• Nem Talált Eredményt

A Kormány 1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A Kormány 1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozata"

Copied!
6
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2018. június 20., szerda

Tartalomjegyzék

284/2018. (VI. 20.) KE határozata Kitüntetés adományozásáról 4358

1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról 4359 1281/2018. (VI. 20.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a Szeged, Etelka sori fedett

sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra megvalósításának támogatásáról 4361

80/2018. (VI. 20.) ME határozat Helyettes államtitkár kinevezéséről 4362

81/2018. (VI. 20.) ME határozat A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének felmentéséről 4362

(2)

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 284/2018. (VI. 20.) KE határozata kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f)  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök előterjesztésére –

Magyarország iránti szolidaritása és következetes kiállása, valamint a  magyar–lengyel politikai kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Kornel Morawiecki, a Szejm korelnöke részére a MAGYAR ÉRDEMREND

középkeresztje a csillaggal polgári tagozata;

a magyar–belorusz politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztésében betöltött kimagasló szerepe elismeréseként

Alekszandr Francevics Hajnovszki, a Belarusz Köztársaság budapesti nagykövete részére,

a magyar–georgiai politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként Zaza Kandelaki, Georgia budapesti nagykövete részére a

MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje

polgári tagozata;

a magyar–kanadai üzleti kapcsolatok erősítése és a  magyarországi munkahelyteremtés érdekében végzett több évtizedes, elkötelezett gazdasági tevékenysége elismeréseként

Frank Hasenfratz, a Linamar Corporation Igazgatótanácsának elnöke részére a MAGYAR ÉRDEMREND

tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozom.

Budapest, 2018. június 11.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. június 11.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02635-2/2018.

(3)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 89. szám 4359

A Kormány 1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozata

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról

A Kormány – a  Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési munkákkal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósításához szükséges további teendők ellátása érdekében – az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 350  000  000  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(4)

MAGYAR KÖZLÖNY 2018. évi 89. szám

XI. Miniszterelnökség

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó

szám neve hatása

XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

57

374751 7

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 350 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -350 000 000

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

57

374751 7 350 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos

Állami Számvevőszék teljesítményarányos

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 350 000 000 350 000 000

Pénzügyminisztérium

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

K I A D Á S O K

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

Államház- tartási egyedi

azonosító

Államház- tartási egyedi

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

1 példány 2 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Államház-

tartási egyedi

azonosító Fejezet

név Cím

név Alcím név

Jog-cím csop.

név Jog-cím név

1 példány Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

(5)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 89. szám 4361

A Kormány 1281/2018. (VI. 20.) Korm. határozata

a Modern Városok Program keretében a Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra megvalósításának támogatásáról

1. A Kormány, figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 6. pont a) alpontjára,

1.1. egyetért a Modern Városok Program keretében egy 10 pályás, 50 méteres versenymedencét, 25 × 15 méteres bemelegítő medencét és 20 × 12,5 méteres tanmedencét, illetve a hozzá tartozó szükséges infrastruktúrát tartalmazó új versenyuszoda (a  továbbiakban: Beruházás) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával és azzal, hogy a  Beruházásra mindösszesen 16 159 769 304 forint összegű költségvetési támogatás kerüljön biztosításra az  alábbi költségvetési évek szerinti bontásban:

a) a 2018. évben 4 101 342 310 forint, b) a 2019. évben 12 058 426 994 forint;

1.2. egyetért azzal, hogy a Beruházásnak a Modern Városok Program keretében történő teljes körű támogatása érdekében a  Beruházás tervezésének a  költségei és az  ehhez kapcsolódó projektköltségek is biztosításra kerüljenek az  Önkormányzat részére azzal, hogy a  támogatás összege ezzel együtt sem haladhatja meg az 1.1. pontban rögzített támogatás összegének a mértékét;

1.3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósításához a  Miniszterelnökséget vezető miniszter az Önkormányzatnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja, valamint c) pont ca) alpontja szerinti támogatási kérelme alapján 16 159 769 304 forint költségvetési támogatást biztosítson az Önkormányzat részére az 1.1. pont szerinti évenkénti ütemezés szerint, és ennek érdekében a költségvetési támogatás felhasználását, valamint az elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okiratot adjon ki, és a támogatói okirat kiadását követően a költségvetési támogatásból 4 101 342 310 forintot a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére az  Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítson;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: azonnal

1.4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében a 2019. költségvetési év kiadási előirányzata terhére legfeljebb 12 058 426 994 forint összeg mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

1.5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás megvalósításához a  2019. költségvetési évben szükséges legfeljebb 12 058 426 994 forint biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

1.6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás tekintetében a  Beruházást finanszírozó támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az  Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az  állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

1.7. visszavonja a  Modern Városok Program keretében a  szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 1. pont a) alpontját és 2–5. pontját.

(6)

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

2. A Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 6. pont a) alpontjában a „2019.

augusztus 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31.” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A miniszterelnök 80/2018. (VI. 20.) ME határozata helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, az agrárminiszter javaslatára

Tarpataki Tamást

– 2018. június 15-ei hatállyal –

az Agrárminisztérium helyettes államtitkárává kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A miniszterelnök 81/2018. (VI. 20.) ME határozata

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének felmentéséről

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva

dr. Pálinkás Józsefet, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét e tisztségéből – 2018. június 30-ai hatállyal –

felmentem.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

a helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 106/2016.. a közszolgálati tisztviselőkről

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez