• Nem Talált Eredményt

AZ ELőADÁS CÉLJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "AZ ELőADÁS CÉLJA"

Copied!
30
0
0

Teljes szövegt

(1)

AZ ELőADÁS CÉLJA

A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése

A logikai adatszerkezet jelöléseinek és struktúrájának bemutatása Annak bemutatása, hogy a logikai adatmodellezés használatával

hogyan lehet az szervezeti információ- követelményekből egy kezdeti modellt megalkotni.

A technika SSADM szerkezeten belüli helyének bemutatása

(2)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 2

A LOGIKAI ADATMODELLEZÉS HELYE A RENDSZERFEJLESZTÉSI ALAPMINTÁBAN

Döntési struktúra

Vizsgálat/ helyzetfelmérés

Felhasználói szervezet

Koncepciók és

eljárás- rendek Specifikáció

Fogalmi Modell

Belső terv Rendszer- felület-terv Rendszerépítés

A jelenlegi rendszer logikai adatmodellje

Az igényelt rendszer logikai adatmodellje

(3)

0. szakasz irányítása

A jelenlegi helyzet vázlatos leírása

Az igényelt környezet vázlatos leírása

Követelményjegyzék

Felhasználójegyzék

020

A PROBLÉMA MEGFOGAL- MAZÁSA

MEGVALÓSÍT-030

HATÓSÁGI ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA

Megállapodás a vizsgálat határairól Kölcsönösen elfogadott probléma megfogalmazás

Megvalósíthatósági alternatívák

Akció terv

Megvalósíthatósági tanulmány Projekt és a rendszerelemzés

kiterjedése

Projekt dokumentáció

Problémamegfogalmazás

Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás

A megvalósítha- tósági tanul mány összeállítása

0. szakasz tervei

Megvalósíthatósági alternatívák kiválasztása

(4)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 4

A JELENLEGI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA

130

KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA ÉS MEGHATÁROZÁSA

120

A JELENLEGI ADATOK VIZSGÁLATA

140

A JELENLEGI SZOLGÁLTATÁ- SOK RACIONALI- ZÁLÁSA

150

Megegyezés a vizsgálat határairól

Megvalósíthatósági tanulmány

Projektalapító okirat

előző vizsgálatok eredménye

A SZERVEZETI115

TEVÉKENYSÉG MODELL KIFEJLESZTÉS E

Kontextus ábra

Jelenlegi fizikai DFD-k Elemi folyamatok leírása Külső egyedek leírása B/K leírás

Jelenlegi LDM

Követelményjegyzék

Felhasználójegyzék

1. szakasz irányítása

Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás

A projekt és a vizsgálat kiterjedése

A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE- INEK ÖSSZE- ÁLLÍTÁSA0

1. szakasz tervei

A szervezeti tevékenység modell

A szervezeti tevékenység modell

Kontextus ábra

Jelenlegi környezet LDM-je Logikai DFM

Logikai adattár-entitás megfeleltetés

Követelményjegyzék

Felhasználójegyzék A szervezeti tevékenység modell

Jelenlegi szolgáltatások leírása

Követelményjegyzék Felhasználójegyzék

2. szakasz számára

(5)

210

RENDSZERSZERVEZÉSI ALTERNATÍVÁK

MEGHATÁROZÁSA

RENDSZERSZERVEZÉSI220

ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA

Jelenlegi szolgáltatások leírása Követelményjegyzék

Felhasználójegyzék

Szervezeti tevékenység modell Projektalapító okirat

Kiválasztott rendszer- szervezési alternatíva Alternatíva

választás Rendszerszervezési

alternatívák 2. szakasz tervei

1. szakaszból

2. szakasz irányítása

Rendszerszervezési alternatívák

Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás

(6)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 6

3. szakasz irányítása

AZ IGÉNYELT R.

FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA

310

IGÉNYELT R.

ADATMODELLJÉ- NEK KIDOLGOZÁSA

320

A RENDSZER FUNKCIÓINAK ELÕÁLLÍTÁSA

330

ADATFELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK

MEGHATÁROZÁSA

IGÉNYELT 360

ADATMODELL MEGERőSÍTÉSE

340

RENDSZER- CÉLKITűZÉSEK VÉGLEGESÍTÉSE

370

A SPECIFIKÁCIÓS PROTOTÍPUSOK KIDOLGOZÁSA

350

Követelményjegyzék Követelményjegyzék

Kiválasztott rendszerszervezési alternatíva (BSO)

Igényelt rendszer LDM

Eseményhatás-ábra Lekérdezési utak Entitás-élettörténetek

Esemény és lekérdezés jegyzék

Követelmény specifikáció

Parancsszerkezet Prototípus kiértékelése Menüszerkezetek Igényelt rendszer

DFMFelhasználói

szerepkörök Funkcióleírások

Munkafolyamat modell

Szerepkör/ funkció mátrix

Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás

A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE

335

A KÖVETELMÉNY SPECIFIKÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Szervezeti szintű környezeti útmutató

Prototípus kiterjedése 3. szakasz tervei

Adatjegyzék Logikai adatmodell Logikai adattár- entitás

megfeleltetés Felhasználójegyzé kSzervezeti tevékenység modell

Jelenlegi logikai adatmodell

Követelmény jegyzék

B / K adatszerkezet

B / K adatszerkezet B / K adatszerkezet

Szerepkör/ funkció mátrix

Szerepkör/ funkció mátrix

Funkcióleírások

Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM

Funkcióleírások Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM

(7)

AZ ELNEVEZÉS TOVÁBBI VARIÁCIÓI

Egyedmodellezés Adatmodellezés Adatszerkezetek

Bachman diagrammok

entitás-kapcsolat ábrák

(8)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 8

A LOGIKAI ADATMODELLEK HASZNÁLATA AZ SSADM-BEN

Megvalósíthatósági tanulmány (020 & 030 lépés)

A szervezeti tevékenység modell kifejlesztése (115. lépés) Jelenlegi adatok vizsgálata (140. lépés)

Rendszerszervezési alternatívák meghatározása (210.lépés) Igényelt rendszer LDM (320. lépés) (+választott adatmodell véglegesítése [340.lépés]).

Feldolgozási folyamatok meghatározása (360. lépés) A rendszer-célkitűzések véglegesítése (370. lépés)

(9)

MEGHATÁROZÁS

A logikai adatmodell (LDM) :

precíz és egyértelmű specifikációja az információs

követelményeknek, az alkalmazási terület határain belül Az alábbi típusokat tartalmazza:

• Egyed (entitás)

(Egy tárgy, vagy fogalom, amelyről adatokat kívánunk tárolni)

• Kapcsolat

(Két entitásnak egymáshoz, vagy az entitásnak önmagához való viszonya)

• Attribútum

(az entitás egy jellemzője)

(10)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 10

Entitás altípus neve

ENTITÁS NÉZET VAGY MEGJELENÉS (ASPEKTUS)

Entitás főtípusok és altípusok:

Egy entitásnak több különböző nézete is lehet egyidejűleg:

• egy alrendszeren belüli, a való világból származtatott entitás viselkedése, amelyet azonban összhangba kell hozni ugyanennek az entitásnak más

alrendszerekbeli viselkedésével;

• egy adott rendszerben egy bizonyos entitás megjelenésének a viselkedése, amelynek több párhuzamos és

egymással nem összekapcsolt élete lehet (ennek a jelentősége az entitás viselkedés elemzésekor fog

megmutatkozni.).

Entitás név -alap

Entitás név 1. megj.

Entitás főtípus neve

Altípus neve Altípus neve

Entitás

főtípus neve Entitás

altípus neve

Entitás név 2. megj.

(11)

ENTITÁS ALTÍPUSOK

Az altípusok jellemzőit a következőkben foglalhatjuk

össze:

• az azonosítójuk (kulcsuk) közös (azonosak az értéktartományok);

• a típusok diszjunkt halmazokat alkotnak, vagyis két különböző típus példányai között nem lehet azonos

• a típusok példányainak összessége

(halmazelméleti uniója) le kell fedje , ki kell merítse a főtípusban előfordulható összes entitást

DOKUMEN- TUM

Főtípusa

Altípusa

Főtípusa

Altípusa

BELSő

DOKUMENTUM KÜLSő

DOKUMENTUM

ÜGYFÉL Főtípusa

Altípusa

Főtípusa

Altípusa

JOGI SZEMÉLY

TERMÉSZETES SZEMÉLY

(12)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 13

AZ ENTITÁSOK ATTRIBUTUMAINAK FELJEGYZÉSE

VEVő ELLÁTÁSI TERÜLET TERMÉK

K Vevő azonosító kód K Terület azonosító K Termék kód

Vevő neve Eladó neve Termékleírás

Vevő címe Cél Alapár

Vevő egyenlege

Vevő státusza VÁSÁRLÓI RENDELÉS

Árengedménykód K Rend. szám Dátum SZÁMLA

K Számlaszám VÁSÁRlÓI RENDELÉSSOR

Számla dátuma K Rend. szám

Számla végösszege K Termékkód

Értéktöbbletadó Mennyiség

Sor ár

(13)

Attributum, adatelem -leírás

attribútum/adatelem neve előadás vége attribútum/adatelem azonosító 8

hivatkozási hely neve és típusa tanfolyam előadás (entitás), napi dátum (tartomány)

keresztreferenciák

szinonímák tanfolyam-befejezés dátuma, utolsó előadási nap

leírás a szóban forgó tanfolyam befejezésének napja

ellenőrzés/származás ellenőrizendő, hogy nem esik-e hétvégére, ünnepnapra, vagy más munkaszüneti napra

alapérték kezdés+tanfolyami napok száma

logikai formátum logikai hossz hossz leírás

kötelező igen

szerepkör és hozzáférési jogok

tanfolyamfelelős korlátlan, mindenki más olvasás

felhatalmazó cégvezetés

üzenetek Nem szokványos naptári dátum.

A tanfolyam túl hosszú.

megjegyzések

dátum éééé.hh.nn.

(14)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 15

Közös értéktartományba lehet sorolni két, vagy több olyan attribútumot, amelyeknek vannak közös adatérvényesítési,

helyességellenőrzési (szemantikai) és formátum ellenőrzési szabályai (szintaktikai) vagy megengedett értéktartománya.

Például a “Nyilvántartásba vétel dátuma”, ”Ellenőrzés dátuma”,

”Lezárás dátuma” tartozhat egy ”Hivatali dátum” nevű közös tartományba.

Közös értéktartományok hierarchikus viszonya.

Közös értéktartományok

(15)

KULCSOK

-Az egyedi azonosító lehet:

egy vagy több kötelező attribútum,

egy vagy több kötelező attribútum és az előfordulás részvétele egy vagy több kötelező, nem átvihető kapcsolatban (ld. egyszerű hierarchikus kulcsok);

az előfordulás részvétele egy vagy több kötelező, nem átvihető kapcsolatban (ld. összetett kulcsok)

Az SSADM-ben minden entitáshoz meg kell nevezni azt az egyedi, egyértelmű azonosítót, amelyet elsődleges kulcsnak nevezünk:

-Külső kulcsok:

egy vagy több attribútumot (ami lehet az elsődleges kulcs része) fel kell venni az

alentitásokban a főentitás felé menő kapcsolat miatt. Ezt a főentitás kulcsának alentitásba való másolásával lehet elérni.

Összetett több részes kulcsok:

hierarchikus kulcs, összetett kulcs

(16)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 17

KÖLCSÖNÖS KAPCSOLATOK ÉS JELÖLÉSÜK

TERÜLET ELLÁTÁSI

VEVő

VÁSÁRLÓI RENDELÉS SOR

TERMÉK VÁSÁRLÓI

RENDELÉS SZÁMLA

tartalmaz megjelenik

összegyűjt megjelenik

hivatkozik megjelenik

jön kiad küldendő kap

ellát

tartozik

(17)

HOGYAN CSINÁLJUK?

Koncentráljunk a tényekre

Azonosítsuk az entitásokat

Azonosítsuk a kapcsolatokat ( és vezessük egy mátrixban [ opcionális] )

Rajzoljuk meg a logikai adatszerkezetet

Nevezzük el a kapcsolatokat

Normalizáljuk a logikai adatmodellt

Vessük össze a modellt és a funkcionális követelményeket (ellenőrizzük, hogy a modell konzisztens a DFM-mel)

A modell áttekintése (sok itt a teendő - még több később)

(18)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 19

ENTITÁSOK AZONOSÍTÁSA

Tipikus kulcsok: Entitások:

vevőkód vevő

számlaszám számla

termékkód termék

szállítói rendelésszám szállítói

rendelés

vásárlói rendelés száma vásárlói rendelés MEGJEGYZÉS : A kulcsokat DFD folyamokról vehetjük

NAGYKERES- KEDő-

VEVő

KÖNYVELÉS FELADÓ

Számla Számla

Szállítói rendelés

Kiigazított küldési jegyzék Vásárlói

rendelés

(19)

KAPCSOLATOK AZONOSÍTÁSA

Entitások:

vevőszámla termék

szállítói rendelés vásárlói rendelés stb.

ENTITÁS ENTITÁS

X X

X X

VEVő X SZÁMLA TERMÉK SZ.R.

VÁS.REND.

stb.

VE SZÁMLA TERM. SZ.R. S. REND. stb.

(20)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 21

'A' kapcsolódhat-e 'B'-hez anélkül

hogy a kapcsolat leírásához valamely

más, a táblázatban szereplő entitást használnánk?

ENTITÁS ENTITÁS

GYERMEK SZÜLő ISKOLA

GYER- MEK

SZÜ-

Lő ISKO

- LA

X X

A KÖZVETLEN KAPCSOLATOK MEGHATÁROZÁSA

(21)

LDS RAJZOLÁS

Tartozhat-e egy 'A'-hoz több 'B' ? Tartozhat-e egyetlen 'B'-hez több 'A' ?

'A' birtokol-e 'B' birtokol-e 'A'-kat

'B'-ket?

Egy a

többhöz I N

N I

I I

N N

A BB A

KAPCSOLAT

A B

B

A vagy A+B Egy a

többhöz Több a többhöz Egy az egyhez

vagy

vagy B

A A B

(22)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 23

Környezet

A vevők a termékeket vásárlói rendelések feladásával rendelik.

Egyetlen rendeléshez több termék tartozhat.

Minden vevő a 600 zóna egyikébe tartozik.

Minden vevő ellátásáról a 20 raktár egyike gondoskodik.

Minden vevőt egyetlen szolgáltató raktár szolgál ki, amely a vevő zónájának elhelyezkedésétől függ.

A termékek a raktárban vannak tárolva.

RENDELÉSFELDOLGOZÁSI PÉLDA

(23)

RENDELÉSFELDOLGOZÁSI PÉLDA

VEVő

ZÓNA

RAKTÁR

VÁSÁRLÓI TERMÉK

KÉSZLET RENDELÉS

VÁSÁRLÓI RENDELÉS SOR

megjelenik megjelenik

hivatkozik hivatkozik

tárolva van tartozik

tartalmaz felad jön

ellátva van áll

tartozik ellát

tárol

(24)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 25

LDM PÉLDÁK

BOR

HELYETTESÍTő

helyettesíthető helyettesítője

RÉSZLEG

OSZTÁLY

TAGOZAT SZERVEZET

KOEDUKÁLT NEM ISKOLA

LÁNY

FIÚ TANFOLYAM

OKTATÓ VEZETő

**DARABJEGYZÉK**

MALACFÜL

* * KIZÁRÓ KAPCSOLAT * *

* * REKURZIVITÁS *

*

(25)

A STRUKTÚRA ÁTTEKINTÉSE

Topológia

A főentitások az alentitások fölött Lefelé irányuló vonalak

Igyekezzünk elkerülni a vonalak keresztezését

A legtöbb kapcsolattal rendelkező entitások kerüljenek a lap közepére

** Legyünk készek újrarajzolni **

A külalak és az elrendezés áttekinthetőségi szempontból fontos, ezért az SSADM-nek van néhány, a struktúrára vonatkozó irányelve:

(26)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 27

A logikai adatszerkezet partícionálása (részekre bontása)

nagy méretű logikai adatszerkezet esetén használják, olyan

részdiagramok létrehozására, amelyek az LDS egyes részeit mutatják be

‘befejezetlen’ entitások (‘incomplete’ entity) használata (azokat az entitásokat jelöljük így, amelyek a részdiagramhoz nem tartozó kapcsolatokkal is rendelkeznek)

az LDS partícionálásának egy másik módja az entitás aspektusok

használata (az entitás különböző aspektusai jelenjenek meg a

különböző részdiagramokon)

(27)

LDM NORMALIZÁLÁS

Az entitások tartalmának ellenőrzése az RDA szabályok alkalmazásával [később erről bővebben szólunk]

1. Bármely időben egy attribútumnak csak egy értéke lehet a

megfelelő entitás egy előfordulásában. (Az ismétlődő csoportokat különálló entitásként kell kezelni)

2. Az attribútumoknak az egyedi azonosítótól teljesen kell

függeniük (a kulcs részeitől függő csoportokat külön entitásként kell kezelni).

Normalizált adatokat biztosít.

3. Minden adatelem csak egyedi azonosítótól függhet (nem kulcs adatelemektől függő csoportokat külön entitásként kell kezelni)

1NF

3NF

2NF

(28)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 29

Kapcsolatok egyéb SSADM technikákkal

• adatfolyam-modellezés

• követelménymeghatározás

• BSO

• funkciómeghatározás

• entitás viselkedés modellezés

• relációs adatelemzés

• fogalmi folyamat modellezés

• fizikai adattervezés

(29)

AZ EDDIGIEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Azonosítsuk az entitásokat Azonosítsuk a kapcsolatokat

Tekintsük át a struktúrát (topológia)

A DFD érvényesítés egy későbbi előadás tárgya

Rajzoljuk meg az LDS-t és nevezzük el a kapcsolatokat

(30)

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 31

ENTITÁSNÉZETEK (MEGJELENÉSI FORMÁK) ENTITÁSNÉZETEK (MEGJELENÉSI FORMÁK)

ugyanazon valós világbeli egyed adott (al)rendszer(ek)ben megjelenő különböző formái

nem egymást kizáró, hanem együtt, párhuzamosan létező viselkedés,

általában szükséges a nézetek közötti összehangolás,

lehetnek közös tulajdonságaik,

egyik nézettel kapcsolatos esemény befolyásolhatja a

másik nézet életét.

(31)

ENTITÁSNÉZETEK (MEGJELENÉSI FORMÁK) ENTITÁSNÉZETEK (MEGJELENÉSI FORMÁK)

Entitásnév -alap Entitásnév

-egyik Entitásnév

-másik

Ügyfél

Ügyfél

-tanfolyamon Ügyfél -könyvelésben

Entitásnév

-alap+egyik Entitásnév -másik

Az alap megjelenési forma összevonható egy másikkal:

Ügyfél Ügyfél

-könyvelésben

Az ügyfél elsődlegesen a tanfolyami

rendszerben jelenik meg

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

tatók vizsgálatával, és többek között ez a második olyan nemzetközi összehasonlítás, amely a KGST Statisztikai Állandó Bizottság keretein belül önállóan kerül

Arra is van azonban egy árulko- dó jel, hogy ennek a fejezetnek a meg nem nevezett elbeszélője olvashatta Ladik feljegy- zéseit (tehát a könyv 2. részét), hiszen egy helyen

világháború után a kommunista Jugoszlávia állami himnusza lett mint a délszláv népek egységének kifejezője, 1992-ben pedig a Slovensky Národ című, Pozsony- ban

Az I. egység sokoldalúan megalapozza a szemlélődést. A vízpart mindig is a költői kontempláció kedvelt helyszíne volt. A Duna Közép-Európa nagy folyama, mely áthalad

A tanulmányunkban ismertetett részvizsgálat célja, hogy feltárja a közös kutatásalapú tanulásban részt vett tanulók együttműködéssel (közös feladatvégzéssel)

A tanulmányunkban ismertetett részvizsgálat célja, hogy feltárja a közös kutatásalapú tanulásban részt vett tanulók együttműködéssel (közös feladatvégzéssel)

Úgy tûnik, hogy a közös magyar és szlovák történelemkönyv elkészítésének alapvetõ feltétele az, hogy a két országon belül kezdõdjön meg a közös múlt demitizálása,

Arra, hogy több adatbázisban egyszerre kereshessünk, két fő megoldás létezik: a közös keresőrendszer és a központi adatbázis.. A közös keresőrendszerek