Pályázati kiírások és pályázati eredmények megtekintése

Teljes szövegt

(1)

BESZÁMOLÓK REFERÁTUMOK

SZEMLEK v//

Pályázati kiírások és pályázati eredmények

A TMT e rovatában közölni kíván minden olyan pályázati felhívást, amelyhez hozzá tud jutni, és amelyre - intézményei és gyakorlói révén - szak­

mánknak is aktívan, azaz pályázatok benyújtásával illenék reagálnia. És természetesen: ugyanitt teszi majd "közhírré" az eredményesen pályázottak listáit is.

Miért van erre szükség? Mindenekelőtt azért, hogy hozzászoktassuk magunkat dolgaink sikerre vitelé­

nek ehhez az új lehetőségéhez. Mert valljuk be: bol­

dogulásunk eszközrendszeréből eddig szinte teljesen hiányzott a pályázási reflex, sőt: ma is vannak közöttünk szép számmal olyanok, akik egyenesen vi­

szolyognak tőle. mivel egyfajta kéregetésnek-koldu- lásnak tartják.

Pedig korántsem az. hanem - ha jól élünk vele - verseny a javából, amely nem lebecsülhető módon gerjeszti szakmai incvenciónkat és vállalkozó ked­

vünket. Az elnyert pályázat pedig a teljesítmények iránti felelősségünket erősíti-izmosítja.

Új rovatunkra továbbá a teljes nyilvánosság biz­

tosítása végett van szükség. A pályázatok körül semmi se maradjon "sub rosa", azaz titokban. Még csak szűk körű ismertségben sem. Ez a kiírók, a nyer­

tesek és a szakmai közvélemény közös érdeke. A kiíróké annyiban, hogy a lehetséges pályázók közül minél többen váljanak tényleges pályázókká, ami egy­

felől az érdemi válogatás esélyeit növeli meg, másfelől pedig információkat is szolgáltat számukra, hogy pl. célirányosan határozták-e meg a pályázati témákat és feltételeket, "objektíven" elégséges összeget szántak-e pályázatukra. A széles körű nyilvánosság a kiírók közötti kommunikációt és

egyeztetést is elősegíti, hiszen egy kialakult pályázati rendszer egyik fontos jellemzője az önkéntes koordi- náltság.

A pályázatnyertesek nyilvánosságérdekeltségének több oka is van. Az első: a "miből telik neki" típusú sugdolózások kizárása. A második: az érdekeltek az első pillanattól tudjanak róla, hogy "itt meg ott"

valami készül, egy majdani műszer vagy szolgáltatás.

A harmadik: a kiírónak adott teljesítési garancia megerősítése a nyilvánosság előtt.

A szakmai közvélemény ugyancsak megkívánja a nyilvánosságot. Részint, hogy folyamatos áttekintése legyen a "pályázati jelenséghalmaz" alakulásáról, hasznosságának mértékéről, részint hogy hallathas­

sa hangját, ha valami "nem látszik stimmelni" benne.

Végűt azért is, hogy a nyertesek-támogatottak példáját felmutathassa a pályázni még nem merők­

nek.

Egyelőre persze távol állunk attól, hogy a hazai pályázati kiírások és pályázási szokások vala­

mennyire is kiérlelődhettek volna, és távol attól is, hogy az elnyert pályázatok összefüggő és állandó segítséget nyújtanának szakmai gondjaink elosz­

latásához. Ám az sem közömbös: jó startot veszünk-e e tekintetben. A TMT ezzel az új rovatával éppen a jó startot szeretné elősegíteni.

ElsŐ alkalommal a műszaki fejlesztés társadalmi feltótelei javításának támogatására kiírt

(MECENATÚRA jellegű) pályázat keretében támo­

gatásban részesített könyvtári-tájékoztatási, illetve az ezzel rokon területi témákat adjuk közre. (A szer­

kesztőségben betekintésre .áll a bírálóbizottság titkára által megküldött teljes jegyzék is, amely a 173 eddig elfogadott, illetve 116 elutasított pályázatot

tartalmazza.)

4 1 6

(2)

T M T 38. é v i . 19 9 1 . 9 - 1 0 . fM.

Elfogadott pályázatok

Pályázó Téma

Kért Összes Megítélt összeg forrás összeg

(eFt) (eFt) (eFt) Biotechnológia és Környezetvédelem - ma és

holnap című lolyóirat Szerkeszlösége

Hozzájárulás a folyóiratban az 1990. évben megjelent legjobb tanulmányok, cikkek szer­

zőinek nívódíjjal történő jutalmazásához

50 100 50

Budapesti Műszaki Egyelem Központi Könyv-

Iára A BME Központi Könyvtára decentralizált szak- 16 500 30 600 18 500 irodalmi információs rendszere

BÚVÁR Szerkesztősége Hozzájárulás a BÚVÁR c. ismeretterjesztő fo- 1 200

iyóirat megjelentetési költségeihez 1 200

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtára

Integrált könyvtári információs rendszer kiépí­

tésének belejezése. ezáltal az oktatás, a kutatás és a mezőgazdaság műszaki fejlesz­

tése számára széles körű pontos informá­

ciónyújtás biztosítása

400 500 400

INNOVATEXT Textilipari Kutató és Fejlesztő Vállalat

Tudományos kutatás, kisérleli fejlesztés mű­

szerekkel, műszerügyi tevékenységgel kap­

csolatos információk és tájékoztató kiadvány (INSTREND) megjelentetési és terjesztési költségeinek biztosítása a kiadvány önfenn­

tartóvá válásáig

400 400 300

Magyar Szabványügyi Hivatal Az 1993. január 1-jén létrejövő egységes 52000 110000 52 000 európai piac követelményéhez való alkalmaz­

kodás leltéieleként - nemzeti szabványrend­

szerünk átalakításával együtt - a nemzetközi és európai szabványok 9 1 . évi hazai honosítá­

sa (szabvány készítése) és kiadása

Miniszterelnöki Hivatal Az OMFB részben visszterhes pénzügyi hoz- 25 000 33 000 25 000 zájárulása a központi kormányzati szervek In­

formációs infrastruktúrája gyorsított ütemű fej­

lesztéséhez MTESZ Neumann János Számítógéptudományi

Társaság A hazai számitástechnkai szakmai körök in- 1 800 3 600

tegrálása az európai informatikai társadalomba 120 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság A tudományos kutatás, a műszaki fejlesztés és 150 000 690 000 50 000

a lelsöokatás országos információs infrastruk­

túra fejlesztési IIIF) feladatainak támogatása Országos Műszaki Információs Központ és

Könyvtár

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

CD-ROM technika fejlesztése

A magyarországi INIS-központ üzemeltetése

4 080 7 180 4 080

2 230 4 480 700

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

Országos Műszaki Információs KözponI és Könyvtár

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

Hozzájárulás a magyarországi akadémiai, 2 000 2 000 1 447 egyetemi és ipari kutatóhelyek magyar és

angol nyelvű nyilvántartása elkészítéséhez Hozzájárulás a 'Magyarok a természettudo­

mány és technika történetében" című életrajzi lexikon 1992. évi kiadásának költségeihez

650 2 650 650

Az OMIKK könyvtári állományának gyarapítása 72100 72 100 71 538 1991-ben

4 1 7

(3)

Beszámolók, szemlék, referátumok

Elfogadott pályázatok

Kért Összes Megítélt Pályázó Téma összeg forrás összeg (eFt) (eFt) (eFt) Országos Széchényi Könyvtár A K+ F tevékenységhez szükséges információk 15 006 42 169 15 006

hozzáférésének biztosítása korszerű informá­

ciótechnológiai módszerrel Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár

és Levéltár

Szövegszerkesztő berendezés vásárlása az

"Orvostörténelmi Közlemények" szerkesztési munkái színvonalának emelésére

400 400 400

Szirt Analízis Informatikai és Gazdaságszer­

vező Kff. Hozzájárulás a II. Országos Környezetvédelmi

Információs Konferencia rendezési költségei­

hez

300 300 222

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Élet és

Tudomány Egyesülete Hozzájárulás az Élet és Tudomány cimü isme­

retterjesztő hetilap megjelentetési költségeihez 4 000 1 5 000 4 000 Tudományos Újságírók Kamarája Hozzájárulás a Kamara által kifejlesztendő

műszaki-tudományos-kulturális információs rendszer létrehozásához, valamint speciális szakmai újságíró-tanfolyam megszervezéséhez

200 200 200

Címtár az üzleti tájékoztatáshoz

The dlrectory of International sources of business Informa­

tion / Sarah Ball. - London: Pltman, 1989. - V, 698 p.

ISBN 0 273 03047 7

Ki ne tudná az illetékes szaktájékoztatók közül, hogy milyen körülményes és munkaigényes az üzleti tájékoztatás, akár hagyományos, akár online formák­

ról van szó. Körülményes és munkaigényes, ám annál fontosabb. Különösen egy olyan, a piacgazdál­

kodáshoz éppen felzárkózó országban, mini amilyen a mai Magyarország.

Az ebbéli "szorongatottságok" enyhítéséhez "jól jön" bármiféle segédeszköz. Diákkoromra visszagon­

dolva, a "segédeszköz" helyett majdnem "puskát"

irtam, ám az itt ismertetendő mű - hatékonysága folytán - inkább "ágyúnak" nevezendő.

V e g y ü k szemügyre, hogy mi mindenre h a s z n á l ­ ható.

Elsőként - az "introdukciót" követő második feje­

zetben - a legfontosabb európai országok (a volt szocialista államok nem minősíttetnek ilyeneknek) üzleti Információs ügynökségeit és az ún. Euro-lnfo Központokat mutatja be felettébb tüzetesen (a szer­

vezet neve; a szóban forgó feladattal foglalkozó szer­

vezeti egység neve, amennyiben nem önálló szerve­

zetről van s z ó ; a kapcsolatteremtéshez rendelkezésre álló személy neve és postacíme; kinek a hostjaként szerepel a szervezet; milyen adatbázisokat működ­

tet; milyen irányú információkat kínál; melyek a "tár­

salgási nyelvei"; telefon-, fax- és telexszáma; milyen információs szolgáltatásai vannak).

> '.• - S A R A n JÖAJ_Í- , • , .

4 1 8

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :