AKADÉMIAI É R T E S ! TŐ

348  Download (0)

Full text

(1)

AKADÉMIAI

É R T E S ! T Ő

A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL

S Z E R K E S Z T I

H E I N R I C H G U S Z T Á V

F Ő T I T K Á R

BUDAPEST

K I A D J A A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A

1920.

HARMINCZEGYEDIK KÖTET

1920. ÉVFOLYAM.

36e—372. F Ü Z E T .

(2)
(3)

I. Előadások és czikkek.

Oldal

Angyal Dávid: Válasz a cseh Akadémiának 08 Balogh Jenő: Gr. Tisza István t. t. emlékezete 185 Berzeviczy Albert : Nemzeti katastropháink 17u

Zrinyi Miklós, a költő emlékezete 191 Császár Elemér: Jelentés a Péczely-regény pályázatról . . . 93

Domanovszky Sándor : Jelentós a Vigyázó-pályázatról . . . . 45

Gárdonyi Géza : Világ közepe 186 Ferenczi Zoltán: Zrinyi ereklyék 203

— — Jelentés a Teleki-Jutalomról 88 Heinrich Gusztáv : Főtitkári jelentés ISO Herezeg Ferencz : Zrinyi ós -a Délvidék 197 Hóman Bálint : A magyar államháztartás I. Károly korában . 99

•lendrassik Ernő: Az energiának milyen alakja az idegingerület? 109 Komis Gyula : Jelentés a Nagyjutalomról és ^farczibányi-mellék-

j utalómról 25 Magyary Géza: Jelentés a Jogi Monographiák jutalmáról 48

Mahler Kde: Egyiptomi feliratos köemlékek 117 Melich János : Jelentés a Sámuel dijról !'2 Munkácsi Bernát : Jelentés a Fáy-pályázatról 32 Pauler Ákos: Aristoteles metaphysikájának módszeréről . . . 110

Pintér Jenő: Jelentés a Vojnits-jutalomról 80

— — Jelentés a Karátsonyi-jutaloinról 83 Solymossy Sándor: Jelentés a Kóczán-pályázatról 213

Tolnai Vilmos : Jelentés a Farkas-Raskó-jutalomról . . . . 83

Vargha Gyula : Zrinyi, költemény 201 Voinovich (iéza : Jelentés az Ormódy-j utalómról 210

II. Jelentés a pályázatokról.

Farkas Kaskó-jutalom (Tolnai Vilmos) 83 Fáy András-pá'yázat (Munkácsi Bernát) 32 Jogi Monographiák jutalma (Magyary Gczaj 48 Kóczán-pályázat (Solymossy Sándor) 213 Nádasdy-jutalom (Pintér Jenő) 212 Nagyjutalom és Marczibinyi-mellékjr.talom (Komis Gyula) . . 25

(4)

O l d a t

Ormödy Amelie-jutalom (Voinovich Géza) 210 I'éozely-regénypályázat (Császár Elemér) 93

Sámuel-díj (Melich János) 31 Teleki-pályázat (Ferenczi Zoltán) 88 Vigyázó Sándor-jutalom (Rómán Bálint) 45

III. Akadémiai ilgyelc.

Jelentés az Akadémia 1919. évi munkásságáról :

I. Ülések 1 II. Állandó bizottságok 3

III. Az 1919-ik évben eldöntött pályázatok 19 IV. A M. Tud. Akadémia könyvkiadásai 1919-ben . . . 20

V. A M. Tud. Akadémia könyvtára 21 VI. A M. Tud. Akadémia pénztárának állása 1919-ben . 22

VII. A M. Tud. Akadémia halottjai 24 Jelentés a pályázatok eldöntéséről 25 Jelentés az akadémiai választásokról 53 A M. Tud. Akadémia jutalomtételei 55

Pályázási szabályok . . 67 Beérkezett pályaművek 130 Pályázati hirdetés (chemia) 158 Jegyzökönyvek :

I. osztály . . 131, 136, 140, 141, 224, 234, 237, 252, 254 II. osztály . . . 131, 136, 140, 147, 224, 236, 247, 253, 259 III. osztály . . . 132, 136, 141, 148^233, 237, 247, 254, 259 Összes ülés . 132, 137, 142, 148, 231, 238, 242, 252, 256, 260 Igazgató-Tanács 145, 231, 248, 255 Nagygyűlés 173, 225, 230

Zrinyi-emlékiinnepély 191 Л M. Tud. Akadémia pénztári számadása 1919-ről és költség-

vetése 1920-ra 159 Л M. T. Akadémia beltagjainak irodalmi munkássága 1919/20-ban 264

IV. Nekrologok.

Császár Elemér 1. t. Bayer József r. t. ravatalánál 1919 decz. 15. 150 Fröhlich Izidor r. t. Krenner József r. t. ravatalánál 1920 jan. 18. 151

Márki Sándor r. t. Kozma Ferencz 1. t. sírjánál 327 Pálfy Móricz 1. t. Lóczi Lóczy L a j o s t. t. ravatalánál . . . . 328

Tangl Károly 1. t. Daday Jenő r. t. ravatalánál 1920 április 5. 154 Schuller Alajos r. t. ravatalánál 1920 április 22. . . 156 Winkler Lajos 1.1. Fabinyi Rudolf r. t. ravatalánál 1920 márcz. 10. 153

(5)

T Á R G Y M U T A T Ó .

A *-gal jelölt számok a jegyzőkönyvben foglaltakra utalnak.

A c a d é m i e A r a b e csereviszonyt a j á n l

*135.

ÁLDÁSY ANTAL az A r c h a e o l . biz. t a g j a

*134.

— Csontosi J á n o s emlékezete >;260.

— a római intézeti biz. tagja 4.

— a Római M. T ö r t . I n t . biz. előadója

"134.

— a T ö r t . Biz. e l ő a d ó j a *134.

— : P á p a i koronázás a XIV. században

*132.

ALEXANDER BERNÁT t i l t a k o z á s a liizá- r a t á s a ellen *139.

Alkalmazottak jegy-kedvezménve "262.

Á l l a m h á z t a r t á s 1." K á r o l y k o r á b a n , HÓMAN BÁl.INT-tÓl 99.

A l m a n a c h 1921-re k i a d á s a *243, «219,

*253.

A L S Z E G H Y ZSOLT a z I r o d a l o m t ü r t . b i z . s.-tagja *131.

American G e o g r a p h i c a l Society csere- viszonya "'135.

Amphibolitok, VENDL Ai.ADÁR-tól és V E N D L M I K L Ó S * t ó i " 2 6 0 .

G r . ANDKÁSSY ALADÁit-féle alapítvány k a m a t a *147, «251.

G r . ANDKÁSSY GYÖRGY-féle alapítvány k a m a t a i «147.

ANGYAL DÁVID A f á k l y a t a r t ó k ünnepén

*23B.

— : Válasz a cseh A k a d é m i á n a k 68.

ANGYAL PÁL i r o d a l m i m u n k á s s á g a 265.

A n j o u k o r i O k m á n y t á r V I I . szedése ké- szen van 5.

A n o n y m u s n a k egy helyéről. MKLICH

"JÁNOS tói. (Székfoglaló.) *251.

APÁTHV ISTVÁN i n t e r n á l á s i ügye "135.

A r a b e , Académie csereviszonyt a j á n l

*135.

Archaeologiai biz. m e g a l a k u l á s a "134.

Aristoteles m e t a i i h y s i k á j á n a k módszeré- r ő l , P A U L E U Á K O S - t ó i 1 1 0 , " 1 4 8 .

„ Á r p á d k o r i í r á s a i n k és a franczia egye- t e m e k " , HAJNAL IsrvÁN-tól *254.

A r r i l a g a l-'rancisco h a l á l a «119.

A S B Ó T H OSZKÁR a N y e l v t u d o m á n y m u n k a t á r s a 3.

— tiltakozása k i z á r a t á s a ellen *139.

— meghalt *213.

Athenaeum folyóirat ügye *139.

— r.-t. k ö n y v a d o m á n y a *210.

ACER JÁNOS F e r d i n á n d naplója 5.

BADICS" FERENCZ irodalmi m u n k á s s á g a 265.

— Nádasdy-biráló *133, 212, *226.

B A J Z A J Ó Z S E F a z I r o d a l o m t ö r t . b i z . s .-tagja «134.

Balkán-szótárak pályázataira hirdetés 56, *226.

BAL'KÁNYI K Á L M Á N l e v e l e a z O M K E . 20,000 К a d o m á n y a ii. *262.

BALLAGI A L A D Á R : X I I . K á r o l y , k i v a n van szedve 5.

B A L O G H J E N Ő a G y ó n i - e m l é k t á b l a l e - leplezésén "135, *144.

— : Gr. Tisza I s t v á n emlékezete 185,

"225.

— irodalmi m u n k á s s á g a 266.

BÁNSZKY JÁNOS ügyészi jelentései *233,

"250.

Bányászati, K o h á s z a t i Egyesület köz- gyűlése *145, *247.

BARADLAY BERTALAN : L u c s i a b á n y a á s - - ványai a Szepes-Gömöri Erczhegy- ségben *254.

BADER M IRÁLY : Az a l g e b r a i számtest differenséről »132.

— : Relatív G a b i s - f é l e számtestek *132.

B A Y E R J Ó Z S E I h a l á l a * 1 3 3 .

— r a v a t a l á n á l C S Á S Z Á R E L E M É R b e - széde "133, 150.

— fölött CSÁSZÁR ELEMÉR fog emlék- beszédet t a r t a n i «134.

ВЕКЕ MANÓ k i z á r a t i k az A k a d é m i á b ó l

*140, «150.

BÉKF.FI RÉMIG f ö l k é r e t i k Platz Boni- fácz fólött e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a

*139.

Békeszerződés v é g r e h a j t á s á r a Felszá- moló H i v a t a l *137.

BELLA LAJOS az a r c h a e o l . biz. s.-tagja

"134.

(6)

B e l v á r o s i T a k a r é k p é n z t á r r é s z v é n y e i

*251.

BENCZÚR G Y U L A m e g h a l t » 2 4 3 .

— f ö l ö t t BEKZKVICÜY A I . B K B T f o g e m - l é k b e s z é d e t m o n d a n i »258.

— GyULÁNK-nak r é s z v é t i r a t *243.

— v á l a s z a *24Й.

B E Ö T H Y ZSOLT b e s z é d e E n d r é d i S á n - d o r r a v a t a l á n á l » 2 5 7 .

— P é e z e l y:b í r á l ó » 1 4 9 .

B é r e z i k Á r p á d e m l é k e z e t e KOZMA _ ANDOK-tói »257.

B é r h á z ú j b i z t o s í t á s a » 2 4 9 .

l í e r l i n i Z e n t r a l e f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e l i e r i c h t e r s t a t t u n g » 2 6 3 .

BEKZEVIOZY A L I I É R T : A z a b s o l u t i s m u s k o r a M a g y a r o r s z á g o n I V . r . 1. fe- j e z e t e »141.

— : E l n ö k i m e g n y i t ó b e s z é d »225.

— e l n ö k i m e g n y i t ó j a m á j u s 25-én »235.

— f e l k é r e t i k e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a B e n c z n r G y u l a f ö l ö t t - 2 5 8 .

— i r o d a l m i m u n k á s s á g a 266.

— a R ó m . M. T ö r t . I n t . biz. e l n ö k e

"134.

— a k ö n y v t á r a k d o t a t i ó j á n a k e m e l é s e ü . a p é n z ü g y m i n i s z t e r h e z " 2 4 1 .

— a z A k a d é m i a k é p v i s e l e t é b e n a z E g y e t e m i K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i K a r m e z n y í t ó O n n e p é n »259.

— : Nemzeti k a t a s t r o p h á i n k 173.

— ü d v ö z l ő b e s z é d e .József k i r . b e r - ezeghess »256.

— : Z r i n v i M i k l ó s a k ö l t ő e m l é k e z e t e 1 9 1 . '

B é z s á n - j u t a l m h i r d e t é s e 60, »228.

B I N D I N G K Á R O L Y h a l á l a » 1 4 9 .

— - r ó l F I X K E Y F E R E N C Z f o g e m l é k - b e s z é d e t m o n d a n i »240.

B í r á l ó k 1920-ban «133.

B i z o t t s á g o k m ű k ö d é s e 1919-ben 3.

BODÓCS ISTVÁN : N é h á n y e g y s z e r ű t é t e l a z o p t i k a i l e n c s é k r ő l é s g ö m b i t ü k - r ö k r ő l »254.

BODOLA L A J O S f ö l k é r e t i k K h e r n d l A n t a l fölötti e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a

"139.

— n e m v á l l a l j a a z e m l é k b e s z é d t a r t á - s á t K h e r n d l A n t a l 1 .-tagról *149.

B O G Á T I H A J D Ú J Ó Z S E F 1 0 0 К a d o - m á n y a »253.

B O H Á T S KÁLMÁN h a g y a t é k a " 2 3 3 . B ó k a y Á r p á d r ó l P R E I S Z H U G Ó f o g

e m l é k b e s z é d e t m o n d a n i »139.

B ö h m K á r o l y r ó l P A U I K I I ÁKOS f o g e m l é k b e s z é d e t m o n d a n i *240.

B R E I T J Ó Z S E F a H a d t ö r t , b i z . s . - t a g j a

»134.

B r ó d y - j u l a l o m h i r d e t é s e 55, »225.

BRUNS ERNŐ c s i l l a g á s z h a l á l a *262.

B u d a p e s t i G ő z m a l o m r.-t. r é s z v é n y e i

" 2 3 3 .

B u d a p e s t i k i r . T u d o m á n y - E g y e t e m év- n y i t ó ü n n e p é r e m e g h í v ó »259.

B u d a v á r b e v e t e l é n s k 71. é v f o r d u l ó ü n n e p é r e m e g h í v ó - 2 3 6 , *212

B I D A Y L Á S Z L Ó i r o d . m u n k á s s á g a 2 6 7 .

— a L é v a y - p á l y á z a t o n m e g b í z á s t n v e r

»227.

— a N e m z e t g a z d . biz. e l ő a d ó j a »134.

— : M a g y a r o r s z á g n é p e s e d é s é r ő l s t b .

»236.

B I I.ARSZKY ISTVÁN b e m u t a t j a R O H K K R L . é r t e k e z é s é t *137.

B u l y o v s z k y - p á l y á z a t b í r á l ó i »133.

B u n d d e u t s c h e r F o r s c h e r il 00 m i r k * j u t a l m a p á l y a k é r d é s r e *253.

• ( h e m i a i p á l y á z a t 15S.

CHOLNOKY J E N Ő i r o d . m u n k á s s á g a 2 6 7 . : — l e v . t a g g á v á l . 54. »230, » 2 3 1 .

C h r i s t i a n s e n - f é l e p á l y a k é r d é s »253.

" 2 6 3 .

C l a i r v a u x - i S z e n t B e r n á t a m a g y a r c o d e x i r o d a l o m b a n " 1 4 1 .

< ' l a s s i c a - p h i l biz. m e g a l a k u l á s a " 1 3 4 . , , ( ' o m m u n i s m u s h a t á s a a m a g y a r pénz-

ü g y e k r e é s h i t e l é l e t r e " . fSzékfi >glaló.) H E G E D Ű S L ó R Á N T - t ó l » 2 5 4 .

< 'ONCHA GYŐZŐ a n a g y j u t a i m i b i z . t a g j a 3 1 , » 2 2 5 .

— n a g y j u t a i m i b í r á l ó »133.

C O P F O , V I T T O R I O AUSONIO a R ó m a i M . T ö r t . I n t . h á z á n a k z á r g o n d n o k a S.

C'SÁNKI D E Z S Ő : A H u n y a d i a k k o r a 5 .

— a T ö r t . Biz. e l n ö k e »131.

( 'SÁSZÁR E L E M É R a z I r o d a l o m t ö r t . B i z . e l ő a d ó j a " 1 3 1 .

— b e s z é d e B a v e r J ó z s e f r a v a t a l á n á l

" 1 3 3 , 150.

— : E m l é k b e s z é d L é v a v J ó z s e f t . t a g - r ó l » 2 5 2

— f ö l k é r e t i k e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a

»134.

— : J e l e n t é s a P é c z e l y - r e g é n v j u t a l i mi- ról 93, " 1 4 8 .

— P é c z e l y - b í r á l ó "149.

— T e l e k i - b í r á l ó *133.

C s e h A k a d é m i á n a k v á l a s z 68.

C S K N G E R I J Á N O S r e n d e s t a t r ü á v á l . 5 1 , » 2 2 9 , »230.

— : H o r a t i u s s a t i r á i s t b . ( s z é k f o g l a l ó i

" 2 3 1 .

C S E R É P J Ó Z S E F a C l a s s . - p h i l . B i z . s . - t a g j a » 1 3 4 .

Csontosi J á n o s e m l é k e z e t e , ALDÁSY ANTA I . - t ó l * 2 6 0 .

CZAKÓ E L E M É R k i k ü l d e t i k A R ó m a i M . T ö r t . I n t é z e t b i z o t t s á g b a » 1 3 8 .

D A D A Y J E N Ő h a l á l a » 1 1 9 .

— r a v a t a l á n á l H O R V Á T H G É Z A » 1 4 9 . - — r a v a t a l á n á l T A N G L K Á R O L Y » 1 5 4 .

ről i f j . E x r z GÉZA f o g e m l é k - b e s z é d e t m o n d a n i »236.

D a n u b i t nevrt k ő z e t r ő l , MAURÍTZ BÉI.Á- I tói »260.

D e b r e c z e n i e g v e t e m i h a l l g a t ó k k ö n v v - j u t a l m a » 2 2 9 , »24H.

(7)

I ÍEBRECZENI FURENCZ k ö n y v j u t a l m a t n y e r * 2 2 9 , *240.

DEGEN Á R P Á D é s G A Y E R G Y U L A : A D e t r e k f i - c s ü t ö r t ö k i l á p * 1 3 7 . D E G E N Á R P Á D í r o d . m u n k á s s á g a 2 7 9 . D é l v i d é k i L i g a a s z e r b e k k e g y e t l e n -

s é g e ii. * 2 4 6

G r . D E S S E W P F Y A U R É L f ö l k é r e t i k a I g o n d n o k i é s s z é p h a l m i s z á m a d á s o k f e l ü l v i z s g á l á s á r a *145.

n a k k ö s z ö n e t a s z á m a d á s o k f e l ü l - v i z s g á l á s á é r t *232.

D e t r e k ő - c s ö t ö r t ö k i l á p *137.

DOMANOVSZKY SÁNDOR a H a d t ö r t , b i z . t a g j a * 1 3 4 .

— a N e m z e t g a z d a s á g i b i z . lij t a g j a 0.

— az I p o l y i - a l a p í t v á n y b ó l n i e g b í z á s t n y e r * 2 2 7 .

— V i g y á z ó - b í r á l ó 47, » 1 3 3 . " 2 2 7 . D ó r a - p á l y á z a t l i i i d e t é s e 61, * 2 2 8 .

КШ:К LÁSZLÓ k i z á r a t i k az A k a d é m i á - ból * 1 4 0 .

Е с к н л к т FKRENCZ: M á r i a T e r é z i a i p a r - p o l i t i k á j a * 2 4 7 .

E g y e t e m i h a l l g a t ó k j u t a l m a * 2 2 9 . E g y e s ü l t K e r e s z t y é n N e m z e t i L i g a :

J e g y z é k e a k ü l f ö l d i k a t h . t á r s u l a - t o k r ó l * 2 5 8 .

E g y e t e m i K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Ivar m e g n y i t ó ü n n e p é r e m e g h í v ó * 2 5 9 . E g y i p t o m i f e l i r a t o s k ő e m l é k e k , MAHLER

, EDÉ-töl 117.

É L E S K Á R O L Y a W o d i a n e r - j e l e n t é s b e n

* 1 4 3 .

— t a n í t ó a m i n i s z t é r i u m t ó l j u t a l m a t n y e r * 2 6 2 .

E l ő a d ó k t i s z t e l e t d í j a * 2 6 2 .

E l s ő b u d a p e s t i G ő z m a l o m ú j r é s z - v é n y e i *14F>.

E l s ő M a g y a r Á l t a l á n o s B i z t o s í t ó T á r - s a s á g a j á n l j a a b i z t o s í t á s i ö s s z e g e m e l é s é t « 1 4 6 , * 2 4 9 .

— a l a p í t v á n y á n a k k a m a t a i * 2 2 8 . n á l a P a l o t a lij b i z t o s í t á s a * 2 3 2 . EMÖDY L Á S Z L Ó b e a d v á n y a i S2 4 9 .

— t i á n a k ö s z t ö n d í j a - 2 4 9 .

— k é r i t i a ö s z t ö n d í j a e m e l é s é t *146.

— a s z é p h a l m i p a r k ii. *146.

— l e v e l e a s z é p h a l m i k e r t é s z ü g y é b e n

* 2 5 5 .

E N D R Ö D I S Á N D O R B u l v o y s z k y - b í r á l ó

* 1 3 3 .

— m e g h a l t - " 2 5 7 .

— r a v a t a l á n á l BEÖTHY ZSOLT b e s z é d e

*257.

— h a l á l a a l k a l m á b ó l a p á p a i f ő i s k o l a i i f j ú s á g r é s z v é t e *257.

— t e m e t é s é n e k k ö l t s é g e * 2 5 5 E n e r g i á n a k m i l y e n a l a k j a a z i d e g -

i n g e r ü l e t ? J E N D R A S S I K E R N Ő t ő i 1 0 9 . I d . E N T Z G É Z A r . t . h a l á l a * 1 3 S , " 1 4 5 .

— r a v a t a l á n á l H O R V Á T H G É Z A b e s z é d e

* 1 3 3 .

I d . E n t z G é z á r ó l H O R V Á T H G É Z A f o g e m l é k b e s z é d e t m o n d a n i * 1 3 3 I t j . E N T Z G É Z A f ö l k é r e t i k e m l é k b e s z é d

t a r t á s á r a D a d a v J e n ő f ö l ö t t *23fi.

E ö t v ö s J ó z s e f - ü n n e p r e a m a g y a r t a n í t ó k m e g h í v ó j a * 1 3 9 .

E ö t v ö s L o r á n d - ü n n e p r e , S z e n t I s t v á n - A k a d é m i a — m e g h í v ó *236.

E R D É L Y I L Á S Z L Ó m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t e n e m r é s z e s ü l a n y a g i t á m o g a t á s b a n 5.

E r d é l y i M a g y a r - S z é k e l v S z ö v e t s é g m e g - h í v ó j a * 2 3 6 .

É r t e s í t ő , A k a d é m i a i — k i a d á s a * 2 1 3 , - 2 5 3 .

— c s a k r ö v i d e z i k k e k e t h o z h a t ;*249.

— s a á m á r a f e l o l v a s á s o k b ó l r ö v i d k i - v o n a t o k * 2 6 3 .

H e r i - z e g E S T E R H Á Z Y M I K L Ó S h a l á l a - 2 3 1 .

F A H I X Y I R U D O L F m e g h a l t * 1 4 S .

— r a v a t a l á n á l W I N K L E R L A J O S " 1 1 3 , 153.

— - r ó l W I N K L E R L A J O S f o g e m l é k b e s z é - d e t m o n d a n i * 1 4 9 , *236.

I ' a b r i i z y - a l a p í t v á n y z á l o g l e v e l e i * 2 ö l . F á k l y a t a r t ó k ü n n e p é l y é r e m e g h í v ó

' - 2 3 6 .

F a k ö l t s é g e i * 2 5 5 .

F a r k a s - R a s k ó - j u t a l o m r ó l j e l e n t é s 83,

" 1 3 7 .

p á l y á z a t h i r d e t é s e 56, * 2 2 6 . - - p á l y á z a t b í r á l ó i » 1 3 8 .

F á y A n d r á s - j u t a l o m r ó l j e l e n t é s 3 2 ,s2 2 6 .

— - j u t a l m a t V A R G H A ZSIGMOND n y e r i e l 41, " 2 2 6 .

— - j u t a l o m h i r d e t é s e 66, *229.

— - p á l y á z a t b í r á l ó i *133.

FÁY SZERÉNA s z í n m ű v é s z n ő j u b i l e u - m á r a m e g h í v ó *259.

F E J É B P A T A K Y L Á S Z L Ó a r ó m a i i n t é z e t i h i z . t a g j a I.

— a R ó m a i M. T ö r t . I n t . Biz. t a g j a

" 1 3 4 .

— e l ő t e r j e s z t i K á r o l y i Á r p á d é r t e k e - z é s é t *221.

— F r a k n ó i V i l m o s é r t e k e z é s é t *L»6.

F K L L N E R F R I G Y E S i r o i l . m u n k á s s á g a 2 7 9 .

— k i k ü l d e t i k a „ F e l s z á m o l ó H i v a t a l a B é k e s z e r z ő d é s V é g r e h a j t á s á r a " bi- z o t t s á g á b a " 1 3 8 .

F e l s z á m o l ó H i v a t a l a B é k e s z e r z ő d é s V é g r e h a j t á s á r a - 1 3 7 .

F É N Y I G Y U L A : A l é g n y o m á s K a l o c s á n 1 9 0 6 — 1 9 1 5 * 1 4 8 .

F E R E N C Z Y Z O L T Á N : A l i n g v a v u l g a r i s az i r o d a l o m b a n " 1 3 6 .

— i r o d . m u n k á s s á g a 2 7 9 .

— : J e l e n t é s a T e l e k i - p á l y á z a t r ó l 8 8 .

" 1 4 2 .

— O r m ó d y - b í r á l ó " 1 3 3 , *238.

— T e l e k i - b í r á l ó - 1 3 3 .

— V o j n i t s b í r á l ó ( 1 9 2 0 - b a n I " 1 3 3 .

— : Z r í n y i e r e k l y é k 2 0 3 .

F e r i d u n ö s z t ö n d í j - a l a p z á l o g l e v e l e i

* 2 5 1 .

(8)

FH.ARSZKY NÁNDOR: S e p a r a t i ó s s e j t - m a g o s z t ó d á s ( s z é k f o g l a l ó ) »-233.

FI.NÁCZY EUNÖ í r o d . m u n k á s s á g a 2 8 1 .

— n a g y j u t a i m i b í r á l ó - 3 3 3 .

F I N Á L Y G Á I I O R a z A r c h a e o l . b i z . s . - t a g j a » 1 3 1 .

— a C l a s s - p h i l . biz', s . - t a g j a »134.

FIXKEY FERENCZ f ö l k é r e t i k e m l é k - b e s z é d t a r t á s á r a B i n d i n g K á r o l y - r ó l * 2 4 0 .

F i n n T ö r t é n e l m i T á r s u l a t c s e r e v i s z o n y t a j á n l » 2 6 2 .

F i n n i s c h e A l t e r t u m s g e s e l l s c h a f t k ö r - l e v e l e * 2 5 8 .

F l ó r - a l a p k a m a t a i 6.

F o l y ó i r a t o k s e g é l y e z é s é »238, » 2 5 8 B . F O R S T E R G Y U L A a z A r c h a e o l . b i z .

e l n ö k e » 1 3 4 .

— f ö l k é r e t i k a z A k a d é m i a s z á m a d á - s a i n a k f e l ü l v i z s g á l á s á r a " 1 4 5 .

— n a k k ö s z ö n e t a s z á m a d á s o k f e l ü l - v i z s g á l á s á é r t » 2 3 2 .

FÖLDEK BÉLA i r o d . m u n k á s s á g a 2 8 1 . F Ö R S T E R A U R É L A C l a s s . - p h i l . b i z . s . -

t a g j a " 1 3 4 .

F ő t i t k á r i j e l e n t é s 180, *225.

FRAKNÓI VILMOS a R ó m a i i n t é z e t i b i z . t a g j a 4, * 1 3 4 .

— : M a r t i n o v i c s I I . L i p ó t t i t k o s szol- g á l a t á b a n * 1 3 6 .

— t u d o m á n y o s m ű k ö d é s é n e k 5 0 é v e s j u b i l e u m a » 2 5 2 .

F r a n z e n a u Á g o s t o n r ó l ZIMÁSYI KÁROLY f o g e r i i l é k b e s z é d e t m o n d a n i * 1 3 4 . F R Ö H L I C H I Z I D O R b e s z é d e K r e n n e r J ó -

zsef r a v a t a l á n á l 151.

— e l ő t e r j e s z t i B o d ó c s I s t v á n é r t e k e - z é s é t » 2 5 4 .

— i g a z g a t ó s á g i t a g g á v á l . » 2 3 0 .

— : P o l á r i s ; p á r h u z a m o s f é n y s u g á r - n v a l á b á t a l a k í t á s a k ö r a l a p ú s u g á r - k ú p p á * 2 6 0 .

F ű t é s i a n y a g k ö l t s é g e i *256-

( ' A R Á N Y I J Á N O S a H a d t ö r t , b i z . s . - t a g j a * 1 3 4 .

G á b o r Á r o n - m u n k á s s z ö v e t s é g z á s z l ó - s z e n t e l é s é r e m e g h í v ó " 2 4 7 . GALGÓCZY J Á N O S a F á y - j e l e n t é s b e n

32, » 2 2 6 .

GÁRDONYI GÉZA t i s z t , t a g g á v á l . 53,

"229, » 2 3 0 .

— f ö l o l v a s á s a t - d í j á t v i s s z a f i z e t i « 2 4 1 .

— : V i l á g k ö z e p e 186, * 2 2 5 . GAYER GYULA ! . . D e g e n Á r p á d a . * 1 3 7 . G E I . K I J Ó Z S E F : A p l a n á r i á k ö n m e g t e r -

m é k e n y í t é s e " 2 3 4 .

GLANCZ SÁMUEL a p i n c z e b é r t ö n k é n t e m e l i * 2 5 0 .

GOLDZIHER IGNÁCZ f ö l k é r e t i k H e r z M i k s a f ö l ö t t e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a

" 1 3 9 .

— i r o d . m u n k á s s á g a 282.

GOMBOCZ M I K L Ó S : A H u n y a d i a k t ö r - t é n e t i f ö l d r a j z a ez. m ű i n d e x e 6.

GOMBOCZ ZOLTÁN F á y - b í r á l ó 44, * 2 2 6 ,

*133.

— : J u l i á n m á s o d i k j e l e n t é s e » 2 2 4 . G o n d n o k i s z á m a d á s o k »145.

G o n d n o k i s z á m a d á s o k f e l ü l v i z s g á l á s a

»232.

G o r o v e - p á l y á z a t h i r d e t é s e 61, *228.

GORZÓ D É N E S a W o d i a n e r - j e l e n t é s b e n

»143.

— t a n í t ó a m i n i s z t é r i u m t ó l j u t a l m a t n y e r *262.

G R A G G E R R Ó B E R T a z I r o d a l o m t ö r t é n e t i biz. t a g j a » 1 3 4 .

— a z U n g . J a h r b ü c h e r ii. *1S8.

G U L Y Á S I ' Á L a z I r o d a l o m t ö r t . b i z . s . - t a g j a " 1 3 4 .

GYALOKAY J E X Ö a H a d t ö r t , b i z . s . - t a g j a

*184.

GYEXKS L Á S Z L Ó T e l e k i - b í r á l ó " 1 3 7 . GYOMI.AY G Y U L A a C l a s s . - p h i l . b i z .

t a g j a » 1 3 4 .

— : A m . i g e a l a k o k r e n d s z e r e " 2 2 4 . G y ó n i G é z a e m l é k t á b l a l e l e p l e z é s i ü n -

n e p e " 1 3 5 .

, GYÖRFFY ISTVÁN r é s z é r e f e l o l v a s á s i e n g e d é l y - 2 6 2 .

H a d t ö r t é n e l m i b i z . m e g a l a k u l á s a» 1 3 4 . H A J D Ú J Ó Z S E F 1 0 0 К a d o m á n y a " 2 5 3 . HAJNAL ISTVÁN: „ Á r p á d k o r i í r á s a i n k

é s a f r a n c z i a e g y e t e m e k " * 2 5 í .

— r é s z é r e s z e m é l y e s f e l o l v a s á s i e n g e - d é l y " 2 4 0 .

H A L L E R ISTVÁN m i n i s z t e r h i v a t a l b a l é - p é s e *134.

HALMOS IZOR a d o m á n y a " 1 3 4 , * 1 4 4 . p á l y á z a t h i r d e t é s e 57, »226.

H a l o t t a k 1 9 1 9 / 2 0 - b a n 24.

HANKÓ VILMOS: K o v á c s M i h á l y clie- m i k u s * 2 3 7 .

HARASZTI GYULA K a r á t s o n y i - b í r á l ó

»133.

H é d e r v á r y - O k l e v é l t á r II. b e v e z e t é s e 5.

H E G E D Ű S ISTVÁN a C l a s s . - p h i l . b i z . e l n ö k e » 1 3 4 .

— : V i g a s z t a l ó i r a t o k az a n t i k k o r b a n , f ő k é p B o e t h i u s »254.

H E G E D Ű S L Ó R Á N T : „ A K o m m u n i s m u s h a t á s a a m a g y a r p é n z ü g y e k r e é s h i t e l é l e t r e . " ( S z é k f o g l a l ó . ! » 2 5 4 .

— a N e m z e t g a z d a s á g i b i z o t t s á g t a g j a

*262.

— l e v . - t a g g á v á l . 54, " 2 2 9 , " 2 3 1 .

— i r o d . m u n k á s s á g a 283.

HEIMI.ER E D E ü g y v é d i k ö l t s é g e i й2 3 3 . H E I N L E I N I S T V Á N a C l a s s . - p h i l . b i z .

s . - t a g j a » 1 3 4 .

H E I N R I C H G U S Z T Á V a z I r o d a l o m t ö r t . biz. e l n ö k e » 1 3 4 .

— a z A k a d é m i a k é p v i s e l e t é b e n a b u d a - pesti k i r . T u d o m á n y - E g y e t e m é v - n y i t ó ü n n e p é n » 2 5 9 .

— : F ő t i t k á r i j e l e n t é s 180, »225.

— R ó c z á n - b í r á l ó *133. »257.

— V o j n i t s - b í r á l ó (1920-ban) » 1 3 3 .

(9)

H E K L E R A N T A L í r o d . m u n k á s s á g a 2 8 1 .

— lev. t a g g á v á l . 54, «229, «231.

H E I . F F E R I C H K Á R O L Y : A p é n z c z . m u n - k á j á n a k t á m o g a t á s a e l m a r a d t C.

H E L I . E B R A N T Á R P Á D a z I r o d a l o m t ö r t . b i z . s . - t a g j a " 1 3 4 .

—r k é r v é n y e e l ő l é p é s ü . *232.

H E R C Z E G F E R E N C Z e l n ö k i m e g n y i t ó j a

* 1 3 2 , "242.

— k é p v i s e l i a z A k a d é m i á t R á k o s i J e n ő - i i n n e p é l y e n - 2 5 3 .

— T e l e k i - b í r á l ó " 1 3 3 .

— : Z r i n y i M i k l ó s é s a D é l v i d é k 197.

H e r z M i k s a fölött GOLDZIHEK IGNÁCZ f o g e m l é k b e s z é d e t t a r t a n i «139.

H E R Z V I K T O R a d o m á n v a « 2 3 3 .

— a l a p í t v á n y a « 2 4 1 , * 2 4 9 . p á l y á z a t h i r d e t é s e 62, «228.

" H o l l é s M á t y á s í r o d . T á r s a s á g a v a t ó - i i n n e p é r e m e g h í v ó « 2 3 6

— R á k o s i - ü n n e p é r e m e g h í v ó " 2 5 9 . H O I J ' B J Ó Z S E F A T ö r t é n e l m i b i z . s . -

t a g j a 3, - 1 3 4 .

H Ó M л \ B Á L I N T : A m . á l l a m h á z t a r t á s I . K á r o l y k o r á b a n 99.

— i r o d . m u n k á s s á g a 2 8 8 .

— : J e l e n t é s a V i g v á z ó - p á l v á z a t r ó l 45, , «226.

— V i g y á z ó - b í r á l ó « 1 3 3 .

H o n s z e r e t e t s e g é l y é r t f o l y a m o d i k *250.

TIOOR-TUMFIS MÓR: A m ű v e l t n e m z e t e k m e c h a n i k a i m u n k a s z ü k s é g l e t e «132.

— : A z e l e k t r o m o s m ű v e k t e r h e l é s i d i a - g r a m m j a i "237.

H o r a t i u s s z a ' i r á i * 2 3 4 .

H O R G E R ANTJSL a N y e l v t u d b i z . t a g i a

" 1 3 4 . '

— a S z ó t á r i b i z . t a g j a " 1 3 4 .

— i r o d . m u n k á s s á g a 2 8 8 .

H O R N Y Á N S Z K Y G Y U L A : K i s - é s n a g y - t e r ü l e t ű á l l a m p ó l i s " 1 3 6 .

H o i i v Á T n C Y R I L L B u l y o v s z k y - b í r á l ó

*133.

HORVÁTH GÉZA b e s z é d e id E n t z G é z a r . t . r a v a t a l á n á l « 1 3 3 .

— b e s z é d e D a d a y . J e n ő r a v a t a l á n á l

" 1 4 9 .

— f o l k é r e t i k e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a

«133.

— i r o d . m u n k á s s á g a 2 9 1 .

— kilenc.z s z a v a z a t o t k a p a z i g a z g . t a g - s á g r a «230.

H O R V Á T J Á N O S i d e i g l e n e s a k a d é m i a i a l t i s z t t é k i n e v e z t e t i k «232.

H O R V Á T H J Á N O S a N y e l v t u d . b i z . t a g j a

"134.

— a z I r o d a l o m t ö r t bist, t a g j a «134.

— i r o d . m u n k á s s á g a 2 9 1 .

— : P e t ő f i h a n g n l a t l y r á j a ( S z é k f o g l a l ó )

« 2 3 7 .

H O R V Á T H J E N Ő : A m o d e r n t ö r t é n e l e m b i b l i o g r a p h i á j a I. b í r á l a t a l a t t 5.

H O R T H Y M I K L Ó S k o r m á n y z ó ú r a z ü n - n e p é l y e s k ö z ü l é s e n " 2 2 5 . H u n y a d i a k k o r a 6.

— t ö r t é n e t i f ö l d r a j z á h o z i n d e x 6.

H U S Z T I J Ó Z S E F a C l a s s . - p h i l . b i z . s . - t a g j a "134.

H U T Y R A F E R E N C Z e l ő t e r j e s z t i M a n n i n - g s R e z s ő é r t e k e z é s é t «237.

HÜTYRA-MAREK : S p e z i e l l e P a t h o l o g i e - u n d T h e r a p i e * 2 4 7 .

I g a z g a t ó - T a n á c s 1 9 1 9 - b e n 17.

ILOSVAY L A J O S A M a t h , é s t e r m . - t u d . biz. elrföke * 1 3 4 .

— f o l k é r e t i k az a k a d é m i a i s z á m a d á s o k f e l ü l v i z s g á l á s á r a « 1 4 5 .

— : A s z a g é s a c h e m i a i ö s s z e t é t e l « 2 3 7 .

— A p é n z ü g y i biz. t a g j a " 1 3 4 . I L L É S J Ó Z S E F i r o d . m u n k á s s á g a 2 9 3 .

— J o g i m o n o g r a p h i a - b í r á l ó 53, « 1 3 3 ,

*227.

I N C Z E J Ó Z S E F a C l a s s . - p h i l . b i z . s . - t a g j a

*134.

I p o l y i - a l a p í t v á n y b ó l m e g b í z á s «227.

I r o d a l m i m u n k á s s á g 265.

I r o d a l o m t ö r t . b i z . m e g a l a k u l á s a «131.

ISTVÁNFFY G Y U L A a M a t h , é s t e r m . - t u d . biz. e l ő a d ó j a - 1 3 4 .

— r e n d e s t a g g á v á l . 5 4 , " 2 3 0 , » 2 3 1 . I V Á N Y I BÉLA a T ö r t . b i z . s . - t a g j a 3 .

— a T ö r t . b i z . t a g j a * 1 3 4 , «253.

— lev. t a g j a v á l . 5 4 , « 2 2 9 , «231.

J A K U B O Y I C H E M I L A N y e l v t u d . b i z . s . - t a g j a «134.

J Á N O S I BÉLA K a r á t s o n y i - b í r á l ó * 1 3 3 .

— P é c z e l y - b í r á l ó « 1 4 9 . J e g y z ő k ö n y v e k 131.

J e l e n t é s a z A k a d é m i a 1919. évi m u n - k á s s á g á r ó l 1.

— a F a r k a s - R a s k ó - j n t a l o m r ó l 83, - 1 3 7 .

— a F á y A n d r á s - p á l y á z a t r ó l 32, « 2 2 6 .

— a J o g i M o n o g r a p h i a - j u t a l o m r ó l 4 8r

" 2 2 7 .

— a N a g y j u t a l o m r ó l é s a M a r c z i b á n y i - m e l l é k j u t a l ó m r ó l 2 5 , * 2 2 5 .

— a g r T e l e k i - p á l y á z a t r ó l 88.

— a z i f j B o j á r i V i g j á z ó - j u t a l o m r ó l 15,

»226.

— а К a r á t s o n y i - j u t a l ó m r ó l 83, «142.

— a K ó o z á n - p á l y á z a t r ó l 213, *257.

— a N á d a s d y - j u t a l o m r ó l 212, "226.

— a z O r m ó d y - j u t a l ó m r ó l 210, *238.

— a P é c z e l y - r e g é n y p á l y á z a t r ó l 9 3 , « 1 4 9 .

— a S á m u e l - d í j r ó l 31, «226.

— a V o j n i t s - j u t a l o m r o l 80, «133.

J E N D R A S S I K E R N Ő : A z e n e r g i á n a k m i - l y e n a l a k j a a z i d e g i n g e r ü l e t ? 109,

«141.

— e g y s z a v a z a t o t k a p a z i g a z g . t a g - s á g r a «230.

J o g i M o n o g r a p h i á k b í r á l ó i «133.

J o g i M o n o g r a p h i a - j n t a l o m r o l j e l e n t ó s ' 18, «227.

J Ó N Á S K Á R O L Y n y u g d í j a z t a t á s á t k é r t

" 1 4 5 .

— k á r p ó t l á s t k é r a z e l m a r a d t iï'ûô- a n y a g é r t «116.

(10)

- J Ó N Á S K Á R O L Y c s a l á d i p ó t l é k o t k é r s ó g o r n ő j e u t á n »116.

— n y u g d í j a z t a t á s a » 2 3 2 .

— k é r v é n y e d r á g a s á g i s e g é l v ü g y é b e n

» 2 5 5 .

,1 ul i á n m á s o d i k j e l e n t é s e , GOMIIOCZ ZobTÁN-tól * 2 2 1 .

J u t a i m i é r m e k m e g k ü l d é s e » 2 4 1 . J u t a l o m t é t e l e k ú j r a h i r d e t é s e »229.

J Ó Z S A D Á N I E L W o d i a n e r - j n t a l m a t n y e r

" 1 4 3 , »119.'

JÓZSEF f ő h e r c z e g b e s z é d e *257.

— a z ü n n e p é l y e s k ö z ü l é s e n »225.

— k ö s z ö n e t e * 2 5 7 .

— a H a d t ö r t , b i z . e l n ö k e " 1 3 1 .

— ü d v ö z l é s e » 2 5 6 .

K a r á c s o n y i - b í r á l ó k . - 1 3 3 . p á l y á z a t r ó l j e l e n t é s 83, * 1 4 2 . K Á R O L Y I Á R P Á D : S z é c h e n y i I s t v á n e l -

k o b z o t t i r a t a i »224.

K a u t z - j i i t a l o m h i r d e t é s e » 2 2 8 K a z i u c z y - m a u z o l e u m k e r t é s z é n e k fize-

t é s e » 2 9 .

K É K I L A J O S a z I r o d a l o m t ö r t . b i z . s - _ t a g j a »134.

К é / i r a t o k s a j t ó a l á a d á s a s z ü n e t e l

" 2 3 3 , »249.

K h e r n d l A n t a l r ó l BODOLA L A J O S f o g e m l é k b e s z é d e t t a r t a n i » 1 3 9 .

— f ö l ö t t i e m l é k b e s z é d e t IÍODOLA L A J O S n e m v á l l a l j a * 1 4 9 .

— f ö l ö t t I f j . S Z I L Y K Á L M Á N f o g e m l é k - b e s z é d e t t a r t a n i * 2 1 0 .

K i a d v á n y o k , sajti'» a l a t t l e v ő " 1 4 6 . K i r á l y s á g p á r t j á n a k p á l y á z a t a " 1 3 5 . K í n o z ISTVÁN W o d i a n e r - j n t a l m a t nyel-

n i e , » 1 1 9 .

K i s b i r t o k o s o k O r a z . F ö l d h i t e l i n t é z e t e r é s z v é n y e i »251.

K i s f a l u d v T á r s a s á g n a g y g y ű l é s é r e m e g - h í v ó »139.

K L E M M A N T A L a N y e l v t u d . b i z . s . - t a g j a

" 1 3 4 .

K ó c z á n - p á l y á z a t bíráliíi » 1 3 3 .

— - p á l y á z a t h i r d e t é s e 5 7 , » 2 2 6 .

— - p á l y á z a t r a é r k e z e t t p á l y a m ü v e k

» 2 3 9 .

-— -pAlvázatn'il j e l e n t é s , SOLVMOSSY SÁNDOII-tól 213, * 2 5 7 .

K o l o z s v á r i E g y e t e m s z ó z a t a » 1 1 9 .

„ K o l o z s v á r i e g y e t e m é r t . " R ö p i r a t RÓNAI- AROSS L A J O S - t ó l » 2 5 8 .

K O N K K F R I G Y E S i r o d . m u n k á s s á g a 2 9 3 . K O R N I S G Y U L A a j e l i g é s l e v e l e k e t e l -

h a m v a s z t j a » 2 2 9 .

— i r o d . m u n k á s s á g a 291.

— n a g v j u t a l m i b í r á l ó » 1 3 3 .

—- : J e l e n t é s a n a g y j u t a l o m r ó l 2 5 , » 2 2 5 . K O S Z T O L Á N Y I ZOLTÁN a S z ó t á r i b i z .

g y ű j t ő j e 7.

K O V Á T S A L A J O S l e v . t a g g á v á l . 5 4 ,

»229, » 2 3 1 .

— a N e m z e t g a z d a s á g i b i z o t t s á g t a g j a

»262.

K O V Á T S A L A J O S i r o d . m u n k á s s á g a 2 9 1 . K O V Á C S D E Z S Ő t a n á r k i r e n d e l é s e a

S z ó t á r i b i z o t t s á g h o z »262.

K O V Á T S G Y U L A a T ö r t é n e l m i b i z . ú j t a g j a 3, » 1 3 4 .

— r e n d e s t a g g á vál 54, » 2 2 $ , »231.

K O V Á C S M I H Á L Y , a z e l s ő r e n d s z e r e s m . c h e m i a s z e r z ő j e »237.

KOVÁCS M I H Á L Y a W o d i a n e r - j e l e n t é s - b e n » 1 1 3 .

— t a n í t ó a m i n i s z t é r i u m t ó l j u t a l m a t n y e r »262.

KOZMA ANDOR: B é r e z i k Á r p i d e m l é - k e z e t e »257.

— F a r k a s - R a s k ó - b í r á l ó » 1 3 3 , » 1 3 7 .

— i r o d . m u n k á s s á g a 2 9 6 .

— t i s z t , t a g g á vál. 53, » 2 2 9 , » 2 3 0 . KOZMA F E R E N C Z m e g h a l t » 2 3 8 .

— f ö l ö t t SZÁDECZKY L A J O S f o g e m l é k - b e s z é d e t t a r t a n i »253.

K ö l t s é g v e t é s »150, 159, » 2 3 1 . K ö n y v a d o m á n y o k »242

K ö n y v e k á r a 100°/» k a i e m e l t e t i k »238.

K ö n y v k i a d á s o k 1919-ben 2 0 .

K ö n v v k i a d ó - V á l l a l a t k ö t e t e i n e k á r a

» 1 4 6 .

K ö n y v t á r a k f ö l t e r j e s z t é s e d o t a t i ó j u k e m e l é s e ii. a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m - h o z »244.

K ö n y v t á r u n k 1 9 . 9 - b e n 21.

К KENNER J Ó Z S E F h a l á l a » 1 3 3 .

— r a v a t a l á n á l ZIMÁNYI K Á R O L Y b e - s z é d e »133.

— r a v a t a l á n á l F R Ö H L I C H I Z I D O R b e - s z é d e 151.

r ő l M A U R Í T Z BÉLA f o g e m l é k b e s z é - d e t t a r t a n i »139.

K ü l ü g y i T á r s a s á g i d e ^ e n n y e l v ű k i - a d v á n y o k ii. »246.

K Ü I I S C H Á K J Ó Z S E F b e m u t a t j a B A U E R M I I I Á L Y é r t e k e z é s é t * 1 3 2 . K U Z S I N S Z K Y BÁLINT a z A r c h a e o l . b i z .

e l ő a d ó j a »131.

— i r o d . m u n k á s s á g a 297.

, К VA8SAY J E N Ö e m l é k b i z o t t s á g s e g é l y é r e f o l y a m o d i k » 2 5 0 .

L a f o n t a i n e m e s é i n e k m a g y a r f o r d í t á - s á r ó l j e l e n t é s »142.

L A N T O S A D O L F c z é g a j á n l a t a » 1 4 7 . L É G R Á D Y O T T Ó k ö n v v a j á n d é k a » 2 1 1 . L e h r - p á l y á z a t h i r d e t é s e 57,, »226.

LF.NHOSSÉK M I H Á L Y f e l k é r e t i k e i n l é k -

^ b e s z é d t a r t á s á r a »133._

L é v a y - a l a p í t v á n y b ó l m e g b í z á s »227.

L é v a y J ó z s e f r ő l e m l é k b e s z é d , CSÁSZÁR EI.E.MÉR-től »252.

L I T T M E H I C Z K Y J Á N O S a W o d i a n e r - j e l e n - t é s b e n »143.

L ó c z v LAJOS t i s z t , t a g g á v á l . 5 4 , »229.

» 2 3 1 .

— e m l é k b e s z é d e G r ó f S Z É C H E N Y I BÉLA t . t a g r ó l »235.

I - h a l á l a »236.

(11)

L ó c z y L a j o s r a v a t a l á n á l PÁLFV MÓRICZ b e s z é d e " 2 3 6 .

— - r ó l S c n . u - A R Z i K F E R E N C Z f o g e m l é k b e s z é d e t m o n d a n i » 2 1 0 . L u c s i a b á n y a á s v á n y a i a S z e p e s - G ö -

i n ö r i E r e z h e g y s é g b e n , BARADLÁY l$ERTALAN-tÓl »254.

L n d o y i k a A k a d é m i a m e g h í v ó j a - 2 1 2 . L u k á c s K r i s z t i n a - p á l y á z a t h i r d e t é s e

61, »228.

L I KIKICH IMHK A T ö r t é n e l m i b i z . r . t a g j a 3, " 1 3 1 .

— l e v é l t á r i k u t a t á s a i 5

MADARÁSZ VIKTOR: T h i e r r y A . a r c z - k é p e a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m n a k - 1 4 7 .

M a d r i d i t e r m é s z e t t u d . t á r s . e s e r e v i - s z o n y t a j á n l » 2 1 1 .

M Á O O C S Y - D I E T Z SÁNDOR e l ő t e r j e s z t i SCIIII.BKRSZKY K Á R O L Y é r t e k e z é s é t

* 2 3 4;

— fölkéretik e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a P f e t f e r V i l m o s r ó l "236.

— fölkéretik P f e f t e r Vilmos fölötti e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a »149.

— i r o d . m u n k á s s á g a 303.

M a g y a r o r s z á g T e r ü l e t i É p s é g e L i g á j á - n a k z á s z l ó s z e n t e l é s é r e m e g h í v ó » 2 5 9 . M a g y a r T á r s a s á g ü l é s é r e m e g h í v ó " 2 1 2 . M a g y a r N e m z e t i S z ö v e t s é g e l s ő é v i

k ö z g y ű l é s e " 1 4 5 .

M a g y a r o k S z ö v e t s é g e N é m e t o r s z á g b a n k ö n y v e k e t k é r »144.

MAGYARY GÉZA : J e l e n t é s a J o g i M o - n o g r a p h i a - j u t a l o m r ó l 53, »227.

— a J o g i M o n o g r a p h i a - j n t a l o m b í r á l ó j a

»133.

— i r o d m u n k á s s á g a 297.

MAGYAHY-KOSSA GYULA irod. m u n k á s - s á g a 297.

— lev. t a g g á v á l . Й4, »230, » 2 3 1 . MAHLER EDE A j e l i g é s l e v e l e k e t el-

h a m v a s z t j a » 2 2 9 .

— : E g y i p t o m i f e l i r a t o s k í e m l é k e k 1 1 7 . MANNINGER R E Z S Ő : V é r s a v ó k s t b . » 2 3 7 . M a r c z i b á n y i - a l a p í t v á n y k a m a t a i » 2 3 3 .

m e l l é k ' u t a l m a t PAULER ÁKOS n y e r i 2 5 , " 2 2 5 .

M A R E K J Ó Z S E F : A r a c h i t i s . ( S z é k f o g - laló) " 2 4 7 .

—_ i r o d . m u n k á s s á g a 304.

M á r i a T e r é z i a i p a r p o l i t i k á j a , ECKHART pKRENoz-től »247.

M a r t i n o v i c s I I . L i p ó t t i t k o s s z o l g á l a t á - b a n , F R A K N Ó I V . - t ó l » 1 3 6 . M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d . O s z t á l y

m ű k ö d é s e 1 9 1 9 - b e n 2.

M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d . b i z . m e g a l a k u l á s a »134.

M A T L E K O V I T S SÁNDOR A N e m z e t g a z d . biz. e l n ö k e »131.

— i r o d . m u n k á s s á g a 304.

MAURITZ BÉLA: A I J a n u b i t n e v ű k ő - z e t r ő l »260.

j M a u r i t z B é l a b e m u t a t j a BARAIU.AY HKRTALAN é r t e k e z é s é t » 2 5 4 .

— f ö l k é r e t i k K r e n n e r J ó z s e f fölött*

e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a »139.

M e g h í v ó k » 1 3 5 , »139, »111, » 1 Í 9 , » 2 3 6 ,

• 2 4 2 , » 2 4 7 , » 2 6 4 .

M É H E L Y L A J O S : P l a n á r i á k s t b . » 2 3 4 .

— e l ő t e r j e s z t i GKI.EI JÓZSEF' é r t e k e z é - sét » 2 3 1 .

— : A m . f a u n a egy ú j s z í v ó f é r g e » 2 3 7 . MI-XICH J Á N O S : A n o n v m n s n a k e g y h e -

lyéről. I S z é k f o g l a l ó ) » 2 5 4 . .

— a j e l i g é s l e v e l e k e t e l h a m v a s z t j a

»137.

— : A m. n y e l v t u d o m á n y k é z i k ö n y v » II. » J 4 4 .

— a N y e l v t u d . b i z . e l ő a d ó j a » 1 3 1 .

— : J e l e n t é s a S á m u e l - d í j r ó l 3 1 , » 2 2 6 .

— r e n d e s t a g g á v á l . 53, »220, » 2 3 0 . MÉSZÖLY G E D E O N a N ) e l v t u d . b i z . s . -

t a g j a » 1 3 4 .

— előlép »255-.

M I R Á L Y F I K Á R O L Y k ö s z ö n e t e » 2 3 6 .

— T e l e k i - b í r á l ó »137.

M i n i s z t e r e l n ö k a b u d a p e s t i n y o m o r e n y h í t é s e é r d e k é b e n »138.

MÖLLER I S T V Á N a z A r e h a e o l . b i z . s . - t a e j a » 1 3 4 .

M o r e i b e l g a t á b o r n o k a R ó m a i M a g y . T ö r t . I n t . h á z á b a n l a k i k 8.

M O V E ü n n e p é r e m e g h í v ) »217.

MUNKÁCSI B E R N Á T F á y - b í r á l ó » 1 3 3 .

— J e l e n t é s a F á y - j u t a l o m r n l 32, » 2 2 6 . M ú z e u m o k é s k ö n y v t á r a k O r s z . F ő f e l -

ü g y e l ő s é g e k ö n y v e k e t k é r » 1 4 4 .

N á d a s d y - p á l y á z a t b í r á l ó i »133.

p á l y á z a t h i r d e t é s e 57, »226.

— j u t a l o m r ó l j e l e n t é s 212, » 2 2 6 . NAGY FERENCZ b e s z é d e S z á s z y - S c h w a r t z

G u s z t á v r a v a t a l á n á l » 1 ) 9 .

— f e l k é r e t i k e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a S z á s z y - S c h w a r t z G u s z t á v f ö l ö t t » 2 5 3 . NAGY GYULA i r o d . m u n k á s s á g a 3 0 4 . N a g y j u t a i m i b í r á l ó k »133, »225.

N a g y j n t a l o m h i r d e t é s e 60, » 2 2 8 . N a g y j u t a l o m r ó l j e l e n t é s 25, » 2 2 5 . N a g y j u t a l m á t FINÁCZY ERNŐ n y e r i 2 5 ,

»225.

NAGY KÁROLY é p í t é s z j e l e n t é s e i » 2 5 1 .

— j e l e n t é s e k á l y h a c s ő ü g y é b e n » 2 5 6 . N á p o l y i l i e a l e A c c a d e m i a d i A r e h e o l o g i a

k ö s z ö n e t e a c s e h e k n e k a d o t t v á l a s z m e g k ü l d é s e é r t » 2 4 1 .

NÉGYESY L Á S Z L Ó F a r k a s - R a s k ó - b í r á l ó

»133, » 1 3 7 .

— O r m ó d y b í r á l ó »133, »238.

— : Zrinyi M i k l ó s p r ó z a i m u n k á i n a k ú j k i a d á s a . (Székfoglaló) » 1 4 0 . NEMÉXYI P Á L : A h a j l í t á s d e S a i n t -

V e n a n t - f é l e p r o b l é m á j a »141.

NÉMETH J Ó Z S E F : „ T h a l l ó c z y L a j o s é s a B a l k á n - k u t a t á s " »259.'

— s z e m é l y e s f e l o l v a s á s i e n g e d é l y e » 2 5 3 .

(12)

NÉMETH G Y U L A A X y e l v t u d . b i z . s . - t a g j á v á v i l ; " 1 1 4 .

NÉMETH Y GÉZA i r o d . m u n k á s s á g a 3 0 4 . N e m z e t g a z d a s á g i b i z o t t s á g ú j t a g j a i

*262.

— m ű k ö d é s e 1 9 1 9 - b e n 6.

— m e g a l a k u l á s a * 1 3 4 .

N e m z e t i k a t a s t r o p h á i n k , BERZEVICZY ALBERT-ÍŐI 1 7 3 .

N e m z e t i S z í n h á z b í r á l ó i a T e l e k i - j u t a - l o m h o z - 1 3 7 .

N é p ő r s é g o k o z t a k á r o k m e g t é r í t é s e ii.

_ f e l t e r j e s z t é s * 2 3 2 .

N é p r a j z i l i i z o t t s á g e g y e l ő r e n e m á l l í t - h a t ó f e l » 2 3 2 , > 2 4 0 .

N é v t e l e n 100 К a d o m á n y a "262.

NOVAK JÓZSEF : Л v r á n a i p e r j e l s é g t ö r t é n e t e n e m a d a t i k k i 5.

N o v e l l a - és r e g é n y i r o d a l m u n k a s z a - b a d s á g h a r c i g * 2 5 2 .

N v e l v - é s s z é p t u d . o s z t á l y m ű k ö d é s e 1919-ben 1.

N y e l v t u d o m á n y . A m a g y a r — k é z i - k ö n y v é t a v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n . s e g é l y e z i " 1 4 4 .

N y e l v t u d o m á n y i b i z . m e g a l a k u l á s a " 1 3 1 .

— m ű k ö d é s e 1 9 1 9 - b e n 3.

O D E S C A L C H I A R T H U R h g . a z A r c h a e o l . biz. s . - t a g j a ¥ 1 3 I.

OI.TAY KÁROLY i r o d . m u n k á s s á g a 3 0 5 . ONASANDER : I n e d i t a T a c t i c a L e o n i s 1 0 . Ó n o d y Adolf 1. t a g r ó l LENHÓSSÉK MI-

HÁLY fog e m l é k b e s z é d e t t a r t a n i * 1 3 3 . O p t i k a i l e n c s é k r ő l , SCHWARCZ ELEMÉR-

t ő l *248.

— l e n c s é k r ő l é s g ö m b i t ü k r ö k r ő l , B c - DÓCS ISTVÁN-tiíl *254.

O r m ó d y - j n t a l o m r ó l j e l e n t é s 210, * 2 3 8 . p á l y á z a t b í r á l ó i *133.

O r s z á g o s d o t a t i o e m e l é s e *243, * 2 4 8 ,

*253. _

— u t a l v á n y o z á s a '*258.

O r s z á g o s K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l ú j i g a z g a t ó j a " 2 5 8 .

O r s z á g o s M a g y a r K e r e s k e d e l m i E g y e - s ü l é s 211,000 К a d o m á n y a *261.

O s z t á l y e l n ö k ö k ü d v ö z l ő b e s z é d e ú j t a - gokhoz * 2 3 9 . - 2 5 8 .

I I I . O s z t á l y a Z e n t r a l e f ü r w i s s e n s c h a f t - l i c h e B e r i c h t e r s t a t t u n g á t i r a t a ii.

*263.

O t t h o n K ö r m e g h í v ó j a RÁKOSI JENŐ j u b i l e u m á r a * 2 4 7 .

Ö n g y i l k o s s á g l é l e k t a n i é s e r k ö l c s i s z e m - p o n t b ó l P O S C H J E N Ö 4 Ő 1 * 2 5 9 . Ö s s z e s ü l é s e k 1 9 1 9 - b e n 11.

P a a s c n e n H e i k k i r ő l n e k r o l ó g , SZINNYEI JÓZSEF t ő i * 2 5 2 .

P a l o t á b a n a , , n é p ő r s é g " - t ő l o k o z o t t k á r o k *232.

P a l o t a b i z t o s í t á s á n a k e m e l é s e * ! 46, * 2 3 2 .

P a l o t a és B é r h á z k i a d á s a i 1920-ra * 2 5 4 .

— t a t a r o z á s ! k ö l t s é g e i "116, " 2 1 8 .

— t e t ő z e t é n e k j a v í t á s a *248.

— -ról f é n y k é p - a l b u m *246.

P á l y a m ű v e k , B e é r k e z e l * — 130.

— b í r á l ó i 1 9 2 0 - b a n *133.

P á l y á z á s i s z a b á l y o k 67.

P á l y á z a t i h i r d e t é s 158.

P á l y á z a t o k , 1 9 1 9 - b e n e l d ö n t ö t t — 19.

— h a t á r i d e j e * 2 1 6 , " 2 5 8 , - 2 6 2 .

— M e d d ő — " 2 2 9 .

P á p a i f ő i s k o l a i i f j ű s á g r é s z v é t e E N D R Ö B i SÁNDOR h a l á l a a l k a l m á b ó l *257.

P á p a i k o r o n á z á s a X I V . s z á z a d b a n ÁLDÁSI' A x T A L - t ó l * 1 3 2 . P A P P FERENCZ a z I r o d a l o m t ö r t . b i z . s . -

t a g j a » 1 8 4 .

Р А Г Р KÁROLY l e v . t a g g á v á l . 5 1 , * 2 3 0 ,

" 2 3 1 .

P A P P - P O I . L Á K D E Z S Ő a N y e l v t u d o m á n y m u n k a t á r s a 3.

PADLER ÁKOS f ö l k é r e t i k e m l é k b e s z é d t a r t á s á r a B ö h m K á r o l y r ó l *210.

— irod. m u n k á s s á g a 305.

— : A r i s t o t e l e s m e t a p h y s i k á j á u a k m ó d - szeréről 1 1 0 , * 1 4 8 .

— n a g y j n t a l m i b í r á l ó *133.

P é c z e l y - j u t a l o m h i r d e t é s e 60, *228.

ról j e l e n t é s 9 3 . " 1 4 9 .

P É K Á R G Y U L A K a r á t s o n y i - b í r á l ó " 1 3 3 .

— O r m ó d y - b í r á l ó * 1 3 3 , *238.

— v á l a s z a a k ö n y v t á r a k d o t a t i ó j á n a k e m e l é s e (i. *246.

— V o j n i t s - b í r á l ó * 1 3 3 .

PEKÁI: IM BE 1 0 0 . 0 0 0 K . a d o m á n y a n y e l v - védelmi a l a p r a *26ü.

P é n z t á r á l l á s a 1 9 1 9 - b e n 22.

P é n z ü g y i biz. m e g a l a k u l á s a *134.

P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m r e n d e l e t e é r t e l - m é b e n a z A k a d é m i a f o l y ó s z á m l á j a m e g t e r h e l t e t i k 54.939 K - v a l « 2 5 1 . P e s t i H a z a i T a k a r é k p é n z t á r F á y - p á l y á -

z a t á n a k h i r d e t é s e 66, *229.

P e s t i H í r l a p t é r k é p a l b u m a *241.

Peti'H h a n g u l a t - l y r á j a HORVÁTH J . - t ( í l

*2S7.

Petőti-Társ. m á r c z i u s i ü n n e p i ü l é s e * 1 4 1 . PETZ GEDEON r e n d e s t a g g á v á l . 5 3 ,

*229, *230.

— a S á m u e l - b i z . t a g j a 32, *226.

P F E F F E R V I L M O S m e g h a l t * 1 3 7 .

— k . t a g r ó l M Á G O C S Y - D I E T Z S Á N D O R fog e m l é k b e s z é d e t t a r t a n i * 1 4 9 ,

*236.

P h i l o s o p h i a i , T á r s a d a l o m - és T ö r t é n e t - t u d o m á n y i O s z t á l y 1919-ben 1.

PILCH JKNÖ i r o d . m u n k á s s á g a 3 0 5 . P i n c z e - b é r t GLANCZ SÁMUEL ö n k é n t

emeli * 2 5 0 .

PINTÉR JENŐ i r o d . m u n k á s s á g a 3 0 6 .

— j e l i g é s l e v e l e k e l h a m v a s z t ó j a « 2 5 7 .

— : J e l e n t é s a K a r á c s o n y i - p á l y á z a t r ó l

»142.

— : J e l e n t é s a N á d a s d y-j u t a l o m r ó 1 212, *226.

Figure

Updating...

References

Related subjects :