a szövetkezeti értékesítés megszervezéséhez hoz- záfogtak és, sajnos, ezeknek az indokolatlan felfortyanásoknak mindig meg volt az eredménye, a szövetkezeti értékesítés ügye ismét csak elaludt hosszú időre.

Reméljük, az idén már nem lesz így. Reményünket van is mire alapítani.

Az Országos Központi Hitelszö- vetkezet ugyanis a hárommillió folyósítása után nyomban felszólí- totta a kötelékébe tartozó hitel- szövetkezeteket, hogy kapcsolják be üzletkörükbe a terményérté- kesítést. Több mint 300 szövet- kezet jelentette ki erre való kész- ségét, úgy hogy Magyarországon ime, új szövetkezetek alakítása nélkül is volna egy teljesen kész szövetkezeti magtárhálózat, nem kellene hozzá egyéb, csak egy, a német birodalmihoz* hasonló bank, amelyik ellátná bőkezűen a szövetkezeteket forgótőkével s akkor a magyar gazda nem 180—

200.000 koronát kapna búzájáért, mint amennyit az összebeszélt gabonakereskedők a legtöbb he- lyen fizettek.

Az Országos Központi Hitel- szövetkezet eddig csak 40—50 vidéki szövetkezetet tudott a forgótőke kicsisége miatt mun- kaba állítani és csodák-csodája, e csekély számú szövetkezet mű- ködésének is érezhető az üdvös hatása. Ott, ahol a szövetkezet vásárol gabonát, ott bizony a kereskedők is kénytelenek meg- adni a méltányosabb árat, külön- ben nincs számukra üzlet, nincs haszon, ami így természetesen

jóval kisebb, mintha az árakat ők maguk diktálnák, de azért mégis csak haszon.

Egyetlenegy példa megvilá- gítja, hogy milyen eredményeket szülhet a szövetkezetek beavat- kozása. Békéscsabán, ebben a nagy gabonakereskedelmi közép- pontban az egymással összebe- szélt kereskedők a legképtelenebb árakat fizették, csak azóta javult a helyzet, amióta a szövetkezet is vásárol gabonát. A kereskedők ára és a szövetkezet által fizetett árak közt oly nagy volt a különb- ség, hogy a különbözei elég volt a gazdák egész évi adójának a kifize- tésére.

Ez a tény igazán szebben be- szél minden szónoklatnál és iga- zán okulhat belőle minden gon- dolkodni tudó földmívelő.

Azért írtuk, hogy nem jajve- székelni, nem sírni, panaszkodni kell, hanem cselekedm.

Remélhetőleg az idei év tanul- ságaihói minden illetékes tényező levonja azt a következtetést,hogy ami bevált Németországban, Dá- niában, Kanadában, sőt még a bolsevista Oroszországban is, azt meglehet honosítani nálunk is ; csakis az erkölcsi alapon álló üz- leti verseny, a gazdák összetar- tása tud erőt venni a saját zse- bükre dolgozó gabonakereskedők és kupecek féktelenkedései fölött s ez tudja biztosítani azt, hogy a termelés haszna valóban a termelőé legyen. A szövetkezeti értékesítés- nek ez t. i. a legfőbb célja.

Bírói elismerés az értékesítő szövetkezeteknek. A szövetkezeti mozgalom az utóbbi években az északamerikai mezőgazdák köré- ben egyre növekedő népszerű- ségre tesz szert. Különösen az értékesítő szövetkezetek mutat- nak fel igen szép fejlődést, a gaz- dák mndinkább érezik, hogy terményeiknek szövetkezeti ér- tékesítése milyen nagy előnyöket jelent rájuk nézve. Örömmel lát- hatjuk, hogv a hivatalos közvéle- mény is méltányolja a szövet- kezeti mozgalom általános köz- gazdasági jelentőségét. Különö- sen a bíróságoknál tapasztal- ható igen nagyfokú elismerés.

Legújabban az északkarolinai dohánytermelők értékesítő szö- vetkezetének ügyében az illeté- kes bíróság tett nagyfontosságú elvi jelentőségű kijelentést. Egy ítélet megindokolása kapcsán ugyanis a következőket mondja : Teljesen helytelen az a felfogás, mely a mezőgazdáknak egyesü- léseit, amelyek révén a termé- nyeiknek értéken alóli elkótya- vetyélését akarják megakadá- lyozni, hasonlónak tartja a nagy- tőkés vállalatoknak olyan célból való szervezkedéséhez, amellyel egyrészt a munkabérek, másrészt pedig a földbérek leszorítását akarják elérni. Megállapítható — folytatja tovább az indokolás — hogy az összes eddig megtett kísérletek között a szövetkezeti szervezkedés tekinthető a legcél- ravezetőbb és a sikerre való leg- több kilátással kecsegtető kisér- letnek az igazságos jövedeLm- megoszlás biztosítására.

Az elboesútott tisztviselők szö- vetkezete. Érdekes szövetkezeti

T e r m e l j ü n k t ö b b e t !

Rovatvezető: Kovácsy B é l a ny. m. kir. gazdasági akadémiai igazgató.

A paradicsom termesztés hi- bái. A paradicsom még mindig egyike a legjobban jövedelmező termelési ág, amelynek termesz- tésénél azonban sok hibát követ- nek el a gazdák és ennek folytán nem tudnak olyan nagy mennyi- ségű és olyan jóminőségű para- dicsomot termelni, amennyit ter- melni lehetne és ennek folytán kisebb jövedelmet érnek el, mint amennyit elérhetnének. — Hiba mindenek előtt, hogy talajukat nem trágyázzák pedig számos kísérlettel bebizonyosodott, hogy a műtrágyák, különösen pedig a szuperfoszfát, rendkívül jó ha- tással van a paradicsom termesz- lésére. A palántázás előtt négy- szögméterenként 15 gr. mész- nitrogént, 15 gr. szuperfoszfátot és 10—15 gr. kálit kellene adni s a kipalántázás után is néhány- szor olyan vízzel megöntözni, amelyben műtrágyákat oldottunk fel. Egy négyszögméter megön- tözésére szükséges mennyiség : vízben feloldandó 10 gr. csilisa- létrom és 20 gr. szuperfoszfát.

Ezzel a műtrágyaoldattal a pa- lántákat kiültetés után, későbben pedig, mikor a gyümölcsök fele érettek, kell a növénykéket meg- öntözni. Hiba az is, hogy rend- szerint túl sűrűn palántáznak, holott a paradicsomnak sok vilá- gosság és meleg kell, amit a sűrű állás akadályoz. 50 palánta 100

—120 kg. gyümölcsöt hoz s eze- ket legjobb 1 m. széles, 9 m.

hosszú ágyakba háromsoros ke resztkötésben ültetni, de előzőleg a karókat egymástól 1 méternyire ledugni és minden karó mellé — egyet elibe, egyet mögéje — két palántát kell ültetni, s ha azok bizonyos magasságig megnőttek, a karókhoz hozzákötni, a levél- hónaljakból kinövő ágacskákat pedig lecsípni, hogy így a para- dicsomnövénv csupán egy szál- ból álljon. Július közepe táján azután a még mindig növekedő csúcsot is le kell csipni, hogy ne nőhessen tovább, mert az ezután következő gvümölcs úgy sem ér- hetik meg. Ennek lecsipése után nemcsak a hónaljakban, de a le- velek nyeléből is új ágakat akar növeszteni a paradicsom, amelye- ket szintén le kell csipkedni. A paradicsomot levélzetétől meg- fosztani nem szabad, mert ezáltal

alkulás folyik a szanálás követ- keztében elbocsátott köztisztvi- selők körében. Produkció Mező- gazdasági Ipari és Hitelszövetkezet cég alatt szövetkezetet akarnak alapítani, amelynek az lenne a célja, hogy az állás nélkül maradt B) listások ezreinek adjon meg- élhetést. A szövetkezetet ötszáz- ezer pengő alaptőkével tervezik, melyből százezer pengőt az érde- keltek máris összehoztak. A szö- vetkezet főüzletága a mezőgazda- sági termelés és értékesítés körébe vágó tevékenység, különösen ta- nyarendszerű gazdasági telepek létesítése, nemkülönben a tagok háziipari foglalkoztatása lenne, de be akarja vonni üzletkörébe a mezőgazdasági hitelközvetí- tést is.

A falu ós a város összebékítésc.

A belga fogyasztási szövetkezetek nem régiben megtartott évi kon- gresszusa is foglalkozott azzal a

a gyümölcs tovább fejlődését akadályozzuk. Éretlenül leszedni és deszkákon szárítani szintén nem célszerű, mert a kényszer érett paradicsom savanyú, a pa- radicsomnak tehát magán a nö- vényen kell megérni. K. B.

A reformfoszfát. Érdekes for- mában foglalkozik a Köztelek legutóbbi számában dr. Bittera Miklós a reformfoszfáttal s mu- tatja ki annak értéktelen voltát.

A reformfoszfát háborús termék, amidőn a nyers foszfátok feltá- rására nem állott a gyárak ren- delkezésére kénsav s így nem alakíthatták át vízben oldhatóvá a közetek foszfortartalmát, ha- nem csak citrátban oldhatóvá — azt is csupán részben — ami semmiként sem egyenértékű a vízben oldható foszforsavval. A reformfoszfátban van ugyan 22—- 24% foszforsav, de ebből vízben semmi, citrátban is csak 10%

oldható, a többi ellenben csak nyers foszfát, amely csupán évek múlva válik oldhatóvá, ha a ta- lajban elmálik. Megállapítja Bit- tera, hogy egyenlő hatást csak akkor lehet remélni, ha két és félszer annyi reformfoszfátot al- kalmazunk, mint szuperfoszfátot, holott a reformfoszfátnak fosz- forsav kilogrammonként ugyan az az ára, mint a szuperfoszfáté, amelynek pedig egész foszforsav tartalma vízben oldható. Egy q szuperfoszfát ára ab gyár 110—

115 ezer, egy q reformfoszfát ára Hegyeshalmon — mert Bécsből hozzák — 168.000 korona, azzal az indokolással, hogy a szuper- foszfátban csak 16—18 kg fosz- forsav van, holott a reformfosz- fátban 22—24 kg. De mit ér ez a többlet, ha félannyi sem oldódik belőle a talajban, mint amennyi kioldódik a szuperfoszfátból. Hi- szen Bittera szerint csak 2 és fél mázsából oldódik annyi foszfor- sav mint egy mázsa szuperfosz- fátból s ennek folytán a reform- foszfát 2 és félszerte drágább amannál. A hangzatos reklámok- nak ne üljünk fel, maradjunk meg azoknál a műtrágyáknál,

amelyeket már kiismertünk, ame- lyek hazánkban sokszorosan be- váltak s a külföldről behozott, gyakran hatástalan idegen ter- mékekkel szemben legyünk na- gyon óvatosak. K. B.

kérdéssel, hogy mikép volna le- hetséges a városi fogyasztási és a mezőgazdasági szövetkezetek között a kapcsolatokat kiépíteni.

A kérdés előadója, hivatkozva a franciaországi példákra, egy olyan közös intézmény megalakí- tását javasolta, amelyben a vá- rosi és a mezőgazdasági szövet- kezetek teljesen egyenlő feltéte- lek mellett vennének részt és egyenlő arányban élveznék a kö- zös munka eredményeit. A kon- gresszus azonban nem tette ma- gáévá az előadó javaslatait, mert aggályai voltak abban a tekintet- ben, hogy a konzervativ felfogású gazdaközönséggel a szocialisztikus érzelmű városi munkásság fog-e tudni együttműködni. (Akárcsak nálunk ! Szerk.) Ezért többen azt ajánlották, hogy a fogyasztási szövetkezeti központ létesítsen többfelé a vidéken bevásárlási telepeket.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :