• Nem Talált Eredményt

9. Fotoelektron-spektroszkópia9.1. ábra. Fotoelektron-spektroszkópiai módszerek9.2. ábra. UP-spektrométer vázlata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "9. Fotoelektron-spektroszkópia9.1. ábra. Fotoelektron-spektroszkópiai módszerek9.2. ábra. UP-spektrométer vázlata"

Copied!
27
0
0

Teljes szövegt

(1)

9. Fotoelektron-spektroszkópia

9.1. ábra. Fotoelektron-spektroszkópiai módszerek

9.2. ábra. UP-spektrométer vázlata

(2)

9.3. ábra. N2-fotoelektron-spektrum

9.4. ábra. 2:1 mólarányú CO-CO2 gázelegy XP spektruma

(3)

9.5. ábra. Cu, Pd, és Cu0,6Pd0,4 ötvözet XP-színképe

9.6. ábra. Fe-felületen adszorbeált NO XP-színképe

(4)

10. Lézerek

10.1. ábra Optikai rezonátor

Módus sáv- szélesség

Erősítési görbe Az átmenet félérték-szélessége

Lehetséges rezonátor- módusok Veszte-

ségek Max.

erősítés

Erősítés

ν0 ν

10.2. ábra. A lézersugár spektruma

Kilépő tükör R~80-99%

T~1-20%

Tükörréteg Üvegtest

Végtükör R=100%

Kicsatolt lézersugár

Lézeranyag

L

(5)

10.3. ábra. Ionkristálylézerek felépítése

4f3

4F

4I

9/2

15/2 7/2

13/2 5/2

11/2 3/2

J=9/2 (alapállapot) (L=3, S=3/2)

(L=6, S=3/2)

1064.3 nm 1064.8 nm konfiguráció

állapotok

vektorrmodell spin-pálya

csatolás kristálytér- felhasadás

10.4. ábra. Neodínium-YAG lézer energiaszint-diagramja

(6)

10.5. ábra Hélium – neon lézer energiaszint-digramja

10.6. ábra. Argonlézer energiaszint-diagramja

1

1 4

1 4 1

1 4

10

10 4

4

2p 5s5 1

2p 4p5 1

2p 3p5 1 2p 4s5 1

2p 3s5 1

632.8 nm 1.15 mµ

3.39 mµ

”neon fény”

10 állapot 4 állapot

4 állapot 4 állapot

10 állapot

Ne

2p6

He

1 S1 0 2 S3 1 2 S1 0

KL3s 3p 4p2 4 1

KL3s 3p 4s2 4 1

KL3s 3p2 5

KL3s 3p2 6

2D5/2

4D5/2

2P3/2

Argonion alapállapota

Argonatom alapállapota Ar + e rekombináció+ -

~72 nm 514,5 nm 488,0 nm

(7)

+ 500V, 60A -

katód anód kilépő tükör

R=98%, T=2%

végtükör R=100%

diszperziós elem

10.7. ábra. Argonlézer felépítése

10.8. ábra Nitrogénlézer energiaszint-diagramjai

(a) A molekulapályák betöltöttsége az X alapállapotban, valamint a B és C triplett állapotban

(b) Az X, a B és a C állapotok potenciálgörbéi

X B C

σ

u2p

π

g2p

π

u2p

σ

g2p

σ

u2s

σ

g2s

σ

u1s

σ

g1s

C

B

X

v=0 v=0 337 nm

d E

(a) (b)

(8)

10.9. ábra. Nitrogénlézer felépítése

10.10. A széndioxidlézer energiaszint-diagramja

+

-

tükör Lézersugár

Négyszögfeszültség 20 KV

Hullámhossz: 337 nm (ultraibolya).

001

10.6 mµ 9.6 mµ

100

000

020

010

E ne rg ia ( eV )

0.1 0.2 0.3

0.4 Nitrogén Széndioxid

v=1

Pumpálás

v=0

(9)

10.11. ábra. Festéklézer működési tartománya különböző festékekkel

10.12. ábra. Folyadékcellás festéklézer

Optikai rács

Teleszkóp

N lézer2

Kilépő tükör Festékcella Pumpáló fény

400 500 600 700 800 900

0.01 0.1 1.0

Hullámhossz [nm]

Tipikus lézersugár energia [W]

Polyphenyl 1

Stilben C450

C490C530 Sodium fluorescein

R6G R101

Oxazine 1

DEOTC-P

HITC-P

(10)

10.13. ábra. Oldatsugaras festéklézer

10.14. ábra. A lézersugár frekvenciájának változtatása hangoló ék

stop kollimátor R = 100%

pumpáló tükör R = 100%

vég tükör R = 100%

R = 85%

T = 15%

festéksugár (jet)

(11)

10.15. ábra. A molekulák energiaváltozása Raman-szórásban

Jelfeldolgozó elektronika

Fotoelektronsokszorozó Folytonos lézer

Kétrácsos monokromátor

Minta

Stop

10.16. ábra. A Raman spektrométer felépítése

E1 E1

E2 E2

Evirt Evirt

(a) Stokes (b) anti-Stokes

(12)

10.17. ábra. Forgási Raman-színkép

IR-színkép

Raman-színkép

S-transz-krotonaldehid

10.18. ábra. Krotonaldehid rezgési színképei

(13)

10.19. ábra. Kétfoton-abszorpció detektálási módszerei

10.20. ábra. Az 1,4-difluorbenzol két-foton spektruma

E

1

E

1

E

virt

E

virt

E

2

E

2

ν

a

ν

a

ν

a

ν

a

ν

a

(a) (a)

Fluoreszcencia

Ionizációs kontinium

(14)

10.21. ábra. Villanófény-fotolízis

folytonos fényforrás

(lámpa)

frekvenci- kettőző kristály

frekvenci- kettőző kristály Nd-YAG impulzuslézer

Nd-YAG impulzuslézer trigger

trigger

oszcilloszkóp

oszcilloszkóp

erősítő

erősítő

detektor

detektor stop

stop minta

minta

optikai rács

optikai rács

(a) TRANZIENS ABSZORPCIÓ MÉRÉSE

(b) FLUORESZCENCIA MÉRÉSE

(15)

10.22. ábra. Pumpa-próba kísérlet

NK(pol)

0 0.5 1

0 500 Time [ps]1000

Signal

10.23. ábra. Níluskék tranziens abszorpciójának lecsengése argonlézer

R6G festéklézer DCM festéklézer

fény- osztó

saroktükör

dikroikus tükör

minta

detektor pumpasugár

próbasugár 10-20 ps

10000 ps

(16)

11.1. ábra. 57Fe-mag Mössbauer-abszorpciójának vizsgálata. Sugárforrás: 57Co izotóp

-0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 4,5

5,0 Tr.

v mm s-1

Fe CO

11.2. ábra. Fe3(CO)12-Mössbauer-színképe

(17)

12.1. 1H Kémiai eltolódások

12.2. 13C Kémiai eltolódások

Fém-CH3

-CO-CH3 Si(CH3 4)

Ar-CH3

Ar-CH2-C Ar-CH2-O-

Ar-CH2-N

tercC-H

C-H

C-CH2-C C-CH2-N C-CH2-O-Ar

C-CH2-CO- C-CH2-O-

=C -H ArH -CO-N -CH

-COOH R-C OH R-OH

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2

Si( H )C 3 4 - H XC 2

- H -O-C 2 CH -C3 CH -N3

CH -O-3 - H -NC 2

C C-

CH-N CH-O- C-N

C-O- C=

- OORC - OOHC R- HOC - O-C -C

-C CArN

0 0

50 50

100 100

150 150

200 200

(18)

12.3. ábra. Etil-benzol 1H NMR színképe

12.4. ábra. Az 1,3-butándiol normál ill. off-resonance technikával készült 13C NMR színképe

(19)

12.5. ábra. Az NMR-spektrométer felépítése

tp

t

r

1/tp

t0

1/tr

ν00=1/t0

X()ν X(t)

t

ν a

b

12.6. ábra. FT-NMR berendezés gerjesztő impulzussorozata és az impulzussorozat Fourier-transzformáltja

(20)

12.7. ábra. A) Az etil-benzol deuteroacetonos oldatáról felvett FID görbe, B) a Fourier-transzformációval kapott 13C-NMR-spektrum

(21)

13.1. ábra. Az ESR-készülék felépítése

(22)

14.1. ábra. Egyszeres fókuszálású tömegspektrométer

14.2. ábra. Kettős fókuszálású tömegspektrométer

(23)

14.3. ábra. Kvadrupol tömegspektrométer

14.4. ábra. Kvadrupol tömegspektrométer elektródjainak feszültsége az idő függvényében

14.5. ábra. Repülési idő tömegspektrométer

(24)

14.7. ábra. n-bután tömegspektruma 14.6. Tiofén tömegspektruma

14.8. ábra. Ionizációs hatásfok görbe

(25)

15.1. ábra. Az n-ik atom pozíciója az elemi cellában

cél tárgy (Cu)

monokromátor nagy energiájú

elektronok

fókuszált röntgensugár

χ

-kőr

χ

φ ω

ω θ

detektorfelület

15.2. ábra. Számítógéppel vezérelt röntgen diffraktométer

15.3. ábra. Röntgensugár visszaverődése két egymás alatti rácssíkról

(26)

15.4.ábra. Különböző (hkl) Miller-indexű rácssíkok

(27)

15.5. ábra

15.6. ábra. Ni-Ftalocianid elektronsűrűség térképe

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

ábra - Maximális izopropil-alkohol visszanyerés és az ehhez szükséges kigőzölési idő a kigőzölési hőmérséklet függvényében, 697 g/l kezdeti koncentráció, 1,5

Fősorozatról elfejlődött óriások esetén azonban jóval bonyolultabb a kép, a különböző modellek alapján a linearitás nem feltétlenül igaz, ám empirikusan igazolt, hogy P

számú ábra: Gazdasági növekedés a produktív kiadások GDP-hez való arányának függvényében (Írország és Magyarország közös koordináta- rendszerben).... számú

ábra: a hat bevált versenyző vetés két kézzel oldalt hátra 8 kilogrammos füles súllyal tesztjének regressziós görbéje az edzésévek függvényében………... ábra:

ábra A folpack csomagolású fejes saláta és a MAP csomagolású jégsaláta antioxidáns-kapacitás változása a tárolási hőmérséklet és az idő függvényében ... ábra

A módszer előzetes változatában külön próbáltuk modellezni az egyes termőhelyi ténye- zők függvényében a növekedést (2. ábra: Négy célállomány 5

Magasabb aktiválási entalpiaigény esetén (1. ábra A/2 és B/2 esetek) célszerû a MW fûtéshez folyamodni. Szerves kémiai reakciók tipikus entalpiaprofiljai... ábra C/1 és

Az egyes berendezésekre kapott értékek összegeként kapjuk a hőkezelések együttes gőz- igényét az idő függvényében (3. ábra), melyet egy gázfűtésű kazánnak