Az Országos Széchényi Könyvtár bemutatóján szerepelt könyvtári számítógépes programok ismertetése megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

Az Országos Széchényi Könyvtár bemutatóján szerepelt könyvtári számítógépes programok ismertetése

A TMT elözŐ, 4. számában telt igéretünket betartva az alábbiakban bővebben Ismertetjük az Országos Széchényi Könyvtár bemutatóján ( 1 9 9 1 . február 14— 15.) szerepelt könyvtári számítógépes programo­

kat.

Bernhardt katalóguskarton számítógépre és hatékonyabb sokszorosításhoz

Felhasználási t e r ü l e t : cédulakatalógusok KészitÖ: Bernhardt GmbH D-6926 Klrchardt F o r g a l m a z ó : Cavalloni, Bp., Csap u. 14/A, 1 2 2 2 Á r : árjegyzék szerint MNB-átszámítással R e f e r e n c i a h e l y : Németország számos könyvtára (Magyarországon bevezetés előtt áll)

Az ábécérend szerinti bemutatás az első helyen tulajdonképpen nem is programterméket ismertet, hanem egy hozzá való kelléket, amely azonban nagyon hatékonnyá teszi a katalóguscédulák több­

szörözését, akár számítógéppel, akár másológéppel végzik ezt a műveletet. Lényege, hogy a szabványos méretű katalóguskarton perforált ívekből választható szét, az ívekre pedig kényelmesebb, gyorsabb a nyomtatás, a másolás, mint a külön-külön cédulákra.

A kínálat:

a) Számítógép-nyomtatóba fűzhető katalóguscé­

dula-leporelló perforálva, nyárshoz lyukasztva, sliccelve.

b) Négy, illetve nyolc cím egyidejű másolására a l ­ kalmas, 190 vagy 2 5 0 g / n m minőségű kartonok a másológépeken való futtatáshoz - szintén lyukaszt­

va, perforálva, sliccelve.

CD-ROM kiadói rendszer CD-ROM-forgalmazás

Felhasználási t e r ü l e t : könyvtári szolgáltatás, oktatás, t u d o m á n y o s tevékenység stb.

K é s z í t ő : TUDORG Informatikai és Szervezési Vál­

lalat, Bp., Bláthy O. u. 6 - 8 . 1 0 9 8 Ár: az egyedi szolgáltatástól függően R e f e r e n c i a h e l y : TUDORG

A TUDORG Informatikai és Szervezési Vállalat a b ­ ból a célból hozta létre az első magyarországi C D - R O M / W O R M szolgáltató irodát, hogy segítse a hazai adattulajdonosokat saját C D - R O M - k i a d v á n y u k létre­

hozásában. Szolgáltatásai a CD-ROM-kiadás minden fázisára kiterjednek, úm. C D - R O M / W O R M

• megvalósíthatósági tanulmány készítése;

• adatrögzítés:

- billentyűről mágnesszalagra,

- lapolvasóval (színes és fekete-fehér), - videokamerával,

- karakterolvasás (OCR);

• adatkonverziók a különböző alkalmazói programok formátumai között;

• adatbázis-építés:

- felhasználói felület meghatározása, - szerkezettervezés,

- feltöltés;

• CD-ROM-szImuláció és optimalizálás;

• CD-ROM mesterszalag-generálás;

• CD-ROM lemezgyártás.

A TUDORG Vállalat az EURO CD magyarországi vezérképviselöje és az OCLC képviselője. E két cég termékeiből a TUDORG-nál azonnal beszerezhető 115-féle C D - R O M , 168-féle rendszeresen megjelenő termék pedig előfizethető.

A bemutatóra az első magyarországi CD-ROM lemezt hozták el, ezen három adatbázis van: az Erdélyi szótörténeti (ár egy 2 0 ezres szelete, a sze­

gedi József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára katalógusának 45 ezer címleírása és kb.

3 0 db fekete-fehér és színes kép annak Illusztrálásá­

ra, miként lehet MlkrolSIS programmal a szöveges adatállományhoz igényes ábramellékleteket is C D - ROM-on tárolni.

COCTEL programcsomag

Felhasználási t e r ü l e t : b a n k i , kereskedelmi stb.

szolgáltatások elérése személyi számítógéppel Készítő: Metavideotex (Franciaország)

Forgalmazó: Lézer Kft., Bp., Kenyeres u. 2 8 . 1 0 3 4 Á r : ?

R e f e r e n c i a h e l y : Franciaországban több millió elő­

fizető, Magyarországon bevezetés alatt.

A COCTEL programcsomag IBM-kompatibilis számítógéppel naprakész Információt szolgállat tele­

fonvonalon keresztül.

A szolgáltató megszerkesztheti az adatbázist, amelyhez a telefonvonalon kapcsolt MINITEL készülékeken keresztül férhet hozzá, és m e n ü r e n d ­ szerben kérdezhet ádatokat.

Ezzel az eszközzel gyakorlatilag minden szolgál­

tatás a vásárlástól, a banki vagy tőzsdei müveletekig megoldható, és helytől függetlenül elérhető.

A program szolgáltatásai: TELETEL szabványos, szöveges és grafikai szerkesztési mód; jelszavas védelem; adatbázis szerkesztése laponként; ASCII- formátumú adatbázisegységek létrehozása; MINITEL állomásról definiálható lap, amely szerkeszthető és jelszóval védett.

Ez a rendszer a lehetséges és (a franciaországi immár mindennapi használat nyomán) talán nálunk sem olyan távoli jövőbe kínált bepillantást. Könyvtári alkalmazhatóságát kevéssé hangsúlyozták, pedig talán éppen a segítségével lehet majd összekötni ott­

honi számítógépünket a könyvtárak. Információs Inté­

zetek adatközpontjaival.

(2)

Desire

Felhasználási terület: állománygyarapitásl n y i l ­ vántartás

Készítő: Nóvák István (OSZK-KMK K ö n y v t á r t u ­ d o m á n y i Szakkönyvtár)

Forgalmazó: Referens: Fazokas Eszter, OSZK- OMK K ö n y v t á r t u d o m á n y i Szakkönyvtár. Postacím:

Bp.. 1827 Á r : ?

Referenciahely: O S Z K - K M K Szakkönyvtár A MlkrolSIS-alapú program az állománygyarapítási adminisztrációt könnyíti meg. Szolgáltatásai: a be­

szerzendő d o k u m e n t u m o k gépi nyilvántartása, keresés a fő adatelemek szerint, a beszerzési folya­

mat nyomon követése a beszerzési javaslatoktól kezdődően a d o k u m e n t u m o k beérkezéséig.

Kereshető adatelemek; a beszerzési folyamat állapotára vonatkozó keresési kulcsok (d: beszerzési javaslat, f: folyamatban levő beszerzések, b: már beérkezett d o k u m e n t u m o k , n: nem rendeljük), szer­

ző/szerkesztő, cím, a kiadás helye, kiadó, a kiadás éve, ISBN, sorozat, rendelési szám, a d o k u m e n t u m nyelve, tárgyország, forrásorszég, "emlékeztető" kód, tárgyszavak, a beszerzési forrásra vonatkozó kulcsok (k: köteles példány, scs: saját csere, ncs: a nemzet­

közi csereosztályról beérkező, v: közvetlen vétel, r; rendelés, a: ajándék), a r e n d e l é s / k é r é s negyedévé, a beérkezés időpontja, a cserepartner azonosító száma.

Az adatbázis tetszés szerinti adatelemek szerint rendezett, különböző megjelenítő formátumú jegyzé­

kek előállítására Is alkalmas.

A K M K K ö n y v t á r t u d o m á n y i Szakkönyvtárának Desíre-adatállománya jelenleg megközelítőleg 2 5 0 0 rekordot tartalmaz.

FINESSE 3.1 magyar nyelvű kiadványszerkesztő program

Felhasználási terület: folyóiratok, kézikönyvek, katalógusok, árlisták, termékismertetők, reklámanya­

gok, szórólapok, meghívók, jelentések, beszámolók, leírások készítése

Készítő: LOGITECH, Svájc. (A magyar verziót a Recognita Rt. megbízásából az AXIS Kft. készítette.)

Forgalmazó: kizárólagos importőrként az SZKI Recognita Rt. Belföldi forgalmazói: Recognita Rt.

1011 B u d a p e s t I., Donáti utca 3 5 - 4 5 . ; AXIS Számí­

t á s t e c h n i k a i Kft., 8 0 0 0 Székesfehérvár, T á n c s i c s M.

u . 2 .

Ár: 4 0 0 0 0 Ft + ÁFA

Referenciahely: eddig ( 1 9 9 0 . szept. 1 -jéiől) kb.

1 0 0 üzembe helyezett program, többek között az O S Z K - b a n .

A program a bemutatótól eltérő Időpontban működés közben Székesfehérvárott, az AXIS Kft. te­

lephelyén tekinthető meg.

A FINESSE program segítségével szövegek, képek, rajzok, fotók, grafikonok nyomtathatók együtt tetszőleges elhelyezésben.

ÚJ szolgáltatásai egy szövegszerkesztő p r o g r a m ­ hoz képest:

• teljes magyar (CWI) ékezetes betűkészlet haszná­

lata többféle betűméretben, típusban és szedésl stílusban;

• a képi anyagok és a szövegek teljesen szabad k o m b i n á c i ó j a ;

• nyomtatás előtt a k é p e r n y ő n is megnézhetjük, hogy a megformált kiadvány megfelel-e igényeink­

nek;

• a kézi optikai beolvasó (szkenner) közvetlen hasz­

nálata 100, 2 0 0 . 3 0 0 , 4 0 0 d p i ( p o n t / i n c h ) f e l ­ b o n t á s b a n ;

• a FINESSE programcsomag és a kézi szkenner kezelése rövid Időn belül elsajátítható, m e g t a n u l ­ ható;

• magyar nyelvű - oktató- és referenciarészből álló - felhasználói kézikönyv;

• Symbol betűkészlet kis és nagy görög ábécével, matematika] j e l e k k e l ;

• index betűkészletek alsó és felső indexeléshez (CWI és Symbol);

• automatikus szóelválasztás sor végi törlésekor 12 nyelv (köztük a magyar) helyesírása a l a p j á n ;

• kezeli a P o s t S c r i p t - l é z e r - mátrix nyomtatók többségét;

• a szövegszerkesztők közül a W o r d p e r f e c t , M s W o r d , Wordstar, GemWrlte, 1st W o r d + progra­

mok fájlformátumának felismerésére és kezelé­

sére alkalmas, ezenkívül minden ASCII típusú fájlt is képes beolvasni;

*• a FINESSE-be IMG, PCX, PCC, TIFF és GEM formátumú grafikus képeket lehet betölteni.

A FINESSE nagyon hasonlatos a Ventura k i a d ­ ványszerkesztő programhoz, szolgáltatásaiban alig marad el mögötte, ezzel szemben az ára mintegy egy­

negyede a Venturáénak.

HUN

Felhasználási t e r ü l e t : Információ-visszakeresés, bibliográfia, permutált index, ETO-index, SDI figyelemfelhivólap-készítés

K é s z í t ő : Horváth Ádám (OSZK, fejlesztési osztály) F o r g a l m a z ó : Horváth Ádám, Bp., 1827

Á r : a kiépítéstől függően: 4 9 0 0 0 , 5 9 0 0 0 , III.

6 9 0 0 0 Ft

R e f e r e n c i a h e l y : OSZK Hungarlka d o k u m e n t á c i ó s osztály. Magyarságkutató Intézet, Nemzetközi H u n g a ­ rológiai Központ

A rendszer fő jellemzői; a címleírásokat az érvényes hazai könyvtári szabványoknak megfele­

lően jeleníti meg; mindenféle d o k u m e n t u m t í p u s leírására alkalmas; analitikus feltárásokat (köztük akár egy folyóiratban megjelent t a n u l m á n y r ó l szóló ismertetést) t u d megjeleníteni; az adatokat úgy tárolja, hogy minden egyes adatelemhez (pl. főcím, párhuzamos c í m , egyéb cimadat stb.) k ü l ö n - k ü l ö n hozzá lehet férni. A rendszernek erre a magjára olyan szolgáltatások épülnek, amelyekkel az egyes tételek bibliográfiai füzetekbe szervezhetők. A rendszerhez

(3)

Beszámolók, szemlék, referátumok

tartozó külső programokkal a tárolt adatok SDI figye­

lemfelhívó lapokra kerülhetnek, Illetve permutált éa ETO-Indexek készülhetnek belőlük.

A HUN adatlapos feldolgozásra alkalmas. Ehhez az adatlapok egész rendszere áll rendelkezésre. A felhasználó kiválaszthatja közülük, vagy a minták alapján maga szerkesztheti meg a számára megfelelő adatlapot, adatlapokat.

A HUN esetében az ISIS valamennyi hagyományos funkciója változatlanul a felhasználó rendelkezésére áll, kiegészítve a különféle outputok előállítását meg­

könnyítő, előre elkészített nyomtatási f o r m á t u m o k k a l . HungALIS

Felhasználási terület: Integrált könyvtéri informá­

ciós rendszer

Készítő: Budapesti Közgazdaságtudományi Egye­

tem Központi Könyvtér, Bp. IX., Zsil u. 2 . 1 0 9 3 TELEINFOTÉKA Kft.

Forgalmazó: ua.

Á r : I. 1. táblázat

Referenciahely: Budapesti Közgazdaságtu­

dományi Egyetem Központi Könyvtér

A rendszerben a KÖNYVTÁRI MENEDZSMENT és INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS feladatai egymásra épülnek. A d o k u m e n t u m o k feldolgozása során nem­

csak a könyvtárvezetés és -működés, hanem az olvasók és a távoli terminálok előtt ülő felhasználók számára is s o k r é t ű , különböző szempontból vissza­

kereshető információk állnak rendelkezésre.

1. táblázat A HungALIS árai

Modul Ár Tartalom

Állománygazdálkodás, feldolgozás 500 000 Ft + 25% ÁFA Dokumentumkezelés, bibliográfiai leírás, dokumentálás, katalóguskártya-készítés

SDI 200 000 Ft + 25%AFA Profil szerkesztés, megrendelői nyilvántartás, postázás Kölcsönzés 200 000 Ft + 25% ÁFA A beiratkozott olvasók nyilvántartása, kölcsönzés, elő­

jegyzés, hosszabbítás, felszólítások automatikus kezelése Statisztika, leltár 100 000 F I + 25%ÁFA Az állomány-nyilvántartáshoz szükséges valamennyi bi­

zonylat onllne és offllne szolgáltatása, munkateljesít­

mény-statisztika

Összesen 1 0 0 0 0 0 0 Ft+ 25%ÁFA

A rendszer egy microVAX III számítógép által vezé­

relt hálózaton VT 3 2 0 terminálokkal, V M S operációs rendszerben üzemel. A magyar ékezeteket és betűket a Hungárián V2.0 szabvány szerint kezeli.

Az osztott feldolgozáson alapuló rendszerben az egyes feldolgozási egységek információtartalmát speciális azonosító kapcsolja össze, amely lehetővé teszi a dokumentumok pontos azonosítását, egységes kezelését és az áttérést a vonalkódos nyilvántartásra.

A rendszer az állománygazdálkodás, feldolgozás, témafigyelés (SDI), kölcsönzés és statisztikakészítés, valamint a leltározás munkafolyamatait támogatja. A könyvtárosok munkáját - többek között - az auto­

matikus központozás, a katalóguskártya-nyomtatás, a rendszerbe került információk többszöri felhaszná­

lásának lehetősége révén könnyíti meg.

A visszakereső rendszer magyar, angol, német nyelven kommunikál a felhasználóval. A "hagyomá­

nyos" visszakeresési szempontok mellett (szerző, cím, nyelv, sorozat, évszám, periodika) többféle tema­

tikus keresési lehetőséget is kínál a tudománynak megfelelő tárgyszórendszer segítségével.

A HungALIS rendszer egészének, illetve egyes moduljainak átvétele esetén a forgalmazók az egye­

temi, megyei könyvtárak és regionális központok számára egyedi árengedményt nyújtanak az egységes könyvtári rendszer kialakítása érdekében.

IBASIV- BIBLIO integrált könyvtári feldolgozó rendszer honosított változata

Felhasználási terület: bibliográfiai feldolgozás, kölcsönzés, szerzeményezés

Készítő: C.I.S. COMPSAT (Németország)

Forgalmazó: S.B.T. - Országos Idegennyelvű Könyvtár, Bp. V., Molnár u. 11. 1 0 5 6

Ár: árjegyzék szerint, konfigurációtól és a vásárolt m u n k a h e l y e k számától függően

Referenciahely: OIK, Budapest, továbbá a német nyelvterületen harmincnál t ö b b intézmény, városi könyvtár, köztük a Staatsbibliothek Berlin.

Az IBAS-BIBLIO az első olyan személyi számító­

gépes program, amely komplett rendszerben egyesíti a számítógépesíthető könyvtári feladatokat.

Az alapprogram az IBAS IV., amely a legújabb (V.

generációs) adatbázis-kezelő és fejlesztő rendszerek közé tartozik, s mint Ilyen, a lehető legrugalmasabb adatszerkezetek felépítését engedi meg. A felhasz­

nálás folyamán felmerülő változtatási igények kielégí­

tésére is egyszerű megoldásokat kínál.

A BIBLIO IV. a fenti fejlesztőrendszerrel készített program a bibliográfiai feldolgozás, kölcsönzés, szer­

zeményezés feladatalt oldja meg egy munkahelyes vagy hálózati alkalmazásban. A felsorolt alkalmazá-

(4)

sok természetesen nem kötelező és kizárólagos lehetőségek. Létezik periodika-nyilvántartási és érkeztető alkalmazása Is.

A BIBLIO a németországi MAB-szabvény szerinti dokumentumfeltárásra készült. Ezt az OIK a magyar szabványhoz igazította. A kölcsönzési rész is jelentős változtatásokon m e n t é t .

A modulszerű felépítésből következően az adat­

szerkezetet nagyon tág határok között lehet módosí­

tani.

A számitógéppel kapcsolatban semmitéle k ü l ö n ­ leges követelmény n i n c s ; a szokásos PC AT (640 kbájt memória), legalább DOS 3.3 és - természete­

sen - NOVELL-, esetleg UNIX-hálózat kell hozzá, de ezek hiányában a számitógépek a soros (serial port) interfészen át Is összekapcsolhatók.

Az OIK munkacsoportja jelentős munkát végzett a rendszer magyar nyelvű és a magyar könyvtári szab­

ványokhoz igazodó változatának kidolgozásával. Az esetleges szélesebb körű honosítás érdekében a megyei könyvtárak egyesülésének munkacsoportja a közeljövőben végzi el a rendszer tesztelését. Hazai viszonylatban szokatlanul magas ára miatt azonban vélhetően komoly alku kellene tömeges elterjedésé­

hez.

IKB adatbázis

Felhasználási t e r ü l e t : Időszaki kiadványok b i b l i ­ ográfiai feldolgozása, jegyzékek, bibliográfiák, kataló­

gustételek előállítása

K é s z í t ő : Nagy Zsoltné és Tar Katalin

F o r g a l m a z ó : OSZK gyarapító és feldolgozó főosz­

tály, Bp., 1 8 2 7

Ár: a rendszer használatához szükséges program:

5 0 0 0 Ft; az adatbázis éves előfizetési d i j a : 18 0 0 0 Ft R e f e r e n c i a h e l y : OSZK Magyar Nemzeti Bibliográ­

fia. Időszaki Kiadványok szerkesztősége ( 4 3 1 . szoba) Az IKB adatbázis számítógépes rekordok formájá­

ban tartalmazza a Magyarországon kiadott és az Or­

szágos S z é c h é n y i Könyvtárba 1 9 8 6 - t ó l köteles pél­

dányként beszolgáltatott perlodikumok bibliográfiai és besorolási adatalt. Az új Indulású és új címen meg­

jelenő k i a d v á n y o k r ó l készített rekordok 1991 -tői f l o p ­ pylemezeken is megrendelhetők. A floppylemezek fogadásának és kezelésének feltételei:

• IBM-kompatibilis személyi számítógép, legalább 2 0 Mbájtos merevlemez-egység, EGA vagy EGA- csatolőkártyával működő képernyő, EPSON mát­

r i x n y o m t a t ó - c s a l á d <LX 8 5 0 . FX 1050)

• MicrolSIS 2.3 program

• az O S Z K - b a n kifejlesztett karakterkezelő, képer­

nyő-megjelenítő és nyomtatóprogramok.

A programrendszer szolgáltatásai:

1. Gyors, megbízható tájékozódás és keresés a k i a d ­ ványok leglényegesebb bibliográfiai és besorolási adatai alapján.

2. Katalógusépítésre alkalmas, teljes bibliográfiai leírást tartalmazó és rövidített bibliográfiai tételek előállítása szabványos formában. A teljes b i b l i ­ ográfiai tételek megfelelnek a leíró katalógusok

számára főtételnek, a rövidített bibliográfiai tételek alkalmasak közreadói, szak- és földrajzi, ISSN- vagy helyrajzi katalógus szerkesztésére.

3. Kiadvány-előállítás: a program által szerkesztett tételekből jegyzékek, bibliográfiák állíthatók elő.

KATAL

Felhasználási terület: katalógusépítés, c é d u l a ­ nyomtatás

K é s z í t ő : Sipos Márta, Ungváry Rudolf, Klefner Ferenc (Országos Széchényi Könyvtár)

F o r g a l m a z ó : O S Z K - K M K oktatási és módszertani osztály, 1 8 2 7 Bp. I., Budavári Palota F épület ( 6 4 5 . szoba)

Ár: 25 0 0 0 Ft

Referenciahely: OSZK könyvfeldolgozó osztály A KATAL könyvek - magyar és nemzetközi s z a b ­ ványoknak megfelelő - bibliográfiai tételeinek e l k é ­ szítésére és katalóguscédulák nyomtatására alkal­

mas programrendszer.

A MikrolSIS szolgáltatásalt egészíti kl, f e l h a s z n á l ­ va bővítési lehetőségeit Ezzel párhuzamosan a MicrolSIS-t változatlanul fel lehet használni.

A teljesen szabványos leírási és k a t a l ó g u s c é d u l a - formátum "mélyszerkezete" olyan összetett problé­

mákat vetett fel. amelyeket pusztán a MikrolSIS alapszolgáltatásainak igénybevételével nem lehetett megoldani. Ezért egészítette ki az OSZK ezt a M a ­ gyarországon k ö n n y e n beszerezhető programcsoma­

got olyan programrésszel - ez a KATAL - , amely a szabványok előírásait megvalósítja.

A programrendszerrel (amelyet 1 9 9 0 januárjától használnak az OSZK-ban)

a bibliográfiai és katalógustételek adatai adat­

elemenként elkülönítve vihetők be, Javíthatók, szerkeszthetők, lemezre átvihetők, c é d u l a f o r m á ­ tumban nyomtathatók és a k é p e r n y ő n kiírathatok

• visszakereshetően tárolhatók, a keresés e r e d ­ ménye megjeleníthető.

A szabványos bibliográfiai, illetve katalógustétele­

ket minden EPSON-kompatibilis mátrixnyomtatón kl lehet nyomtatni. A formátum a szabványos kataló­

g u s c é d u l a méretét követi, de a tördelési paraméterek (a sorok hossza, száma stb.) kívánság szerint változ­

tathatók. A rendszerhez lézernyomtatót vezérlő mo­

dul is csatlakozik, amely H e w l e t t - P a c k a r d - k o m p a ­ tíbilis nyomtatókat kezel.

A k é p e r n y ő n a kiírás - bizonyos korlátozásokkal - a mátrixnyomtatásnak megfelelően történik.

A megjelenítési és minden egyéb KATAL-művelet alapváltozatában ott szerepel a MikrolSIS keresési a l m e n ü j é b e n .

A KATAL elsősorban a könyvtárak és d o k u ­ mentációs szervezetek katalógusépítő munkáját támogatja. Szabványos katalóguscédulák állíthatók elő vele a leíró katalógusokhoz, beleértve az utalócé­

dulákat is, minthogy a KATAL meghatározott s o r r e n d ­ ben és szabványos központozási Jelekkel ellátva automatikusan Jeleníti meg a bibliográfiai és katalo­

gizálási adatelemeket. Bibliográfiák előállítására

(5)

Beszámolók, szemlék, referátumok

korlátozottan alkalmas. A bevitt tételek állománya adatbázisként Is használható, a MlcrolSIS Informá­

ciókereső rendszerrel az adatállomány lekérdezhető.

KARDEX

Felhasználási terület: komplex f o l y ó i r a t - n y i l ­ vántartás

Készítő: Tankó István, Nagy László (KLTE Egye­

temi Könyvtár)

Forgalmazó: Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Debrecen, Pf. 3 9 . 4 0 1 0

Ár: 2 0 0 0 0 Ft + ÁFA

Referenciahely: KLTE Egyetemi Könyvtár A rendszer az ISIS 2.3 fejlesztésére épül. A c é l ­ program nem köt le semmilyen ISIS-funkcIót, m i n d ­ egyikük m i n d e n korlátozás nélkül használható.

A rendszer IBM PC XT/AT kompatibilis egyedi gépeken, NOVELL- és DECNET-hálózaton egyaránt működik. Igy:

• fogadja és kezeli az Időszaki Kiadványok B i b l i ­ ográfiájának az Országos Széchényi Könyvtárban kialakitott és rendszeresen karbantartott r e k o r d ­ jait;

• saját, önálló leírásokat készít (az MSZ 3 4 2 4 / 2 - 8 2 szabvány szerinti ISO-formátumú bibliográfiai tételeket állít elő);

• k u r r e n s nyilvántartást vezet a könyvtár előfizetett, köteles p é l d á n y k é n t kapott, csere és ajándék fo­

lyóiratairól (kardexfunkció);

• nyilvántartja az előző évek lezárt és hiányos évfo­

lyamait, állományadatokat kezel (beleértve a hiányok pótlásának lehetőségét Is):

• az egyes folyóiratpéldányok sorsát bibliográfiai, állományi és kardex szinten, egységes rendszer­

ben követi.

Könyvadatbázis

Felhasználási terület: közművelődési könyvtárak­

ban a Magyarországon kiadott könyvek online katlógusaként

Készítő: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp., Szabó Ervin tér 1 .

Forgalmazó: ua.

Ár: 6 F t / t é t e l , közös vásárlás esetén jelentős kedvezmény

Referenciahely: -

Az adatbázis jelenleg a Magyarországon 1964—

1989 között megjelent és a közművelődési könyv­

tárak gyűjtőkörébe tartozó mintegy 55 0 0 0 könyv b i b ­ liográfiai adatait tartalmazza.

A könyvek visszakereshetők

• a szerzőségi közlésben szereplő nevek és ezek egységesített alakja, illetve névváltozataik;

• a főcím, párhuzamos címek, eredeti címek, vala­

mint ezek minden egyes szava;

• a kiadási év, kiadó, megjelenési hely;

• a sorozatcím, ISSN;

• ISBN és

• ETO-jelzetek szerint.

A tárolt adatok a jelenleg érvényes bibliográfiai leírási szabványnak megfelelően jeleníthetők meg.

A besorolási adatok ás utalók az érvényes szabvá­

nyoknak megfelelően készülnek.

Az adatbázisból automatikusan szabványos katalóguscédulák készíthetők. Az adatátvitel más könyvtári programok számára (pl. b é k é s c s a b a i k ö l - csőnzőrendszer - KTRKS - , MikrolSIS) is meg van oldva.

Az adatbázis építése során "melléktermékként"

keletkezett a kb. 8 0 0 0 0 személy egységesített nevét és névváltozatát tartalmazó belső kiadvány.

Az adatbázist a TEXTAR program kezeli.

Az adatbázis folyamatosan épül, évi növekménye 2 5 0 0 - 3 0 0 0 tétel. Várhatóan 1991 első negyedévé­

nek végére válik naprakésszé.

KTLELT

Felhasználási t e r ü l e t : állomány-ellenőrzés K é s z í t ő : Szalay Attila (Hunorg Kft.)

Forgalmazó: Könyvtári Egyesülés, Békéscsaba, Derkovits sor 1. 5 6 0 1

Á r : 2 5 0 0 0 Ft + ÁFA

R e f e r e n c i a h e l y : Békéscsaba, Megyei Könyvtár A programcsomag a hagyományos állomány-ellen­

őrzési módszert váltja fel. A békéscsabai megyei könyvtár ezzel a rendszerrel végezte 1 9 9 0 . évi állomány-ellenőrzését.

A program elvileg tíz különböző típusú d o k u m e n ­ tum leltározását teszi tehetővé. Ez a korlát abból fakad, hogy a dokumentumok típusának Jelölésére egyetlen számjegy van. A program szempontjából lényegtelen, hogy vonalkóddal ellátott vagy kódolat­

lan anyagot kezel-e. (A vonatkódnak viszont a KTRKS által megkövetelt struktúra szerint kell felépülnie.)

Lehetőség van külső adatgyűjtő (pl. PSION) alkal­

mazására is. A program a leltározás során a többkö­

tetes dokumentumokat külön kezeli. Az állomány­

ellenőrzés végén azokról a többkötetes művekről kapunk jegyzéket, amelyek a leltározás során előfor­

dultak. Az Önálló kötetként nyilvántartott művek közül viszont csak azok kerülnek ideiglenes hiánylistára, amelyekkel nem találkoztunk. Ha ez utóbbi adatbázis­

ból a leltárkönyvek alapján szelektáljuk a már törölt dokumentumokat, megkapjuk a tényleges-hiányt.

KTRKS

Felhasználási t e r ü l e t : kölcsönzés-nyilvántartás K é s z i t ő : Szalay Attila (Hunorg Kft.)

F o r g a l m a z ó : Könyvtári Egyesülés, B é k é s c s a b a , Derkovits sor 1. 5 6 0 1

Á r : 2 0 0 0 0 Ft + ÁFA

R e f e r e n c i a h e l y : Szombathely, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár

A KTRKS a kölcsönzés nyilvántartására alkalmas programcsomag. E f u n k c i ó j á b ó l adódóan tárolja az olvasók és az általuk kikölcsönzött d o k u m e n t u m o k adatait. Lehetőséget ad a könyvtári állomány nyilván­

tartására Is (a d o k u m e n t u m adataihoz képest nem a

(6)

teljesség igényével). Ez utóbbi f u n k c i ó leginkább azt a célt szolgálja, hogy a leltári szám alapján nyilvántar­

tott és a kölcsönzés f u n k c i ó b a n e formában megje­

lenő d o k u m e n t u m szerzője és cime külső segédesz­

köz nélkül azonnal rendelkezésre álljon.

A kölcsönzést, mint fő feladatkört, az alábbi könyvtári jellegű adatszolgáltatások egészítik ki:

• előjegyzés,

• keresés leltári szám alapján,

• keresés szerző, cím alapján,

• különféle elemzések,

• felszólítások,

• a hosszabb ideje nem kölcsönző olvasók, III.

azonos foglalkozásúak jegyzéke,

• az aktuális évre át nem iratkozott olvasók törlése,

• az adatbiztonságot szolgáló mentés, visszatöltés.

Leltári nyilvántartó és ellenőrző rendszer Felhasználási terület: állománybavétel, törlés, á l ­ lomány-ellenőrzés

K é s z i t ö : Oláh Nándor

F o r g a l m a z ó : ÉGSZI TISZA, Debrecen, Petőfi tér 1 0 . 4 0 2 5

Ár: 7 0 0 0 0 Ft + ÁFA

R e f e r e n c i a h e l y : Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen

A rendszer IBM PC XT/AT t í p u s ú , vagy azzal k o m ­ patibilis számítógépre készült, az MS-DOS vagy PC-DOS 3.30 vagy afölötti verziójára alapozva.

A rendszer célja:

• a d o k u m e n t u m o k egyedi és csoportos leltári n y i l ­ vántartása,

• a gyarapodások és törlések gépi nyilvántartása,

• a d o k u m e n t u m o k tartalmi és értékbeli megoszlásá­

nak különböző szempontú kigyűjtése, nyomtatása,

• a meglévő rendszerekhez (vonalkódos kölcsönző, TEXTAR) való illeszkedés és állomány-ellenőrzés.

Libsys 2000

Felhasználási terület: kölcsönzés-nyilvántartás K é s z í t ő : INTERFLEX Kft. Bp., Zsil. u. 3 - 5 . 1 0 9 3 F o r g a l m a z ó : ua.

Ár: 150 0 0 0 Ft + ÁFA; kótgópes változatban 1 8 6 0 0 0 Ft + ÁFA

R e f e r e n c i a h e l y : Somogyi Könyvtár, Szeged A L i b s y s 2 0 0 0 kölcsönzés-nyilvántartó rendszer mind az olvasókat, mind a d o k u m e n t u m o k a t v o n a l ­ kóddal azonosítja, ehhez a kóddal ellátott öntapadó címkéket is elkészíti.

Az adatbázis feltöltése folyamatos, tehát a számí­

tógépes kölcsönzés-nyilvántartás bevezetéséhez nem szükséges az állományt előre feldolgozni. A rendszer szolgáltatásai:

• figyelmeztető felszólítások a kölcsönzési Idő lejár­

táról,

• jegyzékkészités az olvasónál lévő d o k u m e n t u ­ mokról,

• havi és évi statisztikai Jelentések,

• előjegyzések kezelése.

A L i b s y s 2 0 0 0 - hálózati kiépítés nélkül - kétgépes működésre Is képes; ekkor az egyik gép

• csak visszavétellel foglalkozik. A készítő egyedi s p e ­ ciális igények teljesítésére Is vállalkozik a program alakításában. Igény szerint hálózati rendszerbe telepiti a programot.

MANCI- Magyar és Nemzetközi Cikkek adatbázisa

Felhasználási t e r ü l e t : k ö n y v t á r t u d o m á n y i s z a k i r o ­ dalom feltárása

Készítő: OSZK KMK K ö n y v t á r t u d o m á n y i Szak­

könyvtár, Bp. 1827

Referens: Pappné Farkas Klára Forgalmazó: ua.

Ár: 4 0 0 0 Ft + 25% ÁFA éves előfizetés

Referenciahely: 11 előfizető, többek között az ELTE Könyvtártudományi Tanszók, Országgyűlési Könyvtár

Az adatbázis MikrolSIS rendszerben 1986-ig visszamenően tartalmazza a teljes magyar könyvtár­

tudományi folyóiratcikk-bibliográfiát és a k ö n y v t á r t u ­ d o m á n y i szakkönyvtárba járó külföldi folyóiratokból válogatott c i k k e k adatait.

Működéséhez I B M - k o m p a t i b l l l s P C / X T / A T számí­

tógép és a MikrolSIS 2.3 változata s z ü k s é g e s . Visszakeresni az adatbázisban d e s z k r l p t o r o k , k i ­ emelt kulcsszavak, szerzők, testületek és intéz­

mények neve szerint, valamint a c i k k nyelve, a megje­

lenés éve és a tárgyország szerint lehet.

Felhasználható a könyvtártudományi f o l y ó i r a t c i k ­ kek katalógusaként és az adatbázisok kezelésének oktatásában.

Az adatbázis 1 9 9 1 . j a n u á r elsején 11 0 0 0 rekordot tartalmazott.

Aktualizálása negyedévenként floppyn történik.

PCLIB komplex könyvtári rendszer PC-re és Novell-hálózatra

Felhasználási terület: katalogizálás, k ö l c s ö n z é s - nyilvántartás

Készítő: Tóth Ferenc, Teleinfotéka Kft.

Forgalmazó: Teleinfotéka Kft., Bp. I., G y o r s k o c s i u . 5 - 7 . 1 0 1 1

Ár: 5 0 0 0 0 Ft; a Novell-hélózatl változat: 7 0 0 0 0 Ft Referenciahely: a) SZKI könyvtár, SZKI-levelezés és lebonyolítás. (A termék 1 9 9 1 - b e n készült el, j a n u á r b a n az INFOTÉKA-klub húsz tagkönyvtára kapta meg installálásra.)

b) a Novell-hálózatl változat: Pénzügyi és Számvi­

teli Főiskola Könyvtára, Bp. (A termék 1 9 9 1- b e n készült e l , j a n u á r b a n az INFOTÉKA-klub négy tag­

könyvtára kapta meg Installálásra.)

A PCLIB — a dezlderálás kivételével - az összes könyvtári tevékenységet támogatja. Gyors ős kényelmes a címleírásban, a d o k u m e n t á l á s b a n , a kölcsönzésben és az á l l o m á n y - n y i l v á n t a r t á s b a n .

Az adatbevitel ablakos HELP-ekkel és adatáteme­

lésekkel könnyíti meg az egyszer már bevitt Informá-

(7)

Beszámolók, számlák, referátumok

clók gyors és biztonságos újrafelhasználását.

Kölcsönző- és katalóguskértyákat nyomtat, statisz­

tikákat készít.

A PCLIB ISIS Pascal nyelven kifejlesztett komplex rendszer, amely alatt az adatkezelést a CDS/ISIS 2.33 PC-s verziója végzi.

A PCLIB DOS operációs rendszer alatt működik. A felhasználói jogosultságokat ISIS-szInten kezeli.

PERIODIKA

Felhasználási terület: időszaki kiadványok nyil­

vántartása, feldolgozása, feltárása Készítő: Simon András

Forgalmazó: Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár, Salgótarján, Pf. 1 8 . 3 1 0 1

Ár: 31 2 5 0 Ft

Referenciahely: Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Pest Megyei Könyvtár

A PERIODIKA nyilvántartó és kereső program­

rendszer rendkívül rugalmas, könnyen kezelhető.

Megoldja: a k u r r e n s és kötött periodikák, III. hiányaik praktikus nyilvántartását; a k u r r e n s és bekötött hlánykezetésnél elősegíti a pótlásokat a periodikák közötti előzmény-, III. jogutódviszonyok rögzítését, többes példányok esetén az egyes példányok sorsá­

nak figyelemmel kísérését, a tárgyév egyszerű, gyors zárását, a tárgyszavas feltárást, a különböző jegyzék- formátumú adatkeresést (pl. bibliográfiai leírásra kínál lehetőséget).

A programrendszert egyszerű felépítése révén önálló olvasói használatra is alkalmas. Kódszótárai révén a gépelési, rögzítési hibák előfordulását, a tárolás helyigényét pedig az azonos adatok egyszeri bevitele és többszöri felhasználhatósága révén c s ö k ­ kenti. A kódszótárak tartalmát a felhasználók határoz­

zák meg. A rendszer ezáltal válik rugalmassá, az egyedi alkalmazási igényekhez könnyen hozzáigazít- hatóvá.

A programrendszert kezelője - jelszó segítségével - teljes jogkörrel, mindenki más korlátozott jogkörrel használhatja. A programrendszer más p r o g r a m r e n d ­ szerekhez illeszthető. Eszközigénye: 1 db I B M - kompatibilis XT vagy AT, min. 6 4 0 kbájt RAM, winchester lemez, Epson nyomtató, MS-DOS 3.30 operációs rendszer.

Precis2.1

Felhasználási terület: indexelés Készítő: Molnár Imre (OPKM)

Forgalmazó: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., Pf. 1 8 . 1 3 6 3

Ár: első p é l d á n y é : 18 0 0 0 FI, a további példá­

nyoké: 2 0 0 0 Ft

Referenciahely: OPKM

Az OPKM teljesen automatizált feldolgozási folya­

matot vezetett be. Ennek c s u p á n egyik része a temati­

kai feldolgozás. Az OPKM általánosságban I B M - technikét alkalmaz; pénzügyi okokból a folyamatba helyenként - kizárólag adatrögzítés céljára - o l c s ó b b C o m m o d o r e - 6 4 - e s e k e t állított be.

A PRECIS technológia a leírás pontosságára, szab­

ványosságéra épül, ahol a k u r r e n s források feldol­

gozásának prioritása v a n . A tartalmi-tematikai feldol­

gozásra alkalmas, ma ismert indexelő eljárások közül a PRECIS a legfejlettebb, s ezért alkalmas a kellő mélységű, egyértelmű Indexelésre. Felhasználóbarát, tehát a tételekre vonatkozó közlés a természetes nyelv mondataihoz hasonló szerkezetben jelenik meg.

Az MPI-t, a magyar pedagógiai Irodalom bibliográ­

fiáját és a KPI-t, a külföldi pedagógiai irodalmat referáló folyóirat negyedévi számalt az OPKM b i b l i ­ ográfiaszerkesztő programja teljesen automatikusan állítja elő. Az egyes tételek a megadott besorolási adat szerint rendezve, a megfelelő szakcsoportba sorolva jelennek meg. Minden tétel kap egy-egy azo­

nosítót, amelyre az utalások, illetve a mutatók hivatkoznak.

A program rugalmasan paraméterezhető. ami azt jelenti, hogy tetszőleges formai követelményeket és különféle szerkesztési utasításokat lehet számára megadni. A feldolgozáshoz felhasználható a lárgysza- vak szakcsoportos jegyzéke.

Felvitelkor a könyvtári szakozók látják el az egyes tételeket szakcsoportszámokkal, s ugyanakkor készítik el a PRECIS indextételeket Is a pontos visszakeresés megkönnyítésére. A besorolási adat­

elemekre, III. a másodlagos besorolási adatelemekre rendezés a magyar szabványnak megfelelően történik. Rendezéskor a program figyelmen kívül hagyja a nevek előtfl címeket (mind dr., id., özv. stb.).

A program felismeri a római számokat is, és értékük­

nek megfelelően a betűrendet megelőző arab számok közé írja be őket.

PRESSDOK

Felhasználási terület: forrástájékoztatás a ma­

gyar politikai, jogi, gazdasági sajtóból Készitő: Rónai Iván

Forgalmazó: Országgyűlési Könyvtár, Bp. V., Kossuth tér 1 - 3 . 1 0 5 3

Ár: floppyújságként 2 0 0 0 0 Ft/év + ÁFA. a d a t b á ­ zisként 25 2 0 0 Ft/óv + ÁFA

Referenciahely: Miniszterelnöki Hivatal, minisz­

tériumok. Önkormányzatok, Információs, oktatási intézmények, vállalatok, valamint 18 könyvtár.

A PRESSDOK az Országgyűlési Könyvtár 1 9 8 9 - ben megindított forrástájékoztató szolgáltatása a magyar sajtó politikai, jogi és gazdasági témájú c i k ­ keiről, híreiről. A benne feliárt 1 2 0 - 150-féle sajtó­

termék a napilaptól az évkönyvig terjedő választékot tükröz. Havonta átlagosan 3 0 0 0 a feldolgozott tételek száma.

A szolgáltatás IBM-kompatibilis személyi számító­

gépen futtatható floppyújság formájában jelenik meg, önálló keresőszoftvert tartalmaz. (Adatbázis-építésre alkalmas formában Is hozzáférhető.)

Használatához elegendő az információkereső logi­

kai készség és némi számítógép-kezelési alapisme­

ret.

(8)

A PRESSDOK tételszerkezete őt adatcsoportból áll: forrásadatok (forrás neve, évszáma, dátuma vagy füzetszáma, a tétel kezdd oldalszáma); szerzői adatok; címadatok: tárgyszólánc; témakódok.

Kényelmes képernyőkezelési t e c h n i k a segítségé­

vel az adatcsoportok bármelyik Informatív eleméből keresőkérdés szerkeszthető. A találatokat a képernyőn lapozással, valamint nyomtatón is meg lehet jeleníteni, de további szerkesztési munkához szövegfájlba is írni. A keresés befejezésekor a talála­

tokat részletesen értékelő üzenetet k a p a felhasználó.

A találatok eredetije az Országgyűlési Könyvtár­

ban megtalálható, másolatban megrendelhető.

Regiszter (folyólrat-érkeztetőés nyilvántartó rendszer)

Felhasználási t e r ü l e t : könyvtárak és kereskedelmi cégek folyóirat-kezelése

Készítő: Liszkay B é l a - S r o m e k Stanislaw (BME Központi Könyvtér)

Forgalmazó: Budapesti Műszaki Egyetem, B u d a ­ foki út 4 . 1 1 1 1

Ár: 4 8 0 0 0 Ft

R e f e r e n c i a h e l y : BME Központi Könyvtár

A program a számítástechnika eszközeivel helyet­

tesíti a folyóiratok nyilvántartására szolgáló hagyományos módszereket, és számos új lehetőségét kínéi az adatok sokoldalú feldolgozására és kezelésére. Nyilvántartja a beérkezés időpontját, figyelemmel kíséri a várható beérkezés idejét, auto­

matikusan elvégzi a hiányzó számok egyedi szállítók szerinti reklamálását. Alkalmas a letéti folyóirat-állo­

mány kezelésére, a leltározás és a köttetés admi­

nisztrációjának segítésére. Az egyes f u n k c i ó k a meg­

felelő menüpontok kiválasztáséval működtethetők. A rendszer kezelése számítástechnikai ismereteket nem igényel, és k ö n n y e n el lehet sajátítani. Az alap­

vető tevékenységeken túl felhasználható a szállító és letéti helyek nyilvántartására, valamint különböző statisztikai kimutatások készítésére a tárolt adatok alapján.

A leggyakoribb keresőelemek: a cím szavai és az ISSN-szám, de a SISAC-kóddal ellátott folyóiratok esetében fényceruzával Is gyorsítható a keresés A BME könyvtárában több mint 2 3 0 0 folyóirat kezelését kezdték meg e programmal IBM- kompatibilis AT-n és EPSON FX 1050 nyomtatón. A rendszer a helyi egyedi Igényekhez átalakítható.

A programot a Központi Könyvtár szűkebb kollek­

tívája dolgozta k i , és szerzői jogi oltalmat kapott rá.

Az egyetem felhasználási jogot ad a programra más intézményeknek is.

REP

Felhasználási t e r ü l e t : Információ-visszakeresés, repertóriumkászítés

Készítő: Horváth Ádám (OSZK fejlesztési osztály) Forgalmazó: Horváth Ádám

Ar: 3 5 0 0 0 Ft

R e f e r e n c i a h e l y : TS4 programiroda

A rendszer a Dlppold Péter által összeállított A Történelmi Szemle Repertóriuma 1958- 1982 szer­

kezetét követő kiadványok létrehozására alkalmas.

Az adatok egyszeri bevitele után a u t o m a t i k u s a n létrejön egy szerzői és egy tárgyszavas betűrend két­

hasábos szedéssel, a betűk tipografizálásával, azaz lényegében nyomdakész állapotban. Mind a szerzői, mind a tárgyszavas részben a tanulmányok. Ismer­

tetések s t b . teljes leírása megtalálható.

Egyetlen lényeges k ü l ö n b s é g a Történelmi Szemle repertóriumához képest: az egyes tételeket a REP a ma érvényben lévő nemzeti és nemzetközi könyvtári szabványoknak megfelelő formában jeleníti meg. Az ismertetéseknél az összetevő részek leírására vonat­

kozó nemzetközi ajánlás (Guidellnes for the a p p l l c a - tion of the ISBDs to the d e s c r i p t l o n of c o m p o n e n t parts) szerint jár el.

A nyomtatott repertórium a REP és a W o r d szöveg­

szerkesztő együttműködésével jön létre. A felhaszná­

lónak mindössze négy nevet kell t u d n i a : két előre definiált űrlapét és két Word makroprogramét. A nevek megadásával a repertórium gyakorlatilag a u t o ­ matikusan készül el. A kiadvány végső alakját minden felhasználó maga alakítja kl, amikor előszó­

val, tartalomjegyzékkel stb. szerkeszti egybe.

STADA T gyorsinformációs rendszer Felhasználási t e r ü l e t : KSH g y o r s i n f o r m á c i ó K é s z í t ő : az adatbázist a KSH és 2 0 megyei k i r e n ­ deltsége, valamint az adatszolgáltató minisztériumok építik

F o r g a l m a z ó : Központi Statisztikai Hivatal, Bp., Keleti Károly u. 5 - 7. 1 0 2 4

Ar: 4 0 0 0 Ft/hó előfizetési díj

R e f e r e n c i a h e l y : KSH STADAT-iroda, KSH Könyv­

tár. KSH megye) igazgatóságok, minisztériumok Az adatbázis szolgáltatói és az általuk szolgáltatott adatok jellege:

• K S H : gazdasági folyamatok évközi a d a t a i , népmoz­

galom, egészségügy

• M u n k a ü g y i Minisztérium; a munkaerőmozgás adatai

• Igazságügyi Minisztérium: bírósági statisztikák

• B e l ü g y m i n i s z t é r i u m : rendőrségi statisztikák

• Magyar Nemzeti Bank: pénzforgalmi adatok

• Országos M ű s z a k i Fejlesztési Bizottság: központi fejlesztési programok, III. O M F B - t a n u l m á n y o k

• Országos Meteorológiai Szolgálat: éghajlati sta­

tisztikák, időjárás-előrejelzés

• Pénzügyminisztérium: a költségvetés pénzforgal­

mi adatai.

SZIRÉN

Felhasználási terület: könyvek és folyóiratcikkek formai és tartalmi feltárása

K é s z í t ő : Mohai Lajos, Bp. XIV., Kerepesi út 7 8 / C S , III. 10. 1 1 4 8

F o r g a l m a z ó : a szerző

(9)

Beszámolók, szemlék, referátumok

Ar: M S - D O S - b a n 3 5 ezer Ft, iskoláknak 20%

engedmény

Referenciahely: C s o k o n a i Vitéz Mihály Gimnázi­

um, Csurgó (Viola Ernő); Bencés Gimnázium, Pan­

nonhalma (Schramkó Péter).

A Szirén programcsomag a könyvtári állomány szabványos feldolgozása mellett rendkívül gyors keresési és klgyűjtésl lehetőséget kínál. A rendszer 1991 nyarától hálózatos környezetben is működtet­

hető. A feldolgozható adatfajták: egy- és többkötetes könyvek, analitikák, cikkek, amelyek szabályos módon rögzíthetők, módosíthatók és törölhetők. Az adatok megjeleníthetők képernyőn, nyomtatón, vagy - későbbi feldolgozás céljából - mágneslemezre rögzíthetők. Az adategységekben bőséges hely van a tárgyszavak vagy ETO-számok felviteléhez. A r e n d ­ szerhez tartozik egy tárgyszójegyzék-készítő prog­

ram, amely a magyar ábécé szabályai szerint rendezi az állományban lévő tárgyszavakat.

A kereső és kigyűjtő program korlátlan számú logi­

kai kapcsolat megadásával, tetszőleges szempontok szerint (szerző, cím, tárgyszavak stb.) rendkívül gyor­

san gyűjti ki a megfelelő könyveket, Hl. cikkeket.

Valós, 4 0 0 0 kötetes, 2 0 0 0 0 (ebből 3 6 0 0 különböző) tárgyszavas állományon négy logikai kapcsolat megadásával IBM AT-n a kigyűjtés átlagosan 0,5 s- i g tart. Ez a keresési idő 2 0 0 0 0 kötetes tesztál­

lományon (200 0 0 0 tárgyszóval) c s u p á n 0,8 s- r a nőtt, félmilliós könyvtári állomány mellett is legfeljebb néhány s. Egy másik, l a s s ú b b módszerrel bármilyen részinformációk szerint Is kereshetünk az állomány­

b a n . TEXTAR

Felhasználási terület: szöveges adatbázis-keze­

lés, főként könyvtári területen

Készítő: INFOKER Számítástechnikai Alkalmazási Kisszövetkezet

Forgalmazó: ua.

Ar: 2 0 0 0 0 0 Ft + ÁFA (betanítással)

Referenciahely: FSZEK, megyei könyvtárak, K S H , BM, Nemzetközi Kapcsolatok Minisztériuma, Ország­

gyűlési Könyvtár, HVG, TUNGSRAM Könyvtár. Pan- nonplast K ö n y v t á r a .

A program relációs szöveges adatbázis-kezelésre szolgál, legfontosabb jellemzője a rendkívüli gyor­

saság és az optimális tárkihasználás, mivel a több tételben szereplő azonos adatokat (mint szerző, kiadó, sorozat stb.) csak egyszer tárolja. 2 5 5 különböző karaktert (gyakorlatilag a könyvtárügyben használatos m i n d e n d i a k r i t i k u s Jellel ellátott karak­

tert) kezel.

Az adatbevitelt rendkívül leegyszerűsíti, hogy a rendszerben tárolt adatok közül bármelyik előhívható.

A program alkalmas d o k u m e n t u m o k formai és tartalmi feltárására. Az adatok között szemantikai k a p c s o l a ­ tok (tezauruszrelációk, egységesített név - névválto­

zat) létesíthetők. Az adatbázisban tárolt adatok helyi hálózatban kereshetők vissza. Az adatbázisból szab­

ványos k a t a l ó g u s c é d u l á k a t lehet készíteni, amelye­

ket a program a szükséges besorolási adatokkal

"fejel meg". A tárolt adatokból automatikusan n y o m ­ dakész bibliográfia szerkeszthető.

Ötvenezer könyv teljes bibliográfiai leírását t a r t a l ­ mazó adatbázis 4 0 megabájt tárolókapacitást Igényel. A program egy adatbázisban ötven adatál­

lományt, egy adatállományban kétmillió tételt, egy tételben 5 0 mezőt, egy mezőben 6 5 0 0 0 karaktert képes tárolni, természetesen a tárolóegység (merev­

lemez) kapacitásának függvényében.

TEXTBANK szöveges

dokumentációfeldolgozó és -keresőrendszer

Felhasználási terület: könyvtárak, intézmények, bankok, vállalatok stb. dokumentációs anyagának kezelése

Készítő: DATEX Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Bp., Vöröskő u. 11 / a . 1 1 2 6

Forgalmazó: ua.

A r: 1 8 0 0 0 0 F t + ÁFA

Referenciahely: Postabank és Takarékpénztár Rt., Állami Bankfelügyelet, Miniszterelnöki Hivatal

A TEXTBANK a legkülönbözőbb szöveges d o k u ­ mentumok kényelmes és biztonságosan kezelhető i n ­ formációtároló és -visszakereső rendszere. Könyv­

tárakban minden olyan adatbázis építésére, ahot a bibliográfiai leíráson kívül szöveges információt (an­

notáció, teljes szöveges d o k u m e n t u m ) akarunk tárolni, jól használható. Ilyen terület például a közérdekű információ, a helyismereti gyűjtemény, a folyóiratok analitikus feldolgozása. Meglévő kataló­

gusok adatait szkenner segítségével olvashatjuk be közvetlenül a c é d u l á k r ó l .

A bevihető d o k u m e n t u m o k az alkalmazási igé­

nyeknek megfelelően alakíthatók, formázhatok.

Szkenner használatával megszabadulhatunk a hosszú szövegek nehézkes rögzítési eljárásaitól, ezzel ugyanis laponként olvashatjuk be a d o k u m e n t u ­ mok tartalmát az adatbázisba. A dokumentumokat egyedi azonosítóval kell ellátnunk az egyediség e l ­ lenőrizhetősége és e gyors közvetlen eléréses vissza­

kereshetőség érdekében. A d o k u m e n t u m típusának megfelelően kijelölt képernyőformának megfelelően billentyűzhetők be az azonosító kulcsok, amelyekből indexállományt hoz létre a rendszer.

A TEXTBANK legnagyobb előnye, hogy tetszőlege­

sen megadott keresőkérdésre is információkat t u d szolgáltatni a szöveges adatbázisból. A gyakrabban használt keresőkérdéseket és a találatokat is tárolni lehet.

Az ügyviteli felhasználásban a d o k u m e n t u m o k személyhez vagy szervezeti egységhez köthetők, ügyintézőknek szignálhatók, elintézésük ellenőriz­

hető, s archiválásukat a rendszer oldja meg. Az adat­

védelem a tulajdonos által meghatározható jogo­

sultsági, hozzáférési szintek alapján szabályozható.

Kijelölhető, hogy melyik osztályon, ki milyen típusú dokumentumhoz férhet hozzá, mit szignálhat, mit o l ­ vashat el, mire köteles válaszolni, mit archiválhat.

(10)

A TEXTBANK többféle Környezetben Is alkalmaz­

ható:

• PC-s változata MS-DOS operációs rendszer alatt és/vagy NOVELL hálózati környezetben üzemel­

tethető:

• mini- és nagygépes változata DEC VAX számítógé­

peken V M S operációs rendszeren üzemeltethető ISIS vagy relációs adatbázis-kezelésre (Rdb-re) támaszkodva. Ha a felhasználó kinövi PC-s környezetét vagy adatbázisát, minden változtatás nélkül átviheti állományát egy nagy teljesítményű, VAX t í p u s ú számítógépre.

TEXTCON

Felhasználási terület: szöveg formátumú adatok rekordba szervezése

Készítő: Teleinfotéka Kft.

Forgalmazó: Teleinfotéka Kft., Bp. I., G y o r s k o c s i u . 5 - 7 . 1 0 1 1

Ar: 3 0 0 0 0 Ft

Referenciahely: Teleinfotéka Kit.

Jól használható szöveges adatok (CD-ROM adatok, levelek, megjelenítési, nyomtatási formátu­

mok eredményei) rekordokba szervezésére.

A program menüvezérelt, paraméterezhető. a k o n ­ vertálási stratégia eltárolható. M ó d van konvertálás közben) nyomon követésre, adatellenőrzésre.

A program text és vpx típusú adatfájlok text, vpx és ISO 2 7 0 9 formákba való konvertálására szolgál.

Szöveg — szöveg és kódkonverzió is lehetséges. ISO- forma esetén ismétlődő mezők előállítására van mód.

Egyik alkalmazási területe a CD-ROM keresési eredmények átvitele MikrolSIS típusú állományokba.

VIKON

Felhasználási terület: Videokőlcsőnzés Készítő: K a l á c s k a Zoltán

Forgalmazó: ÉGSZI TISZA, Debrecen, Petőfi tér 1 0 . 4 0 2 5

Ar: 1 3 0 0 0 0 Ft + ÁFA Referenciahely: HAJDUFILM

A rendszer IBM PC AT típusú vagy vele k o m p a t i ­ bilis számitógépre készült az MS-DOS vagy PC-DOS 3 . 1 0 - e s verzióra alapozva.

A rendszer szolgáltatása: kazetta-nyilvántartás, értékesítési adatok kezelése, statisztikák és pénztár- b l z o n y l a t o k n y o m t a t á s a .

WORD-HU magyar ékezetes kiegészítés Microsoft WORD 5.00szövegszerkesztő programhoz

Felhasználási terület: szöveg-. III. kiadványszer­

kesztés

Készítő: NOVOTRADE PC Szalon, Bp., Sállal I. u.

6 . 1 1 3 6

Forgalmazó: ua.

Témafelelős: A r m u t h Gábor és Darányi Zsolt Ar: 10 0 0 0 - 74 0 0 0 Ft (a konfigurációtól függően) Referenciahely: DHC, KOLONEL, NOVOTRADE stb.

A W O R D - H U programcsomag segítségével hard­

verbeavatkozás n é l k ü l használható az Összes magyar nemzeti karakter a különböző szöveges anyagokban.

További jellemzői:

• magyar nyelvű (makro) menüt is tartalmaz, amely segítséget nyújt azoknak a felhasználóknak, akik nem járatosak Idegen nyelvekben;

• támogatja a magyar ábécé szerinti s o r b a r e n d e ­ zést;

• magyar nyelvű d o k u m e n t u m o k b a n Is használható a k i s b e t ű - n a g y b e t ű konverzió, amely természete­

sen a keres, a keres-cserél műveleteknél is működik;

• kihasználható a nyomtatók korszerű szolgáltatásai (betűtípus-választék, betűváltozatok, méretválasz­

ték, keretező vonalak, tónusok stb.);

• kezeli az elterjedt nyomtatótipusokat, azokhoz a nyomtatókhoz pedig, amelyeket a programcsomag nem támogat, a felhasználók Igénye szerint (a leírás és a készülék birtokában) a Novotrade elké­

szíti a nyomtatókezelő rutinokat;

• a szabványosnak tekinthető CWI-kódkiosztást valósítja meg, így a hasonlóképpen szabványos egyéb programrendszerekkel kódszinten k o m p a t i ­ bilis. A C W I - k ó d t ó l eltérő k ó d k i o s z t á s ú r e n d s z e ­ rekkel (pl. a Ventura Publísherrel) a k o m m u n i k á ­ ciót makroszinten támogatja:

• fejlesztése folyamatos, a készítő a legújabb p r o g ­ ramváltozatokról a regisztrált felhasználókat értesitik, Illetve a továbbfejlesztett programválto­

zatokat rendelkezésükre b o c s á i j á k : a p r o g r a m c s o ­ mag (és a W o r d 5.0 szövegszerkesztő program) betanítását vállalják, kérésre - akár a felhasználó telephelyén is - tanfolyamot szerveznek; a re­

gisztrált felhasználóknak - igény szerint - k o n ­ zultációs szolgáltatást nyújtanak;

• más írásformákra és nyelvekre (cirill, c s e h , szerb- horvát stb.) való kiterjesztését készítői a felhasz­

nálók igénye szerint vállalják.

Aktív védelmet (hard-lock, vírus, lemezes védelem) a program nem tartalmaz. A programot adott konfigurációra és kötött m u n k a h e l y s z á m r a for­

galmazzák; minden eladott program egyedi azonosítót tartalmaz. Ha egy felhasználó t ö b b munkahelyen kívánja (azonos konfigurációval) programcsomagját használni, az elsőt követő m i n d e n programpéldány megvásárlásakor 50% árengedményt k a p az alapárból. Különösen nagy számú felhasználás esetén egyéb engedmények is lehetségesek.

Fejős László (OSZK-KMK)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :