Apparatus medicaminum : tam simplicium quam praeparatorum et compositorum in praexeos adiumentum consideratus

Teljes szövegt

(1)

A P P A R A T V S

M E D I C A M I N V '

T A M S I M P L I C I V M

Q _ V A M

P R A E P A R A T O R V M £ T C O M P O S I T O R V M I N P R A X E O S Á D I V M E N T V J U f e

C O N S I D E R A T V S

VOLVMEN QFARTFM.

A V C T O R E

• JO. A N D R E A M V R R Á Y D .

E Q V I T E O E D . F . . D E W A S A

M . W U T A N N . R E G I A C O N S 1 J.TIS A V L . l ' J J O K E S S O U E M E D I C . E T

* B O T A N . O . I N A C A D . 11. O O T T J X G . r R A E K E C T O 1 J O R T I &.

B O T A IC. S O C I K T A T V - M S C J i v N ' T I A R V M GOTTING. S T O C K H O L M . V l ' S A L . « O T f i E N D . h W D . F L6R E U T . L . V G D V X . D I V t O X . A V R K L .

E T V L l S S l N G . M E D 1 C A K V M P A R I S . K A X C . E T HAVA'.

A T Q V E O E C O N O M I C A R V M B E R K . f ' E L L ^ f i i i O R G O l ' H l L , . E T P A R I S . MEMÜHO.

GOTT IN GAE

'lpud JO. CHRIST. DIE TER ICE.

1 7 8 7-

(2)
(3)

V ? . . íj

V O L V M E N Q V A R T V M . STIRPES.

Dumoíac. O l e r a c e a e .

T r i h i l a t a e . S c a b r i d a e .

T r i c o c c a e . V e p r e c u l a e .

(4)

•#/.4/.

(5)

O R D O X X X V I I .

D V M O S A J E .

R H A M N V S .

L I N N . Syfl. veg. p. 194. Gen. pl, p. 107.

Pharm. R H A M N I C Á T H A R T I C I f . S P I N A E C E R V I N A E Baccae; Cortex.

[hamnus catharticus; f p i n i s t e r r n i n a l i b u s , flori- b u s q u a d r i f i d i s d i o i c i s , f o l i i s o u a t i s , c a u l e e r e f t o L I N N . Syfl. I. c. R h a m n u s c a t h a r t i c u s c . B . I c o n : R E G N A U L T Botanique, L e N e r p r u n . F r u t e x a l t i o r , i n d u m e t i s e t m o n t a n i s v u l g a r i s , A r t e m t o p i a r i a r n p r o f e p i b u s v i u i s h o r t o r u m a d n n t t i t .

Appar. nudie, Vol IV, A B A C C A K

4 Z 2 .

(6)

% * D V M O S A E .

. , B A C C A E f u b r o t u n d a e m a g n i t u d i n e p i f i , n i t i d a e , p u n c t o e l e u a t o i n a p i c e n o t a t a e , m a t u r i t a t e n i g r i - c a n t e s , i n c l u d u n t p u l p a m i u c c o f a m p r o f u n d e v i r i - d e m , o d o r i s n o n n i h i l i n g r a t i , e t f a p o r i s a m a r i c a n t i s f u & a c r i s nauieoíi, f e m i n i b u s q u a t u o r o u a t i s f u b t r i - g o n i s . V i a l u u t n p u r g a n d i i a m d u d u m c l a r u e r u n t ; i d q u o d f r u t i c i s n o h i e n i a m fignificat E t h a e c q u i d e m e f t i c a c i a f e f e a d e o i n c a r n e m t u r d o r u m f i m i l i u m q u e a u i u m , q u a e e a s a u t u m n o a u i d e i n g e - r u n t , t r a n s f e r t ; q u i e n i m i i s d e n i t e m p o r e m a t u r a - t i o n i s b a c c a r u m veícuntur, c r e b r i o r e s a l u i d e i e d i o n e s e x p e r i u n t u r (H O M B E R G i n Mem.dePac. d. fc. de Paris

1 7 1 2 . p.9.). I n q u i b u s d a m h o m i n i b u s h a u d finetor- m i n i b u s m o l e i t i s f e f e e x f e r i t , n i f i d i l u e n t i a c o m m o d a f u p e r b i b a n t u r , e t c o m i t a t u r e f f e c t u m ficcitas o r i s e t f a u c i u m . B a c c a e r e c e n t e s v i g i n t i c i r c i t e r q u i b u s -

d a m l u f f i c i u n t . A l i i v t u n t u r e o fi n e f u c c i e a r a m expreíH v n c i a v n a (B O E R H . de viribus medic. p.%c%.

s c o P O L i FI. Camioí. ed. I . p. \'jo.) P u l u i s t o f t a - r u m e t i a m l o c u m h a b e t a d drachmám v n a m ; p r o

d e c o t t o a u t c m drachmáé d u a e c o m m e n d a n t u r (L I N N . Amom. acad. Vol. 7. / 7. 3 0 0 ) . S e d n o f t r o t e m p o r e f y r u p u s e x i i s p a r a t u s f e r e v n i c e i n d i g n i t a t e e l f .

V f u i p i d o r i o q u o q u e i n f e r u i u n t b a c c a e , p r o c o l o r e v i r i d i víitatiffimo , G a l l i s Verd de Veffte,

G e r m a -

(7)

R H A M N V S C A T H A R T I C V S . j G e r m a n i s Safftgrün, d i c l o , q u i a d C h a r t a s c o l o r a n - d a s e t i m a g i n e s m i n u t a s p i n g e n d a s p r a e c i p u e p l a c e t . S a c c u s fcüicet i l t a r u m p o f t p e r f e c T a m m a t u r a t i o - n e m a d m e l i i s f p i f f i t a t e m d e n f a t u r , e t f o l u t i o n e a l u - m i n i s a q u o f a a d m i i t a i n t r a v e f i c a m c a l o r i s o p e f i c - c a t u r ; a c c e d a t t u m e i u s d e m f o l u t i o i n a q u a , c o l a - t i o e t f u b f e q u a e u a p o r a t i o (D U H A M E L D E M O N C E A U

Traue des arbres et arbußes tom. 2. /?. 2 1 5.). O m i t t o m i f c e l a s a l i a s , q u i b u s p r o v a r i i s c o l o r i b u s a d t i n - g e n d a m l a n a m , c o r i u m , o p p o r t u n u s e u a d i t ; n c c t a n g o c o l o r u m d i u e r f i t a t e m p r o g r a d u m a t u r i t a t i s b a c c a r u m v a r i o ( V i d . L I N N . Fl. Suec. j». 72.). B a c c a e Rhanmi infeBorii L I N N . Mant.I. p.4.9. G a l l i s Grames d'Avignon, a q u i b u s d a m i n v f u m i i t u m p i c t o r i u m e t t i n c i o r i u m p r a e f e r u n t u r {Hiß. dej'acad. d. fcknces 1772. p. 5 4 . )

C O R T E X medius i n f t a r c o r t i c i s S a m b u c i a l u u m f o r t i t e r m o u e t , f e d fimul v o m i t u m c i e t (A L L I O N I

FL Fedemont. Tom. 2. p. 130.). H o d i e d e f u e u i t .

N o n a t t i n e t , h i c d e c o r t i c i s i n t i n g e n d o p r a e - f t a n t i a p r o c o l o r e l u t e o e t p u r p u r a f c e n t e ( V . L I N N .

Oländfka och Gothländfka JRefa p. f p . 177. 205;) m u l t i s d i c e r e .

PRAEPA-

(8)

4 D V M O S A E . P RAEPARAT A ET COMPOSITA.

S Y R V P V S D E R H A M N O C A T H A R T I C O f . D E S P I N A . C E R V I N A £ S Y R V P V S D O M E S T I C V S Pk. Würt. p.Z\Q.

A d h u i u s normám f u c c o b a c c a r u m m a t u r a r u m m u l t a a r o m a t a a d d u n t u r . P a u c i o r a a d m i f c e t Pharmaco- poea Lond. p.&2, A d d i t a m e n t u m h o c fine d u b i o

c o r r i g e r e f a p o r e m e t t o r m i n i b u s p r a e c a u e r e p r o f c o p o h a b e t , i n g r a t u s t a r n e n f y r u p u s m a n e t . S i m - p l e x p r a e f t a t (Ph. Edinb. p. 62, e t Cod. med. Parif.

p. 34..) e x f u c c o d e f e c a t o e t f a c c h a r o coétis.

E f f i c a c i t e r a l u u m m o u e t , n o n a b s q u e i n c o m m o d i s , q u a e f u p r a r e d a r g u i ; v n d e c o n c e d e r e e u n d e m n e q u e o a d m e c o n i u m i n f a n t u m r e c e n s n a t o r u m e x p e l l e n d u m , q u o d q u i d e m n o n n u l l i f u a d e n t ( e . c.

Ph. Würt. 1. c ) . I n h y d r o p e n o m i n a t i m , i m o a f c i t e p r o f u b d u c e n d a l y m p h a c o l l e c i a m u l t i s p r o b a t u r , v e i f o l u s a d v n c i a m v n a m (R I V E R . pra%. tik I I . cap.6. p. 4 4 . ) , a d d u a s (B O E R H. /. c ) , v e i a l i i s p u r g a n t i b u s m i x t u s (C H O M E L UfueíL tom. I . p. 19.

S Y D E N H . Oper. p. 488.)« S e d n o n e f f e f t u m p r a e f t a t , n e c c o n d u c i t , niíi c o r p o r e o p p o r t u n o ,

q u i n a d e o h y d r o p e m p e r t i n a c i o r e m r e d d i t ; i d q u o d i n g e n u e f a t e t u r f u m m u s S Y D E N H A M U S, q u i fiduci'a i u u e n i l i i n c a f u fingulari, q u o v o t o r e f p o n d i t , d e - c e p t u s , p a u l l o p o f t e r r o r i s a g n o f c e n d i occaílonem

i n g t a -

(9)

R H A M N V S F R A N G V L A . f i n g r a t a m n a c t u s e f t . . C a u t i o i g i t u r e a d e m hic r e d i t , q u a i n v n i u e r f u m i n b i u i o i n t e r d i u r e t i c a e t p u r g a n t i a p r o e d u c e n d a l y m p h a ^ h y d r o p i c o r u m

o p u s e f t . ' R O B Cod. Pari f. p. 4 7 . S u c c u s b a c c a r u m e x -

p r e f f u s a d ípiífitudinem m e l l a g i n i s c o q u i t u r . E f f i c a x e t p r e t i o e x i g u o q u o q u e p a u p e r i b u s c o m m e n d a b i l e . I n p i l u l a s p u l u e r e q u o d a m redaäum f a c i l l i m e c a p i - t u r , v t a d e o íimplex c r e t a e m i f c e l a f u f F e c e r i t . (Gentlemans Magazine 175*?. Sept. p.401.).

4 2 ? .

• Pharm. F R A N G V L A E Cortex; JBaccae.

Rhamnus Frangula; i n e m r i sJ v f l o r i b u s m o n o g y - n i s h e r m a p h r o d i t i s , f o l i i s i n t e g e r r i m i s L I N N .

Spec. pl. p. 2S o . A l n u s n i g r a b a c c i f e r a c . B . F r a n g u l a D Ó D O N . Pempt. p. 7 8} . I c o n : FI.

Dan. tab.2-]%. R E G N A U L T Botan. L a B o u r g e n e . A r b o r m i n o r i s ftaturae l o c i s h u m i d i s c r e f c e n s .

C O R T E X medius f i a m i m c o l o r e m p r a e f e f e r t ;

% vndé m a n d u c a t u s f a l i u a m i n f t a r R h a b a r b a r i t i n g i t , e t a q u a m v t i e t f p i r i t u m v i l l i i n f i c i t t i n c l u r a f a t u r a t e l u t e a . A d c o m m u n e m c o n f e n f u m v i o l e n t i u s p u r - g a t i n t e r t o r m i n a e t n a u f e a m , n e c r a r o v o m i t i o n e s .

A j V n d e

(10)

6 . D V M O S A E .

V n d e nonniíi h o m i n i b u s f o r t i o r i b u s , q u a l e s r u r i d e g u n t , c o n c e d i p o c e f t . S u n t q u i m i t i u s d e illó f e n t i u n t , i n t e r q u o s M A T T H I O L U S (7?Z D I O S C . ed, c . B . p. «-\-)> q l u a l u u m íme v l l o i n c o m m o d o f o i u e r e e t iecúr b e l l e e x p u r g a r e a c r o b o r a r e i n n u i t . L' i N N i i u s (Jmoen. Val 7. p. 5 0 0 . ) i n t e r p r a e f t a n t i o r a p u r g a n t i a r e f e r t . E t h i c q u i d e m a r i d u m d e f i d e r a t , íine d u b i o i d e o , q u o d r e c e n t e m q u i d a m v e h e m e n t i u s c o r p u s a f f i c e r e f u f t i n e n t ( D Ó D O N . Pempt. /7.78^.).

P r a e e u n t e i g i t u r i l l . v i r o i n f u n d e n d u s v e i d e c o - q u e n d u s c o r t e x c e r e u i f i a f e c u n d a r i a a d t e r t i a e p a r t i s i a d t u r a m , p o n d e r e v n c i a e d i m i d i a e p r o v a l e n t i o r i - b u s , e t d r a c h m a r u m d u a r u m p r o d e b i l i b u s . S i c q u e i n c h r o n i c u s q u i b u s d a m m o r b i s h y d r a g o g i e g r e g i i n o m e n túlit. I n f u e t i t a r n e n v f u s . I n c o n f t i p a t i o n e b o u m c e r t a m e d i c i n a p r o n u n c i a t u r (L I N N . FI.

Suec. p. 7 2 . ) .

C o r t e x i n t e g e r ( h u n c f c i l i c e t i n t e l l e f l u m p u t o ) , q u i f a p o r e m g r a t e a m a r u m e t a d f t r i n g e n t e m h a b e t , e g r e g i u m a n t i f e p t i c u m e f t , p r o u t f o l u t i o n e extraäi e i u s , m e t h o d o G a r a y a n a p a r a t i , c o n f t a t . H a e c e n i m ' c a r n e m b u b u l a m v e i f a n g u i n e m humánum c o n g r u m a t n m f u b i u f t o c o l o r i s g r a d u e f f i c a c i u s a d e o , q u a m íal c o r t i c i s P e r m i i a n i eüent. a p u t r e -

d i n e

(11)

R H A M N V S Z I Z Y P H V S . ? e i n e d e f e n d i t (B U C H O E Z chym. Verfuche über antifept.

Subflanz. p.%2 fq.)

B A C C A E d u l c e s f u n t , e t p a r i t e r a l u u m e f f i c a c m s n o u e n t . V i x v n q u a m t a r n e n a m e d i c i s p r a e c i - p ' u n t u r . S e m i n a l o t i u m p e l l u n t (M Ü L L E R Mujf.

Ofá. 7 Samml. p. 9 7 . ) .

T i n g e n t e s p a r t i c u l a e p l u r i b u s p a r t i b u s h u i u s a r b t d s iníident. N e m p e c o r t e x l a n a m c o l o r e e flauorubro i m b u i t , e t f i n o n p r o f u n d o , fólia e t b a c c a v i r i d i .

4 2 4 .

Phi-m. I V I V B A E Baccae £ I V I V B A E . Rhamnus Zizyphus; a c u l e i s g e m i n a t i s , alteró

r e c u r u o floríbus d i g y n i s , f o l i i s o u a t o - o b l o n - g i s L i N N . ^ y / , veg. p.i<j6. I u i u b a f y l u e f t r i s c. B .

ß l u i u b a e - n a i o r e s o b l o n g a e c . B. Z/ifv<poe G r a e c i s r e c e n t i o r i b ^ v t A C T U A R I O , S I M E O N I S E T H O .

I c o n : R E GNI J L T Botanique, l e I u j u b i e r . A r b o r e x i g u a , e x y r i a a S E X T O P A P I N I O c o n f u l e i n , I t a l i a m t r a n s l ^ (P L I N I U S Hb. Í U cap. 1 4 . ) .

H o d i e t a m i b i , q u a m i n H i f p a n i a , G a l l i a i n f e - r i o r i , a l i i s r e g i o ; b u s auüxalioris E u r o p a e f p o n t e i n f o l o fieco crei«;, c u l t u r a a u t e m f r u c t n s , c u i u ' s A 4 p o t i l T i -

(12)

'S D V M O S A E . potiífimum r a t i o h a b e t u r , p r a e f t a n t i o r f i t . I n n o i t r i s h o r t i s flores m o d o f e r t , p e r h i e m e m i n h y b e r n a c u l o f e r u a t a .

B A C C A o f f i c i n a r u m , q u a m e l e g a n t e r q u o a d o m n e s p a r t e s d e p i n x i t I I I . D U H A M E L (Arbres ,'et Arbufles tum 1, p. >77.) e f t d r u p a o u a l i s m a g n i t u - d i n e e t i i g u r a O l i u a e , c u i u s e p i d e r m i s r u b r a o b u e - f t i t p a r e n c h y m a m o l l e , f e d e x f i c c a t i o n e f p o i i g i o - f u m e t a l b i d u m , i n t r a q u o d n u x o b l o n g a a f p e r a

v t r i n q u e a c u t a b i l o c u l a r i s f e m i n i b u s d u o b u s l a t e t . Zi^vtpa v e l v o c e n o n n i h i l m u t a t a b a c c a e g r a e c i s d i d a e , I u i u b a e A r a b i b u s . R e c e n t e s i n r e g i o n i b u s , v b i f r u c i u s m a t u r e f c i t , e d u n t u r . N e c a p u d n o s , , v b i nonniíi r u g o f a e I u i u b a e c o m p a r e n t , d u l c e d i n e

g r a t a d e f t i t u u n t u r c u m m u c i l a g i n e c o n i u n d a . E t h a e c q u i d e m i a m o r e f e f e d e c l a r a t , m a n i f e f t i u s a u t e m d e c o d i o n e , q u a e f i p a r c i o r i i u f t o a q u a f i t , l i q u i - d u m f p i f f i t u d i n e f u a f a f t i d i u m p a r i t . I n u o l u e r e a c r e , i n c r a f f a r e h u m o r e s , e t l u b r i c a r e a t q u e r e l a - r x a r e fibras v a l e n t . I n a f f e d i o n i b u s p e d o r i s i d e o p r a e p r i m i s , v t r a u c i t a t e , f p u t i s länguentibns, l a u - d e m t u l e r u n t o l i m , i t e m i n ftranguria a l i i s q u e d o - l o r o f i s v i a r u m vrinariarüm m a l i s . Q u u m v e r o C a r i c a e , P a f f u l a e q u e i i s d e m v i r i b u s i n f t r u a n t u r ,

p r a e f e -

(13)

R H A M N V S Z T Z Y P H V S . 9 p r a e f e r e n d a e h a e I u i u b i s íunt, v t q u a e e x t r a pátriám

v i x niíi a r i d a e , c o r r u p t a e v e i v e r m i b u s e x e f a e f u p - p e t u n t . H i n c e t f e n f i m v f u s i n i n f u f i s e t decoäis d e f u e u i t . S u p e r e f t h o d i e e x a n t i q u i o r i b u s f o r m u - l i s o f f i c i n a r u m v n i c e

S Y R V P V S D E I V I V B 1 S PL W. p.2I2. a d MESUéN r e f e r e n d u s , e t f t f e r i o r i t e m p o r e m u t a t u s v a r i e f u i t . N i m i s c o m p o f i t u s e f t , e t o b f e m i n a m u c i l a g i n o f a e t T r a g a c a n t h a m a d d i t a m e c l e g m a t i s p o t i u s , q u a m f y r u p i , f p i f l i t u d i n e m h a b e t

A j ILEX«

(14)

1 0 D V M O S A E .

I L E X .

L I N N . Syß. veg. p. 140. Gen. pl. p. 67.

Pharm. A Q V I F O L I I Fólia.

Jlex Aquifoüum; f o l i i s o u a t i s a c u t i s f p i n o f i s L I N N .

Spec.pl. p.1%1. I l e x a c u l e a t a b a c c i f e r a c . B, A q u i - f o l i u m M A T T H i O L i . A g r i f o l i u m D Ó D O N . Pempt.

p. 6 f 8. - I c o n : M I L L . Fig. of Plants tab. 46'.

R E G N A U L T Botan. l e H o u x . Elegáns h i c f r u t e x i n f e p i b u s f y l u i s q u e E u r o p a e auítralioris f u b v m b r a a l i a r u m arborúm f p o n t e p r o u e n i t . H a c i n regioné arenoía C e l l e n f i a o c c u p a t . F r i g u s a f p e r i u s h i e m a l e n o n f e r t . T r a n s l a t i o n e m d i f f i - c i l e a d m i t t i t , o p t i m e v e r o i n A u g u f t o m e d i o r e s f u c c e d i t . S u c c r e f c i t q u o q u e i n a r b o r e m p e d u m q u a t u o r d e c i m v e i v i g i n t i , a l i q u a n d o m u l t o p r o - c e r i o r e m , c u i u s crafíities t a r n e n a l t i t u d i n i v i x r e f p o n d e t , v t p o t e anguíía n i m i s .

L u d i t m u l t i s v a r i e t a t i b u s , q u a e f o l i i s a b s q u e f p i n i s , e c h i n a t i s , oblöngis, f u b r o t u n d i s , v a r i e g a t i s c o l o r e a u r e o v e i a r g e n t e o , b a c c i s r u b r i s l u t e i s a l b i s , e t p e r a l i a s n o t a s d i f c r e p a n t , q u a s noífe e t c o l i i g e r e i n l u c o r u m o b l e c t a m e n t i s d i c a t o r u u i v f u m , i n t e r e f t .

* N a m

(15)

I L E X A Q V I F O L I V M . ii N a m h o f c e p e r p e t u o v i r o r e , florum a l b o r u m p u l -

c h r i t u d i n e e t b a c c i s f u i s , q u a e i n v u l g a r i A q u i f o l i o r u b r a e i u n t , f t i r p s o r n a t . S e d i p f a v u l g a r i s a r b o r o e c o n o m i s i n p r e t i o m u l t i s m o m e n t i s e f t . Sepes viuas e l e g a n t e s formát, d u r a b i l e s , d e n f a s , o b f p i n a s f o l i o r u m m a r g i n a l e s p e c o r i i n f e f t a s , e t t a r n p r o c e r a s , v t a l i q u a n d o p e d u m d u o d e c i m a l t i t u d i - n e m a t t i n g a n t . Lignum, q u o d a l b u m e f t , e x c e p t o m e d i t u l l i o a r b o r u m p r o c e r a r u m b r u n o , d u r i t i e e t g l a b r i t i e f e f e c o m m e n d a t p r o c y l i n d r i s , m a n u b r i i s i n f t r u m e n t o r u m f a b r o r u m , f c r i n i a r i o r u m e t t o r n a - t o r u m , i t e m p r o o p e r i b u s teífellatis. Cortex i n - t e r i o r v i f c u m a u c u p a r i u m t e n a c e m f u p p e d i t a t , d u m i n paítam c o n t u f u s i n t r a o l l a m i n cellám t r a n s f e r t u r v t p u t r e d i n e m f u b e a t , q u a f a c f a l a u a t u r e t fila l i g n e a d e m u n t u r q u o v i f c u s l e n t e f c e r e q u e a t ( D U

H A ÍME L Tw>ité des Arin: tom.l. p. 64.). Fólia t e n e l l a p a b u l o o u i u m e t f e r a r u m i n f e r u i u n t . Baccis d e l e - d a n t u r a u e s v a r i a e .

I n t e r h a f c e l a u d e s p a u c a m o d o d e e f f i c a c i a m e d i c a a r b o r i s i n n o t u e r u n t , v n d e e t f i l e n t i o p l e - r i q a e l i b r i d e matéria m e d i c a A q u i f o l i u m p r a e t e r - e u n t . V e r u m n e c i f t a s m i c u l a s f i n e commodö d i i p e r g i üuam.

E O L I A .

(16)

I i D V M O S A E .

F Ó L I A f e b r i b u s i n t e r m i t t e n t i b u s m e d e n t u r i n p u l u e r e a d drachmára v n a m a n t e p a r o x y f m u m d a t o . M u l t i h a c r a t i o n e a m e d i c o e x p e r t o ( D U -

R A N D E i n Memoire! de la Societé en Medec. a Paris vol. I . p. 3 4 2 . ) , q u i v i m i f t a m a b n o m i n e a r t i s f a l u t a r i s r u d i d i d i c e r a t , f a n a t i f u n t . Q u i n i n c a f u q u o d a m c o n t r a c o r t i c e m P e r u u i a n u m r e b e l l i f u f f e c i t . M i r u m e l T e t , n i f i a l i q u a n d o f p e m f a l l e r e t , q u o d i n g e n u u s i p f e f a t e t u r . S e d , n i f i i u u e r i t , n o x i u m t a r n e n e f f e f t u m n o n a t t u l i t . D e b i l i t a t e f t o m a c h i l a b o r a n t i b u s e r e f u i t , p u l u e r e m i n i n f u f i o n e a r o m a t i c a ( V i d . Gazette falutaire 1 7 79 . n.13. ^ . 4 . ) c a p e r e . I n f u f u m q u o q u e p r o f i c u u m f u i t (Gazette de Sanü 1 7 7 7 . ) .

D o m e f t i c u m c o n f t i t u , u n t c o n t r a a r t h r i t i d e m i n i n i n f u f o t h e a e f o r m i , q u o i p f o c o n u a l u i t i n t r a q u a - t u o r h e b d o m a d e s f o e m i n a , c u i u s m a n u s a n t e a e x m o r b o i n c u r u a t a e i n f i g n i t e r r i g u e r a n t , a l i i s q u e e i u s d e m e x e n i p l o i n c i t a t i s i d e m a u x i l i u m o b t i g i t . S a p o r e i u s p a u l l o m a g i s a d f t r i n g e n s e f t , q u a m i n f u f i T h e a e C h i n e n f i s ( H E Y E R i n F R I T Z E medic.

Anml. Voll. p. 3 ó i . ) . R e s f a n e d i g n a v l t e r i o r i e x p e r i m e n t o , d u c e f c i t o m e d i c o ; i n f t i t u e n d o .

N i m i s

(17)

S A M ß V C V S N I G R A . ' íj N i m i s f u c c i n c l e m e n t i o fit v i r t u t i s . f o l i o r u m

i n c o l i c a , i t e m f u c c i e x p r e f l i c e r e u i f i a e x c e p t i i n i f t e r o ( H A L L , flirp. helv. n. 6 6 7 . ) , q u a m v t a l i o s a d i m i t a t i o n e m i n u i t a r e p o f f i t . N e c v i s c a t a p l a f m a t i s e x v i f c o ftupae i l l i t o , a d d o l o r e s p o d a g r i c o s l e n i e n - d o s , f a t i s firmo f u l c r o n i t i t u r (C H O M E L Ufuclks

T. 3. p. 4 ° 0 .

S A M B V C V . S .

L I N N . Syß. veg. p. 244. Gen. pl. p . 147.

426.

Pharm. S A M B V C I Flor es; Baccae; Semina;

Cortex inferior; Folia ; Fimgus fambiiänus.

Sambucus nigra; c y m i s q u i n q u e p a r t i t i s , f o l i i s p i n n a t i s , c a u l e a r b o r e o M U R R, i n L I N N . Syfl. veg.

ed. 14. p.29<>. S a m b u c u s f r u c t u i n v m b e l l a n i g r o c . B . Axrn G r a e c i s . I c o n : FI. Dan. tab,

54<i. R E G N A U L T Botaii. l e S u r e a u . A r b o r l i u - m i l i o r i n f e p i b u s e t a d p a g o s c r e b r a ; i t e m l o c i s r u d e r a t i s . N u l l u n i i g i t u r f o l i g e n u s f p e m i t . D i f i e m i n a t u r a u i b u s , q u a e b a c c i s d e l e c l a n t u r . S u r c u l i s q u o q u e r a d i c u m f a c i l e p r o p a g a t u r .

S p e c i o f a

(18)

i 4 D V M O S A E .

S p e c i o f a a r b o r d u m floret o b c a n d o r e m floram congeítorum, q u i i n t e r t r i i t e v i r e n t i a f o l i a t a n t o m a g i s e n i t e t .

A d m o n e t t a r n h a e c f a t u r a t a v i r e d o , q u a m o d o r o n i n i u m p a r t i u m i n g r a t u s e t v i r o f u s , d e efií- c a c i a n o n n i e d i o c r i i n c o r p u s a n i m a l e . I d q u o d e u e n t u s coníirmat. B a c c a e e n i m g a l l i n a s e n e c a n t

( B A R T H O L . Hiß. anat. rarior. Cent. 4. /?. 2 4 8 . ) , e t M o r e s p a u o n e s (L I N N . FI. Suec. p- 9 ' . ) . M u n i r i q u o q u e p o f f u n t B r a f f i c a e t a r b o r e s p o m i f e r a e c o n t r a e r u c a r u m i n f i d i a s S a m b u c o , d u m iítae ítirpes r a m u l o e i u s d e m f r o n d o f o flagellantur, q u a e e n c h e i r e f i s v t i e t fufpeníio r a m u l i e i u s m o d i a p h i d e s e t i a m fugát

( G U L L E T i n D O S S I E ' S Memoirs of agricuíture vol. 3.

p. 164. fqq.). Q u i n v m b r a m f p a r g i t h o m i n i b u s n o c i u a m (L I N N. /. O

N o n v a l d e e n i i n e t o e c o n o m i c o c o m m o d o , f e d m e d i c o t o t a m f e r e v i d e t u r deítinaífe b e n e i i c a n a t u r a . M e d u l l a f p o n g i o f a , q u a e r a m o s t e n e r i o r e s r e p l e t , d e f t i t u u n t u r t r u n c i c r a f l i o r e s . H i n c h i lignum f u p - p e d i t a n t t a r n d u r i t i e q u a m c o l p r e flauefcente t o r - n a t o r i b u s p l a c e n s , e t B u x i l i g n o v i x c e d e n s . . Me- dulla, q u a m d i x i , o r n a m e n t i s c i l t u l a r u m i n f e r u i t . Q u o n i a m v e r o a u e s b a c c a r u m c u p i d a e f u n t , c o m -

m o d e

(19)

S A M B V C V S N I G R A . i r ínode l o c i s , q u i b u s a u c u p i a e x e r c e n t u r , a r b o r e s p l a n t a n t u r . Baccae l i n u m f u f c o c o l o r e t i n g u n t .

" V i n o o d o r e m m o f c h a t e l l i n u m . i m p e r t i u n t . E t v e t íblae c u m i a c c h a r o v e i i n c o n n u b i o a r o m a t u m f e r - m e n t a t i o n e v i n u n i q u o d d a m , i f t i F r o n t i n i a e n o n a b f i m i l e , l o c i s v i t e c a r e n t i b u s f n p p e d i t a n t C o q u i i n G e r m a n i a q u o q u e f o l e t f u c c u s e a r u m c u m p r u - n i s i n p u l p a m iítam c o n f u e t a m , q u a e a c e t a r i i g e n u s c o n f t i t u i t , q u o a d d i t a m e n t o v t f a p o r i , i t a d i u t u r - n i o r i c o n f e r u a t i o n i e o n f u l i t u r . C y m a e f i o r u n i r e c e n t e s p l a c e n t a r u m b u t y r o c o q u e n d a r u m g e n u s c o n f t i t u u n t . Hiíce p r a e m i f f i s v i a a d v i r t u t e s m e - d i e a s c o n t i n u a f e r i e r e c e n f e n d a s p l a n a e f t .

F L O R E S omníum p a r t i u m v f i t a t i f f i m i . S p i r a n t r e c e n t e s o d o r e m fortém n o n o m n i n o i n g r a t u m , q u i p e r d e f t i l l a t i o n e m a q u a r e c i p i t u r . S i e o r u m m a i o r q u a n t i t a s f u m i t u r , e x i g u a p a r s o l e i a e t h e r e i b u t y r a c e i f u b e a d e m e n c h e i r e f i traníit ( L E W I S Mat.

med. p. 5 1 ^ . ) . R e c e n t e s i n i n f u f l o n e b l a n d e a p e - r i u n t a l u u m q u e m o u e n t . E x f i c c a t i , q u i f e r e o d o r i s p a r t i b u s c a r e n t , v n i c e f e r e a d h i b e n t u r . O r c c a p t i i n i n f u f o , i n f t a r T h e a e , e g r e g i e impaöa f u b i g u n t e t f u d o r e m p e l l u n t . O b r e f o l u e n d i i f t a m v i m i n tuftí, r e p l e t i o n e p e d o r i s p i t n i t o f a , i t e m

f p u t i s

(20)

i 6 D V M O S A E .

f p u t i s p e r i p n e u m o n i c o r u n i l a n g u e n t i b u s , íuetarrt m e d e l a m c o n f t i t u u n t , v n d e e t f p e c i e b u s p e c t o r a l i - b u s v u l g o a d m i f c e n t u r . I t e m fi f u p p r e l l a f p u t o - r u m r e i e c t i o f u f f o c a t i o n e m m i n a t u r , v i x p r a e f t a n - t i u s v l l u m a u x i l i u m íuppetit, q u a m v a p o r e s i n f u f i H o r u m c a l i d i e x f p o n g i a a n t e n a r e s v e i o s a p e r t u m r e t e n t a h a u r i r e , p r a e f e r t i m a c e t o e i d e m affuíb.

S u d o r e m a u t e m m o u e n d o c r i f i n p e r p o r o s i n f e - b r i b u s a c u t i s e f f i c a c i t e r a d i u u a t , d u m florum i p f o - r u m v i r t u t e m a q u a c a l i d a f u f t i n e t ; n o x a s e x r e f r i g e r i o a l i t e r f a c i l e c o n c i p i e n d a s a u e r t i t ; vádo- lás, m o r b i l l o s , f c a r l a t i n a m , e r y f i p e l a s a l i a q u e e x a n t h e m a t a t a n i a c u t a q u a m c h r o n i c a v e i i n e r u p t i o n e t o r p e n t i a v e i c i t o i n t e r a m b i g u a figna r e t r o c e d e n t i a i n c i t a t v e i r e u e r t i c o g i t . A l i q u a n d o t a r n e n i n h i f c e e x a n t h e m a t i b u s a d m i n i c u l o fina- p i f m i v e i v e f i c a t o r i i fimul o p u s e f t . £t h a c c e . f u d o r i f e r a v i h a u d p a r u m a n t e c e l l i t o b n a t u - r a m f u a m c a l i d i s , a l i a s i n e o s d e m fines v f i t a t i s , q u a e p o t i u s r i g i d a m ficcamque c u t e m r e d d u n t , q u a m e m o l l i u n t e t humeäant.

E x t r i n f e c u s q t i o q u e ficci i n f a c c u l i s cüm fructü a d h i b e n t u r a d t u m o r e s v a r i o s , i n f i a i n m a - t o r i o s , e r y f i p e l a t o f o s , o e d e m a t o f o s , d i f f i p a n d o s ,

f a e p e

(21)

S A M B V C V S N I G R A : 1 7 f a e p e i n fiorum C h a m o m i l l a e v u l g a r i s e t c a m p h o r a e

c o n n u b i o . O p o r t e t a u t e m a n t e a p p l i c a t i o n e m , a u f e r r e f t i p i t e s f . p e d u n c u l o s , n e p r e f l i o n e m o l . e f t i

f u i t . R a r i u s c a t a p l a f m a t a v e l e p i t h e m a t a florum e x v f u f u n t , q u a e v i a q u a e c a l i d a e p o t i u s e m o U H u n t , q u a m r e f o l u u n t .

B A C C A E o u a l e s , n i g r a e , ' p i i i m i n o r i s m a g n i - t u d i n e , v m b i l i c o e l e u a t o f t e l l a t o , f u c c o f a e , t r i - f p e r m a e . S u c c o f c a t e n t r u b i c u n d o , a c i d u l o d u l c i , n e c t i n g e n t e , i n e p i d e r m i d i s a u t e m f u p e r f i c i e i n - t e r n a o b t i n e t p u l p a v i o l a c e i c o l o r i s chartám i n q u i - n a n s . B l a n d e a l u u m m o u e n t . V n a v e l a l t e r a b a c c a c o m e f t a n o n q u i d e m d i f p l i c e t , f e d m u l t i t u d o p a l a t o a d u e j r f a t u r . M a x i n i e v e r o i n c l a r u e r u n t R o b e , q u o d e x f u c c o e x p r e f f o p a r a t u r , d e q u o p a u l l o p o f t d t c f u r u s f u m . B a c c a e e x l i c c a t a e n o - m i n e Granorum Atles v e n i u n t .

S E M I N A o u a l i l i n e a r i a , t e n u i t e r r u g o f a , t e c f a a r i l l o d u r o , e t i n t r a b a c c a m v e f t i t a p u l p a f u b - g e l a t i n o f a . A l u u m p u r g a n t . S i c c a t a o l e i v i r i d i s c r a f l i o c l a u a m p a r t e m c a l i d a e x p r e f l i o n e e r o g a n t . V e n a l e o l e u m c o n f u e t u m c u m o l e o L i n i e x p r i - m i t u r , h i n c i m p r o b a n d u m e f t (D E H N E i n C R E L I S

ehem. $ourn., P. 3. jmg. 3 f . ) . Q u o d f u f c o v i r i d e e x f t i t i t , o d o r i s e t f a p o r i s - v i x f e n f i b i l i s f u i t ,

Jppar. meile. Vol. IV. B f r i g o r e

(22)

i 8 D V M O S A E . f r i g o r e g r . 11. n o n f o l i d e f c e n s , f e d a r t i f k i a l i g r . o."1 c o l o r e dilutíori c o n f i f t e n s ( c l . B R A N D I S Comment.

de oleor. vnguinof. natura p.2Z.)t

C O R T E X I N T E R I O R f . M E D I A N U S , q u i v i r i d i s e f t , p r i r a u r a d u l c e f c e n t e m f a p o r e m e x c i t a t , q u e m i n f e q u i t u r a c r i s d i u p e r f i f t e n s n o n n i h i l q u e a m a r u s . Odoré f e r e d e f t i t u i t u r . V i r e s t a r n a q u a e q u a m f p i r i t u i v i n i i m p e r t i t . C e l e b r a t u r v t h y d r a g o g u m e f f i c a x i n h y d r o p e ; f e d íimul e t i a m f a c i l e v o m i - t u m c i e t . E t h u i c q u i d e m fini f u c c u s p a r e f t . A d drachmám v n a m v e l v n c i a m d i m i d i a m f u m t u s l a u d e m f i b i v i n d i c a u i t B O E R H A A V I I (Hiß. plant.

P.I. /7.207.) i n h y d r o p e o b f t i n a t o , m o d o v i f c e r a f a n a íint; n a m c o m p e r t u m e f t , h o m i n e m alíquando m a g n a f u b i t a q u e l y m p h a e p e r a l u u m e u a c u a t i o n e a n i m o l i n q u i . S u n t q u i a d v n c i a m v s q u e f u p r a - q u e p r a e f c r i b e r e e u m a u d e n t . Piacúit e t h i a g n i n o m i n i s v i r q (S Y D E N H A M O. V . oper. ^ . 4 9 5 . ) , c o r - t i c e m h u n c a q u a l a c f e q u e d e c o c h i m p r a e f c r i b e r e , f c i l i c e t fic, v t e i u s m a n i p u l i t r e s i n l i q u i d i i f t i u s c o m m i f t i l i b r i s d u a b u s a d l i b r a m v n a m c o q u e r e n - t u r , e t h u i u s d e c o d i a l t e r u m d i m i d i u m m a n e ,

a l t e r u m f e r o q u o t i d i e a d f a n a t i o n e m a e g r i v s q u e c a p e r e t u r ; v n d e p a r i t e r e t v o m i t u s e t c a t h a r f i s i e q u i t u r . A f t e i u s m o d i d r a f t i c a d e b i l i t a n t v a l d o p e r e corpus

(23)

S A M B V C V S N I G R A . i 9 G o r p u s e t a n f a m n o u a e t a n t o q u e a b u n d a n t i o r i c o l - l e c l i o n i a q u a e p r a e b e n t ; q u i n fi e f f e f l u e x f p e d a t o d e f t i t u u n t u r , - f t i m u l o f u o n o c e n t e t a q u a e m o r b o - f u m d e c u b i t u m a c c e l e r a n t . ' »

F Ó L I A. T u r i o n e s e t a l u u m f o r t i t e r m o u e n t e t v o m i t u m c i e n t . Q u i n h y p e r c a t h a r f i s i n d e a l i - q u a n d o e n a f c i t u r . F u i t q u i e o s d e m c r u d o s c u m a c e t o o l e o q u e i n g e f f i t , v n d e verő q u a d r a g e f i e s a l u u s f o l u t a e t t e r t i o d i e c o m a t o f u s i n f u l t u s f u b f e - q u u t u s e f t ( B A R T H O L . AÜ. Hafn. vol. I . p. 1 6 4 . ) , A l i i d u o , i n v i g o r e a e t a t i s c o n f t i t u t i , i i s d e m i n - g e f t i s p o f t copioíbs v o m i t u s h y p e r c a t h a r f i u e x p e r t i f u n t e t e x e a e x t r e m u m v i r i u m d i f p e n d i u n i p a l l o - r e m e t m a c i e m c o n t r a x e r u n t (Eph. nat. cur. Dec. 1.

am. 9. p. 4 8 . ) ' V i t u p e r a n d u s i g i t u r m o s , q u i a d h u c i n t e r p a g a n o s i n G e r m a n i a v i g t t , i n f t a r a c e t a r i i e o s d e m v e r n o t e m p o r e a l u i e l u e n d i c a u f a i n g e r e n d i . F o l i o r u m e x p l i c a t o r u m v f u s h o d i e f e r e n u l l u s . N e c p r o b o e a d e m o e d e m a t i b u s p e d u m i m p o n i , i n q u i b u s p r a e f t a t v t i t o p i c i s , q u a e i n f u - d a t i o n e a q u a m ftagnantem e l i m i n a n t , q u a m e a n - d e m a d i n t e r i o r a r e p e l l u n t .

F V N G \ > S S A M B V C I N V S j n n a f c i t u r v e t u f t i s a r b o r i - b u s , p r a e c i p u e S a m b u c o . E f t P e z i z a A u r i c u l a L . , c u i u s v i r e s i n f r a f u o l o c o t r a d e n t u r .

B * • p ^

(24)

ae> ; D V M O S A E .

PRAEPARATA ET COMP OS ITA.

A Q V A E X O R V M s A M B Y C i Pharm, omn. D e h a c p a r t i m f u p r a ( v . F l o r e s p. 1 5 . ) d i c l u m . L e u i t e r d i a p h o r e f i n m o u e t . H i t i c v f i t a t i f f i m a t a n q u a m v e h i c u l u m i n m i x t u r i s , f u d o r i p e l l e n d o d i c a t i s .

S P I R - I T V S E L O R V M Ph. W. p. 197. E x o l e u i t e t víüs e t fides b e z o a r d i c a e e t a n o d y n a e v i r t u t i s .

s p i R i T v s B A C C A R V M Ph. W. p.190. P a r i t e r üiperfluus e t n e g l e c t u s .

A C E T V M Ph. W. p. j . E x floribus i n f u f i o n e p a r a t u r . E x i m i u m r e f o l u e n s . G a r g a r i f m a t i b u s f e i t e i n a n g i n a a d d i t u r , a d e x e m p l u m a b E q u .

A R O S E N S T E I N (om Bams fjukdomar /7.241.) dátum.

E t h u i u s c u m a q u a c a l i d a r e m i x t i v a p o r e s e x f p o n - g i a p e c t o r i i m p o f i t a n a r i b u s h a u r i u n t u r i n íolatium i n f i g n e t a r n i n iíto m a l o , q u a m f p u t i s i n m o r b i s p e c t o r i s l a n g u e n t i b u s .

R O B Ph. W. p. 164. E x f u c c o b a c c a r u m c u m f a c c h a r o i n d e n f i t a t e m i u f t a m i n f p i f f a t o . Phar- macopoea Land. p.26. o m i t t i t f a c c h a r ' u m ; c u i u s a u t e m c o n n u b i u m v e l i d e o m i h i a r r i d e t , q u o e m - p y r e u m a a u e r t a t u r . H i n c R o b S a m b u c i , fine f a c c h a r o p a r a t u m , n i g r u m p l e r u m q u e e u a d i t e t

« f a p o r e

(25)

S A M B V C V S N I G R A ; Ä 1 f a p o r e a m b u f t i o n e m p r q d i t . P r a e f t a t R o b e x b a c c i s

r e c e n s colleäis, v t q u o d d u l c e f c e n t e f a p o r e e t c o l o r e g r a t i o r i i n f t r u i t u r , i l l o e x b a c c i s v e l f u c c o diutiüs f e r u a t i s , q u o d m a n i f e f t e a c i d u m e f t , e t p r o f u n - d i o r i s c o l o r i s . C a u t i o n e q u o q u e o p u s e f t , n e i n ßiusdem, v t a l i o r u m fimilium, infpiflätione c u p r e a e p a r t i c u l a e f e f e a d m i ' f c e a n t , q u o d f a c i l e c o n t i n g i t , j d u m l o c o t e r r e i v a f i s c u p r e u m v e l a u r i c h a l c e u m a d h i b e t u r , v t r u r i fieri f o l e t . V n d e e r e e f t , v t p h a r m a c o p o l a i p f e i l l u d p r a e p a r a n d u m c u r e t .

E f t o m n i u n i f u e t i f l i m u m R o b e t p r a e f t a n s , q u o d t a r n r u r i , q u a m i n v r b i b u s , d o m e f t i c i i n f t a r r e m e d i i e f t . B l a n d e f u d o r e m m o u e t e t r e f o l u i t , i t e m l a r g i u s f u m t u m a l u u m e m o l l i t . H i n c , I i t r a n f p i r a t i o r e f r i g e r i o f u p p r e f f a , c o n u e n i t . I n a f f e c i i o n i b u s r h e u m a t i c i s a c u t i s o m n i b u s r e l i q u i s , o b v i m e i u s h u m o r e s a b s q u e m o t u s a u g m e n t o f o l u e n d i e t e x c r e t i o n e s v a r i a s promöuendi, i l l u d p r a e f e r t i l l . Q U A R I N {Mäh. medend. inflamm, p. a ss>.) a d t r e s q u a t u o r u e v n c i a s d e d i e i n g e f t u m . I n a n g i n a v t i l i t e r a d ftafin d i f f i p a n d a m g a r g a r i f m i s a d d i t u r . L o t i o n i g r e d i n e m c o n c i l i a f f e l e g i t u r (Eph. nat. cur.

JDec.2. ann. 6. obf.%. ^ . 2 7 . ) .

4x7.

(26)

D V M O S A E :

4* 7 -

Pharm. E B V L I Radix; Cortex interior; Fólia;

Flor es; Baccae; Semen.

Sambucus Ebulus; c y m i s t r i f i d i s , ftipulis f o l i a c e i s , c a u l e h e r b a c e o L I N N . Spec. pl. p. 3 8 s • S a m b u - c u s h u m i l i s f . E b u l u s c . B . Xa.juai CLWA G r a e c i s , I c o n : R E G N A U L T Botan. l ' Y e b l e . C U R T I S FI.

Lofid. P l a n t a h e r b a c e a p e r e n n i s p r o c e r a , l o c i s h u m i d i s v m b r o f i s f y l u a t i c i s c r e f c e n s . S p e c i o f a

fioribus, i n t u s a l b i s e x t u s p u r p u r e i s , m a i o r i b u s , q u a m i n r e l i q u i s f p e c i e b u s , f e d m o l e f t a h o r t i s o b r e p e n t e s r a d i c e s , q u a e v n d i q u e f u r c u l o s p r o t r u d u n t , v i x v n q u a m d o m a n d o s .

T o t a f t i r p s o d o r e m i u g r a t u m v i r o f u m f p a r g i t , íimilem q u i d e m i l l i e x S a m b u c o , f e d g r a u i o r e m . E x p e r i e n t i a q u o q u e c o n f t a t , v i r i b u s e a eífe f u - p e r i o r e m . S e d r a r i u s v f u r p a t u r .

R A D I X r e p e n s , f e r e t e r e s , d i g i t u m f u p r a q u e c r a i T a , a l b a , f u b c a r n o f a . S a p o r e i u s a m a r u s , n a u - f e o f u s . I n h y d r o p e p o t i f f i m u m o l i m c e l e b r a t a . S u c c u s e i u s d e m a l u u m l o t i u m q u e m o u e t ; i t e m de->

coíto a d d r a c h m a s d u a s íumta r a d i x p u r g a t . S u n t q u i c o r t i c e m r a d i c i s r e c e n t e m p r a e f e r u n t , d e c o c i u m

aqüa,

(27)

S A M B V C V S E B V L V S . , 2 j - a q u a , v n d e e t p e r o s e t p e r a l u u m p o t e n t i a m

f u a m e x e r c e t . S i m i l i t e r f i

• C O R T E X i N T E R i ö R c a u l i u m r e c e n s c u m a q u a d e c o q u i t u r , e m e r g i t l i q u i d u m v a l d e a m a r u m , q u o d , i e i u n o f t o m a c h o i n f u f f i c i e n t e c o p i a c a p t u m , v o m i t u r n e x c i t a t e f f i c a c e m íimulque d e i e d i o n e s c o p i o f a s a l u i n a s c i e t , e t l o t i u m l a r g e p e l l i t (B R O C K L E S B Y ' S

oecőn. et medkal Obfervations JÍ?. 277.). I n h y d r o p e qúidem a l i q u a n d o p r o f e c i t , f e d a d m o n i t i o e a d e m h i c v a l e t , q u a m a r t i c u l o f u p e r i o r i d e v f u d r a f t i c o - r u m i n h y d r o p e i n m e d i u m p r o t u l i .

F Ó L I A i n h o r r e u m p r o i e d a m u r e s f u g a n t . ( E x

L Ö S E L I O L I N N . FL Suec. p. 9 7 . ) . C o d a c u m v i n o i n c a t a p l a f m a d i f f i p a n t t u r n o r e s a r t i c u l o r u m e x c o n - t u f i o n e . e n a t o s , p r a e c i p u e I i f a f c i a c o m p r i m e n s i u n g i t u r (R E M O N D E V E R M A L E obferu. et remar­

ques de Chirurgie p. 81 . ) • P r o f u i f l e e t v i f a f u n t c a - t a p l a f m a t i s f o r m a i n h y d r o p i c o r u m o e d e m a t i b u s .

B A C C A E, i f t i s S a m b u c i n o n m u l t u m a b f i m i l e s , r e c e n t e s p u r g a n t . R o b i n d e p a r a t u m t a r n i n H e l u e t i a ( H A L L . Hiß. ßirp. helv. n.6yi. p. 3 0 0 . ) , q u a m C a r n i o l a ( S C O P O L I Fl. Carn. ed. 1 . p.270.'), d o m e f t i c u m e f t familiäre. N e g a t H A L L E R U S a l u u m f u b d u c e r e , d u m r e c e n s b l a n d e h a n c v i m p r a e -

B 4 ftare

(28)

• * 4 D V M O S A E . ftare i n n u i t S C O F O L I, q u i i d e m d o c e t v e t u f t u m a b f t e r g e r e l e n i t e r a t q u e r e f o l u e r e . S i c v t r i u s q u e e f f a t u m f t a r e p o t e r i t . O b f t r u d i o n i b u s v i f c e r u m e t h y d r o p i p r a e c i p u e d i c a t u m e f t .

O m i t t o b a c c a r u m v f u m t i n d o r i u m p r o c o l o r e C o e r u l e o , q u o i p f a e imbutaé f u n t .

S E M I N A o u a t a , f u b t r i g o n a , r u g o f a . C o n t u f a a q u a m h y d r o p i c o r u m p e r a l u u m d u c u n t , q u o r e . c e n t i o r a t a n t o e f f l c a c i u s , a d drachmám v n a m c u m v i n o , i u f c u l o , v e l a l i o l i q u i d o f u m t a ; v e l c u m f y r u p o i n f t a r e l e d u a r i i (C H E S N A U Obferv. med. p.22*.).

N a u f e o f u m f e r n e n H A L L E R O ( / . c.) v i f u m e t f e r e e m e t i c u m , q u u m v r i n a m e o c i e r e p r o f c o p o e l l e t . O l e u m i n d e c o & i o n e c u m a q u a e l i c i t u r , q u o d cochleaíis p r a e b i o p a r i t e r a l u u m e f f i c a c i t e r m o u e t

e t i n u n d u m d o l o r e s m i t i g a t (H A L L E R /. c.). C u m i u f c u l o h a u f t u m h y d r o p i c i s d i d o m o d o f u b u e n i f l e c o n f t i t i t (C H E S N A U/ . c ) .

R H V S .

(29)

R H V S C O R I A R I A . zS

R H V

S .

L I N N . Syß.veg. Gen. pl. /?. 146. .

4a8 >

Pharm. S V M A C H Fólia; Baccae.

Rhus coriaria; f o l i i s p i n n a t i s o b t u f m f c u l e f e r r a t i s o u a l i b u s f u b t u s v i l l o f i s L I N N . Spec. pl. p.379.

R h u s S u m a c h o f f i c i n . L O B E L . Hiß. p. f 39. R h u s c o r i a r i a D Ó D O N , flirp. pempt. p. 7 7 9 . R h u s f . S u m a c h j o . B A U H . Hifi. tom.L p.S')')' R h u s f o l i o V l m i C B . 'Pxc, G r a e c i s . I c o n : D U H A M E L

Traité des arbres, vol. I . p',21%. tab. 53. B L A C K - W E L L Herbar. tab. 48«?. 5 4 1 . A r b o r h u m i l i o r E u r o p a e a u f t r a l i o r i s e t O r i e n t i s , h i e m a l e f r i g u s f u b d i o p r o b e a p u d n o s f e r e n s . S u r c u l o s c o - p i o f o s e x r a d i c e p r o t r u d i t . F a c i l e c o n f u n d i t u r

c u m R h o e t y p h i n o L I N N. c u i u s fólia l a n c e o l a t a , A m b o t a r n e n v i r i b u s v i d e n t u r c o n u e n i r e .

G e n u s , c u i a d f c r i b i t u r , e o n i p l e i t i t u r v a r i a s f p e c i e s v e n e n a t a f u a i n d o l e f a m o f a s , n o m i n a t i m R h u s T o x i c o d e n d r o n , r a d i c a n s , V e r n i c e m . E t i p f a R h u s c o r i a r i a fraáta v e l i n c i f a l a c f u n d i t , q u o d a n v e r n i c i Chinenfiüm p a r a n d o p a r f i t , r e s v l t c r i o r i

B j - e x p e -

(30)

a 6 D V M O S A E . e x p e r i e n t i a d i g n a e f t . A t t a m e n f u b m e d i c o vüi nonniíi a c o r e m e t a d f t r i n g e n d i e f f i c a c i a m i n f i g n e m p r o d i t . * Q u a e i p f a v i s q u o q u e t i n f t o r i b u s p r o n i g r e d i n e o b t i n e n d a e t c e r d o n i b u s a d d e n f a n d a c o r i a , e a n d e m c o m m e n d a b i l e m v a l d o p e r e r e d d i d i t . I n h o f c e fines r a m i t e n e r i o r e s c u m f o l i i s cömminuti v e n e u n t . F r a u d e f u b i n d e i n S i c i l i a , v b i l u c r o f a e i u s d e m m e r c a t u r a , . fólia F i c u s v e l I n u l a e P u l i c a - r i a e L. ( C o n i z a P u l i c a r i a d i c i t u r ) a d m i f c e n t u r ( S E S T I N I

Lettere tom.4.. p.109.').

E O L I O R V M d i g n i t a s i n r e m e d i c a f u b t a n t o n u - m e r o a u f t e r o r u r n e t ftypticorum, q u a e p r o f t a n t , o m n i n o e u i l u i t , Q j i i d v e r o i i s d e m a p u d a n t i q u o s t r i b u t u m f u e r i t , o m n i u m o p t i m e a p u d D I O S C O R I -

D E M( J f a í . med. Lib. I . cap. 1 4 7 .) l e g i t u r , a q u o diíla e x v n o l i b r o i n a l t e r u m a d nouifflmá tempóra v s q u e t r a n s m i g r a r u n t .

E t v i x a m p l i u s i n o f f i e i n i s B A C C A E f u p p e t u n t , q u a e a d o l e f c e n t e a u t u m n o a d m a t u r i t a t e m i n f u i s r a c e m i s p e r u e n i u n t . H a e r u b r a e f u n t , p u b e f c e n - t e s f u b r o t u n d a e e t n o n n i h i l c o m p r e f f a e , i n c l u d e n - t e s , i n t r a p u l p a i n p a r c a m , fémen o u a t u m , c o m - p l a n a t u m b r u n u m , d u r u m , auíterum. P u l p a i f t a ,

e t i a m f i

(31)

R H V S C O R I A R I A . 27 e t i a m f i ficca, g r a t e a c i d a e f t . S a l q u o d d a m a c i d u n i

eífentiale c o n t i n e t , a d n a t u r a m f a l i s A c e t o f e l l a e v e l c r e m o r i s t a r t a r i p r o p i u s a c c e d e n s . H o c f a c i l e coí- l i g i t n r a q u a f e r u i d a b a c c i s i n t r a f a c c u m f u p e r i n - f u f a , v t q u a e p o f t i t e r a t a m f o l u t i o n e m e t euaporä- t i o n e m c r y i t a l l o s e x h i b e t a l b a s t r a n f p a r e n t e s a c i d a s , q u a r u m e x l i b r i s d u a b u s b a c c a r u m drachmáé f e x f e r e o b t i n e n t u r . D i f f i c i l e f o l u u n t u r a q u a f r i g i d a , i n t u m e f c u n t i g n e e t f u n d u n t u r , a u c l i o r i i g n e flam-

m a m c o n c i p i u n t (T R O M M S D O R F F i n AH. Mogunt.

1778. et 7 9 . Comment. chem. p. 2f . ) . I n f u f u m a q u o f u m b a c c a r u m f i c c a r u m v i t r i o l o m a r t i s n o n n i g r e f c i t (B E R G . Mat, med. / 7 . 2 3 7 . ) , V 1 1d e c o l l i - g i t u r a d f t r i n g e n d i v i d e l t i t u i . A c o r i s g r a t i a u t e m i n h i f c e r a t i o o m n i n o h a b e n d a e f t . Q u a m o b r e m a p u d G a l l o s a r b o r le Vinaigrier a u d i t . V e t u f t o e t i a m v f u p u l p a o b f o n i i s i n f t a r c o n d i m e n t i a d f p e r f a

( D I O S C . /. c.), q u o d i d e i n e t h o d i e P e r f i s familiäre e f t , v t p e r l i t t e r a s a b i l l . L . B . A B A S C H r e f c i u i , q u i c a p f u l a e , c u i i n d i t a e e r a n t b a c c a e , a d f c r i p f e - r a t , , e a s d e m o b a c o r e m g r a t u m I f p a h a n i p o t u l e n -

t i s e t c i b i s a d d i . S i m i l i t e r e t i a m n u m T u r c i s pío c o n d i m e n t o e f t (S E S T I N I Opufcoli\ R a t i o i a m n o m i n i s R h u s o b f o n i o r u m , q u o a r b o r o r n a t u r , conítat. O b h a n c c e n a t u r a m b a c c a s c a l o r e m

febri-

(32)

i g D V M O S A E . "

í'ebrilem l e n i r e , b i l e m c o r r u p t a m temperaré, fiit n i o r u m q u e p u t r e d i n e m c o r r i g e r e , f p o n t e i n t e l l L g i t u r . - N e c m a l e i n p t i f a n a s b a c c a e v a r i a l a b e p r a e f e n t e r e c i p e r e n t u r , n i f i a c i d a a l i a . v e g e t a b i l i a , q u o r u m l a r g a c o p i a , c o m p e n d i u m f e l e c l u s a d -

m i t t e r e n t . • . . : . - • • < . . . •

A M Y R I S .

L I N N . Syfl, veg. p. 2 9 8 . Gen. pl p. 188-

Pharm. E L E M I Gummi.

/Imyris Elemifera? f o l i i s , t e r n a t i s q u i n a t o - p h i n a - t i s q u e f u b t u s t o m e n t o f i s L I N N , Syfl. veg. I.e.

N o n d u m e u i e t u m e f t , E l e m i e x l i a c f t i r p e C a - r o l i n i a n a p e t i , q u a m p r o v e r a h a b e r e n o m e n t r i u i a l e f a c i l e i n u i t a t , S e r i u s Bucferam*,íius m a t r e m d e c l a r a u i t (Amoen. vol. 7. p, ?6.), q u o d d e n i u m i p f e d u b i u m r e d d i d i t (I.e. vol.%. p.ipi.), N e g a t i l l . j A C Q U i N (Setefö.flirp. am er. hifi. /7.107.)..

A m y r i d e m f y l u a t i c a m E l e m i f u n d e r e , q u a m v e r q

L i N N E U S iSyfl. veg. p. 25*8.) a b E l e m i f e r a d i - f t i n g u i t .

A e q u e d i f f i c i l e e f t , a d a n t i q u i o r a n o m i n a b o t a n i c a h o c G u m m i r e f e r r e . . A n fit e x I c i c a -

r i b a

(33)

A M Y R I S E L E M I F E R A ; 2 9 r i b a P I S O N I S Clnd. res nat. et med. p.122,), n o n o i n n i n o c o n f t a t , v t . q u i t a n t u m i l l i G u m m i fimilg o f f i c i n a l i t r i b u i t . N e c a n fit e x T e r e b i n t h o P i f t a c i a e fruótu n o n e d u l i P L U M. c u i u s r e f i n a l o c o T h u r i s i n t e m p l i s Cayénnae f u f r l m e n t u m , p r a e b e t ( B A R R E R E Hißoire nat. de la France Equinoxiale p. «07.)- Q u a e a r b o r e s A m e r i c a n i a u i t r a l e m p a t r i a m h a b e n t .

C l . G E O F F R O Y (Mat.. med. Tratte, tom.4.p.^G.y d i f t i n g u i t i n t e r E l e m i d u a s f p e c i e s , q u o d q u i d e m d i f c r i m e n h o d i e n o n c u r a t u r ; i n t c r FJemi verum e x Äethiopia o r i u n d u m , flauefcéns v e l a l b o v i r i d e , i n t r i n f e c u s f o l i d u m , i n t e r n e m o l l e e t g l u t i n a n s , o d o r i s F o e n i c u l i , t e c r u m A r u n d i n i s v e l P a l m a e foliis, f r u f t i s c y l i n d r i c i s t r a n s f e r r i f o l i t u m , r a r o i n o i r i - c i n i s o b u i u m ; e t Elemi fpurium. H o c v i d e t u t * efle i l l u d , q u o d h o d i e e x n o u a H i f p a n i a , B r a f i l i a , . i n f u l i s A m e r i c a n i s t r a n s f e r t u r , e t c u i u s P I S O n i e -

m i n i t , i t e m D E S M A R C H A I S (Voyages en Giiime et ä Caijenne, tom. 3. p. 2 6f . ) . N i m i r u m p o f t q u a m c o r t e x i n f u m m o t r u n C o , p l e n i l u n i o i n p r i m i s e t t e m p o r e ficco i n c i f u s f u e r i t , i n t r a t r i d u u m e x u n - dat r e f i n a g r a t e o d o r a , o d o r i s i n f t a r A n e t h i r e c e n s c o n t u f i , q u a e i e n f i - m i n d n r e f c i t . V i x l i c e t d u b i t a r e ,

q u i n

(34)

? 0 D V M O S A E . q u i n p l u r e s d i u e r f a e a r b o r e s f u c c u m fimilem e r o g e n t .

I a m ín o f f i c i n i s E l e m i n o m i n e p r o f t a t m a f f a f o l i d a f e m i p e l l u c i d a , flauefcens f e r e i n f t a r e e r a e c u m i m m i x t a v i r e d i n e , i n t e r d i g i t o s f r i g i d o s fría- b i l i s , c a l o r e l e n t e f c e n s , a m a r i c a n s , o d o r i s g r a t i a d A n e t h u m a c c e d e n t i s . F r a g m e n t i s f a e p e c o r t i c i s v e l l i g n i i n q u i n a t u r . T r a n s m i t t i t u r h o d i e ciítis i n c l u f a . S u n t , q u i a r t e illám i m i t a n t u r e x r e f i n a fiaua c u m o l e o S p i c a e e t T e r e b i n t h i n a e m i f t a , q u o d f u p p o f i t i t i u m E l e m i a u t e m d i f t i n g u i t u r odoré t e r e - b i n t h i n a c e o , q u e m c a l o r e f p a r g i t ( S A V A R Y DiEtion.

tom. 2. p. v t a l i o s illám a d u l t e r a n d i módos t a c e a m .

R e f i n a e potíus n o m e n m e r e t u r , q u a m g u m m i . N a m E l e m i l i b r a v n a c i u i l i s e x h i b e t r e f i n a e v n c i a s q u i n d e c i m e t e x t r a c h " a q u o f i f e c u n d i f c r u p u l u m m o d o v n u m ; e x t r a c l i a u t e m a q u o f i p r i m i drachmáé d u a e c u m f c r u p u l i s d u o b u s e x e a d e m q u a n t i t a t e e l i c i u n t u r ( N E U M A N N S Chymie V0L2. P.z. ^ . 4 0 3 . ) . O l e i eíTentialis i l l i i n e f t ^s p a r s (I D E M ) , q u o d i p f u m , d e f t i l l a t i o n e c u m a q u a e r u t u m f r a g r a n t e m E l e m i o d o r e m f p i r a t e t n o n n i h i l l i n g u a m p u n g i t : r e l i q u u m r e f i n a i n o d o r a e f t . I p f a a q u a d e f t i l l a t a

f r a g r a n s . e f t . N o f t r 0

(35)

A M Y R I S E L E M I F E R A ; 5 1 "

N o f t r o t e m p o r e n o n n i f i e x t e r n i s v f i b u s d i c a - t u r , e t i l o d o r a e p a r t e s , q u a e v a r i i s m e n f t r u i s e x c i p i fefe f i n u n t , p l u s v i r i u m p r o m i t t u n t , q u a m a f i m - p l i c i r e f i n a e x f p e c f a r i p o t e f t . S e d i n l i n i m e n t o d i g e r e n d i e t f u p p u r a t i o n e n i p r o m o u e n d i v i r t u t e m e x f e r i t . E x e m p l a i n p h a r n i a c o p o l i i s p r o f t a n t i a e i u s fidem f a c i u n t .

PRAEPARATA ET COMPOSITA.

B A L S A M V M A R C A E 1 Ph. W'Úft. p.1%. VNGUEN«

T V M V . L I N 1 M E N T V M A R C A E l PH. Edinb. p. 9%.

P r a e t e r p i n g u e d i n o f a T e r e b i n t h i n a e t E l e m i i n g r e - d i u n t u r . A d d i t a m e n t u m S a n t a l i r u b r i f u p e r f l u u m e f t , q u o d t a r n e n v n a c u m o l e o H y p e r i c i formulám Ph. Würt. i n t r a t . E x i m i u m e t v i i t a t u m e f t Yiüne- r a r i u m p r o d i g e f t i o n e e t f a n a t i o n e v u l n e r u m .

B A L S A M V M W L N E R A R I V M M I N D E R E R 1 Ph. W.

^ . 3 2 . S i m i l i s n a t u r a e e t v i r t u t i s , f e d r a r i o r i s v f u s . C o n t r a v u l n e r a r e c e n t i a n o m i n a t i m c o m m e n d a t u r .

(36)

D V M O S A E .

4 J o .

Pharm. B A L S A M V M D E M E C C A f . O P O - B A L S A M V M f . B A L S A M V M V E - P v V M f . B A L S . G I L E A D E N S E , X Y L O B A L S A M V M (Lignum).

C A R P O B A L S A M V M {Fruäus).

Jmyru Opobalfamiim; f o l i i s p i n n a t i s , f o l i o l i s f e f f i l i b u s L I N N . Mant. I . p.6j. Syfl. veg. p. -199.

H a e c i p f a f o l i o r u m d e f c r i p t i o a p p r i m e c o n u e n i t c u m e a a B E L O N I O i n Obfervatwns de plußeure:

fingidaritcz trouvks en Grete — Arabie etc. 1 ^ 4 , Hb. 2 . cap. 3 9 . p. 110. b. p r a e f t i t a e x a r b o r i b u j i n t r a h o r t u m p a g i M a t e r e a diäi p r o p e C a h i r a m f e r u a t i s , e t a b A L P I N O i n libro de ptantis Aegypti p. 4 8 . icon. p. 60. e t i n Dialogo de Palfamo ic.

p. 4 8 . trädita e t figura i l l u f t r a t a . E t h i q u i d e m p r i m i o b f e r u a t o r e s f u e r e , q u i v i u a s f t i r p e s e x a m i n i f e r i o r i f u b i e c e n m t . S e d d e florum n a t u r a n i h i l c o n f t i t i t , p r a e t e r q u a m q u o d A L P I N U S e o s d e p i n - g a t c o r y m b o f o - p a n i c u l a t o s , d o n e c E O R S K Ä L I U S

e x f c r u t i n i o i n l o c o f t i r p i s n a t a l i i n f t i t u t o A m y - r i d e m e i l e fignificaret ( L i t t , a d L I N N E X J M i n Amoen. acad. vol. 7 . p. 66. C o n f . E O R S K Ä L . Flor.

Aegyptiaco- arab. p. 7 S » . C u i i u d i c i o L I N -

N E U S E q u e s fubfcripüt e x e o n f p e f t o r a m u l o f i c c o f o l i o l i s

Ábra

Updating...

Kapcsolódó témák :