A szinergetika jelentősége a lézerlemezen (CD-ROM) kiadott szakirodalmi adatbázisok használatában megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Braun Tibor- Klein Á g n e s - Rózsáné Nagydiósi Stella- Teles András

MTA Könyvtára

A szinergetika jelentősége a lézerlemezen (CD-ROM) kiadott szakirodalmi adatbázisok használatában

A szinergetika jelenségét és annak jelentőségét vizsgálja lézerlemezen rögzített (CD-ROM) szak¬

irodalmi adatbázisok együttes használata esetében. A kísérlet első közelítésben bemutatja, hogy egy adott szakterületen több szakirodalmi adatbázis-együttes egy egységként való használata a szinergetikus hatás következtében a kvantitatív eredmény mellett minőségi visszakeresési hatást is eredményez(het).

A szaktudományok és a filozófia ismétlődő köl­

csönhatása a minket körülvevő világ különböző terü­

letei között teremt kapcsolatot általános jelenségek felismerésével. Ilyen általános jelenséget írnak le a szimmetriaelvek, a megmaradási elvek, a minimumra törekvés trendjei és a szinergetika is.

A szinergetika jelenségét már a régi görögök is is­

merték. A fogalom újrafelfedezése és a jelenség törvényszerűségeinek megfogalmazása Haken [1]

nevéhez kapcsolódik.

A szinergetika tudománya olyan komplex rendsze­

rekkel foglalkozik, amelyek számtalan alrendszerből állnak, és a rendszerek Önszerveződés útján jönnek létre, úgy, hogy az egyes részek kölcsönhatása új minőséget is létrehozhat, Így:

• a várhatónál nagyobb együttes hatás vagy olyan új hatás jöhet létre, amely az eredeti részek egyiké­

ben sincs meg (poteneírozó hatás);

• a hatások összegeződhetnek (additív hatás);

• a kölcsönhatás során az eredeti hatás gyengített, csökkent formában jelenhet meg (an tagon izmus).

A szinergetika - interdiszciplinaritása miatt - egyaránt jelentkezhet a fizikában, a kémiában, az or­

vosbiológiában, a közgazdaság-tudományban stb.

[2].

Az MTA Könyvtára Magyarországon elsőként honosította meg ós alkalmazta a CD-ROM technikát könyvtári célokra, és ennek keretében kialakította egy CD-ROM adatbázis-gyűjtemény (galaxis) első változatát [3],

E gyűjtemény minél szélesebb körű ós átfogóbb szolgáltatási alkalmazása érdekében a könyvtárban informatikai alapkutatások is folynak. Ezek keretében a szinergetika jelenségét és informatív hasznosságát kívántuk előzetesen vizsgálni a lézerlemezen kiadott szakirodalmi adatbázisok együttes használata eseté­

ben, feltételezve, hogy két vagy több szakirodalmi adatbázis együttes használata olyan kölcsönhatások sorát hozza létre, amely a szakirodalmi keresésben a vártnál nagyobb, vagy minőségileg új hatást eredmé­

nyez.

A kérdés vizsgálatára szelektív témabibliográfiát állítottunk össze, "Lentivirus" témakörben két CD-ROM adatbázis (Medline és Science Citation Index) felhasználásával 11. táblázat). A bibliográfia az 1988— 8 9 . év legfontosabb, a témában releváns pub­

likációit kívánta feltárni.

Science Citation Index Compact Disc Edition (ISI)

Az Institute tor Sciantlflc Information (ISI) 1988 májusában jelentkezett először adatbázisának lézer­

lemezes (CD-ROM) változatával. Ekkor jelentette meg a Science Citation Index Compact Disc Edition 1986. és 1987. évi lemezeit, amelyeket az 1988. és 1989. éviek követtek. Az ISI a Science Citation Index ISCI) mintegy 18 nagyméretű kötetbe rendezett teljes évi anyagát egyetlen lemezen rögzítette úgy, hogy az adatbázis megtartotta az eredeti legfonto­

sabb tulajdonságait [4, 5]. Az SCI C D - R O M - v á l t o z a t a a nyomtatott formához hasonlóan tartalmazza a világ kb. 3 2 0 0 legjelentősebb természettudományi, élettu­

dományi és műszaki folyóiratában évente megjelenő mintegy 6 0 0 0 0 0 cikk teljes bibliográfiai leírását és hivatkozási adatait. Mivel az SCI mindig multi- és i n ­ terdiszciplináris adatbázis volt, ez a C D - k i a d á s b a n is változatlan [6],

Az SCI CD olyan egyedülálló sajátossággal is ren­

delkezik, amely sem az SCI más formáinál, sem más adatbázisoknál nem található meg. Az ún. retated records (rokon tételek) bevezetésével növeli a kutatás hatékonyságát és mélységét, lehetőséget nyújt olyan publikációk megtalálására, amelyek címében nem szerepelnek az eredetileg kiválasztott címszavak, illetve szerzők. A rokon tételek azonosítá­

sa bibliográfiai párosítás segítségével történik, felté­

telezve, hogy két vagy több cikk közös hivatkozásai­

nak - egy jól megválasztott küszöbértéket megha­

l a d ó - száma a rokonság mércéje.

5 1 4

(2)

TMT 37,évf.1990.12.az.

i . láblázat

Az alkalmazott két CD-ROM adatbázis legfontosabb Jellemzői SCI CD Eriition

• multidlszciplináris adatbázis

• 3200 folyóirat feldolgozásával készül a- kivonatot nem tartalmaz

k> űesíkriplor nincs

• a hivatkozásokat felhasználja

• related records kereséssel (blbllographic coupllng) rendelkező egyedüli adatbázis

Medllno

• orvosbiológiai adatbázis

• 3000 folyóirat feldolgozásával kéazül

• kivonatot tartalmaz

• deszkriplorrendszere a MeSH (Medlcal Subject Headlngs)

• hivatkozásokat dolgoz fel

• angol nyelvű

• felhasználóbarát keresőrendszere van

• komplex keresési lehetősége van

• a keresés eredménye nyomtatva lemezre vihető

Az SCI CD-ROM-ot felhasználóbarát rendszerként építették fel. a keresés nem Igényel külön szabály- és nyelvismeretet, így bárki minimális gyakorlattal ered­

ményesen használhatja tudományos szakirodalmi ke­

resésre.

Medline CD-ROM (SMverPlatter)

A Medline a National Llbrary of Medicine (NLM) nagy múltú szakirodalmi adatbázisa, amelyből többek között a SMverPlatter cég készített CD-ROM lemezes adatbázist. Mintegy 3000 folyóirat feldol­

gozásával elsődlegesen az orvosbiológiai és a vele szoros kapcsolatban lévő tudományterületek szakiro­

dalmi keresési lehetőségét biztosítja (7, 81.

Az adatbázis a cikkek címén kívül kivonatot is tar­

talmaz, illetve az adatbázis készítése során az NLM speciális tezauruszt képez (deszkriptorrendszer), a Medical Subject Headlngs címűt (MeSH), amely a szabad szavas keresésnél minőségileg kifinomultabb keresést tesz lehetővé. Természetesen leghaté­

konyabb a keresés a szabad szavas és a deszkrip- toros keresés együttes alkalmazásával. Az adatbázis angol nyelvű. A SMverPlatter cég által készített szoft­

ver felhasználóbarát, amely a k u l c s s z ó k e r e s é s mel­

lett logikai és helyzeti operátorokkal, szótövekkel történő stb. keresést tesz lehetővé. A keresés e r e d ­ ménye az SCI CD-ROM-hoz hasonlóan kinyomtatható vagy hajlékonylemezre vihető. Az adatbázist az SCI CD-ROM-mal megegyezően negyedévente töltik fel.

A két adatbázis különbözőségénél fogva más és más lehetőséget nyújt a szakirodalmi keresés s o r é n , ha önállóan, egymástól függetlenül használjuk őket.

Ezek a különbségek együttes használat esetén azon­

ban olyan kölcsönhatásokat fejtenek ki, amelyek a keresés során - minőségben és mennyiségben - a vártnál jelentősebb eredményt hoznak.

Az alábbi kísérlet éppen ezt a feltételezést kívánja igazolni, egyben ösztönözni szeretné az adatbázis használóit, hogy ezeket a pozitív kölcsönhatásokat szakirodalmi kereséseik során használják fel.

Kísérlet ós eredmények

Vizsgálati módszerünk a következő volt: a "Lentlvl- rusok" téma szakirodalmi feltárását mindkét adatbá­

zisban külön-külön elvégeztük. Ezután következtek az információcserén alapuló keresési lépések. Ha az így kapott ö s s z e s releváns tétel száma meghaladja az eredetileg a két adatbázisban talált releváns tételek összegét, akkor nem kétséges, hogy az adatbázisok együttes alkalmazása során szlnergetikus hatást t u d ­ tunk kiváltani.

A keresés az SCI CD-ROM és a Medline adatbázi­

sok 1988. és 1989. évekre vonatkozó lézerlemezein történt. A lemezeket Hitachi 1502S C D - o l v a s ó v a l fel­

szerelt IBM-AT gépen használtuk.

A keresés első lépéseként címszókeresést végez­

tünk az SCI CD-ROM adatbázis két kiválasztott évében, keresőkérdésként a "lentivir" szótővel. A keresés eredményéből két rekordot az 1. melléklet tartalmaz, a találatszámot a 2. táblázat mutatja be.

2. táblázat

Keresési eredmények Adatbázis

neve

Kereséatípus Találatszám (db cikk)

1

cimszókeresóa 2 36

70 SCI

rokonlótel-karesóa 282 Medlln* szabad szavaa keresés 62

Második lépésként a fenti keresőkérdéssel szabad szöveges keresést végeztünk a Medline adat­

bázisban. A keresés eredményéből egy rekord látható a 2. mellékletben. Illetve e keresés számszerű adatalt Is a 2. táblázatban találjuk meg.

Az említett két lépésben a két adatbázisban a keresés egymástól teljesen függetlenül történt, és a kapott eredmény kizárólag az SCI vagy a Medline adatbázis sajátosságától függött, amelyet a két adat­

bázis egymással való kölcsönhatása nem módosított.

(3)

Braun T.— Klein Á . - Rózsáné N. 5 . - Teles A.: A szinergetika...

A keresés harmadik lépésétől kezdve már

"igénybe vettük" az adatbázis szinergizm usából szár­

maztatható előnyöket.

A Medline-ban történt keresés eredménye kiin­

dulópontja lett az S C I - k e r e s é s újabb ciklusának. Ki­

indulópontként a Medline-ban talált tételek Medical Subject Headingjei (MeSH), azaz Medline deszkripto- raí szolgáltak, amelyek még a témát kevésbé ismerő számára is szakmailag magas színvonalú keresést biztosítanak. Így a kapott eredmények alapján a Len­

tivírusok törzséhez tartozó egyes (spumaretrovirus, SIV. SIVMAC stb.) vírusok irodalmának feltárására is lehetőség adódott, függetlenül attól, hogy a bibliográ­

fia összeállítójának volt-e megfelelő virológiái szakis­

merete vagy sem.

Az SCI adatbázisban a MeSH adatok alapján történő címszókeresés eredményét a 2. táblázat mutatja, illetve az eredményből részletet a 3.

melléklet.

Az irodalomkeresés utolsó lépésekónt a "related records" módszerrel végeztünk keresést az SCI-ben.

Az így kapott találatszám - a korábbi keresésekkel közös találatok kiszűrése után - a 2. táblázatban látható, a 4. melléklet pedig a keresés eredményének egy részlete.

A fentiekben vázolt szakirodalom-keresés folya­

matát az 1. ábra mutatja be.

t13 36 131 52

1. ábra

Következtetések

A kísérlettel azt kívántuk bizonyítani, hogy egy adott szakterületen, jelen esetben az élettudomá­

nyokhoz tartozó vírustanitémában több szakirodalmi adatbázis együttes egységként való használata, azok

egymást erősítő szinergetikus hatása következtében nemcsak kvantitatív, hanem minőségi szempontból is magasabb színvonalú eredményt hoz(hat). T e r m é ­ szetesen a megfelelő, együtt használható adatbázi­

sok kiválasztása alapvető, enélkül a szinergetikus hatás nem jön létre.

Az MTA Könyvtárában részben már működésben lévő és szakirodalmi szolgáltatásként igénybe vehető CD-ROM adatbázis-gyűjtemény (adatbázis-galaxis) látható a 2. ábrán. Az adatbázisok - megfelelően k i ­ alakított - együttes igénybevétele során a szinerge­

tikus hatások kialakíthatók.

CORt —

SiTEUTES

2. ábra

Irodalom

[1] HAKEN, H.: Synergetlcs and computers. - Journal of Computational and Applied Mathematics. 22. köt.

1988. p. 1 9 7 - 202.

[2] HAKEN, H.; Advanced synergetlcs. Springer, 1983.

[3] BRAUN T - K L E I N A.-TELCS A.: Szakirodalmi infor­

matikai fejlesztés. Magyar Tudomány, XXXIV. köt. 2.

sz. 1989. p. 1 3 5 - 137.

[4] TAYLOR, H.: Solence Citation Index. Print and CD - the best of bolti worlds from ISI. - ISI European Branch, 1986.

[5] TSENG, G.: Round referencing. The Science Citation Index, compact disc edltlon. - Nature, 337. köt. 6206.

sz.1989.p.516.

!6I GARFIELD, E.: Announcing the SCI compact disc edi­

tion. - Current Contents, 22. köt. May 30, 1988. p.

3 - 1 0 .

[71 BAKKER, S . - BLEEKER, A - VAN DER BURG. J.: Med­

line on CD-ROM: a compariaon. = Online Revlew, 13.

k ö t . 1 . s z . 1 9 8 9 . p . 3 9 - 50.

[8) BONHAM, M . - NELSON, L.: An evaluatlon of four end- user syatems for searohlng MEDLINE, = Bulletin of the Medical Library Assoclatlon, 76. kőt. 2. sz. 1988. p.

1 7 1 - 1 8 0 .

5 1 6

(4)

TMT 37. évi. 1990.12. u . 1 melléklet

(J«n S í - DSC 8 9 ) (Jen B9 - Dec Í9)

Kennedystoskopf-S [in*-C Hareyen-0

Pathorjenesis of O v i n e Lent i v i r m - I n d u c e d Arthritis - PhenotypLd EvalLiation of Lymphocyteí-T in Synovial-Fluid, Synovíun, and Peripheral-Citcülntion (FMjlith) •* Artlcle

C L I H I C A L IHKUXOLOGT AND ]HMUNOPATH0LOGY VOl 3 1 III 1 pp 1 1 1 - 3 ) 0 191* ( A D U D )

Pefecencei: 3 1

•Jolly-PÍ S h e f f e r- D Nntaya»-0 H I M O - D L

Hodulation of L e n t i v i r m Raplicntion by Antibodies - Fc Portion of iwnunoglobulin Holecule la etiential for ínhancencnt of H i n d i m ) , Internál i z e t i o n , and Weutralilation of visna v í r m In Macropheges (English) • > h a t *

JOURNAL O F VIAOUJGr

VDl * 3 ISI < PP 1 R 1 1 - H 1 ) 1919 • tieleted Records: 10 Reíeiancei: 11

2 melléklet

S i l v e r P l a t t e r 1 . 6 MEDLINE (R) 1 9 8 9

15 o f 3 0 I I : f i n t . r o v i r a l p m t e a s e - l i k e g e n e i n t h e v a c c i n i a v i r u s g e n u m e .

Alis B l a b a u q h - M E i ; R o f i e m a n - N A

ADl l i f p a r t m e n t o f I l i n c h e m i s t r y a n d Ifi o p h y f t i C E , D r e g o n S t a t e U n i v e r s i t y , ü o r v r t l 1 i 9 / 3 3 1 - 6 5 0 3 .

RDi r - i T n : - - N ^ t . l - - A c a d - S r . - i - U - í ! - A . 1 9 8 9 J u n j B 6 ( l l ) i 4 1 5 2 - 5 P Y i I 9 r j 9

l A : l N R L I B H

GPi U N I T E D -STATES

At'i: r h e r p t r o v i r a l p r o t e a s e - e n c o d i n g r e g i o n , PR, s i t u a t e d b t t t w e a n t h e g a g a n d [ j o l g e n e s , u n d p r - w e n t gént? d u p l i c a t i o n i n t h e 1 i n e a g e now r e p r e s e n t e d b y s í m i a n r p t r i. v i r u s t y p e 1 ; t h e s e q u e n c e o f t h e d u p l i c a t e d s e g m e n t h a s d i v e r g e d

c n n s i d p r a b l y f r o m t h e p r e s e n t PR s e q u e n c e t P o w e r , M . D . , Mar>: , P . A . , B r y a n t , M . L . , G a r d n e r , M. B. , B a r r , P . J . !• L u r . i w , P . A . < 1 9 B 6 ) S c i e n c e 2 3 1 , 1 5 6 7 - 1 5 7 2 3 * . T h e P R — 1 i k e d u p l i c a t e d g e n e s e g m e n t Mas a t s o m é p o i n t t r a n s l o c a t e d t o a new

*;i t e w i t h i n t h e p o l g e n e o f a l e n t i v i r u s ( s i t b s e q u e n t t o t h e d i v e r g e n e e o f h u m á n i m m u n o d e f í c i e n c y v i r u s t y p e 1 > , whr?re i t h a s h e e n m a i n t a i n e d . We h a v e i d e n t i f i e d i n t h e v a c c i n i a v i r u s g e n o m * a s e q u e n c e t h a t i s h o m a l o g o u s t o t h e P R — 1 i k e d u p l i c a t e d g e n e s e g m e n t o f b n t h t y p e s o f r e t r o v i r u s i n a n a p e n r e a d i n g f r a m e w h o s e p r o d u c t i s p r e d i c t e d t o b e a l ó . 2 - k D a p r o t e i n . T h e v a c c i n i a

P F Í - ' l i k e g e n e i B 1 o c a t e d i n t h e H i n d i 11 F- f r a g m e n t , a n d i t s p r o d u c t d i s p l a y o 3 1 - 3 4 X ami n o a c i d i d e n t i t y t o t h e t w o t y p e s o f r e t r o v i r a l d u p l i c a t e d p r u t e a s e BflCju(KlCG5 o v a r a r e g i o n e n c o m p a s s i n g 125 a m i n ő a c i d r e s i d u e s . S e q u e t i c e s

f l a n k i n g t h e v a c c i n i a q e n e s h o w e d n o s i g n í f i c a n t h o r n o l o y y a t e i t h e r t h e DNA o r ami n o a c i d 1 e v e i t o t h e r e t r o v i r u s e s . N u c 1 e a s e S1 a n d p r i m e r e n t e n s i o n

a n a l y t i e s d e t . e r m i n e d t h a t t h e v a c c i n i a g e n e i s t r a n s c r i b e d e a r 1 y i n í n f B e t i u n . MESH: Ami n o - A c i d - S e q u e n c e ; B a s e - S e q u e n c e ; C l o n i n g , - M a i e c u l a r ;

1 tíf o r m a t i o n - S y s t e m s ; M o l e c u l a r - S e q u e n c e - D a t a ; R e s t r i c t i t í n - M a p p i n g ; R e t r o v i r i d, i e - e n z y m u l a g y ; S u p p a r t , --IJ. S . - G a v ' t , - P . H. 5 . ;

V a c r i n i a - V i r u s - e n z y m u l o g y

MESH: * G e n e s , - S t r u c t u r a l ; * D e n e s , - V i r a l ; * P e p t i d e - H y d r o l a s e s - g e n e t i c s ;

* f i e t r o v i r i d a e - g e n e t i c s ; * V a c c i n i a — V i r u s - g e n e t i c s CNl A 1 2 4 5 9 4

RNi EL" 3 . 4 .

MM: P e p t i d e — H y d r o l a s e s I S S N : 0 0 2 7 - 8 4 2 4

A N : B 9 2 6 4 5 7 7 UD: B 9 0 9

(5)

Braun T . - Klein A.- Rózaane N. S - Teles A.: A szinergetika...

3. melléklet

SCI (Jan 68 - Dec Bft)

I « « i » i i i u y H • < i u i n s Í i < n i i i • . i í n i « n K í i m i i i i i n i i i •. i .

Record i of 3.

Deppe-DG Kuo-CP Holonyak-H Ludowlse-MJ C r a f o r d - M G B a K e r - J E Fletcher-RM P l a n o - V E O s e n t o w s K i - T D

Comparlson of Sllil-siv a n d Slill-VIII Dlffuslon-Models in Ill-V- Heterostructures Lattice Materied to Ga A S (English) -> Artlcle APPLIED PHYSICS L E T T E R S

Vol 53 Iss 22 p p 2211-2213 1966 (R0110) Related Records: 30 Ref erences: 25

i í . V > M > M t • I > H • i • » M ! ( I > » > H t V I > I 1 i ! I ' I H í I I . I " ! H I '

Record 2 of 3.

L o v a

t i -M R

Fumagalll-G Clementi-F Colli-S M a n z o n i - c Hosconl-C Sirtori-CR

Reduced Piatelet Aggregablllty a n d Increased Vascular

Prostacyclln F o r m a tion In a Variant Rat strain (IVA-Siv) wiiíi Endogenous Hypertrlgiyceridemia (English) -> A r t l d e

A T H E R O S C L E R O S I S

Vol 74 I S S 1-2 p p 169-177 1966 (R0458) Related Records: 20 References: 31

I l , l I » M I 1 I 1 > " I I « « ( « M M M I I I I. * * » M • * I • » * I < I « I » « I I í " l 1 I > ' I I I I I • I !

Record 3 of 3.

H a u r e r - B B a n n e r t - H Darai-G Flugel-RM

Analysls of the Prlmary Structure of the Long Terminal Repeat and the G A G and Pol Genes of the H u m á n Spumaretrovlrus

(English) --> Artlcle J O U R N A L O F VIROLOGY

Vol 62 I S S 5 p p 1590-1597 1968 (N0277) Related Records: 20 References: 52

5 1 8

(6)

THT 97.tWf.1MO.12.ax.

4. melléklet

SCI IJan 66 - Dec 66)

• . • . . , . . . . L. . . . M H N H M K

Record l of 1.

Orourke-r: Mcgviire-TC P e r r y m a n - L E

Antiviral, Antl-Glycoproteln and Neutra lízing Antlbodies in Foals with E q u l n e Inf ectiovis-Anemia Vírus (English) :•> Artlcle J O U R N A L OF G E N E R A L VIROLOGY

vol f-o i?? M A R pp ee.7-e.7i 196a (Hietft)

Related Records: 20 References: 40

Record 2 of 4.

M a u r e r - B B a n n e r t - H D a r a l - G Flugel-RH

Analysis of the Prlmary Structure of the Long Terminal Repeat and the G A G and Pol Genes of the H u m á n Spumaretrovirus

(English) :> Artlcle J O U R N A L OF VIROLOGY

Vol 62 I S S 5 pp 1590-1597 1966 IH0277) Related Records: 20 References: 52

• • • 1 1 1 1 1 1 1 1 • i • 1 1 •

Record 3 of 4.

Tustin-RC V e r w o e r d - D W Wl 111 a m s o n -

A L Y o r K - D F

Experimentál Transmisslon of JaagsieKie (Ovlne Pulmonary Adenomatosis) to Goats (English) ;> Arlicle

ONDERSTEPOORT J O U R N A L OF VETERINARY R E S E A R C H Vol 55 Iss 1 p p 27-32 1986 (H5791)

Related Records: 13 References: 17

n m t r >. «

Beérkezett: 1990.V. 9-én.

Ábra

Updating...

Kapcsolódó témák :