Wj3e><>f^L/'íp-é irt*.

Teljes szövegt

(1)

Wj3e><>

f ^ L / ' í p - é i r t * . .

SQ tL*y-tJ-\- / 6 A- t-cr-vK- ./ Z><lS*iA? 4CoL4*s'x ^ - r c r m i* c a A

s v ^ t o ^ i c í i ^ c r t c / e t U t y y * * U * ^ r < í ^ ^ n * * -^ ^

^D^XfX ól- A C^py iO nt^-A w <^>Lf^ ''£*- <?/<*-£.

aa** ’ /A n yjá ff U r { ’f >yK1' t tPt f -i-V e/f+^A) . &&Ar /^ l ^t /C* ty \ /r "

í*-

A/7 *CY/'T~-*''n <1 - f / / /'Y ^ w

/Xvm /£űJl T v-fe^ , <P*~ p t” ~ e U^Ay ^ (P crh ^ p ^ ✓/>i^ e ^ W / ^ ^ p o - n /nv^4-n^t^<r>e^t^, ^ tf/ iy, e^vi**- 4MÉF iH p A w J' o6<^Po<lS %&*****■ í./ne. £ / M a ^ ti/ , SZCb- i/,*A, v ú fo ^ i

x*lí-C A K ^k-J-V*. -^’^ k . ^ V , ^ 4 ^ 4 . ^

/k_yY<\^n/lC fíjL S x ^ /S&y’ísVc * ^ 4 ^ *-v ^6 , -JstA^y A#**' ^ ■ cÍM cr-/

£ ^«^e fZ U ^ H A * tU >t^€ , ^ f/ \ f / h t ^ * ^

A V ^ H ry^ t ^ r ^Ú^ 'lA^po^lo-jLe t^ >^L/-'*3 ^ /* **<^i‘tS J f y^a * W V ^ /A_e sí* '/vi* J/ / ésP . w - ^u/~ w^ —Arvfjt - /í^ti^^C y SÍ!* .+ *Áa S~_ * *Pa^L- 'rK- *- (-tM ''h rfsl4y*) *j£jL^7-vtí V fiCiT1/iA ^ 'l'V^ #^«. -- y ~*y

/^-'L/ oc/n /K y Cl p w h SHr^°<~ J Jk/n* /^Ux. vV> ^yhn 'faJsVyi. <P)Cp~£j /WJL^M, fél\s'VT^o~£'/ /y^C/H^ * ÉÍ^’K-* ^ / T * .c-V /i/H? ^<ÍC£^>j /VtyVTt

t i , /Irt AJbJLsWl ^ *r sy-U** /V A ^ '^i. ^ /^KJKJ^^yX . c9(i+ '<r^~± ít A?o^J-tjPrtiKlé (\/*~ £X<M/, '■thJLf (h ty

*-

S~^T\- &£y_S^c

Í^J/*

i / i O '

-tu t/v. —’|£?

L/C*-m_ /*LAy~+-^. s v t ^ s n *~A- tK^yV’ •~/Y i-u* A / ^ í i , C-í7 o * t

f ^ y'X- 4 y ’rfcrt^(p0vV)C-A~*- '■ • <xP'r-'*'r / 4 .;% ^

. / ^ c o ~ í a. {-trr-Z^A 1*aJ**'/ ^ X Í '^ ^ / y í^ x/

<*-■ /? P ifit4 p f ' £?<uP*jj, /nw~>K t "

jS ~ A re~ é OlAa. , ^ U r'rC / <Cn

J^*7 u-Tn^J-'t-ríhY) ikA- is+^tt>' (K J'é'M i . 'ervufr o ^ p t^ 4 A Uől<^-cP?? ikA. , f - t y (X><rx,i, it- í.'/ tr) ^ X A v ^ f> v j4 J /

oA itPfi-A . 14, rt &Li M A._»

*'*-£/*■ /y^ /r f - - . - .. . ____ , _

Vtit-tt fjLs)/ 1 / -'h-pC&<Lf-9-**' C< >u*n >íSt ‘’& tx'K y.-

4 k ^ i. ? ^ 'V+J’wa. ^ - 4 , ^TtrC^o.

(2)

/h*sL 1^/% . ± ^ ^ /íty ^/y’ TTj A C'-y*. ^ (tA^c^K ^m 'hjt.Ás f+^C/VpL tK^r '>tr-^'- „ í?&A/)t‘'' ' — - - ^ cyV*-Aft-y ^ V ^

AÁ*kAé#L jíl/ 4 [ * ' <<s^ a S o^

^k /h^&AA ^X^TK^iy /ta^v t ^ M^Ptsyi tjfr&t r ^ ^ t í<?.£* '/s

Jau^ srt^JÜ^ / /^í^tA/y £«

^ y^A^- ^// ^ ^ 2tr^tP<* t/i \a± £+*KmÍ, ^ Cr&tA4Ls$

y T ^ * <JuyU4A^.,f*LSY) /yyU ^ P *} sn*4fiy>H ? &K J> ^f/r ^Pv n ^ L s *L . 2?

X ^-uPjut A. ^T. tvW^ C ^ k ^ lffA 'HxJ* ^

JLsXI ' i '// , # ~ ' ' í~ C'fc<'f/K4ifC^Z Cz_ ^ ^ ^T^'T, <*rU ^CT^f c J Z í s / " ^ ' T ^ '^ A jlaP f/ t,\< j ’ 7 A V C A A i ' - fc^

SH04ty.<A. 'h 'J fa . ■) (^Ai^l'r- -^ Iw t> > t^ '

Tl^&JlSK.^ f-cnW b 'M_A^>5, /?-£ (yfe/tejLA^ /^U^’^ tyK 'h t m fry asz t-^ íle <s A Jl, ö 'M scfa cllt, *~4yh H -lncú^A '*vyrtvt4--/ $ Vr-4<_/-^ ^ v ^ -t^ b e. t/<e^

*-j'/+ ^ ^ /U *JtfA 4t ^\iM'uP<^i4i. , W^K4L tx /iW. ?tr^aí>^ ^Oo^L^rJ' /^V~^y ^bAA/U\yU^6~£' t tPts'/*V\A-^ tK/K.'W * -í 1 1 ''(-*-'IS&j C&(fe. sv-L-t/fcist) /*>? \A%^tP y)h ^ ' 'b*. '-''V- é t . ,

* -4 ^ y \ A jf /jLy*__

-^í-tyyy) ^ A- ^*tA^yCts *y/M. *'/'> *- 6 # ^ -^

_„ . hXA.'ty Ww-C ^c f~ a.-r*'/./ (A 4 ^ -t-í <*WV<< /Cv-^y \tet-'Lt,'h t

^'0-4. *^f~ ^***>- oJv^H- e,-^-. j

a / h v ^ r s-fy r\rt*~y <y^nA

&Ai ^ í ^ ^ A~<^*'*iLA^c 0/ ^Xf-\p sK*y^-(\. /í^yt^AA A- -P ^ <• < _

^

t-y i /TK Asr' i j $U t^- O -^i/t^c jt

&K t-^ e t ft - v t ' ^ M * ^ C/l^<^'■<*svi W-Asr crn\ tr-í^ ji, ayk * , /)L « - * <=14^1

í^t /v^teíi^ábh- t^iyVv^r olts, <t . >- x 6v~$y ^ e^

/^y)c e_^^fcy. w^ ■W ^/y- ^ '^ A / f akU v c^k. A f ^ (

<2- w t f t í^t-Ve c^-’ff x4^Pl>^txJ-iA~- Y ^ ^ A^ A ^ x yí, r í **- f jA jp J iA r. $ lr-t- cék -o * ^ ' ^ r(.+

<^v t ^ X í'/^ ' ^

A jl^ -vUi

^ ^ 4 -

/{X, oyyLuP/tU.’-*-- a tOxj-^&u 'n t^ y S )o^ -a . ■■ cf*^.

^ ayvty^^y^ C>^ 'AO A ^ ^ ' Á ^ í ^ . -^ i / Z ^ tX sr- tr^-^

/C

/KXÁy^ t-4~ ^Kfa,'/K-f'XsfT’1' *~£/?%-'P~ALir^^ - <yh-A*hi ^ á ^ /trí /*t\4^>, -1-i_&h, (/ /k^C j^^ ''tjLJ-isw*. r^\rfy -e 'i <tJt y '^ y * >-#-/-£>. ^ - W i ^ ^ ^ u P c 4 y ^ i lt ^ tv ^ r u ^ / k '^ í l^ x , 'U ^

<*SX-^ # i V 4 Í /6^, t>y ■« Í ^ '/> ^ fp (r-^ s ^

C'kr*Ltr4? ^KlA. />»J~£íl& fátn/)c. cryx^tj t £ <Z & 'LtPt^

f/Hu^ U^i^úl^t I '*' ~V^ZÍ

f4 /h>jJL PmtiAc. c /y i /t o t /w* * £ <Z Cf- { /hwu4^ ^

, " ;' i w ?

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :