Teljes szövegt

(1)

É W e ó w A

m .

|

1 9 3 O J ü K? g L

Verebes Ernő Budapesten filmezik

VI. ÉVF. "34—33. SZÁM

lilYVTűnn

^ s í í b e u ,

1931) VI. 25.

(2)

Jelenetek az elmúlt szezon nagyobb filmjeiből:

Hollywood fíevü (Metro-hangosfilm)

Charles King, Joan Crawford, Conrad Nagel.

Ukelele Ike

Komédiások (Paramounter-hangosfilm) Nancy Carroll és Hals Kelly

(3)

S Z E R K E S Z T Ő S É G É S K 1 A D Ö H 1 V A T A L ; B U D A P E S T , V I I . K E R Ü L E T ,

K I R Á L Y UCCA S

T E L E F O N : J Ö Z S E F 4 4 1 — 4 7

l í * .

E L Ő F I Z E T É S I Á R i E G É S Z É V R E . . . Í O P F É L É V R E . . . . B P

M E G J E L E N I K M I N D E N C S Ü T Ö R T Ö K Ö N

s zezon a/Konyan alh

Junius derekán is túlhaladtunk már, máskor ilyen- kor régen vége a szezonnak, az idén azonban még az alkonyuló szezonban is meglepően élénk moziélet van s nem csupán az obligát nyárimozik tartanak nyitva, ha- nem nyitva van még a téli premier színházak egyrésze is. Ez a körülmény kétségtelenül a közönségnek a han- gosfilm iránt megnyilatkozó érdeklődésének bizonyítéka s most, hogy itt tartunk, érdemes szezonvégi mérleget csinálni: hogyan fogadta a magyar közönség a hangos- filmet és hogy végződött a mozik számára az első hangosfilm-szezon.

Bizonyos, hogy a hangosfilm a magyar közönség előtt nem remélt nagy sikert aratott. Érdekes, amikor az emberek még nem ismerték a hangosfilmet, következetesen a némafilm további népszerűségére esküd- tek, az első hangosfilm azonban gyökeresen átalakította a véleményeket 8 hogy milyen sikert aratott, bizonyítja, hogy ötvennyolc magyar mozi alakult át hangos filmszínházzá.

A nagy hangosfilm-sikerek mellett is az első szezon a kísérletek évadja volt. A hangosfilm a mozi számára sem alakulhatott ki igazán,

mert hiszen az első évben horribilis összegeket emésztettek fel a beruhá- zási költségek, amelyek majd csak az elkövetkezendő szezonok során amortizálódnak. De nem alakuhatott ki a hangosfilm igazán a közönség számára sem, mert hiszen vegyesen kapott angol és német filmet, al-tal- kiet és csak részben beszélőt, énekbetétes filmet és csak szinkronizáltál.

Az első évben az idegennyelvü hangosfilmek is érdeklődést tudtak kel- teni, mert a nyelvi különbséget, ami a mozilátogató és a vásznon pergő kép nyelve között fennállott, áthidalta az újdonság varázslatos ereje, de kérdés, hogy ez az érdeklődés megmarad-e a jövőben is?

Tudjuk, hogy a jövő szezon sok nagy és érdekes filmet tartogat, csak az a. kérdés, hogy ezeket a nagy filmeket mennyiben tudják közel- hozni a magyar közönséghez. Itt elsősorban az amerikai gyárakra Kárul a feladat és az amerikai gyárak leleményességét, egészséges üzleti poli-

tikáját nem kell félteni. Látjuk, hogy az egyik amerikai gyár Párisban csináltat magyar filmet, egy másik Amerikában készíttet magyarnyelvű változatot minden filmjéhez, ezek a hirek tehát azt bizonyítják, hogy az óceánon tul is megérezték, hogy mi kell a magyar közönségnek és res- pektálják a távoli közönség Ízlését is.

A hangosfilm az első szezonban csak utat vágott maga előtt, hogy a következő szezonokban biztosabban és határozottabban haladhasson ezen az uton. És talán ez a megállapítás vonatkozik a magyar mozikra is, amelyek az első esztendőben sok nehézséggel küzdöttek meg és sok áldozatot kellett hozniok, hogy lépést tartsanak a fejlődő filmmel.

A lezajlott szezon' mérlege kielégítő.

Az uj szezon elé bizalommal tekintünk.

(4)

A H É T

W t

HEVESI Sándor, a Nem- zeti Színház igazgatója ha- dat üzent a hangosfilmnek és megtiltotta a tagjainak, hogy hangosfilmeken szere- peljenek. A Nemzeti Szín- ház igazgatóját meg is kérdezték, hogy miért hozta meg ezt a. rendeletét és Hevesi Sándor odanyilatkozott, hogy a fegyelem meglazulását várja a szí- nészei filmezésétől s amellett a hangos- film konkurrenciát csinál a Nemzeti Színháznak. Ennél naivabb megállapí- tást az utóbbi időben alig hallottunk és szinte hihetetlen, hogy az a Hevesi Sándor mondta ezt, aki kitűnő színházi ember hírében áll. Hevesi Sándornak elsősorban illenék tudni, hogy a han- gosfilm nem konkurrense, hanem pro- pagandája a színháznak. Persze, csak a jó színháznak... Azt is tudhatná a Nemzeti Színház illusztris igazgatója és háziszerzője, hogy egy film készíté- sénél nagyobb a fegyelem, mint a szín- házaknál s különben is, vájjon milyen fegyelmet bont meg a hangosfilmen való szereplés, amikor a filmkészítés idején — zárva van a színház... És vé- gül Hevesi Sándornak, mint a Nem- zeti Szinház igazgatójának, mint nagy- multu magyar szinházembernek, ille- nék támogatni a most induló s még bizonytalan alapokon nyugvó ma- gyar hangosfilmgyártást... Nem túl- ságosan lovagias, amikor felnőtt embe- rek doronggal támadnak meg egy csecsemőt...

NIPPON gyönyörű föld- jén, ahol a cseresznyevirág- i tói illatos a lég és hulló ' szirmok alatt tipegnek az

édes. ferdeszemü nők, éles és elkeseredett a hangulat Takarabe miniszter ellen, aki japán vélemény szerint a flottaegyezmény- ben Japánra hátrányos megállapodást kötött. A lapok nemcsak támadják, a közhangulat nem egyszerű elégedetlen- ség ellene, hanem követelik, hogy a tévedése, engedékenysége vagy diplo- máciai hozzánemértése következmé- nyeit vonja le és ahogy ez Japánban szokás: harakirivel végezzen önma- gával... Lehet, hogy ez a követelés kegyetlen, de a konzekvenciák levoná- sának követelése mégis imponáló...

EMIL ZOLA brutálisan nagyszerű i rásmüvészette}

rajzolja meg hires regénye- ben a párisi vásárcsarnokot

— Páris gyomrát! Oldala- kon keresztül meséli, hogH, mi minden van a. vásárcsarnokban. rrü minden kerül Páris gyomrába... Zo- lának oldalak kellettek ahhoz,, hogy el•

mondja, mit eszik Páris, Budapest 1930. évi krónikásának elég két szo ahhoz, hogy mit eszik Budapest: sa]- tot, fagylaltot... Ha végigsétálunk az utcákon, akkor látjuk, hogy rég hires cégek — és itt képviselve van "

kereskedelem minden fajtája — szincs

cédulákat ragasztottak a kirakat ablak, ba, amelynek szomorúan visszatérő refrénje: Ez az üzlet megszűnik! Van- nak azonban nyíló üzletek is! Aho<

üres üzlethelyiség akad és — sajnos*

éppen elég akad —, ott mindjárt föl- üti tanyáját egy olasz cukrász, de M olasz fagylaltosboltokkal is versenyfi kelnek az utóbbi időben a sajt- és vaj- üzletek. Egy utcai séta impressziój«

alapján tényleg el lehet mondani, hogH Pest fagylaltot és sajtot eszik... * *

A MAGYAR futball aí olaszoktól szenvedett ka- tasztrofális vereség utak két átmeneti sikert mutat- hatott fel: megverte az osf.

— trákokat és a futballoz»l. egyáltalán nem tudó hollandokat, moS"

azonban újból vereség váltotta fel a győzelmeket, a közepes képességű dél- német válogatott, amelyet egy éve 7'J arányban vertünk meg, alaposan h elli benhagyta a magyar válogatottat. M is olyan vereség, amelyet el lehetet) volna kerülni. Ahhoz azonban, hogy el- kerüljük, elsősorban hozzáértő en>' berre kellett volna bizni a válogatást és a csapat összeállításánál nem let»

volna szabad egyesületi érdekeket "

nemzeti érdek rovására szem előtt tar- tani. A müncheni vereségnek elsősor- ban ez a tanulsága. Olyan tanulság et<

amelyet nem először szegeznek le s

amelyből nem tanultak a múltban.

Miért tanuljanak a jövőbenI Zönge*a javítás és hangolás

l e g j o b b a n és l e g o l c s ó b b a n S E E G E R J . zongorakészitó mester, h a n g v e r s e n y hangoló VII. Dob-utca 5.

T«Wfon: J.

372-51.

(5)

Magyar mozgóképszinháztulajdonosok külföldi tanulmányúton

A magyar mozgóképszinháztulajdonosok évről-évre nagyobb kül- földi tanulmányutat tesznek, hogy a következő szezonra értékes ta- pasztalatokat gyűjtsenek és ezeket a magyar közönség javára hasz- nosítsák. A tanulmányutat az idén is megcsinálták és a mozisok kül- döttsége a mult héten indult el Décsi Gyula és Gyárfás Gyula vezeté- sével. Útirányuk: Bécs, Berlin és London volt s a három világvárosban a filmgazdasági és filmművészeti viszonyokat tanulmányozták, a külföldi filmkörökkel való szorosabb együttműködésre törekedtek s Berlinben és körökkel való szorosabb együttműködésre törekedtek s Berlinben és Londonban megtekintették a jövő produkcióhoz tartozó német, angol és amerikai hangosfilmeket. A mozisok tanulmánycsoportja kedden érke- zett vissza külföldi útjáról.

W a h e r H a s e n d e v e r A m e r i k á b a szerződőit

Walter Hasenclever, a világhírű német expresszionista drámaíró, akinek több darabját játszották nagy sikerrel, a budapesti színházak is, az amerikai Metró Goldwyn-filmgyárhoz szerződött és junius 13-án a Columbus hajóval már el is utazott Amerikába. Hasendever a Metro- filmek német változatait fogja irni, de várnak tőle néhány eredeti film-

•szüzsét is.

Harry Liedtke Dalmáciában

Raguzából irják A Hétnek: A napokban ideérkezett nagyobb társasággal Harry Liedtke, az ünnepelt német filmszínész, akinek a dalmát tengerpartod készül első hangosfilmje: A korvettkapitány. A Harry Liedtke- hangosfilmet Rudolf Wálter Fein rendezi és a népszerű Rab szigetén, Raguzában és a Raguza melletti kis Lok- bonviván mellett szereplői: Marié Paudler, Lia Eiben- schütz, Fritz Kampérs és Max Ehrlich. A felvételeket rum szigetén csinálják. A dalmát városok közönsége nagy lelkesedéssel fogadta Harry Liedtkét és a felvételek állandóan nagyszámú közönség előtt folynak.

A legdurvább kér pár nap alatt b á r a o n y p u h a a á f a k w a Maftfateyi-féU

Aurora Créme íí&'&vie

Majthéoyi aranykereszt drogéria, DL, Vámház-körut 15.

(6)

T

Kik nyertek A Hét slágerpályázatán?

Kisorsoltak a száz •yereményrf

A Hét rendkívül érdeklődéssel kisért slágerpályázatát, mint a mult heti számunkban a végleges eredményt kihirdettük, Nacio Herbert

Brown meleg melódiáju dala, a Pagan,s Love Song nyerte meg. A Pagan,s Love Song-on kivül azonban még száz nyertese van a pályá- zatnak, azok, akiknek a pályázatban való részvételét gramofonlemez, kotta és könyvajándékkal jutalmazzuk.

A száz eredmény kisorsolásának eredménye a következő:

G r a m o f o n l e m e z í n y e r l e k :

Kopler Berta, Hajduska Imre, Zivola Irén, Klein Anci, Hufnagel Böske, Dacsó Károly, Reiter Béla, Berecz Bálint, Becker Imre, Becker

Éva, Popper Ibolya, Friedmann Erzsébet, Persil László, Eisenberg Hugó, Hatterer Imre, Kardos Zoltán, Heffer Károly, Ladányi Laura, Gindel Kálmán, P. Angst Juliska, Orcher Ágoston, Czakó Cia, Gurt- ler Vilma, Zunger Artúr és Busch László.

K o t l á t n y e r t e k :

Lantos Piroska, Kiss Imre, Mandl György, Veress Jenő, Hennel Lujza, Juhász Erzsi, Grossman Livia, Tűssel Tilda, Horváth Tini, Altér Rezső, Hedvig István, Trammer Lajos, Hernek István, Hirsch Péter István, Lencz Lilly, Igly Irénke, Haster Benő, Blaskó Gizi, Braun Béla, Gunszt Tamás, Stemmer Dénes Tarpay Gusztáv, Gyomai Jenő, Mozga Péter és Batri Baby.

K ö n y v e t n y e r t e k :

Gaál Sándor, Keresztes Erzsébet, Szűcs Máté, Kleinhenz Antalné, Dér József, Kitty de Holl, Festetics Ilona, Szilágyi Ibolyka, Szegő László, Gáspár Mária, Czippel Margit, Berkes Lajos, Weisz Béláné, Kudar Jolántha, Weisz László, Kugler Edit, Imre András, Kirkovics József, Juhos Ferenc, Wittmann Rózsi, Konrád Árpád, Bakos Eszter, Kovacsits Géza, Hirsch Jolán, Paunoch Károly, Demjén Dániel, Allé- madi Istvánné, Kellermann Bözsi, Lőwy Gyuri, Perczel Elekné, Kubel Dezső, Walder Rezső, Somogyi Hanna, Bari Béla, Grünwald Margit, Tennermann Ferenc, Németh József, Farkas Alfréd, Butrucz Kele- men, Huszka Pintyő, Magyar Dezső, Popper Zelma, Pórász István, Ivancsiscs Eszter, Karró Károly, Nagy Péter, Szebenyei István, Szauer Piroska, Gorny Károly és Teitsc Fülöpke.

A száz nyertesnek postán küldjük szét a nyereményeket, amelyek- nek expediálását már kedden megkezdtük, mire tehát e sorok megje- lennek, a legtöbb helyre A Hét ajándéka már be is köszöntött.

A gramofonlemezek, a kották és a könyvek mellé jó szórakozást kívánunk.

(7)

Hogyan lett Magyarország korcsolya- bajnokából Angliában filmproducer?

A németek után az angolok is Magyar- országra jönnek filmet csinálni

A m a g y a r filmkarrie- rek közül az egyik leg- U'issebb és legérdekesebb vesekőn Iván, az egyko- j'1 m a g y a r gyorskorcso- '.vázóbajnok utja. Dé- sehi'ui nevére Budapesten J°l emlékeznek részben

<lz öt-hat év előtti idő- ből, amikor itthon és ide- genben számos verseny- ben győzött részben pe- üig a legutóbbi évekből, amikor a Magyarorszá- gon felvételező német gyárakkal tért vissza és

agyarországon folyó jelvételek egyik irányi- tója volt.

Noszty fiú esete Tóth Marival cimü Mikszáth mm felvételeinél dolgo- zott elsőizben, m a j d az

1 fával jött le a Magyar ffpszódia és a Vasárnap délután felvételeire. Ber-

linben a felvételi veze- tők között m á r elismert

('s kitűnő neve volt Dé-

sehánnak, ki azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem amikor az európai filmgyártás centruma Berlinből átterelődött Londonba, az angol fővá- rosba tette át a inűkö- őése szinüelyét.

Ismeretlenül. n a g y o n e sekély angol tudással üient ki, de nem jött za-

varbn és nem félt a jövő- től. Talán a r r a gondolt, hogy mint egykori kor- csólyabajnok, a jég hátán A megél... E r r e azonban nem került a sor, mert az angol fllmkörök tudo- mást szereztek a berlini munkásságáról s egy u j nagy angol filmgyár a

Western Empire Com- Pany produkcióvezetőjé- nek hivta meg

Déschán elfoglalta az n j állását és ebben az u j

pozíciójában is elsősor- ban Magyarországra gon- dolt.. A Western Empire első filmjéül olyan témát választott, amellyel Ma-

g y a r o r s z á g r a jöhet, amelynek keretében be-

m u t a t h a t j a Magyaror- szág természeti szépsé- geit a nagyvilág előtt.

Déschán az elmúlt na- pokban Budapesten, járt, hogy a film felvételeit előkészítse s ez alkalom-

Déschán Iván ból a következőket mon- dotta A Hét m u n k a t á r s á - n a k :

— A Western Empire Company mos,t, kezdi mű- ködését. Az elkő fíim kül- ső felvételeit Magyaror- szágon csináljuk meg. A film cime: Gipsyserena- de, lesz, ami m a g y a r for- dításban Cigány szerená- dot jelent. Nem kell meg- ijedni, nem olyan filmnek készül, amely h a m i s beál- lításban m u t a t j a be a m a g y a r földet, ellenkező- leg a hangsúly a tipiku- san szép m a g y a r t á j a k

bemutatása lesz és a ci- gányok vonóján, a cigá- nyok a j k á n a legszebb m a g y a r nóták csendül- nek fel s hiába készül a film b á r o m f a j t a változat- ban ezeket a dalokat az egész világ m a g y a r u l f o g j a megismerni és —- megszeretni.

— A Western E m p i r e hatalmas szinészgárdával jön le M a g y a r o r s z á g r a és előreláthatólag hat- nyolc héten keresztül dolgozik itt. Tekintettel a r r a , hogy az eddigi ter- vek szerint háromféle változatban készül a film, angol, francia és német színészek jönnek, akiket azután a m a g y a r szinész- gárdából egészítünk ki, minthogy lesznek a film- nek m a g y a r beszélőrészei is. A Gipsy serenade lesz az első angol—magyar filmkapcsolat és minden reményünk megvan a r r a , hog yez a film egyfor- mán dokumentum lesz az angol hangosfilmgyártás izmos fejlődése, határo- zott haladása és a ma- g y a r föld filmretermett- sége mellett.

Ez a nyilatkozat érde- kes és örvendetes. Á m a k á r m e n n y i r e is örülünk annak, hogy Magyaror- szág — ha csak átmene- tileg és bizonyos passzi- vitással is — belekap- csolódik a világ hangos- filmgyártásába, bizonyos keserűséggel gondolunk a r r a , hogy a m a g y a r földre eljönnek a néme- tek, eljönnek az angolok

— csak éppen mi, ma- gyarok nem gondolunk még mindig komolyan a filmgyártásra és nem — ( - D

(8)

i A H É T

Az első szó — a mikrofon élőit

Három hangosfilmstar érdekes nyilatkozata

A filmszínészek gór (Iájában a hangosfilm bevonulása. rendkívüli vál- tozásokat okozott. A néma filmszínészek átalakulási folyamata a mikro- fon előtt kezdődött és az első ilyen szereplésük sokszor egész karrier- jükre döntő befolyással volt. Elképzelhető tehát, hogy milyen hangulat-

ban, milyen idegállapotban mondták ki — az első szót a mikrofon előtt.

Milyen érzés volt, hogy sikerült, mik voltak a kisérő jelenségei ennek a nevezetes eseménynek, — ezt a kérdést intéztük három némafilmszi-

nészből lett hangos starrá, akik a következő válaszokat küldték be:

CHARLOTTA SUSA

— Ha valaki saját- magát először hallja beszólőfilmen. annak az érzése ugyanolyan lehet, mint azé az em- beré, aki először nézi meg magát tükörben.

— Amikor a Ki a tigris? cimü Ufa-be- szélőfilmben első sza- vaimat: „Hande hoch, Inspektor tírandt" a hangszóróból hal- lottam, alig ismertem saját hangomra.

Idegenszerűnek tűnt fel és nagyon elégedetlen voltam vele. Csak később, amikor már szinkronizálva láttam a filmet, vagyis a képet a beszéddel együtt vetítették, akkor kezdtem kibé- külni hangommal, de még akkor sem teljes mértékben.

— A beszédkultura és beszédtechnika megfelelő organummal támogatva csak akkor tud meggyőző hatást kiváltani, ha az arcjátékkal és a mozgással tel- jesen harmonizál.

— A beszélőfilm problémája még tá- vol van a megoldástól. Nekünk színé- szeknek az a dolgunk, hogy minden szeretetünkkel, tehetségünkkel, lelkese- désünkkel feküdjünk bele a munkába s talán igy sikerül majd a beszélő- film teljes tökéletességéhez eljutni.

WILLY FRITSCH

— A mikrofon előtt először elmon- dott szavaim valósággal szállóigévé váltak Berlinben. Mindenki volt már olyan helyzetben, hogy amikor vala-

milyen kedélyes társaságból távozni

óhajtott, a szeretetreméltó házigazda kedvesen marasztalta. Olyankor vagy azt mondja az ember, — na, még ma- radok egy kicsikét, — vagy pedig azt mondja — bármennyire sajnálom, lehe- tetlen maradnom, mert ma még van egy fontos tárgyalásom.

— Berlinben ez ma máskép van, legalább is akkor, ha a második eset áll fenn. Ilyenkor az ember feláll és mosolyogva mondja: „nagyon sajná- lom, de nem maradhatok, ugyanis egy lóra spórolok".

— „Egy lóra spórolok!" — ezek vol- tak az első szavak, amelyeket a „Va- sárnap délután"-ban mondottam.

— Sajnos, még máig sem kerültem abba a kellemes helyzetbe, hogy 3 lovat, amire spórolok, megvásárolja»'•

azonban bizonyára megspóroltam ma- gamnak néhány „katzenjammert".

OLGA TSCHECHOVA

— Oh, mein Kopf, mein armer Kopfl Was ist geschehen? Plötzlich ist all('s

so anders geworden, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Mein Kopf'- Mein Kopf!

— Ezek voltak a mikrofon előtt el- mondott első szavaim s ezek egyene- sen a szivemből jöttek. Mert a szegény fejemben abban a pillanatban olyan rettenetes zűrzavar uralkodott, hogy attól féltem, soha sem sikerül majd rendet teremtenem. Miután azonban ugy alakult a helyzet, hogy az e l s ő

mondat valódi érzelmeimmel teljesen összhangban volt, hamar visszanyer- tem biztonságomat és a beszélőfilmbel' debümmel meg vagyok elégedve.

H.

(9)

A H É T 7

AZ ÉN HANGOSMOZIM

Harminc százalékos kedvezménnyel kapják A Hét olvasói Pánczél Lajos uj könyvét

Az én mozim két nagysikerű kö- tete után a közeli napokban hagyja A a sajtót Pánczél Lajos nagy ér- deklődésre számot tarható u j köny- ve: Az én hangosmozim, amely a hangosfilmre vonatkozó minden ér- dekessséget összegyűjtött, ugy, hogy nemcsak a moziba járó közönség, de

a filmszakma tagjai számára is nél- külözhetetlen lesz. A hangosfilm tör- ténetét, Magyarországra való bevo- nulását közel száz érdekes illusztrá- ció kíséretében tárgyalja a könyv, amely érdekes adathalmazt gyüj- tött össze a Magyarországon bemu- tetásra került hangosfilmekről, is- merteti a mozik és a filmvál lalatok

u j szezonbeli programmját, s ilyen- formán ebből a könyvből a közön- ség már most megtudja, hogy mi- lyen filmszenzációk bemutatására kerül sor az u j szezonban. Az én hangosmozim ára két pengő lesz,

A Hét olvasói azonban har- mincszázalékos kedvezménnyel, portómentesen, lakásukra szál-

lítva

kapják a könyvet, ha julius 5-ig P lAO-et bekiildenek a szerzőnek (V., Pannónia-utca 10). Hangsú- lyozzuk, hogy ez a kedvezmény csak julius 5-ig marad érvényben.

BERLINBEN EGY finn pénzcsoport filmre hiteti az első finn hangos

"'met. amely Knut Ham-

•fun Pán cimü regényéből Részül. A finn hangosfilm főszereplői: Wilhelm Die- terle és Lyen Deyers.

ELKÉSZÜLT A NÁ- 'ank is nagy sikerrel ját- szott Hai Tang francia röltozata. Ebben is Anna May Wong játssza a fő- sezrepet

VlRÁGH ÁRPÁD A NE-

ves magyar filmoperatőr, ffki a magyar filmgyár-

fás virágzása idején a Corvin filmgyár első ope- fatőrje volt, több, mint

évtizede azonban külföldön dolgozott, Ná-

Pfüyban felvétel közben varatlanul meghalt.

Negyvenhárom éves volt.

LONDONBAN JTJNIUS

;en — tehát a legna- gyobb holtszezonban —

v°lt bemutatója az Uni-

versal filmgyár jövő évi legnagyobb filmjének, a Remarc/ue regényből ké- szült Nyugaton a helyzet változatlan ... cimü film- nek. A film rendezője Le- wis Milestone is megje- lent a premieren. Miles- tone most európai tanul- mányúton van s legköze- lebbi állomása Berlin lesz.

CSEHSZLOVÁKIÁBAN is előadásra került a Va- sárnap délután, még pe- dig francia és németa változatban

KÉSZÜL AZ ELSŐ LEN- gyel hangosfilm. Cime:

Román dangeraux. Var- sóban fotografálják s a főszereplője a német fil- mekről ismert Betty Aman.

A FÖLD A CIME AZ első nagy bulgár filmnek,

amelyet Stoitscheff, a szófiai Nemzeti Színház igazgatója rendez.

JANNINGS A NAGY- sikerü Kék angyal után most kezdte meg u j film- jét. amelynek Az istenek kedvence a cime. A film

scenáriumát Hans Mül- ler, a Tüzek szerzője irta.

KOMM ZU MIR REN- dez-vous a cime az u j nagy német hangosfilm- sikernek, amelyet Carl Roese rendezett, muzsiká- ját pedig a népszerű Maurice Yvain szerzemé- nyeiből állították össze.

A film főszereplői: Lucie Englisch, Charlotte An- der, Ida Wüst, Paul Mor- gan, Fritz Schulz és Ralph Arthur Roberts FRITZ KORTNER AZ Atlantic felejthetetlen hősének ú j hangosfilm- szerepe — Danton lesz,

amelyet a nyáron visz- nek filmre.

BARCAROLA A CIME Carl Froelich, a Miénk az éjszaka nagysikerű rendezője u j filmjének, amely francia és német változatban készül WALTER JANKUHN, a kitűnő német tenorista, aikt a magyar közönség a Mámorkeringő egyik főszerepéből ismer, Ame- rikába szerződött.

(10)

A H É T 428

A G U S T A F S S O N L E Á N Y

REGÉNY

G R E T A G A R B Ó É L E T É R Ő L A reklámfőnök a társaságában

levő úrra mutatott.

— Bemutatom önnek Ring kapi- tányt, aki filmet készit a Berg- strömről és ebben a filmben önnek is szerepet akarunk juttatni!

Ring kapitány könnyedén meg- hajolt a leány felé, aki elmosolyo- dott. Barátságosan nézett a kapi- tányra, aki a szakértő szemével vizsgálta a fiatal leányt, majd igy szólt:

— A kalapmodellek bemutatá- sára sokkal alkalmasabbnak tar- tom Olga Anderssont, vállalatunk egyik fiatal színésznőjét, a kisasz- szony számára más szerepet tarto- gatok . . . Mindenesetre játszani fog a filmben s készüljön el, hogy már a legközelebbi napokban megkez- dődnek a felvételek . . .

Ring kapitány üdvözölte Greta Gustafssont s azután távozott.

Gretát irigykedve fogták körül a kolleganői:

— Milyen jó neked!

— Játszani fogsz a filmben!

És valaki megjegyezte, inkább évődve, mint komoly jósolgatással:

— Még majd Asta Nielsen lesz belőled!

VII.

Az első film

Néhány nappal később csakugyan értesítés érkezett a Bergström-áru- házba, hogy megkezdődnek a rek- lámfilm felvételei és Berg kapi- tány kérte, hogy a felvételekhez küldjék ki a kiszemelt Greta Gus- tafssont. Greta soha olyan elfogó- dott nem volt még, mint ezúttal.

Tudta, hogy egy kis, jelentéktelen, komolynak nem tekinthető reklám- filmben fog játszani és mégis ugy érezte, mintha az egész jövője, az egész karrierje ettől a szereptől függene.

A közölt időpontnál már egy órá- val előbb megjelent a felvéteíi mű- teremben, ahol a várakozás még in- kább fokozta türelmetlenségét és nyugtalanságát. Végre megérkezett Ring kapitány, de a szereplők kö- zül még csak Greta volt jelen.

A kapitány meglepetten kér- dezte:

— ön már itt van, kisasszony?

Miért jött ilyen korán?

— Féltem, hátha elkésem!

A kapitány nevetett:

— önből sohasem lesz nagy film- star, mert a filmcsillagok hadilábon állanak a pontossággal...

Ezen Greta is elmosolyodott.

A kapitány magárahagyta, hogy' a felvétel előkészületeit csinálja, lassan azonban már gyülekezni kezdtek a film kiszemelt szereplői és Gretának akadt társasága. Több- nyire fiatal leányok voltak, de akadt néhány fiatal színész is. Vi- dám csevegéssel és tréfálkozással telt az idő, mig újra megjelent Ring kapitány és felszólította, a je- lenlevőket:

— Hölgyeim! Uraim! Az öltö- zőkbe!

A műterem mellett voltak az öl- tözők és mindenki mielőtt belépett volna, megkapta a ruhát, amely- ben szerepelnie kell.

Gretának egy kockás lovagló- öltönyt nvomtak a kezébe.

(11)

fiatal leány ugyancsak elcso- dálkozott a feltűnő pepita térdnad- rágon, a csizmán, a sapkán és meg- kérdezte Ring kapitányt:

— Ebben kell játszanom?

— Igen! Igen! Majd meglássa, kisasszony, milyen nagyszerűen fest benne.

Greta nem vitatkozott, hanem felnya ábolta a holmit és eltűnt az öltözőben, amelyet számára kijelöl- tek. Nekilátott az átöltözésnek, de milyen nagy volt a meglepetése, amikor észrevette, hogy a nadrág- ka még egyszer beleférne, a kabát pedig ugy lötyög rajta, hogy majd elveszik benne.

Kinyitotta az ajtót és rémülten kiáltott:

—- Kapitány ur!

Ring kapitány hamarosan, elő- került. valahonnét.

Ki liivt Mi a baj! — kérdezte a folvosó végéről.

— Idejöjjön kapitány ur — szólt mmét Greta —, szörnyű nagy baj Van!

— Micsoda?

— Nézzen rám, kapitány ur! Hi- szen ebbe az öltözékbe még egy- szer beleférek!

A kapitány széles nevetésre fa- kadt:

— Hát ez is baj? Majd meglássa, hogy éppen ennek köszönheti a migy sikerét!

— De hiszen ebben kinevetnek!

— sopánkodott tovább Greta.

— Érmen az kell! Hadd nevessen

<' publikum ...

— Pont rajtam?

— Az is dicsőség... És reklám szempontjából ez lesz a leghatáso- sabb jelenet! Előbb bejön Gustafs- son kisasszony ön, ebben a szörnyű, lompos lovaglóruhában, azután megjelenik más valaki olyan öltö- zékben. amelvet, egyenesen a testére Öntöttek . . . Ebből a kontrasztból remekül kijön, hogy csak az ele- gáns, csak az tip-top, aki a Berg- stEÖm-áruházból öltözködik . . .

A

Greta Garbó 1922-ben

És Ring kapitány megelégedetten dörzsölte a kezeit.

Greta még most sem lelkesedett túlságosan a szerepért, de a magya- rázatra végül is belenyugodott. És néhány perc múlva már benn ődön- gött a műteremben, ahol nagy de- rültséget keltett a lötyögős ruhában.

— Milyen érdekes!

— Mulatságos!

— Nagyszerűen nézel ki!

— Nagy sikered lesz! — hang- zottak a megjegyzések és a meg- jegyzéseket vidám nevetés kisérte.

Greta már ezekből megállapít- hatta, hogy sikere lesz, de mégsem tudott örülni ..

Annakidején, amikor a stock- holmi szinház parfőmfelhős folyo- sóján megjelent és fellobbant szivé- ben a színpad utáni vágyakozás, nem ilyen sikerről álmodozott.

(Folytatjuk)

(12)

10 A H É T

Tapsoljunk-e a moziban?

Becker Éva első dijat nyert pályázata — A felve- tett kérdést oldják meg A Hét olvasói

Nemrégiben pályázatot hirdettünk, hogy A Hét olvasói döntsék el, milyen pályázatot Írjunk ki. A Pályázat a pályázatról győztesei — mint ezt már jelentettük Keller Imre, Becker Éva és Kardos Zoltán voltak. Most, hogy a Slágerversenyt befejeztük, sorra kiírjuk mindhá- rom díjnyertes pályázatát és elsőnek Becker Éva által felvetett aktuális, problémát bizzuk A Hét olvasóinak döntésére:

Tapsoljunk-e a moziban?

Ez a probléma sokkal aktuálisabb, mint az első pillanatra látszik.

Azelőtt a néma filmnél csak nagy ritkán szánta rá magát a néző, hogy tapsra iissse össze a tenyerét, ujabban azonban, amióta hangosfilmet játszanak, amikor a mozi sokszor színpadi és sokszor több, mint szín- padi produkciót ad, önkéntelenül is elindul a taps és egész viharrá fo- kozódik a nézőtéren. Sokszor zug a taps, ami azonban nem mindenki- nek tetszik, mert a tomboló tapsvihar esetleg elfojtja a következő jele- netek szépségét, túlharsogja a beszédet és az éneket. Ilyen körülmények között tehát kérdéses, hogy helyes-e a taps a moziban.

Oldják meg a problémát A Hét olvasói.

A pályázat iránt máris nagy érdeklődés mutatkozik és az eddig be- érkezett válaszok közül a következőket közöljük:

E g y jelenet szépségétől hiába va- gyunk elragadtatva, nem ismétlődik meg ú j r a .

Norton István Szentendrei-ut 22 A taps: a tetszés önkéntelen kitörése.

A tenyerek belső szükségességtől h a j t - va verődnek tapsra, afelett tehát kár vitatkozni, hogy tapsoljunk-e vagy sem? H a van olyan jelenet a filmben, amely az átlagot, messze túlszárnyaló érdeklődést vált ki a nézőből, akkor jön a taps magától.

fíeller Imre Lőrinc utca 72

Az öt legötletesebb pályázó között könyveket sorsolunk ki. Az el- ső tiz, a második öt, a harmadik három, a negyedik és ötödik pedig

egy-egy könyvet kap. Pályázati határidő: július 10. A pályázatokat

— amelyeket hétről-hétre leközlünk — A Hét szerkesztőségébe (Király utca 3.) kell beküldeni, az alábbi szelvény kíséretében.

Nagyobb mozipremiereken m á r kö- telező a szmoking. Társadalmi előkelő- ségek jelennek meg. A mozivászonnak ma m á r n a g y szinpadi starok a csil- lagai.

Csupa szinházszerüség. Pont a tap- solásban m a r a d j u n k el? Tapsoljunk!

Forgács Erzsébet Bajnok-u. 28.

Előbb ki kell találni a szép jelenetek megismétlésének lehetőségét, azután tapsolhatunk.

Bartók Irma D é v a v á n y a

P á l y á z a t i s z e l v é n y

Tapsoljunk-e a moziban?

Pályázó neve és lakása:

Pályázatomat csatoltan küldöm.

(13)

A II É T 13

A kis Conrad Veid*

Egy színész sorsa az éleiben és a hangosfilmen

A berlini mozikban hó- napok óta rendkívüli si- kerrel pereg G. W.

Eabst, az ismert filmren- dező u j filmje, amelynek

Mindkét fiatal tehetség első szereplése szép si- kert hooztt és mindkettő p á l y a f u t á s a tovább iveit.

Diessl következő filmje Westfront 1918 a cime. Az élő holttest K a r e n i n A Westfront, 1918 az film- V i k t o r j a volt és ebben a ben, a m i t Remarque re

Kénye a könyvpiacon je- lentett. jóllehet a West- front 1918 is egy igen népszerű és eddig tizen-

ei)l) nyelvre lefordított regénynek a változata.

Ernst Johannsen a szer- zője ennek a regénynek, amelynek nevezetessége, bogy — R e m a r q u e hires regényét több, mint egy évvel megelőzte.

Most, hogy filmre ke- rült, hihetetlen érdeklő- dés kiséri és ebben a nagy sikerben á regénv és a film kvalitásai mel- lett n a g y része van egy fiatal szinésznek, aki m á r néhány filmben eddig is szerepelt, a-' oroszlán- körmeit azonban a West- front 1918 főszerepében m u t a t j a meg.

Ez a szinész: Gnstav Diessl.

A németek csak ugy b i v j á k : a kis Conrad Veidf. minthogv a n a g y nőmet művészhez exte- riőrben és iátékstilus- ban e g y a r á n t hasonlít.

Most m á r a népszerü-

"Aif< »« i~f>?ri hasonlítani

" nagy Conniéhoz.

e.iistpV T)ies«l két év élőn a, ördöai játszma cimü filmUon Mint fel. Ez a film különben két fia- lni tpüetsé"- elindulását jelentette mert — keve- sen tvdink — ebben star- tolt Rrigítte Helm is.

akinek ez volt a próba- filmje a Metropolis előtt.

filmben, amely a hangos- éra előti esztendő leg- jobb némafilmje volt, még m a r k á n s a b b a n ki- bontakozott a fiatal szi- nész filmjátszó készsége.

Guustav Diessl u j állo- m á s a az Asszonyok ke- gyence cimü film, amely- ben tulajdonképpen a Mosjoukin által is meg- rajzolt Kean a l a k j á t vi- szi a vászonra modern miliőben, de ebben a nagy konkurrenciában is megállja a helyét és di- cséretesen oldja meg a rendkívül nehéz felada- tot.

J ö n a hangosfilm!

Vannak filmkarrierek, amelyek megfeneklenek.

a Diessl-é tovább ivei, minthogy megvan a szín- padi r u t i n j a is, az orgá-

n u m a nagyszerű, beszéd- technikája remekül ér- vényesül a filmen. Pllső hangos szerepe a West- front 1918, amely négy katona sorsát rögzíti a mozivászonra és négy katona megrázó, szivbe- markoló sorsán keresz- tül érzékelteti, hogy mi volt a n a g y világégés, mi volt a szörnyű há- ború.

Gustav Diessl együtt él ezzel a szerepével, nem csoda, hiszen az éle- tét játssza, az elmúlt éve- ket éli ú j r a . 1918-ban.

m int tizenhétesztendős fiatal fiu bevonult kato- nának, a tiroli császár- vadászokkal hamar a frontra került s b á r ek- kor m á r közeledett a háború vége, sok nehéz csatát harcolt végig és a legviszontagságosabb időkben tudta meg, hogy mi a háború.

1918-ban harcolt. A Nyugati fronton ...

És most ú j r a élte ezt az időt a filmben —

Westfront, 1918...

Gustav Diessl és Claus Klausen, a Westfront 1918 főszerepeiben

(14)

14 A H É y

AUTÓ, MOTOR; V/ZISPORT, ÚSZÁS. TENNISZ. FOOTBALL, STRAND, NYARAL ÁS. UTAZÁS Rovatvezető: SALACZ TIBOR

gezziik e szomorú eseményeket, &A látjuk, hogy a disz és pompa — a®1

nálunk olyannyira közismert — az ál*

dozatnak kijutott. Megérdemelte — ezt vitatni nem lehet és mi mégis u?>"

gondolnánk, hogy ez nem igy vaü rendjén. Talán mégsem akkor kelleti®

ünnepelni uzt, amikor már kötelessé?' teljesítés közben életét vesztette, ha*

nem a disz és pompa helyett — talán mégis okosabb lenne, ha az illetékesek

— a nui It tapasztalatain okulva — 8

derék és becsületes rendőreinket me?"

védenék az ilyen megrendítő szeren*

csétlenségektől. London nagy városi

— valamivel nagyobb, mint Budapest

— és igy forgalma is nagyobb, mint fővárosunkká. Az angol rendőr élete mégis nagyobb biztonságban van.

mint a mi rendőreinké, mert őrhelye stabilan kiemelkedik a forgalomból és ha mégis az úttesten kell állnia, ugy sötét egyenruháját foszt'oreszkáló, vi- lágító karszalag teszi messziről felis- merhetővé. Mindenütt e kerek világon elsősorban arra ügyelnek, hogy a ve- szélyes szolgálatot teljesítő rendőr életét megvédelmezzék, hogy a forgal- mai minél jobban leegyszerűsítsék és minél biztonságosabbá tegyék.- A mo- dern metropolisok rendőrei — legalább is éjjel. <le sok helyen nappal is — "

járdán állanak, mert hiszen helyettük dolgozik a lámpa, amit pedig elütni nem lehet. A sok szakértőnk külföldi tanulmányútján talán mégis okosabban tenné, ha a „P"-rendszer helyett az óvatossági rendszabályokat tanulmá- nyozná. hogy a magyar rendőr életét biztonságban tudjuk, nemcsak most.

hanem akkor is, ha sokszorosára nö- vekszik a mai forgalom.

Misztikum, titokzatosság ez a kérdő- jelekké alakult öl számjegy, amely egy vérlázító, lelketlen gaztett megtor- lásáért kiált. Nemrégen késő éjszaka egy hatalmas turaautó robogott ki a Margitszigetről, útjában halálra gá- zolva egy derék, kötelességét teljesítő rendőrt, aki vérében fetrengve terült el az ut porában. Az autó nem állt meg, hanen vad száguldással megszö- kött. A bűnös menekülése a mai napig is sikerrel jár és éppen ez az, ami ezt a gazságot felette misztikussá teszi.

A gázoló autó előzés közben okozta a szerencsétlenséget és igy a megelőzött autó utasainak feltétlenül látniok kel- lett a gyilkos menekülését, de mind- ezeken kiviil még gyalogjáró szem- tanúi is voltak a szerencsétlenségnek.

Vannak tehát, akik közelről látták a tragédiát és csodálatos, mégis múlnak a napok anélkül, hogy a tettes az igazságszolgáltatás kezére kerülne.

Hiába volt rádiókörözés, autórazzia és hiába voll minden, a tettes eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ma még pozitive nem tudni, hogy kik voltak az autó utasai, azonban az tény, hogy bárkik is legyenek, semmivel sem kü- lönbek a legaljasabb és minden em- beri érzésből kivetkőzött utolsó go- nosztevőnél. Azt mindannyian jól tud- juk, hogy a mai rohamosan fejlődő közlekedés sajnos elkerülhetetlen bal- esetekkel jár. azonban annál becste- lenebb dolgot el sem tudunk képzelni, hogy a szerencsétlenség okozója egy- szerűen kereket oldjon. Szégyen és gyalázat, hogy vannak, akik ilyesmire képesek és ha már vannak, ugy kézre- keriilésiik után megérdemlik, hogy a hatóságok az elképzelhető legsúlyosabb büntetéssel példát satuáljanak, mert ez az embertelenség a bün megtorlá- sáig az egész autótársadalom szégyene.

A szomorú tragédia megtörtént és

azon segíteni sajnos már nem lehet.

A kötelesség áldozata diszes temetéssel örök nyugovóra tért. magára hagyva kicsiny gyermekét özvegy édesanyjá-

val. Álljunk meg egy szóra! Ha össze-

Autóbiztosítás

Pénzintézetek Országos Biztosító Rész- vénytársasága, Budapest, V., Sas-u. 1

Motorkerékpár

„NORTON" vezérképviselet, Bauor József, Budapest, VII., Elemér-utea 41

a

(15)

A H f i T

S z e r e l e m - 1930

KERT, MÁRKUS-PARK

<METR0 HANGOSFILM) 8 felvonásban

Főszereplők: Joan Crawford, Rod Éa Rocque, Douglas Fairbanks jr.,

Anita Page, Edward Nugent, Jo- sephine Dunn, Albert Gran Billie, a milliomos Bickering Brown leánya, gyermekkora óta is- Dieri Gilt. Kettőjük között évek óta meleg barátság fejlődött ki és hall- gatólagosan megállapodtak abban,

hogy férj és feleség lesznek, ami- kor' eljön ennek ideje. Tervüket azonban nem valósíthatják meg, míg Gilt, ki diplomáciai pályára ké- szül, ki nem nevezik a párisi követ- séghez. Billie, akit a véletlen össze- hoz Glen Abbot-tal, az ismert poli- tikussal, ennek befolyását akarja felhasználni Gil érdekében. A poli- tikus és Billie mindig több és több időt töltenek egymás társaságában, mig végre arra eszmélnek, hogy szeretik egymást.

Eközben Billie barátnője, Baby is megismerkedik Gillel: a fiatal leányka csakhamar mély vonzal- mat érez a kedves fiu iránt, szerel- mét azonban elpalástolja, nebogy Billie tudomást szerezzen érzel- meiről.

Billie befolyása csakhamar meg- hozza gyümölcsét — a várva-várt kinevezést Gil számára a párisi kö- vetséghez. Billie adott szavát nem ak arja megszegni és nyilvánosságra hozza eljegyzését Gillel.

Abbott, ki komolyan szerelmes Bil- He-be, heves szemrehány.ással illeti a leányt kétszínű játékáért és vé- gül is külföldre utazik, hogy fele- dést keressen.

Billie-t az események gondolko- dóba ejtik és ráeszmél . arra, hogy nem játszhat büntetlenül mások ér-

15 zelmeivel. A véletlen felfedi előtte Baby titkát is, megtudja, hogy Gil és Baby szeretik egymást. Ezek- után Billie elviselhetetlennek talál- ja annak gondolatát, hogy miatta a két ifjú boldogtalanná váljék: mint- hogy más kiutat nem tud találni, apja előtt kijelenti, hogy Gil már nem kívánja őt házastársul és hogy egyedül utazik Európába, mig a törvényszék hivatalossá nyilvánítja a válást.

Az idő múlik, a lapok hirül hoz- zák Billie és Gil válását.

Egy szomorú napon Billie párisi lakásának ajtaja feltárul és belép Abbott. Boldogan borulnak egy- más vállára, szerelmüket immár semmi sem zavarhatja többé.

A fekete domino

Auber világhírű vigoperája filmen 10 felvonásban. Rendezte: Viktor Janson. Főszereplők: Harry Liedt- ke, Vera Schmitterlöw, Plans Jim- kermann és Verebes Ernő.

(ANTAL-E I LM) MÜ.JÉG Páris a diplomaták városa, ahol

még a nemlétező államoknak is kö- vetségei vannak. Ilyen állam Mo- rea köztársaság is, melynek nagy- követe Káint Luca gróf, attaséja Horace de Massarena, főtitkára Leonidas Elfort, titkára pedig egy zöld ifjú, aki Juliano névre hallgat.

Horace de Massarena, a daliás at- tasé ugyancsak vidám fiatalember.

A nők kedvence, aki éjszakánként a különbőz mulatóhelyeken fojtja pezsgőbe honfiúi bánatát. Egy ilyen kirándulás végén furcsa kalandba keveredik, melynek csattanója, hogy becsípve egy idegen díványon elalszik és csak harmadnap ébred fel egy lezárt butorlerakatban, hová a pamagot időközben beraktá- rozzák. Az esetet megírják a la- pok és az attasé ur állását veszti.

STERNBERG

VILAGMARKAS

MODELLÜ

H A N G S Z E R P A L O T A , R Á K Ó C Z I - Ú T U

ö O

V BESZELOGEPE* K 0 F F E R

(16)

16

Helyére a stréber E l f o r t kerül, ki- nek felesége az a t t a s é v a l régóta ka- cérkodik. De épugy kacérkodik vele Zizi Loraine művésznő is, a nagy- követ ideálja. A n a g y k ö v e t leánya, a szép kis A n g é l a p e d i g f o r m á l i s a n szerelmes a délceg attaséba.

H o r a c e a diplomata-bálon egy fe- ketedominós hölggyel ismerkedik össze, kinek az a r c á t sem l á t j a . K i s f l ö r t . . . egy b u j a t a n g ó . . . n é h á n y f o r r ó csók s a z u t á n a feketedominós hölgy eltűnik.

D e a következő napokon csakha- m a r életjelt ad titokzatos leveleivel.

H o r a c e m i n d i g m e g f o g a d j a titkos

A H É 1' t a n á c s a i t s igy neki köszönheti, hogy állásába c s a k h a m a r visszatér, a n a g y k ö v e t pedig ismét annyira megkedveli, hogy A n g é l á t eljegy^1

vele.

Csak a Művészbálon találkozik össze a feketedominós hölgy a bá- lás attaséval, ki azonban töredel- mesen m e g v a l l j a , hogy menyasz- szonya van, kit legalább u g y szeret, m i n t őt, a fekete dominót. A nő D"

veti álarcát. K i d e r ü l , hogy Angéla és a feketedominós hölgy ugyanaz a személy. H o r a c e kettős boldogság- gal k a p j a k a r j a i b a kis menyasz- szonyát.

Tolnai Ica. Panaszko- dik, hogy eddig már két helyen érdeklődött Wal- ter Janssen cime után és egyik helyen sem tud- ták megmondani, ezért fordult most A Hét-hez.

Mindjárt itt kellett vol- na kezdeni, akkor már régebben tudja, hogy Janssen: Berlin, NW 40 In den Zeiten 9 szám alatt lakik. Walter Jans- sen egyébként nem most.

a Miénk az éjszaka és a Szivek szimfóniája cimü hangosfilmekben tünt fel.

Régi, neves szinpadi szí- nész. de voltak kiemel- kedő filmsikerei is. Fritz Lang első nagy filmjét, amely nálunk Az éjféli vándor cim alatt pergett, Lil Dagover és Bernhard Goetzke mellett ő vitte sikerre. — Régi olvasó.

Budapesten nem lehet kapni a kérdezett lapot Legtanácsosabb, ha va- lamelyik hir Lapügy n ök- ségen keresztül rendeli meg a kért számot... — M. E. Igo Sym cime:

Berlin Schöneberg Inns- bruckstrasse 16. Feltétle- nül németül irjon. mivel

a művész magyarul nem tud. — Három grácia. A kért címeket itt adjuk:

Vera Schmitterlöw: Ber- lin - Halensee. Nestor- strasse 1., Eva von Ber- ne: Barlin-Grunewald, Hubertusallee 13 és Vi- vian Gibson: Berlin- Charlotenburg, Schwarz- burgallee 7. — Auto- grammbolond. Lillian Harvey szivesen küld autogrammot. A cime:

Berlin-Westend, Ahorn- allee 16/17. — D. G. Eb- ben az ügyben szívesked- jék Lenkei Zsigmondhoz fordulni (Royal-szálló), aki A Hét-re való hivat- kozással szivesen megad minden felvilágosítást. — Z. Olga. Panaszkodik, hogy grammofonlemez- ről nem tudja A Hét slá- gerpályázatán győztes Pagans Love Song an- gol szövegét megtanulni.

Kisegítjük a nagy baj- ból és itt adjuk a refrén angol szövegét: Come with me where monbe- ams Light Tahitian skies And the starit waters Linger in your eyes. Na- tive bilis are calíing, To

theui we belong, And w'ell cheer each other Kith the Pagan Love Song. Sok szerencsét 3 tanuláshoz. — Kíváncsi- Dolores del Riónak 3 jövő szezonban jön eg/

nagy filmje: A tüz leá- nya lesz a cime. Ez az első hangos D. d. R. film- A Hét hü olvasója. Szí- veskedjék beküldeni, egY hét leforgása alatt elin- tézzük. Természetesen 3

megfelelő bélyegeket szí- veskedjék mellékelni 3

leveléhez. — W. István- Levélben válaszoltunk. — Fogadás. Greta Garbó 17f cm. magas, ez a ma- gasság tehát egyáltalán nem abnormális, legfel;

jebb a törpe amerikai starokhoz szokott szem látja óriásnak. — Kér- dés-felelet. Clara Bo^

1906 auguszus 8-án szü- letett. — fí. Henrik. M- Endre és D. Dániel. Le- vélben váloszoltunk. — Több levélre a jövő szám- ban válaszolunk.

A szerkesztésért és ki- adásért felel:

Pánczél Lajos Viktória-nyomda, VII.. Király-utca 3. A nyomdáért felel: Goldstein J.

(17)
(18)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :