SZOVJET HADSEREG fcancia S2xmniet

Teljes szövegt

(1)

л

SZOVJET HADSEREG

fcancia S2xmniet

(Lorquin francia katonai írónak a L'flrmée Francaise 1947. Évi 15. és 16 számában megjelent tanulmányának ismertetése,

(Folytatás.)

(Az 1., 2., és 3. rész a „ H o n v é d ' ' 1947. évi n o v e m b e r i , d e c e m b e r i és az 1948. évi j a n u á r i s z á m á b a n j e l e n t meg.) A Szovjet H a d s e r e g h a r c k o c s i j a i és a lovassági a l a k u l a t a i

a h á b o r ú b a n .

1 Láttuk, h o g y az orosz h a d s e r e g e n n e k a h á b o r ú n a k a k e z d e t é n n e m r e n d e l k e z e t t p á n c é l o s s e r e g t e s t e k k e i . Bizonyos számú h a r c k o c s i a l a k u l a t o k : z á s z l ó a l j a k v a g y e z r e d e k a h a d t e s t k ö z v e t l e n a l a k u l a t o k h o z t a r t o z t a k es ezek g y a l o g s á g i k í s é r ő h a r c k o c s i a l a k u l a t o k r a , vala- mint t a v o l h a t ó h a r c k o c s i a l a k u l a t o k r a oszlottak fel, míg más h a r c k o c s i a l a k u l a t o k viszont a l o v a s h a d o s z t á l y o k - hoz n y e r t e k beosztást. A g y a l o g s á g o t k í s é r ó h a r c k o c s i k - n a k az volt a f e l a d a t u k , h o g y a g y a l o g s á g o t t á m o g a s - sák és a helyi e l l e n á l l á s o k a t l e k ü z d j e ^ . Ezek n e h é z h a r c k o c s i k voltak. A távoli f e l a d a t o k r a szánt h a r c k o - c s i k n a k az á t t ö r é s s i k e r é t kellett k i h a s z n á l n i u k : e z e k k ö n n y ű és k ö z e p e s h a r c k o c s i k v o l t a k ; u g y a n i l y e n e k v o l t a k a l o v a s h a d o s z t á l y o k h a r c k o c s i e z r e d e i is.

Az 1940. é v előtti l e g j e l l e g z e t e s e b b h a r c k o c s i k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : a T—28 és a T—31 k ö n n y ű harc- kocsik. Ezek az angol V i c k e r s h a r c k o c s i m i n t á j á r a k é - szültek, k e v é s p á n c é l o z á s s a l és 4.5 cm-es á g y ú v a l ren- d e l k e z t e k . А В Г, k ö z e p e s h a r c k o c s i k 20 tonna s ú l y ú a k és n a g y o n g y o r s a k voltak; f e g y v e r z e t ü k 4.5 cm-es á g y ú és g é p p u s k a volt. Az a m e r i k a i Christie h a r c k o c s i k n o z v o l t a k h a s o n l ó k . Az M—11, n e h é z harckocsi, orosz szer- k e s z t é s ű . Erős p á n c é l z a t a volt és e g y 7.5 cm-es, e g y 4.5 cm-es l ö v e g g e l és több g é p p u s k á v a l r e n d e l k e z e t t . Az alkalmazási e l v ü k n e k m e g f e l e l ő e n , ami e g y é b k é n t a v é d e l m i s z ü k s é g l e t e k k e l is e g y b e v á g o t t , az orosz h a r c k o c s i k a t kis egységeikben alkalmazták, h o g y a gya- logság v i s s z a v é t e l é t fedezzék és h o g y a h e l y i j e l l e g ű e l l e n t á m a d á s o k a t t á m o g a s s á k . A h a r c o k b a n a s z o v j e t nehéz h a r c k o c s i k az a k k o r i n é m e t h a r c k o c s i k k a l szem- b e n f ö l é n y b e n voltak, m e r t az u g y a n c s a k 7.5 cm-es á g y ú v a l felszerelt Pz k w IV. n é m e t h a r c k o c s i n a k g y e n g e volt a p á n c é l z a t a (30 mm). Az igen g y o r s BT h a r c k o c s i k n a k m e g f e l e l ő f e g y v e r z e t ü k volt a Pz k w IV.

l e k ü z d é s é r e , m e r t az 1940. évi 7.5 cm,-es r ö v i d c s ö v ű l ö v e g e n e m h o r d o t t t á v o l a b b r a , mint a 4.5 cm-es á g y ú (1942-ben a z u t á n a Pz k w IV-et 7.5 cm-es h o s s z ú c s ö v á á g y ú v a l l á t t á k el. Rommel e z e k k e l érte el a s i k e r e i t Libyában és ez biztosította az 1942. évi n é m e t n y á r i t á m a d á s s i k e r e i t is).

A e z o v j e t o r o s z h a r c k o c s i a l a k u l a t o k 1941 d e c e m - b e r é b e n a m o s z k v a i c s a t á b a n m á r fontos s z e r e p e t játez-

h a t t a k . (Lásd:4 Ni c ol a s K o m a r o v : „A h a r c k o c s i a l a k u - latok a V ö r ö s H a d s e r e g b e n az 1941—1945. évi h á b o r ú - ban.") A z o n b a n , mint a f r a n c i a h a r c k o c s i k 1940-ben, ú g y a s z o v j e t p á n c é l o s o k is e r ő s e n é r e z t é k az ellen- s é g e s számbeli f ö l é n y n y o m a s z t ó s ú l y á t , amit a n e h é z h a r c k o c s i k m i n ő s é g e n e m tudott k ö z ö m b ö s í t e n i , vala- mint a k i z á r ó l a g o s légi f ö l é n y hatását, ami a n é m e t e k o j d a l á n volt.

C s a k az 1942. év m á s o d i k f e l é b e n t u d o t t az Uraitól k e l e t r e á t t e l e p í t e t t h a r c k o c s i - g y á r t á s o l y a n n a g y m e n y - n y i s é g ű h a r c k o c s i t szállítani, h o g y az a l a k u l a t o k állo- m á n y á t ú j b ó l k i e g é s z í t h e t t é k , az é l h a s z n á l t a n y a g o t pó- t o l h a t t á k és megkezdhették a páncélos seregtestek fel-

állítását. . M ű s z a k i s z e m p o n t b ó l az ú j h a r c k o c s i k , a T—70

k ö n n y ű h a r c k o c s i k és a T—34 k ö z e p e s h a r c k o c s i k fö- lötte állottak az előbbi h a r c k o c s i k n a k . Főleg a T— 34 harckocsi kiváló. Ennek 7.62 cm-es lövege, 40—60 mm-es p á n c é l z a t a v a n és 40 km-ig t e r j e d ő s e b e s s é g g e l tud h a l a d n i . Ezekkel a t u l a j d o n s á g o k k a l t ú l s z á r n y a l t a a n é m e t Pz k w IV. h a r c k o c s i k a t . A t o v á b b i a k b a n a s z o v j e t g y á r t á s k i b o c s á t o t t a az M—85 és a Stalin elne- v e z é s ű nehéz- h a r c k o c s i k a t , a m e l y e k n e k a s ú l y a m e g - közelíti a 70 t o n n á t s a m e l y e k r ő l a n é m e t h a r c k o c s i k l ö v e d é k e i t e h e t e t l e n ü l l e p a t t a n t a k .

1942. év v é g é n e l e g e n d ő m e n n y i s é g ű p á n c é l o s és m o t o r o s h a d t e s t a l a k u l t meg. A p á n c é l o s h a d t e s t e k az a m e r i k a i p á n c é l o s h a d o s z t á l y o k k a l azonos m e n n y i s é g ű h a r c k o c s i v a l (165) r e n d e l k e z t e k . T a g o z ó d á s u k e g y törzs- ből, e g y f e l d e r í t ő zászlóaljból, h á r o m p á n c é l o s d a n d á r - ból, e g y gépkocsizó g y a l o g d a n d á r b ó l , r o h a m - és légvé- delmi l ö v e g e k k e l r e n d e l k e z ő tüzérségből, e g y m ű s z a k i zászlóaljból, e g y híradózászlóaljból, j a v í t ó m ű h e l y z á s z l ó - aljból és a v o n a t b ó l (a szolgálati á g a k k a l ) állt.

A p á n c é l o s d a n d á r b a n -a k ö v e t k e z ő a l a k ú l a t o k v o l t a k : két zászlóalj, e g y e n k é n t k é t 10—10 h a r c k o c s i - ból álló századdal, e g y l é g v é d e l m i üteg, e g y g é p e s í t e t t v a d á s z z á s z l ó a l j . Ennek az y t ó b b i n a k e g y „ d e s c e n t n i k i "

s z á z a d a is volt. Ez utóbbi lövészekből állt, akik a harc- kocsikon kívülről ülve harcoltak; egészen különleges szovjet alakulat. A m á s i k két század r e n d e s g y a l o g s á g és e g y n e h é z f e g y v e r - s z á z a d ( a k n a v e t ő és lövegek).

M e g e r ő s í t é s ü l a l o v a s h a d t e s t e k h e z is osztottak be p á n c é l o s d a n d á r t .

A s z o v j e t h a d s e r e g első n a g y p á n c é l o s c s a t á j a Stalingrad f e l s z a b a d í t á s á é r t volt (1942 végén). Két pán- célos oszlop kelt át -a V o l g á n Stalingrad alatt és felett, e g y m á s t ó l 200—300 k m - r e lévő h i d a k o n és b e k e r í t e t t é k a S t a l i n g r á d o t ostromló 300.000 németet.

(2)

A h a d m ű v e l e t s i k e r é b e n a g y ó r e a s á g d ö n t ő s z é t è - p e t j á t s z o t t . A p á n c é l o s és g é p e s í t e t t a l a k u l a t o k g y o r - s a n á t t ö r t é k a n é m e t v é d e l m e t és b e z á r t á k a n é m e t e - k e t . A k é t oszlop ö s e z e t a l á l k o z á s a a t á m a d á s n e g y e d i k n a p j á n k ö v e t k e z e t t be.

1943-tól kezdődőleg minden nagy támadás a páncélos és a gépesített alakulatok összeható műveletein alapult.

1943. é v n y a r á n a p á n c é l o s a l a k u l a t o k a v é d e l e m m e g e r ő s í t é s é r e s z o l g á l t a k a f e n y e g e t e t t a r c v o n a l r é s z e - k e n , a m i k o r a n é m e t e k a k u r s z k i h a j l á s b a n t á m a d t a k . M i h e l y t az e l l e n s é g e t v i s s z a v e r t é k , a p á n c é l o s a l a k u l a - tok, ú j r a c s o p o r t o s u l t a k , t á m a d á s b a m e n t e k át é s vissza- f o g l a l t á k K h a r k o v o t é s K i e v e t .

K é s ő b b a b o b r u s z k i h a d m ű v e l e t e k n é l a s z o v j e t h a r c k o c s i k n e m c s a k h o g y á t t ö r t é k az a r c v o n a l a t , h a n e m m é g ü l d ö z é s b e is á t m e n t e k é s — 3 n a p a l a t t m e g t e t t 120 k m - e s e l ő n y o m u l á s s a l — b e k e r í t e t t é k a 9. n é m e t h a d s e r e g e t .

A z á t t ö r é s e i k e t r e n d s z e r i n t n e m c s u p á n a h a r c - k o c s i j a i k k a l v í v t á k ki. A g y a l o g s á g és a t ü z é r s é g is k ö z r e m ű k ö d ö t t e b b e n . A h a r c k o c s i k h a r c á t a r e p ü l ö k és a t ü z é r s é g k é s z i t e t t é k elő. A h a r c k o c s i e l h á r í t ó ön- m o z g ó l ö v e g e k is r é s z t v e t t e k e b b e n a h a r c c s e l e k m é n y - ben, h a c s a k v a l a m i k ü l ö n l e g e s f e l a d a t le n e m k ö t ö t t e ő k e t .

M á s r é s z t a harckocsik mély betörése nem hatásos és tartós, ha csak a harckocsi hadosztályokat más gépe- sített hadosztályok, vagy lovashadosztályok nem köve- tik erőteljes repülőlelderítés mellett. A szovjet lovas- ságnak 1943-tól kezdödőleg a páncélos hadosztályok támogatása löíeladatává vált.

N a g y o n t é v e s l e n n e azt hinni, h o g y a l o v a s a l a k u l a - t o k n a k c s u p á n az v o l t a s z e r e p ü k , h o g y h i á n y e s e t é n p ó t o l j á k a g é p e s í t e t t a l a k u l a t o k a t . (Lásd: „ A l o v a s s á g a c s a t á k b a n . " V o i e n n y V e s t n i k , 1945. é v i 3. é s 4. sz.)

A l o v a s s á g , a m e l y 1940-ben 200.000 l ó v a l r e n d e l k e - zett, a h á b o r ú k e z d e t é n s z á m o s p o r t y á z á s t h a j t o t t v é g r e az e l l e n s é g h á t á b a n é s a z ö m ü k t ó i e l v á g o t t l o v a s e l e - m e k t ö b b h e l y e n a m a g v á t a l k o t t á k b i z o n y o s p a r t i z á n - a l a k u l a t o k n a k . 1943 j a n u á r j á b a n S z o k o l o v t á b o r n o k l o v a s a i a m e g n e m s z á l l o t t a r c v o n a l r é s z e k e n á t s z i v á -

r o g v a , 20Ò k m m é l y s é g b e n v é g í g p ö r t y á z t á k az e l l e n s é g a r c v o n a l a m ö g ö t t é s s o k h e l y ő r s é g e t , m k t á r a t é s fel- h a l m o z o t t k é s z l e t e t p u s z t í t o t t a k el. M e g kell j e g y e z - n ü n k , h o g y a l o v a t s e m a hó, s e m az o l v a d á s s a r a n e m a k a d á l y o z z a , e r d ő b e n is el t u d ü g e t n i , a h o l a g é p k o c s i - zok c s a k o l y a n m é r t é k b e n t u d n a k e l ő r e jutni, a m i l y e n - m é r t é k b e n r é s z ü k r e u t a t n y i t n a k . I l y e n v i s z o n y o k kö- z ö t t az e g y e d ü l i m o z g ó k é p e s e l e m a l o v a s s á g . Ü g y m o n d j á k , Z s u k o v k i j e l e n t e t t e v o l n a , h o g y a n é m e t e k - n e k az o r o s z o r s z á g i v e r e s é g é t a l o v a s s á g h i á n y a o k o z t a .

A szovjet páncélos alakulatokat a terepnehézségek sohasem tartották lel. í g y 1944 m á r c i u s á b a n és áprili- s á b a n K a t u k o v t á b o r n o k h a r c k o c s i j a i az o l v a d á s o k o z t a á r a d á s o k e l l e n é r e is á t k e l t e k a D n y e s z t e r e n , a P r a t o n , a S z e r e t e n é s m é g s o k m á s k e v é s b b é j e l e n t ő s m e l l é k - f o l y ó n .

R o m á n i á b a n a h a r c k o c s i k m e g m á s z t a k az c-rdélyi K á r p á t o k h á g ó i t é s K o n o v a l o v e z r e d e s h a r c k o c s i j a i , a m e l y e k a s a r k i v i d é k e k e n az e l l e n s é g h á t á b a n m ű k ö d - tek, 60 k m - t t e t t e k m e g ö s v é n y e k e n , a m i k e t a h a r c - k o c s i k k e z e l ő i r ö g t ö n ö z t e k iaz e r d ő k ö n és s z i k l á k o n k e r e s z t ü l .

1944 v é g é i g a n é m e t e k n e k á l t a l á b a n s i k e r ü l t az arc- v o n a l u k a t z á r k ó z t a t n i , a z o n b a n 1945-ben a k e l e t p o r o s z - o r s z á g i és a V i s z t u l a és O d e r a k ö r n y é k i h a d m ü v e l e t e k - n é l a s z o v j e t h a r c k o c s i k n a k s i k e r ü l t t e l j e s á t t ö r é s t el- é r n i ö k : nem engedték magukat lekötni, gyors iramban túlhaladlak az ellenséges oszlopokon és . elloglalták a tőútvonalak kereszteződéseit, a ki nem kerülhető át- járókat és így elvágták az ellenség visszavonulását.

E z u t á n a v é d e l m i b e r e n d e z k e d é s e i t f e l b o r í t v a , z a v a r t o k o z t a k az ' e l l e n s é g n é l , a m e l y t ö b b k a t l a n b a n s z o r u l t össze, a h o l k ö n n y ű s z e r r e l f e l s z á m o l t á k ő k e t .

T e h á t a s z o v j e t - o r o s z o k b e t u d t á k h o z n i azt a k é - s e d e l m e t , ami n á l u k h a r c k o c s i - a n y a g t e k i n t e t é b e n a h á b o r ú e l e j é n f e n n á l l o t t . Bár a h a r c k o c s i - e g y s é g e k al- k a l m a z á s a é s a z o k n a g y m e n n y i s é g e m e g l e p t e ő k e t — a h á b o r ú k e l l ő s k ö z e p é n és az i p a r u k e g y r é s z é n e k az á t t e l e p í t é s e e l l e n é r e —, m é g i s s i k e r ü l t n e k i k e l é r n i ö k a m e n n y i s é g i t e r m e l é s t é s f e n n t a r t a n i e g y i d e j ű l e g a m i n ő s é g e t is. P á n c é l o s a l a k u l a t o k a t is t u d t a k s z e r v e z n i

110

(3)

és felállítani, a m e l y e k s z i n t é n u g y a n o l y a n m o z g é k o - n y a k n a k b i z o n y u l t a k , mint a többi n e m z e t e k h a s o n l ó a l a k u l a t a i .

A műszaki csapatok, az utászok és a híradócsapatok.

A s z o v j e t h a d s e r e g n e k e l ő n y o m u l á s a f o l y a m á n többszáz f o l y a m á t k e l é s t k e l l e t t v é g r e h a j t a n i a , többezer g r á n á t t ö l c s é r t k e l l e t t betömnie, az u t a k a t a m i n d e n f é l e a k a d á l y o k t ó l m e g k e l l e t t s z a b a d í t a n i a és milliószámra fel kellett s z e d n i e az a k n á k a t . H á l a a m ű s z a k i c s a p a t o k o d a a d ó k é s z s é g é n e k , a s z o v j e t h a d s e r e g e t az e l l e n s é g a k a d á l y a i ós c s a p d á i s o h a s e m t u d t á k késleltetni. A h a d - o s z t á l y m ű s z a k i a l a k u l a t o k az e l ő n y o m u l á s n á l c s a k e g y i d e i g l e n e s utat tisztították meg, a m e l y é p p e n c s a k a r r a volt elég, h o g y az első lépcsők erői j u t h a s s a n a k át r a j t a . Az á t j á r á s k i b ő v í t é s e és a z o k n a k o l y a n f o k ú k a r b a h e l y e z é s e , h o g y az u t á n p ó t l á s c é l j a i t is megbíz- h a t ó a n szolgálhassa, a h á t s ó b b a l a k u l a t o k f e l a d a t a volt.

Á l t a l á n o s s á g b a n a k ü l ö n b ö z ő fokozatok, k ü l ö n b ö z ő fel- a d a t o k e l v é g z é s é r e v o l t a k b e á l l í t v a : az ezred műszaki szakaszok végezték az első aknaeltakarítást, а hadosz- t á l y m ű s z a k i c s a p a t az u t a k a t t a k a r í t o t t a meg, k i t é r ő - ket, gázlókat, v a g y i d e i g l e n e s h i d a k a t létésített stb. De a g y a l o g e z r e d e k n e k is volt m e g f e l e l ő g y a k o r l a t u k ahhoz, h o g y Saját e r e j ü k b ő l f o l y a m á t k e l é s e k e t h a j t h a s - s a n a k v é g r e .

A b ü r ü k és a s z ü k s é g h i d a k csak c s e k é l y m é r v b e n t u d t á k kielégíteni a s z ü k s é g l e t e t , a s z o v j e t a l a k u l a t o k - n a k t e h á t a l e g n a g y o b b r é s z b e n alkalmi e s z k ö z ö k k e l kellett m a g u k o n segíteniük. V o r o b e v t á b o r n a g y n a k , a s z o v j e t h a d s e r e g m ű s z a k i p a r a n c s n o k á n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a s z o v j e t m ű s z a k i c s a p a t o k a helyszíni f o r r á s o k k i h a s z n á l á s á r a is k é p e s í t é s t n y e r t e k . Fel kell a z o n b a n említeni, h o g y a s z o v j e t m ű s z a k i c s a p a t o k a t a p o l g á r i l a k o s s á g is s o k b a n t á m o g a t t a . A p o l g á r o k t e l j e s e n is- m e r t é k a h e l y b e l i f o r r á s o k a t és ez l e h e t ő v é tette az a n y a g n a k a l e g g y o r s a b b e l ő t e r e m t é s é t .

A s z ü k s é g b ü r ü k é p í t é s e a n n á l is i n k á b b n e h é z fel- a d a t volt, m e r t r e n d s z e r i n t i g e n széles f o l y a m o k o n v a l ó á t j u t á s r ó l volt szó, mint p é l d á u l a Don, a K u b á n , a D o n e c és a D n j e s t e r stb.

(sík t e r ü l e t i f o l y a m o k , a m e l y e k n e m m é l y e k és nincs n a g y s o d r u k ) . A g á z l ó k a t n a g y k ö v e k , t e r h e l t rőzse- k ö t e g e k , h o m o k z s á k o k stb. s e g é l y é v e l k é s z í t e t t é k . A g á z l ó n a k az az előnye, h o g y az e l l e n s é g e s t ü z é r s é g n e m t u d j a s z é t r o m b o l n i . M á s r é s z t n e h e z e n f e d h e t ő fel m é g r e p ü l ő v e l is, t e h á t az e l l e n s é g előtt i s m e r e t l e n az á t k e l é s i p o n t o k h e l y e és száma, h a u g y a n a hozzá v e - zető u t a k a t h e l y e s e n álcázzák és a c s a p a t o k b e t a r t j á k a m e n e t f e g y e l m e t .

Ugyanilyen előnyöket értek el a víz színe alá süly- lyesztett bőrükkel és hidakkal is, amelyek a szovjet utászok találmányát képezik. A b ü r ü k e t ú g y k é s z í t e t - ték, h o g y a p a l l ó k a t a k é t p a r t k ö z ö t t e r ő s e n lehor- g o n y z o t t és- kiifeszített k ö t e l e k h e z e r ő s í t e t t é k . A b ü r ü a víz színén l e b e g és az e m b e r s ú l y a alatt t é r d i g be- s ü l l y e d . A vízalatti h i d a k á l l v á n y o k o n n y u g v ó h i d a k . Az e g y e s h í d m e z ő k e t a k é t t a r t ó á l l v á n y u k k a l e g y ü t t a híd feletti f o l y ó r é s z e n készítik el. Az á l l v á n y o k lábát m á r az e l k é s z í t é s n é l ú g y terhelik, h o g y a hídpalló é p p e n a víz s z í n é n ússzon, a t e l j e s á l l v á n y z a t p e d i g a víz alá k e r ü l j ö n . Egy é p í t ő h a j ó s e g í t s é g é v e l a h í d r é s z e k e t az építési h e l y ü k r e szállítják és ott k i e g é s z í t ő súllyal ter- helik és az e g y e s h í d m e z ő k e t e g y m á s h o z k a p c s o l j á k . Láttuk, h o g y ezt <a m u n k á t n e h e z e n l e h e t n e n a p p a l v é g - r e h a j t a n i , t e h á t azt k ö v e t e l i m e g , h o g y a folyóról elő- zőlég p o n t o s k e r e s z t m e t s z e t e t k é s z í t s e n e k és h o g y m á r e l e v e s z á m o t v e s s e n e k az á l l v á n y o k l á b a z a t a i n a k a be- s ü l l y e d é s i m é l y s é g é v e l (nem s z a b a d előfordulni, h o g y e g y e s h e l y e k e n a l á b a z a t m é l y e b b e n b e s ü l l y e d j e n az iszapba, m e r t ez a h í d m e z ő v e s z é l y e s e g y e n e t l e n s é g é t okozná). Ahhoz, h o g y m e g l e p e t é s s z e r ű h a t á s t érhes- s ü n k eí, a h i d a t é j j e l kell létesíteni. A s z o v j e t csapiatok ilyen h i d a t m á r M a n d z s u k ó b a n 1939 f o l y a m á n használ- tak a j a p á n o k elleni h a t á r m e n t i h a r c o k b a n . H a s o n l ó h i d a k r é v é n t u d t á k S t a l i n g r á d b a n a,z é l e l m e z é s t és a c s a p a t o k f e l v á l t á s á t eszközölni a n é m e t e k orra előtt, a k i k ezt k e z d e t b e n n e m is s e j t e t t é k és a k é s ő b b i e k b e n is n e h e z e n t u d t á k m a g y a r á z a t á t adni a v í z e n s i k l ó t e h e r k o c s i k és h a r c k o c s i k t i t k á n a k .

F e h é r o r o s z o r s z á g m o c s a r a i n és az orosz s í k s á g n a k a t a v a s s z a l felázott t e r e p é n a s z o v j e t á r k á s z o k t ö b b e z e r k i l o m é t e r d o r o n g u t a t é p í t e t t e k , h o g y a s z á l l í t á s o k a t és

(4)

nál mindig t a n ú b i z o n y s á g á t a d t a a k e z d e m é n y e z ő kész- s é g é n e k ; m i n d i g b á t o r , o d a a d ó k a t o n á n a k , de emellett f á r a d h a t a t l a n , t a l á l é k o n y és ö t l e t e k b e n gazdag m u n k á s - n a k is bizonyult.

A s z o v j e t h a d s e r e g mindig egészen k ü l ö n ö s g o n d o t fordított a híradás f e j l e s z t é s é r e . A h a d o s z t á l y n á l a h í r a d á s v e z e t ő a v e z é r k a r i törzshöz v a n b e o s z t v a és an- n a k e g y o s z t á l y á t képezi. M i n d e n h a d o s z t á l y n a k e g y híradószázada, m i n d e n e z r e d n e k e g y szakasza, k é s ő b b e g y h í r a d ó s z á z a d a és m i n d e n zászlóaljnak egy híradó- szakasz a volt.

Kezdetben a s z o v j e t c s a p a t o k s z e g é n y e k v o l t a k r á d i ó e s z k ö z ö k b e n ( r á d i ó á l l o m á s u k c s a k e z r e d p a r a n c s - n o k s á g i g voltak). A m i k o r a s z o v j e t erők t á m a d á s b a m e n t e k át és az a r c v o n a l a k m o z g á s b a jöttek, ki t u d t á k egészíteni r á d i ó á l l o m á n y u k a t az a m e r i k a i a n y a g segít- s é g e r é v é n . A z o n b a n biztonsági o k o k b ó l a r á d i ó hasz- n á l a t á t mindig erősen k o r l á t o z t á k és n a g y súlyt helyez- tek a v e z e t é k e s híradó ö s s z e k ö t t e t é s r e . A t á v j e l z ő esz-' közök ú t j á n v a l ó h í r v á l t á s t csak mint kisegítő megol- dást h a s z n á l t á k . A t á m a d á s e l ő k é s z í t é s é n e k i d ő s z a k á b a n a v e z e t é k e s h í r a d ó h á l ó z a t o t e g é s z e n a zászlóaljig kifej- lesztették; a v e z e t é k e s h í r a d á s t a l e h a l l g a t á s v e s z é l y e miatt ennél a l a c s o n y a b b f o k o n m á r n e m e n g e d é l y e z t é k . Ezt a h í r h á l ó z a t o t az e g y e s a l a k u l a t o k n a k s a j á t m a g u k - n a k addig kellett t o v á b b é p í t e n i ö k ; amíg az első táma- dási célt elérték. Ha az e l ő r e h a l a d á s g y o r s a b b o d o t t , a h a d o s z t á l y az e l ő n y o m u l á s fő i r á n y á b a n az élzászló- aljig előre h í r t e n g e l y t létesített. Ezen a h í r t e n g e l y e n a h a d o s z t á l y h í r a d á s v e z e f ő p a r a n c s n o k s á g a alatt e g y előretolt h í r k ö z p o n t létesült a s ú l y o n küzdő gyalog- e z r e d p a r a n c s n o k h a r c á l l á s p o n t j á n a k m a g a s s á g á b a n . Ha ez az előretolt h í r k ö z p o n t e l é r t e a h a d o s z t á l y p a r a n c s - n o k s á g előre k i s z e m e l t h a r c á l l á s p o n t j á t , a h í r a d á s v e z e t ő rádió ú t j á n k i b o c s á t o t t a a m e g e g y e z é s e s felszólítást és a többi' g y a l o g e z r e d e k ott ismét b e k a p c s o l ó d t a k a köz- pontba, a régi központ v e z e t é k é t pedig l e b o n t o t t á k .

Az e r ő s z a k o s f o l y a m á t k e l é s e k n é l a r á d i ó h í r v á l t á s t előkészítették, de csak mint kisegítést v e t t é k i g é n y b e . A f o l y a m m e d r é n e k m é l y é n át több h í r a d ó v o n a l a t fek- t et t e k le.

Amiikor a n é m e t v i s s z a v o n u l á s v e r e s é g g é f a j u l t , g y a k o r l a t i l a g l e h e t e t l e n volt az e l ő n y o m u l á s t h í r a d ó - v e z e t é k k e l követni, a s z o v j e t v e z e t é s így mégis k é n y - telen volt a rádiószolgálatot e r ö s e b b e n i g é n y b e venni, ami mindig is vezetési eszköze m a r a d a gyorsan mozgó e g y s é g e k n e k .

Л szovjet repülés a h á b o r ú b a n .

1930-ig a S z o v j e t u n i ó b a n n e m volt r e p ü l ő g é p i p a r . 1923—24-ben a s z o v j e t k o r m á n y k ü l f ö l d r ő l v á s á r o l t 700 r e p ü l ő g é p e t . A m á s o d i k ö t é v e s t e r v e r ő s e n t á m o g a t t a a m o t o r g y á r t á s t , ami k e z d e t b e n ez i d e g e n m o t o r o k le- m á s o l á s á b ó l állott. A g y á r t á s t s z a b v á n y o s í t o t t á k és öt főbb m i n t a t ö k é l e t e s í t é s é r e k o r l á t o z t á k , amiből körül- belül húsz k ü l ö n b ö z ő m o t o r származott. Az első minta e g y ö t h e n g e r e s , 100—150 l ó e r ő s csillagmotor volt, a m e - lyet a k i k é p z ő r e p ü l ő g é p e k h e z h a s z n á l t a k fel. A k ö v e t - kező s o r o z a t o k a v a d á s z r e p ü l ő g é p e k n é l és k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t ú b o m b á z ó r e p ü l ő g é p e k n é l n y e r t e k alkalmazást.

Az M—62 és M—63 sorozat az a m e r i k a i W r i g h t C y c l o n e 9-ből származik. Ezek k i l e n c h e n g e r e s c s i l l a g m o t o r o k 850—1000 lóerő (névleges le.) t e l j e s í t m é n n y e l . Egy má- sik sorozat a W r i g h t D a u b l e Row C y c l o n e l e s z á r m a z á s a , 14-hengeres csillagmotor és 1200—1500 n é v l e g e s lóerő t e l j e s í t m é n n y e l . (Lásd: A l f r e d W i n d h o l z f ő h a d n a g y :

„ S h r z y d l a t a Polska.") Egy n e g y e d i k s o r o z a t o t a francia H i s p a n o — S u i z a 12 Y m o t o r b ó l f e j l e s z t e t t e k ki. Ezek a m o t o r o k (M—105-től M—107-ig) 12-hengeres V e l r e n d e - zésű, o l a j j a l -hűtött motorok, a m e l y e k 1000—1500 n é v - leges l ó e r ő t e l j e s í t m é n y t a d n a k le. V é g ü l m e g e m l í t j ü k még az M—4-től az M—40-ig t e r j e d ő s o r o z a t o k a t , ame- l y e k 12-hengeres V e l r e n d e z é s ű Diesel-motorok. Egyes b o m b a v e t ő g é p e k b e h a s z n á l t á k fel őket.

E g y i d e j ű l e g a r e p ü l ő g é p - s á r k á r i y o k g y á r t á s a is ki- fejlődött, ezek a z o n b a n m á r töbh önállóságot m u t a t n a k fel s z e r k e s z t é s ü k b e n az idegen m i n t á k k a l szemben. Ez l e g n a g y o b b részben a h a s z n á l a t i e l v k ö v e t k e z m é n y e , a m e l y sok k ü l ö n b ö z ő f e l a d a t e l l á t á s á r a s z á n t a a repülő- g é p e k e t . í g y a t á m o g a t ó r e p ü l é s m e g f i g y e l ő gépeket, a l a c s o n y t á m a d ó g é p e k e t , v a d á s z g é p e k e t , v a l a m i n t k ö n y -

112

i

(5)

h y ü è s n e h é z b o m b á z ó g é p e k e t f o g l a l t m a g á b a n . A h a - u a s z a t i r e p ü l é s n e h é z b o m b á z ó r e p ü l ő g é p e l c k e i r e n d e l - k e z e t t és s z á l l í t ó g é p e k e t is készítettele a légiszállítású c s a p a t o k s z á m á r a . A z elért e r e d m é n y e k k i v á r n a k v o l t a k es a s z o v j e t h a d s e r e g 1940-ben n a g y o n k e z e l h e t ő és g y o r s v a d á s z o k k a l a Yak—1 g é p e k k e l és a 7B—3 jel- z e s ű k é t t o n n a h o r d k é p e s s é g ü n e h é z b o m b á z ó r e p ü l ő - g é p e k k e l r e n d e l k e z e t t , m e l y u t ó b b i a k az a k k o r i i d ő k b e n j ó g é p e k v o l t a k .

Az 1941. é v i h a d j á r a t k e z d e t é n a s z o v j e t r e p ü l é s , é p ü g y , m i n t h a r c k o c s i j a i is a „ezámbeli t ú l s ú l y t ö r v é - n y e - п е к a h a t á s a t kellett, h o g y e l v i s e l j é k . A n é m e t v a d á s z r e p ü l ő k e l s e p e r t e k m i n d e n t a z égboltról, a Lutt- w a t f e b o m b á z ó i t ö n k r e b o m b á z t á k a r e p ü l ő t e r e k e t , m i g a S t u k á k t e l j e s z a v a r t a l a n s á g b a n t u d t á k t á m o g a t n i a h a r c k o c s i a l a k u l a t o k a t . A h h o z , h o g y a n é m e t e k t ő l el t u d j á k r a g a d n i a légi u r a l m a t , amit a s z á m b e l i f ö l é n y biztosított s z á m u k r a , m i n d i g t ö b b e t k e l l e t t t e r m e l n i é s o l y a n g é p e k e t k e l l e t t előállítani, a m e l y e k m i n ő s é g i l e g is t ú l s z á r n y a l j á k az e l l e n s é g e t . A s ú l y o s c s a p á s o k elle- n é r e is, a m e l y e k f o l y t á n a r e p ü l ő g é p g y á r a k e g y r é s z e az a r c v o n a l k ö z e l é b e k e r ü l t (Leningrád), a r e p ü l ő g é p - g y á r t á s m e g ö t s z ö r ö z ő d ö t t a h á b o r ú \ f o l y a m á n . A J u - k o v s z k y K ö z p o n t i R e p ü l é s t a n i I n t é z e t b e n f o l y t a t o t t ta- n u l m á n y o k l e h e t ő v é t e t t é k a v o n a l v e z e t é s n e k a l é g i e r ö - i n ü t a n i s z e m p o n t b ó l v a l ó m e g j a v í t á s á t , a m i n e k k ö v e t - k e z t é b e n az e l l e n á l l á s o k c s ö k k e n t e k é s m e g n ö v e k e d e t t a s e b e s s é g . A s z o v j e t v a d á s z g é p - s á r k á n y o k t e l j e s í t m é - n y e h a t á r o z o t t a n f e l e t t e állt a n é m e t M e s s e r s c h m i e d t e k - n é k .

A f ő s ú l y t a v a d á s z g é p e i k r e h e l y e z t é k , m e r t c s a k a v a d á s z r e p ü l é s k ü s z ö b ö l h e t t e ki a l é g t é r b ő l a n é m e t r e p ü l ő k e t , a m e l y e k s ú l y o s a n h a t o t t a k a f ö l d i h a r c o k r a . Ezen a t é r e n a s z o v j e t - o r o s z o k t ö k é l e t e s s i k e r t a r a t t a k . K i v á l ó v a d á s z g é p e k e t t u d t a k előállítani, m i n t a m i l y e n e k a L a v o t s i n L—5, a n é m e t F o c k e Wulf 90 e l l e n p é l d á n y a , a m e l y a n a g y m a g a s s á g o k biztosító g é p e v o l t és főleg a Y a k o v l e v Y a k g é p e k s o r o z a t a , a m e l y a Y a k — 1 gépeit t ö k é l e t e s í t é s e . A Y a k — 3 é j j e l i v a d á s z u t á n k i b o c s á t o t - ták a Y a k — 9 és 11 g é p e k e t , a m e l y e k a z u t á n a világ legjobb vadászgépei k ö z é t a r t o z n a k . A Yak—9, a m i a N o r m a n d i e - N i e m e n f r a n c i a r e p ü l ő c s o p o r t f e l s z e r e l é s é t is k é p e z t e , alul s z á r n y a l t v e g y e s s z e r k e z e t ű gép. 3500 m m a g a s s á g b a n 645 k m ó r a s e b e s s é g e t tud e l é r n i az 1300 l ó e r ő t e l j e s í t m é n y ű 1 2 - h e n g e r e s V m o t o r j á v a l . F e g y v e r z e t e e g y 2 cm-es á g y ú és k é t g é p p u s k a volt. A s e b e s s é g e és f o r d u l ó i k é p e s s é g e m e l l e t t ia fő j e l l e g z e t e s - s é g e az e m e l k e d ő k é p e s s é g , ami e l é r i a 30 m-t m á s o d - p e r c e n k é n t . A földi h a r c o k t ú l s ú l y a k ö v e t k e z t é b e n fő- k é n t a t á m o g a t ó r e p ü l é s t t a r t o t t á k f o n t o s n a k , a m i n e k az v o l t a f e l a d a t a , h o g y m e g k ö n n y í t s e a földi c s a p a t o k h a r c a i t és t á m o g a s s a a p á n c é l o s a l a k u l a t o k a t . A s z o v j e t o r o s z o k ezen a t é r e n is j e l e n t ő s r e p ü l ő g é p e t a l k o t t a k ,

m i n t a m i l y e n e k a L a g g — 3 és IL—2 S t o r m o v i k alacsony- támadó gépek, a m e l y e k az e l l e n s é g e s h a r c k o c s i k a t á g y ú v a l t á m a d t á k m e g , a Yak—4, v a g y a P e t l i a k o v Pe—2 k é t m o t o r o s b o m b á z ó v a d á s z g é p e k , a m e l y e k 600 k g b o m b a t e r h e t 500 k m ' ó r a s e b e s s é g g e l t u d t a k szállí- tani az e l l e n s é g e s h a r c k o c s i g y ü l e k e z ő h e l y e k , v a g y v a s ú t i s z á l l í t m á n y o k m e g t á m a d á s á r a . V é g ü l a k é t m o t o - ros IL—4 é s DB—3 k ö n n y ű b o m b á z ó k , a m e l y e k a b o m b á - z ó k z ö m é t t e t t é k ki és a t á v o l h a r c t ü z é r s é g k i s e g í t é s é r e h a s z n á l t á k .

E z e k k e l e l l e n t é t b e n a s z o v j e t - o r o s z o k c s a k n a g y o n k e v é s n e h é z b o m b á z ó g é p e t s z e r k e s z t e t t e k , a n é g y m o t o - ros Pe—8, v a g y а ТВ—7 n e m é r t e k el e g y é b k é n t k ö z e - p e s n é l j o b b t e l j e s í t m é n y t .

> A S z o v j e t u n i ó r e p ü l ő g é p e i n e k m i n ő s é g e és m e n y - n y i s é g e r é v é n v i s s z a t u d t a s z e r e z n i a k e z d e m é n y e z é s t a légi h a d m ű v e l é t e k t e r é n is, a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y a n é m e t r e p ü l é s t s i k e r ü l t v o l n a t e l j e s m é r t é k b e n kiszo- r í t a n i o k .

Elég hosszú ideig tartott, míg a repülés és a löldi hadsereg összműködését meg tudták szervezni. (Lásd:

R u d e n k o v e z é r e z r e d e s c i k k é t a K r a s n a i a Z v i e s d a 257.

és 261. s z á m á t . ) K e z d e t b e n ia h a t á s o s h í r a d ó e s z k ö z e i k h i á n y o z t a k . M á s r é s z t a s z o v j e t v a d á s z o k k e z d e t b e n f ő l e g a n é m e t v a d á s z o k r a t á m a d t a k , m e r t a h a s o n l ó e r e j ű e l l e n s é g f e l e t t a r a t o t t g y ő z e l m e t i n k á b b s z e r e t - ték, m i n t e g y b o m b á z ó v a l s z e m b e n e l é r h e t ő o l c s ó b b s i k e r t . Ez v i s z o n t a n é m e t v a d á s z o k s z á n d é k á v a l is m e g e g y e z e t t , m e r t e z e k a r r a t ö r e k e d t e k , h o g y l e k ö s s é k a s z o v j e t v a d á s z o k a t , m i n e k k ö v e t k e z t é b e n a b o m b á z ó k z a v a r t a l a n u l m ű k ö d h e t t e k földi c é l j a i k ellen. Lassacs- k á n m á r e l e g e n d ő h í r a d ó e s z k ö z is állott a légi t á m o g a - t á s h o z r e n d e l k e z é s r e . A t á m o g a t ó r e p ü l ő k p a r a n c s n o k a a t á m o g a t o t t c s a p a t o k p a r a n c s n o k á n a k a h a r c á l l á s p o n t - j á n a m e g f i g y e l ő j é b e n t a r t ó z k o d o t t és a h a r c f e l a d a t á r a i n d u l ó r e p ü l ő , k ö z e l é b e n h a l a d t el é s b e s z á m o l t , h o g y m i l y e n f e l a d a t r a indul ú t b a . Ezt a f e l a d a t o t a z u t á n v a g y j ó v á h a g y t á k , v a g y m ó d o s í t o t t á k . Ezen ö s s z e k ö t t e t é s r é v é n a r e p ü l ő k n a g y s z e r e p e t j á t s z h a t t a k a földi csa- p a t o k t á m o g a t á s á b a n és a t á m o g a t o t t c s a p a t o k m e g - e l é g e d é s é t v á l t o t t á k ki.

Igen m e g l e p ő , h o g y a s z o v j e t - o r o s z o k , az e j t ő e r n y ő s c s a p a t o k f e l t a l á l ó i , n e m a l k a l m a z t á k a h á b o r ú j u k f o l y a - m á n a l é g i s z á l l í t á s ú c s a p a t o k a t . A m a g y a r á z a t n a g y o n e g y s z e r ű . K e z d e t b e n a n é m e t e k légi f ö l é n y e n e m en- g e d t e m e g e z e k n e k a c s a p a t o k n a k az a l k a l m a z á s á t , a k é s ő b b i e k b e n a s z á m o s p a r t i z á n a l a k u l a t az e l l e n s é g a r c v o n a l a m ö g ö t t u g y a n o l y a n jól el t u d t a látni a m e g - k í v á n t f e l a d a t o k a t , m i n t a l é g i s z á l l í t á s ú c s a p a t o k , a n é l - kül, h o g y a r e p ü l ő g é p e k t ö m e g é t k e l l e t t v o l n a i l y e n c é l r a l e k ö t n i , a m e l y e k e t így m á s h o l j o b b a n é r t é k e s í t -

h e t t e k . (Folytatjuk.)

A Magyarországon járt román katonai népi és tánc- együttes képviselői koszorút helyeznek a Kossuth-

szoborra.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :