• Nem Talált Eredményt

Írásbeliség és szóbeliség

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Írásbeliség és szóbeliség"

Copied!
15
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása

a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával”

Könyvtártudományi TDK Előadás

2012. 04. 18.

Írásbeliség és szóbeliség – szöveg és olvasás a klasszikus antikvitásban

Gellérfi Gergő

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt

(2)

Szóbeliség és írásbeliség

• a görög kultúra jellemzően szóbeli kultúra

• ez különösen igaz az irodalomra, ezt több forrásunk is igazolja

• a költészet térhódítása előbb kezdődik, mint az írásbeliségé

(3)

A görög írás kezdete

• a görög ábécé Kr. e. 800 körül alakult ki

• az írás célja gyakorlati jellegű:

kereskedelmi célok, vagy irodalmi szövegek rögzítése

• utóbbi mellett az szól, hogy az első leletek közt (Kr. e. 8. század) nincsenek

kereskedelmi jellegűek

(4)

Az írás terjedése

• nem egy szűk réteg kiváltsága, mint egyes keleti kultúrákban

• az írástudás elterjedtségét nehéz felmérni

• egyes adatok szerint pl. a törvényeket még a Kr. e. 5. század közepén is fel kellett olvasni

• az iskolai oktatása a Kr. e. 6. század elején indulhatott meg Athénben

(5)

Az írás terjedése

• egyes jelek szerint a 6. századtól már a mindennapok része

– lelet az athéni agoráról: cserépen egy „levél”

valószínűleg egy szolgához

– egy másik lelet szövege: „tedd a fűrészt a kertkapu alá”, ez szintén a háznép egy

tagjának szólhatott

(6)

Irodalmi művek rögzítése

• nincs egyetértés, hogy mikortól vált

lehetségessé hosszabb irodalmi művek (pl. eposzok) teljes írásos rögzítése

• szokatlan jelenség lehetett ez a kezdetben (8-7. sz), de jelentősebb szövegek esetén (pl. Homéros) elképzelhető

(7)

Az irodalmi alkotás problematikája

• a legfontosabb kérdés, hogy az

alkotófolyamatot írásban vagy szóban kell elképzelnünk

• kiemelt problémakör az úgynevezett

homéroszi kérdés, melynek fontos eleme, hogy az Ilias és az Odysseia írásban, vagy szóban született

(8)

Homéros: Írásban vagy szóban?

• az uralkodó nézet szerint a méret,

valamint a tartalmi és formai minőség

valószínűvé (de nem kizárhatatlanná) teszi az írás közreműködését

• hogy ez milyen közreműködés, arra számos lehetőség van:

– diktálás vagy szerzői rögzítés?

– emlékeztő vázlat vagy teljes lejegyzés?

(9)

Homéros: Írásban vagy szóban?

• a legvalószínűbb elmélet: hosszú évek alatt, folyamatos bővítésekkel és

módosításokkal alakította ki egy aoidos a művet, s le is jegyezte

• a későbbi epikus jellegű művekkel

(Hésiodos, himnuszok) háttérbe szorul az improvizációs jelleg

(10)

A líra írásbelisége

• a lírikus költészet a Kr. e. 7. századtól ismert, az alkotásmód még vitatottabb

• a líra egyes nézetek szerint nagyrészt rögtönzött, más vélemények szerint

viszont írásos költészet

– nem megválaszolható, ám nem is fontos kérdés

• a központi kérdés a hagyományozás kérdésköre

(11)

Írásbeli hagyományozás?

• alapvetően fontos kérdés, mivel a szóbeli hagyomány torzíthat

• az írásban rögzített szöveg nem

olvasmány, sokkal inkább emlékeztető

• az írásbeli rögzítés ellenére a szóbeli kommunikáció szerepe kiemelt

(12)

Az írásbeliség „nehézségei”

• az íráskép rendezetlen

• az írásjelek és a szóelválasztás hiánya a 4. századig (scriptio continua)

• az írásmód miatt szükséges volt a hangos olvasás, a szöveg érthetőbb felolvasva és hallgatva, mint némán olvasva

(13)

Az írásbeliség „forradalma”

• az 5. század végétől jellemzővé válik a könyvolvasás  a könyvkultúra kezdete

• a prózairodalom (filozófusok, történetírók) jellegzetesen „könyvirodalom”

• 490 körüli vázaképen már otthon olvasó ember, 460 körülin társaságban olvasó nők

• az első példa a magányos olvasóra:

Aristophanés: Békák (Kr. e. 405)

(14)

A könyvkultúra kezdetei

• az átmenet időszaka a 6. század elején indult (prózairodalom írásban, szűkkörű közönség), és az 5. század végéig tartott (a drámakönyvek megjelenése)

• az 5. század utolsó harmadában döntő

jelentőségű esemény: a szóbeli előadásra szánt formák írásban jutnak el az

olvasókhoz

(15)

A könyvkereskedelem kezdetei

• a források szerint az 5. század második felében indul meg, 430-ban Eupolis

könyvárusok üzleteit említi

• Platón korában a könyvkereskedőnél bárki beszerezhette filozófusok munkáit

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Három pedagógiai és oktatási elmélet megvitatása meglehetősen sok időt vesz igénybe, de realistának kell lennem, bevallva, hogy vannak más olyan, nemzetközi szer­.. vek

Kossuth nővérei közül csak egynek, R u tt- kaynénák adatott őt túlélnie. A kormányzó honnmaradt gyermekeit ez csikaita ki a bécsi kormány körmei közül, s

olyan nagy kiadványszá- mú, központi lapok jöttek létre, melyek az oktatásirányítás hatéko- nyabbá tételét és a nem marxista nevelők átképzését szolgálták (jáki 1962:

Szövegkriti- kai problémák a régi magyar irodalomban című alapvető tanulmányában példákkal megvilágítva tipologizálja a hibákat, már eleve elválasztva őket a

Ha az asszony öle, méhe arról beszél, hogy magába fogadja a férfi t és ezáltal termékennyé válik, akkor itt arra is gondolhatunk, hogy Isten is így fogad be, így zár

Schmidt megállapítása cáfolja az eddigi magyar elnevezéseket is, hiszen Kis Ádám és Bódi Zoltán elnevezései és értelmezései is a beszélt nyelvi sajátosságo- kat emelik

14 A gyulafehérvári és nagyenyedi gimnáziumi könyvtárak 1900 előtti történetére vonat- kozó és a kutatás legfrissebb állása szerint készült tudnivalókat lásd

A vizsgá- lódási fókuszt megcserél , a „történelem alulnézetb l” jelleg oral history kuta- tás a hetvenes évek elején már annyira meger södött, hogy több

m., 309–324; Bene Sándor, kecskeméti Gábor, Régi ötletek az új irodalomtörténethez (5+1), literatura, 32(2006), 238–251; Bene Sándor, kecskeméti Gábor, Javaslatok egy

különösen nálunk az egyház épp a nagybirtok révén tudja megvédeni felsőbbrendűségét, tekintélyét és biztonságát. Szerintük, aki ezt szóban, írásban tagadja, magát az

Amilyen igényes volt az olvasmányaiban, pontos és kifejező volt szóban és írásban, ugyanolyan akkurátus volt a szerkesztő munkában.. Sok egyéb mellett az alaposságot,

Hogy később Miklós mégis a magyar, Péter viszont a horvát nyelvet használta elsősorban, szóban és írásban egyaránt, annak nem valami eredendő hajlam, vagy eltérő

•Célom, hogy tudatosan megéljem a saját érzéseimet a tevékenység egyes fázisai során.. Hangsúlyok

ugyanakkor egy másik fontos írásban ezt találjuk: „a művészet és a természet valósága tökéletesen más […], a művésznek semmiképp sem kell, nem is szabad

Ebben az írásban nincs szó a történelemtanítás módszereiről, de röviden utalni kell arra, hogy milyen fontos szerepe van ezen a téren a kutatásnak, azaz annak, hogy a

Ezek együttese teremt az olvasóban kedvező vagy kedvezőtlen benyomást, összhatásuk keltheti fel az érdeklődést, vagy teheti eset­?. leg közömbössé számunkra

Szó esett benne arról, hogy kicsit késve ugyan, de bekerültél a „Németországban sikere- sen megforgatott magyar író” kategóriába, hiszen a DTV kiadásában megjelent Drága

A bírált művek szerzőinek és a megszólaltatott személyek sok tagú (és néhol ránézésre az „összeférhetetlenség” képzetét keltő) névsorának magyarázata

A legendaként emlegetés immár nem az anek- dotikus hagyomány továbbéltetése, valahol a szóbeliség (itt: anekdota) és az írásbeliség (itt: anekdotás-könyv,

Az ilyen és hasonló típusú dokumentumok sajátosságairól korábban hosszabban értekeztünk, 4 itt csupán ismételten arra utalhatunk, hogy minden ember által írásban és

Az ember rájön, hogy írásban sokkal komplexebb és jelentés- sűrűbb szövegek létrehozására képes, mint szóban, továbbá arra is, hogy ezeket a szövegeket

(a továbbiakban: Bcrcnd 1974.) A kétféle adaptációs kísérlet módszertani különb- ségét illetően meg kell jegyeznünk, hogy míg az előző ismertetés nem ment túl azon, hogy

A hiba Gribaudi szerint abban van, hogy egyrészt a 'mikro' kutatások is még mindig a nagy historiográfiai modellekhez kapcsolódnak - mégha cáfolni akarják is őket - ,