Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány Somogy Megye Önkormányzata Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

20  Download (0)

Full text

(1)

D D D

(2)

Támogatók:

Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány Somogy Megye Önkormányzata Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Csurgó Város Múzeuma

Együd Árpád Városi Művelődési Központ Kézműves Kamara

SÜTÉV

Kapós Expo Vásáriroda Püspök és Társa Nyomda, Kaposvár

A katalógust szerkesztette és a bevezetőt írta:

L. Kapitány Orsolya

Fotó:

Gőzsy Gáborné Tervezte:

Matucza Ferenc

Felelős kiadó:

Dr. Király István Szabolcs Ph.D.

Kaposvár, 1998

SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA KAPOSVÁR, FŐ U. 10. TEL: 82 / 314-212

(3)
(4)

Tamás László 75 évvel ezelőtt, 1923-ban született Szekszárdon.

Amikor 12 évesen elszegődött nagybátyjához, Tamás Józsefhez inasnak, tálakat, fazekakat készítettek és azokat a maguk gyártot­

ta „gurgulával" díszítették.

A nagybácsi nem tűnt ki fazekas társai közül, ő is csak egy iparos volt, aki a mesterségét a mindennapi megélhetésért űzte, minden­

féle művészi ambíció nélkül. Az unokaöcs megtanulta nála a ko- rongolás és a díszítés alapvető fogásait, de ismereteit tovább akar­

ta fejleszteni, ezért az inasévek után 1940-ben továbbállt.

Először Steig Istvánhoz szegődött, akinek az elődei fehéredénye­

sek voltak. „A mester négy polgárit végzett, finomkodó ember volt, aki kényes, tiszta munkát készített".

Az itt töltött két év hozzásegítette, hogy a fazekasságban ne csak a megélhetés forrását lássa, hanem kísérletező kedvének és kíván­

csiságának is utat engedjen. Ennek köszönhető, hogy a fazekasság mellé a kályhás mesterséget is kitanulta Simontornyán, Lukács Já­

nos kályhásmester műhelyében. A mester a kályhásság minden fortélyát elsajátíttatta vele, még az építést is, hiszen még azt sem engedte át másnak.

Tamás László 8 évi tanulás után 1944-ben sikeres mestervizsgát tett mind a két szakmából.

Ettől kezdve arra törekedett, hogy minél hamarabb megkezdhesse önálló tevékenységét egy saját műhelyben. Erre csak 1948-ban nyílt lehetősége, amikor Bátaszéken egy megüresedett fazekas házba beköltözött. Először, mint kisiparosnak a megélhetését kel­

lett biztosítania, ami a vásárra termelt áruból volt csak lehetséges.

Munkásságának ezt az első időszakát a sárközi kerámia tömeg­

gyártása határozta meg.

1952-ben Kaposvárra hívták, hogy a frissen megalakult szövetke­

zetben vállalja el a szakmai irányítást. A szövetkezethez a megyé­

ben élő fazekasok és kályhások is csatlakoztak. Telephelyük a Honvéd utca elején, Vörös József kályhás műhelyében volt.

Tamás László Tolnából áttelepülve magával hozta a sárközi kerá­

mia hagyományát, de azt a vágyat is, hogy ebből a hagyományból

kilépve valami mást, valami újat alkosson.

(5)
(6)

A hely és az idő neki kedvezett.

A megyében működő fazekasok parasztedények gyártásából tar­

tották fenn magukat. A vásárlók körében egyre inkább jelentkezett a dfszáru iránti igény, amely lehetővé tette a sárközi kerámia gyár­

tásának meghonosítását.

E munka beindítását követően figyelmét a habán kerámia felé for­

dította, és megkezdte kísérleteit a hazánkban rendelkezésre álló mázakkal, hogy az eredeti darabokkal azonos minőségű terméke­

ket állítson elő. Mivel ekkor fehér fedőmáz nem volt az országban, ezért a színtelen mázba kevert ónoxiddal próbált fehér alapszint adni a kerámiáknak. Ez a próbálkozás nem sikerült, mert csak át­

tetszővé tette az edényeket, de nem takart be teljesen.

1956-ban, amikor beindult a fehér fedőmáz importja, előbb cseh, majd később német és olasz mázak is forgalomba kerültek. Ekkor nagy lendületet vett az a kutatómunka, amely elsősorban a Nép­

rajzi Múzeumban és az Iparművészeti Múzeumban őrzött tárgyak vizsgálatára irányult. E lendületet segítette, hogy olyan művészet­

történész szakemberek támogatták, mint Duma György, Domanovszky György, később pedig Katona Imre.

E kutatások és próbálkozások meghozták az eredményt. 1954-ben a népi iparművész címet, 1956-ban pedig a Népművészet Meste­

re címet és a velejáró oklevelet adományozták Tamás Lászlónak.

Ezzel olyan mesterek közé emelkedett, mint a karcagi születésű Kántor Sándor, a nádudvari Fazekas István és a siklósi Gerencsér Sebestyén.

A habánok edényeinek forma- és díszítményvilága új útra terelte a sárközi hagyományokon nevelkedett fiatalembert. A felfelé szűkü­

lő kupák, a gerezdéit, gömbölyű testű, általában ónfedéllel záródó korsók, a patikaedények új formákat jelentettek a paraszti ízléshez szokott alkotónak.

Tamás László második nagy stíluskorszakát a habán fazekasság elemző tanulmányozása és a jelenkor igényeihez igazodó feldol­

gozása határozta meg. Kaposvár az 1970-es évek elejére a

poszthabán kerámia központjává vált. A habán termékek nemcsak

a hazai, hanem a nemzetközi piacot is meghódították.

(7)

I

A művészeti irányító munka mellett a mester ismereteit és tapasz­

talatait átadva olyan jeles alkotókat is nevelt, akik részben e hagyo­

mányok folytatóivá, részben pedig továbbfejlesztőivé váltak.

Mivel egész életét és művészetét a kísérletezés és az új utak kere­

sése határozta meg, ezzel még idősebb korában sem hagyott fel.

Harmadik stíluskorszakát azok a lüszterezéssel készült kerámiák jelentik, melyek eredete a Közel- Keletre nyúlik vissza. E barna és vörös fémfényű díszedényeknek nemcsak a színvilága, hanem számos esetben formavilága is távoli népek kultúráját idézik.

6

(8)

9

(9)

11

(10)

11

(11)
(12)

15

(13)
(14)

21

(15)

23

(16)
(17)

Címlapon:

Korsó.

Lapos tálból kinövő, tojás alakú test, kifelé szélesedő hengeres peremmel és ívelt füllel. Fehér alapon két soros pikkelyminta és csigavonalban rendezett tulipán motívum. A legszélesebb mintasorban két oroszlán által tartott zöld levélkoszorú, közepében fazekascímer és 1980-as évszám.

Mag.:34,5 cm , száj átm.:12 cm , talp átm.: 11,8cm Tamás László (továbbiakban T.L.) tulajdona.

Tamás László munka közben.

1 . Sárközi tál.

Mély öblű, keskeny peremű, engobbal írókázott és folyatott mórágyi tál.

Mag.:8,2cm, átm.:26cm

Magyar Művelődési Intézet (továbbiakban M M I ) tulajdona.

2. Sárközi tányér.

Rámás szélű, keskeny peremű, az öblében szár nélküli virág minta. Két oldalról behúzott hullámvonal sárga pöttyökkel.

Mag.: 3,5 c m , átm.: 21,3 cm T.L. tulajdona.

3. Sárközi tányér.

Rámás szélű, keskeny peremű, az öblében futó madár motívum. Széle és pereme hullámvonallal díszített.

Mag.: 3,5 c m , átm.: 21,4 cm T.L. tulajdona.

4. Tányér.

Mély öblű, keskeny peremű, fehér alapon kék mázzal, geometrikus mintával díszített.

Mag.:4,8cm, átm.:24,5cm M M I tulajdona.

5. Kistányér.

Keskeny perem és öböl, fehér alapon kék mázzal díszített. A szélén pont, félkörív és cakkozott vonal, az öblében tulipán virágkompozíció.

Mag.:2,3cm, átm.:17,2cm

Rippl-Rónai Múzeum (továbbiakban RRM) tulajdona.

6. Teáskészlet.

A kiöntő és a cukortartó gömbölyű forma, ívelt füllel. A csésze félgömb alakú, az alátét lapos, enyhén ívelt széllel. Zöld pikkely mintával díszített.

Kiöntő mag.: 8,5cm, átm.9,5cm Cukortartó mag.:5,7cm, átm.:7,5cm Csésze mag.:5cm, átm.:8cm Alátét mag.:1,8cm, átm.:11,5cm RRM tulajdona.

7. Tál.

Keskeny pereme, mély öbölben végződik. Közepében visszahajló, egymásba boruló stilizált rózsa és levél díszítéssel. Szélén szimmetrikusan elhelyezett levél motívum.

Mag.:3,4cm , átm.:31,8cm M M I tulajdona.

8. Gyertyatartó.

Lapos talpból kinövő nyújtott forma, kihajló peremmel. Fehér alapon, stilizált tulipán mintával díszített.

Mag.:20,2cm , átm.:6,4cm M M I tulajdona.

(18)

9. Étkészlet.

Tökhéj formájú tányérok és tál, a levesestál gömbölyded forma. Fehér alapon, kék gránátalmás díszítés.

Levesestál mag.: 17,5 c m , száj átm.: 21,5 cm, talp átm.: 14 cm Mélytányér mag.: 4,8 c m , átm.: 21 c m ,

Lapostányér mag.: 2,7 c m , átm.: 23 cm, Tésztás tál mag.: 5,5 cm, átm.: 26 c m , Kistányér mag.: 2cm, átm.: 16 c m , M M I tulajdona.

10. Kancsó.

Lapos talpon álló gömb alakú test, alacsony hengeres nyakkal, lapos félkör alakú füllel. Kék alapon fehér és sárga mázzal díszített.

Mag.:29cm , száj átm.:12cm , talp átm.:12,8cm M M I tulajdona.

1 1 . Váza.

Lapos talpon álló, körte alakú test, szűkülő nyakkal és kihajló szájperemmel. Fehér alapon mangán és kék színű mázzal hálós- és apró virágmintával díszített.

Mag.:30cm , száj átm.:11,3cm , talp átm.:7,5cm T.L. tulajdona.

12. Tál.

Keskeny perem, nagy mély öböllel. A peremén fehér alapon sárga és zöld geometrikus szélminta, öblében madár motívum.

Mag.: 3,7 c m , átm.: 30,2 c m T.L. tulajdona.

13. Tányér.

Mély öblű, keskeny peremű, fehér alapon sárga, zöld és kék mázzal díszített. A szélén körbefutó tulipán motívum, kazettás rendszerű dísszel és levél mintával. A tányér öblében ágon ülő madár.

Mag.: 6,8 cm, átm.: 25 cm M M I tulajdona.

14. Tál.

Keskeny perem, széles, mély öbölben végződik. Fehér alapon kék mázzal díszített. A szélén geometrikus és levél díszítés, a közepében madár motívum.

Mag.: 3,8 c m , átm.: 31,5 cm M M I tulajdona.

15. Fedeles kupa.

Széles talp, felfelé szűkülő hengeres test. Felül fehér alapon kékkel festett körbefutó, szaggatottan elhelyezett pikkelyminta, a hasán, az ívelt füllel szemben öt szál virág csokorba kötve. Teteje rézlapból hajlított, kerámia gombbal ellátott.

Mag.: 23 c m , száj átm.: 9,4 c m , talp átm.: 12,5 c m . M M I tulajdona.

16. Süteményes készlet.

Tökhéj formájú tányérok. Fehér alapon, kék széllel díszített, az öblében sarokra rendezett virágkompozíció.

Nagytányér mag.: 4,6 cm, átm.: 21 cm Kistányér mag.: 2,7 cm, átm.: 14,5 cm M M I tulajdona.

17. Bokály.

Erősen kibuggyanó has rész, keskeny talpban és enyhén szélesedő magas nyakban végződik.

Fehér alapon geometrikus szélmintával és sárga rózsa motívummal díszített.

Mag.:20cm , átm.:6,5cm M M I tulajdona.

(19)

18. Kistányér.

Keskeny, ívelt perem, keskeny öbölben végződik. Fehér alapon zöld mázzal festett gránátalmás díszítés.

Mag.:2,3cm , átm.:17,2cm RRM tulajdona.

19. Talpas patikaedény.

Talpon álló, felfelé kissé ívelten szélesedő hengeres test, kihajló szájperemmel, gombbal ellátott tetővel. Talpán körbefutó pikkelyminta, oldalán gránátalmás sordísz pikkely szegéllyel.

Mag.: 21 c m , száj átm.: 9,3 c m , talp átm.: 7,8 cm M M I tulajdona.

20. Palack.

Keskeny talp, hengeres test, négy oldalról lapítva. A nyakrész hirtelen szűkül, mely kör alakú szájnyílással záródik. Oldalán csokorba szedett virágkompozíció.

Mag.: 17,5 cm, száj átm.: 3 c m , talp átm.: 6,9 cm M M I tulajdona.

2 1 . Patikaedény.

Hat lappal határolt hengeres test, kissé ívelten záródó felsőrésszel, kör alakú szájnyílással.

Fehér alapon tőből kinövő színes virágkompozíciók.

Mag.: 18,5 cm, száj átm.: 4,5 c m , talp átm.: 10,7 cm RRM tulajdona.

22. Patikaedény.

Keskeny talp, felfelé kissé ívelten szélesedő hengeres forma. Oldalán kék virágkompozíció három soros csíkminta köré rendezve.

Mag.: 25 cm, száj átm.: 9,5 c m , talp átm.: 7,2 cm M M I tulajdona.

23. Fedeles korsó.

Lapos talpon álló, gömb alakú test, alacsony hengeres nyakkal, lapos ívelt füllel. A száját kerámia gombbal ellátott réztető fedi. A hasán fehér alapon félkörívben hajló,, stilizált színes virágmotívum.

Mag.: 21 cm, száj átm.: 9 cm, talp átm.: 8,6 cm..

M M I tulajdona.

24. Tányér.

Széles perem, keskeny mély öböl. A szélét és az öblét tulipán és gránátalma motívum díszíti.

1990-es évszámmal ellátott. Lüszteres technikával készült.

Mag.: 4,5 cm, átm.: 25,5 cm T.L. tulajdona.

25. Váza.

Kerek talp, felfelé szélesedő hengeres test, ívelten szűkülő nyak, kihajló szájperem. A talp és nyakrészen széles lüszterezés, a hasán pikkelyminta, melyet kazettába fogott habán virágkompozíció tör meg.

Mag.: 22,7 c m , száj átm.: 7,3 c m , talp átm.: 6,2 cm T.L. tulajdona.

26. Váza.

Lapos talpon álló, gömb alakú test, ívelten szűkülő nyakkal és kihajló szájperemmel. Talpa és nyaka lüszterrel díszített, a hasán körbefutó habán mintasor.

Mag.: 24,4 c m , száj átm.: 7 c m , talp átm.: 8 cm T.L. tulajdona.

(20)

Figure

Updating...

References

Related subjects :