A Lengyel Tudományos Akadémia és az akadémiai tudományos egyesületek külföldi folyóiratokkal való ellátottsága megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok 1986 áprilisában kezdődött meg az intézkedési

terv megvalósítása. A terv a könyvtár komplex számí­

tógépesítését irányozta elő, az alábbi szakaszokban:

• az alkalmazói szoftver kifejlesztése és finomítása, valamint adatrögzítés, kísérleti jelleggel;

• tömeges adatrögzítés, egyrészt saját bevitellel, másrészt letöltéssel;

• párbeszédes keresések a feltöltött adatbázisban, a keresési algoritmusok finomítása.

A számítógépesítési munkákat egy kisebb, átte­

kinthető adatmennyiséggel kezdték el a folyóiratrész­

legben (2000 cím, több mint 3000 példány). Először az újonnan beérkező folyóiratszámok adatait rögzítet­

ték. A munkák során módosították a szoftvert. Eleinte (600 tételig) párhuzamosan vezették a régi cédula­

nyilvántartást is a biztonság kedvéért. Egy új cím­

felvétel kb. 10 percet vett igénybe. Ennek alapján ki­

számították, hogy a folyóiratok feldolgozása kb.

másfél évig tart majd. A folyóiratok inputjának befe­

jezése után olyan címkéket nyomtatnak ki a folyóirat­

számokra, amelyeken a jelzet mellett azoknak a vezető kutatóknak a neve is szerepel, akik az adott fo­

lyóiratot a körözés keretében megkapják. Az első részprogram sikerrel zárult.

1987 tavaszán kezdődtek meg az előkészületek az első online keresésre Karl-Marx-Stadt és Lipcse között. Ez is jól sikerült. Októberben elhatározták az egész egyetemre kiterjedő egységes számítógépes tájékoztatási rendszer kiépítését. A tájékoztatás köz­

ponti helye az egyetemi könyvtár lesz, az egyetem legfontosabb szakain pedig decentralizált információ­

kereső rendszerek kapnak helyet. Terv készült a bel- és külföldi adatbázisokhoz való hozzáférés technikai feltételeiről. A decentralizált rendszereket úgy kívánják megtervezni, hogy mind autonóm módon,

mind az egyetem tájékoztató központjának perifériá­

iként interaktív módon tudjanak működni.

Különös figyelmet fognak fordítani az egyetemi dokumentumok feltárására (ez évente kb. 25 000 tételt jelent). A tárgyi feltárás az egyetem és az egye­

temi könyvtár kutatóinak és szaktájékoztatóinak feladata lesz. Ebben felhasználják majd a ZIID deszk- riptorjegyzékét és a központi tájékoztatási intéz­

mények szaktezauruszait.

1987 őszén egy lipcsei kiállításon élénk érdeklődést keltett a könyvtár által kifejlesztett

számítógépes könyvtári kalauz. Ez a tájékoztató a könyvtárosokat segíti a használatra, az állományra és a katalógusokra vonatkozó rutinkérdések megvá­

laszolásában. Menü segítségével, számítógépes is­

meretek nélkül is egyszerűen használható.

1988 tavaszán fogtak hozzá a ^öícsönzés- nyilvántarlás számítógépesítéséhez. A személyzet betanítására a szakmai gyakorlatát töltő két könyv­

tároshallgató bevonásával szimulált eseteket tartal­

mazó oktatóprogramot dolgoztak ki.

A Karl-Marx-Stadti Műszaki Egyetemi Könyvtárat régiója könyvtári és tájékoztatási központjává szeret­

nék továbbfejleszteni. Feladatai a következők lesz­

nek: koordinált állományépítés, gyors dokumentum­

szolgáltatás, szabadalmak keresése, számítógépes információ- és forrásközvetités különösen a gépgyár­

tás, az elektrotechnika, az elektronika és a könnyű­

ipar területén.

/SCHEFFEL, D.: Die Automatisierung der Bibliotheks- und Informationsprozesse in der Universitatsbibliothek Karl- Marx-Stadt. = Zentratblatt für Bibliothekswesen, 102.

köt. 9. sz. 1988. p. 3 9 2 - 399./

(H&Qvközi Ilona)

A Lengyel Tudományos Akadémia és az akadémiai tudományos egyesületek külföldi folyóiratokkal való ellátottsága

A Lengyel Tudományos Akadémia Könyvtára (Bib­

liotéka PAN) 1962 óta vezet központi katalógust az akadémiai könyvtárhálózatba járó külföldi folyóira­

tokról. E katalógus célja, mint minden központi katalógusé, a lelőhely-tájékoztatás és a folyóirat- megrendelések koordinálása, különösen ami a devi­

zaigényes folyóiratok megrendelését illeti.

A katalógust kétévenként aktualizálják, ami mindkét funkció ellátása szempontjából kedvezőtlen.

Ezenfelül egy sor intézeti könyvtár nem is tesz eleget bejelentési kötelezettségének.

A katalógus időnkénti elemzése ennek ellenére nagyjából hiteles, ezen belül: meglehetősen lehan­

goló és az idő előrehaladtával romló képet ad az akadémiai könyvtárak, kutatóintézetek és tudomá­

nyos egyesületek külföldi folyóiratokkal való ellátott­

ságáról.

Az 1 9 7 5 - 1978. évekre vonatkozó elemzés szerint a hálózatban 9999 volt a kurrens külföldi címek száma és 18 559 a beérkező példányszám. Az átlagos példányszám egy-egy címből 1,85-öt tett ki.

Előfizetés útján a címek 30,8%-ához jutottak hozzá. Tehát a címek több mint kétharmada cserébe vagy ajándékba érkezett. Noha az akadémiai kiadvá­

nyok általában jó és érdemi cserealapot képeznek, a megrendelések csekély aránya mégis arra utal, hogy a gyarapítás féloldalas, és csak viszonylag kevés csere útján be nem szerezhető - kereskedelmi úton- módon terjesztett - kiadványt lehet a keretében megrendelni.

Az 1983 és 1985 közötti időszakra vonatkozó elemzés szerint az előzőhöz képest 11%-kal, 8900-ra csökkent a beérkező címek száma, majdnem 20%-kal, 14 981-re a példányszáma. Egy-egy folyó-

444

(2)

TMT 37. évf. 1990. 10. sz.

iratból átlagosan 1,66 példány érkezik a hálózatba. A folyóiratok 49%-a bizonyul hálózati unikumnak.

A megrendelt folyóiratok 29,4%-ban részesülnek a teljes halmazból, s így az előző időszakhoz képest a megrendelések helyzete a "kevesebb folyóiratból kisebb arány" jegyében tovább romlott.

A KGST-tagországokból 2470 cím származik, az érkező címek közel 28%-a. A legfontosabb tőkés or­

szágokból (USA, NSZK, Nagy-Britannia, Franciaor­

szág, Olaszország) 3677 (41%). A maradék 3 1 % további 77 országból verbuválódik össze.

A beérkező folyóiratok túlnyomó része varsói inté­

zetekben koncentrálódik, s ez hátrányos helyzetbe hozza a vidéki, az ország egész területén szétszórt kutatóintézeteket, különösen mivel felettébb lassú és körülményes a könyvtárközi kölcsönzés és a másolat­

szolgáltatás.

Az összpéldányszám majdnem egyharmada az önálló akadémiai könyvtáraké.

Az ellátottságot illetően tudományterületenként is nagyok a különbségek. Feltűnően gyenge a társada­

lomtudományi folyóiratok részesedése, akár a beérkező címek, akár a példányszámok szempontjá­

ból nézzük a kérdést. Jobb ellátottságnak örvendenek a műszaki, biológiai, matematikai, fizikai, vegyészeti és az orvostudományi szakterületek.

/LENART, I.: Funkcje centralnego katalogu zagranicznych wydawnictw ciagtych bibllotek sieci PAN I towarzystw naukowych. = Prezeglad Blblloteczny, 57. köt. 3 - 4. sz.

1989. p. 185-190./

(Futala Tibor)

Az izraeli Országos Tudományos és Műszaki Információs Központ adatbázis-szolgáltatásai

Az Országos Tudományos és Műszaki Információs Központot (National Center of Scientilic and Tech- nological Inlormation = COSTI) 1961-ben létesítette az izraeli energia- és infrastruktúraügyi minisztérium.

Az intézmény célja az országos tudományos és műszaki információs központjaként a K+ F és az üzleti élet információigényének kielégítése. Ma az ország információs hálózati központjaként is teljesít szolgáltatásokat az ipar, a kormányzati szervek, az egyetemi és más tudományos közösségek számára.

A COSTI S Z O L G Á L T A T Á S A I

A COSTI a modern számítástechnika módszereivel a következő funkciókat látja el:

• izraeli adatbázisok fejlesztése, szolgáltatása;

• az adatbázisok szolgáltatási technikájának biz­

tosítása;

• folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi adatbá­

zis-szolgáltatókkal;

• új információforrások felkutatása;

• műszaki, tudományos és gazdasági információk online keresése;

• számítógépes témafigyelés;

• dokumentumok beszerzése, műszaki jelentések tárolása;

• könyvtári referenszfunkciók, indexelési szolgál­

tatás.

IZRAELI ADATBÁZISOK

A COSTI előállít és online szolgáltatás keretében hasznosít néhány hazai adatbázist. Az adatbázisokat

VAX számítógépen teszik hozzáférhetővé, BRS Search keresőszoftverrel.

KOMPASS - izraeli ipari és kereskedelmi nyilvántartás (IKOL)

Az IKOL az izraeli ipari és kereskedelmi vállalatok átfogó mutatója, vállalati információk és termékek keresésére. A vállalatok vezetőinek nevét, részvény­

tőkéjét, alkalmazottai számát és hatjegyű számkód szerinti termékkódjait tartalmazza. Ugyancsak kód alapján lehet megállapítani a vállalat típusát (gyártó, kereskedelmi cég, ügynökség stb.). Az online keresés a vállalat neve, a termékkódok, a vezetők neve stb. szerint végezhető. Az adatbázisban jelenleg mintegy 4000 belföldi cég, kb. 1 millió termék szere­

pel, használati díja 80 $/óra.

Izraeli energiakutatás (ISEN)

Az ISEN az izraeli energiaipari közlemények bibli­

ográfiai adatbázisa. Kutatási jelentések, konferen­

ciák, folyóiratcikkek, könyvek feldolgozásával készül. A teljes adatbázis 1983 óta épül, havi frissítéssel, 50 $ óradíj ellenében kereshető.

IzraeliK+ Fjelentések (ISRA)

Az ISRA az izraeli kutatási-fejlesztési programok leírásait tartalmazza, a technika, a biotudományok az orvostudomány, a fizika, a kémia, a számítástudo­

mány stb. szakterületein. Feltünteti a kutatók nevét és címét, a kutatási program címét és a jelentés lelő­

helyét. Havi frissítéssel 1 986-ig visszamenően keres­

hető, 50 $ óradíjért.

4 4 5

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :