Az óra tematikája, vizsgakérdések stb

20  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: Szóbeli kommunikáció II.

Mündliche Kommunikation II. Dr. Bikics Gabriella Dr. Bikics Gabriella

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

Verbal Communication II. Hétfő: 10.00-12.00h

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

BA Germanisztika (nappali) és Germanisztika minor

Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 2 2 -

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

A szeminárium célja, hogy a hallgatók bővítsék szókincsüket, fejlesszék szóbeli kommunikációs képességeiket. Autentikus szövegek hallgatásával, olvasásával és feldolgozásával szert tesznek a hétköznapi életben használt szókincsre és beszédfordulatokra. Középpontban áll a konverzáció és önálló szövegalkotás fejlesztése, amire a hozzászólás, érvelés, kommentár, szerepjáték, vita, tervjáték, kerekasztal-konferencia gyakorlásával kerül sor. Ezt másodlagosan kiegészítik a receptív készségek, az olvasás- és íráskészség.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1.

Ziele, Thematik und Anforderungen des Kurses

2.

(Lektion 5) Sagen und Meinen – Anspielungen machen und emotional differenzieren

3.

Mit anderen Worten – Gespräche über komplexe Themen verstehen, Gedanken klar ausdrücken

4.

Was soll das denn heißen? Telefongespräche führen, Anspielungen machen und emotional differenzieren

5.

Leistungsmessung, mündlich I.

(Lektion 6) Jung und alt –Radiosendungen (auch nicht standardsprachliche) verstehen, in einem Interview flüssig antworten und reagieren

6.

Generationen – Reportagen oder Talkshows verstehen, eigene Meinung darstellen

7.

Dynamische Sprache – Korrespondenz verstehen, Radiosendungen (auch nicht standardsprachliche) verstehen

8.

Leistungsmessung, mündlich, II.

(Lektion 7) Viel Glück - komplexe Vorlesungen, Reden und Berichte verstehen - in einem Kommentar eigene Standpunkte darstellen

9.

Auf dem Weg zum Glück - lange Texte mündlich zusammenfassen - Gedanken klar ausdrücken

10.

Grenzenloses Glück - mündliche Berichte verstehen - rasch wichtige Einzelinformationen finden - in Texten implizite Einstellungen erfassen

11.

Leistungsmessung, mündlich III.

(Lektion 8) Neue Welten - argumentieren und auf andere reagieren

12.

Suche nach neuen Welten - rasch wichtige Einzelinformationen finden - in einem Kommentar eigene Standpunkte darstellen

13.

Roboterwelten - schriftliche Berichte verstehen - mündliche Berichte verstehen - ein klar gegliedertes Referat halten

14.

Leistungsmessung, mündlich IV.

15.

Bewertung, Abschluss des Kurses Jegy szerzésének feltételei:

aláírás, beszámolók és szódolgozatok az egyes témakörökből Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1. Daniels, Albert – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Sander, Ilse – Buttler, Ellen – Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt B2 Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch, Stuttgart: Klett 2007.

(2)

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Daniels, Albert – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Sander, Ilse – Buttler, Ellen – Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt B2 Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 4 Audio CDs. Stuttgart: Klett 2007.

2.

Daniels, Albert – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Sander, Ilse – Buttler, Ellen – Tallowitz, Ulrike.: Mittelpunkt B2 Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene.

Arbeitsbuch mit Audio CD. Stuttgart: Klett 2007

3.

Fitz, Angela – Neustadt, Eva: Mittelpunkt B2 / C1. Redemittelsammlung. Stuttgart: Klett 2009.

4.

Brinker, K. – Sager, S.: Linguistische Gesprächsanalyse. Eine Einführung. 3. Auflage.

Schmidt Verlag: Berlin. 2001.

5.

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München:

Langenscheidt 1997.

Egyéb tudnivalók:

BA és minor csoportok összevonása esetén a Mittelpunkt B2 és a Mittelpunkt C1 könyvek (Lehrbuch) közül a csoport nyelvi szintjének inkább megfelelőbbet választjuk, és a differenciálásra a munkafüzet (Arbeitsbuch) felhasználásával nyílik lehetőség.

A szóbeli értékelésnél fontos szempont a szabatos, stilisztikailag helyes nyelvhasználat.

(3)

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: Írásbeli kommunikáció II.

Schriftliche Kommunikation II. Dr. Bikics Gabriella Dr. Bikics Gabriella

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

Written Communication II. Szerda: 08.00-10.00h

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

BA Germanisztika (nappali) és Germanisztika minor

Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 2 2 -

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

Az órákon foglalkozunk az írásbeli interakciók különböző rétegeivel: fordítás németre, hivatalos levelezés; nyomtatványok, kérdőívek megfogalmazása, kitöltése; komplex tények, információk írásban történő átadása mások számára; panaszlevelek megfogalmazása; érdekes témákról részletes leírás, súlypontok kiemelése; beszélgetés, előadás, ill. prezentáció közben jegyzetek készítése. Az írásbeli produktumok elkészítésekor nagy figyelmet fordítunk a stilisztikai és nyelvhelyességi követelmények betartására.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1. Ziele, Thematik und Anforderungen des Kurses

2. (Lektion 5) Was ist tabu? rasch wichtige Einzelinformationen finden

3. Lügen, die niemanden betrügen? In Korrespondenz Umgangssprache und idiomatische Wendungen verstehen, gut strukturierte Texte schreiben (Zur selbständigen Bearbeitung: Korrespondenzen – Korrespondenz verstehen, In Korrespondenz Umgangssprache und idiomatische Wendungen verstehen)

4. Leistungsmessung I.

5. (Lektion 6) Bevölkerungsentwicklung – gut strukturierte Texte schreiben, komplexes Thema strukturiert vortragen

6. Die Alten –schriftliche Berichte verstehen (Zur selbständigen Bearbeitung: Kreative Texte – zeitgenössische literarische Texte verstehen, fiktionale Texte erfassen)

7. Leistungsmessung II.

8. (Lektion 7) Liebesglück - literarische Erzählungen verstehen

9. (Zur selbständigen Bearbeitung: Das Glück liegt im Verzicht - zeitgenössische literarische Texte verstehen - Geschichten erzählen und angemessen beenden

Die Schokoladenseite des Lebens - rasch wichtige Einzelinformationen finden 10. Leistungsmessung III.

11. (Lektion 8) Technische Umwälzungen - schriftliche Berichte verstehen - Informationen notieren und weitergeben - anspruchsvolle Texte zusammenfassen

12. Neue Medizin neuer Mensch? - Fachtexten Informationen und Meinungen entnehmen (Zur selbständigen Bearbeitung: Erfinderwerkstatt - Sachverhalte detailliert darstellen - Informationen und Ratschläge austauschen)

13. Leistungsmessung IV.

14. Wiederholung, Zusammenfassung 15. Bewertung, Abschluss des Kurses Jegy szerzésének feltételei:

aláírás, négy zárthelyi dolgozat (teszt) és házi fogalmazások megírása Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1.

Daniels, Albert – Dengler, Stefanie – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Lanz, Monika – Sander, Ilse – Schlenker, Wolfram –Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt. C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch. Stuttgart: Klett 2008.

2.

Daniels, Albert – Dengler, Stefanie – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Lanz, Monika – Sander, Ilse – Schlenker, Wolfram – Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt. C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Arbeitsbuch + Audio CD. Stuttgart: Klett 2008.

(4)

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München:

Langenscheidt 1997.

2. Fitz, Angela – Neustadt, Eva: Mittelpunkt B2 / C1. Redemittelsammlung. Stuttgart: Klett 2009.

3. Gansel, G.: Textsortenlinguistik. München: UTB 2012.

Egyéb tudnivalók:

BA és minor csoportok összevonása esetén a Mittelpunkt B2 és a Mittelpunkt C1 könyvek (Lehrbuch) közül a csoport nyelvi szintjének inkább megfelelőbbet választjuk, és a differenciálásra a munkafüzet (Arbeitsbuch) felhasználásával nyílik lehetőség.

A feldolgozandó témák, az ezekhez kapcsolódó gazdag és korszerű szókincs, az írásbeli készségek fejlesztését szolgáló változatos gyakorlattípusok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók fejleszthessék, bővíthessék írásbeli kommunikációs készségeiket, elsajátíthassák a szükséges nyelvi szerkezeteket. A félévi jegy megállapításakor - a tantárgy jellegéből adódóan - a zárthelyik eredményeit, valamint a beadott és leosztályozott házi feladatok jegyeit vesszük figyelembe. Az írásbeli teljesítmény értékelésekor fontos követelmény a nyelvtanilag helyes kifejezésmód, az újonnan elsajátított szókincs és szószerkezetek használata, az egyes stílusrétegeknek megfelelő fogalmazás megírása, megfelelően tagolt és koherens szövegek létrehozása. A pontszámmal értékelhető feladatoknál az elégséges (2) jegyhez 60%-ot, a közepes (3) jegyhez 70%-ot, a jó (4) jegyhez 80%-ot, a jeles (5) jegyhez 90%-ot kell elérnie a hallgatóknak.

(5)

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: Fonetikai gyakorlatok II.

Phonetische Übungen II.

Csetnekiné Dr.

Bodnár Ildikó Dr. Bikics Gabriella

Az óra címe nemet nyelven: Az óra időpontja:

Phonetic Practice II. Hétfő: 12.00 – 13.00h

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

BA Germanisztika (nappali) és Germanisztika minor

Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 1 1 -

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

Az óra célja, hogy az első félévben megszerzett fonetikai ismertekre támaszkodva bővüljön a hallgatók szakmai ismerete a fonetika tárgyköréből, és kiejtésük javuljon, tudatosabbá váljon. Ezt egyrészt a az első félévben megkezdett elméleti ismeretek ismétlése, kiegészítése által, másrészt pedig kiejtési gyakorlatok (pl. versfelolvasás, gépi hangfelolvasás, anyanyelvű beszélők kiejtetésének megismerése) segítségével érjük el. A szemináriumokon külön figyelmet fordítunk a hangsúly (szó- és mondathangsúly) kérdéseinek, illetve az idegen szavak kiejtésének gyakorlására.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1. Vokale (lang und kurz).

2. Konsonanten (betont und unbetont).

3. Wortbetonung.

4. Buchstaben-Laut-Zuordnung.

5. Silbenbau (Anfangsrand und Endrand).

6. Diphthonge (schließend und öffnend).

7. Aussprache von Fremdwörtern im Deutschen.

8. Wortbetonung.

9. Intonation (Fragen, Aussagesätze).

10. Reime und Gedichte.

11. Komplexe Übungen.

12. Komplexe Übungen.

13. Komplexe Übungen.

14. Komplexe Übungen.

15. Klausur.

Jegy szerzésének feltételei:

Rendszeres óralátogatás, órai feladatok elvégzése. A félévet záró gyakorlati feladatokat tartalmazó zárthelyi dolgozat megírása legalább 60 százalékos eredménnyel.

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1.

Dietz, Günther – Tronka, Krisztián: SprechProbe. Aussprachetraining für ungarische DaF- Lerner. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó 2004.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

-

Egyéb tudnivalók:

-

(6)

Neptun kód: BTGEN209AM2

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző:

Grammatikai gyakorlatok Dr. Bikics Gabriella Dr. Kriston Renáta

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

Grammatik exercises kedd 10.00-12.00h

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

BA Germanisztika (nappali) és Germanisztika minor

Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 2 2 -

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

A hallgatók a nyelvtani gyakorló órákon a Szóbeli kommunikáció és az Írásbeli kommunikáció szemináriumokon előforduló alapvető nyelvtani jelenségeket elemzik és gyakorolják. Autentikus szövegek segítségével megfigyelik a nyelvtani struktúrák előfordulását, lefordítják és megbeszélik a németül megfogalmazott szabályokat, struktúrák, mondatok, végül komplex szövegek kiegészítése, fordítása és létrehozása révén képessé válnak a nyelvtani jelenségek magabiztos használatára szóban és írásban egyaránt.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1.

Einführung: Ziele, Materialien, Methoden, Aufgaben und Anforderungen des Kurses

2.

Passiv

3.

Passivübungen

4.

Passivfähigkeit

5.

Passivübungen

6.

Test I.

7.

Konjunktiv I.

8.

Konjunktivübungen

9.

Test II.

10.

Modalverben

11.

Komplexe Übungen: Passiv

12.

Komplexe Übungen: Konjunktiv II.

13.

Komplexe Übungen Konjunktiv I.

14.

Komplexe Übungen: Modalverben

15.

Bewertung, Abschluss des Kurses Jegy szerzésének feltételei:

aláírás, zárthelyi dolgozat

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1. Karin Hall-Barbara Scheiner: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Ismaning: Hueber Verlag 2001.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

-

Egyéb tudnivalók:

-

(7)

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: Irodalmi műfajok: elemző szeminárium

Literarische Gattungen: analytisches Seminar

Paksy Tünde/Barna László

Bazsóné dr. Sőrés Marianna

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

Literary Genres: Analytical Seminar Kedd: 16.00–18.00h

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

Germanisztika minor

Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 2 2 -

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

A szeminárium a műnem- és műfajtörténeti áttekintő előadáshoz kapcsolódóan az ott megszerzett elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására kínál lehetőséget. A műnemek között a prózaepikára és a lírára fókuszálva a hallgatók a 18., 19., 20. és 21. század irodalmi, erősen kanonizált terméséből válogatva vizsgálják az egyes műfajok sajátságait, azok formai és funkcionális változását, a műfajjegyek vándorlását, így a műfajok egymáshoz való közelítését is.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1.

A tematika ismertetése, bevezetés az irodalmi szövegek elemzésébe

2.

Próbaelemzés

3.

Sturm und Drang: egy zsenikorszak zsenije: Johann Wolfgang von Goethe költészete

4.

Johann Wolfgang von Goethe: Leiden des jungen Werther

5.

Jacob Grimm és Wilhelm Grimm: Német mondák

6.

Jacob Grimm és Wilhelm Grimm: Német mondák II.

7.

A német romantika irodalmi műfajai. A Schlegel-fivérek: Athenäums-Fragmente:

Progressive Universalpoesie

8.

Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame Geschichte

9.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Der Sandmann

10.

A Biedermeier és a naturalista prózaírás horizontja: Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche

11.

Ballada és novella műfaji sajátosságai Annette von Droste-Hülshoff és Arany János [!]

(Brückenweihe, Frau Ágnes) műveiben

12.

Thomas Mann egy kiválasztott elbeszélése: Tonio Kröger, Tod in Venedig, Mario und der Zauberer

13.

Paul Celan költészete: Die Todesfuge

14.

Zusammenfassung: Gattungsmerkmale.

15.

Evaluation.

Jegy szerzésének feltételei:

Referátum és min. 5–7 oldalas szemináriumi dolgozat (főszöveg: 12 pt, TNR, másfeles sorköz, sorkizárt; lábjegyzet: 10 pt, TNR, szimpla sorköz, sorkizárt, konzekvensen alkalmazott hivatkozástechnikával).

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1. A Gutenberg-projekt megfelelő forrás lehet néhány primer szöveg szempontjából.

Brüder Grimm: Deutsche Sagen = http://www.sagen.at/texte/sagen/grimm/inhalt.html (15.

02. 2013).

2. Kappanyos A.: Ballada és románc = A magyar irodalom történetei, 1800-tól 1919-ig, Szegedy-Maszák M., Veres A. (Hg.), Bp.: Gondolat 2007.

3. Orosz Magdolna: Progresszív egyetemes poézis: Romantikus ellentételezések és utópiák.

Bp.: Gondolat 2008.

4. Schlegel, Fr.: Charakteristiken und Kritiken (1796–1801), Behler, E. (Hg.), München- Paderborn-Wien-Zürich, o. Vg. 1967, Bd. 2.

(8)

5. Szerdahelyi I.: Műfajelmélet mindenkinek. Bp.: Akadémiai 1997.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Ingarden, R.: Das literarische Kunstwerk. München: GRIN 2001.

2.

Schutte, J.: Einführung in die Literaturinterpretation. Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler 2005.

Egyéb tudnivalók:

A prózaepikai és a lírai műfajok szemináriumi elemzésének célja annak bizonyítása, hogy a műfajok formai és funkcionális elemekből álló nyitott rendszerek, amelyek változását a rendszer bizonyos elemeinek az átalakulása vagy cseréje idézi elő. Aszerint, hogy a régi és újabb elemek milyen viszonyba kerülnek egymással, jönnek létre új vagy átmeneti műfajok. Az elemek kombinációinak nagy száma megnehezíti az egyes műfajok definiálását, a műfaj specifikus jegyeinek felismerését. A szemináriumi elemzések célja ezen jegyek felismerésének gyakoroltatása. Az eredményes vizsgálódásokhoz szükséges mind az otthoni felkészülés, mind az órai intenzív interakció.

(9)

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: A német nyelvű irodalom fejlődése,

korszakai, műnem- és műfajtörténete Entwicklung der deutschsprachigen

Literatur, ihre Epochen, die Geschichte ihrer Gattungen und Untergattungen

Bazsóné dr. Sőrés Marianna

Bazsóné dr. Sőrés Marianna

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

History of German Lenguage Literature and of its Genres csütörtök 14.00-16.00 h Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

Germanisztika minor Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

előadás kollokvium 2 3

-

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

A kurzus alapismereteket közvetítve átfogó képet ad a német irodalom egyes korszakairól. Európai kontextusba helyezve áttekinti a különböző irodalmi irányzatokat, stílusokat, azok kialakulásának társadalmi, filozófiai és művészettörténeti hátterét. Foglalkozik a műfajelmélet legfontosabb kérdéseivel, a műfajok tipizálásának módszereivel. Tárgyalja az egyes műfajpoétikákat, a műfajok sajátságait fejlődésük tükrében.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1.

Műnemek, műfajok, műfajelméletek – történeti áttekintés, a műfaj alapvető kérdései, a tipizálás problémája

2.

Görög és római kultúrörökség; a dráma és eposz; a műfajelmélet történetének kezdetei:

Arisztotelesz, Horatius

3.

Korai középkor – lovagi kultúra – későközépkor

4.

Reneszánsz – humanizmus – reformáció

5.

Barokk – a regény típusai; a jezsuita iskoladráma; antik formák a lírában; Martin Opitz - az első normatív poétika koncepciója

6.

Felvilágosodás - a dráma polgárosodása: Gottsched és Lessing drámaelmélete; didaktikus költészet; Alexander Baumgarten és az új filozófiai alapú esztétika; a rokokó idill.

7.

Érzékenység – érzelmesség: a Sturm und Drang drámaelmélete; a ballada műfaja; a szentimentális és pszichológiai regény formái; a (weimari) klasszika: Schiller irodalom- és drámaelmélete; Goethe műfajelmélete; a fejlődésregény.

8.

A német idealizmus kora – a romantika esztétikai rendszere; a regény és mese új funkciója;

Friedrich és August Schlegel, Hörderlin és Hegel spekulatív műfajelmélete

9.

Biedermeier, Junges Deutschland – író és valóság új viszonya; funkcióváltás a lírában és a prózában; útirajz, politikai vers, tárca

10.

Realizmus, naturalizmus – az objektív valóságtükrözés problémája; a realista regény és novella; a naturalista dráma; Vischer regényelmélete

11.

A ’modern’ fordulat: impresszionizmus, szimbolizmus, újromantika, újklasszicizmus – nyelvkritika; új esztétikai eljárások; az impresszionista líra és próza, a szimbolista dráma

12.

Avantgárd irányzatok, expresszionista dráma, próza és líra; a montázsregény; új tükrözési

mód a tárgyiasság jegyében, az epikus színház brechti elmélete

13.

Stílpluralizmus 1945 után – a nyelv- és ideológiakritika, régi/új irodalmi formák: hangjáték, short story, nyelvi kísérletek a lírában – Konkrete Poesie; deskriptív műfajelméletek

14.

Dokumentarizmus a drámában és a prózában, ’új-szubjektivizmus’, ’önreflexió’, önéletrajz, emlékirat, nőirodalom; hétköznapi költészet: a „hosszú vers”

15.

Posztmodernitás –a polarizáltság élménye; dekonstrukció, destrukció, többszólamúság, intertextualitás, önreflexió; a posztdramatikus színház, performance, a posztmodern próza

(10)

Vizsgakérdések:

1.

Gattungstheorie; Aufgabe, Begriffsformen, Probleme der Klassifikation, Kriterien der Gattungsbestimmung

2.

Anfänge der Literatur in der Antike; Merkmale des Dramas und des Epos; der erste Ansatz in der Geschichte der Gattungstheorie; Aristoteles und seine Poetik

3.

Der allegorische Wesenszug der mittelalterlichen Literatur; die Entwicklung des Dramas;

Vorformen der Prosa; der ritterliche Minnesang

4.

Eigentümlichkeiten der deutschen Renaissance; Funktion der Literatur in der Zeit der Reformation; literarische Formen der Gesellschaftskritik in der Prosa; Merkmale des protestantischen Schuldramas und des Jesuitendramas

5.

Typische Formen des Barockromans; literarische Formen der weltlichen und religiösen Lyrik; literaturtheoretische und sprachpflegerische Tätigkeit von Martin Opitz

6.

Literarische Gattungen in der Zeit der Aufklärung; der konzeptionelle Unterschied der Dramentheorie von Gottsched und Lessing; das bürgerliche Lustspiel und Trauerspiel

7.

Theoretische Grundlage, Entwicklung und literarische Formen der Empfindsamkeit;

Gattungen des Rokoko; die Ballade und das Drama des Sturm und Drang

8.

Abkehr von der bürgerlichen Dramenkonzeption – Schillers Dramentheorie; Goethes Theorie der literarischen Gattungen

9.

Neue Funktion der Literatur – neue Weise der Wirklichkeitsdarstellung; poetische Formen und Merkmale des kritischen und des poetischen Realismus; Hegels und Vischers

Romantheorie; der Effekt der Verklärung

10.

Aufbruch der Moderne – Veränderung der literarischen Gattungen, der Verfahrensweisen und Techniken an der Jahrhundertwende; Merkmale des Impressionismus, des

Symbolismus und des Ästhetizismus in der Literatur im Kontext der Sprachkrise und der Sprachreflexion

11.

Avantgardistische Experimente im Drama des Expressionismus; filmtechnische Verfahrensweisen in der Prosa; Formen der expressionistischen Lyrik

12.

Brechts Theorie des epischen Theaters; Ausgangsposition, theoretische Grundlage, wirkungsästhetische und rezeptionsästhetische Aspekte seines Entwurfs;

Verfremdungseffekte

13.

Fragen der Authentizität und Faktizität; gesellschaftlicher Hintergrund des Dokumentarismus; Merkmale und ästhetische Probleme der dokumentarischen Prosa und des politisch- dokumentarischen Dramas; das neue Volksstück

14.

Erscheinungsformen der ’zweiten ’ Kultur; Selbstreflexivität als Konstruktionsprinzip in den Autobiographien und Memoiren

15.

Feminismus – Frauenbewegung – Frauenliteratur. Ausdrucksmöglichkeiten und Repräsentation der weiblichen Identität als ein ästhetisches Problem; Merkmale der weiblichen Schreibweise in den Frauenromanen

16.

Im Spannungsfeld der Moderne und der Postmoderne. Tendenzen und Merkmale der Dekonstruktion in der Prosa und im Drama der Gegenwart

Jegy szerzésének feltételei:

sikeres szóbeli vizsga

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1. Beutin, W.: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6.

überarb.Aufl. Stuttgart: Metzler 2001.

2. Horn, A.: Theorie der literarischen Gattungen. Ein Handbuch für Studierende der Literaturwissenschaft. Würzburg: Königshausen&Neumann 1998.

3. Markwardt, B.: Geschichte der deutschen Poetik. 5 Bde. Berlin: de Gruyter 1967.

4. Zymner, R.: Gattungstheorie. Probleme und Positionen der Literaturwissenschaft.

Paderborn: Mentis 2003.

(11)

1. Hempfner, K. W.: Gattungstheorie. Information und Synthese. München UTB 1973.

2. Huyssen, A., Scherpe, K.-R.(Hg.): Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels.

Reinbeck bei Hamburg. Rowohlt 1986

3. Schnell, R.: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart: Metzler 2003.

Egyéb tudnivalók:

Az előadás a műfajok változásának tükrében tárgyalja a német irodalom főbb fejlődési tendenciáit a 12. századtól napjainkig. Az irodalom változását a kultúra egyéb területeivel szüntelen kölcsönhatásban lévő változásként mutatja be. Emellett hangsúlyt fektet a német nyelv fejlődésének bemutatására is.

(12)

Neptun kód: BTGEN306AM

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző:

Multimedia-intermedialitás Multimedia-Intermedialität

Bazsóné Dr. S ő rés Marianna

Bazsóné Dr.

S ő rés Marianna

Az óra címe angol nyelven: Az óra

időpontja:

Multimedia-intermediality Szerda 14.00-

16.00h Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

Germanisztika minor Az óra

típusa: Beszám. kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 2 4

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1.

Jegy szerzésének feltételei:

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Egyéb tudnivalók:

(13)

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: Morfológia II.

Morphologie II. Dr. Kriston Renáta Dr. Kriston Renáta

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

Morphology II. péntek 10.00-12.00h

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

Germanisztika minor

Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 2 2 -

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

A szeminárium középpontjában olyan morfológiai, illetve a morfológiai struktúrával kapcsolatos jelenségek és kategóriák kerülnek, amelyek esetében a német és a magyar nyelv jelentősen különbözik egymástól, és ahol fokozott interferenciaveszély fenyeget (szintetikus és analitikus szóalakok, szenvedő igealakok, módbeli segédigék, igeidők, igemódok).

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1. Modalverbähnliche Verben mit dem Infinitiv 2. Nominalisierung und Verbalisierung

3. Infinitivsätze 4. Adverbialsätze 5. Relativsätze 6. Partizipialsätze 7. Negation 8. Zeitstufen 9. Klausur.

Jegy szerzésének feltételei:

A félév végén zárthelyi dolgozat.

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1. Karin Hall-Barbara Scheiner: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Hueber Verlag 2001.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1. Engel, Ulrich. Deutsche Grammatik. 2., verbesserte Auflage. Heidelberg: Julius-Groos- Verlag, Budapest: Múzsák Kiadó 1992.

2. Helbig, G. & Buscha, J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.

Berlin – München: Langenscheidt KG 2001 Egyéb tudnivalók:

A dolgozatok 60 százalékos tudást követelnek meg az elégségeshez.

(14)

Neptun kód: BTGEN403AM2

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző:

Szintaxis II.

Syntax II.

Csetnekiné Dr.

Bodnár Ildikó Dr. Kriston Renáta

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

Syntax II. Hétfő: 16.00-18.00h

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

Germanisztika minor

Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 2 2 -

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

A szeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatót a mondattan alapvető fogalmaival, a német mondatok felépítésével, sajátosságaival. A tárgy szervesen kapcsolódik a morfológiához, amennyiben itt a hallgatók a megismert szófajok mondattani szerepével, a szórendi szabályokkal, az egyes szófajok mondatban történő viselkedésével ismerkednek meg. A kontrasztivitás szempontját figyelembe véve foglalkozunk a tanórákon a mondatrészek, mondatfajták, egyszerű és összetett mondatok, függőségi viszonyok elemzésével. Közben gyakorolják a hallgatók a mondatokat összekapcsoló kötőszók használatát, tudatosítják a morfológiában megismert szófajok mondattani szerepét.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1. Mondatfajták /szórend, intonáció/

2. Mondatformák, mondatminimum.

3. Mondatrészek. Állítmány, az összetett állítmány részei.

4. Névszói állítmány.

5. Az alany.

6. Az alany és állítmány egyeztetése, különleges esetek.

7. Gyakorlás, elemzés, dolgozat.

8. Tárgy (Akkusativ-, Dativobjekt) 9. Tárgy (Genitiv-, Präpositionalobjekt) Jegy szerzésének feltételei:

Aktív részvétel az órákon, zárthelyi dolgozatok megírása az egyes témakörök befejezése után.

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1. Bradean-Ebinger Nelu (Hg.) Deutsche deskriptive Übungsgrammatik. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 2003.

2. Hall, Karin / Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Verlag für Deutsch 2000.

3. Helbig,Gerhard-Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Leipzig, Berlin usw.:

Langenscheidts 1999.

4. Zielinski, Wolf-Dietrich: ABC der deutschen Nebensätze. Ismaning: Hueber 1995.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1. Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig, Berlin u.a.:

Langenscheidt 1994.

Egyéb tudnivalók:

-

(15)

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: Komplex nyelvi tréning II.

Komplexes Sprachtraining II. Dr. Bikics Gabriella Dr. Bikics Gabriella

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

Complex Language training II. Csütörtök 10.00-12.00h

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

Germanisztika minor

Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 2 2

-

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

A szeminárium célja, hogy a hallgatók fejlesszék C1 szintű nyelvi ismereteiket mind a szóbeli, mind az írásbeli kommunikáció terén. Az aktuális modern témák ösztönöznek a szóbeli aktivitásra, a véleménykifejtésre és vitára, valamint kreatív szövegek alkotására.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1. Einführung: Ziele, Thematik uns Anforderungen des Kurses

2. (Lektion 11) Globalisierung heute - Radiosendungen (auch nichtstandardsprachliche) verstehen

(Zur selbständigen Bearbeitung: Global erfolgreich – rasch wichtige Einzelinformationen finden

3. Der qualitative Sprung – komplexe Vorlesungen, Reden und Berichte verstehen

4. Folgen der Globalisierung – ein klar gegliedertes Referat halten, Sachverhalte detailliert darstellen, als Vortragender auf andere eingehen

5. Klimawandel – Vorträge und Debatten verstehen

6. Die Globalisierung und wir – Argumente schriftlich abwägen, Ankündigungen machen, Diskussion moderieren, komplexes Thema strukturiert vortragen

7. Leistungsmessung I. mündlich und schriftlich

8. (Lektion 12) Wandel - Radiosendungen (auch nichtstandardsprachliche) verstehen, Geschichten erzählen und angemessen beenden

9. Wertewandel – anspruchsvolle Texte zusammenfassen, argumentieren und auf andere reagieren

10. Lernen im Wandel – komplexe Vorlesungen, Reden und Berichte verstehen, Notizen machen, die anderen nützen, an Verhandlungen teilnehmen

11. Verwandelt – argumentieren und auf andere reagieren

12. Zeit im Wandel – gut strukturierte Texte schreiben, eigene Meinung darstellen

(Zur selbständigen Bearbeitung: Ab morgen wird alles anders – in Texten implizite Einstellungen erfassen, Informationen und Ratschläge austausche)n

13. Leistungsmessung II. mündlich und schriftlich 14. Wiederholung, Zusammenfassung

15. Bewertung, Abschluss des Kurses Jegy szerzésének feltételei:

két zárthelyi dolgozat (teszt) és szóbeli beszámoló, házi dolgozatok Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1. Daniels, Albert – Dengler, Stefanie – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Lanz, Monika – Sander, Ilse – Schlenker, Wolfram – Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt. C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch. Stuttgart: Klett 2008.

2. Daniels, Albert – Dengler, Stefanie – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Lanz, Monika – Sander, Ilse – Schlenker, Wolfram – Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt. C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Arbeitsbuch + Audio CD. Stuttgart: Klett 2008.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1. Daniels, Albert – Dengler, Stefanie – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Lanz, Monika – Sander, Ilse – Schlenker, Wolfram – Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt. C1. Deutsch

(16)

als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 3 Audio CD-s. Stuttgart: Klett 2008.

2. Fitz, Angela – Neustadt, Eva: Mittelpunkt B2 / C1. Redemittelsammlung. Stuttgart: Klett 2009.

3. Backhaus, Anke –Sander, Ilse –Skrodzki, Johanna: Mittelpunkt B2 / C1. Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Stuttgart: Klett 2010.

Egyéb tudnivalók:

BA és minor csoportok összevonása esetén a Mittelpunkt B2 és a Mittelpunkt C1 könyvek (Lehrbuch) közül a csoport nyelvi szintjének inkább megfelelőbbet választjuk, és a differenciálásra a munkafüzet (Arbeitsbuch) felhasználásával nyílik lehetőség.

A feldolgozandó témák, az ezekhez kapcsolódó gazdag és korszerű szókincs, az írásbeli készségek fejlesztését szolgáló változatos gyakorlattípusok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók fejleszthessék, bővíthessék írásbeli kommunikációs készségeiket, elsajátíthassák a szükséges nyelvi szerkezeteket. A félévi jegy megállapításakor - a tantárgy jellegéből adódóan - a zárthelyik eredményeit, valamint a beadott és leosztályozott házi feladatok jegyeit vesszük figyelembe. Az írásbeli teljesítmény értékelésekor fontos követelmény a nyelvtanilag helyes kifejezésmód, az újonnan elsajátított szókincs és szószerkezetek használata, az egyes stílusrétegeknek megfelelő fogalmazás megírása, megfelelően tagolt és koherens szövegek létrehozása. A pontszámmal értékelhető feladatoknál az elégséges (2) jegyhez 60%-ot, a közepes (3) jegyhez 70%-ot, a jó (4) jegyhez 80%-ot, a jeles (5) jegyhez 90%-ot kell elérnie a hallgatóknak.

(17)

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: A német nyelvű irodalom tendenciái a 20.

században

Tendenzen der deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert

Bazsóné Dr. Sőrés Marianna

Bazsóné Dr. Sőrés Marianna

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

Tendencies in German Literatur of 20th Century Hétfő: 09.00-10.00h Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

Germanisztika minor Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

előadás kollokvium 1

2 -

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

A kurzus a 19./20. fordulójától napjainkig tekinti át a német irodalom fejlődési irányzatait.

Megvilágítja a jelentősebb irodalmi tendenciákat, azok összefüggéseit, társadalmi-filozófiai hátterét, művészeti, kulturális vonatkozásait. Tárgyalja az egyes esztétikákat, ezen belül a modernitás, az avantgárd, az ’új’-realizmus, a dokumentarizmus, az új-szubjektivitás, a posztmodern esztétikai programját. Foglalkozik a nyelvkritika, a nyelvi reflexió hatásával, ehhez kapcsolódóan a nyelvi közvetítés, a tükrözés különböző módjaival, továbbá a műfajok változásával.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1.

A századforduló: az irodalmi - művészeti forradalom történelmi – társadalmi – tudományos - kulturális háttere; szellemi – filozófiai irányzatok - Nietzsche, Mach, Freud, Jung

2.

A modernitás fogalma, az irodalom- és művészetfelfogás változása, impresszionizmus, szimbolizmus, Jugendstil, újklasszika, újromantika, esztéticizmus - nyelvkritika.

3.

Az elbeszélés új formái és technikái a századfordulón – Rilke, Musil, Hofmannsthal, Schnitzler, Th. Mann

4.

A századforduló lírájának átalakulása - Rilke, George, Hofmannsthal

5.

A századforduló drámájának átalakulása - Hofmannsthal, Schnitzler, Wedekind

6.

Avantgárd irányzatok - az expresszionista próza és líra – Döblin, Benn, Trakl

7.

Az expresszionista dráma - Heym, Kaiser, Toller

8.

’Új tárgyiasság’ - szemléletváltás, új médiumok, a valóságtükrözés új formája a prózában – Kafka, Hesse, Th. Mann

9.

A dráma átalakulása – új funkció és formanyelv; az epikus színház – Brecht; az ’új’

népszínmű – Horváth, Fleißer

10.

Kahlschlag, Trümmerliteratur - Gruppe ’47 - Böll, Schnurre, Borchert

11.

Új formák, nyelvi kísérletek a lírában 1945 után – hermetikus költészet, ’konkrete Poesie’, regionális költészet, hétköznapok lírája - Celan, Gommringer, Jandl, Artmann, Rühm, Wiener, Bauer, Brinkmann

12.

A hatvanas évek újrealista irodalma – dokumentarizmus a drámában és a prózában;

Gruppe ’61, ’Werkkreis Literatur der Arbeitswelt’ - Kipphardt, Weiss, Hochhut, Runge, Wallraff; a kölni iskola

13.

’Új-szubjektivitás’ – tendenciaváltás a hetvenes években - önéletrajzok, naplók, memoár irodalom - Lind, Grass, Bernhard, Handke, Canetti; feminizmus - nőirodalom – Bachmann, Struck, Stephan; a nőirodalom második hulláma - Wolf, Jelinek

14.

Postmodern próza és dráma– vita a ’post’-ról a nyolcanas években, magas és populáris kultúra; német-német irodalom – Ransmayr, Becker, Kunert, Jelinek

15.

Multikulturalitás, a migráció irodalma - irodalom az újraegyesülés (1989) után - Terézia Mora, Herta Müller, Zsuzsa Bánk, Rafik Schami; hagyomány, modern és posztmodern kérdése; a kilencvenes évek generációja - Thomas Brussig; a Golf – Generáció - Christian Kracht, Benjamin Stuckrad-Barre, Florian Illies; popirodalom - Christian Kracht

(18)

Jegy szerzésének feltételei:

szóbeli vizsga

Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1.

Glaser, Horst Albert (Hg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 1988ff. Bd. 8 [1888-1918];Bd.9 [1918-1945]. Reinbek: Rowohlt 1982/1983; Bd. 10 [1945-1995].Bern, Stuttgart, Wien: Haupt 1997.

2.

Kiesel, Helmut: Geschichte der literarischen Moderne. Sprache, Ästhetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert. München: Beck 2004.

3.

Schnell, Ralp: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart: Metzler 1993.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Petersen, Jürgen H.: Der deutsche Roman der Moderne. Stuttgart: Metzler 1993.

2.

Denkler, Horst/ Prümm, Karl (szerk.): Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen, Traditionen, Wirkungen. Stuttgart: Reclam 1976.

3.

Vogt, Jochen u.a.: Einführung in die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts. Bd. 2:

Weimarer Republik, Faschismus und Exil. Opladen: Westdeutscher Verlag 1977. Wunberg, Gotthart (szerk.): Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Stuttgart: Reclam 1995.

Egyéb tudnivalók:

-

(19)

Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: Fordítástechnika I. Németről magyarra

fordítás

Übersetzungstechnik I. Übersetzung aus dem Deutschen ins Ungarische

Dr. Bikics

Gabriella

Dr. Bikics Gabriella

Az óra címe angol nyelven: Az óra időpontja:

Techniques of Translation I. Translation from German into

Hungarian Szerda: 10.00 – 12.00 h

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága:

BA nappali, minor Az óra

típusa:

Beszám.

kötelezettség Heti óraszám: Kreditérték: Előfeltétel:

szeminárium gyakorlati jegy 2 2

Az óra rövid tartalmi ismertetése:

A szeminárium célja, hogy a hallgatók korábbi fordítási ismereteiket felhasználva a gyakorlatban sajátítsák el a nyelvi közvetítési készséget. A foglalkozások során részletesen elemezzük az adott alkalomra otthon elkészített fordítás minden kérdését a nyelvtani problémáktól kezdve a szemantika és a stilisztika szintjéig. A németről magyarra fordítandó szövegek autentikus forrásból származnak és jól szolgálják a nyelvi közvetítési kompetenciák fejlődését.

Az óra tematikája, vizsgakérdések stb. részletes ismertetése:

1. Einführung: Ziele, Thematik und Anforderungen des Kurses 2. Merkmale und Schwierigkeiten der sprachlichen Vermittlung

Text 1: Der lange Weg zum Glück

3. Text 2. Die Einheit – eine Erfolgsgeschichte 4. Detaillierte Textanalyse:

Text 3: Die Schokoladenseite des Lebens 5. Text 4: Die Epoche der Industrialisierung 6. Leitungsmessung I.

7. Grammatische Strukturen des Textes:

Text 5: Real, irreal? A-D

8. Text 6: KI Forschung will Informationstechnik vereinfachen 9. Erschließung der grammatischen Strukturen:

Text 7: Teufelsbesen oder gnadenlose Betten 10. Text 8: Wie funktioniert es? Eine komplexe Analyse.

Jegy szerzésének feltételei:

aláírás, fordítások elkészítése zárthelyi és házi dolgozat formájában Fontosabb kötelező irodalom jegyzéke:

1.

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Wiesbaden:

Quelle & Meyer 1992.

2.

Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg 2000.

3.

Daniels, Albert – Dengler, Stefanie – Estermann, Christian – Köhl-Kuhn, Renate – Lanz, Monika – Sander, Ilse – Schlenker, Wolfram –Tallowitz, Ulrike: Mittelpunkt. C1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuch. Stuttgart: Klett 2008.

Fontosabb ajánlott irodalom jegyzéke:

1.

Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata. Budapest: Scolastica 1997.

2.

Klaudy Kinga/ Salánki Ágnes: A fordítás lexikája és grammatikája. Német-magyar fordítástechnika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1995.

3.

Hönig, Hans G. - Kußmaul, Paul: Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch.

Tübingen: Narr 1982.

Egyéb tudnivalók:-

(20)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :