Könyvtárak a mexikóvárosi földrengésben megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

sza, a s z á m í t ó g é p itt is. ott is c s u p á n s e g é d e s z k ö z . A s z á m í t ó g é p r é s z v é t e l e a DSIS-ben lehet, hogy nagyobb m é r v ű , viszont nyilvánvaló, hogy egy "alfa­

betikus classaurus" m i n ő s é g e a f o g a l o m r e l á c i ó k t e k i n t e t é b e n rosszabb.

Az i n f o r m á c i ó k e r e s é s b e n a PRECIS-nek jobbak a k u t a t ó t u l a j d o n s á g a i , mint a DSIS-nek. Az i n d e x e l é s t e k i t e t é b e n pedig a k é r d é s t nem lehet e g y e d ü l az e l m é l e t a l a p j á n e l d ö n t e n i . Az i n d e x e l é s Intellektuális r é s z e mind a k é t rendszer e s e t é b e n kb. egyforma n e h é z s é g i fokon á l l . A P R E C I S nyelvlogikai e l j á r á s a sem e g y s z e r ű b b , mind a DSIS k a t e g ó r i a b e o s z t á s a . A h a s z n á l a n d ó o p e r á t o r o k , illetve i n d i k á t o r o k s z á m a kb. ugyanaz. A szótár k i d o l g o z á s á h o z s z ü k s é g e s szellemi munka között sincs k ü l ö n b s é g .

Biswas é s Smith t « 8 6 - b a n a Loughborough-1 M ű s z a k i Egyetemen a könyvtári é s informatika tan­

s z é k e n (egy Comart m i k o r s z á m í t ó g é p e n C B A S I C programnyelven) iesztet k é s z í t e t t e k a DSIS é s a P R E C I S ö s s z e h a s o n l í t á s á r a . M á s o d l a g o s f o r r á s o k b ó l 600 dokumentumot v á l a s z t o t t a k ki (mikro- é s mak- rodokumentumokat fele-fele a r á n y b a n ) a f e l n ő t t k é p ­ z é s , i n f o r m á c i ó k e r e s é s é s m u n k a f l k o n ó m i a t e r ü ­ letéről. T e s z t j ü k a l a p j á n ú g y ítélték meg, hogy a DSIS e g y s z e r ű n e k t ű n h e t az avatatlanok s z á m á r a .

A gyakorlat azonban e g é s z sor p r o b l é m á t vet fel, amely az i n d e x e l ő t s z á m o s k i e g é s z í t ő d ö n t é s s e l ter­

heli meg. Ha pedig az i n d e x e l ő n e k kell sokszor d ö n t e ­ nie, akkor a s z u b j e k t i v i t á s , n é h a az ö n k é n y e l e m é t lopják az e l j á r á s b a . M é g kritikusabban hangzik Biswas é s Smith k i j e l e n t é s e , miszerint aligha hihető, hogy Ranganathan (ha m é g é l n e ) a Term Structure ilyen t é v e s k i d o l g o z á s á t helyben hagyta volna. A m e g j e l e n é s i f o r m á t illetően e l g o n d o l k o d t a t ó , hogy milyen keveset gondol a rendszer m e g a l k o t ó j a a fel­

h a s z n á l ó r a . Az ő r e a k c i ó i k a t is keilene t a n u l m á ­ nyozni.

Biswasszal, Smithtel e g y b e h a n g z ó a n állitható, hogy a DSIS nem k e z e l h e t ő k ö n n y e b b e n , mint a P R E C I S , de annak a kvalitásait - ami a t é t e l e k meg­

j e l e n é s i f o r m á j á t illeti - nem éri el.

Jegyzetek, irodalom

[1| Ingetraut Dahlberg foglalta össze annak a dissszertá- ciónak a legfőbb eredményeit, legfontosabb mondani­

valóját, amelyet Francis J. Devaőason: Computer based systems for generaling different types of subject indexes and alphabetical classaurus based on the

"Deep Structure'* of Indexing Lauguages. - Karnatak University. 1984. cimü müvében írt. Devadason diss7ertációja G. Bhattacharyya elméletén alapszik.

Devadason a témával később is foglalkozott, és több izben jelentek meg írásai a tárgyra vonatkozóan:

• DEVADASON. F. J.: Computerlzation of Deep Struc­

ture Based Indexes. = International Classification, 12. köt. 2. sz. 1985. p. 8 7 - 94,

• DEVADASON, F. J.: Computerized Deep Strukture Indexing System. Frankfurt/Main: Index Veri. 1986.

42. p. (FID/CR Report No.21)

Ez utóbbi írás Von Helmut Beck cikkének közvetlen előzménye.

12] BHATTACHARYYA, G.: A generál theory of subject indexing languages = Ph. D. Thesis. Karnatak Uni­

versity. Dharwad, India, 1980.

[31 CRAVEN. T. C : String Indexing. Orlando, Fia.: Academ- Ic Press, 1986. XI. 246 p.

[4] BISWAS- SMITH: Term and cross reference structure in computerized Deep Structure Indexing System. = International Cfassification, 15. köt. 3. sz. 1988. p.

139- 144.

(5) BHATTACHARYYA, G.: Classaurus: its fundamentals, design and use. = Unlversal Classification I.: Subject analysis and orderíng systems. Proceedings 4th Inter­

national Study Conference on Classification Re­

search... Augsburg 1982. Ed. Ingetraut Dahlberg. - Frankfurt/Main, 1982. p. 140.143- 146.

[6] DEVADASON, F. J - RAMANUJAM, M. K.: Computer aided construetlon of "alptiabetic" classaurus. p.

173- 182.

/BECK, H.: Deep Structure Indexing System (DSIS) - elne Alternatlve zu PRECIS? - Zentralblatt flir Brbllo- thekswesen, 103. kitt. 7. sz. 1989. p. 2 8 9 - 296./

(Esztó Péterné)

Könyvtárak a mexikóvárosi földrengésben

A m e x i k ó v á r o s i f ö l d r e n g é s 1985 s z e p t e m b e r é b e n a R i c h t e r - s k á l a szerint 7-es e r ő s s é g ű volt, M e x i k ó addigi t ö r t é n e l m é b e n a l e g t ö b b k é r t okozta. A k ö z t á r ­ s a s á g i e l n ö k h á r o m n a p o s g y á s z t rendelt el, é s a nem­

z e t k ö z i s z o l i d a r i t á s j e l e k é n t a külföldi s e g é l y s z á l l í t ­ m á n y o k is azonnal elindultak.

S z e r e n c s é r e nem túl sok k ö n y v t á r pusztult el, ennek e l l e n é r e i d ő l e g e s e n t ö b b e t be kellett z á r n i , k ö z ö t t ü k a h á r o m legfontosabb k ö z m ű v e l ő d é s i k ö n y v ­

tárat. A s z a k k ö n y v t á r a k k ö z ü l a legnagyobb k á r az orvosi k ö n y v t á r a k a t é r t e , mivel ezek a m e g s é r ü l t k ó r h á z a k r é s z e i voltak.

A k ö n y v t á r h a s z n á l ó k milliói maradtak o l v a s ó h e l y é s s z o l g á l t a t á s n é l k ü l . A k o r m á n y z a t n a k m é g i s e l ő s z ö r az I s k o l á k a t é s l a k ó h á z a k a t kellett rendbeho­

zatnia. A k ö n y v t á r a k r a csak a m á s o d i k l é p c s ő b e n k e r ü l h e t e t t sor.

356

(2)

t

TMT36.4vf.1fW1.8. sz.

H á r o m nappal a f ö l d r e n g é s u t á n Margreet Wiinstroom, az IFLA akkori főtitkára k ö r ö z v é n y ! küldött minden tagszervezetnek é s i n t é z m é n y n e k , s benne s e g í t s é g e t kért a m e x i k ó i k ö n y v t á r a k n a k . Az ú j j á é p í t é s i program e g y s é g e s í t é s e é r d e k é b e n a Mexi- can Library Association ( M e x i k ó i K ö n y v t á r i E g y e s ü ­ let) egy Nemzeti B i z o t t s á g o t hozott létre m á s i k öt m e x i k ó i k ö n y v t á r i e g y e s ü l e t t e l k a r ö l t v e . A b i z o t t s á g f e l m é r é s t k é s z í t e t t a m e g r o n g á l ó d o t t k ö n y v t á r a k r ó l , mely szerint ö t v e n n é g y k ö n y v t á r a t kellett b e z á r n i szeptember 20-a u t á n , é s csak a k ö z m ű v e l ő d é s i k ö n y v t á r a k h a s z n á l ó i k ö z ü l havonta s z á z e z r e n maradtak s z o l g á l t a t á s n é l k ü l .

A b i z o t t s á g az a d o m á n y o k a t e l s ő s o r b a n a v á r o s l e g s ű r ű b b e n lakott t e r ü l e t é n lévő k ö z m ű v e l ő d é s i k ö n y v t á r h e l y r e á l l í t á s á r a , e g y ú t t a l m e g n a g y o b b í t á s á -

ra fordította, amely 1987. augusztus 2 7 - é n meg is nyílt.

A külföldi a d o m á n y o k az IFLA-n k e r e s z t ü l é r k e z t e k 13 750 USD ö s s z e g b e n , az Amerikai K ö n y v t á r i E g y e s ü l e t (ALA) útján t o v á b b i 6050 USD jutott a r e k o n s t r u k c i ó r a . A h i á n y z ó ö s s z e g e t a K ö z o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m pótolta.

A M e x i k ó i K ö n y v t á r i E g y e s ü l e t b ü s z k e a világ k ö n y v t á r o s a i n a k s z o l i d a r i t á s á r a , é s k ö s z ö n e t é t fejezi ki a külföldi k o l l é g á k e r k ö l c s i é s anyagi t á m o g a t á ­ s á é r t .

FERNANDEZ" de ZAHORA, R. M : Librarles in th« Maxlco City aarthquake. - Information Oevelopment, 6. köt. 3.

sz. 1990. p. 1 4 0 - 1 4 3 7

(Ipper Pálné)

A brit nemzeti bibliográfia technológiai kérdései

A British National Bibliography IBNB) e l s ő s z á m a 1950. j a n u á r 4 - é n jelent meg, s m i n d ö s s z e 25 tételt tartalmazott. A BNB Weekly List h e t e n k é n t jelent meg, l i n ó s z e d é s s e l k é s z ü l t . A n y a g á t Dewey tizedes o s z t á l y o z á s i rendszere szerint c s o p o r t o s í t o t t a ; c í m ­ leírásai az a n g o l - amerikai k a t a l o g i z á l á s i s z a b á l y z a t szerint k é s z ü l t e k . A h ó n a p ulolsó s z á m a s z e r z ő i in­

dexet közölt. Az é v e s k ö t e t e k t á r g y s z a v a s indexet is tartalmaztak; ö t é v e n k é n t k u m u l á l t k ö t e t e k Jelentek meg. Az alkalmazott technika (minden k u m u l á c i ó m a n u á l i s a n történt) csak korlátozott l e h e t ő s é g e k e t nyújtott. A nyomtatott k a t a l ó g u s c é d u l a - s z o l g á l t a t á s t 1956-ban v e z e t t é k be; f é n y k é p é s z e t i úton állították e l ö a stencil n y o m ó f o r m á t , é s c í m z ő g é p p e l sokszo­

rosították. A heti s z o l g á l t a t á s h á t r á n y a volt, hogy a BNB Weekly List l e í r á s a i t v á l t o z a t l a n f o r m á b a n kellett h a s z n á l n i a . Ezek nem tartalmaztak u t a l á s o k a t , mel­

l é k t é t e l e k e t , t á r g y s z a v a k a t stb., amelyeket a feldolgo­

z ó k n a k f á r a d s á g o s m u n k á v a l kellett k i e g é s z í t ő l é g a c é d u l á k r a r á v e z e t n l ö k .

V í z v á l a s z t ó t jelentett a BNB t ö r t é n e t é b e n a MARC k i f e j l e s z t é s e az 1960-as é v e k v é g é n . (MARC = Ma- chine Readable Cataloguing - g é p p e l o l v a s h a t ó k a t a l o g i z á l á s . ) A MARC-nak h á r o m fontos e l ő n y e volt a k o r á b b i t e c h n i k á v a l szemben:

• gyors é s h a t é k o n y e s z k ö z t nyújtott a bibliográfiai adatok m e g n ö v e k e d e t t t ö m e g é n e k k e z e l é s é h e z ;

• sokkal jobb l e h e t ő s é g e k e t teremtett a k o m m u n i k á ­ c i ó r a ó s az a d a t c s e r é r e (a BNB é s a Library of C o n - gress - L C - szoros e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k ered­

m é n y e a MARC II. f o r m á t u m , amelyen a b i b l i o g r á ­ fiai rekordok c s e r é j e alapszik);

• l e h e t ő v é tette (a s z e d é s s e l szemben) a t é t e l e k m a n i p u l á l á s á t é s ú j r a f o r m á l á s á t a f e l h a s z n á l á s k ü l ö n b ö z ő c é l j a i é s a k ü l ö n f é l e h a s z n á l ó i csopor­

tok i g é n y e i szerint.

A BNB 1971-ben állt át a MARC-ra alapozott e l ő á l l í t á s r a . A M A R C - r e k o r d o k b ó l automatikusan e m e l t é k ki a l i s t á z á s h o z é s indexekhez s z ü k s é g e s adatokat. A nyomtatott k a t a l ó g u s c é d u l a - s z o l g á l ­ t a t á s t ugyancsak a u t o m a t i z á l t á k 1971 -ben.

Az új technika l e h e t ő v é tette új a d a t h o r d o z ó k al­

k a l m a z á s á t is. A Books in English C O M - e l j á r á s s a l jelenhetett meg, s a j ó k o r a k i c s i n y í t é s i a r á n y (1:150) nagyon tömör é s a p a p í r h o z k é p e s t o l c s ó k ö z z é t é t e l i f o r m á t e r e d m é n y e z e t t mikrofilmlapon. A BNB é s az L C e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e k é p p e n a világ angol nyelvű k ö n y v t e r m é s é t ( é v i t ö b b mint 100 000 tétel) s i k e r ü l t így r e g i s z t r á l n i .

M é g j e l e n t ő s e b b f e j l e m é n y volt. hogy 1 9 7 4 - t ő l a BNBMARC é s az LCMARC rekordokat m á g n e s s z a l a ­ gon is meg lehetett rendelni, s vagy teljes e g é s z ü k ­ ben, vagy v á l o g a t v a b e l ő l ü k b e t ö l t h e t ő k lettek a k ö n y v t á r a k helyi s z á m í t ó g é p e i b e . Azoknak a k ö n y v t á ­ raknak, amelyek s z i n t é n a u t o m a t i z á l n i k í v á n t á k k a t a l ó g u s r e n d s z e r ü k e t , de nem volt s z á m í t ó g é p ü k , a BL b e i n d í t o t t a a B L A I S E - L O C A S n e v ű . teljes k a t a l ó ­ g u s k é s z í t ő s z o l g á l t a t á s t . A k ö n y v t á r a k k i v á l o g a t h a t ­ ták a nekik s z ü k s é g e s rekordokat a k ö z p o n t i a d a t b á ­ z i s b ó l , b e i l l e s z t h e t t é k azokat a rekordokat, amelyek e b b ő l h i á n y o z t a k , é s m e g h a t á r o z h a t t á k a kimeneti adatok f o r m á j á t é s t a r t a l m á t .

A BL 1977-ben vezette be a BLAISE-t, az E g y e s ü l t K i r á l y s á g e l s ő onlina bibliográfiai információs szol­

gálatát, amely mind a BNBMARC-ot, mind az LCMARC-ot tartalmazta. E z az új t e c h n o l ó g i a l e h e t ő v é tette a nyomtatott forma h á t r á n y a i n a k (a ret­

rospektív k u m u l á c i ó k ö l t s é g e s volta, a h o z z á f é r é s i pontok l l m i t é l t s á g a . a v i s s z a m e n ő l e g e s k e r e s é s ne­

h é z k e s s é g e ) k i k ü s z ö b ö l é s é t .

Az utolsó é v t i z e d a s z o l g á l t a t á s o k k o n s z o l i d á l ó d á ­ s á t hozta. A BNB f u n k c i o n á l i s s z o l g á l t a t á s a i jelenleg a k ő v e t k e z ő k .

357

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :