Az izraeli Országos Tudományos és Műszaki Információs Központ adatbázis-szolgáltatásai megtekintése

Teljes szövegt

(1)

TMT 3 7 . évf. 19 9 0 . 10. 81.

iratból átlagosan 1,66 példány érkezik a hálózatba. A folyóiratok 49%-a bizonyul hálózati unikumnak.

A megrendelt folyóiratok 29,4%-ban részesülnek a teljes halmazból, s így az előző időszakhoz képest a megrendelések helyzete a "kevesebb folyóiratból k i s e b b arány" jegyében tovább romlott.

A KGST-tagországokból 2 4 7 0 cím származik, az érkező címek közel 28%-a. A legfontosabb tőkés or­

szágokból (USA, NSZK, Nagy-Britannia, Franciaor­

szág, Olaszország) 3 6 7 7 (41%). A maradék 3 1 % további 77 országból verbuválódik össze.

A beérkező folyóiratok túlnyomó része varsói inté­

zetekben koncentrálódik, s ez hátrányos helyzetbe hozza a vidéki, az ország egész területén szétszór!

kutatóintézeteket, különösen mivel felettébb lassú és körülményes a könyvtárközi kölcsönzés és a másolat­

szolgáltatás.

Az összpéldányszám majdnem egyharmada az önálló akadémiai könyvtáraké.

Az ellátottságot illetően t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t is nagyok a különbségek. Feltűnően gyenge a társada­

lomtudományi folyóiratok részesedése, akár a beérkező címek, akár a példányszámok szempontjá­

ból nézzük a kérdést. Jobb ellátottságnak örvendenek a műszaki, biológiai, matematikai, fizikai, vegyészeti és az orvostudományi szakterületek.

/ L E N A R T , I.: Funkcje centralnego katalogu zagranicznych wydawnictw clagtych bibliotek sieci P A N I t o w a r z y s t w naukowych. = P rezeg led Biblioteczny, 5 7 . köt. 3 - 4. s z . 1 9 8 9 . p . 1 6 5 - 1 9 0 . /

(Futala Tibori

Az izraeli Országos Tudományos és Műszaki Információs Központ adatbázis-szolgáltatásai

Az Országos Tudományos és Műszaki Információs Központot INational Center ot Scientific and Tech- nological Inlormation = COSTI) 1 9 6 1 - b e n létesítette az izraeli energia- és infrastruktúraügyi minisztérium.

Az intézmény célja az országos l u ű o m á n y o s és műszaki információs központjaként a K+ F és az üzleti élet információigényének kielégítése. Ma az ország információs hálózati központjaként is leijesít szolgáltatásokat az ipar, a kormányzati szervek, az egyetemi és más tudományos közösségek számára.

A C O S T I S Z O L G Á L T A T Á S A I

A COSTI a modern számítástechnika módszereivel a következő f u n k c i ó k a t látja el:

• izraeli adatbázisok fejlesztése, szolgáltatása;

• az adatbázisok szolgáltatási technikájának biz­

tosítása;

• folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi a d a t b á ­ z i s - s z o l g á l t a t ó k k a l ;

• új információforrások felkutatása;

• műszaki, t u d o m á n y o s és gazdasági információk online keresése;

• számítógépes témafigyelés;

• d o k u m e n t u m o k beszerzése, műszaki jelentések tárolása;

• könyvtári referenszfunkciók, indexelési szolgál­

tatás.

I Z R A E L I A D A T B Á Z I S O K

A COSTI előállít és online szolgáltatás keretében hasznosít néhány hazai adatbázist. Az adatbázisokat

VAX számítógépen teszik hozzáférhetővé, BRS Search keresőszoftverrel.

KOMPASS - izraeli ipari és kereskedelmi nyilvántartás (IKOL)

Az IKOL az izraeli ipari és kereskedelmi vállalatok átfogó mutatója, vállalati információk és termékek keresésére. A vállalatok vezetőinek nevét, részvény­

tőkéjét, alkalmazottai számát és hatjegyű számkód szerinti lermékkódjait tartalmazza. Ugyancsak kód alapján lehet megállapítani a vállalat típusát (gyártó, kereskedelmi cég, ügynökség stb.). Az online keresés a vállalat neve, a termékkódok, a vezetők neve stb. szerint végezhető. Az adatbázisban jelenleg mintegy 4 0 0 0 belföldi cég, kb. 1 millió termék szere­

pel, használati díja 8 0 $ / ó r a .

Izraeli energiakutatás (ISEN)

Az ISEN az izraeli energiaipari közlemények bibli­

ográfiai adatbázisa. Kutatási jelentések, k o n f e r e n ­ ciák, folyóiratcikkek, könyvek feldolgozásával készül. A teljes adatbázis 1 9 8 3 óta épül, havi frissítéssel, 5 0 $ óradíj ellenében kereshető.

Izraeli K+ F jelentések (ISRA)

Az ISRA az izraeli kutatási-fejlesztési programok leírásait tartalmazza, a technika, a biotudományok az orvostudomány, a fizika, a kémia, a számítástudo­

mány stb. szakterületein. Feltünteti a kutatók nevét és címéi, a kutatási program címét és a jelentés lelő­

helyét. Havi frissítéssel 1 9 8 6 - i g visszamenően keres­

hető, 50 $ óradíjért.

4 4 5

(2)

Beszámolók, szemlék, referátumok

Jerusalem Post

Ez Izrael legfontosabb angol nyelvű napilapjának teljes szövegű adatbázisa, amely valamennyi c i k k szövegét online kereshetően tartalmazza. A napi frissítésű, elektronikus Jerusalem Post 1989. január­

ban indult, használati díja 9 5 $ / ó r a .

Az izraeli kormány sajtóhivatala (NEWS)

A NEWS az izraeli hivatalos sajtóiroda köz­

leményeinek elektronikus, online kereshető változa­

ta, amelyet 1982-től kezdve naponta frissítenek. Az adatbázis tartalma az izraeli kabinet közleményei, a minisztériumok és a hadsereg szóvivőinek tájékoz­

tatói, héber nyelvű újságok és egyes c i k k e k fordítá­

sainak sajtófigyelője, a Knesset (az izraeli parlament) közleményeinek fordításai, rádió- és televízióriportok, független kormány-sajtóhivatali jelentések és cik­

kek. A NEWS használati díja 4 5 $/óra.

KÜLSŐ A D A T B Á Z I S O K

A COSTI-ban feldolgozott, külföldről átvett adatbá­

zisok online kereshetőek (visszamenőlegesen is), vagy SDI-szolgáltatás rendelhető belőlük. A követ­

kező bibliográfiai adatbázisok férhetők hozzá:

• COMPENDEX (műszaki-mérnöki tudományok):

1 9 8 7 - t ő l ,

• U.S. Energy Database (energiaügy): 1 9 8 7 - t ő l ,

• ERIC (oktatásügy); 1 9 8 3 - t ó l ,

• INSPEC (fizika, elektronika, számítástechnika, híradástechnika stb.): 1 9 8 7 - t ő l ,

• NTIS (multidiszciplináris, az USA kormányának megbízásából készült K + F jelentések): 1 9 8 5 - t ő l . Ezeken kívül néhány további, főleg üzleti jellegű, kisebb adatbázis színesíti a választékot.

FEJLESZTÉSI T E R V E K

A COSTI-nál folyik néhány további adatbázis fej­

lesztése. Ezek közül az egyik a terrorizmus témakörét, egy másik a közel-keleti fegyverzet straté­

giai egyensúlya témaköréi feldolgozó adatbázis, időben mindkettő 1980-ig nyúlik vissza.

A külföldi adatbázisok közül a FAIRBASE szolgál­

tatása van előkészületben. Ez az adatbázis az elkö­

vetkező időszakban megrendezendő nemzetközi vásárok, kiállítások és konferenciák mutatója, amely 9 0 ország mintegy 8 5 0 0 eseményét tartalmazza, és szakterület szerinl kereshető.

A C O S T I KIADVÁNYAI

A COSTI időszakos frissítéssel néhány útmutató típusú (directory) kiadványt jelentet meg. A tervek szerint ezek hamarosan online kereshető adatbá­

zisként is forgalomba kerülnek. Közülük a legfonto­

sabbak:

• az Izraelben hozzáférhető szakmai adatbázisok mutatója (1986).

• az izraeli tudományos és műszaki konferenciák mutalója (félévenként aktualizálva),

• az izraeli szakkönyvtárak mutatója ( 1 9 8 6 ) ,

• az izraeli ipari laboratóriumok mutatója (1984).

• az izraeli tudományos és műszaki egyesületek jegyzéke.

/ U i n i s t r y of Energy and Infrastructure - National Center of Scientific and Technological Information, ismertető./

(Roboz Péteri

M i krofi I mezés

A z O r s z á g o s M ű s z a k i K ö n y v t á r v á l l a l :

F e l v é t e l e z é s t A / 6 - o s m i k r o f i l m i a p r a A / 4 - e s e r e d e t i r ő l Á r a : 8 5 Ft/lap + Á F A

M i k r o f i l m l a p - m á s o l á s t (A/6) d i a z o f i l m r e Á r a : 3 0 Ft/lap + Á F A

V i s s z a n a g y í t á s t m i k r o f i l m l a p r ó l A / 4 - e s m é r e t r e ( 2 1 - s z e r e s t ő l 4 8 - s z o r o s n a g y í t á s i g )

Á r a : 10 Ft/oldal + Á F A

M e g r e n d e l é s i c í m , illetve t o v á b b i f e l v i l á g o s í t á s t a d : P u s z t a i I s t v á n , a f o t ó l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j e B u d a p e s t VIII., M ú z e u m u. 17. f é l e m e l e t 5 1 .

T e l . : 1 1 8 - 0 9 4 3

4 4 6

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :