ÚJ TEREMTETT ÁLLAT, M

32  Download (1)

Full text

(1)ÚJ TEREMTETT ÁLLAT, M. e LLYNEK. ÁBRáZATjáBAN. M I D Ő N. A ’ N A G Y -V Á R ADI R E FO R M A TA EKKLÉSIA. F E L S É G E S R Ó M A 'l. ÉS. T S Á S Z Á R ,. V A L Ó J Á B A N. APOSTOLI. KIRÁLY’. Vallás’ fzabados gyakorlás iránt ki-adott Kegyelmes Parantfolatjának ereje fzerént, M D C C LX X X IV -d ik Efztendőnek első napján, régi árvaságának gyásszából lc-vetkezvén, az Ifteni tiszteletnek fel - állásával, EGY. VALÓsáGOS. ÚJ Ö R Ö M E S Z T E N D Ő T S Z E N T E L T. A’. -V O L N A ,. K E R E S Z T Y É N E M B E Első Tanításban le-feftve elő-adta,. KERESZTESI. R. JÓSEF,. ezen Ekkléíiának hivatal fzerént való L. Tanítója.. T. N. és V. Boros-Jenői TISZA ISTVÁN, és L Á S Z L Ó Urfiaknak Várad-Olasziban lévő Házok’ udva­ rán fel-von t Sátor alatt. N A G r - V Á R A D O N Nyomtattatott Bálent Igoátz Páfpók’ Kőnyvnyomtatója által. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(2) J. el.. XXI: f . 5.. Ime' mindeneket meg-ússitok.. Efa, XLUl: 18. 19. 20.. 2. K ó r . VI: 2. Ezt mondja az U r: kcUemctcs időben halgattalak-meg té• ged', és az Idvefségnek napján tettem jól te veled; íme' tnojlan vagyon az a' kellemctes idő: ime' mofi van az Idvejseg' napja.. Éje. XL 1X: 8, 9, 13-. Ejdr. IX: 9. 9.. ’Ső l t . X X X : 12. Uram! fordítottad az én Jiralmimat énnékem őrömre, ’s a' t. Eja. X X y : 8, 9. 'Solt. CXXVI: 1. *Sóit. Cll. 19. - - - - Submovet.. informes hyemes reducit Jupiter, idem -. -. Hornt. Carm. Lib. 11. Qd. X. f. 15.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(3) PRÉDIKÁTZIÓ ELŐTT MONDATOTT. KÓNYÓRGÉS.. M. inden jóknak el-fogyhatatlan kútfeje Szent Isten! minekünk a’ Jéfus Kriílusban m eg-engesztel eretc szerehnes Atyánk! örvendeznek a’ mi Leikeink, midőn ezt mondják minekünk : Menjünk - el az Ürnak házába ! E l-is jöttünk, óh nagv lilén! egyszer immár valahára, az eíztendőnek meg - múlásával, hogv meg - úiittsuk hoz­ zád való kőtelelségűnket, és meg - hajtván magunkat a'te lábaidnak skmolvánál, tiszceljünk Tégedet közönséges he­ lyen Lelkünk efmércrének szabadságábari. De eh igaz IS T E N ! szégvenlyük* és átaljnk fel­ emelni a’ mi ortzáinkat T e elődbe: mert a’ mi méltat­ lanságunk felől bizonyságot tésznek a’ mi bűneink; nintsen nekünk igazságunk meilv a’ tőrvénvből volna; moílan-is nem hozhattunk T e elődbe tiszra, és új sziveket, és ártatlan kezeket: t'gv hogy, ha a’ mi bűneinket megtartándod, T e előtted meg nem Elhatunk,• ha vélünk per­ be száthsz, ezer szódra-is edjet nem szólhatunk; ha álnokságinkat tekinted, méltán félhetünk, hogy örömünket még virágjában el - hervasztod. D e , óh mi Űrünk Menünk ! ha a* mi bűneink híj zonyságoc tésznek-is mi ellenünk; tekints minket a’ T i A. n. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(4) Szent Fiadban, kiben vetjük minden bizodalmunkat, és remény linket. Ezen mi Meg-tartónknak tókélletes elég­ tétele, és érettünk való efedezéfe hadon-bé a’ T e Kirá­ lyi székedig, és mozdittsa-meg a’’ T e belsó részedec a’ rajtunk könyörülő szánakozásra , hogy botsáíTad - meg ó érette minden mi bűneinket, és az ő ábrázattyára újítcsmeg - bennünket. HiíTzük-is mi a zt, Irgalmas I S T E N ! hogy nem tsak a’ bűn botsánatot adod - meg minékünk: hanem még azokat-is, a’ meliyeket meg fém tudunk gondolni: mert szem nem látott, fül nem hallott, és az embereknek gondolataikba íem mentenek, a’ mellveket T e készitettél a’ T tgcdet szeretóknek; szeretsz T e minket, ha mél­ tatlanok vagyunk-is, minden meg - bánás nélkül, mind örökké, a’ T e Szent Fiadban, a’ ki tétetett minékünk T e tóled Böltlefségünké, Igazságunká, Szentségünké,- és yákságunká. Hogy pedig ezt hivén hasznát-is vehelsük .* adjad nékürtk a’ T e kegyelmedet, és Szene Lelkedet: Ki mivel H itnek, és ígéretnek L elk e: légyen Petsét, és örök élet­ nek Záloga mi nálunk, és ez által ontafsék-ki a’ T e szcrelmed a’ mi sziveinkbe. Ezen T e kegyelmed, és Szent Lelked mindenkor szükséges ugyan minékünk: de kivált m ód, midőn fok Ó esztendóknek el-mulifa után, ez Éj esztendőnek első napján, a’ T e belzédednek halgatására m i-‘is ez Helyben ölzve gyűltünk, hogy meg-haljuk mit szóllasz: inerr kéttség kivül btkefséget szóllasz, és ezt mondatod minékünk: A ’ ki a’ Kriftusbau vagyon íij teremtett állat légyen.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(5) Újítsd-m eg azért vóltaképen, és nyisd-m eg Szent Lelked által a’ mi sziveinket , mint régen a’ Lididét, hogy rejtsük-el azokban azt a’ kintset, a’ mellyel minket kináls z ; ne húnnyuk-bé szemeinket az előtt az új Viiágoíság előtt, meílyet az asztalra mórt: fel-tétets z ; mind addig, mig földi változó életünk után, a’ Mennyei állan­ dó Hazába el - érkezünk, mellyben nem lészen osztán szükségünk földi Templomra, mellyben a’ T e tiszteletedre ószve gyűljünk: mert T e lészel a’ mi Tem plo­ munk, és mi minden lészünk T e benned; Nem lészen szükségünk Pásztorokra: mert a’ Bárány önnön maga * legeltet, és vezérel minket az élő vizeknek forráíira; Midőn ez a* tőredékeny tsérép edény, a’ mi tértünk, m eg-újulván, és a’ Kriftus m eg-ditsöűlt tértének hafonlatofságára el-változván, Tenéked új életben, új éne­ ket mondunk mind örökké. Ú gy légyen, a’ mi Urunk Jéfus Kriftusért. Á. M. E. N. ,. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(6) M in d en Rendből, Vallásból, és Állapotból, e2 E sztendőnek első napján ide lereglctt Kereí'ztvén Gyüleke­ zet ! Minek utánna a* Felséges Királyi K e g y e m e s I g a z * saG, régen félben szakadt Illeni tilzcelerónknek szabados gyakorlását e’ Városban-is meg -engedte : a’ Jó IST E N Nagy Nevének Ditsöl'ségére; Mindnyájunknak pedig Lé­ lek szerénc való meg ííjólafunkra, és egv valóságos ÜT Ö röm EszTENDŐnek szentelésére, rövid, és edgyögvö elmdkedéfem lészen ez első Szent Alkalmatofsággal élőttccek azokból a’ szent Igékből, mellyek meg - Írattak - 2. K ó r i n t . V.. 17.. A* ki a' Kriftusban vagyon, ríj teremtett állat légyen; «* régiek el - múltának , Íme* mindenek meg - újultanak.. ELÖL. JÁRÓ. BESZÉD.. Ercsztyén Gyülekezet! A z IDÓ lég-job b Mefterí néma ugvan ez: rriég-js az ő Letzkéi bölcs tan 'ttsal teliyefek, úgv, hogv a’ ki at Idő Oskolájában nem boldogul, a z, a’ Plató Akadémiájában -is tudatlan lész. Tudta ezt S/enr 0 v id , ’s azért mondja *Sólt. 19: 3. Az egymás után kivetkező napok bőséggel prédikálják az Igét, és az egymás után való éjtszakák tanitnak bőitfelség­ re. A z a’ Harmónia, mellvet Pythagorás az égi gömbö­ lyű telteknek tulajdonít, tsak az elmének játékos képze-. K. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(7) lÉfe: de a* mit Dávid az egymás után elő forduló Idők­ ről m ond, valóság a z : hogy ámbár nintsen beszédek tiéluck, jem Igéjck, még-is meg - bállatik az 6 Jzavok , ’s minden főidre ki-hat az ó zengéfek. f. 4. Miképen tanít tehát ez a’ néma Prófcssor ? úgy , hogy midőn el gondolja v a la k i h o g y az Időnek el - vesztéfe ollvan kár, mellvet ki nem lehet pótolni; Hogy az el­ múlt Idő lóba többet vjszsza nem tér; megválhat a’ Nap Gil>eanban a’ Jófué kérésére; viszsza mehet az árnyék, az jif/C w. 12. Mház Óráján Ezekiás' kedvéért: de ho,;y a’ Tegnap, AU 2 K1r.ao.11. légyen; az el-m últ Idő, el-múlt ne légyen, ez még tíuda tétel által-is, mint maga magát fel fordító dolog meg nem lehet. Ebből az Időnek okos Tanítványa azt tamil­ ja , hogy tehát az Időt meg - kémélje; annak tsak egy pertzentését - is el ne tékozolja; ezen egy drága kintsben, az Időben, í’zabad mindennek főfvénvkedni; mellyért az Apollói arra tanít , hogy az alkalmatofságot még áron ■ is Efés 5: i6. meg - vegyük. .. Ezen kivfil ha meg - gondoljuk , hogy a’ jtelenvaló Időt a’ jfővendőtői, tlak egy í'zempidantás, tsak egv olly lvitsin y Puncium választja - el, mellyet cl nem lehet olztani: Vallyon nem azt juttatja-é elzunkbe, hogy az Halál nyomba kergeti az Eletet? hogy az I/iuságnak kedves rósai Izomizéd kertben teremnek a’ Vénségnek kedvetlen rántzaival ? hogy Ali koztun k, és a’ Koporso közt tiak egy hirtelen való Lépés vagyon? l .Kor. 7.29* D e , hogy több tanitáfit az Időnek, mellyekkel ezei féle képen oktatja azokat, a’ kik tőle kérdenek tanatlot el - halgaílám: elégnek tartom m o ft, tsak azt a’ szép él halznos Letzkéjét említeni, mellvet az Értendőnek meg tijulxuaval, és egy Ekkléfiának Palwgenejiájávai, iim-t tzu lete. . Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(8) letésével, élőnkbe ád: mert midőn az Idő meg*újítja ábrázatját, avagy nem arra tanít-é, hogy nékünk-is erkőlRóm. 7:6. tseinkre nézve új életet kell kezdenünk ? Midőn egy Ek'Sóit. 103.5. kléíia, mint egy m eg-aggott Sas kefelyú viszsza nyervén Ijiúsdgdnak vidámságát, régi gyászszának szennyes ron­ gyaiból le - vetkezik : avagy nem arra oktat - é az Id ő , Efif. 4:22 hogy mi-is a’ mi ó emberünket le - vetkezvén, őltőzzükRdm.13:12 fel a’ Jéfus K ód ú it, és járjunk világafsdghoz illendő öltö­ zetben? Úgy vagyon, Atyámfiái! az Időnek ezen tanáttsa szembe tűnő, és el-lehet mondani, hogy e' mái nap kü­ lönös szóval ezt kiáltja mindnyájunknak: A' ki a' Krijiuslan vagyon, új teremtett állat légyen. E z indított engem arra, hogy az Idő hangját a’ ma­ gaméval Jecunddlvdn, ezen Apoítoli parantsolatról beszélgefíek; melly parantsolatban, az IS T E N ’ szava, az IDÓ’ szava, kinek kinek LELKI ÉSM ERETének szava, ő szve lévén köttetve a’ Szent PÁLéval, a’ meg - újíilásra édes­ get mindnyájunkat. Ki vólna h át, Atydtnjiai! a’ ki érzé­ ’Sid. 3:8. ketlenné tenné s z ivét; a’ ki bé-dugná füleit mint az ’ SJlt 58. 5. áspis, ezen négy hangból álló tőkélletes Harmóniának zengésére ? S ő t, ki vólna, a’ ki meg ne határozná ma­ gát arra, hogy a' Kriftusban lévén, líj teremtett állat lé­ gyen, midőn, a’ régiek el-múltának, és ime' mindenek megtíjúltak. A ’ fellyebb való Verfekben szóll Szent Pál a’ maga Apoítoli hivataláról, mellyben mivel néki fok hamis Tanitó Irigyei voltának, kik ékeden szólláfokkal, tedi böltsefségeknek mutogatásával, és talám azzal-is, hogy némellyek a’ Kódúit tedben látták b é - szinlették magokat V. is; a’ Kórintusbéliek előtt, Pált pedig gyalázták, hogy ő tsak l, Kór.9:1. bolondozik y. 13; hogy ő nem-is Apojlol, mivel a’ K ó­ dúd nem látta ted szcrént. Ezek ellen Pál f. 11. bizo-. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(9) nyit az ó Halgatóinak Lelkek* efméretével; V-. 16. pedig azt mondgya: hogy ó tejl Jzerént Jenkit nem efmér, vagy nem tcszen ítéletet fé tikiról, az az, ha telt szerént bölcs, ékeden szólló-is, vagy a* Kriftuft tett szerént látta-is va­ laki: de mivel a’ Krijlujl már többé teji Jzerént nem e[mér­ jük : mind ezek a’ dirfekedéfek tsak haszontalanok: ha­ nem ez már ma a’ dolog’ veleje, hogy a ki azzal ditíeked ik, hogy ó a’ Kriftusban vagyon, hogy 6 a’ Kriflusnak igaz Tanítványa, mutaíTa-meg ezt azzal, hogy Uj te­ remtett állat legyen ;■ mert a'régiek el-múltának, és minde­ nek meg - újultak. Melly Lelki meg - újúlásra, hogy annál könnvebb útat n utaíTak , a’ szent Pál szavainak rövid világofitásában ezt a’ rendet követem , hogy Elösz őr. meg mondom mit tés z en a’ KRISTUSban lenni? Máfodszor. A ’ Kriduflal edjefsult embernek mi a’ kőtelefsége, t.i. hogy Js s teremtett állat LÉG KEN, elő adom,. E L S Ő. R É S Z .. M IT T É S Z E N A’ K R IS T U S B A N. L E N N I.. E-loJzör azért, a’ KRISTUSban lenni rövideden tsak annvit tészen: m intáz ö igaz Tanítványának ; igaz Követőjének; az Ehkléfia igaz tagjának lenni; a’ Kriílusba igazán hinn i ; egy szó val: jó Keresztyénnek lenni. H ogy pedig ezen szólláfnak formáját és értelmet fel-veheí'suk, meilv szerént a’ mondatik, hogv All A KRI­ STUSBAN VÁGTUNK: jegyezzük meg, hogy Ltinie ollv’ érHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(10) Leiemben mondatik, hogy A’ KRISTUS MI BENNÜNK VA­ G Y O N ezen kettőt az írás mindenkor Öszve-kőti, mint maga szól az Idvezitő a’ többek közt Ján. 6 : 56. A’ ki cjzi az én Te­ ltemet, és iszsza az én Véremet, az én bennem lakozik és én - is abban. Nem lehet hát jobban fel - venni, miképen vagyunk mi a’ Krijlusban, mintha m e g • gondoljuk, miké­ ben vagyon a* Krijtus mi Bennünk. Mellynek meg - gondolásában a’ Kriftufra nézve há­ rom dolgot kell m eg-kőlőm bőztetni, ó. m. a’ Kriftus vagyon Velünk, Érettünk, Bennünk. Vagyon VELÜNK a’ meg - teftesüléfre nézve, minthogy ez által lett hnma-. Aíí/f. 1s 13. nuel, Velünk ljlen. Vagyon ÉRETTÜNK a’ meg-Váltáfra néz­ tja. 7 : 14. v e , a’ mint az Apódról szól 1. Titn. 2: 6. hogy ő adta önnön magát váltsagúl mi Érettünk. Vagyon BENNÜNK 1.901.3:94. a’ maga Lelkére nézve, Ki által lakozik a’ mi sziveinkben. Melly három dolog kőzzül tsak ezen utolsó tészen min­ ket jó Keresztyénekké és az Idveí’ségnek részeítvé: mert hissában volna Velünk a’ Kriftus a’ M eg- teftesülés által, ha ez tsak magában maradna : ugyan - is az ő Meg - teítesfiléfe ellent nem álván, hány emberek velznek és veszten ek-el? Hissában volna Érettünk a’ meg - Váltás által , ha e z-is tsak magában lenne: mert a’ mi természeti romlottságunk, ezen Illeni Kegyelmet meg-utálná. Szük­ ség azért,hogy légyen Bennünk a’ maga Lelke által, hogy igy közölje-is velünk azt az Idvefséget, mellyet készitett a’ Meg - teftesülés által; meg - szerzett a’ Váltság által: de a’ mellyet másképen valójában nem bírhatunk; hanem az ő Lelkének bennünk való lakozáfa általEzek szerént immár az Emberekre nézve - is három dolgot kell meg - kűlőmbőzterni, t. i. hogv ők vagvnak cl Krijhijfal, a’ Knjlusért, a’ Krijlusban. A ’ KRISTUSSAL, lehetett valakié’ földön jártában; a’ KRISTUSh.RT lehet vaLki, az ő Tudományát válván; a’ KRISTUS BÁN vagyon pe­ Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(11) dig valaki az igaz és termékeny Hit által, mellyről mondja maga az Idvezítő fján. 15: 5. A ’ ki én bennem marad, és a’ kiben én maradok, e' terem fok gyűmóltsót. t s ak ezen utolsó grádus szerkeztet minket a’ Kriftusba, hogy ő Ben­ ne legyünk. Hissában lettetek volna, óh Emberek! a’ KriJluJfal e’ földón jártában; hissában tárfalkodtatok volna ezen Fó Bóltjefségge), ha tsak az ö nézésével hizlaltátok Péld 3: 1. volna szemeteket ’s tíiklandoztattátok volna fületeket: az ö véle való külső táríálkodás titeket a’ Farijeufokníd és 2W». 7 ■ 43. Jüdástiál boldogabbakká nem tett volna. Hissában volná­ Mát. 36:16. tok a’ Krifiúsért, az 6 Evangyéliomát tsak száijal válván, az ő Ekkléíiájában tsak névvel lévén: mert, nem minden a’ ki ezt mondja’. URam! URam! mégyendé a’ Mennyország- Mát.7: ar. ha. A ’ ki hát oda akar menni, szükség, hogy a’ KRISTUSban légyen, az ő kintsét, gyönyörködését, meg - elégedését ó Benne kerefle,’s helyhezteíle. Egy szóval: hogy tovább ne ő magában, hanem, a’ Kriftusban éljen, ú gyh ogy elmondhaífa ezt Szent Pállal: Élek többé nem én, hanem él­ én bennem a’ KRISTUS, és a’ melly életet mojl élek a’ teli­ ben, az ISTEN' Fiában való Hit által élem, ki szeretett cngemet, és adta 6 magát én érettem. Gál, 2: 20. Hogy még-is világofabban meg-mondjam: a’ KRisTusban lenni, annyi mint az ó L e lk ce e n lenni: úgy, hogv, valamint a’ Kriílus vagyon mi Bennünk az ő Lelke által, mellvet a’ mi sziveinkbe helyheztet: Úgy mi ő Benne vagyunk ugyan ezen Lélek által, helyhezfetvén magunkat az ó indulatai közzé. Ezt tanítja szent Pál Róm. g: 1. ezc mondván: Sémi kárhoztatások nintjen immár azoknak, kik a' jé fu s Krijtusban vágynak; kik nem tcjl s z erent járnak, ha­ nem Lélek Jzerént. A z hol látjátok, hogy az Apoftolnál, a’ Kriftusban lenni annyit tésze n , mint Lélek szerént járni. Ugyan-is, a’ Kriftusban nints egyéb Be n n e , hanem tsak az ö Lelke; a’ több dolgok, mint, az ő Beszéde, az ó Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(12) Sacramentomai, az 6 Templomai, mind K i v u l ő t t e vágy­ nak: Ha azért mi a’ Kriftuséi tsak az ő Beszédének halgatáfa; tsak a’ Sacramcntumollkai való élés, tsak a’ Templomnak gyakorláfa által vagyunk; m ég-azért nem vagyunk ám a* Kartusban; mert mind ezek, nem a’ Kartusban, hanem fsak ő kőrőlte vágynak; és igy egyedül az ő Lelkében va­ ló létei által, melly nem ó K í v ü l e , hanem B e n n e va­ gyon; lehetünk igazán a’ KRISTUSban. Akarod-é hát m eg-tud n i, Atyámfia! vallyon a’ KRI­ STUSban vágy é? Vifgáld-meg, ha az ó L e l t b e n vagy é, és az ő Lelke B e n n e d van-é? Ezt pedig meg-tudhatod, ha meg - gondolod, micíbdás a’ Kartusnak Lelke. t. i. 1. ) Ez Fiúi ágnak, nem pedig sz olgálatnak Lelke Róm.Q: 15. úgy szolgálsz-é hát Irtetinek mint Fiú , nem pedig mint béres? az az, nem tíak a’ bÖntetéitől való Félelem; nem tsak a’ magad hasznának reménysége kőt-é téged a’ Jéfushoz: hanem a’ valóságos Fiúi szeretet, és a’ szivnek szabados indulati ? Ha ezen utolsót magadban tapasztalod: lágy a’ KRISTUSban vagy.. ydn. 1: Műt. 3:. 2. ) A ’ JESUSnak Lelke, Szeretetnek, Szelídségnek, Alázatofságnak és Békefségnek Lelke, a’ mint maga mond­ ja Mát. 11: 29. Tanuljátok meg-én tőlem, hogy én Jzclid, és alászatos j'zivú vagyok, és találtok nyugodalmat a’ ti Lei­ 29. keiteknek ; a’ Jefus IJiennck Báránya, és midőn a’ Szent 16. Lélek, Keresztségének alkahnatofságával, ő reá láthatóké­ pen le - szállott - is, nem úgy szállott-le, mint egy Sas, vagy más ragadozó mad r, melly a’ vérengezésben gyö­ nyörködik; hanem mint egy szelid Galamb: Ha azért te benned is báránvi és galambi szelidség van; ha a’ békef­ ségnek őrfilsz; ha sziveder az irigvs gnek epéje fel nem puííalztia; ha a’ tőled kölőinbőző Értelemben, a’ más Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(13) Vallásban lévőket-is szeretettel el-törheted, annak a* jele ez , hogy te - is a' KRISTUSban vagy. 3. ) A ’ Jéfusnak Lelke Buzgóságnak Lelke, mint mon­ dánk 6 róla, Ján. 2: 17. A ’ Te Házadhoz való buzgó Jzerelem meg - emészte engemet. Égeti - é hát az Klen’ Házá­ hoz való szerelem a’ te veséidet? meg - indúls z -é a’ JóJcfnck romlásán ? szánakozol - é a’ Sionnak el - pusztúlc kő-rakáfin , és annak porán Jtónyórúlsz ■ é l E lső b b -é ’Sdlt.ios: 15. előtted az Ekk léhának elő - menetele, mint a’ magad* haszna ? inkább szerets z -é az Ur Házának kújzóbén úlni,<'Siit 84! II. mint a’ gonolzoknak hajlékokban m-ulatni? Ha ezek-is Így vágynak benned; a’ KRISTUSban vagy. 4. ) A ’ KRISTUSnak Lelke Könyörgésnek Lelke, a’ mint hogy egész éietét-is könyörgésben töltötte-el. Szeredé hát a’ re Lelked az ISTENnel való tárfalkodáíl? Mint egy Canonica óra-é előtted a’ Reggeli, és Eftvéli Áldozatok­ nak végbe vitele ? a’ Könyörgés -é néked mindenkori Vadé mecum ? Van- é néked Getjemáné- Kerted, egy Ka­ marád, mellyen ezen írás légyen: OJ beata Solitudo, hol titkon beszélhefs az Iftennel? Ha ez-is így van, a’ KRI­ STUSban vagy. 5. ) A ’ KRISTUSnak Lelke Szentségnek Lelke: mert a* Kriftus Szentek’ Szenté, tsupa Szentség. Munkálódol-é hát a’ te Lelked’ m eg-szenteítetésének elő-mozdításában? Kívánod -é a’ teflet öldökölni minden ő meg veszett kivánságival egyetemben? inkább szerets z -é a’ Keresztyéni Virtujohnak virágos kertjében, mint a’ bűnöknek szemét dombján mulatozni? Veszed-é észre szent életed által az Mennek meg-óssittatott Ábrázatját magadon? Ha ezek iga­ zán mind igy vágynak, a’ KRISTUSban vagy.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(14) M. Á S O D I K. R É S Z .. A’ KRISTUSBAN LÉVŐ EMBERNEK KÖTELESSÉGÉRŐL. A / áfodsz or. Láttuk immár , micfoda Követkézéi!: hoz-ki ebből az A poftol, hogy a’ Hivő Ember a* KRISTUSban vagyon?Ezt: hogy UJ TEREM TETT ÁLLA T LÉG VEN. Ez a’ G ő rög nyelven egy kitíinyc másképen van, t. i. a’ ki a’ KriJiusban vagyon Uj teremtett állat. De ez tí'ak egy krs Grammatka Kérdés lévén, ellent nem áll: akárhogy fordittíuk az értelme tsak az lésze n : minthogy az Apofirol ezt akarja itt meg-állítani, hogy valakinek meg-ússúláfa abból származik , hogy a’ Kriftusban vagyon. A ’ ki a’ Kriftusban vagyon, igaz a z, hogy Uj teremtett állat: de az-is ig a z , hogy a’ ki a’ Kriftusban vagyon, arra kőteleztetik, hogy új teremtett állat légyen. Es így az Apo­ llóinak ezen szavait vegyúk mi egyszersmind, mindenik értelemben. Jegyezzek - meg tehát inkább bővebben : Hol vette Szent Pál ezen szóllásnak formáját ? Minthogy ő ’Sidó vólt, ’s nem régen jö tt-k i a’ Sinagógábóí, az hol fel - ne­ veltetett a’ Gamaliel lábainál: meg-lehet , hogy itt-is, mint egyéb iráfaiban , tzélozott a’ ’Sidóknak szokáfaira ’s szólláfokhak módjára: k ik -is, a’ magok gyermekeiket, midőn a’ Möjes Könyveit T i z ; a’ Trculitzió kát, vagy a’ Sinagóga’ titkait, mellyek azután a’ Talmudhan foglaltat­ tak -bé, Tizen három esztendős korokra meg-tanulták vol­ na; akkor nevezték Uj teremtett állatoknak^ azt akarván mondani, hogy minekutánna a’ jó életnek mefterségét m eg - tanulták , IS T E N előtt magokért felelhetnek, f a j ( m ) Buxtorf. Synag. Judaic. Cap. Vili. quod probant ex Efa. 43: 21. ubl Litere ZV, in numeris faciunt 13.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(15) Szent Pál azért, ezen szóllásnak formáját, a* Keresztyének’ kőtclefségeknek elő adására fordítja, hogy ők tar­ toznak Uj teremtett állatok lenn i, mint a’ kik a’ Szent Léleknek fokkal nemelTebb Oskolájában tanultak, mint lem a’ ’ Sidóknak gyermekeik. Vagy pedig tzélozhatott a’ ’Sidók közt lévő Profelitn/o/ira, kik midőn a’ Pogányi vak babonaságot el-hagy­ ván , a’ ’Sidó Vallásra állottának, úgy gondoltattak mint Uj Emberek, és ez az ő M eg-téréfek, Újonnan való szúletésnek neveztetett. Innen érthetjük-m eg, mit mond a’ Kriftus, Nikodémusfal beszélgetvén Ján. 3: 3. Ha valaki újonnan nem Jzűleténdik, nem láthatja az IJlennek Országát, mellyet hogy ó nem értett, igy dorgálja-meg az Idvezitő f . 10. Te Izraelben Aíejler vagy, ét ezeket nem tu­ dod - é l t. i. mint a’ te Hazádban közönséges dolgokat. Már, minthogy az Apóitól idejében minden Keresztyén e k , vagy a’ hihetetlen ’Sidók; vagy a’ bálvány imádó Pogányok kőzzül való Profelitusok voltának, akkor tájban menvén a’ Kriftus Ekkléíiájának kebelébe: az Apoftol te­ hát a’ meg-mondott szokásból vészen alkalmatofságot, hogy a’ Keresztyéneknek meg - mondja, hogy ők Uj te­ remtett állatok5 vagy intse ők et, hogy új teremtett álla­ tok légyenek. A '’Sidók ugyan, igen vaftagon gondolkoztak a’ ProfclituJokvó\, t. i. hogv a’ Meg-térés által még Tefteik-is cl - vál­ tottak , meg-újulván mint Nánián Sirut: sőt a’ Keresz- 2tyének k ő zzü l-is fokán igy álmodoztak az Ússá születés erejéről, hogy az által m ég-a’ V ér, még-a’ T e r m é szeti hajlandóság-is el-változik. Éppen nem kell igy gondolkoz­ ni, Atyámjiai!a’ K e g y e l e m el-nem törli a’ T E R M é s z E T E T , hanem meg-nemeífiri, meg-tisztitty a ,’s tőkélleteflebbé tészi a z t } ugyan azon Lélek szenteltetik - meg az Ússá szfiHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely. 14,.

(16) letés által, a’ melly m eg-rom lott a’ te rmészeti születés által; Azért hogy a’ Kridusban vagyunk, hogy Kerelztyének vagyunk, tsak E m b e r e k vagyunk; azon Lelkünk ma­ rad - m e g , tíák hogy meg - változnak annak hajlandósági; azon teltünk, azon tagjaink maradnak,- m e g , tl’ak hogy meg - változnak azoknak munkái. A ’ Szent írás tehát az Hivő Embert Uj teremtett állat­ nak mondja, az re: merts az Ússá szűietés által tíudálatoffan meg újittatik ; már O , nem Ó , a’ mint Augujíinus - is mondo ta macáról; a’ ki őcet jól m eg-nézi, Masnak, ré­ gi állapotához képeit, egy Új Embernek találja; azt gon­ dolnád, hogy más vér főj ereiben; azt ítélnéd,hogy más ElementumokbóL vagyon ó szve rakva. Á z ő T e s t e az előtt, volt a’ tisztátaíanságttak, volt a’ Sátánnak barlangja : mólt a’ Szent Léleknek Templo­ m a; A z ő I n d u l a t i az előtt Tigris kegyetlenségére fajzottanak: moll pedig bárányi szelids ggé változtak; az 6 S z e m e i az előtt Injában valókat néztenek, a’ tisztáfaían tekineteknek tüzével lángoJtanak, va >y a’ részegség miatt Pild.i5: 39. verekedtek : mód pedig téjben májattak - meg, és az Ege­ Ének. 5: 12. ket visgálván , az ott való dolgoknak valóságát, a’ Szent­ ségnek í’z é p s é g é t , a' jövendő jóknak méltóságát által lát­ ják ; az ő F ü l e i az előtt íiketek voltak az IS T E N ’ Beszédének hallására: mód pedig ezen Mennyei Oraculumnak, mind fenyegető dőrgéíire, mind vigasztaló igéretire meg­ * 4i. 10: ar nyíltának, és ama' Jó Pájztornik a’ Jéfusnak jzavát esméA z ő N y e l v e , m ellvaz előtt károm­ Rom j: 15. rik, és halgatják. kodott, hatnijfan esküdt, hazudott, és mint a’ fenyő fába ’So’U 120:4. cfett tűz máfoknak jó hírét, név t , bersületét fel - perfelK n l f 4: 6 te: mód: nein egyebet szóll, hanem kedve/séggel, mint egy sóval meg - sóratott beszédeket, mellvek hasznofok az épí­ W 4 : 29 tésre ; A z ó G u s t u s a , melly a’ lelki eledeleket nem kedvelHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(17) te: moft a’ mennyei Mamidnak érezi kedves szét, és Kó39fbllya, melly . igen jó Ügyen ax UR A z ő S z a g l ú s a , a’ Sóit. 34: f . mit az előtt véghez nem vitt; moft kűlőmbséget tészen a’ Szent Llctnelodrága illartya , és a’ Bűnöknek utálatos büdőísége között; A z ö K e z e i , incllyek az előtt a’ szegényeken való kőnyőrűlésre, a’ jó réteményre nézve, G utta-ütésben őszve-vonódtak ; moft az Alamisnára kinyúitanak: A z ő S z i v e , melly az előtt volt Adamds kó, Zak.?: ia. me lyben a* Kegyességnek minden ó sztönei meg • tompúlía k ; moft HuJ'sd lett, és az IS T E N ’ Kegyelmének bé vé­ E-’.ék. 11:24. telére meg lágyult; az ő LáEAi, medyek gyorjak voltak Piti. 1: 16. a’ vér ontdjra.: moft járnák az ssRnak Ütaiban, sőt ugyan ’SJtt. 1: 1. fietnek az ó 7 örvényének őrzésére; A z ő L e l k i - E S M é - ’ Sóit.i 19:60. r e t e , melly ötét az előtt kötve tartotta mint egy Hó­ hér, és irgalmatlant kínozta éssel és nappal: moft lett, egy nyássafan beszéigető Barátjává, lett egy T u t e l a r i s Angyalává, melly őtec örvendezteti meg - mondhatatlan uPct.ii «. ditsőfséges órómmeL j ;. Meg - vágynak a* K R í S T U S bán lévő Embernek minden Érzékenységei ’s Indulati: hanem, mind más czélra vitetnek mint az előtt: FéL ő: de azért, hogy az I S T E N T meg - ne bántsa; H a r a g s z i k : de az UR Ditsőfségének rontásáért; S z o m o r k o d i k : de a’ bűnért; Ó r ű l : de az ISTENnel való Békefségért; ÚTáL : de as Vétkeket; S z e r e t : de az IS T E N T ’s Felebarátját; R e m ó n y l : de őrökké való jókat; M a g ú t g y a k o r o l j a : de a’ Jó tselekedetekben; M ú l a t : de az IST E N ditséretében; É l : de a’ Kegyefségnek Praxisában. Ez Atyám­ fiái 1 az Ú j t e r e m t e t t Á l l a t , A zt mondja az írás: hogy Akhdz mindenkor tsak Ab * KrJn.2i-.22, ház volt: de imé a’ kit az IS T E N ’ Lelke ússá szül, az más Emberré v Itozik , fokkal inkább mint Saul, mikor l Súm 10: 6 , Királjvá kente Sámuel. Mrllv El-változás igen hathatófan fellelik-le a’ Tékozlo Fiú Példájában, kinek nagy meg újú-. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely. ..

(18) Vasát iilyen Szókkal mondá- ki az ó Attya: Az én fiam meg-hóit vala, ét fel-támadott. Luk. 15: 24. Egy ússá-született Ember íints, a’ k f ezen nagy változáft, vagy kifiebb vagy nagyobb mértékben ne tapasztal­ ná magában: Ezért a’ boldog meg-újúlásért könyörög Dávid Sóit. 51: 12. ekképen: Tereints hennem tis z ta Jzivet óh ISTEN! és az erős Lelket újítsd-meg én hennem. N em -is ok nélkül, Atyámfiái! mert ezen tsudálatos meg­ újítás, egyedül az ISTEN nek munkája; A ’ ki e’ n a g y V iLáGOT régenten teremtette: az adhat új formát ma-is e’ kis ViLáGnak, az Embernek. Ez az oka, hogy az A p óitól-is itt, az Hivő Keresztyént új- Teremtett Állat­ nak nevezi: mert egy új S z í v , egy új Lélek, egy új Élet, mind a’ máfodik Tereiméinek munkái. A z új Ember, nem a’ Term észeti fogantatás által lészen; nem a’ vértól, fém a’ tejinek akaratjától, Jem a* Férjfiúnak indulatjától, hanem, jegyezd-meg, ISTENtól Jzúletett, azt tanítja Sz. Ján. 1 : 13. Őformálja az új Embert, mint az első Ádámot, ’s a’ mint Annak, úgy Ennek-is ő leheli az orrába életnek lehelletét: 1. M is.7 -' 7ezért-is, ISTEN’ Alk0tványinak mondatunk, kik teremtettünk a' JESUS KRISTUS/wn a’ jó tjelekedetekre Eféf. 2: 10. A z Elsó Teremtés nagy t s uda volt: de bátran mondhatom, hogy még-nagyobb a* Májodik: mert ott a’ Semmi ellent nem állott; itt pedig a’ nieg-veszett Indula­ tok mindenkor kívánják meg-akadályoztatni az IS T E N ­ nek ússá szüllö Kegvelmét. A ’ mint-hogv, H a t N a p o k alatt ei - végezte IST E N e’ Világnak teremtését: de miúlta az Ekkléíiának meg-Szentelését rnunkálódja, közel H a t e z e r E s z t e n d ő k töltenek-el. De azt mondja valaki: Ha illven nehéz dolog az új Teremtés: hogy hogv int bennünket az Apoftoi, hogy új teremtett Állatok légyünk? Hiszem nem mi tőlünk függ ez: minek ott az Intés,az hol nints a’ tellyefitéfre Tehettség? Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(19) Atyámfia*, mikor IS T E N e’ Világot teremtette, ezt mondotta: Légyen Világofság! Légyen ki-terjesztetett eróf- 1.M0/.1:3,6, ség! E gy de azért í’z óilott-é, mint ha a’ Dolgok, mig nem voltak, azt halhatták és meg - fogadhatták volna ? ttgyelmezett - é erre a’ SEMMI? Éppen nem : m é g -is szóll az IS T E N : mert t. i. ezen ő Szavával, mint egy hatha­ tós Eszkózzel élt a’ Dolgoknak íemmiból való ki hozására, Jan. 17: 17. így van ez a’ Máfodik Teremtésben-is: az Ember ámbár tehetetlen magától a’ Jóra: még is az IST E N szóllitja: Miért? azért, mert a’ maga Bcjzédével, mint Eszkózzel, él a’ Kegvelem’ munkáinak ö benne való fel - állítására. Mind az Első mind a’ Alájodik Teremtésben ott van hát a’ L E G Y E N : mért mindenikben azon egy E szkózzel él az IS T E N , t. i. a’ maga Szavával. De valamint az elsó Teremtésben a’ Légyen mellé oda kötvén az ö Itteni ere­ jét, a’ Légyen L E T T : igy a’ Máfodik Teremtésben - is az Imperativum Légyen, egylzersmind Operativum Légyen , az az: a’ mit parantso l, azt az 6 hathatós Kegyelme, ’s Lel­ kének ereje által munkálódja-is a z ó Válalztottiban. És igy, ezen Üj Teremtésbe, inkább ide illik ez a’ szó: Légyen, mint az Elsóbermert akkor a’ Semmi, femmit fém munkálódott: a’ Máfodikban pedig kúlómben van a’ dolog: mert ha az Itten munkálódik mi bennünk, Mi - is az ó ereje által, a’ magunk résztinkról munkálődunk; ha ó Meg-világolit, mi látunk; ha ö Meg-nyitja feleinket, mint Lídia tt- 77^-16: 14. gyelmezhnk; ha ö Reá vészen, mi hiszunk; ha ö Von, mi futunk ó utdnna. Minthogy tehát a’ Keresztyén Ember, tar­ Ének. i: 4. 6: 44. tozik a’ maga Meg - Jzenteltetését edjfitt műnkálódni a’ 2 .Pét 1:5, jo meg-Szentelő Ittennel: méltán mondja az Apottol; a' ki 2M./.*0.2L á' Krifiusban vagyon, Uj teremtett állat LE G YE N . .. Ezen kivfil: mivel az Új Teremtett állat nem Egyszersmind lészen: hanem Grádufonként mégyen Tőkéllerefs 'gre , és apredonként vagyon ujúlása annak ábrázatjdhoz il­ lendő esméretben, a’ ki teremtette azt. KoLoJ. 3: 10. Nem Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(20) Jel. 22:. öiiyan e z , mint Ádám, kiben minden szőkséges dolgok meg voltak, mihelyt kijött az IS T E N ’ Kezeiből: hanem ollyan ez,mint a’ Természeti szöletés után a’ kis Gyermek, ki­ nek Érzékenységei gyengék, Látáfa rövid, Nyelve reneg, Járáfa tántorog, Tíelekedetei hibáznak : Hlyen az üj T e ­ remtett állat-is: de az IST E N idővel Lelke által, ennek Gyermekségét neveli, Hitit erőflni , Reménvségét bővici, Szerctetét fél-gyújtva, Lépéíit ki - szélefíti, mig nem létzen tellyes Férfiúvá, á meg - órókódótt Krfius allapotjánik mér­ téke s z erent. Efef. 4: 13. Minthogy tehat az ússá szöletett Embernek, minden nap vagyon szűksége arra, hogy újjabb ííssabb lépéíeket tégyen a’ meg - Szenteltetés’ őfvényé11. ben: látni - való innen-is, hogy méltán mondja az Apo­ llói : A' ki a Krfiusban vagyon uj teremtett állat légyen.. ALKALMAZTATÁS. M in d ezekből látjátok , Atyámfiái / hogy el - múlhatatla­ nul szökséges a’ Meg - újúJás azoknak, a’ kik a’ KRISTUS•Sélt. 5: 6. ban vágynak. Bűnben élvén, íénki ó Véle nem edgyesúl: mert mitjoda edgyesúlése vagyon a Világojságnak a' SetetsKdr.á t 5,14 séggelJ ét mitjoda edgyefsége vag\on a’ Krifiusnak á Beli­ l.Sám. 5:3,4. állal? ez a’ kettő edjútt meg nem edjez. Ha a’ Dágon a’ Frigy Ládával egy Templomban nem lehetett: Bizony an­ nyival inkább lehetetlen, hogy a’ Bún a’ Kriítuffal azon egy Székben üljön , azon Szivben uralkodjon. A ’ J f S U S i.Pet. 2: 22. KRISTUS tíupa Szentség, kiben bún nem találtatott; es' éppen azért szallott le az É g b ő l-is, hogy a’ Bánt, Pél­ dájával el rontsa; Tudományával kárhoztatva; Lelke által m eg-fojtía: szükség azért vagy ő T őle bűtsút venni; vagy a’ Bűnnel való szővetséget fei-bontani: mert ha az O Embert el-botsátod, ha a’ Bűnt meg nem fei'zíted, nem leheti?. Barátivá a’ KRISTUSnak. Valaki azért a’ Krfiús­ t.Tim.2: 19, ban akar lenni, uj teremtett állat légyen. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(21) Továbbá: Ezen Meg-tartó JESUS Országláfa alatt Min­ denek Ussak - femmi lints Ó ; a' Régiek el-múltának, ime’ mindenek meg-újultak; az az, a’ Szővettség, mellyet IS T E N az Emberekkel a’ JESUS’ Vére által kot, Uj Szővcttség; f a j i)Jir.*uzu ’Sids-á. a’ Teílamentum, mellyben a’ JESUS felólunk rendelőit ’Sld lo: ’ i . tett, I j Teftamentum; f b J U j fjérusálemúnk ; f e j Uj Pa- b)Mat a rantsotátink; f á j Uj Szombatunk; f e) Uj Sacramentoma- C) Jel . 3 : I 2 . n. ir-3 ink; Uj Nevűnk; f f ) Uj Énekünk, f g ) Uj ígéreteink f h ) dssú R m 6: »4. vágynak; Uj Eget, és Fűidet várunk, f i ) Midón hát Min­ eySid i denek ekképen meg - újultak, avagy Mi meg-avúltak lennénk-é, a'Rímben maradnánk-él f k ) Távol légyen: sót V'J-i h) l 2 K a .: egyéb Dolgoknak példájára, mi-is légyünk Uj Emberek, i) és új Életben járjunk: mert a’ KRISTÜS az ő Kegyelmé­ kjRom.ó: i,4. nek új Borát, avagy tölti-é, 0 Tömlőkbe1 f i J Éppen nem: nem tíelekeszik 6 illyen viszsza fordúlt dolgot; hanem azt akarja, hogy valami az övé, az mind U j l ó g y e n : Vala­ ki azért a’ Kriftusban vagyon, új teremtett állat légyen. Ezen Szent Meg-újúlásra kötelez minket, Atyámfiái! külőnőfen a’ m o s t a n i I d ő , és ALKALMATOSsáG, melly­ ben vagyunk: mert ámbár minden Esztendőnek Meg-újúlítl'á arra lerkent, és nógat bennünket, hogy e’ Világnak meg-újúlásával, mi-is Életünket meg-újittsuk: de el-me­ rem mondani, hogy ezen E s z t e n d ő n e k e l s ő N a p j a , mellyen ma ide fereglerünk; mellyhez hafonló U j E sz ­ t e n d ő t , Mi ugyan, foha Életünkben nem szenteltünk, különös Fcho által ezt kiáltva minékünk, hogy Uj Terem­ tett Állatok legyünk: Mert, ugyan kérlek benneteket, Sze­ relmes Atyámfiái! gondo játok-meg vóltaképen velem edjütt; mitíoda O E sztendőket zártunk mi bé Tegnap ellve? 01 lyakat, a’ miliyenckre, foha az IST E N egy Keresztyén Ekkléíiát - is ne jurtáikon. Ugyan - is : Amo’t. J: i j. N A G Y -V Á R ADI Reformata EKKLESIA í (mert meg kell e m l é k e z n i a' r é g i Időkről) Száz. H U S Z O N - H á R O M E s z ­ t e n d ő k , és négy Honátok tőltcnek-cl, attól a’ szomorú Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(22) Romlásától fogva e’ VáRosnak, midőn az I S T E N , a’ ma­ ga igaz ítéletiből m eg-engedte, hogy a’ N A P meg-s&Jsón Tégedet Nappal, és a’ HOLD f a j tessel, az az; midőn a’ Pogány Törőknek c* Varosra kaput nyitván, a’ VáR ide­ gen kézre jutott; f b j A ’ Város már az előtt ts i z által elrontatott, és a' Helvetica Confessiót tartó G y lile k e z e t mind az Időtől fogva Árván maradt , gyászba öltözött, meg-néműlt, porban hevert, el-allyafodott. ( e ) Sőt mi­ dőn már más, az előtt Árva, és Néma Ekkléfiak kezdettenek is szóllani az HAzában, Ez m ég-is Néma volt, Árva volt, és fokán talám mondották-is ezt nékie: Hol Sitit, 4*. ^.ISTEN cd, kit vártál J Mitsodáfok voltak ezek a* 123. Esztendők? Oltyanok, hogy mi azokban, a’ Keres Vize mellett mind T ú l, mind Innen f á j keíeregve ölvén, és a’ S z e n t S iontóI tnegerúlékezvén, Hegedűnket föggeszrettök azokra a’ Fűz-fákra, pellyek vágynak annak mind a’ két Partjain; Mitsodá­ fok i’óltak ezek a’ 123 E sztendők? Ollyanok, hogy mi azokhaÁ Közönséges Helyen az IS T E N T nem T i sztelhettök; a’ JE SU S’ Nevében a’ mi Módunk szerént nem szóllhattunk; O.ly Esztendők, mellyekbena’ Sionnak el-pusztúlt Kö-rakáfin, és annak Porán kőnyőrft.ni VéTEK v a l a . Oh Esztendők! óh 1 23.szomorú Esztendők! mellv fokáig tartottatok, mellv nehezen telécek el! melly fokar nógatott titeket e’ Néma Keres , hogy az ő febes Vizeivel íieíferek: de Ón vó.t kötve Lábatokhoz. Úgy vagyon; Mi Emberek, kik-. Intigne t urearum I. una. falcata ; In Tranfyl vani« vero, Siculorum Sol .. fl> J An 1660 d 14 Julii per A li - Rilíam obferfa cfl Arx M Varad. d. 30. Aug. fubConditionibus TUrcis tradita. Vid.y<an. Bettii ju Hifi. TranfiIv.L.lIl SecT.sS. c o Florentiílimam Patrum Aitate M-Varadini H. C. Add. tcclefiam,Scholam, ac T y pograjihiaiw fuiífe, qui negarer, media in Luce caecutiret Vid. Ma r t i s , ZxiLLBk s&cfdjrcibuncj bc$ jtSmgukijö Utiqarn. Ulm. 1664. in 8vo. pag. 313. f á j Civitas Varadienfis ad utramque Fluvii SEBES KERES ripam fira eft. Ci«, Varad Olaszi; trans Fluvium verő, l l j - V í r o « , A r x , ac Várad*Velencie. jacent , St funul, MAGNO - VARAD 1NUM , dicuntur.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(23) nekIdőnk vagyon,nehezen várakozunk, kis Idő-is foknak tét(zik: de az ISTEN nek, ki az Időknek Kúltsait a’ maga Mar­ kába szoritorra, Ideje nem lévén, nem fietnek az O Eszten- TM 1:7. dei; az Ö Ó R á jA mindenkor későbben jár, mint az Em­Jín. » : 4. bereké: de mikor osztán Ű t , úgy fit, hogy mindennek megtsendúl a' fűle belé. A ’ minthogy, Hálá légyen az URnak, I.Sln.y. már ütött-is az Ó Óraja, mellyben egy Ís s E s z t e n d ő t vidám í'ugárokknl számunkra fel-derített; E gy Uj E sztendőt, egy fejér Kőverskékre méltó Uj E sztendöt szerkeztctett Életűnknek Laiítromába , mellyel a’ Régiek valójában el - múltának, és I m e ’ Mindenek Meg-újultak. Hát ti fekete Kővetskékre iratándó 123 O E sztendŐk el­ mulatok? hátat forditátok? Ú gy vagyon: mert m eg-szánván IST E N az É h e z ő k e t , támasztott egy JÓ S E F E T , I. Mát. 41. a’ Ki a*ti fovánv gyomrotokból, a* kövér Esztendőket kiszóllítá, hogy ne tsak azok őrüljenek, a’ kiknek fok mufijok terem, ’s búzájokkal rakva fok verem: hanem Habeat fim Gaudia P a u p e r . A ’ Szegények-is hadd őrüljenek 5 Támasztott Egy JÓ SE­ F E T , Ki, hogy fenkinek panaszsza ne leheíTen , B e n j a * m i n t őt, a’ T ő b e i t -is pedig leg-alább e g y ú j Öl t ö ­ z ő Ruhával meg-ajándékozta, és m e g - p a r a n t s o l t a a ’ M A G A A t T Y A F I A I N A K , H O G Y A Z Ú T B A N ÓSZVE NE v e s z s z e n e k , egymáít t o l e r á l jáK. f a j mellyben Ő maga V i r t u s s a l ’ s PéLDávAL elől mégyen. f b ) Támasz­. lAíeV. 45:1*4,. tott egy KiRáLYT, Ki a’ maga Szívét Mindeneknek hasznokra ki-széleíW, kővetvén a’ N a p o í , melly a’ maga fényét, ’ s hasznos melegét, femmi dologtól nem irigyli ’s el nem dugja; Tamasztott egy K i r ú l y t , a’ Ki I g a z s á g g a l , és KtGYELMESséGGEL f e j Mindennek meg-adja a’ MAGáéT.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(24) Mitsoda E s z t e n d ő n e k első N a p jaRA virradtunk-fel tehát mi ma? Oilyanra, a’ mellynél, ha a’ Matusálem Esztendeit meg- nyernénk-is, Mi ugyan őrvendeteíebbet nem várhatnánk, nem kívánnánk; Oilyanra, a’ mellynekNevét, nem Veres Betűkkel a’ KALENDátuoMba: hanem Arany Be­ tűkkel illő bé írnunk S z i v E i N K b e ; Oilyanra, a’ mellyen a’ régi Gyászt le-vetettük; a’ Szobásra való Szabadságot ’s T e ­ hetséget viszsza nyertük; a’ Nyőgéíl el-végeztük; a’ jajszót, a’ Siráit, Örömnek Kőnyhúiiatáfival fel-váltottuk. Oh Esztendő! Oh MDCCLXXXIV-JiA U j E s z t e n d ő ! mellv nékünk a Péter’ régen hányatott Hajótskajat Partra hoztad, mitsoda Uj Nevet adjunk néked ? U j Ó r ő m E s z t e n d ő -, nálunk maradásra jövendő,. E ’ léjren. a’ te. N eved 1. T e lészel egy E p o c h a , mellytől méltán számlálhatjuk E sztendeinknek Kezdetét. Mellyre nézve ti A t y ü k ! ti N agy-Atyák, kiknek már a* Vénség rantzba l'zedte bőrötöket, bé-porozta hajatokat! T i , más Helyekről-is ide íereglctt, Szent Hitünknek Sor­ falai,- M i n d e n R e n d e k , Kik Szent Örömetekkel a’ Mién­ ket nevelitek! a’ ti Térdeireken tanittsátok • meg a’ ti Unokái­ tokat, Fiaitokat,igv lzó Iván: F i a i m ! F i a i m ! eml kezzetekmeg róia, hogy az 1784-dik Esz endőben verekedett ki a’ F e l h ő k közül a’ M a g y - V Á R A D I Rcformáta Ei<KLésiaNAK ki vant N a p j a . Ezen Esztendőnek első Napján gvültek őszve lég-előszőr egy f i-vont SároRban a’ ti Atváitok, Nagy Atyáitok min" valame ly e l - t ö r t H a jónak Darabjai, hogy az IS I É N T Lelkek’ efmérerének szabadságában, Közönsé­ ges Heiven Egyí’zer immár v a l a h q r a T i sztelhefsék. E z t pedig tlelekedte az Időknek határit V i r t u s s a l ’s PéLDávAL m eghaladó egy Dirsőfséges R o m a i TsászáRNAK, ’s Országunknak Negyedik EjztendCre fordult, a’ K R iSTu Sbau léHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(25) vő, és igazán A p o s t o l i KiRáLLYának f a J Ama’ MÁSO­ DIK JOSEFNEK Kegyelmes E n g e d e l m e , E z IfiííATYának í'zorgalmatos GoNnossáGA, hogy meg-bővüljön a’ Lelki K e n y c r mi közöttünk, és ez Hazában. Kinek midőn (ir­ tózom nagy L e l k ő t Tértétől tsak Gondolattal-is el- választani) Kinek, mondom, midőn a’ Köz I g a z s á g , a’ nyájas S z e ­ r e t e t , az Ö zvegy V i r t u s , az árva P ó l d a , és minden J ó k , Koporsójának négv szegeletit keferves kőny-húllatáíTal meg-őntőzvén, Tértét abba, a’ Nyugodalomra bé-fektctik I.AVí.s#: *$. Ti-is akkor, Fiaim! ne tsak Fejeteken vifeljetek; hanem oltsatok gyászos C u p r e s s u s t Szívetekbe, és E’ JOSEFNEK még hók Porát-is tsókolva betsüljétek, és t s ontvait mint egy E L is E U s é r úgy nézzétek. T i pedig Fiaim a’ KRISTUS- a.KzV. 13: sí. ba lévén szerkeztetve, U j T e r e m t ó s e k légyetek. De M a g u n k r ó l -is éppen nem kell eí-felejtkezni A TYáM FiA i! hanem Ezen emlékezetes MEG-űjÚLás ferkentsen-fel Mindnyájunkat, és indittson arra, hogv Uj teremtett állatok légyünk mind IS T E N ,’s mind E m b e r e k előtt, ho^y többé nem az Embereknek kívánságok szerént, hanem az ISTEN’ Akaratja szerént, a’ mennyi ideig élünk, éljünk a’ tejlben. i .P/ í . 4 :2,5; F g y szóval, Atyámfiáif Ez Üj E s z t e n d ő v H , E z Ui Szabadsággal kezdjünk Mindnyájan Uj É l e t e t a’ mi Erkőltseinkre nézve, és feleljünk-meg igazán REFORMáTus Keresztyén Nevünknek. Úgy-is tetszik énnékem, mintha olvashatnám a’ ti Ábrázatitokon azt a’ magatok’ Nemes Meg-határozását, hogy T i (a ) FRANC 1SCI Aug. Patris, An. 1765. d. 18. Augufti mortui in locum eleftus eft JOSEPHUS II. Anno eodem. Mortuae vero M. THER. Aug MatrI An. 17S0. die 29. Novembr. fucceflit in Regna Hsereditaria. . . . Quo nihil május, meliusve terris * Fata donavere, bonique D i v i , Nec dabunt: quamvis redeant in aurum Tempora prifeum. Horatius Cartn, L. IV. Od. II. f . 37.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(26) ezután Ussak lésztek. Szent Indulatok ezek: de meg-Ufsátok, hogy az IS Í'E N T napról napra való halogatáíTal ne biztafsátok. Régen egy Római kővet M. Popilius Laenas,Antiochus Epifancs Siriai Királyt, Páitzájával korul kerítvén, azt kívánta, hogy addig azon Karikából ki ne lépjen, inig magát meg nem határozza, Ellensége-é, vagy Baráctya akar lenni a’ Római ( a) Vellejus‘Népnek. (a) N künk Atyámjiai ! Sokkal inkább nints lém Patere.Lib.I. Jofeph.L.12. Okunk fém Időnk arra, hogy a’ Meg-Ujúlád el - hallaszAntiqu, c,6. szu k : moftan, ánnakokáért , moüan, inig e5 Sátor , inig ez Udvar bé-kerítenek bennünket, határozzuk-meg ma­ gunkat ezen szent Mctamorpholisra, meg-újult el-válto­ zásra, hogy a’ Régiekből U s s a k l ó g y ü n k . * így lészen osztán, hogy az Időknek és Esztendőknek URa, Ussa szül minket jobban, jobban, a’ maga S z e n t L e l k e által, hogy le-vetkczhcfsúk ama régi élet Jzcrént va­ ló 0 Embert, mcüy meg-vcjzett a’ tsalárd gonosz kívánságok miatt; és fel-őltózhejsűk amaz Uj Embert, meliy Ifién szerént Eféi. 4: 22,^teremtetett az Igazságra, és a' valóságos Jzent életre; így lé2S>24- szen, hogy meg-újírtya velünk kötött Szövetségét; így lé­ szen, hogy a’ mi méltatlan Személlvünket, Házunk’ Népét, Gyülekezetünket, kegye mes Atyai Szemekkel meg - tekint­ vén, k; - veizi a’ Félelmet sziveinkből,hogy szolgálhassunk 0 néki Szentseggel, és Igazsággal ó Előtte a’ mi életünknek min.denidejeben. így lészen, hogyjnind ezen E sztendőt áldáíival JL«i,I:74>75’ meg koronázza; mind pedig ehez ragaszt fok idvefséges U j E s z t e n d ő k e t , és meg újíttya a’ mi napjainkat, mint .valának a' neoi I d ő k b e n . így lészen végezetre, hogy a’ mi Sir. s : 21. múlandó Esztendeink után, által tészen olly életre, mellyben nem lészen I D Ő , meíiy minekünk Letzkét adjon; nem lésznek E sztendők, meflyek val ózzanak: hanem bol­ dog Örökké-valóság, és őrökké való Boldogság, mellyben az A T Y Á T Szent FIÁ V A L és Szent LELKŰVEL egye­ temben, m e g -szünés nélkül dicsérjük Uj Énekkel az Uj Egekben. ÁMEN. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(27) PREDIKATZIO. I M Á. u t án. m on datott. D S Á G.. Elséges, és Ditsőfséges Szent IS T E N ! a’ ki őröktől fogva ugyan az vagy 5 Kiben az Idő változat! nem tészen; a’ T e E sztendeid mindég ussak , mellyek foha el nem fogynak, meg lem avulnak , és a’ T e emlékezeted, mind őrökké meg-tarc híred. íme’ mi bíinős Fiaid és Leán yid , a’ mi lók O E sztendeinknek el-míiláfa után, a’ T e Szent Tekinteted előtt örömünkben fírva le-borulván, hálákat adunk Tenéked, mindenféle, Lelki és Térti Áldáfídért, mellyeket tellves életünkben, és az el-mólt Eszten. dobén-is velünk kegyelmeién kőzleni méltóztattál.. f. I .eg-közelebb , Oh Irgalmas I S T E N ! ditsérünk, és áldunk Tégedet ezért a’ T e különös jó-téteményedért, hogy nem nézvén bennünk az álnokságot, minket egy valóságos U s s Ö r ö m E s z t e n d ő r e fel- virrnsztottál, mi­ dőn a’ T e arany Gyertva - tartódat, meilVer bűneinkért ez H elyből, mi reánk nézve régen ki mozdítottál, ifmét helyre állítodtad; Szent Beszédednek világát meg-gyújtot­ tad, mellynél a’ te Evangvéliomodnak titkait, és drága ígére­ teit minekünk fel fedezed, meg engedvén, hogv a’ mi Lel­ künk el’mérerének szabadságában szolgálhaílunk Tenéked. Oh Nagy IST E N ! midőn az el-m últ Időkről, gyászos E sztendeinkről elmélkedünk, mellyekben fírunk vala; és azokat e’ mai Idővel őlzve vetjük, mellyben a’ mi fíralrnunkat fordítottad őröm re: ohyanok vagyunk, mint a’ kik álmodoznak 5 Hatalmas Dolgokat tselekedrél, URam ! mi velünk, azért vigadunk: mert minekutánna fok nyomorú­ ságokat kórtoltattál meg mi velünk, ifmét hozzánk fordulván m eg-vigasztaltal bennünket; annakokáért mi is tiszteiünk Tégedet óh Szentek’ Ditsőfsége, Izraelnek Szentsége. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(28) Nem tsak mi ditsérünk pedig ezért Te'gedet, hogy a’ nyomorultaknak kőnyörgéfeket meg nem utaltad: hanem mind azoknak - is, kik mi utánnunk élnek tudtokra lészen a’ mi Lelkűnknek élete; Meg - irattatik ez a’ következen­ dő Nemzetségnek hasznára , hogy a’ meg újittatott Nép ditsérjen Tégedet, mikor fokán gyűlnek egybe, hogy It­ ten szolgáljanak Teneked. Oh Igaz I S T E N ! ha mi magunkat visgáljuk , mél­ tatlanoknak találjuk, mind erre, mind más jó téteményeidre: mert mi Tégedet fok fertelmés bűneinkéi meg­ bántottunk, nem tsak az el-m űit Esztendőben, hanem tellyes életűnkben ; Jól tudjuk, hogy nem lakik mi ben­ nünk, az a z , a’ mi teltünkben jó; moftan-is nem tsak töredékeny, hanem tisztátalansággal tellyes edények va­ gyunk, kiket szorofs Igazságod szerént ő szve törhetnél, és femmivé tehetnél. Ú gy vagyon, Oh URam ! de nem-is a’ mi Igazsá­ gunkban való bizodalom által állunk T e előtted : hanem a’ T e véghetetlen Irgalmafságodnak kőszőnjük minden jó tétcményidet; a’ te Szent Fiadnak Érdemébe, kiben meg­ nyugodtál, és minékűnk Atyánk lettél, vetjük reménysé­ günket. Ezen mi Első szülött Atyánkfiának Érdemét mu­ tatjuk-bé tehát moftan is T e előtted, efedezvén aiázatofan, hogy botsáílad-meg nekünk Ó érette minden vétke­ inket, mellyekkel tniólta élünk, és ez el-múlt E sztendőben-is ellened vétkeztünk; M ofs-m eg minket ennek az ártatlan Báránynak Vérével, melly drágább dolgokat szó'.l az Ábelnek vérénél; ennek Kereszt - fájára szegezd- fel a’ mi Adófságinknak Levelét, és meritsd-el az ő Vérének fojásában, hogy foha vilagofságra ne jőheífen; az ő közben járásáért, hajtsd hozzánk Atyai füleidet, és közöljed vé­ dünk továbbra-is Lelki ’s tefti áldáíidat minden mi nap­ jainkban, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(29) L ég-kö zeleb b ebben az Uj E sztendóben, mellyet a* te Kegyelmedből Ma kezdónk-el, ííjítsd-meg rajtunk a’ te Ortzadnak világát; óltőzteís - fel a’ világofsághoz illendő őltőzetoe mindnyájunkat; szenteld-meg a’ mi Lelkeinket, újítsd-meg azokban a’ te Ábrázatodat, és minden Indula­ tainkat hajtíad a’ T e Birodalmad alá. Kiváltképen, Oh Nagy IS T E N ! kérőnk Tégedet, hogy minekutánna ezt a’ nagy jót tselekedted mi velőnk , tégyed állandóvá rajtunk el-kezdett Kegyelmedet, PrédikáltalTad kózőttőnk elő-menetellel a’ T e Beí’zédedet. Vedd­ el URam! inkább fejőnk felől a’ te természeci Napodat; mint fém Gyertya-tartódat többé kózzulunk ki-mozdittsa d ; V ed d -el inkább kezeinkből a’ mindennapi Kenye­ ret, mint fém az Élet’ Kenyerétől minket meg - folytatni rneg- engedj. Fedezd - bé a’ te Szárnyaidnak árnyékával ezt a’ kis Seregedet; szaggafs-ki ebből minden botránkozáft; VirágoztaíTad ebben a’ Kegyefséget , és minden Keresztyényi Jóságokat, hogy a’ KRISTUSban lévén Uj te­ remtett állatok legyünk. P. Mivel pedig, óh Szent I S T E N ! természettel úgy meg - romlottunk, olly tudatlanok vagyunk , hogy híjá­ ban zeng a’ te Beszéded a’ mi Föleinkben, ha tsak T e Magad meg nem nyitod sziveinket, és Szent L'elked által nzt ott meg nem győkerezteted , és győmőltsőzővé nem téí’z e d : Kérőnk annakokáért Tégedet, kőid-ki a’ mi szíveinkbe a’ T e Szent Lelkedet, hogv Ez újíttsa, és világosíttsa-m eg a’ mi értelműnket, és oszlaűa - el a’ mi ben­ nünk hátra lévő fetétséget; Ez a’ Mennyei T ű z , a’ T e Szereteteddel emészsze - meg sziveinket; líjíttsa-m eg min­ den kívánságainkat; szentelje - meg akaratunkat, és a’ Ré­ giekből tegyen Újakká mindnyájunkat.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

Figure

Updating...

References

Related subjects :