• Nem Talált Eredményt

Környezeti elemek védelme

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Környezeti elemek védelme"

Copied!
24
0
0

Teljes szövegt

(1)

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul

Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

(2)

1. Lecke

A környezetvédelem alapjai

(3)

A környezet fogalma

Az élő szervezeteket körülvevő fizikai, kémiai és biológiai tényezők

A Föld azon része amelyben élünk és tevékenykedünk

A Föld azon szféráinak összessége, amelyben előfordul bármilyen

életforma, ezt egyben bioszférának is

nevezzük

(4)

4

A bioszféra részei

• Atmoszféra

– sztratoszféra – troposzféra

• Hidroszféra

– légköri vizek

– felszín feletti vizek – felszín alatti vizek

• Litoszféra

– talajok

– kőzetek

(5)

A bioszféra modellje

Forrás: SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A.

(6)

A környezeti elemek csoportosítása

Élő környezeti elemek – Növényvilág

• Erdő

• Gyep

• Mocsári növények

• Mezőgazdasági és dísznövények – Állatvilág

• Vadon élő fajok

• Háziasított fajok – Mikroorganizmusok

Élettelen környezeti elemek – Légkör

– Víz

– Talaj és kőzet – Épített környezet

• épületek, utak, iparterületek, mezőgazdasági területek, parkok, műtárgyak, parkoló terek, repterek, csatornák, egyéb

infrastrukturális létesítmények, műemlékek, laktanyák, stb.

(7)

A táj fogalma

• Élettelen és élő környezeti elemek összessége

• Természetes és épített környezeti elemek összessége

• Amilyennek a földfelszínt látjuk

• A domborzati és vegetációs elemek egy

megfigyelőpontból látható része

(8)

AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETE

KÖRNYEZET

az élőlényeket körülvevő tér, amellyel az élő szervezetek anyag- és energiacserében, állandó kölcsönhatásban vannak.

• KÖLCSÖNHATÁS

kétirányú folyamat. A környezet és az élőlény (így az ember is) fejt ki hatást környezetére.

• Az ember megjelenése óta kölcsönhatásban van a környezetével.

• ELLENTMONDÁS

• amilyen fiatal az emberiség földtörténeti szempontból

• olyan jelentős a környezeti hatásunk

Forrás: Hartai, 2003

(9)

Forrás: Kovács, 1975

Az ember és környezet

(10)

Az ember és környezete

A szántóföldi növénytermesztés környezeti hatásai

Forrás: Havasi, 1997

(11)

Kérdések a leckéhez

• A bioszféra részei

• A környezeti elemek csoportosítása

• Az ember és a környezet viszonya

(12)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

(13)

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul

Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

(14)

2. Lecke

A környezetvédelem alapjai

(15)

A környezet védelme

• A környezet fő károsítója az emberi faj

• A környezet védelme az emberi faj korlátozása a környezet pusztításában

• Ez sok nehézségbe ütközik, mivel az emberi faj érdekei eltérnek a környezetének érdekeitől

• A környezet leigázása teljesen téves felfogás,

amely a környezet maradandó tönkretétele után

az emberi faj kipusztulásához vezethet

(16)

Törvény a környezet védelméről

A környezetvédelmi törvény fejezetei I. fejezet: Általános rendelkezések

II. fejezet: A környezeti elemek védelme és az elemeket veszélyeztető tényezők

III. fejezet: A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység IV. fejezet: A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai V. fejezet: A környezet védelmének megalapozása

VI. fejezet: A környezetvédelem gazdasági alapjai VII. fejezet: A környezetvédelmi igazgatás

VIII. fejezet: Az állampolgárok részvétele a környezetvédelemben IX. fejezet: Felelősség a környezetért

X. fejezet: Záró rendelkezések

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

(17)

Törvény a környezet védelméről

A környezetvédelem fő elvei

• A fenntartható fejlődés, mint a környezetpolitika központi gondolata

• A káros környezeti hatások megelőzésének elve

• Az elővigyázatosság elve

• A környezeti szempontok külső és belső integrálásának elve

• A környezeti szempontok beépítése a gazdaság folyamataiba: a

• Használó fizet elv

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

(18)

A környezetvédelem fő elvei

• Szennyező fizet elv

• A környezetpolitika regionalizálásának elve

• A környezetszennyezés csökkentésének és a környezetminőség

javításának módozatai

• A szennyező forrásoknál történő beavatkozás

• Kártérítés

• Társadalmi részvétel és nyilvánosság

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

(19)

A környezetvédelemmel kapcsolatos törvények

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 1994. évi LV. törvény a termőföldről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIV. törvény az erdőkről és az erdők védelméről 1997. évi XL. törvény a halászatról és a horgászatról

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 2000. XLII. törvény a viziközlekedésről

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

(20)

Fontosabb kormányrendeletek

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

• A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi hatóságként

a) az OKTVF-t (másodfokon), b) a felügyelőséget (első fokon), c) a főpolgármestert,

d) a polgármestert, e) a fővárosi főjegyzőt,

f) a települési önkormányzat jegyzőjét,

g) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [c)-g) a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság]

jelöli ki.

• Környezetvédelmi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelőség jár el.

(21)

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Észak-magyaroszági Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Forrás: http://www.kvvm.hu/index.php?pid=3&sid=25&tcid=11

(22)

A Duna vízgyűjtője

(23)

Kérdések a leckéhez

• Törvény a környezet védelméről

• A környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb

törvények

(24)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Előfordulhat, hogy a kibocsátott szennyező anyag látszólag „eltűnik” a légkörben, ugyanakkor csak kémiailag-fizikailag átalakult; az is lehet, hogy toxikus..

Ha elvégezzük a fenti számítást, akkor a nagyobb, tíz mikront meghaladó méretű aeroszoloknál eredményül azt kapjuk, hogy azok elég gyorsan akár 1 cm/s.. sebességgel

ábra A hazai ólom ülepedés forrásai (Bozó)... A kadmium és

• A vízgőz sajátossága, hogy egyedül nem képes melegítő hatás kiváltására, csak a többi üvegházi gáz jelenlétében válik aktív, hőmérsékletet fokozó gázzá.. Az

globális környezeti probléma: az ózon bomlása a

• Az ipari porok – minden ipari tevékenység porral jár.. A sokféleség itt is tetten érhető;

• A konferencia legfőbb eredménye az volt, hogy kísérletet tett a fejlett és fejlődő országok között a környezet védelme és a gazdaság fejlesztése kérdéseiben

Első Környezetvédelmi Világkonferencia, Stockholm (EU - környezetvédelmi