A minisztériumi jelentések hiányosságairól

Teljes szövegt

(1)

GARAM JÓZSEF .,

A MINISZTÉRIUMI jELENTÉSEK HIÁNYOSSÁGAIRÓL

I.

Az állami statisztikáról szóló 1952. évi VI. törvény meghatározza avsta— *

tisztika feladatát. Eszerint; ,

,,A statisztika a Magyar Népköztársaságban a gazdasági, szociális és kulturális fejlődés ellenőrzésének és tervszerű irányításának eszköze; szám- adatok és azok tudományosan megalapozott csoportosítás-a, elemzése révén feltárja a gazdasági és társadalmi jelenségek és folyamatok összefüggéseit, , arányait, számot ad a népgazdasági tervek végrehajtásáról, felhívja a figyel—r met a mutatkozó aránytalanságokra és hibákra." ,, A statisztika az állami gazdasági apparátus minden területén a, vezetés elengedhetetlen eszköze s ezért a törvény elrendeli, hogy: ,,Az állami és szö- ;

vetkezeti szervek vezetői kötelesek a vezetésük alatt álló szerv egész terü—

letére vonatkozó statisztikai munkát megszervezni és annak folyamatos, helyes működését biztosítani."

A statisztikai munkához tartozik az adatok begy'űjtésén és megfelelő csoportosításban történő feldolgozásán kívül a statisztikai adatok közlése is.

Ezért: ,,astatisztika feladata az állami szervek (minisztériumok) vezetőinek átfogó tájékoztatása a vezetése alatt álló terület fejlődéséről, a tervek telje- sítéséről, az elért eredményekről és hiányosságokról".

A minisztériumok statisztikusainak egyik legfontosabb, de legszebb fel—

adata, hogy hónapról hónapra a minisztérium vezetői számára olyan össze foglaló statisztikai jelentést készítsenek, amely feltárja a vezetők előtt a fel—

ügyeletük alá tartozó szervek jó, vagy rossz munkáját, eredményeithiányos—

ságait. A jól összeállított statisztikai jelentés a vezetőnek áttekintést nyújt az alája tartozó területről s mintegy elindítója, alátámasztója a hibáik kikü—

szöbölésére irányuló intézkedéseknek. %

A minisztériumok statisztikai jelentéseivel szemben a következő köve—

telményeket kell támasztanunk: .

1. A jelentések ne adattömegek, ne csupán terjedelmes statisztikai táb—

lák legyenek. A statisztikusoknak a lényeges szempontokat kell kiválasztaniok s ezeket áttekinthető formában, statisztikai adatok, számok révén megvilágí—

taniok. ,,A statisztika nem állhat több lepedőnagyságú senkit nem érdeklő, számokkal teleírt kimutatásbó—l —— mondta KrilOv szovjet akadémikus -—, hanem negyedív papíron úgy kell összesíteni és mindjárt egymással össze- liasonlítaiii a számokat, hogy necsak azt lehessen megállapítani, hogy mi volt a helyzet, hanem azt is, hogy mi lesz." Nem szabad, hogy a számok tengeré—

ben a lényeg eltűnjék, hogy a jelentős a jelentéktelentől megkülönböztet-he—

tetlexn legyen. A statisztikufsnak azt, ami a mondanivalójában a leglényege , seb—b, külön, röviden össze kell foglalnia.

2. A jelentéseket gondosan, szakszerűen kell össZeállítani. Az adatokhoz "_ ' fűzött elemző megjegyzéseket világosan, pontosan, félreérthetetlenül, helyes

(2)

GARAM: A MINISZTERIUMI JELENTÉSEK HlÁNYOSSAGAIRÓL 11

magyarsággal kell megfogalmazni. A statisztikai jelentés nem a legegy- szerűbb olvasmány. A statisztikus dolga, hogy szabatos, világos fogalma- zással, minél könnyebbé és érthetőbbé tegye jelentését. _

3. A számanyagnak az előbbiekben említett összefoglalása nem merülhet

—ki pl. tervteljesítési és egyéb viszonyszámok megismétlésében, amelyek a közölt statisztikai táblákból is leolvashatók, hanem elemző munkával egy—egy kérdést több oldalról megvilágítva, összefüggéseiben kell az eredményeket

és hiányosságokat — esetleg ezek okait —— feltárni; "

4. Legfontosabb követelménye a statisztikai jelentésnek, hogy a feltárt hibákat ne mentegesse, a hibákra ne keressen ,,objektív" okokat, hanem azo- kat tárgyilagosan, harcosan bírálva, mozgósítson a hibák leküzdésére.

II.

A minisztériumok havi tájékoztató jelentéseket általában 1951 óta, a statisztikai munka decentralizálása óta készítenek.

A decentralizálás után a minisztériumi jelentések eleinte még kezdetle- gesek, szegényesek voltak. Száimanyaguk csak néhány fontosabb termelési és munkaügyi adatot tartalmazott. Az azóta eltelt idő alatt a minisztériumi tájékoztatók jelentős mértékben fejlődtek.

Bővült a tájékoztatók számanyaga. Egyes jelentések foglalkoznak már a termelési és munkaügyi kérdéseken kívül az anyaggazdálkodás, beruházás, gépkihasználás vizsgálatával (Kohó- és Gépipari Minisztérium), baleseti, oktatási, újítási statisztikai adatok közlésével (Könnyűipari Minisztérium).

A minisztériumi jelentéseknek szerkezete világosabb: egyrészt a közölt statisztikai táblák átt-ekinthetőb—bek, másrészt a jelentésekben megkísérlik a fontosabb adatokat rövid—en összefoglalni. '

Nagy haladás történt azon a téren is, hogy egyes minisztériumi jelenté—

sekben már látható a tárgyilagosságra, a hibák kendőzése helyett azok fel- tárására irányuló törekvés.

Helyes és mozgósító erejű volt pl. a Kohó- és Gépipari Minisztérium októberi jelentésében az az elemzés, amely a termelésben lemaradt cikkek éves várható teljesítésével foglalkozott, megjelölve azokat a mennyiségeket is, amelyeknek termelésével az éves terv lOO%-os teljesítését még el lehetett

(vagy el lehetett volna) érni.

Bár a decentralizálás óta eltelt idő alatt a minisztériumi tájékoztatók sokat fejlődtek, a fejlődés nem minden tekintetben kielégítő. Tegyük mindjárt hozzá, hogy a felelősség ezért a Központi Statisztikai Hivatalt is terheli, amennyiben nem bírálta elég gyakran és elég behatóan a jelentéseket, nem mutatott rá azok hibáira, nem adott megfelelő támogatást a minisztériumi

jelentések színvonalának emeléséhez. _

Nézzük meg a minisztériumi jelentések legfőbb fogyatékosságait, hogy ezekre irányítva a figyelmet, ki tudjuk azokat küszöbölni: '

l. Hibája a jelentéseknek általában, hogy nehezen tekinthetők át, bennük a lényeges nem mindig és nem eléggé válik el a lényegtelentől. Bár a minisz—

tériumi jelentésekben igyekszenek összefoglalás formájában ismertetni a leg—

döntőbb problémákat, ez az összefoglalás legtöbbször formális.

A jelentések túlzott mértékben foglalkoznak olyan kisjelentőségű válla—

lati eseményekkel, amelyek még főosztályi, illetve igazgatósági szinten sem

— érdekesek és, nem képezhetik a minisztériumok vezetői számára semilyen opeiaatív intézkedés alapját. Ez a túlzott aprólékosság nagy mértékben hozzá—

(3)

12 , ' GARAM JÓZSEF

járul ahhoz, hogy a minisztériumi jelentések nehezen áttekinthetők, hogy a_

lényeges kérdések elsikkadnak. Pl. a Könnyűipari Minisztérium október havi tájékoztatójában azt írja, hogy: ,,a Táncsics Cipögyár tervét 67,7% -ra teljeSi- tette, 'lemaradásának okai: a tűződ-e 12 dolgozójabo'l négyen megbetegedtek és pótlásuk nehezen volt megoldható." Vagy, ,, . . . Kartonlemezgyár (972 % ).

A vállalat lemaradásának oka programm—módositás, melynek figyelembevéte—

lével a tervtveljesités lOO,l% lenne." (A kérdés jelentéktel-ensége mellett a vállalat lemaradását mindkét esetben még mentegetni is igyekszik.) '

A *Bánya- és Energiaügyi Minisztérium statisztikusa többek 'ktöZ—Ött'a következő jelentéktelen kérdéseket tartja szükségesnek közölni: ,,Kiemelt cik—

kek közül csak mészkőtermelési tervét nem teljesítette az iparág. A lemara—

dást a Bodva-völgyi Ásványbány—a okozta. A tarnaszentandrási üzemben az egyik kőtörő elromlott, így 5—ig csak egy tórő dolgozott . . ."

Nehézkessé teszi a jelentéseket, hogy egyes minisztériumok az igazgató— * ságok szerinti szöveges kiértékelésne'l bizonyos kérdéseket sablonosan meg—

említenek, függetlenül attól, hogy a felvetett kérdés a szóban-forgó igazgató—

ságnál fontos—e, vagy sem:.

Egyes jelentések —— ellentétben a már említett túlságosan aprólékos, kis részleteket is megemlitö tájékoztatókkazl —— nem foglalkoznak az összefoglaló részben olyan nagy vállalatok munkájának statisztikai elemzésével, amelyek—

kel pártunk és államunk vezetői beszédeikben időről—időre foglalkoznak.

A Kohó— és Gépipari Minisztérium jelentéséből pl. hiányzik a Ganz, MÁVAG, Diósgyőri és Ózdi Kohászati üzemek stb, eredményeinek, hibáinak feltárása.

2. A minisztériumi—— tájékoztatók másik fő hiányossága, hogy egyrészt a számanyag —— egyébként kétségtelenül helyes —— bővítése a nem megfelelő csoportosítás és táblaszerkesztés következtében, növeli a jelentés áttekinthe—

tetlenségét, másrészt a táblákat kísérő magyarázó szöveg gyakran szaksze—

rűtlen, pongyola, magyartalan.

Gondatlanul szerkesztett statisztikai táblát találunk pl. a Kohó— és Gép—

ipari Minisztérium október havi tájékoztatójában, ahol az egyik tábla címe:

,,Munkáslétszám százalékos megoszlása". Hogy azonban a munkáslétszám milyen szempont szerint van megoszlási viszonyszámokban teltüntetve, azt csak külön nyomozás útján lehet kideríteni. ,

Pongyolán megfogalmazott, semmitmondó közl—és pl. a Bánya- és Ener—

giaügyi Minisztérium jelentésében: ,,A termelékenységi terv nem teljesítése kifejezetten a termelési tervben mutatkozó. lemaradás következménye".

A minisztérium vezetői előtt —— akik számára a jelentés készül —' minden külön magyarázat nélkülis világos, hogy a termelékenységi mutatószám egyik tényezője a termelés mennyisége és hogy a termelési terv nem teljesi- tése a termelékenységi terv nem teljesítését is többnyire maga után vonja.

*Az Építőanyagipari Minisztérium tájékoztatójában a következőket írja:

,,A hó első felében a nagy forróság hátráltatta a kemence munkát, a kemence

lassú lehűlése miatt, amit az alábbi táblázat is mutat." A táblázat azonban

nem ezt, hanem a dekádo—nkénti ,terv- és tényszámokat, valamint a dekád—

tervek tervteljesítési százalékait mutatja.

Mint külön hiányosságokról kell beszélnünk a jelentések nyelvezet-eről.

A jelentések írói sem a szöveg érthetőségére, sem a magyar nyelv szabályaira nem forditanak elég gondot. Egyes jelentések szerkesztőinek valószínűleg a

kelleténél nagyobb mértékben tetszenek a "szakszerű" műszaki kifejezéseks

ezeket használják a jelentéseikben is. Pl. a Bánya— és Ener'giaügyi Minisz- térium jelentésében olvasható, hogy ,,a készítmény az ampullázásnál bpális *

iii

(4)

A MINISZTÉRIUMI JELENTÉSEK HiÁNYOSSÁGAlROI; ) 13

oldatot adott." A Könnyűipari Minisztérium jelentése elmondja: ,),termelékeny- ségi tervét az ipar október hónapban 103,5 % —ra teljesítette, de a túlteljesítés mögött még számtalan tényező mutat rá a munkaügyi kérdések helytelen- ségeire." Eltekintve attól, hogy a mondat értelmetlen, —— csak :a következő oldalból derül ki, hogy nem a munkaügyi kérdések helytelenek, hanem az egyes munkaügyi kérdések megoldása a helytelen.

3. Nagy'hibája a minisztériumi jelentéSeknek, hogy egyrészt igen kevés bennük a statisztikai elemzés, másrészt, hogy az elemzések sincsenek meg—

' felelő gondossággal, összeállítva. Emiatt nem tudják betölteni azt a hivatá- sukat, hogy a vezetők figyelmét ráirányítsák az élenjárókra és lemaradókra, _

az eredményekre és hiányosságokra. . ,

Egy-egy kiragadott szám közlésével és nem összefüggésében való meg- világításával próbálja pl. a Bánya- és Ener—giaügyi Minisztérium a túlóra- kérdést a jelentésben felvetni: ,,a termelékenységi mutatók teljesítésében mutatkozó lemaradásngaik, illetve az előző időszakhoz viszonyított csökkenésé- nek a munkáslétszám tervteljesítésén kívül a túlórák számának emelkedése az oka. A túlórák száma ugyanis 9%—kail emelkedett az előző hónaphoz viszo- nyitva." Ez aGO/O önmagában nagyon keveset mutat. Hisz a Bánya- és Energiaü-gyi Minisztériumnál a kétségkívül jelentős túlóra—kérdés nyilván részletesebb elemzést is érdemel. (Pl. helyes lett volna esetleg nagyobb rész- letességgel a túlórákat a teljesített órákhoz is viszonyítani.)

Arra, hogy a jelentésekben a megjegyzések és magyarázatok mennyire nem a statisztikai táblák elemzései, példa a Kohó— és Gépipari Minisztérium október havi jelentése, A jelentés azt mondja el a kooperációban termelő vállalatokra vonatkozóan, hogy; ,,...Van hónap, amikor egyáltalán nem szállítanak az alvállalkozók és a következő hónapban a tervezett mennyiség dupláját szállítják." Ha a szöveg írója csak egy pillantást is vetett volna , a következő táblára, azonnal megállapíthatta volna, hogy állításának éppen

az ellenkezője igaz. Ugyanis a táblában felsorolt mint-egy 50 tétel közül 47—nél az elmaradó kooperációs szállításokat nem pótolták.

4. A legdöntőbb hibája a minisztériumi jelentéseknek, hogy nem a hiá—

nyosságok harcos felfedésére irányulnak, hanem legtöbbször óvatos monda-

tokkal a statisztikai táblá'kból is leolvasható eseményeket ismételgetik és a

hiányosságokat mentegetik. .

Az ilyen hibák a jelentésekben igen nagy számban találhatók. Pl, a Bánya— e's Energiaügyi Minisztérium havi jelentésében a következőket olvas—

hatjuk: ,,A műszaki alkalmazottak béralapjánál lO,l%*—os túllépés mutatko—

zik, amelyet akifizetett prémiumok indokolnak," vagy: ,,az iparág befejezett termelési tervét 83,9, teljes termelési tervét 74,4%—ra teljesítette, a lemara- dást nagym—értékben az okozta, hogy az Országos Tervhivatal a jóváhagyás- kor nem vette figyelembe, hogy az éves tervhez képest a beruházások jelentős része elmaradt." Ezek az ,,objektiv" indokolások mintegy felmentik a minisz—

tériumot, vagy a vállalatot a felelősség alól, ami a termelési tervek nem tel- jesítése imiatt kétségtelenül rájuk hárul.

Az Építőanyagipari Minisztérium jelentései is gyakran próbálják a hibákért való felelősséget a minisztérium-ól elhárítani. Pl.: ,,A minisztériumi ipar tervteljesítése még mindíg döntően a külső szervek anyagalkatrész szál—

lításának, megrendeléseinek, valamint beruházásainak függvénye." A *cement—

fipari lemaradásokat is döntően a samott és a szén nem megfelelő minőségé—

vel, valamint az áramszolgáltatási zavarokkal, tehát az, Építőanyagipari Minisztérium hatáskörén kivülálló okokkal igyekszik magyarázni.

(5)

WM , _ MRAM JÓZSEF _

Az a hiba, hogy .a minisztérium tájékoztatóinak szerkesztésénél nem, érvényesül a helyes és a hiányosságokat feltáró kritikai szemlélet —— az,

hogy a tájékoztatók szerkesztői nem törekszenek arra, hogy _a jelentések ' szakmai elfogultságától mentesen mutassanak rá a lemaradásokra —— leg-—

inkább a Könnyűipari Minisztérium jelentésében mutatkozik meg A Könnyű- ipari Minisztérium jelentésében nem is érvényesülhet a statisztikusok eőité—

lettől mentes objektiv szemlélete, mert az adatokhoz füzött elemző magya—

rázó megjegyzéseket nem is a statisztikusok, hanem a tervkészítők írják Ez.

a rendszer azt eredményezi, hogy a Könnyűipari Minisztérium tájékoztatója szinte kizárólagosan a hibák magyarázatával fogl alkozik A jelentés a sze reesen mosdatást mindjárt a tervkészítés fogyatékososágainak mentegetésé- vel kezdi: ,,Az október havi termelési tervünket 103 60/,0 —.ra, míg árutermelési tervünket 103,7 % —ra teljesítettük. A terv viszonylagos magas túlteljesítése jellemzi az októberi termelés rendkívüli állapotát Mint ismeretes, a IV.

negyedéves terv módosításának bizonytalansága miatt kényszerü' tühk havi termelési terv készítésére s ez magában hordta a lazaság lehetőségétis

A jelentés igen gyakran hivatkozik ,,objektív okok között pl az idő—- járás mostohaságára is. A len—kenderípar kiértékelésénél a következőket írja: ,,Az iparág Szövő vállalatainál a nyári hónapok szokatlan hőmérséklete

miatt lecsökkent a nyersárutermelés, ugyanakkor a készáru-terv teljesítése

a félkészállomány jelentős csöl ken—éséhez vezetett.' Itt az időjárás mint ked- vezőtlen tényező szerepel. Egy másik helyen azonban épp az ellenkezője derül

ki mert ugyanabban a jelentésben az időjárással kapcsolatban a következőt

* olvashatjuk: ,,A len kender szövődékben a kedvező időjárás és ütem- ben is kielégítő alapanyagellátás elősegítette a termelékenység növekedését."

A jelentés ilyen formában nem mutat rá a lenkenderiparban még biztosan—

fellelhető hiányosságokra, hanem mindössze arra jó, hogy eldőntetlenül hagyjon az olvasóban egy kérdést, hogy vajjon az időjárás a len-kenderiparra nézve végeredményben hasznos, vagy káros volt—e

A Könnyűipari Minisztérium jelentéséből nem egyszer kicsendül a saját munkájukkal való elégedettség is Azt írják pl., hogy ,,munkaügyi vonalon október hónapban legjelentősebb intézkedés volt a (létszám stops, amelynek—

eredményeképpen relativ mintegy 2 millió forintos megtakarítása volt az iparnakés a munkáslétszámot operatív intézkedésekkel a terv szintjére szo—

ritottu "

A Könnyűipari Minisztériumjelentése inkább demobil ízáló, mint moz—

gósító jellegű. Ha rá is mutat egyegy hibá—ra, hiányosságra, vagy lemara—

dásra. akkor is siet mindjárt hozzáfűzni, hogy a hiányosságok kiküszöbölésére az intézkedések már megtörténtek; — mintegy azt szándékozva ezzel kife- "

jezni, hogy a minisztérium vezetői szamára nyugtaainsáigra, izgalomra (esetleg számonkérésre, a felelősök megbüntetésére, erélyes intézkedésre)

nincsen semmi ok, mert hiszen ugyis minden a legnagyobb rendben van, vagy"

hamarosan ugyis rendbe jön.

A hiányosságokkiküszöbölésére elég gyakran semmitmondó javaslato—

kat tesznek, Pl. a rövidáruipar kiértékelésénél a következőket olvashatjuktv ,,A Rövidáruipari Igazgatóság a terv telj—esítésének menetközbeni fokozottabb

ellenőrzésén keresztül gondoskodjon 'a fonalkikészitő gyárnál az ngechk-í' k—eknél mutatkozó tervlemaradás megszüntetéséről. " ; A hibákat elkenő azokra objektív okokat talá ó jeentések'irói nincsenek , tisztában feladatukkal. Nem teszik fel és nem tisztázzák önmaguk előtt azt:

(6)

A MINISZTÉRIUMI JELENTÉSEK HIANYOSSAGAIÉOL ; ll)

a munkájukat meghatározó alapvető kérdést, hogy vajjon mikor nyújtanak nagyobb segítséget a minisztérium vezetőinek munkájához; akkor—e, ha éle—

sen, nyomatékosan felhívják a figyelmüket a hiányosságokra, vagy akkor—e, ha elterelik róluk a figyelmet.

*.

Rövid—en —— minisztériumonként —— Összefoglalva a tájékoztatók bírá—

latát, megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb fejiődést a Ko/Ló- és Gépipari Miniszlérium érte el. A jelentés a statisztikai adatok szélesebb körével, tehát nemcsak termelési és munkaügyi, hanem beruházási, önköltségi adatokkal is foglalkozik. Leginkább e minisztérium jelentései felelnek meg annak a cél- nak, hogy a minisztérium felső vezetőit tájékoztassák. Leginkább a Kohó—

és Gépipari Minisztérium tájékoztatója tűnik ki a tárgyilagosságra való törek-V vesével is. —— Hibája, hogy az elemzések nem alaposak, egy—egy kérdést gyakran csak ötletszerűen, kidolgozás nélkűl vet fel.

A Könnyűipari Minisztérium jelentése ugyancsak meglehetős széles anyagot igyekszik felölvelni. Az adatok megbízhatóak. Nagyrészt értéktelenné teszi azonban a jelentést az előbbiekben már említett súlyos hibája, hogy nem független statisztikusok által készített, objektív hibákat kímélet enül, élesen feltáró hanem ,,érdekeltek' által készített, hibákat ellepl ező jeentés.

Az Ipiiőanyagipari Minisztérium jelentése egy év aatt mind szám—

anyag, mind pedzg elemzés szempontjából igen sokat fejlődött. A kérdések—

nek meglehetős szűk körével foglalkozik. Elemzései nem elég mélyrehatóak.

A Bánya- és Energiaügyi Minisztérium jelentése sem számanyagában, sem az elemzésében a decentralizálás óta lényegesen nem fejlődött. A jelentés érdemleges elemzést nem tartalmaz a statisztikai táblálk szöveges magyará- zatai kezdetlegesek. Az igazgatóságonkénti szöveges magyarázatok sablo—

nosak

Az Élelmiszeripari Minisztérium jelentése a lemaradások és hibák indo- kaitmgyancsak ———- szinte kivétel nélkül —— külső okaiban keresi. S a közölt

;,objektív" okok kidomborításával kívánja az élelmiszeripart a lemaradások-r kal kapcsolatos minden felelősség alól mentesíteni.

' 111.

A minisztériumi jelentések színvonalának emelése .a minisztériumi sta——

tisztikusok elsőrendű feladata Csak a hibákat feltáró, a hibák okaira rámutato—

alapos statisztikai elemzések nyújtanak segítséget a vezetők számára és eredményeznek megbecsülést a minisztériumok statisztikusai részére—. Ala—

pos statisztikai elemzéshez azonban "megfelelő alapos felkészültség is kell.

A minisztériumok statisztikusainak ,,benne kell élniök" a minisztériumok életében, ismerníök kell a minisztériumok, az egyes igazgatóságok problé- imáit. Ezeknek a problémáknak kidolgozásához idejekorán _ tehát nem a

tájékoztató elkészítése előtt 1—2 nappal —— hozzá kéll kezdeni Egy-egy kér—

dést több oldalról megvilágítva, összejüggeseiben kell felvetni, mert csak ez

mutathatja meg, hogy véletlen alkalomszerű hiányosságokról, vagy pedig

rendszeresen előforduló nagyobb hibáról van- e szó A minisztériumi statisz- tikusoknak —— kétségtelenül sok munkájuk között — sem szabad sajnál— , níok az időt egy-egy kérdés részletexkbemenő vizsgálatára, mert csak ilyen módszerekkel lehet a hiányosságok, eredmények feltárásán keresztül jó sta- tisztikai elemzéssel előbbre vinni a minisztérium és népgazdaságunk ügyét,

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :